Importeurs van vlees kort geding aan tegen de staat 11.75 ROTTERDAMS DAGBOEK 2, f Ah en Loek zien het in een combinatie 98 48 Bel canto- concert in volle Doelen Grootste schip op de Nieuwe Maas xm WIJKCOMITE VERZET ZICH TEGEN BUSBAAN OP ORANJEBOOMSTRAAT ROTTERDAM RIJNMOND Veel publiek bij operette- en operacóncert in Rivièrahal Partij van woonboot- bewonersjopgericht Riól'. Lambers kandidaat voor lectoraat NEH iMraak in 'Maak Grieken zonder verlengd paspoort politiek vluchteling' EXAMENS VOOR STRAATMAKERS Conrector Delfts lyceum treedt af wegens film-kwestie Spinnerij in Tilburg uitgebrand H NToiïiies Wie hengelt? Bijeenkomst 'Oude Westen' op 28 april in Lantaren pag. 4 -vrijdag 24 april 1970 j, (Van een onzer verslaggevers) ROJTTERDAM, vrijdag. Onder zeer grote belangstelling van be langhebbende vleesimporteurs heeft gisteren'voor. de president van de ItoUerdamse rechtbank mr. J. G. L, Reuder een kort geding ge diend dat door een viertal import maatschappijen;o.a. uit Oouda en Verdam, was. aangespannen tegen- rde- Staat der:Nedërïanden, -de officier-van justitie in.Rotterdam inr. S. J.-van der^ Hoeven.-en twee inspecteurs van de veterinaire dienst, -v ibifjd'ragen wam -drie befaamde ope razangers heelt het Rotterdams Ope- raikioor onder de kundige leiding van Riet Struijk gisteravond een bd-oanto concert gegeven volgens het bekende, vaaöe patiroon wan afwisseling en sa mengaan' In til van opepafragmenten, die floor het publiek telkens opnifeuw met vreugde worden aangehoord. Ha) succes te op dergelijke avonden bdj voorbaat verzekerd en man kan erop rekenen, diat h»t igeestdrtitiiige appftaus niet geduldig wacht tot het orkestrale naspel verklonken is, maar dat het losbarst zodra solist of koor de la-atste toon hebben gezongen, Tot de onge schreven wetten van dit soort avon den behoort uiteraard ook een aantal bisseringen. Zo de dankbare taak een -dirigent al eens zou kunnen verleiden, zijn voor bereidend werk wat lichter op te vat ten, dan tooh niet Piet Struijk, voocr ■roe musiceren nog altijd betekent: zo vanarrtwoord rnogotijk- een programma te brengen, met een zor<gvuld:i/g en de gelijk geïnstrueerd koor, dat een ge- nuaraceeaxie klank produceert- Hot -viel öhs ditmaal extra op, dat ook dé epi soden voor mannenkoor aileen. een be hoorlijk volumineuze en homogenens realisatie- kregen, -uitgezonderd mis- schnien even bij octaafsprongen (in Verdi, La Traviate), <21e flan ook-voor amateurzangors heel moeilijk - zijn. Bewondering verdient tegens de wijze waarop Struijk met een -orkest in ad hóe samenstelling omspringt. Alleen routoe en vakmanschap kunnen de zaken, zo j-n het gareel -houden, zélis als fle sopraansoldste de fraaie colo ratuur Maria dslla Spezia op een zeker moment een. tel overslaat. Met haar spontane optreden en impone rende hoogte oogstte deze soliste na tuurlijk veel succes, dat werd geëve naard door dat van de stralende tenor Oaetano B-a-rdini. Naast deze beiden maakt de in Duitsland werkende Rot terdamse zanger Albert va n Ha acteren een wed heel rustige indruk. Zijn -mooie bariton heeft de toehoorders echter minstens zo sympathiek getrof fen nis de stemmen van zijn Italiaanse collega^s. Ook hom werd steeds uit bundig applaus geschonken. ELLY SALOME Voor de liefhebbers van opera en operette was er donderdagavond heel wat te doen in Rotterdam en daarom was het bezoekers-aantal van het con cert in de