van C'70 uit protest tegen 'Nepfeest' II98 alv 2 7J Westerhaven was een onding '4 i m 68 '95 NA VIJFTIG JAAR WEER GEDEMPT C0UZT Bach-Handelprogramma van N.K.O. Russische Orkestmuziek in de Doelen 1 ROTTERDAM RIJNMOND! S^SrSerrialtee io£e4^eril^'h^£! ïlMTO,!!n' St""0™ li 20^ IBi Supporters van BEC molesteren scheidsrechter Laatste resten Barendrechtse brug gesloopt Ma j orettenkorps „Roraako" liad eerste lustrum mm Indrukwekkende koorzang Louis Halsey Singers BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS Raadslid wil cafés tijdens C'70 langer open houden MpTSöWeS- BandenCentrum pag. 4 -maandag 27 april 1970 het kantoortje van de C'7i|-ori™- msatia aan het Kruisplein bezet nadat lij er door vernieling van eon nut waren binnengedrongen aij protesteerden met deze ac tie tegen de opzet en de hoge kos ten (dertig miljoen) van de grote manifestatie die volgende week dinsdag begint. De politic, die zeer rustic nntmri arresteerde m ruim een half um?S-' tien jongeren tegen wie proces-ver baal wegens lokaalvredebreuk werd opgemaakt. wcrd p. Tt5n Jongeren drongen het gebouw de binnen. Zij barricadeerden de toe gang en nehtten daarbij enige kleine aan' zoals aan de lichtin- 5apa^e, het toilet en de telefoon r>ri« politieagenten liepen later lichte' ver- aWtfr C'70-orSnk De dertien jongeren die tenslotte «SSfi* „aan?eb?udetl waren enkele kantoorbedienden, twee Het v?fïRvwtn vei'slage^fster van de VARA ee" meti£™rker van de Socialistische ffoïffii1 ^?,rfcen P01"tietten uit gedeeld waarin C 70 een „nepfeest" nJd ,5enort He* accent van C?70 li#.-aldus de Socialistische Jeugd, te- veel op „mdustrie-promotion" en niet bev?§3^JSteUjké herdenkin'« ven cle Het pamflet betoogde verder dat de gemeente (vijf miljoen) en het be- tfSd Sh1. miljoen) hef geld gebruiken voor een tfidelilke SliSH.teïwiJ1 niet voldoende recette 3s V00r wonin^n en De Socialistische Jeugd kondigde In nie^oïï^fff0^^®11 me,er actles «au, met om het feest onmogelijk te maken mttïLn™er °S ^en dat de vele n«i;^lcilJJVoor andere dingen ge bruikt hadden moeten worden. «^JeV02lfPUnt<ïué de C'70- organisatleglsteren verklaard het ten zeerste te betreuren dat door het 0p- va,n de indruk is gewekt te i m?nifrestati(i dertig miljoen gulden kost. Het aandeel van het be drijfsleven is weliswaar aanzienlijk hoger dan dat van de gemeente, maar ?.^r, „ge^n '25 miljoen. Bovendien houdt Rotterdam, aldus het communi que, na september een aantal blijven de objecten over, zoals het dolfina rium, een klank- en lichtspel, een ha- venmaqueite, een gezelligheidscen trum en een paviljoen voor gehandi capten. Per&ohef Richard Ma-tthijsse zei vanochtend desgevraagd dat de bij-- dragen van het bedrijfsleven ongeveer twintig miljoen bedragen. Hij ontken de niet dat C'70-organisa<tor Tibbe on langs de totale investeringen op dertig hijljoen gulden heeft geraaandi, maar, zs' hij, „als Philips een computer van een miljoen tentoonstelt dan is dat wel een investering maar na die vijf maanden wordt die computer weer te ruggehaald". (ADVERTENTIES) (ADVERTENTIE) BBSaKvj11 frf Ais U eens even nagaat waar U een plaid al niet voor kunt ge bruiken: voor op de bank in de huiskamer,als extra deken voor logees, in de auto..... dan is 't die achttien gulden dubbel en dwars waard. Extra grote plaids, in diverse kleuren, heerlijk warm en ge makkelijk te wassen. Deze plaid is er een uit de prijs klasse van f 29,75, dóch nu als speciale aanbieding voor nog géén achttien gulden. extra grote acryl plaids 140 x 200 cm