Ernst Happel ziet Ajax-Feijenoord als propaganda wedst rijd 5; maa 16.95 347s NEPTUNUS MET VERMUNT TEGEN DE MUSSCHEN 98 Welp Jacky v. d. Hoeven krijgt kruis voor moed 80 mcö ROTTERDAM RIJNMOND SPORT UITVERKORENEN MEEUWEN-HEREN DICHT BIJ TITEL FEIJENOORD NAM LICHTINSTALLATIE OP VARKENOORD IN GEBRUIK ™0r Reductie voor vrouw en kinderen Euro-Stars laat jeugd honkballen Route van bloemencorso VOORTAAN DUBBEL GENIETEN VAN „PEYT0N PLACE" vrijdag 24 april 1970 - pag. 17 FEIJENOORD: (vermoedelijk) Trcijtel; Haak, Laser onis, Israel, Van Duivenbotle; Hasil, Jansen, Van JlaneRem; Wcry (of Geels), Klntlviill, Moulijri. SPARTA; Van Keveren; Wal beek. Ter Horst, Eijkenbroek, Visser; v.d. Veen, Dc Quant, Klynjan; Vcraekcr, Kowalik, Krlstcnsen. SVV; v.d. Roer; Langhorst, Van Leeuwen, Van Maurits, v.d. Kor- put; Warnaar en Ciric; Van Beek, Koudtjzer, v. Meeteren, Itljkuiter EXCELSIOR: Geilmam C. den Butter, Tettero, Mühlenbrueh, Kleingeld; A. den Butler en De Boom; LSbregts, Van Toledo, Kwakkcrnaat, Bassant. HERMES DVS: Spermon: Van Baarle, v. tl. Burg, Van Nierop, Visser; Flacs en Klein (of De Itaay); Lagendijk, Bakkes, Van Kooien, Van Duppen. Van een medewerker ROTTERDAM, vrijdag Het duel SchuttersMeeuwen (distr, eerste klasse heren) belooft een aantrekkelij ke ontmoeting le worden. Schutters lijkt niet sterk genoeg om Meeuwen van een zege af te houden, maar ge zien de spelopvattingen zullen span ning en goed spel zeker niet ontbre ken. Voor Meeuwen betekent een overwinning, dat het kampioenschap praktisch binnen is. Snel wiek gaat in Leiden bij HVL op bezoek. Het knjgt het daar zeer moei lijk, Mcl een puntenverdeling mogen dc oranje-blauwen al dik tevreden zijn. Qumtus moet met ruim verschil, van Atomium kunnen winnen. Hoe wel, een kat ui nood maakt rare sprongen. En in nood zitten de Sport bond eis. Wanneer Dynamo kans wet m Den Haag van Operatie 2 te win nen, bewijzen ze niet alleen zichzelf, maar ook Atomium een goede dienst Bij dc d anics in dc distr. eerste klasse is Schuttels vrij. Westlandia kan door een overwinning op ADO dc zwert-groenen weer m puntental pas seren. Het heeft clan wel een wed strijd moer gespeeld ActiefElIC moet in een rood-witte zege kunnen eindigen Snel wiekDWS zal een spannende strijd worden waarin Snel- wiek de beste kansen heeft. (ADVEHrEimEj Welk kind vindt het niet ge weldig om. van moeders ouds tafelkleden en gordijnen zelf een tent te makenHelemaal fantastisch wordt het als je een echte tent hebt om in te spelen, Zo'n tentje gaan wij nu verko pen en U kunt er zeker van zijn dat Uw kinderen daar vele va kantiedagen thuis en op de camping of aan het strand zoet mee zullen zijn. Spceltent, de ideale tent voor do toekomstige kampeerder, het moael is dat van een echte trek kerstent - (shelter).. Kom pleet met stok ken, scheer! ijntjes en haringen kost deze tent nog géén vijftien gulden. kompleet met opbergzak ong. 130 x 120 x 110 cm Vrijdagavond om 6 uur begint op onze speelgoed-afdeling, entresol, de verkoop van deze leuke speeltenten in het model van een echte trekkerstent. Met stokken, scheerlijntjes, harin gen en opbergzak, in de kleur lichtgeel en de maten ong. 130 x 120 x 110 cm Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Van onze sportredactie ROTTERDAM, vrijdag. Feijenoord gaat zondag in Amsterdam tegen Ajnx een .propagandawedstrijd" spelen. Althans, dat zegt Ernst Happel, maar het is de vraag in hoeverre de woorden van de Oostenrijker serieus genomen moeten worden. Goed, de kans dat Feijenoord zijn titel zal prolongeren is vrijwel verkeken en de Europa Cup-finale tegen Celtic staat voor dc deur, maar het is niet aannemelijk dat de Rotterdammers zich willoos door de Amsterdammers naar de slachtbank zullen laten leiden. Daarvoor is de rivaliteit tussen de twee clubs en de eerzucht