mm Cees Timmer: Buiten alle stromingen om Be oorlogshobby van twee studenten Wmgmi 2 jaar @n 14% Safer HBU® a Ruubroekwijk start met actiecomité ROTTERDAM RIJNMONPl STEVEN VAN SUPERTANKER IN DE STAD 5 &@®Êstë^!mÊ Voedseldropping herdacht met vlucht over West-Nederland De nieuwe Skoda Wethouder Reehorst: Onfatsoenlijk amendement over RKS Nieuw kantoor voor Feminabeurs opengesteld BURGEMEESTER KRIJGT 'GIFTIGE APPEL' VAN KABOUTERS Beeldende kunst in Rijnmond jnEem Elin RODE STIP DOOR CEES VAN DER GEER - Anthony Deigan Harr Scheffers Jaak Fresken Carla Kaper SiT)ds gisteren fe ook Verolrne in verband met de manifestatie C'70 in de stad aanwezig. Op de kop van de Leuvehaven staat nu een complete „bulbsteven", zoals die gebruikt worden voor mammoettanKers. Het gevaarte weegt maar even 140 ton, is 15 meter lang en 15 meter hoog. De doorsnede is 9,5 meter. ROTTERDAM, donderdag. - Sinds gisteravond heeft ook Ruu- broek haar actiecomité. In een vergadering van bewoners uit die wijk kwamen voorlopig tien mensen naar voren die in de toe komst vergaderingen en hearings over de problemen in de sane- ringswij'ken in het oudé Noorden zullen, voorbereiden. Samen met het ^wijkorgaan stelde het com- mité. een motie op waarin een aantal eisen aan het gemeentebe stuur voorgelegd worden. Een. van de ponten die Eet meest naar voren gebracht werden, Is de vraag -wanneer welk gedeelte van de wijk gesaneerd wordt. Bovendien ei sen de bewoners in de motie dat de gemeente zo snel mogelijk begint met bet bouwen van goede en betaalbare woningen voor diegenen die bun huls uit moeten. Een concreet voortstel daarover Is het bebouwen van het Warandekwar- tier. Veidere eisen zijn: een vertiuis- vergoeding van tenminste ƒ2000. maatregelem (tegen huiseigenaren die de huizen zolang ze er nog staan ver waarlozen. Op de vergadering waren ook enke le leden van het actie-comité van het oude "Westen aanwezig, die de ac tie in het. Noorden graag op dezelfde marnier als in hun wijk georganiseerd zoudenzien. (.ADVERTENTIE) Als u 'n 2,-jarige spaarrekening bij de Hollandsche Bank-Unie neemt, krijgt u het eerste en het tweede jaar 7% rente. D at maakt 14% in z jaar! En dat zonder papieren rompslomp, De HBU vertelt u er graag meer over. U kunt ook jeugdsparen me: de Zilvervloot: 6°/o een premie van 10% over inleg en rente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam Als u nu een spaarrekening opent,krijgt 11 een welkomst- premie van f 5,-. (Bij een minimuminfeg van tien gulden). DEN HAAG, donderdag (AND Met een vlucht door drie „Friend ships" van de Koninklijke Luchtmacht en cCn „Neptune" van de marine- luchtvaartdienst over een deel van het land is gisteren herdacht, dat pre cies vijfentwintig- jaar geleden de eer ste van een reeks voedselvluchten naar hongerend westelijk Nederland werd gemaakt door bommenwerpers van de geallieerden. De berdenkings vlucht werd gezien de weersomstandigheden slechts met vier toestellen uitgevoerd i n plaats van 13 of 14 20als oorspronkelijk de bedoeling was. Uit de vliegtuigen, die zoveel mogelijk de voedseldroppings- routes van destijds volgden, werden tussen half een en twee uur boven 'de plaatsen Maassluis. Delft. Leiden, Gouda, Ede, Hoenderloo en Haarlem herdrukken afgeworpen van het nieuwspamflet ..De Vliegende Hollan der". dat tijdens de tweede wereld oorlog boven ons land werd verspreid. Boven Hoek van Holland, Schiedam Vlaai'd'-ngsn. Rotterdan Den Haag, Utrecht en Amsterdam, die ook in de vliegroute waren opgenomen, zijn geen pamfletten afgeworpen, omdat da burgemeesters van deze plaatsen daarvoor geen toestemming hebben gegeven. (ADVERTENTIE) Op vrijdag 1 (van 12-22 uur), zaterdag 2 en zondag 3 mei (beide dagen van 10-18 uur) kunt u de nieuwe Skoda-modellen bewonde ren en ervaren waarom U „PLUS" achter Skoda kunt zetten. Voor een proefrit houden wij graag een Skoda tol Uw beschikking. COOSEN's AUTOBEDRIJF Korte Kade 4S-5Ï - Botterdam, tel. 131642. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Een amendement van het KVP-raadslld Couwenberg, volgens welk het be stuur van de Rotterdamse Kunststich ting, verplicht wordt jaarlijks in het openbaar verantwoording af te leggen over het gevoerde en te voeren beleid, zorgde gistermiddag voor enige span ning In de raad. Wethouder Reehorst noemde het indienen van het amende ment „onfatsoenlijk", omdat dit niet tevoren was aangekondigd. Hü wei gerde het amendement, Indien aange nomen, uit te voeren. Burgemeester Thomassen stelde voor Het amendement en het voor ste] tot wijziging van de statuten van de RKS van de agenda e£ te voeren, en te verwijzen naar de commissie kunstzaken voor een preadvies. Couwenberg wilde bier wel mee ak koord gaan, al wees bU erop ander halve week geleden de wethouder in een brief te hebben aangekondigd, d-at het amendement was te verwachten. Hij vroeg de wethouder het amende ment in de eerstvolgende commissie vergadering aan de orde te stellen. Dit weigerde Reehorst, waarop burge meester Thomassen toezegde, dat het college dit dan zal doen en zo spoedig mogelijk met een preadvies zal ko men, desnoods zonder medewerking van de wethouder. ROTTERDAM, donderdag. Het nieuwe kantoor van de Internationale Consumentenbeurs Femina werd gis teren officieel in gebruik gesteld dooi de wethouder van economische aange legenheden, de heer J. Worst. Het nieuwe kantoor, dat ook voor de tulpenrally gebruikt zal worden, is gevestigd in het Verzamelgebouw aan de Strevelsweg. Voor de directie van de Femina is dat een erg geschik te plaats, omdat hst nieuwe tentoon stellingsgebouw dichtbij, op het Zuid- plein staat. Binnenkort wordt het noodgebouw, waar de Femina s'nds de afbraak van de Ahoyhal gehouden wordt, gesloopt. Het nieuwe gebouw is een onderdeel van een groot complex, waar ook een sporthal en een zwem bad in gevestigd zijin. Wethouder Worst opende het kan toor door op de deurbel -te dxukkeo. Het pand is verbouwd door de aanne- mersmaatsohappjj Joost. G, Male NV. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, do» der they Rotterdamse kabouters ii/illen vanavond aan burgemeester Tho- massert een „giftige appel" aan bieden. De Rotterdamse opper- trol" tüordfc hierdoor voorlopig uitgeschakeld, tonardoor hij niet meer snode plannen tot industrie vestiging kan uitvoeren. Omdat de kabouters ook kandidaten hebben voor de gemeenteraad (lijst Arguszal op 3 juni opver- trol Thomissen uit sün medita- lieve slaap worden gewekt door een kus van een aantrekkelijke vrouwelijke kabouterDaarna moet blijken of oppertrol Tho massen aardig genoeg wordt geacht om de kaboutermuts met koperen bel te dragen. TN de Economische Hogeschool wordt sinds 20 april een tentoon stelling gehouden, die" vrijwel geheel aan de aandacht van de Rotterdam mers voorbij gaat. Dat kan ook niet anders, waht deze expositie' is niet voor 'het grote publiek' bestemd. Dat is jammer. De expositie, gewijd aan een terugblik op de jaren 40-45, Is zó voortreffelijk, dat hij een voste plaats in de stad waard ia. De samenstellers, dal zijn de ge broeders Bob (20) en Bart Jan (23) Lagerwaard, hebben voor deze ten toonstelling voornamelijk materiaal uit eigen verzameling gebruikt. Met het verzamelen van documenten en attributen uit dc tweede wereldoorlog zijn ze een Jaar of zeven geleden be gonnen. Vader Lagerwaard had wat dingen bewaard en zijn zonen namen de hobby over. Hun materiaal (énige kasten vol) krijgen ze van iedereen in Nederland, die van hun liefhebberij op de hoogte is en nog wat oorlogsspul xe missen heeft, Er gaat geen week vooo-bli of ie mand stuurt lots aan do gebroeders Lagerwaard, Intervteuwtjes in kranten zorgen voor de nodige publiciteit. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdo cumentatie en de Atlas van Stolk heb ben uitvoerig medewerking verleend: wapens, uniformen, foto's. De firma Borvoets was zo vriendelijk; enige eta lagepoppen af te staan. Bob en Bart Jan Lagerwaard spelen met de gedachten ergens in Rotterdam een permanente oorlogstcntoonstclling in te richten. Ze hebben er materiaal genoeg voor. Ze hopen- dat de ge meente iets voor hun plan voelt. (Mocht u op uw zolder of in uw keider nog eens iets uit de oorlog vin don waar u zelf niets mee doot stuur hot aan Bob Lagerwaard, Willem Na- gcllaan 39. Rotterdam, tel, 187311.). ROTTERDAM - Kaboutersffldlsmet een krant verschenen. Het Blije Volk' heet deze hoogst opmerkelijke en bijzonder geestige «itpauc, waar van ik een ieder kan aanraden lees hem Ook als u van nature of prin cipieel kritisch staat tegenover acties uan jongeren, lees hem toch. Er staan namelijk 'positieve, constructieve' dingen in. Neem ntt bijvoorbeeld, dat „rode stippenplan". Jk citeer: „In Rotterdam- —Kaboutersuul is het openbaar ver voer ook niet allesDat moet natuur- Hjk verbeterd worden, maar als nood- oplossing brengt de Oranje Vrijstaat het rode stippen plan. Automobilist: plak een rode stip op de rechterzijde van uw voorruit. Elke vervoertoze die uw auto ziet kan zijn of haar hand opsteken en met u meerijden voorzo ver plaats aanwezig en richting over eenkomt. Bel 01023.12A2 of 010- 16.78.27 of 01807—30.82 om af te spre ken Hoe u so'n zelfklevende stip kunt ontvangen. Stop 'n medemens tn uw auto". Ik heb al een rode stip aangevraagd en tbacht met spanning op m'n eerste medemens. De verkeerspolitie zal ker niet enthousiast zijn over dit ka- bouterplannetje. Al dat stoppen in de binnenstad. Ach, so'n vaart loopt dat allemaal niet. DE aktie tot behoud van goedkope stoomtarievcn in Rotterdam heeft tot op heden 3200 handtekeningen opgeleverd. Qp 22 'sstisf! besloot de gemeente de goedkope stroom tarieven (nachttarief)i van 12 tot li uur te la ten vervallen en daarvoor in de plaats de gehele zaterdag te stellen. Vete mensen hebben hiertegen geprotes teerd. Er werden vele brieven naar vele Instanties geschreven. Geen van de autoriteiten, die altijd zeggen dat ze open staan voor inspraak, heeft nog dc moeite genomen een brief te beant woorden. De Aktiegroep tot behoud ,ycn Goedkope Stroom is bereikbaar onder dc volgende telefoonnummers: 11.72.15 - 32.14.23 - 17.77.25 - 27.5J.33 J5.6tf.48. Cees Timmer: Ogen, i>n dit geval achter rpROOST U. Ook al gaat u niet naar Milaan, toch hoeven uw dagen niet in ledigheid doorgebracht te worden. Kunstkijken is im mers ook een tijdspassering, Daarbij: kunst staalt de geestl Bovendien trimt u, al wande lend van kunstzaal tot kunstzaal beter dan zit tend op de tribune. Op naar het Weena dan, waar Cees Timmer in de toonzalen van Eekhart Meubelen NV een pracht van een expositie heeft, ingericht door Hans van Dijk van galerie CCC. Ruiten alle stromingen om gaat Timmer rustig zijn gang. Nog altijd lieeft hij genoeg aan (oude) mensen en dieren om overtuigende schilderijen te maken. Die mens- of dierfiguren zijn meestal groot gehou den, opgebouwd uit grote vlakken, die niet het minste volume suggereren. Gezichten zijn met een krijtachti ge lijn ingetekend. Het is zuiver schilderkunstig ge dacht werk, de verf in grote partijen opgebracht, in een boelende behandeling en vaak met een interes sante verttntid. De voorstelling is er wel, maar ze overheerst niet; ze is voornamelijk aanleiding tot schilderen. Hoewel, tegelijkertijd logenstraft Timmer het bo venstaande weer met schilderijen, waarin de voor stelling wel de nadruk krijgt. Od een vrijwel egaal fond wordt ;dan in een soort sgrafittotechnek. waarbij de onderliggende, lichtere verflaag weer opgehaald wordt, in grote lijnen een kop neergezet, waarin dc ogen sterk overheersen. De ogen spelen trouwens toch een rol in het werk. Zo spiegelt uiterst geraffi neerd in de ogen van de panter de vrijheid, waar van hij door de tralies gescheiden is. Een voorbeeld van het scherpe, vaak wat bittere zien, zo eigen aan deze Rotterdammer. Een schilderij als „AOW'er in de kou" wordt een cynisch portret van leeftijdgenoten; het half voor dc voorstelling hangende rolgordijn suggereert, dat het niet lang meer duurt, voordat het «teek voorgoed gevallen is. Deze bitterheid weet hij in een serie tekeningen met Spanje als onderwerp oven opzij te zetter». Op een zwart fond zijn in rake penseelstreken reisnoti ties neergeschreven, die verraden dat er veel aan vooraf is gegaan om een zo grote trefzekerheid te verkrijgen. 