m rèWm$m ROTTERDAMS DAGBOEK 7 SS ROTTERDAM WACHTTE SPELERS OP WfmlBKsSÊ--'- sxaswrnSA Waarom Richard Brummer tot de totale opheffings uitverkoop van zijn dameszaak moet besluiten. W£mma?mmm sk 59 95 ROTTERDAM RIJNMOND JgSffiSaSggfgBSHff Thomassen na Qeeïl eckt€ kmkCTS de wedstrijd Vroeger HH DE KLERK i f ^SaassM! sgtóv - iitll HUIZENVEILING Wegen afgesloten naar Coolsingel Uitslag toto 38 en 39 Notities het laatste woonnieuws vindt u vanaf vandaag in het eerste WoonWarenHuis van Nederland Lijnbaan/hoek Binnenweg 'pagina 4 - vrijdag 8 mei 1970 Ï^.SS: dr~™S (ADVERTENTIE) -i!"'f--\"'r'i sms-a Duizenden en nog eens duizenden mensen hadden gisteren postgevat langs de route waar de Feijenoorders langs zouden komen. Langs' en zelfs ook op de rijksweg Amsterdam-Rotterdam was het een complete chaos. Auto's die de berm j-n waren gestuurd en mensen die rustig over de weg wandelden. De politie hield wel een oogje m het zeil, maar liet de zaak voor wat het was. Op de luchthaven Zestienhoven wachtten duizenden mensen tevergeefs op de spelers van Feijenoord. Het toestel, dat de Europacupgiganten .'n Rotterdam terug moest brengen week u.t naar Amsterdam. Later keerden de spele-s toch met een DC-9 terug naar Zesticnhovcn, waar de rreeste supporters al waren verdwenen. Nou ja en wat er in de binnenstad allemaal niet gebeurde! De grote stellages waren in ieder geval voor enthousiaste jongens een mogelijk heid om tussen alle drukte tcch nog een glimp van de Feijnoorders op te vangen. ...allesjsnieuw... Vraag: Ja, wat is eigenlijk de oorzaak? R.B.: Mijn nieuwe zaak aan de Lijnbaan is,zoals u weet, afgebrand. Nu heb ik tijdelijk onderdak gevonden in het vroegere pand van Elysee, naast Scheffers. Vraag: Daarverkooptu heren kleding èn dameskleding? R.B.Ja, wë hebben geprobeerd de zaken min of meer op dezeifde voet voort te zetten. Maar de tijdelijke ruimte blijkt eigenlijk te klein om twee zaken te bergen. Vraag: En daarom R.B,: En daarom moeten we de knoop wel doorhakken. Eén van de zaken moet er uit. Een moeilijke beslissing, maar het is de dameszaak geworden die wij tijdelijk gaan opheffen. Vraag: Hangt daar nog veel nieuwe kleding? R.B.:Allesis nieuw. AlIes.Ten tijde van de brand had ik de voorjaarscollectiesm bestelling. Die zijn nu allemaal binnengekomen. Het is dus 't nieuwste van 't nieuwste. En er hangt enorm veel. Vraag: Wat voorsöort dames kleding is het precies? RBHet is niet modernistisch, maarwei modieus. Het mooiste wat er momenteel in Rome, Londen, Florence, Zurich, Parijs en noemt u maar op, te vinden is. Smaakvolle, exclusieve kleding voor de vrouw die er zeer goed verzorgd uit wil zien, kun je zeggen. ...ookSchotsetweeds.» Vraag: En wat gebeurt er met de prijzen? R.B.Het gaat me natuurlijk wel aan m'n hart voor dit prachtige nieuwe goed,maar die gaan 40% naar beneden. 40% Al les gaat dus weg voor nagenoeg de helft van de prijs. En dat is een gelegenheid die zich wel niet gauw meer zal voordoen. Vraag: Geldt die 40% korting ook voor stoffen? R.B.: Ik heb toevallig een schitterende collectie Shetlands liggem Schotse tweeds voor rokken, voorjaars- mantels en mantelpakken. En hiervoor maak ik geen uitzondering. Oók 40% korting. Vraag: Wanneer kan ik bij u terecht? R.B.:Vandaagal,a!suwilt. s»*s Richard Brummer Lijnbaan 89, naast Scheffers. ffl Openbare verkoping van onroeren de goederen door de N.V. NOTARIS HUIS op 6 mei 1970 in zaal V'van de Koopmansbeurs te ROTTERDAM. Defiaiitieve afslag: Notaris mr S Klein: 1. Pand en erf Millinxstraat 140, inzet ƒ15.400,—, afslag 15.420,—. 