mSMM Hilde Weergang pleit Dru«gebr!,i als bestuurslid N.J.N. voor behoud natuur 1 87« Leerlingen mavo zijn vóór fusie Veel belangstelling bij judowedstrijden op scholen in Schiedam "WALDO.". hobby Haar en beroeps keuze lik SPSV ORGANISEERDE KAMPIOENSCHAP ,-p5 Kringraad Riool- w alerzuiverin gssehap Ook brief aan gemeenteraad MORRIS 1 van ROSSUM 'ie jl III!; Jeugd richt vernielingen aan in PTT- bijkantoor Dieselstraat Jubilarissen bij Wilton onderscheiden KERKDIENSTEN TEMPO-TEAM DAAROM &0EÜEESTERS Auto verzekering zaterdag 25 april 1970 - pag. ER LOPEN HONDERDEN meisjes rond in Schiedam gelijk Hilde Weergang. Levenslustig15 jaar oud, met een eigen visie op de wereld waarin zij leeft. Zij durft voor haar mening uit te ko men, maar is er zich óók van be wust dat je alleen iets kunt be reiken met een volle inzet voor wat betreft studie en het verga ren van kennis buiten de school om. Als natuurliefhebster is haar beroepskeuze al lang bepaald. Hilde wil bloerrdste worden. Ie zit in de 3c klas Lagere Land- en TmnbomoscJioo?, met -nog twee jaar voor dc boeg. In die twee jaar gaat zij enkele maanden stage lopen om het geleerde in praktijk te brengen. Zijn papieren binnen, aan wacht mogelijk de middelbare school Wat et dan wordt weet Hilde nog niet. Het lean een proeftuin worden, maar liefst een eigen bloemisterij. „Hiervoor is veel geld nodig en mijn studie kost toch al zoveel," zegt ze en wuift de gedachte hieraan naar de achtergrond. Iemand die van zijn hob by een werkkring maakt, heeft een grote kans van slagen, dat zit dan met Hilde wel goed. Het vertrouwd geraken met de na tuur zal er bij Hilde al vroeg in. Als kleuter ging ze al met haar ouders kamperen. Zo is de oudste van de vijf kinderen. Het hele gezin bivakeerfc aan dn de tent. Ook de marmot ging moe. Een hartaanval maakte een ein de aan het mamotterüeven. „Zo zie je dat dit met alleen bij de mens moge- lyk is, merkt Hilde zo terloops even Haar voornaamste hobby is uiter aard gericht op do natuur. Vandaar haar lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, District 7. Hierin werken de afdelingen Arun- do (Rotterdam), Dordrecht, Gouda en bcmedarn/V3aardingen nauw samen. Van de laatste afdeling is Hilde Weer gang bestuurslid. Daarvoor was zij bijna dagelijks aanwezig op de Inhabé, om samen met leden van de KNNV propaganda tc maken voor de doelstelling van beider verenigingen. Behouden ivateris on der het veelzeggende motto„Natuur behoud is zelfbehoud". Direct no de gaswolk vanuit Vlaardingen versche nen de dagbladberichten hierover in de stand als een protest van jong en \"P,e bedrijven zelf en ook de overheid moeten er voor zorgen dat zoiets niet kan," meent Hilde. j De_j. Schiedam/Vlaardingen draagt als naam „De Kievit". Tot voor kort telde deze 30 leden tussen 12 en 23 jaar. Na enkele dagen propaganda sporthal Margriet is dit aantal tot 40 gestegen. Vrij veel aspirant-leden bovendien meldden zich aan. Deze worden thuis bezocht en krijgen dan een proeftijd. Als een lid de 23 pas seert gaat hij of zij automatisch over naar de „oude sokken". Wat de „Kieviten" allemaal doen? Excursies maken te land en op het water. Het inventarisoren van flora en fauna, determineren van plant en dier; lezingen houden met het verto nen van eikaars dia's, uitwisselen van ervaringen en verzamelde gegevens. Verder „lol en keet" maken met el kaar tijdens de dagtochten, die meestal op zondag worden gearrangeerd. Ver trektijd 8 uur en bij hoogsomcr zelfs om 4 uur. Langslapers worden thuis opge naaid. „Uit hun nest getrommeld" noemt Hilde dat. Revolte volop als een excursicleider door de wekker heen slaapt. De „Kieviten" beschikken over een klein hokje in Boerderij Land- vreugd dat