Euro-stars pakt zaken serieus aan ROTTERDAMS DAGBOEK 69ct We worden omgeblazen Notitie* met onze spandoeken |eijenoord 99 NIET NAAR MILANELLO Enkele mooie series werden gescoord us Wie is beste, voetballer? ROTTERDAM RIJNMOND WÈïÊê Hoofdprijs tolo 37 bedraagt ruim 8500 Prestatietocht van RWV naar Gouda Mr. v.d. Hoeven Ridder Nederlandse Leeuiv Westkruiskade wordt opengebroken «.ownuT t~. en hier ziet u een reconstructie -van de situatie na het bombardement and here you see a reconstruction from the situation after the bombardment et voici la reconstruction Mijn laatste Bijeenkomst voor bewoners Rnbroek boklé'cjsng (Van een onzer verslaggevers) DEN BItlEL, zaterdag. De brug over de Briclse Maas (Brieise Tbrug) is klaar. Gisteren is hij officieel en feestelijk in ge bruik genomen. Dr. R. Eysink, lid van gedeputeerde staten van Ztiid-Hollancl verrichtte de ope ning. De bouw van de BrieLse brug was nodig om de verstoorde verbindingen Op'. Rozenburg, ie herstellen.' Door het graven van het Calandkanaal en het Hartelkanaal naar de nieuwe havens op de kop van Rozenburg kwam het wegennet op:Rozenburg in de war. De vroegere rijksweg en. de provinciale weg .moesten geheel worden verlegd, oja. de verbinding van Maassluis met het Brieise Veer moest worden ver vangen. Daarin werd. o.a; voorzién door de nieuwe secundaire weg 34, die ook- gereed isgekomen. Deze weg vormt de verbinding van de Europa- ytég (op Rozenburg) met de Groene Kruisweg (op Vborne en Putten), een weg die vla de Harmsenbrug over het Hartelkanaal loopt. De Brieise brug, die ook In weg 34 ligt, is een geheel vaste brug, waarvan de onderkant ligt op een hoogte van twaalf meter boven de waterspiegel. Vrijwel alle zeilboten kunnen er on derdoor, De lengte van.de brug werd bepaald door enerzijds het verlangen ,2oveei mogelijk water te overspannen .om het panorama op .de Brieise Maas niet te onderbreken en anderzijds .door de eis dat de op de smalle strook mud -tussen Hartelkanaal en Brieise Maas aan ie leggen recreatieweg op weg 34 moest worden aangesloten. Voor deze aansluiting was minimaal 140 meter nodig achter het zuidtlyke 4kndhoofd v-an de Harmsenbrug. -waardoor de lengte van de Brieise brug op 280 meter kwam. iy..- if Dam In de Brieise Maas is een grote zanddam aangebracht, waarop Ug- weiden zijn aangebracht. De 25 meter brede brug heeft vier rijstroken, .twee rijwielpaden en een ■voetpad. Hat bouwwerk rust op twee •y-varmlge ondersteuningen. De brug heeft f 10 miljoen gekost. l^/Weg 34 (vier rijstroken en twee fietspaden) zal in de toekomst worden .doorgetrokken. Dit houdt verband mot ••do verdere uitleg van de Dammen weg (rijksweg 57) in noordelijke richting tot de in. de toekomst aan te leggen rijksweg 15. Verwacht wordt, dat In het derde kwartaal weg 34 geheel klaar zal zUn. (Van onze sportredactie) Rotterdam, zaterdag Feijenoord zal tijdens zUn verbiyf in Italië, waar op 6 mei de Europa Cup-flna- Ie tegen Celtic wordt gespeeld, geen gebruik kunnen maken van het prachtige trainlngsoord van AC Mi lan, ïUÜanello, Het bestuur van Feijenoord heeft te horen sekreten dat het verzoek niet kon worden In gewilligd. De Naderlamdse kampioen heeft nu besloten zijn introk te nemen in een