stelt overheid ultimatum ROTTERDAMS DAGBOEK PvdA gaat voorbij aan beschuldiging van Thomassen WEER VERLIES VOOR VERBON IN PROFDUEL Ere-klassers driebanden in Imperator Biljartzaal Piet v. d. Pol verkocht RZ kansloos tegen Punch BORDJES VERHANGEN Goed TOYOTAmobilisme begint bij GOOSEN -G Het verkeer en de toestanden Notities Aad Buys won op l nippertje de wisselprijs ROTTERDAM RIJNMOND OPHEFFEN TEKORT AAN LEERKRACHTEN @r> moet heel wat aan de hand aslfn wil ter> meulen een dag dicht zijn QJ) ter meulen Toneelgezelschap DIO speelde Kan kan trie j 1 1 o y&i 'M N Feijenoord heeft genoeg kaarten voor Milaan ;«OOMN-S Ai.roBun«K^§|te'r'31SS; Brief aan dagboek K0RT+ ZMEL'JK Om de Rivellabeker pag. 4 - woensdag 22 april 1970 (advertentie.» Vrijdagmórgen om 9 uur opent Ter Meulen zijn gemoderni seerde en vergrote warenhuis. Een nieuwe vleugel aan de Lijnbaankant. Ruimer. Overzichtelijker. Ge zelliger. 3 Grote nieuwe afdelingen met alles voor een fijne vrije tijd.-Winkelen bij Ter Meulen' wordt nu meer dan ooit ge zellig wandelen door een groot modern warenhuis met een keur van artikelen. Donderdag 23 april, zijn wij gesloten om de feestelijke opening voor te bereiden. Dan kunnen wij de laatste hand leggen aan de afwerking en de inrichting. Zodat we vrijdag openen met een fees telijk en gezellig warènhuis voor u I het winkelen waard (Va«j een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de rij van sportgebeurtenissen, die opge nomen zijn in het programma van de Combinatie 1970, de C '70, is een drie- bandentoernooi opgenomen, dat van 7 tot en met 10 mei in de biljartzaal Imperator .zal worden gehouden. Daar zullen dan zeven sterke ere- klassers uit ons land de strijd aanbin den met drie topspelers uit België. Dat zijn René Ceulemans uit Grobben- donk, L. Eoulanger uit Luik en L. Diells te Deurne, Daarnaast komen uit de Nederland se driebandenkampioen Bert Teege- laar uit Rotterdam en diens stadge noot Puck van Aart. Verder nemen deel Herman Popeyus uit Etten-Leur, de Bredanaar Tbies Brosens, Jan Dog gen uit Heerlen, Piet de Jong, die in Dubbeldam woont en Hemde de Ruy- ier uit Waalwijk. Er wordt in twee poules gespeeld, die als volgt zijn samengesteld: poule A: Ceulemans, Diells, Popeyus, Teege- laar en De Jong; terwijl de tweede poule wordt gevormd door: Boulanger, De Ruyter, Doggen, Brosens en Van Aart. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De biljartzaal, die de bekende Nederland se meervoudig kampioen in verschil lende spelfioorten, al tientallen jaren exploiteerde, zal met Ingang van 1 juni a.s. fn andere handen overgaan. De heer Luuk van Straaten, die al en kele jaren eigenaar is .van de biljart zaal Imperator aan de Jonker Frans - straat, zal ook de zaak van Van de Pol overnemen. Vermoedelijk ten gevolge van zijn gezondheidstoestand wil Van de Pol van verdere exploitatie afzien. Naar wij vernamen zal er de eerste maanden geen verandering van inte rieur plaats hebben, maar ligt het wel in dc bedoeling dat de beer Van Straaten Sn de kelders onder het dub bele pand aan de Goudsesingel ook blljartgelegenhefd zal scheppen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De Algemene bond van onderwijzend personeel in Rotterdam eist van het gemeentebestuur en van de rege ring voor 1 juni maatregelen te nemen die er toe moeten leiden dat het tekort aan onderwijzers by het lager onderwijs in Rotterdam voor de aanvang van het nieuwe schooljaar is opgeheven. Blijft af doend antwoord uit, dan wordt er tot actie overgegaan, zo beslisten vijfhonderd bij de ABOP aangesloten onderwijzers gisteravond in ge bouw Palace. Hun besluit is neergelegd in een motie waarin onder meer wordt geëist: vrijstelling van militaire