Containervervoer via Rotterdamse haven in gunstige ontwikkeling BH I BSE38BH 5 ROTTERDAMS DAGBOEK Vic Gentils: al bijna stukje jeugdsentiment el! is uw ns eenl I kleuren t.v. gratis op proef En- 98 bei 134700en vraag een hele week 98 Over 'n schotsscheef scharminkel Notities en 'n foute streling van de huid ROTTERDAM RIJNMOND vvv .o - ac- mem s - §te f sip® O I S HERDENKINGS NACHT EN STILLE TOCHT IN IJSSELMONDE KOEL- EN DIEPVBIESKASTEN OMI7V Brief aan dagboek KORT-i- n, aantaljon- ZflKEl/JK seren -al vfV- Beeldende kunst in Rijnmond DOOR CEES VAN DER GEER - Toeval Frigge Design Tips Collectie wapens in beslag genomen HET WEER IN ROTTERDAM - pag. 4 - donderdag 23 april 1970 ADVERTENTIE Na een drukke d«Btaak is het borduren van een soedankussan ear» fijne ontspanning.,,., geen prjegelwerk, het schiet vlug op en het resultaat is verrassend. Soedan kuisenpak kotten mat een duidelijk in kleuren voor gedrukt stramien er» voldoende demi-soedanwol om dit prach tige salonkussen te borduren. Deze fraaie pakketten in een groot formaat (de normals prijs ligt dart ook rond de twaalf gulden), keus uit 5 rozendessins met en zonder donkere rand. koopt U nu voor nog géén acht gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op da parterre so«- dankussenpakketten kompleet met demi-soedanwol, keus uit S rozendessins met en zonder kohtrastrand, afm. ong. 47 x 47 cm, Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook rrsindegmord»n opan GUn tel. a( tchrjft. baft (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag ..De ontwikkelingsperspectieven voor het containervervoer van en naar Rotterdam zijn hijzonder gunstig; niet alleen is een sterke groei waar te neinen in de absolu te hoeveelheid contameriscerbare lading maar er is eveneens spra ke van een verbetering van de relatieve positie ten opzichte van de andere Westeuropcse zeehavens". Deze optimistische conclusie is van drs J. Biesheuvel van de eco nomische afdeling van de Scheepvaart Verecniging Zuid, die een onderzoek heeft ingesteld naar de onderlinge concurrentie positie van vijf zee (container )hn- vens. Binnen de v|jf onderzochte zeehavens (Amsterdam, Rotter dam, Antwerpen, Hamburg en Breinen) blijken de relatieve po sities van Rotterdam en Ant werpen in het containerverkeer van en naar de Noordwesteuro- pese havens gunstig te zijn. Voor al Rotterdam neemt een domine rende positie in, Opva ,ond noemt drs Biesheuvel het feit, dat de groet van de gecontaineri- soerrie lading in de Duitse havens geen gelijke tred heeft gehouden met die in de Benelux-havens. In de Duit se havens was de groet in 1963 ten op zichte van 1SS6 ruim 2 procent, ter wijl de Benelux-havens in diezelfde periode een toeneming van 35 procent te zien gaven. Er is beduidend verschil in de hor komst van de aangevoerde containers en de bestemming van de uitgevoerde containers. Zo blijken in Botterdam en Antwerpen meer containers afkomstig van de Noordatlantisehe route behan deld te worden dan in de Duitse zee havens. Dit blijkt ook utt de zeer ge- rliige groei in de Duitse havens (slechts 2 procent) in 1968 meer dan in 1086} op deze route. Dit in tegen stelling toi de Benelux-havens (plus 52 procent). In Rotterdam maniXesteent «ich ech ter op deze route een bijzonder grote onevenwichtigheid tussen de aan- en de afvoer. Achtenzeventig procent van de containeriseerbare lading werd in Rotterdam afgevoerd, terwijl slechts 22 procent werd aangevoerd. Ook de hoof dl. jn van Engeland naar West-Emopa en omgekeerd loopt hoofdzakelijk via Rotterdam. Van het totale pakket containeri- 9certaa"e lading van 3,04 miljoen ton, wondt mem de helft via Rotterdam verscheept. Sunds 1966 steog het totale pakket containeriseCjtbare