hotelletje in de omgeving van Mi- daan. "Welk hotel dat wil Feijenoord •niet bekend maken. Trainer Ernst Happal van Feijenoord zal vandaag enkele spelers van Cel tic aan het werk kunnen zien. De Oostenrijker is vanmogen naar Glasgow vertrokken, waan* de inter land SchotlandEngeland plaats vindt. m (ADVERTENTIE) Het mooie bloemdetsin tn een warme kleurkombinatfe zal hen die van sfeervolle overgordijn* stof houden zeker aanspreken. Wij verkopen deze prachtige overgordijnstof nu, een partij structuur' cretonne, voor nog- géén drie gulden par meter. Iruktuur eraf on n 120 cm breed i r Maandagmorgen om 9'uur be gint op de le etage de verkoop, van deze soepele struktuür cre tonne in bijzonder mooi dessin, een pracht gordijnstof, 120 cm breed, per meter voor Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, bast. De Brieise brug, laatste schakel i<n de verbindrng tussen Groene Kruisweg en Europaweg is ge reed. DEN HAAG, zaterdag (ANP) In de toto van het afgelopen weekeinde, nummer 37, waren 25 deelnemers die alle resultaten juist hadden voorspeld. Hun belonig is ruim 8500 gulden. De cijfers van tolo 37 zijn: aantal deelnemers 744.442, die voor een inleg van 1.003.810,80 gulden zorgden. Het bedrag dHt voor de prijzen beschik baar was, is 721.718,91. De uitkeringen zijn als volgt: eerste prijs 210.515,00, 25 winnaars per kolom 8.660,60 (bruto)tweede prijs 144.343,78, 842 winnaars, per kolom 224,80; derde prijs, ƒ216.515,88, 0833 winnaars, per kolom ƒ31,70;' extra prijs l44,343,7B. 7257 winnaars, per kolom 19,00. De prijswinnaars, die hun uitkering vla de giro ontvangen, zuilen dll! keer Jn verband met de komende feestda gen vermoedelijk iets langer moeten wachten dan gewoonlijk. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. De Rot terdamse korfbalvereniging Ons Huis .organiseert koninginnedag (30 Vapyil) ,h"aat*. jaarltjkse aspiranten- en 'pupil- ïéntoernool. Het evenement vindt plaats op het terrein vnti Ons Huk. aan de Wljtemaweg. De aanvang is 's morgens om 9.4ö_uur. De deelnemend» verenigingen zijn: Achilles (Den Haag), De Bermen (Capelle a/d XJs- sel), Eureka (R'dam). Hoekse SV (Hoek van Holland), Hoogvliet, Rijs wijk, Samos (Utrecht), Schiedam SCO '87 (SpijkerMsse) en Ons Huis zelf. ROTTERDAM, zoterdag. De Vierjarige August Papessur liep. gis termiddag hersenletsel op toen ;hij bij het oversteken van de [Koninginneweg werd aangereden door een personen auto. De C5-jarige T. A, Schut van de Hilled ijk liep bij eenzelfde ongeval op het Weena een- sehedelbaslsfractuur op. Beiden zijn opgenomen in het Academisch ZiekenhuiB Dijkzigt. Libretoernooi bij Novum (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Kwali tatief was het begin van het toernooi om het kampioenschap Overgaitsklas- se-Tlbre van het district Rotterdam ulet best, Misschien was dat toe te schrijven aan het feit, dat enkele zwakkere spelers tot het veld deelne mers behoorden, slechts twee, HordUk en Everwijn, kwamen boven de mini mumgrens Yoor deze klasse (20). Wel werden enkele mooie series gemaakt. Hordyk noteerde er zelfs twee in zijn partij 162 en' 231. Doch Bookenstelb. een van de invallers, omdat van Hoe- zlk en Van Waardenburg verstek lie ten gaan, zorgde ook voor