dienst aan onderwijzers die nu uitstel hebben of in dienst moeten en die al in Rotterdam werken of in Rotterdam willen gaan werken. aanstelling van dienstplichti gen met gewetensbezwaren die de onderwijsbevoegdheid hebben. aanstelling van part-time onder wijzeressen. instelling van bijschollngscursussen voor klcutcronderwUze-ressen die naar het basisonderwijs willen. toekenning van huurtoeslagen aan jonge gehuwde onderwijskrachten die een te duur huls krijgen toegewezen. verstrekking van reisvergoeding aan leerkrachten die bulten Rotter dam wonen. De mot'e wijst er onder meer op dat „een goede voortgang van het onder wijs op ernstige wijze wordt geschaad en honderden leerlingen straks van regelmatig onderwijs verstoken dreigen ie raken" als niet op korte termijn maatregelen worden genomen. Het afdelingsbestuur nam het ulti matum pas in de motie op nadat de meerderheid van de onderwijs krachten daarop had aangedrongen. Tevoren had voorzitter M. Frenk ge steld dat verwerping van de motie (zonder de dreiging met actie) „con sequenties" zou hebben. Een commissie gaat nu alv»9t acties beramen die ondernomen worden wanneer antwoord uitblijft. Mogelijke acties zijn: b(j ziekte van een onder wijskracht wordt de hele klas naar huls gestuurd, geen telefoons mt-er tij dens lesuren opnemen, een mars naar Den Haag, geen meikgeld meer innen, stipt op tijd naar huis, geen toneel voorstellingen meer geven, geen ou deravonden meer organiseren, en block solliciteren. „De sullige en gezapige onderwij zers zijn het zat", zo riep een onder wijzer uit Hoogvlie uit. Onder storm achtig applaus stelde bh voor wet houder drs J. G- van der Ploeg (on derwijs) alsnog uit te nodigen dc ver gadering bU te wonen. Afdelingsvoor- zltler Frenk wees er evenwel op da' ae wethouder tot drie keer toe was uitgenodigd maar dat deze beslist niet bloc solliciteren De vergadering vond dat vooral dienstplichtige soldaten vrijgesteld moeten worden: „Nederlandse sol daten gingen naar Tunis, een noodge- bied. Rotterdam is ook een noodge- bied. Welk bezwaar kan er bestaan soldaten met onderwijsbevoegdheid voor de klas te zetten, desnoods met hun pakkle aan", zei een onderwijzer uit Pernis. Tevoren had voorzitter Frenk,die veel kritiek kreeg op zijn leiding („ik heb de indruk dat u de neiging hebt de vergadering te betuttelen") gesteld dat „het goed is dat wij protesteren, maar het is beter dat de- ouders dat doen. Zij hadden al veel eerder moeten protesteren. Het zijn hun kin- deinen". (Van onze basketballmedewerker) ROTTERDAM, woensdag. Rot terdam-Zuid Is weer een illusie armer. Nadat het zaterdagavond tegen Fla mingo's zijn laatste kans vespeelde op het kampioenschap, werd het gister avond in de sporthal De Enk door Punch zo goed als zeker uitgeschakeld voor de bekerfinale. De Dclftenaren wonnen met'77—64. Het i$ niet aan nemelijk dat de Rotterdammers deze achterstand in de rcturnwedstrljd nog zullen kunnen goedmaken. Het was niet best wat de Rotter dammers gisteravond lieten zien. On nodig balverlies en een falend schot de naam van Feljenoord schalde nogal eens door de Enk gaven Punch alle gelegenheid om de strijd te controleren. Na een achterstand van sTQS'p. 47 en 1324 kon RZ de schade in de eerste helft beperken tot 3034. Maar drie minuten na de rust was de strijd al beslist 3042. Een time out van. RZ-coach Boekhout hielp niet. Het werd een spelletje van kat en muls. Via 36—44 en 3852 drukte Punch iri de slotfase door naar een 6477 zege. (Van een medewerker) ROTTERDAM, woensdag. De spelers van het toneelgezelschap D.I.O. hadden .gisteravond in „Mitsica" te Overschie een zware taak op zich genomen met de uitvoering van „De Kankantrie" van EJine Verkade. Het