van de spelers te groot. Een aanwijzing dat Ernst Happel de (prestige) strijd toch wel ernstig opvat is dat hij zijn opstelling niet voor zondag bekend maakt. Vermoedelijk zal het elftal niet veel afwijken van het team dat zondag te gen NEC, voor de vijfde maal in dit seizoen, met 0—0 gelijk speelde. De teenblessure van Piet Romeijn is wel iswaar hersteld, maar de Schiedam mer heeft nog zo weinig getraind, dal Happel hel onverantwoord vindt om hem nu al op te stellen. Wim van Ha- negem zal er zondag wel bij zijn. Do enkelblessure dip hij zondag opliep had niet veel te betekenen. De enige vraag die nog rest is, wie speelt er Techisbuiten; Henk Wery of Ruud Geels? Jock Stein, de manager van Celtic, heeft aangekondigd zondag in Do Meer te zijn. Zijn aanwezigheid kan van invloed zijn op de speelwijze van Feijenoord. Ernst Happel: „Onze tac tiek zal in ieder geval heel anders zijn dan straks m Milaan." En dat kan be tekenen dat hij de driehoek op het middenveld Jansen, Hasil, Van Ha il cgcin een flinke slag laat draalen. Nu Ajax al vrijwel zeker is van de titel ?ijn twee andere ontmoetingen tussen Rotterdam en Amsterdam Sparta—DWS en ExcelsiorDo Volc- wijekers m feite van groter belang, Voor Spaita is er nog altijd oen plaats in do mnners-up-competitie te verdienen en DWS heeft maar een punt meer dan DOS, dat samen mei SW onder de si reep staat. Bij Sparta is Janusz Kowalik weer van dc partij Bob Janse bereidt de spelers van Excelsior op een /eer moeilijke wed- stujd voor. „Dc Volewijckers zal met ons heizelfde willen flikken als wij met Vitesse hebben gedaan. Als we snel een doelpunt maken redden wc het wel. maar anders wordt het zeer lastig," zegt de uitgeslapen trainer van Excelsior. Een overwinning zou de promotiekansen van de Kralingers wel weer eens flink kunnen doen stij gen, want Heracles is In staat om Vo- 1 end am te laten struikelen. SW maakt zich geen illusies meer. De Schiedammers kunnen hun laatste wedstrijden in dc eredivisie ontspan nen spelen Zondag reizen ze naar het ambitieuze MW, dat ook nog op de runners-up-eompctitic mikt en zich daarom wel met ?at laten verrassen. SVV mist Wil van Be veren (licsbles- suie) en Anc Don (baasontsteking). Hermes DVS kan thuis tegen AGOW weer twee punten rijker worden. Bij de Schiedammers is links achter Visser, die vorige week ziek was, hersteld, maar hel meespelen van "Wim Klein (enkelblessure) is dubieus Zo nodig wordt hij vervangen door De Raay. ERNST HAPPEL (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Ook de amateurs van FcUenoord hebben sinds kort dc beschikking over een lichtinstallatie. Kond het eerste ter rein op hot complex Varkenoord zijn vier nieuwe masten aange bracht, die tezamen met de reeds aanwezige masten rond het aan grenzende oefenterrein voor een uitstekende verlichting: zorgen. De nieuwe installatie werd gister avond met een vriendschappelijke wedsturd tussen Feijenoord 2 en Coal (uitslag 0—1) officieel in ge- brink genomen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de aanwinst al enkele weken gelden (tegen HBS) in te wijden, maar dat moest toen in verband met de slechte weersomstandigheden worden uit gesteld. Ook moest worden afgezien van het plan, om ere-voorzitter Cor Kieboom do aftrap te laten verrich ten. De heer Kieboom heeft vorige week bij een au to-ongeluk een rib gebroken en daardoor dient hij voorlopig rust te houden. Voor aanvang van het duel Feijenoord —Coal, dal een kwartier voor tijd door een kopbal van Coal-speler Penters beslist werd, dankte de heer M. J. van Wijk namens dc senior en juniorcommissie van Feijenoord liet bestuur van de sportclub voor dc nieuwe installatie. Marian Calferala mogelijk iu nationale turnploeg ROTTERDAM, vrijdag, De mo gelijkheid beslaat dat de Rotterdamse turnster Manan Cafferata