Directie RET wi! me ro Ingrijpend veranderen H^Ugggl 12.95 Haal een vakman over de vloer. Gratis. De Stam Uitbreiding voor basisindustrie tot 1980bij Moerdijk en op Maasvlakte ROTTERDAMS DAGBOEK Dolle Mina's invloed op beha-advertenties T> Q m ROTTERDAM RIJNMOND VERLOVINGSFEESTJE VAN RAADSLEDEN H°!vp) TtT/r ïïü- Druk bezoek voor Luigi van Leeuwen en Dian Schut enloonstelUngen in paviljoens van (770 Per dag 180.000 motorvoertuigen via Waterweg Vrouw gedood bij verkeersongeluk op Bergselaan enorm Notities 4 - vrijdag 1 mei 1970 ^i('Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, SRET-directcur drs. C. G, van ~L<jemv'en heeft aan het college ^an h. en w. een aantal ingrij pende maatregelen ten aanzien vén de metro aangekondigd. jWZiju belangrijkste voorstellen zijn: aanschaffing van nieuwe, «Woaerne rijtuigen, opvoering van rde snelheid, de bouw van een iynsselstation hij het Centraal Station en bjj eJk eindstation ,Xook hij de - tijdelijke eindsta- vtions), minder lawaai makende rtouraiquets, verbeterde verkoop- antomaten, bredere perrons, af schaffing van de leus „niet meer «instappen" en afzien van het aan brengen van telefoons, toiletten en bagagekhiizcn. koorts wil de RET-directeur rijtuigen aanschaffen die binnen. minder herrie maken, J_ „Al blijft de RET-directeur re kening houden met de mogelijk- "keid van automatische treinbe- Sturing, daarnaast stelt hij voor •te komen tot een rechtstreekse ^communicatiemogelijkheid tus- jen de "bestuurder en de cen- trale t- ^nstleiding in Rotter- ''■dam-Zu Wat dc heer Van Leeuwen niet be- _'"valt is het stempelen van de plaatsbc- -rrwijzen door de ontwaardlngsappara- tuur. Dat moet verbeterd worden,' vindt hij. Ook wil hij invoering' van 'geautomatiseerde apparatuur voor de controle van abonnementen. *~~t" Wat betreft de verhoging van de „•snelheid stelt de RET-directeur zich ""die te brengen op circa 100 km/uur nu circa 80). Wil dit bereikt wor- den dan moeten totaal andere rijtui- .^geti worden aangeschaft en moeten de ^{.boigeai in het traject een straal hebben ..„van tenminste 250 en het liefst van „.sAPO meter (de situatie tussen de sta- -.Uons Centaal Station en stadhuis, zomede tussen uitgang tunnel en Rijnhaven is niet meer te verande- ren), Ook wil drs. Van Leeuwen voor taan afkrommingen in de perrons. -iYoor de overzichtelijkheid is dat be- ter* In de .toekomst wil hij ook wer- -;ken met langere perrons. Hij ver- ..-wacht dat de capaciteit van de huddige perrons in de noord-zuid-kjn vo. .doende zal blijven. Zijns inziens moeten de nog te bou- Aiven stations voldoende ruimte Jieb- «ben, al was hst alleen maar omdat er meer automaten zullen komen vanwe ge de mogelijke invoering van een zo- ïne-tarief in plaats van het huidige uniforme tarief. Hoewel de roltrappen weliswaar een van de meest kwetsbare onderdelen van de metrostations zijn, wil de heer Tan Leeuwen ze handhaven, resp, -blijven bouwen. Het afschaffen van telefoons In de stations houdt verhand -jnet diefstallen en vernielingen. 'J- Verschillende stations (Leuvehaven. LMaashaven, Rijnhaven en Zuidplein) .hebben geen openbare toiletten. Vol- vgens de RET-direeteur is dat nooit als -T«eü gemis gevoeld. Daarom wil hij er vin de toekomst helemaal van af. Ook denkt bij er over voorzieningen 'Voor invaliden te treffen, tot nu toe is -dat niet of nauwelijks gebeurd. ts,Over de automatische treinbesturing .