spottend met „de ruimte" wordt aangeduid. Elke zaterdag zijn hier bijeenkomsten. Dan worden plannen beraamd, rap porten besproken en ook ivel plaatjes aaPSL HILDE WEERGANG gedraaid. Het is er altijd gezellig. Sinds kort beschikt het District 7 over een eigen blad, „Dc Prottcr". Bijzon der lezenswaardig, wanneer de naluur- aanbidders hun hart luchten (dat doen zo ongezouten) en wanneer zij met de pen aantonen hoeveel moois dc natuur dicht bij huis nog te bieden heeft. Landelijk gezien levert de NJN een belangrijke bijdrage aan het weten schappelijk onderzoek over de stand van flora en fauna. Dc afdehngsrap- porten over inventarisaties zijn hier- bljvan grote betekenis. De bond teil DOQ leden. Dit jaar bestaat hij een haLve eeuw toat oa. gevierd wordt met een reünie voor „oude sokkenop 5 september in De Meerpaal te Dron ton. Voor Hilde Weergang en haar na tuurvrienden breekt oen drukke tijd aan. Ondermeer een werkkamp van one dagen in het Veerstalblok voor bet plakken van hout en het steken van plaggen teneinde een overwoeke ring van dit beschermde florareser- vaat tc helpen voorkomen. Hilda zelf gaat een ïnsektonverza- meling aanleggen. De eerste kever is reeds geprepareerd. Bang is ze niet van al dat kruipende en vliegende ge dierte. Hilda houdt van griezelen, ze leest graag soortgelijke lectuur. Haar muzikale smaak wijst op heel iets anders. Haar lievelingscomponis ten zijn Bach, Vivaldi en natuurlijk Dvorak waarvan de Vijfde Symfonie we Wereld" die haar generatie doende is te vormen. SCHIEDAM, zaterdag In het Rioolwaterzuivenngsschap „Nieuwe Maas" voor het stichten en exploi teren van een rioolwaterzuiveringsin stallatie ten westen van Vlaardingen, waarin deelnemen Schiedam, Rotter dam. Vlaardingen en Maassluis, zullen op voorstel van h, en w. burgemeester H. Roelfsema en u- J. C. Broeijer, di recteur van Gemeontewerken, de ge meente Schiedam m de kringraad van dit „schap" vertegenwoordigen. Als plaatsvervangende leden worden voorgesteld wetb. mr M. J. M. van Kinderen en ir R. Bogerijen chef hoofdafd. civiele werken van G.W. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag, In een brief aan de ouders van de leerlingen van. de Rijksscholenge meenschap te Schiedam, met af delingen voor hbs em mms, athe neum en havo heeft de rector, dr. J. E. W, Spronk, bekend gemaakt dat hem gebleken is, dat ook op de Rijksscholengemeenschap door de leerlingen verdovende middelen gebruikt worden. „Uit een onlangs ingestelde anonie me enquête in een vijftal van de ho gere klassen is gebleken dat circa 5% van ongeveer honderd leerlingen ge regeld „stuff" gebruikt. Circa 17% rookt wel eens een .stickie" en meer dan 75% gebruikt dat spul nooit eö heeft het ook nooit gebruikt. Er schij nen op school klassen te zijn (ze zijn ook bekend) waar de verhoudingen ongunstiger zijn", zo schrijft dr. Spronk die verder meldt gegronde re denen te hebben om aan te nemen dat het misbruik van deze middelen op zijn school „nog relatief gering" Is, De rector heeft verleden week een viertal docenten verzocht in alle klas sen het gevaar van het .gebruik van drugs te bespreken aan de hand van een brochure die door hat ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is toegezonden. „Het is duidelijk dat de verant woordelijkheid in de eerste plaats bij de ouders ligt", zo stelt de rector, die de ouders nadrukkelijk vraagt de kin deren te willen wijzen op het gevaar van het gebruik van soft drugs. Met de toezegging dat van de kant van de school alles gedaan zal worden om de ouders daarbij te helpen. „Ik ben niet competent om vast te stellen of het gebruik van drugs lichamelijk geva ren met zich meebrengt of met, maar dat er geestelijk (psychisch) gespro