deel zal uitmaken van de Nederlandse da mes- turnploeg, die op 1 en 2 mei in Dc Bilt on Utrecht ter voorbereiding op het wereldkampioenschap in hot Zuidsla- vische Ljubljana (eind oktober) tegen Hongarije uitkomt. In hoi geval Ma rian van Zetten (Zoetermeer) niet bijtijds hersteld zal zijn van de bles sure, die zij tijdens het nationale kam pioenschap in Amsterdam opliep, zal zij door de Kralingse turnster worden vervangen. Belangrijk clnel voor dames van Juvenilis (Van onzc baskctballmedewovkev ROTTERDAM, vrijdag In de dames eredivis.c is de beslissing aan ric top al gevallen. Wie ei aan het eind van dit seizoen gaat degiaderen is nog ecu open viaag. Voor dc twee degradatie-plaatsen komen drie teams in aanmerking, te welen Land lust, Agon en Juven us Van veel belang is dan ook de ontmoeting Lan rï lust - Ju ven tus, zaterdagavond in Amster dam-Noord Wint Juvemtus. dap is Land lust gedegradeerd en hangt dc prolongatie van de plaats in de eredi visie voor Juvenilis af van de uitslag van de BOB-Agon. De kans, dat de eompetiitie nog een staartje krijgt zit cr wel in In Delft komen de heron van Punch en Rotterdam-Zuid voor de tweede keer binnen vier dagen tegen elkaar binnen de lij non. Im dit competitie duel staat nauwelijks nog iets op het spel, of het moest zijn, dat RZ revan che wil nomen voor de nederlaag van j.L dinsdag. (ADVERTENTIE: Laat het kamperen voor U niet worden tot een behelpen met veel minder dan thuismaar 2org voor wat komforten voorat dat U uitgeslapen bent! En dat bent U met deze slaap zakken met lichtgewicht vulling (ong. 1200 gram) w.o. 70% acryl, geheel uitritsbaar, prima wasbaar en heerlijk warm, snij- maat 160 x 190 cm, nuvoor nog géén twee tientjes. lichtgewicht vulling Vrijdagavond om 6 uur begint op de 2e etags de verkoop van deze heerlijk warme slaapzak ken met lichtgewicht vulling, w.o. 70% acryl, in een fraaie kleur uni-blauw, snij maat 160x 190 cm Elke vrij'dagavond tot9uuropen Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best BIJ SPARTA: ROTTERDAM, vrijdag. Sparta hoopt volgend seizoen te kunnen starten met een regeling, waarbij het minder kostbaar wordt een voetbal ivedstrijcl met vrouw cn kind(ercn) te volgen. Het overweegt tegen aantrekke lijke tarieven hiervoor de Schie- Iribunc als „gezinstribune" in te schakelen. Bij wijze van proef zal, te be ginnen met de wedstrijd tegen D.W.S. van a.s. zondag, de vol gende regeling gelden: kopers van een plaatsbewijs voor fle Schie-tribune kunnen tegen gere duceerde prijs een plaatsbewijs voor een dame bijkopen. Boven dien kunen zij een of meer kïn- derkaarten kopen, die eveneens recht geven op toegang tot dc Schie-tribune. De prijs van deze dameskaarten (dus uitsluitend geldig voor de Schie-tribune) be draagt evenals van de kintlcr- kaartcn fl. De kaarten zijn uit sluitend aan de loketten verkrijg baar. Ook indien twee dames teza men een wedstrijd willen bezoe ken, is deze regeling van kracht, mits een van hen over een nor maal entree-bewijs voor de Schie-tribune beschikt. (Van onze sportredactie ROTTERDAM, vrijdag. In dc pe riode van 30 april tot 10 mei a.s. orga niseert de honkbalclub Euro-Stars een honkbalhappen i.ng" voor de Rotter damse jeugd. Jongens van 8 tot 18 jaar zullen dagelijks op het terrein van Euro-Stars aan de Abraham van Soikweg door gerenommeerde spelers veutrouwd worden, gemaakt met d« honkbalspont. Voor materiaal wordt gezorgd. De tvainingsmiddagen zijn op 1, 4, 6 en 8 mei. Euro-Stars heeft nog meer op het programma staan. Hemelvaartsdag (7 mei) vindt een jeugdtoennooi plaats, waaraan zal worden deelgenomen door Celentas (Den Haag), Giants Diemen (Amsterdam), PSV (Eindho ven), RCH (Haarlem), Bell Pioneers (Antwerpen) en Euro-Stars zelf. Aan vang tien uur (torrein Abraham van Slolkweg). Tenslotte wordt 8 