-zegt de heer Van Leeuwen dat er de -/laatste jaren een opmerkelijke voor uitgang met de proefnemingen is igaboekt. In Amsterdam zal de metro -yan het begin af zonder bestuurder rijd en, Wel zal steeds een RET-func tionaris in de trein moeten zijn. Daar- -.bij houdt hij rekening me,l storingen •■in-de apparatuur, het geven van richt - 'lijhen bij abnormale gebeurtenissen .(plotseling stoppen van de trein, brand e.d.) en met de veiligheid van de reizigers (overvallen, verkrachtin gen). Hét opnemen van brlsven tn deze-ru briek hotekent niet dat Pa redactie Instemt met de meningen dïe difcrirt tot uitdrukking komen, doe.b-'itet Pi UelafioweXkend cenoeBVlrtdt cm ter kennis van de latera te brinken. ■Bfteven tonder voliedise naam -en worden tertljde gelegd. De dacti# öehaddt xlefv Hat-' recht voor 'fnijéndJnjrtn te vorkomen, Naar aanleiding van de tv-uitzen- ingen van 28 april met in de .Vuist' an Willem Duijs het indrukwekkend etoog van de schrijfster Willy Corsa- i, zou ik alle lezers willen verzoeken ij de Canadese regering te proteste en tegen het levend villen en afslach- én van zeehonden in de baai van St. ■awrence. Men kan een protestkaart krijgen IJ het Internationaal Fund for Ani- V>1 Welfare, Mevrouw Hoefer Kuijl- Alexander Gogelweg 27, Den aag. Kan de minister van landbouw en isserij niet een vervoers- of invoer- erbod voor zeehondenbont en halffa- rikaten uitvaardigen? Iets dergelijks van kracht in de Zwitserse bonds- publiek. otterdam X F. RIaissan (ADVERTENTIE) Bijzonder hartelijk was de begroeting tussen wethouder G. Z. de Vos en mej, Dian Schut. Op de achter grond drs. Luigi ven Leeuwen, die de zon kennelijk in het water kan rien schijnen. wen (VVD) elkaar precies ge vonden hebben is niet meer te achterhalen. Vast staat dat deze twee jongste gemeenteraadsleden zich gisteren in zijn flat, vijf hoog aan de Joost Banckert- plaats, verloofden, en vrijwel ze ker is, dat burgemeester W. Tho massen tpvdA) in het najaar het huwelijk zal voltrekken. Een paar honderd gasten maakten die verloving van twee raadsleden, waarvan directeur van het gemeen tearchief R. A. D. Renting had gezegd dat zoiets in Rotterdam nog nooit is voorgekomen, uitbundig mee. Vanaf vier uur gistermiddag stroomde de tweekamerflat vol en het was duidelijk dat wie er eenmaal bin nen was voorlopig niet van plan was er uit tegaan. Op het laatst was „het stel" bijna niet meer te vinden, de tientallen bloemstukken dreigden in de vord ruk king te raken en voor ca deaus was nauwelijks meer plaats te vinden. Over cadeaus gesproken: de fractie van de Boerenpartij bracht een met bloemen gevulde klomp mee en de drie protestants-christelijke raads- drie protestants-christelijke raads fracties stuurden zes flessen heerlijke 10de wijn van het jaar 1866. In Erasmus op het Stadhuisplein, waar mejuffrouw rar E. J. J. E. Schut (30), directie-secretaresse en drs L. van Leeuwen (30), wetenschappelijk medewerker bij de Teldersstichting gisterochtend de feestdag kalm met sherry en jonge jenever inzetten, ver klaarde hij dat burgemeester Thomas sen dezer dagen had gezegd: als daar geen rode kinderen van komen hetgeen uiteraard niet sloeg op de politieke kleur