ken gevaren aan vastkleven, is duide lijk". Indien bij leerlingen van de sohool drugs gevonden worden zal de rector zich met dc bevoegde autoriteiten in verbinding stellen. Dit echter niet zonder de ouders daarvan op de hoog te stellen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Nadat het comité AF-70 van leerlingen van de Willem de Zwijgerschool 'I voor MAVO actie is gaan voe ren tegen een fusie van de beide openbare MAVO-schoIen in Schiedam, waarbij een protest brief is gestuurd aan de gemeen teraad die over de fusie moet be- "s-« v«, slissen, zijn nu de leerlingen van teif van MA7° de Willem de Zwijgerschool 1 in beUAt bnH worden het geweer gekomen: zij zijn in meerderheid vóór de fusie! En zij hebben óók een brief gestuurd aan de gemeenteraad! Dick de Jong, secretaris van de schoolvereniging SL-35 van MAVO een meldt dat op die chool een stem ming ie gehouden en dat 89 procent van de uitgebrachte stemmen vóór een eventuele fusie is. Vrijwel alle leerlingen van MAVO ééji hebben dan ook de brief pro-fusie aan de raad ge tekend. „Daarom mogen we aannemen dat wij namens de leerlingen spre ken meent het bestuur van SL-35. »Wij betreuren het ten zeerste dat AF-70 (van MAVO twéé) geen aan dacht geschonken heeft aan de post tieve aspecten van een eventuele fu- doen de leerlingen van MAVO een is het met MAVO twéé (ADVERTENTIE) •Automobielbedrijf I v. Bevetenstraat 5 - Schiedam Tel. 256531 IW7Ï3 (ADVERTENTIE) Veteranen Excelsior '20 bestaat in juni 50 jaar on natuurlijk zijn er tal van feesten. Ook op sportgebied. Het is leuk, dat dc oude garde daarbij de festivitei ten mag openen met een veteranen- toernooi. Op zondag 3 mei op Thuv- lede om 11.30 uur begint de eerste wedstrijd tussen DHL en Baronie. Tot 17.15 uur zal er gevoetbald worden, want aan het toernooi doen verder nog mee: EMM uit Hilver sum, "Willem II uit Tilburg en na tuurlijk Excelsior '20. waarin o.a. uit zullen komen Aad Bierhuizen, C, Dries, W. Dufen, W. Koevermans, J, Kreïscher enz. Wielerronde Op Koninginnedag zijn er ta! van sportwedstrijden waaronder wiel rennen. Het feest begint om 14 uur. met de finale van de sehoolwieler- •wedstrijden, de z.g. dikkebandenra- ce. De aspiranten gaan om 14.45 uur van start voor de 25 km. Om 15.30 uur komen dan als Iaatsten. de nieu- uur komen dan als Iaatsten de nieu welingen aan de heurt. Zij moeten een vijftig kilometer onder do bandjes wegtrappen. Het parkoers is bekend; Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan, Burg. Honnerlage Grete- laan, waar de start en de finish zal zijn. Afscheid Sehiedamse Boys gaat het voetbalsei zoen afsluiten met een afscheid van de vertrekkende trainer. Maar ook van de verzorger die nooit verstek liet gaan en van de grensrechter, de man met de meest ondankbare taak. Een leuke geste van spelers. Het een en ander gaat gebeuren in. zaal Liberty aan het Broers veld. Training Hoewel de kansen van DHS op een kampioenschap nog maar heel ge ring zijn, wil men er iets aan doen om tot een heter resultaat te komen. De wedstrijd tegen SVW zal zeker met gemakkelijk ztjn en daarom gaan het eerste en het tweede team een weekeind naar het KNVB- sportcentmm in Zeist om zich op die wedstrijd voor te bereiden. Mis schien kan trainer Joop Schop de jongens er van doordringen dat er' doelpunten gemaakt moeten wor den. In ieder geval zal de concen tratie en do voorbereiding niet voor niets zijn geweest. Jeugdtoerjiooi HBSS was van plan om op 9 mei een jeugdtoernooi te houden voor B- en C-elftallen. Helaas vindt dat geen doorgang. De afdeling Rotterdam van de KNVB heeft geen toestem ming daarvoor gegeven, m verband met het compehtievcrloop. Honderden venster vallen er» mystêres, alle