1 ..Green leaves over my bead". Keurig geschreven in een net lettertje is dat de mededeling. Wie echter groene blaadjes verwacht, komt bedrogen uit. De va- rcnschtlge bladeren zijn gedrukt in een fraai blauw. Een staaltje van de subtiele humor die in veel van de prenten te vinden is. die Anthony Deigan bij gale rie Fenna de Vries exposeert. Fraaie, meestal kleine kleuretsjcs, waarin met losse fragmentjes waargenomen werkelijkheid een dichtpr. Hik spel gespeeld wordt. Voor kopers lijkt me de keuze moeilijk. Een serie tegelijk is misschien de os- lossing? Harr Scheffers woont buiten en houdt van de na tuur. Dat Is aan zijn werk duidelijk te merken. Zee weringen, duinkanten en zandbanken zijn dc onder werpen van zijn kleurlino's. Gave lino's, waarin de natuur U teruggebracht lot enkele essentiële vormen, neergezet In prachtige, vaak tere kleuren. Dat Scheffer „van huis lilt graficus" is, zoals hij meedeelt, verraadt zijn werk ook. Opvallend aan zijn kleurlino's is. dat ze niet „vet" zijn. Zijn kleusren heb ben iets transparants en doen some eerder denken aan houtsneden, Ongetwijfeld een kwestie van vak manschap, alhoewel de kwaliteit van de inkt (de laatste tijd sterk verbeterd) beslist wel meegespeeld zal hebben. Zijn schilderijen overtuigen minder. Daarentegen zijn de druksels in gecombineerde techniek (monoty- Harry Scheffers: Landschap in essentiële vormen pes, naar ik aanneem?) weer wel overtuigend, met een goed gebruik van de grafische mogelijkheden. Ingedeukte blikken doosjes, melkflessen, broden, kannetjes, zeepbakjes, spcelgocdvlieg tuigjes, waterke teltjes, gletcrtjes, klndcrwagcnwïcltjs» klecrhanger- tjea of wel knaapjes, autonummerplaten, werkband- schccnen, gewone schoenen, laarzen, sandalen, olie- spuitjes, plastic machlnegcweertjes. Eon bij benadering volledige opsomming van de talloos vele voorwerpen door Jaak Frenken in de Rotterdamse Kunstkring bijeengebracht. Dat is niet alle moeite, die hij er aan besteedde. Zeker niet. Alles, of hot nu broden of melkflessen zijn, is keurig met zwart papier overplakt, ingepakt zo u wilt. Dat moet beslist een hondebaan geweest zijn. Het uiteindelijke resultaat van deze immense ar beid staat nu in de Witte de With straat uitgestald. Op ean lange, zwarte tafel In een verdere lege ruimte, beschenen door slechts één rij spots staat deze collectie uitgestald. Een soort sterfkamer van bet voorwerp. Een logisch vervolg ook op de voorgaande periode van Frenken, waarin hij ook voorwerpen bijeen bracht, met dit verschil, dat ze wit waren, gelijkvor- mlger en zo maar op een losse hoop bijeengesmeten. (Utrecht - Centraal Museum). Hot effekt is wel gek. dat wel. Maar tevens rijst toch wel de vraag, wat hierna? De voorwerpen in weer een andere kleur, an dere voorwerpen, meer voorwepen. minder voorwer pen, één voorwerp, helemaal geen voorwerpen. Fren ken zal het weten. Toch wel even gaan kijken, In de bovenzaal van diezelfde Kunstkring confron teert Carla Kaper je met een paar vreemde zaken: eetbare kunst, politieke prenten cn, want daar draait het om, suikerbieten. Toch blijkt het verband tussen deze drie uiteindelijk zeer duidelUk. Voor Carla Kaper is de suikerbiet namelijk sym bool var» de westerse maatschappij. De suiker uit deze biet gewonnen is één van de materialen, waarin de economische macht van het westen zich manifesteert. Vandaar ook, dat zij een prent kan maken een hele knappe overigens die in zwart alleen de contouren geeft van een suikerbiet cn een fotootje van het oor logsgebeuren in Vietnam. Een overtuigende, duidelijk politieke prent: economische macht contra vrijheids- streven. Nu moet er gelijk bij gezegd worden, dat Carla Kaper niet in al haar litho's zo nadrukkelijk te werk gaat Zij kan zich terdege wel van haar onder werp losmaken en maakt dan prenten, waarin de biet (of het loof ervan) een vrolijk slaapkamerbehangetje wordt. Als uiterste consequentie is ze zelfs zover gegaan de suikerbiet af te beelden in het materiaal, dat deze zelf levert: suiker5! In vrolijke kleurtjes en vervaar digd van marsepein en suikergoed hangen er twee bleten als een. soort reuzen-paaseleren, Achter glas. Dat wel. Isaak Franken: Ingepakte allerhande

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1