spel heeft als onderwerp het conflict tussen twee generaties op een planta ge in Suriname. De meningen der ver tegenwoordigers van de oude tijd met zijn taboes, de verheerlijking van de heilige boom en zijn magische genees wijze botsen voortdurend met de mo derne opvattingen in de geneeskunde, de wetenschap van de landbouw en de economische bedrijfsvoeringen. De oude dokter, zijn jongste zoon, diens vrouw en natuurlijk het inlandse per soneel met daar tegenover de In Hol land opgeleide oudste zoon en zijn echtgenote tevens arts, Een langdurige applaus beloonde de spelers die hei stuk hadden ingestudeerd onder regie van Henk Jong jr aan het slot van de voorstelling. Voor de dames waren er bloemen. fftiwelss BiitlSSS ZStót 'mIhv (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, woensdag. De 20.500 kaarten die Feijenoord heeft gekregen voor de Europa-Cup-fina- le tegen Celtic dc directie van het 6'an Siro stadion in Milaan had de Rotterdammers eerst 13.500 ca later .oog eens 5000 plaatsbewijzen toegewezen zuilen waarschijnlijk toereikend zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. De voorverkoop had vanmorgen een rustig verloop. Toen men er mee begon, sivnd voor het inlichtingen- kantoor van het stadion een rij van enkele honderden mensen. Dc eer sten hadoen zich gisteravond laat reeds gemold. „Maar dat was hélemaal niet nod! zei stadiondirecteur F. G. de Kimpe. „We. hebben genoeg kaarten en mochten we er tekort komen dan kunnen we er altijd nog bij vragen, Maar ik verwacht niet dat dit nodig zal zijn. Er zijn vrijwel geen ver- voersmogelij kheden meer". Het ziet er naar uit dat 23.000 tot 25.000 Nederlanders Feijenoord naar Milaan zullen vergezellen. Naast de 20.500 kaarten <Jie Feijen oord heeft gekregen zijn er ook nog ruim 2500 rechtreeks naar Neder landse reisbureaus gegaan en aan genomen mag worden dat enkele duizenden Nederlanders, die op ei gen gelegenheid naar Italië gaan, zelf in Milaan een plaatsbewijs zul len kopen. Reizigers die vertrekken van het Rotterdams Centraal Station zui len nog minder moeite hebben met het vinden van de goede trein, nu NS nieuwe informatie- bakken in gebruik heeft geno men. Wie de trappen naar de per rons op komt kan ze eenvoudig niet missen, deze duidelijke ver meldingen van de treinen die op de bewuste sporen klaar staan, met hun bestemmingen, vertrek tijden en eventuele bijzonder heden. In Utrecht zijn dergelijke, vanuit een centraal punt bedien de informatieborden destijds voor het eerst uitgeprobeerd. In Rotterdam is nog een belangrijke verbetering aangebracht, door ook een duidelijke klok in de borden op te nemen. Het Convent van Kerken te Rot ttrdam organiseer» cp 4 mei om negen uur 's avnrlj eer. int ar kerke' ij ke hcr- (ten'r;n««-fi?n t :n te PaoUis'-erk aan de Maurk3weg, Deze Steurt zal gelei:- wérden te-ar pas rrr N G. 11 pc'doorn (Is rnr C. Ci. Mui ter, te S. van der Veen en opperrabijn L. Vorst. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, De beschuldiging van burgemees ter Thomassen, donderdagavond in de raad, dat de PvdA in Rot terdam „regeert vanuit het par tijkantoor", hetgeen „leidt tot be derf van de democratie" hebben gewestelijk bestuur en vergade ring gisteravond onbesproken ge laten. Sti'zwijgend ging de verga dering van afde'ingsvcrlegen- woordigers akkoord met de wijze, t ADVERT ENT IE) Toyota Crown nu vanaf f 9999,incl. BTW, Vanaf heden de modellen Crown - Corona MK II en Corolla voorradig. waarop het gewestelijk bestuur zich heeft bemoeid met de voor bereiding voor de behandeling van de Rijnmondstructuur ir; de gemeenteraad, Vice-voorzitter Schllthuls zette tevoren uiteen waarom 't bestuur rich met de Rijnmond-zaak had