een serie van 232. Zover kon de tweede inval ler, Arie Storm het niet brengen, Ook Gerard van de Graaf, die onge slagen kampioen was geworden met een moyenne van ruim 28, kon het in zijn eerste partij nog niet zover bren gen. Wanneer zaterdagavond do tweede ronde aan de beurt komt, kan ver wacht worden dat het gevecht span nender zal worden en dat het niveau van de strijd opgevoerd zal worden. Resultaten: VAN EEN MEDEWERKER Boekenateln 450 22 232 20,45 Bongefs 223 22 50 10.40 Van de Graal 4S0 23 127 19,5s Bakker 280 23 B4 12,17 Hordijk De vos 450 12 231 37,80 80 12 22 7,IS Everwijn Storm 450 150 16 10 127 60 ROTTERDAM, zaterdag, Morgen organiseert RWV een wandelpreate- tletocht van Rotterdam naar Gouda en terug, een afstand van 40 km. De start is om elf uur bij de kahtlne van de slntelbaan san het Langepad. De deel nemers moeten zestien jaar of ouder zijn. De tocht moet binnen 7 uur vol bracht worden. BU de start kan nog ingeschreven worden. Jan van Beveren heeft opnieuw ruimer af- PfTv Tav-^SSK Stan^ van Rhihs Israel genomen. Met nog zeven competitiewedstrijden voor de boeg heeft de doelman, van Sparta zijn rivaal uit Zuid op een i achterstand van elf-honderdste punt gezet, De captain van Feijenoord staat in de komende we ken wel voor een bijzonder zware opgave om Van Bêvèréh nog van de -eerste plaats te ver- dringen. Aan spanning zal het in deze laatste ƒ0Si'van dé competitie in elk geval niet ont breken! Het klassement luidt nu: 1. Van Beveren Sparta7,63 (183 uit 24); 2. Israel (Feijenoord) 7,52 (203 uit 27); 3/4. Jansen (Feijenoord) en Eikelenboom (Fortu- na) 7,22 (resp. 195 uit 27 en 166 uit 23); 5. v. d. Burg (Hermes DVS) 7,19 (187 uit 26); 6. Van Hanegem (Feijenoord) 7,15 (186 uit 26); 7. Van Nier op (Hermes DVS) 7,12 (178 uit 25); 8. Libre gts (Excelsior) 7,07191-uit 27) ;9, Eijkenbroek (Sparta) 6,85 (185.uit 27); IQ. Ro- mexjn (Feijénoórd) 6,83 (157 uit 23); 11. Laseroms (Feijenoord) 6,81 (184 uit 27); 12. Treijtel (Feijenoord) 6,78 (183 uit 27): 13. v. d. Roer (SVV) 6,74 (182 uit 27); 14. Van Kooten (Hennes DVS) 6,73 (175 uit 26); 15. Baksteen (Fortuna) 6,71 (141 uit 21); 16. Van Duiven- bode (Feijenoord) 6,69 (174 uit 26); 17. Van Beveren (SVV) 6,68 (167.-uit 25); 18. Bassant Excelsior6,65 (173 uit 26); 19. Moutijn (Feijenoord) 6,63 179 uit 27). „Wij hebben de zaken nog serieuzer aangepakt dan voorgaande jaren". Dit zegt Marinus van Hum (41), sceretaris van de bonk- balvereniging Euro-Stars. „We hebben", zo vervolgt hij, „een goede voorbereiding achter de rug, die al in oktober van het vorige jaar in een gymnastiekzaal is gestart. De vrij jonge ploeg is verleden week zaterdag (18 april) uit een trainingskamp te Dieren teruggekomen. De jongens hebben er speciaal een weekje vakantie voor opgenomen. Onder leiding van trainer-coach Theo Zwitzer hebben ze getraind dat' de stukken eraf vlogen. Ook Sparta-speler Piet Bouts (28) die dit jaar bij ons het technische gedeelte voor zijn rekening neemt en Zwitzer zono dig zal assiteren, is meegeweest". „Ik ben ervan overtuigd", vertelt Van Ham (Zelf Jarenlang honkballer geweest) dat we dit jaar In de top van de tweede klasse zullen mee draaien. Persoonlijk vind ik het jammer dat de start van