mei een filma* vond gehouden m de aula van de Herman Heijermansschool, Ros. Manzstraat 151, Rotterdam. O.a. zul len films worden vertoond van de „World Series" m Amerika. Schoolinspecteurs krijgen strafwerk van kaboutergroep Klikspaan (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, vrijdag. De waamemersgroep de Klik spaan van het volksdepartement van onderwijs, opvoeding en op positie van de (Amsterdamse Oranje Vrijstaat heeft het in het uitgedeeld. Dc groep had aange kondigd dit te doen als er geen eind werd gemuakt aan ccn 'mis stand' Op de Spartaschool, waar in vier klassen te veel kinderen zitten. Volgens de leerlingenschaal mogen er 38 kinderen in een klas zitten, in deze vier klassen zitten 42 tot 45 kinderen. Gistermiddag kregen de ge meentelijke inspecteurs, die we kelijks vergaderen, hun strafwerk uitgereikt: 800.000 (het aantal handtekeningen dat verzameld is Ier ondersteuning van het ver zoek om de leerlingcnsehaal te verlagen) keer schrijven 'Ik moet nu eindelijk eens de falende overheid gaan inspecteren, want dc leerlingenschaal is een schan daal'. De inspecteurs kregen dc op dracht hun regels voor 27 april in te leveren. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag In de eerste klasse B bij de amateurs vindt zondag op Zuid de derby De Musschen-Neptunus plaats. In het kamp van De Mussehen is men realist genoeg om te beseffen dat pro longatie van de titel uiterst moeilijk zal zijn, maar dat wil allerminst zeggen, dat de drietanders de (broodnodige) punten cadeau zullen krijgen. „Zolang de kampioen niet bekend is blijven we aan de titel denken", aldus Musschen-secretaris J. J. Kamman. (ADVERTENTIE) Omdat er zoveel .vrije dagen in het vóortiitzïcjit zijn, waardoor velen er wel een paar daagjes tussenuit zullen gaan, houden, wij nu een verkoop voordeliga reistassen. Royale skai tas, geschikt als boodschap-of reistas. Hen prak tisch model met rits, 2 hand vatten en bescfiermdoppen op de bodem. Nu..„. voor nog géén zes gulden, eenmalige aanbieding Vrijdagavond om 8 uur begint op de parterre de eenmalige verkoop van deze skai bood schap- of reistassen, in de kleur cognac E Ike vri jd agavon d tot 9 uu r op er» Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. Zelfreinigende oven ROTTERDAM, vrijdag In de toonzalen van Noll en SlutLsoTieim presenteerde Karin van Wam el en teren de nieuwe zelfreinigende oven vaii Nastor Martin. Door een nieuwe emallleertechniek wordt de oven tij dens het bakken, braden en grilleren gereinigd, waarbij vet opgelost wordt, en ZL-ch alleen een dun laagje poeder vormt, dat zo mal een doekje wegge veegd kan worden. Binnenkort zijn el" twee typen Nestor Martin gasfornui- zon met zoLfreinigende oven verkrijg baar. (ADVERTENTIE) Sociale verzekering C5 voor rechtsbijstand (Van ome Haagse redactie) DEN HAAG, donderdag. Minister Polak van Justitie voelt wel voor de gedachte een sociaal verzekeringsfonds In het leven te roepen waaruit aan on- en minvermogenden de kosten van een advocaat kunnen worden betaald. In de vaste tweede Kamer-commissie voor justitie zei de minister vanoch tend dat hij het idee wil bespreken met zijn collega Roolvink van Sociale Zaken. De minister was met de com missie van mening, dat het niet mag voorkomen dat iemand om financiële redenen zijn recht niet kan verkrijgen. In de commissie bleken veel bezwa ren te leven tegen de huidige praktijk waarbij on- en minvermogenden een pro deo-raadsman of een raadsman tegen half tarief kunnen krijgen. Met name do PSP-afgevaardigde Wieben- ga pleitte voor de stichting van een fonds waaruit juridische bijstand aan minvermogenden kan worden bekos tigd, op dezelfde wijze als medische voorzieningen kunnen worden betaald ul-t het ziekenfonds. Minister Polak beloofde ook binnen het kabinet de mogelijkheid aan