lading mort 45 procent. Het Robierfdarose aandeel hierin steeg met 68 procent. Voor de Duitse zeehavens is de rou te van en naar Scandinavië bijzonder belangrijk, waarbij vooral het roll on/roll off verkeer van groot belang is. Deze route voert ook in Amsterdam de boventoon (tn 1968 36 procent van de containeriseerbare lading). Voor het Middel andse zeegebied zijn Hamburg en Rotterdam de be langrijkste havens. Datzelfde geldt voor de (dit jaar tot volle ontwikke ling komende) eontaiherroutes naar Japan en Australië. Per haven zijn er echter een aantal onevenwichtigheden. Op de route Australië en Nieuw Zee land heeft Hamburg het grootste aan deel inkomende containenseerbare la ding, terwijl Rotterdam het grootste aandeel uitgaande lading heeft. Wat betreft de route op Japan vertonen do Rotterdamse cijfers totaal een wat gunstiger beeld dan de Hamburgse. In een vorig rapport voorspelde drs. Blesheuvel in 1980 rekening tc houden met een 13 miljoen ton containeriseer- barc lading in de haven van Rotter dam in 1980. Met de huidige ontwikke ling moet men deze 13 miljoen ton als een minimum beschouwen, zo zegt hij. (ADVERTENTIE) Profiteer nu van deze éénmalige aanbieding van dit "veelzijdige" royflex. "Veelzijdig", omdat royflex kunstleer zulke bijzondere ei genschappen heeft, dat het voor diverse doeleinden is te gebrui- ken. Dit imitatie kreukleer met tri cot rug (kreukherstelfend) leent zich uitstekend voor het be* kléden van Uw meubelen, maar is ook geschikt voor kleding (b.v. vooreen leuke ovetgooier). Nu Ie keus royflex met diepe nerf voor nog géén zes gulden per meter. i-iV&i eenmalige aanbidding royflex Imitatie Kreukleer 130 cm breed (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag - Op 4 mei wordt in IJsselmonde een stille tocht gehouden ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog. In aansluiting hierop wordt in de Gedachteniskcrk aan de Reljerdyk een hcrdenkingsnacht gehouden, waarvoor een uitgebreid programma is vastgesteld dat vooral gericht is op de jongeren. De organiserende werkgroep Ge dachtenis 70 hoopt echter dat ook ou deren de bijeenkomst (gratis) zuilen bezoeken. De stille tocht begint om half acht in do Groene Tuinkerk en zal via de Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op do 1e etage Ie keus royflex, dit is een imitatie kreukleer met diepe nerf op tricot basis (kreukberstellend), Royflex is zowel geschikt voor kleding, als bekleding van meu belen e.d„ in de kleuren cog nac, crème en zwart, 130 cm breed, pör meter Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook m*»ndasmom*n opto Ottn ut. of schrift. but (ADVERTENTIE) GROTE KEUZE UIT DE NIEUWSTE MODELLEN - BIJ vUU&L 1a MtDDELLANDSTR. 72 TEL. 010-235327 Pelgrimskerk om negen uur eindigen in de Gcdachteniskerk, waar een half uur i» beslag nemende herdenking wordt gehouden. Een overlevende uit Auschwitz zal om negen uur een krans leggen bij het in de kerk staan de monument ter nagedachtenis van mensen die in de oorlog zijn omge komen. Na een half uur durend orgel concert door R. Stolk begint het meer op do jeugd gerichte programma om 10 uur met de vertoning van een film over vrede en vrijheid door aetiesoos- complot 1, een onderdeel van dt werkgroep Denken en Doen. Het pro gramma voorziet verder (om 13 uur) in een optreden van het cüseoteam Checkpoint met psychedelische en elektronische effecten en getuige nissen. om middernacht zang door het jeugdkoor „Rhythmen to tho Lord", een assosdatlcspol door gereformeer de jongeren (01.00 uur), statements door katholieke jongeren (01.45 Uur), een rechtsgeding door Hervormde jongeren (03.00 uur). Brood en koffie 2ijn gratis verkrijgbaar. /K was gisteravond tu het Sterretjeeen