de competi tie een week is uitgesteld. De jon gens waren enorm opgepept voor de eerste wedstrijd tegen Donar. dat samen met Robur de gevaarlijkste concurrent is. Die wedstrijd komt nu pas lateri'm Trainer Theo Zwitzer (29) tilt hier niet zo zwaar aan. Hij bekijkt het wat nuchterder. Zo in de trant van „jc krijgt ze toch allemaal een keer". Enthousiast ls hij over de re sultaten van de tot nu toe gespeelde oefenwedstrijden. „Op 29 maart zijn we begonnen en hebben we maar meteen een voledilg Feijenoord met 8—6 verslagen. Verder hebben we van Thamen en een ADO-combina- tie gewonnen- In Dieren zijn er drje oefenwedstrijden gespeeld. Tegen de toekomstige tegenstanders Robur en Hazekamp werd met resp. 5—3 en 9—0 gezegevierd. Tegen de derde klasser FAK ging het iets minder goed ofschoon wc met 84 wonnen. De enige wedstrijd die we verloren hebben was thuis aan de Abraham van Stolkweg tegen Bell Pionier (4-7)». Euro-stars, dat dit jaar met vijf senioren en drie jeugd teams aan de start komt, js bijzonder trots op zijn Bloesingteam, junioren tot 13 jaar. Bovendien heeft liet een bloeiende softball-afdcllng. Van Ham: „We hebben zelfs over wogen om een zesde team in te schrijven. We hebben dit maar niet gedaan omdat we voldoende speel ruimte hebben. Aan kader en leiding ontbreekt het geenszins". En met een zekere trots: „Wij zullen zo langza merhand wel het grootste aantal le den In het rayon Rotterdam bezit ten". Theo Zwitzer komt er nog even THEO ZWITSER goede voorbereiding tussen om de technische kant te be lichten. „We hebben dit jaar een se lectie van 15 man, met twee nieuw komers, Werper Meijs van Joka en plaats als binnenvelder toegewezen krijgen. Verder kunnen we een be roep doen op de werpers Bos, Gra- vendijk en v. d. Kooy. De laatste is een veelbelovende jeugdige links handige pitcher, die dit seizoen on getwijfeld al zijn kans zal krijgen. Als achter ven gors hebben we De- muynck en Wim Tilmans". Vorder zegt Zwitzer, breeduit gezeten In een kappersstoel in het clubhuis van Eu ro-Stars aan de Van Citterstraat, dat de ploeg een sterke eenheid is. Do eerste (uit) wedstrijd op 5 mei a.s. tegen Tilburg, dat de sterke Bert Paalman op de plaat heeft, zal dit moeten bewijzen. ROTTERDAM, zaterdag. De af getreden voorzitter van de Unie van Waterschappen, mr J. W. W. van der Hoeven uit Rotterdam, is gisteren be noemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De commissaris der Koningin In Zuid-Holland, mr J. Klaaseaz, maakte de benoeming be kend. Ma- Van der Hoeven is achttien jaar voorzitter van de Unie geweest, naast het voorzitterschap van de Zuidhol- landse Watersehapsbond. "ji/TAN en uroutü, resp. 58 cn 72 jaar oud, hij is hart patiënt beiden, leoen op ecu dieet, maar verder beiden goed oeroud. Wonen in een oud, maar com/ortabci huis in Rot terdam-West, één prote kamer. twee slaaplear.ters, keuken, douche. Maar dat huis wordt hen nu toch te groot. Dus plaatsing gezocht in een be jaardentehuis in Rotterdam of naaste omgeving. De man hee/t 39 jaar van zijn lenen in zijn vrije tijd meeoeioerkt aan volkshuisvesting en heeft hier en duur nog wel relaties, kent de adressen, teeet de weg. ff ij schrijft een aantal brieven, hij tcle/otteert lb»fcs