S 3 dit is uw kans ROTTERDAMS DAGBOEK Rekenen met het geld van iemand anders mw. DE STAPPEN NAAR HET WERELDOMVATTENDE NETWERK VAN CONTAINERDIENSTEN 98 ROTTERDAM RIJNMOND Gewijzigde dienst RET in eerste helft van mei Vijf weken cel voor aanrijding waarbij Vlaardingse gemeentesecretaris om kwam Gonseiwatprium-orkest met drie jonge solisten Voor verdovende middelen boete van 2000 gulden Vier oorlogsschepen op bezoek in Rotterdam Gemeentedienst praat met bevolking van Hoogvliet over afbouw centrum TELEVISIE ZENDT HERDENKING IN LAURENSKERK RECHTSTREEKS UIT bel 134700en vraag een hele week Notities V' „Tweemaal 50": expositie van 100 foto's in diergaarde Hoofdpijn pag. 4-dinsdag28april 1970 (Van eto onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. - Prinses Margriet heeft gUter- raiddag het eer6te gedeelte van de nieuwe containerterminal van de Amerikaanse maatschap pij Seal and aan de Prins "Wil- Jem-Alexanderhaven in Rotter dam officieel in gebruik gesteld. De nieuwe terminal kost 11 miljoen en vormt de eerste fase van wat binnen enkele jaren een containeroverslagbedrijf van 41 hectare groot (investe ring 55 miljoen) moet wor den. De nieuwe haven komt in de plaats van de Sealandvesfiging aan de Prinses Beatrixhaven, waar de Amerikaanse maat schappij sedert 1966 haar contai ners loste. De nu geopende uit breiding hgt op het terrein van de Europe Container Terminus en is door deze combinatie van Rotterdamse havenbedrijvzen aan Sealand in huur gegeven. De Amwüranea krijgen de beschik- tong over een 'kademuur met een lengte van 361 meter aan 12.65 meter «Kep vaarwater. Het terrein biedt plaats aan circa 600 containers. Er staat een nieuw hoofdkantoor voor •aöe Europese activiteiten van Sea land. Sesiland zelf heeft twee grote .containerkranen neergezet met elk een hefvermogen van 27,5 ition. In vol gende fases kan.de kadelenïgte worden Vergroot tot 1350 meter met eeu op- stelmim,te plaats biedend aan 4200 containers op chassis, in een 3000 vierkante meter grote om-paMoods kunnen 57 containers op het zelfde tijdstip worden verwerkt. Br zijn dan 6 containerkranen. v ROTTERDAM, dinsdag Voor de komende „lentevakantie" heeft de RET het volgende schema voor metro, tram en bus opgesteld: op 30 april zullen tram, bus en metro rijden als op zaterdag. De vroege personeelsbus- sen (waarvan Ook publiek gebruik kan maken.) rijden als op gewone werkdagen. Op 1 mei rijdt de metro van. 5.35 tot 6.15 uur een lO-rmnutendienst. Na 6.15 wordt een 5-minutendienst, de rest van de dag rijdt de metro als op zaterdag. Tram en bus rijden als op gewone werkdagen, evenals de vroe ge persorceelfibussen. Op 4 mei worden de diensten uitge voerd als op 1 mei. Op 5 mei rijdt de metro ais op zaterdag. Hetzelfde geldt voor de tram- en busdiensten. Vroege personeetsbussen rijden ais op gewone werkdagen, Woensdag 6 mei ziet de dienst er hetzelfde uit als op 1 en 4 mei. Op 7 mei, Hemelvaartsdag, worden alle diensten uitgevoerd als op zondag. Op 8 mei rijdt al het openbaar vervoer als op 1,4 en 6 med. Op 17 en 18 mei (eerste en tweede pinksterdag) wordt gereden als pp een gewone zondag. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De Rot terdamse rechtbank heeft de 57-jarige gemeente-ambtenaar P. van M. uit Vlaardingen, die op 22 november on der invloed van alcohol in zfjn woon plaats een ongeluk veroorzaakte waar bij de 55-jarige gemeentesecretaris A. van Kranenburg om het leven kwam, vanochtend veroordeeld tot een ge vangenisstraf van vijf weken en een ontzegging van de rijbevoegdheid ge durende twee jaar. Veertien dagen geleden had de offi cier van justitie drie maanden cel en drie jaar niet rijden geëist Het ongeluk was gebeurd doordat Van M. die de auto bestuurde waarin ook de gemeentesecretaris zat, niet tij dig genoeg was uitgeweken voor een geparkeerde truck met oplegger. Burgemeester .Thomassen' en "prinses Margriet bekijken e en rnkvi-Sealand-containecauto. Prinses Margriet geeft de noodzakelijke instructies voor de belading van een- container TTOEWEL het klatergoud van Proko- fïeffs eerste mannennrprt Hi eerste pianoconcert, de slappe romantiekimitatie van het vioolconcert van Kabalewski cn de volhardende dorheid van Strawinsky's Danses concertantes nu niet bepaald bijdroegen tot het scheppen van een voldoening schenkend artistiek kli maat is er bij de uitvoering van het Conservatoriumorkest, gisteravondin de redelijk bezette grote Doelenzaal toch wel reden geweest tot waarde ring in de eerse plaats voor de ver tolking van de jonge pianist Jan Zek- velri (studerend bij Gert v.d. Steen), wiens kracht en trefzekerheid Froko- fieffs not en la wines gemak kei ijk baas konden. Pianistiek en muzikale geaardheid van Jan Zekveld predesti neren hein voor dit soort stukken en de werker, der avantgardisten maar daarin levert hij dan ook voortreffelij ke, prestaties. En waarom zou een ar tiest het zich iiiet'mogen veroorloven, •wat eenzijdig'te zijn. Heit vioolconcert van Kabalewski leek qua stijl ook wel een kolfje naar de hand van Pleun van der hinden, over wiens violisjtische gaven geen twijfel kan bestaan. Dat zijn toon het heel moeilijk tegen het orkest kon op nemen is ten dele de schuld van Ka- balewski's schrijfwijze. De jonge solist had echter ook minder van het pu bliek afgewend kunnen staan en.met het oog op de grote ruimte een volu mineuzer klank kunnen ontwikkelen. Een goede techniek en' een betrouw bare intonatiezekérheid bezit deze leerling van Leslaw Simon zeker: Het drietal Russische werken werd voorafgegaan door het concert in E .voor klavecimbel en orkest, op piano gespeeld door Hans Maas uit de klasse ■van Bart Eerman. VV!i hebben deze jongeman wel eens heter gehoord. Misschien beviel het klankbeeld hem ze'f niet he'emaal hij studeert ten slotte ook blokfluit zodat hij onrus tig werd en te veel pedaal ging ge bruiken. Ondanks de gejaagde tempi werd hij goed begeleid door het Con servatoriumorkest onder leiding van Lex Veelo, die ook in de andere wer ken de teugels vast In handen hteld. Enige zuiverheidsproblemen en ritmi sche wrijvingen (de laatste voorname lijk in Strawinsky) kunnen jonge, nog onervaren aanstaande musiciniet te zwaar worden aangerekend. ELLY SALOMc ROTTERDAM, dinsdag De Rot terdamse rechtbank heeft vanmorgen de 28-jarige lasser Frans B. uit Rot terdam wegens gebruik van hasjiesj veroordeeld tot een geldboete van duizend gulden eit twee maanden voorwaardelijk conform de eis van de officier van justitie. De lasser zou de hasjiesj ook aan adderen hebben gegeven. De 40-jarige Turkse losarbe'.der Marcos M. d d? hasjiesj aan de lasser had verkorht werd bij. verstek veroordeeld tot z.'s maarden cel met. aftrek voor voer ar rest. De officier van justitie had togen hem eéri celstraf van ver maanden waarvan twéé voorwaarde! }k m:t e?n proeftijd van twee jaar gscist. Marcos kon wegens een ernstige ziekte niet op de zitting