Ingelaten. „Wc waren verontrust door perspubllka- ttes, waaruit bleek dat er tegenetei- l'njïen waren lussen de FvdA-we hou- tters en de FvdA-secommltteerdcn. De- party dreigde twee gezichten te krfjgcn, en dat vonden we niet Juist". Het gewestelijk bestuur nam daar op. aldus SchilthiTs, hot inltiat'ef voor een gesprok tussen de wethouders, ge committeerden en de belde fractielei ders, waar bleek dat men het eens was over het einddoel, nl. de vorming van een stadsgewest. Er werd aUeen verschillend gedacht over de wijze, waarop dit doel bereikt moest worden. Een commissie stelde aan de hand van een voorstel van Lems de uiteindelijk jnged'ende en verworpen motie op. „Hot ging ons erom overeenstem ming tussen de bolde fractievoorzit ters te bersiken. En dat ge'ukt," al dus Sch'.lthuis. „Dat was vpor ons reden een brief aan de fract'e te schrijven niet het verzoek de motie te steunen. Dat de motie is verworpen Is geen ramp. Wij zijn erin geslaagd, da; de partij naar buiten één gezicht heeft. Dat is belangrijk". JOOP VERBON (rechts) valt Frank Young aan, maar de Engels man neemt onmiddellijk een gis teravond karakteristieke houding aan, üedere aanvalspoging van Verbon beantwoordt Young name lijk met listig wegslippen of dui ken. UTRECHT, woensdag Voor de tweede keer in drie maanden heeft de Nederlandse kampioen ïwaarwelter Joop Verbon een party voor eigen publick in sporthal Catharijne verloren. Tegen dc Engels man Frank Yong kwam Verbon conditie, snelheid en klasse te kort. Na tien ronden stond Verbon nog overeind, maar hy was er niet in geslaagd ziJn tegenstander van een verdiende puntenzege af te houden. Het duel tussen de Rotterdammer And Jansen en de Bril Peter Cragg duurde slechts twee, maar schitterende ronden. In die tweede ronde liep Jan sen een ernstige wenkbrauwblessurc op, waardoor de party (de aantrekke lijkste van dc avond) op medisch ad vies werd geslaakt. Ook de confrontatie tussen de Am sterdammer Nico Aloserjj en de Fransman Miehei Petit werd na in grijpen van de ringarts beëindigd. Dat gebeurde in de zesde ronde, toen Ala- serlj vat kreeg op de in een merk waardige houding boksende Petit. De hoofdpartij van het boksgala van Theo Huizenaar, Verbon versus Young, werd een anti-elimax. De Utrechter sloeg onbeheerst naar Young, die zijn ronden vrijwel onge schonden doorkwam door eenvoudig weg te slippen of te duiken. De Engel se pugilist speelde zijn geroutineerd heid uit en dat bracht Verbon in de vierde ronde, toen hij al een lichte puntenachterstand had opgelopen, in groot gevaar. Verbon liet toen zijn dekking even zakken en Young scoor de met een linkse directe. De Neder lander wankelde een ogenblik en moest zelfs steun zoeken in de tou wen. De grong redde hem. Na een fel offensief in het begin van de vijfde ronde, dat Young kun- DE werkgroep Delft van de Nederlandse Bond van Ar chitecten heeft aan het ge meentebestuur van. Delft een plan aangeboden voor het au tovrij maken van de binnen stad. De historische binnenstad zal ik citeer de werkgroep bevrijd moeten worden van het egoïstische gebruik van auto's. Om niet iedereen te dwingen alle afstanden wandelend af te leggen zijn er in het plan spe ciale fietsroutes opgenomen De werkgroep meent, dat de fiets een belangrijk vervoer middel is in een voor autover keer afgesloten binnenstad. Het idee speciale fietsroutes te lanceren om de doorstro ming van het verkeer te be vorderen wordt overigens in verschillende steden op het ogenblik bestudeerd. De rol van de fiets in het stadsver keer zal In de nabije toekomst «aar men mag aannemen, in belangrijkheid toenemen. In een door J. E. N. de Se- nerpont Domis assistent aan de afdeling Bouwkunde va» de Technische