en rechts. Resultaat: nihil. nriJN verhaal: „Ze lachen je gewoon uit. Ja, ik kan in geschreven luorden, maar dan kom ik op de wachtlijst en dat kan jaren duren. Pretenties heb ik niet, alleen voor die cn dié straat voel ik niets. Ik zou me.liet best thuisvoelen in het Dreeshuïs wat betreft mijn le vensovertuiging, ma ar ik toil Luthers ojRemo?istrauts wor den als ik tn een Luthers of Remonstrants tehuis geplaatst kan worden. Maar je fcrijot geen kans. Ik heb een rotpensiocn, dat wel, maar met de AOW erbij hebben we geen zorge i. Ik zou tienduizend gulden ineens kunnen betalen ais inkoopsom> maar ook dat peejt nifcs[ LTar- gens plaats. Jaren Tvachle», Ook buiten Rotterdam heb ik het geprobeerd. Dan beginne» ze direct over economische binding of dat je eerst zoveel jaar in die gemeente gevestigd moei zijn geweest. Ik heb al les in die omgeving afgebeld. Maar telefoonrekening zal deze maand wel bijzonder hoog zijn, maar resultaten heb ik niet. We worden er wanho pig van. Toch worden overal tehuizen gebouwd, toch zie je telkeiti' advertenties, utaarin zo'n tehuis wordt aangeboden, maar de praktijk is, dat je or. altijd naast rit. We moeten het beiden kalm aan doen. Ik mag niet meer. tillen, ik mag eigenlijkr hele maal geen arbeid meer uer- richte?i. Wc zouden een dag en nachthulp niet kunnen be talen. Maar ze laten je gewoon sterven. Tot overmaat van ramp gaat de- woningbouwvereni ging hier ook nog het huizen- bezit renoveren. Dat betekent dat we gedurende drie maan den moeten verhuizen. Ook dat nog. Wat kunnen wc nou doen? De jongeren demonstre ren tegen de woningnood met spandoeken. D«t kunnen wij niet. We toorden gewoon om-r geblazen met onze borden en spandoeken. Ik word er gek van, stapelgek'. T? OTTERDAM en omgeving boutct. In Schiedam ver rijzen enorme honinggraten, iu Ommoord komt de ene hoge flat na de andere uit dc klei en heus daartussen door komen ook de nieuwe bejaardentehui zen, de eett nog fraaier dan de ander. Maar wie oud is, niet meer ro goed ter been, een tikje invalide, maar nog niet echt hulpbehoevendivie toe vallig niet lid is van nagenoeg alle woningbouwverenigingen en niet rijk genoeg om zich een dure verzorgingsflat te veroorlovendie valt nog altijd tussen de wal en het schip. Dit is het tvetvaartsjaar 1970, goedenavond dames en heren. DAGBOEKSCHRIJVER /K kan me zo voorstellen K0RT-i- ZAKEL'JK dat V eens iu de zóveel tijd '.uw zolder op ruimt en materialen uit de tweede wereldoorlog tegen komt dié voor U van nul e» ge her waarde zijn. Toch niet weggooien! Er zijn altijd men sen, die graag hun nog niet complete documentatie zonden aanvullen. En mocht U illegale Parools tegenkomen, we hou den ons aanbevolen. pEMIDPELD gebeurt iu Rijnmond eens in dc veertien dagen een ongeluk met lichamelijk letsel bij bus haltes die door een fietspad van de stoep zijn gescheiden. De „bljna-ongelukken" wor den nooit geregistreerd, maar het zijn er ontelbare. Iedereen die in Rotterdam met de bus reist, heeft wel eens een nood sprong moeten maken om een aankomende brommer of fiet ser te ontwijken. Vooral bij de drukke bus haltes ontstaan vaak gevaar lijke situaties als mensen lu «n uit bussen stappen. De perrons zijn zo smal dat passeren