verschijnen. ROTTERDAM. dinsdag Vier schapen van smaldeel 5 brengen van 4 tot 8 me; eenbezoek aan Rotterdam. Het zlin de kruiser De Zeven Provin ciën, het fregat Evertsen, d? onderzee boot jager Holland en de onderzeeboot Dolfijn. De schepen die onder com mando staan van schout bij nacht J. C. H, van den Bergh, meren op 4 mei om kwart over vier af bij de Parkka de. Met uitzondering van de Dolfijn zijn ze op 5, 8 en 7 mei van twee tot vier uur voor het publiek toeganke lijk. De bemanning organiseert op 5 en 7 mei van tien tot twaalf uur "n samen werking met de Stichting De Koepel kinderpartij tjes. ROTTERDAM, dinsdag. De be volking en de wijkraad van Hoogvliet hebben gisteravond gelegenheid ge kregen met twee functionarissen van de Rotterdamse dienst voor stadsont wikkeling te discussieren over een plan voor de afbouw van bet HoofT- vlletse Centrum. De betreffende functionarissen wa pen ir B. Fc&fcittga, directeur van de dienst en de heer Emgeiberts, d'ie veel kritiek, vragen en suggesties, kregen nia.v, het ontwerpplan. Hat plan omvat o.m. een uitbreiding van bat winkelcentrum en vandaar aan te loggen gr oen-ader naar het toe- kotnsige metrostation. Naast gebou wen. voor centrale functies en een re creatiepark waren er ook een aantal woonhuizen in het centrum geprojec teerd. Dit Baaiiste was aanleiding voor het wijk raadslid, de heer C, DuinJcer- ke om een aantal opmerkingen te ma ken, betreffende het. te geringe aantal eensgezinswoningen en de ireoreatie- mcgeUjkricde n in en rondlom de flat gebouwen. Ir Fokkiruga's reactie hier op was, dat hij het 1-iefist 100% laag bouw wilde ontwerpen maar dat dti onmogelijk was om esthetische en fi nanciële redenen. De heer J, J. KcJijn van hot winkel centrum Hoogvliet verklaarde d'at de w.nkekarsvereniiginjg met de gedachte aan een klimatologisch beheerst win kelcentrum speelt, verder vroeg de heer Kolijn om een betere verbind'-ag van het winkelcentrum v.ia het open baar vervoer. Hierbij bleiken de win keliers niet erg blij te zijn met het geplande tracé en heft station van de meno. Deze kritiek was overigens meer malen te horen op de openbare ver gadering. Tijdens de vergadering voerden eni ge jongelui van de projectgroep „Rijn-Sohelde DMta" vlo discusa.-e en pamfletten actie voor hun. kritische instelling tegenover het woon- t leefmuLieu. ROTTERDAM, dinsdag Op dins dag 5 mei zal de NOS een recht streekse televisiereportage maken van de nationale herdenkingsbijeenkomst in de Laurenskerk. De uitzending be gint om 10.15 uur. Tegen tien uur arriveert koningin Juliana. Ztf zal de bevrijdingsvlam vóór de Laurenskerk ontsteken met een uit Wageningen overgebrachte fakkel. Aldus wordt het nieuws van dc bevrijding gesymboliseerd, dat des tijds „als een lopend vuurtje" van Wageningen naar Rotterdam kwam. Het muzikale gedeelte in de Lau renskerk begint met een „intrada" door Frans Vreugdenhil en Ben van Dijk (trompet), en Johan Lemckert (orgel). Daarna zal het woord gevoerd worden door prof. dr J. H. Pressor. Voorts zal worden uitgevoerd „Haee est Dies" van Michel Pretorius, door het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel, gevolgd door eeti rede door dra Maria de Groot. De bijeenkomst wordt besloten met hei „Te Deum" van Hendrik Andries- sen en een toespraak van koningin Juliana. door Geert-Jan Laan Wanneer dc volgende maand bij de Rotterdamsclie Droogdok Maatschappij de kiel zal worden gelegd voor liet eerete „derde ge neratie" containerschip