Morgenvroeg om 9 uur begint op de eerste etage de verkoop van deze extra grote acryl plaids, in diverse kleuren, door de grote maat (140 x 200 cm) zeer geschikt voor huis- kamerbank of bed, Zuiver wollen plaids .39^1T 25,80 Ook maandagmorgen optn Géén ut. of schrift, heit. Agenten slepen een „bezetter" van de Socialistische Jeugd weg. Koop nu reeds zonnescherm- linnen om een windscherm, strand- of speeitentje voor de kinderen te maken, zodat U met Ben warme stranddag alles klaar heeft staan. Op onze camping-afdeling, 2e etage verkopen wij zonne- schermlinnen in fris streepdes- sïn, ong. 135 cm breed, nu per meter voor nog géén twee gul den zeventig. PIJNACKER, maandag. Gisteren werd 'n minuut voor het einde In de wedstrfjd OllvoBEC een speler van BEC van 't veld gestuurd door scheids rechter P. H. Nf, C. Buitendijk uit Den Ilaag. Supporters van BEC namen dit «iet cn molesteerden de scheidsrechter die hierop haar het kleedlokaal vluchtte. Onder politiebegeleiding moest de scheidsrechter het veld ver laten. (ADVERTENTIE) zonnescherm linnen 3^ voor strandtent en windscherm Morgenvroeg om 9 uur begint op da 2e etage de verkoop van dit zonneschermlinnen om zelf een windscherm te maken waarmee U overal een windvrij plekje tovert, ook geschikt voor eenvoudige zonweringen, in leuk fris streepdessin, ong. 135 cm breed, per meter Ook maandagmorgen open Géért te/, of schrift, best C'70-organisator A. J. Fibbe natgespoten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De vtff pijlers van de voormalige Baren drechtse brug iu de Oude Maas zullen blnnekort worden opgeruimd. Achter eenvolgens zullen de, pijlers van Zuid naar Noord worden gesloopt. Tevens zal men dc aanwezige zinkstokken en stecnbcstortlngen verwijderen. Evenwijdig aan de as van de voor maligs brug, -die bij de ingebruikname van de Heinen'oovditunn-'l zijn functie verloor, zat de rivierbodem tot eert diepte van 10 meier N.A.P, worden .uitgebaggerd. Tijdens de sloopwerk zaamheden zullen dé beivMinde d'oor- vaairtopeningen voor liet scheepvaart verkeer Worden vrijgehouden. Do v/örkzaamheden dienen op 1 novem ber te zijn voltooid. ROTTERDAM, maandag Het Rotterdams Majoretien Korps, „Ro- mako" zal deze week haar eerste lu strum gaan vieren. Ter ere van het jubileum wordt a.s. zaterdag in Cfaar- lois een groot concours gehouden wor den. waaraan verschillende Majoret- lenkorpson uit Nederland zullen mee doen., De koprsen zullen opgesteld worden op het terrein van de 4e technische school aan de Huismanstraat en van daar via de Eelkmanstraat, Minke- straat en Warmoldstraat naar bot WC-terrein aan de Dorpsweg mar cheren. Tijdens deze route worden de meisjes geobserveerd door de juryle den, die allen afkomstig zijn uit het buitenland. „Romako" zelf zal op deze dag een nieuw kostuum aan het pu bliek tonen. Onder de veelheid van model len, kleurtjes en materialen zit'- er ongetwijfeld een hoedje dat bij Uw nieuwe zomermantel of pakje past. Komt U gerust eens passen, morgenvroeg begint de verkoop van deze kollektie enboe eerder U er bij bent des te groter de keus. Een fraaie kollektie showroom- hoeden in uitgelezen voorjaars- trnten en verschillende chique modellen van organza, jarsey, crynol en krimpstof. Hoeden met een normale prijs van f 16,50 - f 18,50 en f 21,90, nu door elkaar per stuk voor nog géén acht gulden. eksklusjeve voorjaarskolfektie Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van een uitgelezen kollektie voor jaarshoeden in vete tinten, mo dellen en materialen, door