Rivièrahal, waar het Nieuw Operakoor Rotterdam zong, ver rassend groot. Het .progamma was gevuld met werken van de grote opera-compo nisten. als Verdi en Donizetti en na de pauze van de operette-koningen Strauss en Lehar. Er werd met veel intensiteit en kennelijk ook veel plezier gemusi ceerd onder de strakke leiding van Harry Holthaus. Zijn directie zorgde voor goede dynamiek en voordracht en over het algemeen kan gezegd worden dat er een goede koorklank geproduceerd werd. Jammer echter, dat de heren-afdeling wat te weinig aan operazangers herinnert, met name de tenoren, wier zang te dun en te ijl doorkwam. Medewerking verleende een keur van solisten. Als een der sterksten kan genoemd worden de tenor Nico Boer, wiens toonvorming en stemvolume te recht respect afdwongen, terwijl hij na de pauze ook de .show stal. Met even veel genoegen luistert men naar de sopraan Marijke v.d, Lugt, hoewel haar stem in de hoogste regionen iets ie schel klinkt. Belden zijn terecht opera-mensen van naam en oogstten veel lof.' De bas Lieuwe Visser kwam in een solo-optreden het best tot zijn recht. Samen met het koor viel hij wat weg en tn de opera-fragmenten schortte er wel eens wat aan de intonatie. De sopraan Nelly Morpurgo bracht na de pauze de zaal meteen in haar ban door de hartstochtelijke voor dracht van een zigeunerlied. Haar "op treden werd met een gul applaus be loond. Degene, die niet een keer van het podium verdween was de pianist Ger- rlt Vlake, die met zijn vakkundige be geleiding zeker tot het succes van dc avond heeft bij god ragen. Een Goudse maatschappij, de Coni- paxo N.V., zag twee door haar uit Ar gentinië geïmporteerde partijen vlees, in totaal 25 ton, met vernietiging be dreigd,Volgens, wettelijke bepalingen ntóctéir:de; .ingevoerde., stukken-'-vlees, die Mnzwaar, vbévrórèfv-; toestand-- In zakker/ velpakt tins lèh'd'. binnenko men (tenminste Üen kilo wogen.' .In..dit.geval betrof het partijen.die voor het grootste deel niet aan de ge stelde eis voldeden. De officier van justitie had dan ook toestemming ge geven de partijen te vernietigen. Ge heel volgens de wet, stelde de landsad vocaat mr. E. Drooglever Fortuyn, die voor gedaagden optrad. Hij gaf toe dat er voor 1969 inder daad anders werd gehandeld dan de wet voorschreef. Als de stukken te klein waren gaven de autoriteiten het advies .het.?lees..maar weer uit te voeren naar landen die geen minimum eisen aan het gewicht stelden. Vaak gebeurde het .echter dat-he-t vlees via "een ander .douane, kantoor- het.land weer binnenkwam. Hiervoor werd dan een. douanepost uitgezocht, die niet be rekend was op een deugdelijke controle van een partij. Op deze wijze was met paratyfus besmet vlees vla Nederland in Enge land terechtgekomen waardoor dit land. dc vleesimport uit Nederland dreigde stop te zetten. „Dit is allemaal het verleden, dat interesseert" me niet" viêl-rnr. Reuder -in dé' rëde. - i Mr.: DroogleverFortuyn -was verder van mening dat dé partij óp de wette lijk voorgeschreven wijze was'inge voerd. Een-mening die. door. de advo caat van de. eisènde partijen, jhr. mr. A. E. Stoop werd bestreden. Hij zei dat het vlees nog niet volgens de for maliteiten was ingevoerd en dus niet ingevoerd was. Zijn cliënten zouden het. vlees: in dit geval kunnen terug sturen naar het land van herkomst Een .mogelijkheid, die mr;: Reuder be- ■twijfelde'." „"Naav.