van de acht, ilie de Amerikaanse maat schappij Sealand er totaal in bestelling heeft (investering ruim 1 miljard) zal daarmee een volgende stap zijn gezet naar een we reldomvattend netwerk van containerdiengten. Een eerste aanzet beleefde Rotterdam gisteren met de ingebruikname van de nieuwe containerterminal van Sealand aan de Prins Wiliem-Alexandferha- Van de acht nieuwe schepen zo vertelde Sealand president-di recteur Michael R. McEvoy giste ren in Rotterdam, zullen er maar twee op de Noord-Atlantische route worden ingezet. De sche pel) zullen echter zo snel worden, 33 knopen dat is ongeveer 60 kilometer per uur dat de ruim duizend containers binnen een week van New York naar Rotter dam vervoerd kunnen worden. (ADVERTENTIE) Op 30 april organiseert de Rot terdamse christelijke oranje vereni ging „Oranje Getrouw" in de grote zaai van gebouw Palace aan dc Zo- merhofstraat 15, een feestavond. Aan vang 8 uur, Kaarten zijn voor S 1,50 aan de zaal verkrijgbaar. Dc heer H. Weijers, oprichter van autobedrijven Weijers N.V., is op 04-jarige leeftijd overleden. De cre matie zal morgen om half vier gc- sch'eden in het crematorium aan de Maeterlinck weg 101. Tijdelijk is deze overgordijnstof f Ar voordeliger per meter en voor zulke grote lappen als over gordijnen, waarvoor U heel wat meters nodig heeft, maakt dat heel wat uit. Overgordijnstof in een klassiek bloemdessin op linnen struk- tuur weefsel. De kleuren kombi- natic van deze stof is bijzonder geslaagd, normaal kost het f 7,98 nu nog géén vier gulden per meter. Morgenvroeg om 9 uur begint op de ie etage de verkoop van deze mooie struktuur overgor dijnstof in klassiek bloem- dessin, 120 cm breed, per meter voor Ook maandagmorgt.m open Géért tel. of schrift. tJesr. (ADVERTENTIE) le termen keet „lokotaangele- genheden". |n de zijmuur van het kantoor zijn zegelau.oma- ten en postbussen (39) inge- T> OTTERDAM heeft een Ak- bouwd. Het kantoor is er niet tie Comité Kleinere Klas- alleen voor luchtreizigers en sen. Het secretariaat daarvan luchthavenpersoneel, ook dc ts gevestigd by mevrouw M. J. omwonenden van het vllejr- Krabbenaam, -- -- straat 112, tel. 18 98 55. Modderman- velt! (Overschle Noord) Dc tegenstanders van C 70 jongens hodden de Kamer van mogen dan het grootste gelijk Koophandel moeten bezetten, van de vismarkt hebben, mi maar daar Is zaterdags geen rekenen zijn ze slecht. De ma- mens en hoe krijg je de ■ui/estatie kost Rotterdam 30 ,e v,)ren uitgenodigde te- miljoen. Daarvan betaalt dc leuisicpioeg daar binnen? 'gemeente (tmj dus) SS mil joen en het bedrijfsleven f25 JET wordt steeds moeilijker Men hoorde wel op zekere morgen het zware verkeer d OW Je wijk daveren. Lom- j-yp Slnsile - (&t bariltjen was voer een vol don- \J vmdiMsd»,) s|.irt om miljoen. Wie meent, dat dit 1 te gelovendat het de ge. jfctd beter besteed kan worden' mcentelijke autoriteiten ernsf gen feit geplaatst. Niemand in het grote stadhuis was op het idee gekomen het wijkorgaan kunnen er terecht. (De PTT vertelt er niet by, dal deze omwonenden dan entreegeld voor de Luchthaven moeten betalen of kunnen deze kosten by het staatsbedrijf worden gedeclareerd?) Openingstij den: van maandag tot en met 10.00 uur by Garage Spiering vrildae: van 8.30 tot 17,00 uur. Zoon aan de Meïdoornhof 7 ftdu ecu of ander gemeen schapsproject moet over twee din pen praten; over dc vijf miljoen van de gemeente eii de 25 miljoen van het bedrijfxle- ven. De