van de huwelijks kandidaten, maar op hun haardos. In dat restaurant vertelden beiden dat ze elkaar in het begin niet „za gen". Zodoende moet aangenomen worden dat hun verbintenis niet al leen voor allen die hen kennen, maar ook voor hen zelf, enigszins als een verrassing kwam. De reactie van WD-fractievoorzitter mr K, Staab (hij wordt tóch geen gedeputeerde) toen hij het nieuws hoorde, was: „Nu zijn we allemaal zwagers geworden", hetgeen geen politieke concentratie tussen de KVP en de WD in de raad tot gevolg zal hebben. (ADVERTENTIE) in ons klimaat is het lang niet altijd mogelijk om de was bui ten te laten drogenen waar blijf je dan met al die natte was? Aan de waslijnautomaat natuur lijk' Zo'n waslijnautomaat be vat 5 waslijnen met ieder een lengte van 3,5 meter en U kunt de automaat overal bevestigen, b.v, in de keuken,opzolderen natuurlijk ook op het balkon. Gebruikt U de wasiifnautomaat niet, dan neemt hij slechts wei nig ruimte in en zal door z'n moderne vormgeving beslist niet ontsieren. Een origineel en praktisch kado voor moederdag voor nog géén dartien gulden. waslijnautomaat meter Vrijdagavond om 6 uur begint in het souterrain de verkoop van deze waslijnautomaten in fraaie kunststof houder {die automatisch dB lijnen oprolt) met 5 waslijnen van ieder 3,5 meter, nu Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De in het mité N'70 Europees na tuur be- ermingsjaar samenwerkende or» ftlsaties nemen met een expositie in 'v paviljoen bij het HBtJ-gebouw n'de Coolsingel deel aan CT70. In de p van mei wordt het paviljoen voor publiek opengesteld. Thema van de expositie is: „Ons leefmilieu wordt bedreigd." Ook de spaarbank richt een pavil joen in en wel tegenover hel postkan toor. Als attracLie voor de jeugd gaat er een elektrische spoortrein langs verlichte zuilen rijden waarop de ver schillende spaarbankdiensten zijn uit gebeeld. ROTTERDAM, vrijdag. De oe- ver-verbindingen In het Nieuwe Wa- tervveggebled zijn aanzienlijk meer belast dan die in het Noordzeekanual- gebied. Volgens een bericht van de Stich ting Weg kan aan de hand van werk- daggemiddelden in de maand januari 1970 worden vastgesteld dat ruim 18D.OOO motorvoertuigen de Nieuwe Waterweg passeerden (via Maas- en Benelux tunnel, de WlUems- en Van Bnenenoordbrug) en bijna 130.000 het Noordzeekanaal (sluis van IJmuiden, tie Veisertunnel, Coen- en IJ-tunnel en de brug bij Schellingvvoude). De gemiddelde verkeersintensiteit in cle Maastunnel buna 84.000 voertuigen per dag is vrijwel het dubbele van die in de Coen- of IJ- tunnel. Op basis van deze cijfers zegt de Stichting Weg dat aan nieuwe oe- veroindingen over of onder de Nieuwe Waterweg voorrang gegeven val moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De 64- jarige mevrouw A. E. Bal-Malon Is in de afgeLopen nacht om het leven ge komen hij een verkeersongeluk op de kruising van de Rodenrljselaan met de Bergselaan. De vrouw werd uit de auto van haar man geslingerd, die op het kruis punt met hoge snelheid tegen een an dere personenauto botste. De bestuur der. de 64-jarige A. E. Bal, is met borst klachten m het Bergwegzieken huis opgenomen. De politie zoekt getuigen van het ongeluk, niet name de bestuurder van een donkergekleurde Fiat, die op het moment van het ongeval achter het echtpaar