-.iruj i.verteidl Isnëemt Argentinië 'eenmaal uitgevoerd/vlees lOM -] 'te - r-V Mr. Reiidér stelde partijen voor de zaak deze keer nog te regelen, in die zin dat de importeurs de gelegenheid krijgen het vlees naar een ander land te sturen. Hij zei de toekomst van veel meer belang te vinden met het oog op de partijen '.'dje nog onderweg zijn,, Vol- ;géns ..hartstóchtelijk meelevende vlècsinipor.teurs Jn de zaal zoüdën jdii véle duizenden'.trilo's'zijn. Mr( "Fdrfttyh voerde hiertegenaan dat-de,importeurs allang 'wisten dat de "overheid, dc zaak streng aanpakte. Hij meende dat de belanghebbenden het meerals een proefproces zagen om te weten te komen hoe de wet moet worden uitgelegd. Om'dat. alles in deze zaak draait om dè,"Vraag of er wel of niét is ingevoerd wilde 'mr: "Reuder'jich .'eerst - laten voorlichten door één' deskundige Tnza- këide dodanewëtgeidhg. Op. Tl fnêi' zal' dè zaak vdprtgszèt wojden. Danzal besijst wórden over het door eiseressen"'gevraagde verbod óm tót. vernietiging over te gaah op straffe' van een dwangsom van dui zend gulden per dag. en het verzoek om wederuitvoer toe te staan. De president waarsohuwde tot slot de aanwezige importeurs dat voor alle afvaarten na vandaag de verscherpte voorschriften toegepast zouden wor- don. tete ;;(Van onze correspondent) JULVERSUM, Dc ivoonarkbowoners. die een ligplaats hebben in de Vecht tussen Vreeland en Nigtevecht hebben een eigen poli tieke parltj opgericht, waarmee zU In Nigtevecht aan de komende gemeen teraadsverkiezingen willen gaan deel nemen, Gisteren hebben zij hun kan didatenlijst op het gemeentehuis Inge diend. ,.- .Verschillende j1 woon arkbewoners hébben -van het provinciaal bestuur de aanzegging, gekregen, dat zij hun lig plaats moeten verlaten op grond yari bepalingen in een provinciale veror dening. Zij zijn hiertegen in beroep gegaan,-maar de zaak moet nog be- handèld worden. Bovendien klagen zij over gebrek kige voorzieningen voor woonbootbe woners, ten aanzien van gas, elektrici teit en telefoon, Lijsttrekker is de eco- npom-B^Nauta, ROTTERDAM, vrijdag, Prol. Ars. .B.-W. Lambers is door de senaat van .de Nederlandse Economische Hoge- Schoofvoorgedragen voor het recto- -ïteftt l£f7ö/71j; Prof. Lambea's was al eerder als. rector magnificus aan dc -• -NBH- verbbriden.' de laatste maal van Iflöó tötlö64. MAGAZIJN {Van een onzer verslaggevers) -rS.CHlEDAM, vrijdag. In- het -.depót van., de. vorffabriek N.V.' Pietet' Sclioen.& Zonen is gisteren Ingebro ken. Een geldkistje met .circa ƒ450 werd uit de lade van een' schrijfbu reau ontvreemd. Kamerlid IV ie ren ga PvdA)-• DEN HAAG. vrtjdac (AND, Het Tweede-Kamerlid H. Wier eng a (PvdA) heeft dc ministers Blok va» justitie en Luns va» buitenlandse za ken gevraagd Griekse arbeiders, wior paspoort door de Griekse consulaire autoriteiten niet wordt verlengd om dat zij de inzichten van het huidige regime In Athene niet delen, ais poli tieke vluchtelingen te beschouwen. Het Kamerlid verwijst in zijn vra gen naar da weigerteg van de Griekse consul in Rotterdam, hei paspoort van een in Nederland werkende Griek te verlengen. Op (grond van het fei-t dat het personeel vam het consai-ltaat in Rotterdam zaterdag foto's hecflt ge maakt van demonstranten tegen hol koloneteb'Ewind, kan men verwachten da-t nog mear paspoorten niet zullen wouden verlengd, of dïit de Ghekse deolnomars aan de demonstrable bij terugkeer m hun land moeilijkheden