Hogeschool te Delft opgesteld rapport Mens en Snelverkeer wordt voor een beter verloop van de verkeersbewegingen in dc ste den gepleit voor speciale stra ten voor fietsers en fietsgebie- den bij de u>oonu>ijken. Het rapport wijst verder op de noodzaak, het snelverkeer uit de binnensteden te meren en daarom aan de rand van de steden parkeerruimte te scheppen vanwaar men per fiets de stad verder kan berei ken en doorkruisen. Over het algemeen tvordt het gebruik van fiets of bromfiets nuttig geacht voor afstanden beneden de 3 tot 15 kilometer. Als bijkomende wenselijk heid om het fietsen te bevor deren noemt het rapport de noodzaak om tot speciaal ont worpen fietskleding tc komen die water- en winddicht zal moeten zijn, niet dampdicht, bruikbaar in winter en aange past aan de mode. Dit leer ik allemaal van de Stichting Fiets. Die goeie, ouwe, trouwe, geruisloze, stankloze, nóóit verkeersopstoppingen veroor zakendegezonde fiets stief kind van de stad Rotter dam, NU ïoe het toch over. het verkeer hebben. Weet u icat ik een adembenemend staaltje van naastenliefde vind: het naar elkaar seinen van automobiliste» dat er weer een gatsometer in de buurt is. Telkens wanneer ik zó wordt gewaarschuwd be kruipt vic een gevoel van warmte, een gevoel dat we ge zamenlijk lekker aan het sa menzweren zijn tegen een compleet team van sluipschut ters. Ik vind het zaligmaar ik zal er nooit In een gezelschap ouer praten, laat staan over schrijven. Want dat past niet. Stel je voor dat ik u zou sme ken om vooral groot licht te gebruiken wanneer ze aan de overkant van de weg aan het pONSTANTIUS van Broekhoven (84) en Be- leke Voorman (00) zijn op elf mei zestig jaar man en vrouw. Oma en opa zijn voornemens de dag In In tieme kring te vieren: met de drie kinderen (plus aan getrouwde») en met do vier kleinkinderen. Mocht u die dag toevalling En de Oole- vaaratraat zijn en u her innert zich de oud-wasserij- houder een enkele feli citatie zouden ze erg op prijs stellen. controleren rijn. Nee, Jan, je leeft in ecit vrij land, maar zoiets kun je niet maken, DAGBOEKSCHRIJVER Geachte dagboekschrijver, /N UW artikel van urydag 17 april j.l. zegt met jaloer se blikken naar uw vremv te kijken, fk kan het me voor stellen. Ik heb jaar geleden hetzelfde gedaan. Ik heb er geen seconde spijt van gehad en hoop mijn verdere leven (dat het lang ztjj geen sigaret meer te roken. Er is echter een aspect dat naar mijn mening wel eens even belangrijk is en helaas nooit wordt vermeld. IVij ade mende mensjes houden ons zeer veel op in min of meer afgesloten ruimten. Kantoren - werkplaatsjes - wachtkamers, enz. Eu daar 2 it ten wij brave borsten van niet-rokers, die wij zijn, de afvalprodukten van onze mede-aanwezigen (collega's enz.) in te ademen. Zeg er eens wat van!!! Dan zijn deze NICOTINIS- TEN, die uiteraard de vrijheid nioete» hebben in onze demo cratische samenleving vrijwil lig longkanker te krijgen, ho gelijk beledigd en wijzen be schuldigend naar het summum van ongezelligheid: de niet-ro ker. Ja, ze dragen de rechten van de mens ann. Dut zij het zijn, die inbreuk plegen op de rech ten door de lucht die een ander in MOET ademen te bezwad deren is ze natuurlijk niet aan te praten. Ik zou in alle ernst wel eens willen weten, wat a/gezien van de ergernis, medisch het verschil is, wat betreft de ge volgen, tussen roken of GE ROOKT worden. Misschien kan dr Meinsma daar ook eens wat over zeg gen. Hoogachtend, Th. M. van Baarle Strevelsweg 4a (Geachte briefschrijver, dank voor uw uiteenzetting. }k kan volledig ?»et u meeden ken. Gerookt worden is een zéér droevige ervaring, zeker wanneer je overbuurman de godganse dag aan een pijp lurkt, dagboekschrijver De VVV ver