schotsscheef scharminkel onder de Schic- damse super-kroegen. Het Sterretje heeft eeit mooie historie. Het is eeti eta blissement van lafenis-ge neugte voor de oeroude zak kendragers en brandersknech- ten, dat al sinds mensenheuge nis ui friet op de Koemarkt en ter plekke ronder enig schaamtegevoel visueel o«aa«. trekkelijk stoot te wezen. Ik was er weer in tijden niet geweest. Wat een rotzooi -maar u?dt een sfeer. Komt men binnen dan blijkt het interieur rond de jaren dertig te ztjn blijven steken. Lage taboeretjes staan, hoe gammel ook, In alle vooroor logse glorie voor de tap, een stokoude aquarel hangt onder ste boy en naast het venster, uit getrapte sigarettepeukjes ge ven een opvallend, effect op het gerafelde tapijt en een vers getapt bierglas uan een klant die even moest is met een viltje bedeJct, omdat pla- /ondseftü/ers dreigen te lan den. En tóch komt er in dat Ster retje een select gezelschap. Geen taitdebrassen, geen sme rige langkarigen, maar nette pierewaaierswat gearriveerde TTlTLER was niet anti* Semitisch, HIJ was ge woon antf-AJax. Of zijn de briefschrijvers die AJax en zijrt joodse leden en be stuursleden bedreigen toch eerder antisemitisch dan antl-AJax? In ieder geval zijn ze niet antl-Israel, want tot nog toe heeft Feljenoord dergelijke brieven niet gehad. HOPPER (Volkskrant) jongens, dagboekschrijvers en als je het treft een wethouder. Er is sinds de tijden, dat ik Schiedam met een hoge regel maat frequenteerde, in het pretentieloze zaakje toeim'g veranderd. Nog steeds hangt aan dat zelfde bruine plafond een toKïps blote dame, die zich uit dagend bezig houdt met hel wiegen van haar heupen, ter wijl een man als Charles de Gaulle eveneens op Playboy- formaat in geestvervoering toekijkt, Henk de Ronde is nog steeds de eigenaar, die nog steeds vertederd kan terugblikken naar opvallende gebeurtenis sen. „Voor mij geen pluche, geen koude drukte en akelig mooie buffetjuffers. Hier komt men niet om netjes behandeld te tuorden, hier komt men om een goed, steuig glas te drin ken in een volkomen andere sfeer". Bij Henk wandelen de klan ten buiten de paden van het protocol en ze voelen zich er senang bij. Vernieuwd wordt er niets, zelfs niet de ge scheurde taboeretjes, omdat Henk de gein wil hebben dat klanten vast komen te zitten. In Het Sterretje is het an ders. Is het exclusiever en daarom zo gezellig. II ZONNEBADEN mag ook al niet meer. Heb ik u maanden geleden via deze rubriek verteld dat lekker eten en drinken een averechtse werking kan heb ben op uw gezondheid, schrijf ik nota bene drie dagboeken terug dat roke»i vaat- en hart kwalen veroorzaaktkomt de Geneeskundige Gids vandaag aandragen met het geintje, dat zonnebaden een verkeerde streling is voor de huid. En dat uitgerekend voo»* onze vakantie. Het brui» worden is zo laat ik me wijs maken een afweerreactie van de huid. Het wordt veroorzaakt door het donkere pigment melanine, met als gevolg dat de hufd vroegtijdig rimpels gaat verto nen en elasticiteit verliest. Kijk maar naar de handen van zeelieden en agrariërs. Ze zijn dik, tanig en soms zelfs met een schubachtige huid. Dus, dames, één goed advies: annuleer die reis. Nu meteen. DAGBOEKSCHRIJVER Tj^EN van de euvel* van deze tijd is het over matig gebruik van «het woord experiment (experi menteel). Nu is het experi menteren nsete bijzonders. De mensheid heeft het van het begin af gedaan, bewust of onbewust. Experimente ren ia Inherent aan het mens Zijn. Vroeger werd dit woord wellicht te weinig gebruikt (vrijwel alleen door weternchapsmeneen). Tegenwoordig Is het een modewoord geworden. Al lerlei onbenullige en/of foutieve handelingen van de mens krijgen glans als het woord experiment of ex