zullen ondervinden. Indièri dengcKjke „spionage" door conisulotr personeel niet geoorloofd is dientn de minrlstens maa'jreaelen tó nemen, aldus het Kamerlid. (ADVERTENTIE) Ook voor Uw zomerkleding is: het mooie Trevira 2000 Jersey uiterst geschikt Koop nu een lapje voor een fraai zomerjurkje of een pakje, want tijdens onze openings aanbieding is deze prachtige stof extra voordelig. Trevira 20QQ Jersey van een bijzonder goede kwaliteit, in vele kleuren w.o. wit, bleu, ma rine, reseda, enz., per meter voor nog géén twaalf gulden. trevira 2000 jersey 140 cm breed in vele kleuren Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van dit fraaie en (tijdelijk) zo voor- deligs Trevira 2000 Jersey, in vele kleuren w.o. wit, bleu, marine, reseda, enz., 140 cm breed, per meter Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook rmandeginorgen open Géén tel. of schrift, bast. Het grootste schip dat in Rotter dam ooit de Nieuwe Maas is op gevaren ligt nu bij de Rotter damse Droogdok Maatschappij. Het is de mammoettanker „Ev- genie Cbandris" van 210,000 ton. Het schip ligt bij de RDM naast het passagiersschip „Carmania" en krijgt een tien dagen durende reparatie- en opknapbeurt. De lengte van het schip is 329 meter en de breedte 44 meter. Het is tevens het grootste schip, dat de RDM ooit aan de kade heeft gehad. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag In de ge meenten Amsterdam, Rotterdam. Hoogeveen en Rosmalen worden Ln de periode van 2 april t/m 30 mei de examens voor straatm akers afge nomen. Het Is de tweede maal dat de examens centraal worden gehouden Zowel na het eerste als na het laatste jaar moeten de straatniakers een blijk van hun kunnen geven door middel van een theoretisch gedeelte en hel aanleggen van verschillende soorten straten in de praktijk. In Rotterdam volgen een kleine 100 jongens de op leiding voor „globestoffeerder". De leerlingen werken vier dagen per week in een bedrijf en gaan een dag naai- school, waar zij les krijgen in o.a. Nederlands, rekenen en meet kunde. materiaalkennis en vak te kenen. Na. deze opleiding, die drie jaar duurt, volgt een voortgezette óp- léidiiig. die-..wordt gegeven op een avondschool en 2 jaar duurt. Consulenten van de Stichting ter bevordering van de wegenbouw on derhouden het contact tussen de school, het bedrijf en ook de ouders van de leerlingen. De adspirant- straatmakers verdienen zodra zij op school komen. Om in de toekomst hef straatwerk binnen een redelijke ter mijn te kunnen realiseren, is hel no dig dat jaarlijks ongeveer 409 jongen? de opleiding volgen. ROTTERDAM, vrijdag. Het wijkcomité Feijenoord-Noorder- eiland heeft gisteren geprotes teerd tegen, het gemeentelijke plan een busbaan aan te leggen over de Oranjeboomstraat Leden van hel wUkeomlté beplakten de bomen met plakkaten waarin teeen het plan stelling wordt genomen. Van morgen vroeg waren alle pamfletten verdwenen. Ze waxen in opdracht van b, en w. door de Roteb weggehaald. Gisteravond verstuurde het wijkco mité het volgende telegram, naar wet houder Polak (stadsontiwkkellng): „Het wijkcomité FeUenoord-Noorderei- land is hogelijk verbaasd en veront waardigd over persberichten busbaan Oranjeboomstroat. "Wenst per kerende post uitvoerig Ingelicht te worden". Het wijkcomité vraagt zich af of verder overleg met de gemeentelijke instanties nog wel zinvol Is. Secretaris Chr. de Vries zegt