reed. Hij wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de politie in Rotterdam via telefoonnummer 010—143144, toestel 4003. Misschien zit er bij u om de hoek ook zo'n prijsbreker. Hij levert elke vloerbedekking stukken goedkoper, zegt ie. Maar vraag niet hoe. Alles bij elkaar bent u "et zoveel kwijt als wanneer u meteen naar de bonafide vakman gaat. Daar vindt u de Top-Form kollektie 11970/71. De grootste kollektie kwaliteitsmeubelen van Nederland. Kamers vol bij de Stam. Waar u meteen beter geadviseerd wordt. Kom, naai een vakman over de vloer. 3 verdiapingen meubelen woningtextiai Vraag höt Grote Meubalboek van Top-Form. Gratis. Maondog 4 mei gehele dog geopend Omsdag mei gesloten. waar gezelligheid begint Mariniersweg hosk Goudsasingol Rotterdam vrijdagavond geopend Schiedam Den Haag (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het dagelijks bestuur van het open baar lichaam Rijnmond stelt zich in zijn vandaag uitgebrachte ruimtelijke structuurschets op het standpunt dat uitbreiding van de basisindustrieën tot 1980 kan geschieden op de met vijf tienhonderd ha, bruto te verlen gen Maasvlakte en op de zuid oever van het Hollands Diep, wes telijk van Moerdijk, waar bij de Tonnenkreek achttienhonderd ha. bruto is te vinden. Het gehele gebied is bereikbaar voor zee schepen tot achttienduizend ton dwt. De infrastructuur is reeds grotendeels aanwezig, of kan spoedig worden aangelegd. Op Tiengemeteu en in het zuidwes telijke deel van dc Hoeksche Waard is in de Rijnmoiidschels een luchthaven gesitueerd. De woongebieden worden geprojecteerd In. Oud-Beljer- land/Klaaswaal, Oud Gastel, Steen bergen en in eniger mate Oost-Flak- kee en HcUcvoetshiis. Een nadere stu die ten aanzien van milieu, vestigings eisen en arbeidsmarkt dimt naar het oordeel van het RUnmondbestuur ver richt te worden In het kader van het Zeehave no verleg Zuidwest Nederland, Centrale doelstellingen van de structuurschets, voorloper van een streekplan, zijn de evenwichtige groei van werkgelegenheid en bevolking, en de eisen van een goed leefmilieu. Voorts de stimulering van meer ver zorgende en dienstverlenende bedrij ven In het Rijnmondgebied, welke een naar verhouding geringe terrembe- boefte vragen en geen schade voor dc leefomgeving teweegbrengen en waar door een meer gevarieerde workgelc- genheidsstructuur za! kunnen worden bereikt. In de schets worden tussen de ste delijke krachtpolen in do Delta, Rot terdam en Antwerpen, twee ontwik kelingszones onderkend: de Zoomse on de Dorötse. De laatste loopt langs de bestaande wegen en spoorwegen van Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk. Roosendaal naai Zeeland en Antwer pen. Deze richting stimuleert een ver dere verstedelijking van Oosl-IJssei- nionde en de Dreehtstedenagglomera- tle. Het oostelijk deel van de Hoek sche Waard komt onder krachtige druk te staan Het Moordijkgebied wordt in deze zone opgenomen, maar voor het Rei mei sw au t gebied ligt dit moeilijker. De eigen krachtige expan sie van het Dreehtstedengebied zal spoedig vastlopen, wanneer de expan- siedruk van Rijnmond levens op deze ontwikkelmgszonc wordt gericht. Hel Rïjnmondbestuur acht deze ontwikkeling enge wenst, en spreekt zijn voorkeur uit voor de Zoomse richting van het industriële en stede lijke