soorten van ro mantisch tot heel modern en tn alle maten vindt U op de 1e etage. Ook kunt U voor elke' prijsklasse terecht..... Uiterst voordelig is tfeze poly ester venstetval in drie leuke dessins, kanten klaar met zoom en hoofdje, hoogte 55 cm, per meter voor nog géén negen dubbeltjes. -Mtf met zoom en hoofdje 55 cm hoog Maandagmorgen om 9 uur be gint op de Ie etage de verkoop van deze venstervallen van po- lyester garen, U kunt kiezen uit drie leuke dessins, kant en klaar met zoom en hoofdje, 55 cm hoog, per meter Elke vrijdagavond tot9 uur open Ook maandagmorgen open Géén-tel. 'of schrift;best MAVO één is het met MAVO twé eens dat er te voren geen overleg is gepleegd met de leerlingen; maar de oud er commissi es van beide scholen Zijn wel terdege ingelicht. Betwijfeld wordt dat een schóól-parlement, -krant en -vereniging niet zou kunnen functioneren. Integendeel, het wordt als taak van de vereniging gezien om de kloof tussen beide scholen te over bruggen. En het contact tussen leer lingen en leraren zou uitgebreid kun nen worden. MAVO éen ziet wel in dat bij een fusie de keuzemogelijkheden van de studiepakketten groter worden en dat I®h,..^urïS^? van de leerlingen werkt. Bij een fusie zouden de karak ters van beide scholen gemengd kun nen worden tot één nieuwe, met de positieve kanten van beide. Het moe ten wennen aan nieuwe leraren wordt met te zwaar genomen, want elk jaar moeten de leerlingen wennen aan nieuwe klassen en leraren. Tenslotte wordt tegengesproken dat van wege de fusie leraren zouden worden ont slagen. „Hieruit concluderen wij dat bij een eventuele fusie de positieve kanten sterker naar voren treden", aldus de leerlingen van de Willem de Zwijger school I in de brief aan de xaad- SCHIBDASï, ondertrouwd; J. Admiraal, 22 Jr. en J M de Ruiter, 22 jr.: P. de Beu kelaar. 30 jr. en J. SadowsM, 19 jr.; W. K Brak 20 jr. en D. A. .C 3. Beekhuizen, 19 jr.; A. M. Buitenhuis, 25 jr. en J. J A, van der Hoevonn. 2i jr.; H. C. JSlshof, 23 jr en A. L. Beuman, 19 jrW, Hartendorp, 22 jr. en B. de Jong, 18 jrD L. van de Keuvel, 23 j. en S J. SchmJtz. 20 jr.; E. de Jone. 26 jr. en J. B. van den Brand, 31 jr.: P. Klaasse. 44 jr. en G. van den Nouwfcmd, 30 jr.; R do Man, 20 jr. en M. Wisse, is jr.; C. Miekring. 23 jr. en L. H. Stock. IS jr.: A. Molhoek, 2t jr en V, J. Maagdeiijn. is jr.; Foot, 32 jr. en J. P, Verkade, 2Z Jr.: A, Risseeuw. W jr. en B. A M Peters. 57 jr; M van Rossen, 23 jr. en C. van Dij ken, 2j jrC. Schoneveld. 26 jr. en B N R. van dor Toorn, 21 jr.; J. C. Seunt-ke, 22 jr. en G. W. de Munmk. 23 jr P. N. Soe- ters, 29 jr. en C. C R. Keijser. 21 jr.;M Timmers, E5 jr. en J. E, Versloot, 25 jr J J, L. X. M Willems ,34 jr eh R, Stock, 2J jr- Gehuwd: K. G. Verstijnen, 22 jr. en M Kooi, 21 jr.; A. E. Lever, 34 jr. On S. Groen, 19 jr.; B. G. J. Breedijk, 23 jr en W. van Daien, 22 jr.: J. A. de Snoo, 23 jr. en C. T van den Bos. 21 jr.; AG.Berk- hout, 29 jr, en M. toobuis, 23 jr. Geboren: J<anti«aa A. W., d.v. J. A. M. P. Elberse en J. van der Sluis; Miranda, d.v A C van der Belt cn van der Steen; Stefaan,. z v. A J. Offerman en E Mas- nyik, Michael, z.v. A Stad en C. C Zwaan; Natalie, dv P. C. F. J. Rujgrok en M D. L C. Zabaia y. Clespo. Overleden: J. C. Kuil. 81 jr. echtg. v- A L Elgers W, van Doorn, £H jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het is weer mis met de „zelfbedieningsruimfe" van het PTT-bljkantoor aan de Dieselstraat. In deze hal, die ten gerieve van het pu bliek dag en nacht is geopend en waar postzegelautomaten hangen en tele foon aanwezig is, worden door tie jeugd weer ernstige vernielingen aan gericht. Van de telefooncel zijn de ruiten vernield, de gidsen verscheurd, de hoorn