daarover: „De au toriteiten hebben steeds de weg van het overleg bewandeld. Men wil ken nelijk niet, dat we zo te keer gaan als in Het Oude "Westen. We hébben twee besprekingen gehad met wethouder Polak. Bij de laatste bespreking heb ben we gevraagd otn parkeerhavens óp het middengedeelte van de Oranje boomstraat, waardoor een einde kan worden gemaakt aan het parkeren op de stoep. We kregen toen de toezeg ging, dat onze wensen met de gemeen tediensten zouden worden doorgespro ken en nu komt zonder dat er overleg met ons is gepleegd de mededeling, dat er een busbaan komt". Voor dc vergadering heeft het actie comité op het stadhuis een gesprek inct hot gemeentebestuur, dat om uur bciflnt. DELFT, vrijdag (ANP). Een vai de conrectoren van het christelijk ly ceum aan de Delft weg In Delft, de heer M. Jochcmse, heeft zijn mandaat ter beschikking gesteld, omdat hij zich niet kan verenigen met het door het bestuur gevoerde beleid. Hij zal wel als leraar aan het lyceum verbonden blijven. Aanleiding tot het besluit van de conrector} dat hij bekend maakte tij dens een ledenvergadering, zijn de moeilijkheden rond de vertoning van de film „Zoon des Mensehen". TILBURG, vrijdag (ANP). Dc spin nerij van dc wollens tof fenfab riek Ellas:J2ras NV in Tilburg is gisteren in dé namiddag geheel uitgebrand. Machines en materiaal zün verloren gegaan. Dc schade bedraagt vele tonnen. De zelfbedieningszaak met woonhuis van de familie P. van der Mei in Sprang-Capeile Is gisteren door brand verwoest. Terwill elektriciens bij een koelkast werkzaam waren, ontstond een gasontploffing. Men had in het gebouw reeds enige tijd gas geroken, maar kon het lek niet vinden. ET entertainment 'inkapse len by de sport. Dat is geen suggestie van mij, want u moet onder dc hnltd weten clot tfc dear niet snugger genoeg voor ben,., maar van mensen die er een complete studie van hebben gemaakt, ln- eu ontspanning, zweet en. drank, alles iti één gebouw. Twee mensen van twee ra dicaal andere richtingen zijn. bezeten van deze gedachte: Ab v. d. Zijden, eigenaar van dè Boomerang Saloon en Lock Hollander, sportschoolhouder en één van de twee JVeer/ands beste fcaratelcn's. Ik converseerde met hen omdat hun plannen, meer cn meer verfraaid door de on langs in de States opgedane ervaringenvastere vormen aan' gaan nemen en omdat ze me ter harte gaan. Hoe eerder Ab en Loek in de combinatie gaan, hoe Zie Ver ik het heb. Want Zaten we er rond vooruit konten: het drinken van een sterk glaasje in een sportgelegenheid wordt door mijn vrouw eerder geaccep teerd dan tn een door haar zo diep verfoeid café. Terzake, Ab v. d. Zijden, 40, heeft, met betrekking tot dit laatste, rekening gehouden met de wensen van de •wederhelften. Hij zegt: „ln Amerika is het zo, dat de vrouwen de mannen in de sportsoos zitten op te" wachten. Ook zij ho-uden dan een relax. Goed, het is in het begin vlet een zekere schroom gegaan, maar van lieverlee is het toch de gewoonste zaak van de wereld geworden. Dat kan ook hier". Voorlopig werkt het duo aan hei zo straks tydens de mani festatie C '70 te geven voor proefje in „the Pink Poodle", één van de uele tydeljjke ont- spanningspetesenhede-n in de bijtnenstad, wat dadelijk door 'Léx de Roeper zal worden ge rund. Ab zegt: „We hebben alle mogelijkheden op het horeca- gebied in dc States op ons la ten inwerken eu we zijn tot de conclusie gekomen, dat we hier jdren achterlopen. 