elkaar per stuk Ook maandagmorgen open Géén teI of schrift best. VOOR een belaas maar klein pu bliek hebben zaterdagavond de Louis Halsey Singers van de gram mofoonplaat boter bekend onder hun vroegere naam „The Elisabethian Sin gers' in de Laurenskerk hun in drukwekkende koorzang gedemon streerd in een programma, dat uitslui tend Engelse religieuze muziek bevat te. De ongeveer dertig koorzangers brachten allereerst composities uit de löe/17de eeuw, het tijdperk, waarop zij zich aanvankelijk toelegden, maar wijdden zich. na een romantisch lied van C. V. Sianley, aan de heden daagse toonkunst. Dat het Louis Hal sey is gelukt, uit het contemporaine repertoire vijf werken te kiezen, die allo van wezenlijke artistieke waarde bicken te zijn zonder dat hun een rui me mate van originaliteit kan worden ontzegd, pleit voor zijn smaak en speurzin. Het meest „nieuw" deed on- gclwJifeld ..Exultet ccelum laudibus'' van John Paynter aan. -Over elkaar heen schuivende klankblokken wor den daarin afgewisseld met doorzich tiger koorfragmonten, waarin een (prachtig gezongen) sopraansolo is opgenomen. Klingelende bellen inten siveren op het hoogtepunt de jubel. In Bernard. Naylors „Ash Wednesday" en in „lbo Lord's prayer" van Peter Da vies trof men een uiterst sympa thieke homofone koorgtjjl aan met boeiende, volstrekt logische harmo- n.eën. Van grote devotie getuigde te vens de Miss a Brevis van Walton, een knap geconstrueerd werk met (inci dentele) orgelbegeleiding en effectvol le inlas van sopraan- en tenorsoio fglaszuiver door belde solisten in oc taven gezongen). Het extatische „Ju bilate deo" van Britten voltooide de fraaie reaks. Dat bet publiek van dit alles een zo perfect klankbeeld kon krijgen was te danken aan de sublie me zang van dit Engelse koor, dat prachtig stemmenmateriaal tuit cn een In ton aticzckr rhcid heeft aangekweekt waarop menig beroepskoor jaloers zou kunnen zijn. De homogeniteit van het ensemble laat ook niets te wensen. De organist Kenneth Naylor toonde 2ich een betrouwbaar begeleider doch een minder briljant solist. Zijn keuze, met name van werken van Howolls en Preston, was ook niet onverdeeld gun stig cii hij veelde zich op het transept- orgel klaarblijkelijk niet thuis. Dat een tongwerk danig ontstemd bleek, was een spijtige nevenomstandigheid, waaraan de organist uiteraard geen schuld had. ELLY SALOME IÜS Er was een tijd, dat Rotterdam nog geen gebrek aan havenruimte had..Dat tijdperk, s dat ongeveer anderhalve eeuw geduurd heeft, liep in het midden van de vorige eeuw op zijn eind. De al lang kwijnende Zee- en Rijnvaart begonnen vooral door de zich sterk ontwikkelende industrie in Duitsland langzamerhand weer tot bloei te komen en hierdoor ontstond eon tekort aan ligplaatsen voor schepen. De enlgÈ*' plaats op het gebied van de gemeente Rottendam waar nog'., ruimte voor een haven was, was het buitendijkse terrein ten zuiden van dc Westzeedijk. Rond 1850 werd daar, tussen de mond van do Leuve- naven en de langs dc tegenwoordige Westerlaan en Kievits laan lopende grens met Delfshaven, een nieuwe wijk aan gelegd, het z.g. Tweede Nieuwe Werk. In deze wijk was een haven geprojecteerd op de plaats waar nu de huizen blokken tussen de Calandstraat en de Parklaan s.taan. Rif qpriEftPAMs PAHcoij-^' In de jaren 1852 en 1853 is de haven aangelegd, aan vankelijk Berg- of Viugt- haven genoemd, naderhand Westhaven. Schepen kon den de Westerhaven berei ken via de Veerhaven. In het noordelijk deel van dc Veerhaven moesten ze over ■>en hoek van negentig gra den naar het wesien draaien cn door de vrij nauwe doorgang van dc daar gelegen Westerbrug de Westerhaven invaren. Aan de zuidzijde van de haven werden pakhuizen, vemen, het Zeemanshuis, een rijstpellcrij en oen meelmolcn gebouwd. Dc laatste twee aan het wes telijk eind. Waar nu het kantoorgebouw van Van Ommeren staat. Helaas bleek de Wester- haven van het begin af aan niet tc voldoen. Gevaarlijke stromingen aan de ingang van de Veerhaven, de moeilijke bocht, verzakking van kademuren, grote schade aan de landhoofdcr» van de Westerbrug ten ge volge van verzakkingen en voortdurende aanvaringen, kortom, de Westerhaven was volkomen ondoelmatiiZ en verschrikkelijk'duur in het onderhoud. In 1902 stelden B. en W. de Ge meenteraad voor, het wes telijk doei van, de haven te dempen en de Westerbrug af te breken. B. en W. von den steun in een Verzoek van de omwonenden, van wie verscheideneri vèei belasting (aan de gemeente) betaalden en de stad zou den kunnen verlaten! Dc Gemeenteraad besloot tot een nog rad ik ale oplossing: demping van dc gohelf Westerkaven. In 1904 wer den de door de demping verkregen gronden ver kocht; dc bebouwingsvoor- schriflcn waren zodanig, dat daar alleen herenhui zen en kantoren gebouwd konden worden. Aan de zuidzijde van de Calandstraat, op dc nieuwe foto afgebeeld ter hoogte van de Zcemansstraal, vin den we nog een aantal ge bouwen, uit do tijd det anar een haven was, terug. Een ervan is het pand van de N.V. Hollands Veem, dat op de foto uit 1889 half achter het marineschip H, Ms. „Van Gogh" 'schuil .gaat. Het heeft de typische rondo hoek, die wc bij vee' bouwwerken in hot „Nieu we Werk" nog kunnen op merken. Het gebouw rechts op dc oude foto is om- strecks lÖ5ü afgebroken. Gesticht op initiatief van dc Kamer van Koophandel en Fabrieken, met mede werking van de Gemeente, die gratis de grond be schikbaar stelde, onder be schermheerschap van prins Hendrik, broer van koning Willem III, diende tot huis vesting van zeelieden en leerlingen van de „Zee vaartkundige school". In 1856 was het „Zeemans huis" geopend, het volgend jaar trok ook de Zeevaart kundige school er in. Naast ruimten voor onderwijs en ontspanning waren er 75 kamertjes voor de zeelie den. De tarieven voor huis vesting varieerden van ƒ8, per week voor Ic en 2« stuurlieden tot ƒ4, voor jongens. Met do «afbraak van het Zeemanshuis vérloor do. wijk niet alleen een monu mentaal gebouw, maar te vens een herinnering oan het geloof in do mogelijk heid van verbetering van de mens, dat we in de 19o eeuw zo veel aantreffen, getuige Rot volgende citaat uit Het boek „Rotterdam geschetst in zijne voor naamste gebouwen, kerken en gestichten" (1863); „De oprigters vlcijen zich niet, dat dc inrichting eene plot selinge ommekeer in de ze den en levenswijs der zee lieden zal teweeg brengen, Een weinig ruw zal de zee man altijd wel blijven, doch langzamerhand zal het al to ruwe en het dier lijke, dat dien stand te veel eigen was, vóór de pogin gen daartegen aangewend wijken, Dc matroos is zeer gevoelig voor ieder bewijs van belangstelling in zijn lot". P. IïATSMA (ADVERTENTIE; VELE GOEDE MERKEN, B. EN O., PHILIPS, SONY, LENCO E.A. BU AEflT V. NESSTRAAT38 tfi MIDDELUNDSTR.72 TEL 118811-235327 "yAN de jaarlijkse Baehconcertentra- ditlie is 't Nederlands Kamerorkest dimiaal jn zoverre afgeweken, dat de drie matinees omvattende voorjaars cyclus voor de helft werken van Bach voor hot andere deel composities van' Handel beval. Gisteren betekende dit, nat