wacht, dat be gin mei zéér veel toeristen Rotterdam zul len bezoeken en het ziet er naar uit, dat zij niet allen kunnen worde» ondergebracht itt hotels. Daarom doet het VVV beroep op dié Rotter- dummers, die gedurende deze dagen onderdak kunnen bie den. Zij worden verzocht in een kort briefje aan het VVV opgave te doen van hetgeen zij aan bedden ter beschikking hebben. dig verwerkte, liet Joop Verboa het afweten. Zijn stoten werden steeds onzuiverder. De eindfase van het duel, waarin Young nog enkele keren met links/rechtse combinaties doorkwam, liet een krachteloze en afklemmende Verbon zien. Het jury-oordeel kon dan ook niet anders zijn dan winst voor Young, waarbij Verbon met de score 2—1 (-15-50. 47-48 en 47-47) nog vrij mild werd behandeld. Frank Young had na afloop een nuchter oordeel, toen hij zei: „Verbon is erg sterk, maar ook erg onervaren. Ik ben niet in moeilijkheden geweest." „Geen geluk op Utrechtse bodem", grijsnlachte Ver bon. die aanzienlijk meer bschadigingen had opgelopen dan Young. En: „Ik bokste geen nor male partij. Normaal moet ik van Young kunnen winnen." Op de vraag, waarom hij in de zevende ronde, toen Young zich wat vermoeid toonde, niet was doorgegaan, zei Joop (wanhopig)5 „Ik weet het niel. In het buitenland lukt mij alles en hier niets." En wat mistroostig tegen zijn vader: „De aan houder wint, zullen we maar zeggen". De partij van Aad Jansen tegen Pe ter Cragg werd de redding vsn de avond. Jansen, een liefhebber van af stand hnuricn, trof het goed, dat Cragg zijn instelling deelde. Dc eerste ronde bracht de duizend toeschouwers ein delijk in opwinding. Cragg: „Toch was ik nog niet op toeren. Ik heb altijd een paar ronden nodig om warm te worden." Aacl Jansen brak enkele keren door de hoge dekking van Cragg heen, maar zocht dan onmiddellijk een goed heenkomen. Dat was verstandig, want met flitsende uitvallen trof de Engels man. als Jansen slechts even in zijn buurt bleef, twee keer hard het ge zicht. Cragg: „Als ik hem vol hart kunnen raken, had ik hem van zijn voeten geslagen". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Bijzon der sterk u er, ui.gezondera een en kele partij, niet gespeeld in het toer nooi om de Rivella-beker, waarvoor dinsdagavond de laatsten werden ge speeld. Maar spanning was er volop, want kort het einde werd eerst be kend, wie de wisselprijs voor een jaar In bezii zou krijgen Dat werd Aad Buys met een heel klein verschil voqr zijn clubgenoot Maar.en Hendriks, die nu tweede werd. Omdat het een handicapwedstrijd was werd voor de aanvang bepaald, dat bij een gelijk aantal matchpunten het percentage gemaakte caramboles de doorslag zou geven en niet het alge meen moyenne. Vijf van de acht deel nemers eindigden met tien matchpun ten en van dit vijftal maakte Buys 2307 van de 2450 te maken caramboles of 94,16 procent. Hendriks zat hem op de hielen met 93,49 procent, terwijl Arie Biemans tot 92,97 procent kwam. Ook Horsten en van Waardenburg behaal den tien matchpunten, maar bleven resp. met 83,97 en 82,79 procent een eind achter. In dit toernooi werden zestig series boven de honderd ge- scoord en een van. 235, namelijk door Hendriks. De uitslagen: Biemans 350 350 22 SB 10.00 Bongers 250 129 22 10 5.8S Harsten 400 400 15 130 28.06 gu>'s 350 23B 15 63 15.86 Hendriks 450 4f>0 13 12Ö 34.61 Bflrz,tey 350 32D 13 146 25.30 De elndstnnd: 5UyÜ 10 2450 2307 1*6 HO 19.88 l. Hendriks 10 3150 2944 02 235 32.— 3. Biemans 10 2450 2278 130 120 17.52 F „,orï,Sn Jft 2000 2320 Dl 143 20.40 6. Waardenb. 10 2450 2027 120 133 16.89 B. Hongers 4 1750 1222 123 09 9d»3 v o 2460 l'2» t*B I*» I*-33 8. Barzllay 0 2450 3873 126 145 14.86

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1