Mi na niet mogciyk is. En als meerdere bussen er een lialtc hebben vragen ze als het ware om ongelukken. Een voorbeeld: buslijn 57 stopt op de Koemarkt om pas sagiers in cn uit te laten stap pen. Daarachter stopt bus 55. de bus die u moet hebbfin. U ziet de bus aankomen. U staat in een portiek. Het re gent immers, Als u probeer! door dc mensenmenigte van buslijn 57 en door de fietsers op het fietspad heen le wor stelen, is uw bus ondertussen al vertrokken. Het zou zaak zijn van de verkeerspolitie om zich over een oplossing hiervan te bera den. Enkele suggesties: de perrons verbrede», kettingen tussen fle perrons cn het fiet spad, zodat de overstekende buspassagiers beter uitkijken bij het uitstappen. Üij kunnen dau immers niet meer klakke loos oversteken. T~)E Amerikaanse hippies, verbijsterd door de uitwassen van de moderne technlsch-industrl'éle be - schavinfl, grijpen terug op de historische identiteit van het oude Amerika De Amsterdamse provo's brachtén naar aanleiding van een monarchaal huwe lijk enkele jaren geleden de oude republikeinse tra dities van de hoofdstad in herinnering. Van Hessen spreekt In dit opzicht van de Jeugd als van de „ze denpolitie" van de gemeen schap, waarbij het element van de boetepredlkfng en vermaningsredes vaak on misbaar aanwezig is. Drs. G. C. DE HAAS (Intermediar) JK GA U GROETEN. I Vanaf vandaag kan ik alleen nog maar uertederd te rugblikken naar een periode van acht maanden, waarin, ik u met hele slechte en minder goede dagboeken heb bezig ge houden. Mijn lust tot variatie is de oorzaak geweest dat ik jour nalistiek toat anders ga doen, maar mijn vriend en collega Walter de Vos, ooit vijf jaar uto gewaardeerde dagboek schrijver, zal het contact voortzetten Vanaf dinsdag. Met beminnelijke groe ten, DAGBOEKSCHRIJVER JAN D. SWART ROTTERDAM, zaterdag. Hot voorlopige wijkorgaan Crooswijk or ganiseert woensdag 29 april te 20.00 Uur een bijeenkomst voor de bewonen lilt het sauepingsgebled Rubroek. Het ligt. in de bedoeling om, evenals nfge- looen woensdag,toen een dergelijke avond werd belegd met de mTdd'en- standors, een actiegroep ie vormen, die gaat aangovc-n waw de moeilijk heden voor dc individuele bewoners liggen cn op welke wijze betere rege lingen getroffen kunnen worden. De genen, die deze avond willen meetnu- ken, maar bezwaaa- maken togen dv datum ('s avonds is er een t-v.-ultzen- ding van de Engelse Gup-C:aal) kun nen zich in verbinding stellen met hel secretariaat, Van Rcynstraat 32. tel. 12492Ö. (ADVERTENTIE) Voortaan knapt U zelf die klei ne karweitjes op.,,., zonder vak kennis of dure materialen..,., met Vinyl wandbekleding iri een wipèn goedkoop. Vinyl wandbekleding, het meest Ideale afwasbare materiaal. Vi nyl. plastic op papierbasis voor het bekleden van deuren, wan den, kasten, enz. In handige rollen van 10.5 me ter, ong. 67 cm. breed, in vele kleuren, per meter voor nog ~'~'n zeven dubbeltjes. 65 .cm tr'redl (mandagmorgën om 9- uür be gint op onze eerste etage de verkoop van deze Vinyl wand- bekledina (met kleine foutjes), in rollen van 10,5 meter, ong. 67 cm; breed, per meter Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tal. of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1