2e dertfceit daar ueet commercië ler dan wij. Alles is daar mo gelijk. Je kunt het zo gek «iet voorstellen of ze hebben het. En de combinatie sport-enter- lainment is allang de gewoon ste zaak van de wereld. Byna alle sportscholen heb ben er een etablissement erbij. Niet zomaar eentje, maar één waar alles op en aan zit. Hier heb je bij de sportscholen hooguit een soortement kanti- netje, waar je met z'n allen niet eens in kan en dat nota bene nog uitblinkt door onge zelligheid". Ab v. d. Zijden eit Loek Hollander hebben tijdens hun Amerikaanse slu dieronde vooral aandacht besteed aan het interieur. Hollander: „We hebben gezocht naar extreme 'dingetjes èu toe hebben ze ge vonden. De styl in 4 merite is niet veel verschillend van die van Wederland, maar als je goed zoekt kun je vinden wat je nodig hebt. In .the Pink Poodle' hebben we «l heel wat van onze ideeën tot uiting ge bracht". Het ligt in de lijn der ver wachtingen dal beide opportu nisten in de tijdelijke saaie op het Stadhuisplein uitgebreid de aandacht willen vestigen op hun suggesties. Loek Hollan der zal bijvoorbeeld op hel aan te leggen ter ros karate-de- monstmties li ouden en elke dag zal hy met een équipe uit ryn school ecu bezoek aan de Poodle brengen om met het idee-toe als zou sport en en tertaininent niet te combine ren zyn, voorgoed af te reke nen. Hollander: „We komen in traininpsgoed en we gaan tn traininpsgoed aan de bar zit ten. Dat nioet ktmne». De meeste mensen associëren een café direct met sterke drank, maar die tijd is voorby. Je zult er niet één van ons sterke drank zie» drinken, maar dat neemt niet weg, dat wij niet in een café mogen komen". Na afloop van C '70 en na beëindiging van „Pink Pood le's" dienstverband hoopt het duo ergens in Rotterdam een geschikte ruimte gevonden te hebben om de combinetie.pri- ineur te kunnen brengeu. DAGBOEKSCHRIJVER ("TVER een paar maanden is het weor zover: u gaai dan voor de tweede keer ln 1970 naar 4e stembus (hoop ik). U moei de mensen gaan aanwijzen die u zullen verte genwoordigen ïn de Bcmeeule- raad. Een hela.itgr ijkt ■zaak. Het is natuurlijk maar eest klein groepje mensen dat straks uw gemeente gaat be sturen, Maar beeft u ziol» ei genlijk wel eens afgevraagd wal u zou doen, wanneer u in do raad gekozen werd? Ik heb hot gevraagd aan zoonaar een aantal Rotterdammers, die ik willekeurig prikte in het tele foonboek. Ze stondcu bovenaan do bladzij den- Ik overviel ben met de vol gende vragen-, voer welke za ken zou u ajich Inspannen wanneer u Inde gemeenteraad zat; wilt u elgenljjk wel in de raad; vindt u dat de tegen woordige raad hBt goed doet; gaat u in juni naar de stem bus? Merkwaardig was dat do antwoorden van de twintig mensen die ik opgebeld heb (Ik deed dit omstreeks het middaguur en kreeg daardoor voornamelijk vrouwen aan de lijn) over het algemeen de zelfde waren. Allen vonden dat aan de woningbouw de al lerhoogste prioriteit gegeven moest worden. Niemand wilde de raad in» géén van de ondervraagden wist (e zeggen of de tegenwoordige raad hei goed of slecht deed. Tosltief was het antwoord op mijn laatste vraag; ieder een was vastbesloten om straks te gaap stemmen. God zij dank. £EN belangrijke mededeling voor hen, die, net als ik, gek van hengelen zijn. Op •maandag 11 mei 1970 sal met de uitgifte van visakten, b(j- dragebetvyzen en gemeentelij ke visvergunningen «jorde» begonnen. De