S.J. (socialistische jeugd) duidt voor het gemak de f 25 miljoen van het be drijfsleven ook maar aan als gemeenschapsgeld. Van dit geld kan men oude wijken opknappen, riepen ze voor de leievisie. Jawel, maar waarom komt men daar nu opeens in cc. Ik heb de SJ nooit horen. verkondigen, dat het bedrijfs leven ccn tauk heeft bijhet opknappen van oude buurten. Nu C 70 er is gaat deze groe pering plotseling rekenen met het geld van een ander. DE actie van sa ter dp van de SJ was dan ook an is de wensen naar inspraak uit de ivi/ke» le honoreren. Twee voorbeelden: één: door de wer ken aan het Stadionviaduct op de ftooDW te stelled Mn de SSSS?**)». oeslwsmy. in Schlebroek (dat is het Fina TS7AAR03I eigenlijk een Tankstation) een bromfiets- v' Aktie Comité Kleinere puzzelrit. Er zUn deksels Klassen als er voor de grote fraaie prijzen, waar by het be- klassen niet genoeg onderwy- drijfsleven zich niet onbetuigd zers zijn te vinden? Kunnen laat, Startgeid ƒ1.-. Aanmel- we niet beter beginnen met den kunt u zich bij de start, een Aktie Comité Meer On- Fd Cr wijzers? de nieuwe stationshal van de Luchthaven Zcsitenho- THEO KOO- óh-óh-óh-men. ven, die vanmiddag door ml- men. nister Bakker (verkeer) Ir. ge- reu er op het stadhuis twee bruik is genomen heeft ook de r7E zeggen, dat Feljenoord ii besore/cfnoau aewee/U met postdienst een nlaatsle. u-ekre- TVfn-a» OORBEELD twee: het voor top tg ivyicorgaan het door Lombardijen worden ge dirigeerd. Daarover is overleg geweest tussen de gemeentelij ke instanties en de Stic hung Wijkopbouw Lombardijen. Dit wijkorgaan had bepaalde b«- cioaren tegen de door de ge meentediensten uiigetcienap omlegging, [n november werd een delegatie van het wijkor gaan door de wethouder met een twintig man sterke ploeg ten stadhuize ontvangen. De vertegenwoordigers van Lom bardijen mochten hun bezwa ren kenbaar maken. Er werd geduldig genoteerd en geluisterd. Een fraai staal tje van inspraak, maar 'na deze bijeenkomst met de har- Feijenoor a-Noorder dat er op de Oranjeboomstraat een busbaan komt. Toch toa- verfcecrde adres gericht. Dm teitjfec ambtenaren hoorde het wethouder Polak. Toch was de toezegging gedaandat het -ujij/corgaan op de hoogte zou worden gehouden van even tuele beslissingen. S de gemeente bang de me ning van anderen te laten doorklinken? Men vraagt het zich naar aanleiding van bo venstaande af. Uit protest te gen het plan voor de busbaan op de Üranjeboomstraat had het wijkorgaan bomen met pnmjletten beplakt. At het plakwerk loas de volgende ochtend verdwenen. De Roteb Kn. Vanaf 1 nKI kan man eaat spelen. Graafland mas' dë hier terecht voor wat In posta- hoge ballen does, had in opdTacht van b. en tv. roïsch. Hebt u ze gezien op de snel 0Cha7ideld. televisie die goedmoedige omes bezig met het versjouwen van SJ''ers uit de Lijnbaan. Dit waren geen politieambtenaren die iemajid in hechtenis ne men. het ton ren gewoon Rot terdammers aan het werk: rustig, efjiciënt en een beetje wrevelig over deze extra klus. De bordjes ..beschermde boom" op de boompjes op de Coolsingei zitten er nog steeds. Voor de gemeente is de ene boom de andere tiiet en de ene protestactie ook niet de ande- ROTTERDAMEE agenten, die „opruiende elementen" arresteren hebben niets he- DAGBOEKSCHRUVER Met de twee schepen kan dus een wekelijkse dienst tussen Noord- Amerika en Europa worden on derhouden. De overige zes sche pen zullen op het Verre Oosten worden ingezet. - In Europa