perimenteel er maar bij ge bruikt wordt. J. R, W. HE1NTZE (ELK, Evangelisch Lutherse Kerk) /TEZOCHT: verrukkelijk mooie meisjes. Niet Jonger öan achttien en niet ouder dan vijfentwintig, ongehuwd en ln staat voor een uitgelezen gezelschap te tonen wie zc zijn, Kunt TJ dat dan bellen of schrijven naar dc heer J, M. van Wieren, Kreckplein 14 te Rotterdam 26 (telefoon 398795) en U maakt een kans uitgeroepen te worden tot miss C70. ZIJ zal gekozen worden ln de Gouden Balzaal van het Hilton Hotel, Cees de Lange aal meebe- slissscn. II TN HET kader van de actie 05 plus, gelanceerd door dc Stichting Ideële Reclame, treedt het Dienstencentrum sinds een poos op als kon- lakt-adres. Dit houdt in, dal alle 65- plussers („Ik hen je opa niet. geef me liever wat om han den") met hun wensen kun nen aankloppen bij hel Dien stencentrum aan de Walen- burgerwesr, Ik maak u er wel attent op dat verzoeken om kleine klus jes schriftelijk moeten worden ingediend, met op dc brief vermelding naam, adres, woon plaats en gcb. datum, eventue le opleiding, laatste werkkring en laatste functie. Ook niet vergeten te schrijven hoeveel uur men per week actief bezig wenst te zljr>. Toi nu toe heeft Het Dien stencentrum in samenwerking met het Gewestelijk Arbeids bureau a] aardige rcsultaen geboekt. Geachte dagboekschrijver, ryT briefje met het verzoek IS om ook eens een ingezon den stukje onrechtvaardigheid te mogen plaatsen. Het gaat over die -eeUedeu, die gedu rende de oorlog de zo dikwijls genoemde gevaren hebben ge trotseerd en waarover zo'n op hef in fcrrmtert, televisie en radio is gemankt. Het is een grof schandaal en een zware smaad voor onze regering, dat wij daarvoor be loond worden met 150 gulden per ja ar, vanaf je 60e jaar. Dit is minder dan 30 gulden per gevaren jaar, terwijl een kort verband vrijwilliger er van door guat met 3 a 4 duize»»d gulden premie. En dat alieen voor avontuur en zonder enig gevaar. Ik kan er over meepraten daar ik op 11 april J940 de H'atcruteg uitvoer en op JJ ja nuari 194 6 Rotterdam terug zag. Gedurende de hele oorlog op het m„Alphnrd va?» Van Nieuvelt en Co zonder vrijwil liger te zijn. Hoogachtend, A. Breetvelü C«li leistraat 15b EEN groot fcHALWH. dag etl zatcr. dag a.s. een be roep doen op dc offervaardig heid tian de Rotterdammers. Hun churitatievc bezigheid be treft deze keer Tfumanitas', de Ned. Ver. voor Maatschappe lijk Werk. Het is een jubileum- collecte. De uiterlijke ken tekenen van 25 jaar Humaui- tas-activitett in Rotterdam liggen verankerd in de drie ingebrttik genomen bcjactrdeu- centra. Een vierde- en een ver pleeginrichting zijn in aan tocht, wits U meehelpt. De tijd gaat snel. En de kunst ook. Anders gezegd: merkwaardig ze snel tegenwoordig kunst gedateerd kan raken en hoe een tentoon stelling van een hedendaags kunstenaar niet alleen een overzicht is van zijn werk, maar te vens al een terugblik op een periode (of een deel ervan) kan worden. Hiermee is uiteraard niets gezegd van de kwaliteit van die kunst, Het is een constateren van een feit. waaraan je kunt vastknopen, dat hot tegenwoordig voor een kun stenaar nauwelijks meer Is weggelegd, zijn hele leven aan de top mee te kunnen. Het begin van deze eeuw kende misschien nog de meesters die een heel leven toonaangevend waren en een loopbaan langs de roem «oei konden proeven, Tegenwoordig kent een kunstenaar hooguit een pe riode van tien jaar waarin hij de hoogste ogen gooit, nchtmgbepalend is en de hoogste prijzen maakt voor zijn werk, Het zijn wat somber getmte overwegingen, ingegeven door de grote tentoonstelling van de Belgi sche kunstenaar Vie Gentils in Museum Boymans- Van Beunlngen. Nog maar weinig jaren geleden eigenlijk, in 1962 