de orde te zullen stellen van een over- heidsfonds voor schadevergoeding aap slachtoffers van geweldmisdrijven Hij was het met de commissieleden ens dat de overheid niet alleen aan de da ders maar ook aan de slachtoffers van deze misdrijven dient te denken. Speciaal voor de wat oudere dames onder on2e klanten hou den wi] ter gelegenheid van de opening van ons vergrote waren huis een voordelige aanbieding. Modieus damesvest van 100% Tergal (zo gewassen en zo weer droogin het veel gevraagde reverkraag model met een jacquard ingebreid patroon. Dit modieuze vest uit de duurste series koopt U nu voor nog géén teventien gulden. 100% tergal Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze modieuze Tergal dames- vesten speciaal voor de iets grotere maten, keus uit de kleu ren wit, bleu, óudrose, marine en zwart, ma ten 44 t/m 52, Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. (ADVERTENTIE) Xn tegenstelling tot het elftal van De Mussehen, is de formatie van Nep- tunus op enkele plaatsfin gewijzigd. Het opvallendste is het feit, dat de 17-jarige René Vermunt, die voor de UEFA-jeugdselcctie voor het nieuwe seizoen is uitgenodigd, in het doel Ton v.d. Merwe heeft verdrongen. Voorts is Schenk, die last heeft gehad van een scheenbeenblessure, op het mid denveld teruggekeerd. Ba Ij on neemt de linksachterplaats in. „We zullen de mouwen opstropen", aldus trainer Torany van. Ede, „Er is nog niets ver loren. Drie keer hebben we met 1—0 verloren en met wat meer geluk had den we in die wedstrijden drie punten behaald." CW-Lrainer André Corveleijn kampt mat de nodige problemen. Doelman Van Haaren heeft zondag zijn arm verdraaid, Kosten scheurde een spiertje, v.d. Heide tobt met een enkelblessure en ook Holïeriioek is niet helemaal fit. Van Haaren en Kos ter zullen .zondag tegen, het hooggeno- teerde Rapendredht echter wel kunnen spelen, v4. Heide en Holierhoek daar entegen niet. Overmaas, dat bezoek krijgt van Unit as, heeft zondag weer de beschik king over „Beertje" Kreijermaat. De oud-international is aan zijn amande len geopereerd en heeft daardoor een maandje niet kunnen spelen. Trainer Piet Boekee heeft nog meer wijzigin gen aangebracht. Behalve v.d. Maas zijn ook Masson en de jeugdspeler Hartog uit het elftal verdwenen. Quist «tl De Kreek zijn teruggekeerd. Ten slotte is Schroth van de rechtsachter- naar de rechtsbuiten plaats gediri geerd. De opstellingen: CW: Van Haaren; Verhoeven, Van Dijk, Venhagcn, Blok; Teunissen, Tump; Dubbeid, Koster, Broekhuizen, V. d. Meeren. DE MUSSCHEN: Zoeter; Romeijn, Van Luijk, Verschoor, Boudestein; De Kok, Lanser; Kruit, Verheij, v, d. Most, Van "Waardhuizen. NEPTUNUS: Vermunt; Keizer, Den Ouden, Holzhauer, Baljon; Schenk, Hoek; v. d. Lek, v. d. Linde, v. d. Poel, Faber. OVERMAAS: Van Horik; Van Gel deren, De Greef, Goedkoop, Luthart; Kreijermaat, v. <L Most; Schroth. Sou wens, De Kreek. Quist. (Vau een omcr verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Voor de welp Jacky van der Hoeven van de NPV-groep 4 Burgemeesters van Haa ren in Schiedam was St. Jorisdag 1970, gisteren gevierd, een bijzondere dag. Door de Nationaal Hoofdcommissaris ir F. T. Ventra van de Nederlandse Padvinders hoogst persoonlijk kreeg de 9 jaar oude Jacky het gouden „Jan van HoofkrinV op de borst gespeld, Hy dankte deze eer aan zijn moedig optreden op 8 november vorig jaar toen in de keuken van zyn ouderlijke woning aan het Dirk Sch'aferplein een begin van brand ontstond. Jacky voorkwam een uitslaande brand het geen hem cp een verwonding aan een van zijn handen kwam te staan. De onderscheiding is genoemd naar de verkenner Jan van Hoof uit Nij megen. Deze wist tegen het einde van de oorlog te voorkomen dat de Duit sers de Waalbrug, die reeds was on dermijnd, in de lucht lieten vliegen. De