uitelkaar gehaald. De automa- ten zijn beschadigd., de verwarming «tuk gegooid Het houtwerk wordt met messen bekerfd, or worden muren be klad on beplakt. Er wordt afval op de vloer gegooid, hoeken worden ge bruikt als urinoir. „Er is eigenlijk maar één oplossing; ae ruimte voorgoed sluiten. schrijft de heer H. J. Reekers, direc teur van. het postkantoor Schiedam, in tt Ijjaandblad van de vereniging „Het SingelkwaHier. Tenzij de bewo ners van het oostelijk stadsdeel (voor wie de service is bedoeld) daadwer kelijk meehelpen. Ook met het be stuur van Het Smgelkwartier is deze kwestie besproken. „Slaagt deze opzet niet, dan zal dit stuk service van de PTT, overigens zeer tot mijn spijt, voorgoed tot het verleden behoren", zo waarschuwt de heer Reekers. Ruim twee jaar geleden zijn soort gelijke vernielingen in het PTT-bij- kantoor aangericht. Toen is met een groot aantal jongelui uit die buurt uitvoerig gesproken. Die beloofden beterschap, het kantoor is weer opge knapt en daarna is het goed gegaan. Nu as het weer mis en de toestand wordt onhoudbaar. Secretaris E. van Dijk van Het Sin- gelkwartier wijst nog op het feit dat m die stadswijk geen mogelijkheden zijn voor goedgeachte jeugd-activitei- ten en pleit voor een opvangcentrum voor de jongeren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Bil de Dok- on Werf M(j Wilton FHcnoord N.Y. te Schiedam ztfn gisteren weer werknemers wegens een jubileum ge huldigd. Aan drie van hen heeft di- K^Cln u' d' Vorni (evens een Kon. Onderscheiding, de erc-raedaiHe In zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt. Dit zijn de heren D. A. H. Kool- vwf'j- correspondentie uit Vlaardingen; J, Laport, voorman scheepmaker uit Rotterdam en P. Spruit, sous-chef tekenkamer uit die allen veertig jaar in dienst zyn van de werf. Sve"5 zb,n wegens een veertigjarig jubileum gehuldigd de heren H. A. V. uuidemond, ijzerwerker nieuwbouw PN.A v-, Velden, stellingmaker, beiden uit Rotterdam. Huldiging ook rectie-secretaresse mej. J. H. Ie Noble uit Rotterdam met tien dienstjaren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag De Sehiedamse Politie Sportvereni ging organiseerde gistermiddag in het kader van haar vijftigjarig bestaan de judo-kampioen- schappen van het district West van de Nederlandse Politie Sportbond. Voor dc wedstrijden ia sportcom plex Vijf sluizen hadden ca, 60 deelne mers ingeschreven. Er werd gestreden in drie klassen, de buy (baud)graden, de gewichtsklassen en alle catego rieën. De wedstrijden begonnen 's morgens om 10 uur en duurden bijna de gehele aag door, zonder dat er overigens bij de deelnemers noemenswaardige bles sures optraden; iets waarvoor de or ganisatie erg dankbaar was. De uitslagen zy'n: Gele band: 1. D. Hoek, Schiedam; 2. Stroom, Den Haag; Oranje band: 1. I. I. van Kerk, Schiedam, 2. J. C. Veenstra, Schie dam; Groene band: 1. W. I. Bruins, Schiedam, 2. Haeck, Rotterdam; Blau we band: 1. Roestenburg, Schiedam, 2. v. d. Berg, Rotterdam; Brume band: 1. Bekker, Rotterdam, 2, Bom, Den Haag; Zwarte band: 1. Standaar, Am sterdam, 2. G.-M. H. Kuyk, Alphen Hen overzicht van de zaal in het' sportcomplex Vijfsluizen, waar gisteren de Sehiedamse Politie Sport VerenigPng de judo-kam pioenschappen van het district West van de Ned. Politie Sport Bond organiseerde, a.d. Rijn; Half midden gewiöht: 1, Boelens, Amsterdam, 2. R. v. d. Gracht, Den Haag; Midden gewicht: 1, v. d Ven, Amsterdam, 2. Van Lier, Rotterdam; Half zwaar gewicht: 1. Top, Haarlem, 2. Moedt, Amsterdam; Zwaar gewicht: 1. Born, Den Haag, 2. Standaar, Schiedam; Alle categorieën: 1. Standaar, Amsterdam, 2, Ton. Haarlem, 3. Bekker, Rotterdam. Na afloop werden door inspecteur v, d, veen, voorzitter van de SPSV, de prijzen uitgereikt, nadat hij de organ!