gebied Pernis, Hoogvliet, Spijke- msse over de Hoeksche Waard, Ber gen op Zoom, Roosendaal naar Ant werpen. De Zoomseweg, een Delta- spoorlijn en dc geprojecteerde pijplci- dmgstraat scheppen mogelijkheden voor situering van nieuwe woon- en werkgebieden en wellicht een nieuwe luchthaven. Het Moerdrjkgcbied kan worden aangehecht, het Reïmerswaal- plan ligt gunstig en er ontstaat een- goede verbinding met de Antwerpse en Zeeuwse industriegebieden. De schets geeft aan dat proefonder vindelijk is gebleken dat een afstand van vijf kilometer tussen naeuwc woonwijken en basisindustrieën nood zakelijk is om de stank vier kirt) en lawaaihinder (vijf km) tot een mini mum te beperken. Rekeninghoudend met kropoprui- ming, woningbezetting en bevolkings groei, zal de womngproduktle tot 1981 ca. 110.009 womngen moeten omvat ten en ca. 91000 woningen van 1981 lot '91. Daarom moet de huidige bouwproduktie worden opgevoerd. Ter voorziening in hel tekort aan rcciea tie mogelijk heden zal ca. vierdui zend hectare grond voor streekrccrea- tic moeten worden ingericht, groten deels rond het Rijnmondgebied. In de periode '80-'90 moeten er ca. twaalfhonderd ziekenhuisbedden bij komen. De bouw van een streekzie kenhuis in Spijkenisse is nu al nood zakelijk. Op het gebied van sportvoorzienm- gen zijn grote tekorten. De bouw van gymnastieklokalen en zwembaden moet de hoogste prioriteit krijgen. jAX eau BUUREN, direc- J teut an het Rotterdamse reclamebureau VB VB H heeft :icH bhkuemsne? aange past aan de activiteiten der Dalle Mina's. In het reclame- weekblad Expres onthult hij: „zes tol echt maanden geleden leefden wij en wie niet? - nou Helemaal in de veronder stelling dat de vrouwtjes in de Ii«0ere-aducrtemles door een ioen, dat het advertentiethema maar bij dagbladadvertenties mee nemen. Voor de gemeenteraadsverkie zingen op 3 juni komen de ka bouters met een eigen lijst uit: -r-rn» de lijst Argus. Wie meent dal LIET volksdepartement voor deze nieuwe politieke rroepc- ■"■A verkeer en waterstaat van ring het nu helemaal Is <%vat Oranje Vrijstaat Rijnmond ik niet meen) kan voor inüch- hceft de redactie van het Rot- tingen bellen met de kabou- terdams Dagboek een aantal terboom aan de Saftleven- rode stippen ter beschikking straat 40b, tel. 231242, Maar toen kwamen de Dolle lings te wijzigen. Ten minste gesteld. In het ilabock van gla- -»Tnr „,)or.n Minn's in de nub licit eit met uoor wat betreft de aduerten- 1 er eu lichtte ik u reeds In over iN^ ®ve" «Weren uit de ka ïn ma s in ae puoncueu met voor wat onren ae auvenen h stlppenplan van de bouterkrant Het Blije lua»*» acties om ie uecampagne m de dajblnclen Eotleraamse kitooBrs wel- Volk.- „Wil Iedereen die her- uromo uit de sfeer van „netle- Voor de radiocommercials kon nu, wie een sttp wil- dat belle, haaldeiijk woidt lastig gevallen ripheid", „huiselijkheid" en dal al niet meerde «STER had dat hij schrijve. door ome bijkbaar niet over- zorgzaamheid" te halen en de spots ai binnen, het druk- Mocht u nog niet weien wat y^kte politieorganen eens haar er va» te doordringen dat werk lag ook al voor verzen- rod« stippenplan inhoudt, °.V®C &®1 re vrij ts te dom, «rel «II klaar en bovsadien had- dGwhferkS wordt ol men tv-ef in hol heu- en dat ze dezelfde rechten den we de J2.000 plozen