plechtigheid had plaats rond het kampvuur aangelegd voor het groeps- huis „Het Raadhuis" in tegenwoordig heid van. een aantal ouders (ook die van Jacky) en leden van het Stich tingsbestuur van de groep. De harde wind liet het fikkie lustig branden on der het gezang van de welpen. Later schaarden de verkenners zich rond dit kampvuur dat werd besloten met een leidersbijeenkomst in het groepshuis. St. Joris Voor dc traditionele ochtend-bij eenkomst waren al om zeven uur on geveer 150 verkenners en welpen met hun leiders en leidsters bijeen rond de bij de ruïne aan de Huis de Rlvlere' weg opgestelde vlaggcmasten. Hier voltrok zich het gebruikelijke ceremonieel van het hijsen van de na tionale vlag en. het opzeggen van de verkenners- en welpen beloften. Districts-commissaris J. Adriaanse las tenslotte de Sint Jorisboodschap 1970 voor. Geen zevenkoppige vuur spuwende draak zoeken om deze te doden gelijk de schutspatroon St Joris heeft gedaan. Er zijn wel andere moeilijkheden die de padvinder te lijf moet gaan. Ongehoorzaamheid, de laksheid, het egoïsme, ja, zelfs de kleine leugentjes om bestwil, die tot de lange lijst van slechte menselijke eigenschappen behoren. De samenstel ler van de boodschap, wnd Geweste lijk Commissaris J. W. Kolet, wenste zijn pupillen veel succes toe bij het bestrijden van alle moeilijkheden als ook een plezierig St. Jorisfeest Onverwachts een avondje uit en Uw haar zit niet zoals U het zou willen, dan is dé oplossing zo'n mooie hele pruik (ook een reuze gemak op de vakan tie, als Uw haar droog en dor is van de zon.en 't zwemmen). Korte synthetische pruik Parex, op stretch basis, zonder ver lengde hals, een prachtige hele pruik, waarbij het kapperspro bleem geheel van de baan is, want onderhoud vraagt dit syn thetische haar niet. U kunt de pruik zelf wassen,* kammen en opmaken zoals U Wilt, het haar blijft altijd ge willig en houdt model, U hoeft 'm dus nooit naar de kapper te brengen. Deze fraaie pruik nuvoor nog géén vijf en dertig gulden. zonder kapper elk kapsel dat u wilt Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze korte synthetische prui ken, merk Parex, op te maken in elk gewenst kapsel, pruiken op stretch basis {blijven altijd goed passen), zonder verlengda hals, in de meest voorkomende, kleuren Elke vrijdagavond tot 9 uur open LISSE, vrijdag (ANP). Morgen wordt weer het bloemencorso van Lisse gehouden. De stoet van 22 praalwagens en IQ personenauto's, vertrekt om 10.10 uur van de Nassau- laan in Haarlem en bereikt om 12.15 uur Bennebroek. Daar wordt gerust tot 14,DO uur. Vanuit Bennebroek trekt het corso via Hillegom (14,30 uur) en Lisse (15.30 uur), naar Sassenheim, waar de stoet om 16.30 uur ia het centrum zal zijn en om 17.00 uur het eindpunt aan de W armonderdam. De politie dringt erop aan de corso route te vermijden als men er niet ia geïnteresseerd is in het corso. Wie tussen 09.00 uur en 13.00 uur door de Velsertunnel gaat in de rechting Den Haag-Rotterdam, moet rekening houden met verkeersopstoppingen. NW-boiicI grootste in ondernemingsraad Spoorwegen UTRECHT vrijdag De werkne mers bij de spoorwegen hebben giste ren voor de eerste maal een onderne mingsraad gekozen Het meeste aantal zetels acht is behaald door de Neder landse Bond van Vervoerspersoneel (NVV) De niet bij een. vakcentrale aange sloten Federatieve Spoorweg Vakver eniging heeft vijf zetels gekregen de Katholieke Bond van Vervoersperso neel (NKV) zes zetels en de Christe lijke Bond van Vervoerspersoneel (CNV) vier. De Vrije Lijst en de Ver eniging van Hoger Spoorwegpersoneel krijgen elk één zetel in de onderne mingsraad Van de 27000 personeelsleden heeft 64 procent een stem uitgebracht (ADVERTENTIE) nietvergeten*. Fricoeten J FRJCO, KAAS MET EEN GROTE K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 4