prijzen zyu als volgt: een grote visafcte 22; een kleine visakte ƒ8,75; een bij drage betuijs J 4; een gemeen telijke visvergunning 1, Van II mei tot en met J9 juut zijn bovengenoemde vis- serijbescheiden van 9 tot 16 uur verkrijgbaar aan de vol gende politie bureau's: Rivierpolitie (St. Jobsiveg 6), Hillegersberg (Straatweg 338), Oversehie (Burg. Bau- maunlaan 190)Lombardycu (Mote«vliet), Slinge (Slinge 162), Chnrlois (Charlolse Kerksingel 2), Prins Alexau- derpoider (Henk Speksnijder- straat 1), Hoek van Holland (Rtetdyfcstroat), Hoogvliet (Middenban 41) en Per nis (Pastorledijk 53). TTONNER, de schakor, bracht zijn ressentiment terug op een Jeugdherinne ring: „Ik moet nog geen vijf Jaar geweest zijn, Ik kan de plaats nog aanwijzen, waar Ik zwoer: ,AI# ik groot bon ga Ik nooit meer naar de kerk'. Er was een dominee, een ouderwetse levensvijan dige brulaap, wiens walge lijke grimassen me altijd beeohaamd maakten, Het gevoel van onzindelijkheid, dat die man bij mij opwek te. ts voor mij karakteris tiek gebleven voor alles wat met dominees, kerk of ge loof ie maken had." H. A. VISSER (Hervormd Nederland) (ADVERTENTIE) Misschien at iets voor Moeder dag deze echt rundiederen portemonnees in 'glad leer of croco-print? Mooie portemonnees met 2 portefeuillevakken en 2 royale vakken voor het kleingeld (met knipsluiting}. Deze damesportemonnees zijn er in de kleuren rood, zwart, naturel en bruin en kosten nog géén drie gulden. r una (ede r Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze rundiederen damesporte- monnees, In .gladde of croco- print uitvoering, in de kleuren rood, zwart, naturel en bruin Eike vrijdagavond totB uur open Oak maandag margin opan Géén tel. of schriftbest: ROTTERDAM, vrijdag, Dinsdag avond 28 april houdt de actie-groep Hat Oude Westen wear een buurt bijeenkomst in de Lanteren. Dan zal informatie worden gogovon over wat er beroikt is bij dc huiseigenaren en de gemeente, o.a. mot betrekking tot een verkeersplan voor de wijk. Ande re agendapunten zijn de door het GEB aangekondigde verhogingen en de tentoonstelling van de san wings- en reconstructieplaniun voer het Oude Westen. „De buurtbewoners zijn het meer dan beu dat autwrakken niet worden verwijderd. Twee autowrakken die midden op de weg werden gelegd, wa nen binnen een uur wog", aldus de ac tiegroep in een pamflot. „De buurtbe woners maken hiervan vaste actie wanneer blijkt dat ze door de instan- ties blijvend met een kluitje in het riet worden gestuurd". De actieg.rsep h:"tl nu cvk een gi rorekening geopend. Syinjjarhis-anten kunnen geld sloi U..i op girorekening 125448. (ADVERTENTIE) Vlak voor de vele vrije dagen ln mei, vlak voor de korte voor jaarsvakantie die velen gaan houden, verkopen wij nu spot goedkope vrijetijds pantalons. Moderne katoenen hBUppanta- Ions met twee steekzakken voor en eer» liefst 4 cm brede stoffen ceintuur. Deze sportieve dames pantalons in een model, dat helemaal in is, keus uit leuke frisse kleuren, nu voor nog géén negen gulden vijftig. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de openings verkoop van deze sportieve ka toenen heuppantalons, fijne vrijetijds pantalons in esn mo dern model, keus uit de kleuren wit, aquableu en oker- geel, maten 38 t/m 46, Efke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen opan Géén tel. of schrift, bast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1