boka- Van een voorruit voeren tonen B^iJke bezit Is van belasting- heeft fits de man". ten at m huis. zich bereid autoloze (althans PaPïeren en dergelijke. Wij Jan üfln Buuren bese/£e Dat ponden toe ook niet erg, vervocrloze) Rotterdammers bedoelen de trotse eigenaars steriele fotografie een fee- adittpe allure moesten heb ben. Zo deed men dat altijd en hei icasgoea zo. Maar de mentaliteit veran dert en ure hadden dat vage gevoel dat er iets op til toes, al wisten we in de verste verte Dolle Mina en haar uolgelin- ui€t tooi, Ons voorgevoel re- 0gn- willen niet fn een gissen sullecrdc in elfc geval tn, een ''his wonen, althans niet bij „Een urourn woont tn een gla- tunar alles ziuart op wit OVERIGENS kunt :e» huis" fu heeft deze aduer- staat kan je je een hoop ei- U stl_ 00£ xe]f maken Ge. ten tics -misschien wel eens ge- lende op de hals halen, zoals woon een stukje rood 'plak- :ten, red. R.D.J koren op de ook Voss dat heeft ervaren plastic kopen en er een cirkel- molen umi Dolle Mina zou met een overigens keurige ad- tje uitknippen, kunnen zijn, met alle mogeltj- vertentie die mettemtn tn Dot» gevolge» wan dien. Want le Mina's verkeerde keelgat vloog. ven auto's en motorvoertuigen die hun auto's verfraaid heb- zo'n ben met mooie bloemmotieven en andere felle kleurtjes die blijkbaar in onze huidige maatschappij niet zo op prijs worden gesteld. Dan zullen wij proberen hiervoor een ER ,s de laatste da*en erg soort alternatief te creëren, veel kaboutemieuws. Ik bijvoorbeeld een plakplaatje geef het u maar even opdat u dat door de politie wordt uit- De kopregel „Hoe bloot mag blJ bc"' kul" meel>rat™- gegeven «at alles ote is. andere fotografie dan gebrui kelijk: i» be ha-aduer ten tics. Géca steriele /Ce, maar een "■l,l'ÉI1 tope"- echt vrouwelijke vrouw in een doorzichtige beha. Tot zover zat alles goed. Ook de op drachtgever Triumph Interna tional was atckoora. voorbaat. Dolle Mina zal mis schien niet eens m een beha We besloten daarom het thema van het glazen- huls dat geënt was op de lijdelijk aan geboden glazen uerpakkmg, ij lt zijn in 2fl?D" en de bodyfekst ,.Zo bloot als w zelf wilt enz." van de gewijzigde adver tentie sluit zo ts gebleken eventuele Dolle Mina-acties En ntt kun. je wel zeggen dat de Dolle Mina-beweging slechts een minderheidsproe- communicatiemafcer moet je pering is, tóch. hee/l zij indi- nu eenmaal de consequenties reet invloed op het algemene trekken uit het veranderende vrouwbeeld die mede wordt maatschappijbeeld en zorgen bepaald door de advertenties dat je met reclame-uitingen zo voor lingerie, intieme deodo- tijdig mogelijk daarop i«- ranten en damesverband. Als haakt," aldus Jan van Buuren. ADVERTENTIE U vindt-ze op onze parterrede originele ska! dur reistassen, supergrota tassen voor vakan tie, weekendjes uit, logeerpar tijen, boodschappen doen noemt U maar op. Met extra brede bodem met 5 beschermdoppen, verstevigde hengsels en riem, grote hek sluiting met slot, kortom een geweldige reistas, voor nog géén tientje. bodemlengte 45 cm Vrijdagavond om 6 uur begint op onze parterre de verkoop van deze grote skai dur reis tassen, duurzame tassen, in zwart, cognac en marine Elke vrijdagavond tos. 9 uur open Ook maandagmorgen opan Géén tel. of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1