in de drukbezochte kleine Doelen- zaa] vóór de pauze van Hiindel de sin~ fonia uit „Solomon", het concerto ros so op. 3 nr. 8 en het dertiende or gelconcert in f werden uitgevoerd, een behalve aantrekkelijke ook economi sche programmering, want de beide hobo's, die in de sinfonla nodig zijn, vervullen in het zesde concerto grosso op. 3 eveneens een belangrijke rol. Laatstgenoemd werk bezit bovendien een solistische orgelpartij, dus wat lag meer voor de hand dan de aanwezig heid van het kleine Flentroporgel plus bespeler (Albert de Klerk) nogmaals te benutten door de uitvoering van éon der orgelconcerten. Dat Albert de Klerk bovendien een fameus solist zou zijn, wiens registraties, articulatie en hantering van de ornamentiek de grootste bewondering afdwong, lag wel in do lijn der verwachting. Heej origineel loste hij in 't charmante or gelconcert, bijgenaamd „Koekoek en nachtegaal", de improvisatie-opdracht na het eerste allegro op. Men meende n afeeronde compositie -in Handel- of TeJemannstijl te horen, maar mocht toch wel aannemen, dat het stuk. oveneens voorzien van vogellmitaties. werkelijk oen ter plaatse ontstane fantasie was. De toonsoortwijziging i (bes in het begin, f aan hel slot) wees ook m die richting, zonder natuurlijk het grandioze van de prestatie ook maar in het minst oan te tasten. Na de pauze excelleerde Janny van Wering m t d-moU conceit van Bach, dat zij op het grote Juskootclavccym- bel virtuoos voordroeg. In het Eerste Brandenburgse concert waren' het bo venal de beide hoornisten, die met hun soepele techniek en ronde toon bewondering afdwongen. Het NXO musiceerde de gehele middag met een weliswaar aanstekelijke vivacitelt, maar het neigde toch wel steeds naar een voor de kleine zaal te luide loon vorming, daarin tevee] gestimuleerd door Szymon Goldberg, die in het laatste werk de obligaat vioolpartij voor zijn rekening nam. ELLY SALOMÉ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Het yvD-raadslld drs L. van Leeuwen heeft b en w gevraagd of zij de slui tingstijd voor het Rotterdamse hore- ca-bednjf wil verlengen gedurende de vijf maanden C '70. In dat geval zou den de dienstregelingen van metro, tram en bussen aangepast moeten worden, meent hij. HET ^uss'scbe programma waar- mee het Noordhollands Philh. Or- kest onder Henri Arencls zich zater- bet promenodeconccri in de Doelen liet horen, sloeg zoals té ïl e"01'm bet grote pu bliek aan. Toch waren niet alle onder- L" ~.»wv«v uv os noor zijn ver- L^de', P°etische sfeertekening (door het orkest ook zeer delicaat weergege- ven) allerminst een stuk dat auditieve sensaties veroorzaakt. VL In Kabalewski' ouverture Colas Breugnon en in de met vurig dlan Re- speelde fragmenten uit Chatsjatoe- hieSu Gayaneh (een wals bleek echter afkomstig van de suite ^mïefiacJe> overheerst echter het S1™1, ra?ar A1™*1 ««weed - li ber* acbentuermg daarvan Dat het Noordhollandse Ph. Orkest" niet toS hl IfkmVhe en artistieke po- lastlge Mrfture nals aEm virtuositeit wel kunnen DiiS?tmnr.V2nw'-? N=^rlantlse beste Sverschafte Heart TO?rLÏÏJ^veedc Pianoconcert van.Raehmamnow gelukkig- pen ïwp- Jndiös die uitmuntte door pSdsie en SS ZZ tgvr homie^fKnk- wijlui. Jan Wijn imponeerde met een tiet Jle^°fede' veerkrachtige pianis- een muzikonteske visie op Soils? XriSSS hoogromantische werk. achli, Sen; .enverheugden publiek, JVal var' i£i dankbare S. NIEBOER (ADVERTENTIE) hcéft Ze..ree! ramdetiger! SCHIETBAAKSnnAT - TFI 25.12.34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1