zullen de grote contai nerschepen behalve Rotterdam alleeri nog maar Bremerhaven aandoen. Dc overige Europese havens zullen vanuit deze twee havens bediend worden met een vloot van een 10 S 11 „feeder" schepen. Kleinere zeegaande „con-tai- nerkustvaarders. „Om onze investe ring rendabel te maken moeten onze grote schepen varen en alleen .maar varen. Hoe korter 2e in de haven zijn, hoe beter,' aldus Michael McEvoy. Wanneer eind 1971 het eerste nieuwe containerschip wordt opgeleverd is de Sealand Terminal in Rotterdam *al In de derde fase van uitbreiding. De Amerikaan is er overigens van overtuigd, dat de containerschepen nog groter zullen worden. „De vracht schepen gaan dc tankers duidelijk achterna,' Hij is er van overtuigd, dat eventueel grotere schepen ook de Prins Willem-Alexanderhaven kunnen blijven bezoeken. „In Rotterdam wor den die voorzieningen wel op tijd ge troffen." Op het ogenblik worden onderhan delingen gevoerd tussen Sealand en de United States Lines over een combi natie van de diensten van de twee maatschappijen, waarbij Sealand de schepen van de United States Lines zou huren. Deze combinatie beeft in de Verenigde Staten nogal wat stof doen opwaaien en de Amerikaanse autoriteiten hebben zojuist alle „hea rings' afgesloten. De beslissing valt waarschijnlijk over enkele weken. Wanneer deze samensmelting door gaat heeft Sealand in het totale trans atlantische containervervoer een marktaandeel van ongeveer 30 pro cent Op het ogenblik met de 11 schepen, die nu onder de vlag van Sealand varen een marktaandeel van 15 20 procent, zo becijfert de pres'dent-directeur. Vice-president E. E, Black liet overigens doorschemeren dat overwogen wordt nog twee „derde generatie" containerschepen te bestel len. De dienst op Europa zou'dan op twee afvaarten per week kunnen wór den gebracht. Dit onafhankelijk van het feit of de samenwerking met Uni ted States Lines doorgaat of niet. In dit laatste gevat zullen de dien sten van USL worden ingepast in het Sealand schema, waarbij ook de Rot terdamse Sealand Terminal door dc USL schepen gebruikt zal worden. Sealand, de naam zegt het al, Is een combinatie var» een wegvervoerson-, d-rnemtas met een rederij. Het prin cipe: „elke slnd heeft een haven', TOe totale vervoersketen is in han den van de maatschappij. Geladen in een „Sealand" container worden goe deren per Sealand-truck naar een Sealand terminal gebracht, waar de container aan boord van een Sea- land-schip wordt gehesen. Elf jaar geleden begon Sealand met de eerste geregelde eontalnerlijndienst (van Newark naar Houston, capaciteit 60 containers per reis). Op 3 mei 1966 kwam het eerste Sealand-volcontai- nerschip in Rotterdam, waar de be handeling voorlopig bij Quick Dis patch aan de Prinses Beatrixhaven plaatsvond. Nu heeft Sealand een ei gen terminal, die binnen vier jaar zo luidt de planning 4 keer zo groot zal worden. En, dat dient ook ver meld, Sealand is beslist niet de enige maatschappij, die zich met het trans atlantische containerverkeer bezig houdt. ROTTERDAM, dinsdag ..Tive»- maal 50" is de titel van een fototen toonstelling die van 28 april t/m 25 mei in hat diorama-gebouw van dier gaarde Blijdorp wordt gehouden. Die- reninspecteur C. van Doorn maakte 100 foto's op groot formaat. De ten toonstelling is van tien tot vijf elke dag gratis te bezichtigen voor bezoe kers van Blijdorp. (ADVERTBNT/5) HOOFDPIJN HEBT WAT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1