- serende judocommissie, de heren Van Isch, Van Dalen en Gosens bedankt had voor de goede leiding van het toernooi. SCHIEDAM Me8. HcrVormfle Gem.: Grote kerk: 10 uur ds, B A. Koek. Dienst van Schrift en Tafel. 17 uur ds. G. H van Kooten (Delft). Betbelkerk: 10 uur ds. J, G Jansen Opstanduxgskerk: 10 uur ds, L. van der Burg (Utrecht- en 19 uur ds. D. 3. Spailng. Vxedeskerk: lo uur ds 3. Vf. Zim- iïerv. Gem. Kcthcl, Dorpskerk: 10 uur en 19 uw ds. S, Gerbrandy. St. KartinusKerk: 030 uur ds, H. A. C. Hxldenng (om. pred. Botterdam). Ncd. Prot. Boud: Westvest 90: 1030 uur ds A. D. KJaassen Evang. Lutherse Gem.. 10 uur ds. A. Sleinhart Ned. Herv, Geref, Evang,; Gebouw Irene; 10 uur rtr. H Goedhart (Rotterdam). Grote kerk: i' uur ds G. H. van Kooten (Delft) H Avondmaal. Leger des Hells: Lange Haven 27: 10 uiir ^.J8'30 uUr' Samenkomsten. Hoogstraat: 18 30 uur Openluchtsamenkomst. Alle bij eenkomsten o.!.v. Kapitein en mevr. H, 3. Rentink-Geboers de grootste uitzendorgani satie voor iedereen. Tien jaar op de bres voor de belangen van zijn uit zendkrachten. a. met de hoogst toelaatba re honoraria. b. met snelle herplaatsin gen. c. met een uniek spaarsy steem - 2°/o rente per maand - d. met de grootste vakken nis voor de juiste indeling en goede plaatsing van zijn uitzendkrachten. e. met een kosteloos abon nement op het unieke in formatieve blad voor uit zendkrachten - Tempo- Team Nieuws - f. met gelegenheid tot kos teloos adverteren voor uit zendkrachten in ons Tem po-Team Nieuws. g. met snelle uitbetaling per kas, bank of giro - maandag beginnen, vrijdag geld - h. met eigen centraal kan toor voor de verzorging van alle sociale voorzienin gen en informaties daar over - Hoogstraat 198. Schiedam. i. met talloze open plaatsen voor kantoorkrachten, en evenzeer voor industriële krachten. j. met vriendelijk en harte lijk personeel waar u voelt dat u welkom bent k. als een gemeente wijk of straat u niet lijkt, dan krijgt u de keuze uit tien tallen andere mogelijkhe den. Loop eens binnen bij een van de Tempo-Team kan toren. Bekijk de Tempo-Team ad vertenties, die u iedere za terdag hier kunt vinden. Inderdaad Tempo-Team is een nieuwe naam. Maar met 20 kantoren in Neder land en eer, gevestigde re putatie. De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt VASTE BE2ÖRGERS(STERS) voor Schiedam en omstreKen. Aanm. iel. 207379; 's avonds na 7 uur tel. 155960.5028 Pasfoto's klaar terwijl u wacht, Foto Van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam, Tel. 266720, iet op juiste adres. 5180 Kapsalon Hélène. De Salon voor de hetere permanent. Al onze permanenten exclusief BTW. Gratis halen en brengen per luxe auto voor per manenten, Kapsalon Hêlène. Kembrandtlaan 22, Schiedam. S2SO Nergens slaagt u voor deliger door keuze uit 15 Ned. Mij. Bovendien hulp bij schadeverhaal. J. C. Brand Ass. Mathe- nesserweg 47 a, teL 37.lo.57. Ook 's avonds en desgewenst huisbe zoek. UITZENDORGANISATIE TEMPO-TEAM KANTOOR SCHIEDAM vraagt voor directe uitzen ding naar bij haar bekende bedrijven geroutineerde STENO-TYPISTES ned. en/of moderne talen, voor hele dagen geroutineerde TYPISTES ned. en/of moderne talen, voor hele dagen per medio mei (aank.) VERTEGEN- WOORDIGER min. leeftijd 21 jaar, in be zit van rijbewijs B-E Elke vrijdag uitbetaling per kas, bank of giro. Volledige sociale verzekering. U bent iedere dag voor vrijblijven de inlichtingen van 9.00- 17.00 uur welkom. Op ons kantoor ontmoet u Mej. Brand, afdelingsleid ster Hoogstraat 198 Tel. 26U844, J/NV CITROEN AUTOMOBIELBEDRIJF WarkplaétaiBokalwag 88-90, Qutek-aarvfce Singel trfitoilrn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2