nog, exposeerde deze zelfde Gentils in. het Stedelijk Museum le Schiedam. Zijn expositie zal toen wol hot nodige opzien gebaard hebben. Zijn werk, toen nog voor redelijke prijzen te koop, zal de deur wel niet uitgevlogen zijn, terwijl nu de liefhebbers op de ope ning begerig rondliepen. Toen ook behoorde zijn werk tot het meest actuele, dat er ln die dagen ge maakt werd. Nu, i-n Boymans, speelt er al haast eeu stukje jeugdsentiment mee. Je herkent met plezier en vreugde de fr&ale stukken van toen. Maar wat toen nieuw was en tot de laatste ontwikkelingen behoorde, heeft geen bij de tijd aansluitend vervolg gekregen. Vlc Gentils' werk stamt uit een tijd, dat de schoon heid van het ongebruikelijke en het onaanzienlijke ontdekt werd. Met hem waren velen in Europa bezig oud hout, roestig ijzer, afval soms, in hun assembla ges te gebruiken, het materiaal omvormend tot een nieuw expressiemiddel, Zijn beelden werden toen door het toeval bepaald, Ze waren afhankelijk van het voorhanden materiaal. Nu dwingt hU zijn materiaal vormen aan te nemen, die al bij voorbaat vaststaan. Iti de zestiger jaren kon simpel, zwartgeblakerd hout tot eon vreemd object, tot kunst worden. Nu, heb ik het idee, is Gentils driftig op Jacht naar die onderdelen, die hij in zijn beelden nodig heeft. Al die onderdelen samen leveren dan een beeld op, maar opgebouwd uit losse fragmenten. Een klomp blijft een klomp, een houten hand een hand. Er is niets mee ge beurd. Het voorwerp is niet geïsoleerd of vervreemd. Laat staan deel geworden van een nieuwe, nimmer tevoren bestaande werkelijkheid. Zeer duidelijk ls dat het geval in de serie beelden „de acht hoofdzonde»»"'. Voorop stond de verwerkelij king van een idee. het gestalte geven aan een in we zen abstract idee: gierigheid, hovaardigheid, wulps heid, Een gevaarlijke onderneming, omdat ae weer gave al gauw in een verhaaltje dreigt te ontaarden. Het zijn dan ook verhaaltjes geworden. Verhaaltjes jn hout. Vreemde, spinnewielachtige beelden die zich door handen of borsten nog wel laten herkennen, maar waarvan de dwingende, onontkoombare eis tot het maken nergens is af te lezen. Ze hadden op diver se manieren en in diverse andere materialen even goed gemaakt kunnen worden. Daarom kies ik voor de Gentils uit de jaren, dat hij nog piano's sloopte of prachtige schilderijenïljsten verzaagde om vervolgens met hot verkregen beeld materiaal volkomen nieuwe werkelijkheden te cre- eren. Juist dan blijkt Gentils' grootheid. Met tvame ln de tijd, dat hij met de lijsten werkte, bereikt hij een toppunt. Door de simpele aaneenvoeging van gezaag de, goudgespoten lijsten, in grootte naar het midden toe opklimmend of in een fijn verschuivend ritme ge rangschikt, ontstaan voorwerpen, die zowel aan or- gellronten als abstracte altaardricluiken doen don ken, Evenals Louise Nevelson zonder destijds haar werk te kennen maakte hij uit zwartgebrand hout panelen, schitterend van eenvoud en kastjes (en kas ten!) waarin vreemde voorwerpen een geheimzinnig leven lelde»». Vic Gentils; ...hoofdzonden... Evenzo zijn piano"-periode. Door zijn wijze vrr presenteren doet hij je beseffen, welke rijke en sub tiele kleurschakeringen en vormmogelljkhodcn or in do toetsen cn hamertjes van een gcsiooplc piano schuilen. Een dan ln de compositie ingepaste piano- poot gaat wel een eigen leven leiden en wordt wezen lijk deel van het geheel. Jammer, dat het in de Ja tore werken verloren is gegaan. Wie aan bet jrCbodcnc in dc Rotterdamse galeries niet gehOCK heeft en dat kan, helaas!, want zoveel zijn er niet raad ik aan van tijd tot tijd in Amster dam ccn dagje bü te tanken; te putten uit de over vloed. Met dc regelmaat van een klok komen er daar ga leries bij en de al langer bestaande vernieuwen of breiden uit: Espace heeft er een prachtige kelder ruimte bij, Riekje Swart verhulst naar de omgeving van hel Stedelijk Museum, Krikhaar knapte zijn Ga lerie op. Een van de nieuwste galeries is „Asselija" aan de Lange Leidsedwaisslraat. Een sympathieke galerie, vakbekwaam opgezet en geleid door Bram Volkers en Wlm van der Hulst. Ik noem „Asselijn" omdat daar tot 9 mei de Rotterdammer Adri Frigge zijn op de partituren vtu» moderne muziek geïnspi reerde etsen toont. Na hem volgt over enige tijd nog een andere Rot terdammer, namelijk Joop Brans, die vanaf morgen eerst nog in galerie „Design" dc öhow gaat stelen. Krijgen dc Rotterdammers dan eindelijk voet aan grond in de hoofdstad? Nu we het toch weer over Design hebben: met een op de band opgenomen toespraakje van Wlm Gijzen handelend over de voordelen van een bepaald merk lakens on het vervolgens met lakens toedek ken, van de geëxposeerde objecten werd de expositie van Mathicu Ficheroux gesloten. Weer eens wat an ders dan een opening! Met weer een heel (regenachtig?) weekend voor de bocc wijs ik nog graac op dc volgende cxpoUtics: Carla Kaper er» Jaak Frtnken In de Kunstkring, Hugh Weiss in galerie Delia, Kor Bekker tn de Doe len. Joop Brans (maar dat wist u al> In Design, An thony DcJgan bij Fenna de Vries en iïarr Scheffers in Het Venster, (ADVERTENTIE) Wacht geen dag langer met het kopen van een wandelwagen, zodat U er elke mooie dag op utt kunt trekken met de kleine. Hoge wandelwagan met een moderne, funktioneto vormge ving. Uitgevoerd met zwaar verchroomd onderstel, rtemve- ring (de beste vering die er is), hoge wielen die met een hand omdraai af te nemen zijn, ge heel opvouwbaar onderstel, af neembaar en omkeerbaar zitje met verstelbare rugleuning en voeten plankje, remmen op 2 wielenkortom een klasse wagen! U koopt deze wandel wagen, in opgevouwen toestand gemak kelijk op te bergen, nu (het is bijna onmogelijk) voor nog géén zes tientjes. X Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij in het souterrain deze prachtige wandelwagen, de mooiste en modernste wa gen die U zich kunt dromen, in donkerblauw en dieprood, nu i Elke vrijdagavond tot g uur open uok mtêrUftBmorgen optn SWn Ui. of schrift, best. AMSTERDAM, woemsdag (ANP) De politie van het bureau Warmoes- straat heeft vanochtend by een routi necontrole ln een woning aan de Ou- dczljds Voorburgwal een tas met een collectie vuurwapens in beslag ge nomen. De vangst bestond uit een pistool mitrailleur, een afgezaagd dubbelloops jachtgeweer, een gaspistool, een vuur wapen van onbekend model en con structie, enkele knaldempers en eeh partij munitie. Een van de bewoners van het pand, de 33-jarige kelner J. B., bleek bovendien nog een nieuw Berottapistool op zak te hebben, dat evenals het merendeel van de overige wapens geladen was, Behalve werden aan gehouden diens 34-jarige collega M, H., de 27-jarige prostituee M. B, (zuster van B.) en de 23-jarige prostituée M. S. Wiaroamln; 8-40 uur lieden QtstereU Luchtdruk D10.7 Gisteren Windrichting ZZIV tw Windkracht 5 s Weersgesteldheid betr. bctr. Temperatuur 10.D 10.0 Neerslag in 24 uur 0.2 7.4 Max. temp. gist. 1? 30 uur 12.4 Min. temp. heden 6,2a uur: o.« DRINKWATER ROTTERDAM UodrJJf IJonlngcrdlJR; verwachting 21 t.m, 23 april, gemiddeld kciiknnzout- Bclialie J8p pig per liter, gemiddeld gc- Icldingsvcrmogcn 650 micro Siemens, gemiddelde hardheid 13.5 Duitse hard- heldsgraden. bedrijf Bercnpiaat: verwachting 21 l.m. 23 april, gemiddeld keukenzout- gehalte 180 mg per liter, gemiddeld gc- letdiiiRsVormogen 650 micro Siemens, gemiddelde hardheid 14,5 Duitse hard- heldsgratJen. (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1