2- Pand en erf Millinxstraat 142, inzet 14.000,—, afslag 14.000,—. 3. Pand en erf MULinxstraat 144, inzet 1-4.600,—afslag 14.COO ROTTERDAM, vrijdag. De Sl:n* ge, de Langenhorst, dc Ellcnmare cn de Meijenhage zijr. zaïerdacm cktag van twaalf uur tot ongeveer half zes afgestoten voor aUc verkeer in ver- band met tic Ronde van Zu.dwijk. Bo- woners wordt verzocht vanaf tién uur op deze wegen buiten de parkeervak ken niet te parkeren. Doorlaatposten zijn: Sohoonopge:-Lan?eahrorst cn Sehoonugge-Meijenhage."De noordoKj- kc rijbaan van de SLinge is gedurende de wedstrijd voor vorkeer in bode richtingen geopend. (ADVERTENTIE) Wij zouden heus niet regelmatig een aanbieding polyaether ma trassen houden als er niet zo veel vraag naar waseen dui delijker bewijs hoe ideaal poly- aethervoor matrassen is kunnen wij toch niet geven 1-Persoons matrassen, uitge voerd in een hoogwaardige kwa- liteit polyaether (licht fn ge wicht, stofvrij' en 't garandeert een prima ligging), aan 1 zijde af aan beide zijden doorgestikt, overtrokken met fraaie damast, nu voor fijne prijzen. 1 persoons poSyaether matrassen 80 x 190 cm I zijde doorgestikt II cm hoog 2 zijden doorgestikt 13 cm hoog Vrijdagavond om 6 uur begint - op de Ie stage de verkoop van deze prima polyaether matras- ;,:sen, 1-persoons, 80 x 190 cm, in fraai damast, aan 1 of aan 2 2ijden doorgestikt. Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén fff/, of schrift, best. ROTTERDAM, vrijdag Tot tweemaal toe moest burgemees ter Thomassen woensdagavond op het balkon van het stadhuis ver schijnen teneinde een uitzinnige massa, mensen toe te Spreken en in de gelegenheid te stellen „ie mand" lebejubelen. Die massa van naar schatting 20.000 mensen was na de schokkende lelevislc- ultzeuding per auto van huisver- trokken om in het centrum van de stad uiting tc geven aan ge voelens van vreugde. In een oogwenk, waren Coolsin gel cn Weena verstopt. Hartje- stad leek een ondoordringbaar oerwoud hij het vallen van de duisternis, „een kakofonie van Jiels klaksonerenrte auto's cn toe terende, zingende en joelende Rotterdammers." Wie In die buurt %voondc, deed tot liet ochtendgloren geen oog dicht. Ook al niet omdat geopen de cafés bol stonden van het la waai cn bijna berstten van de bierdrinkende feestgangers. DEN HAAG, vrijdag ("ANP) De cijfers van. sporttoto 38 van 26 april en sporttoto 39 van koninginnedag (30 april) zijn: SPORTTOTO 38: Aontal deelne mers: 739.365. Bruto inleg: 1.507-534,20. Prij zenbedrag: 678.390,39. le prijs: ƒ203.517,12. 3 Meldingen van 13 goed. Uitkering per kolom bruto f 67.839,2e prijs: 135.378,08. 140 Meldingen vam 12 goed. Uitkering per kolom ƒ969,10. 3e prijs: 203.517,12. 2282 Meldingen van U goed- Uitkering per kolom 89.00. Extra prijs; f 135.678,08. 5700 Meldin gen van de eerste 8 goed. Uitkering per kolom 23,50. SPORTTOTO 39; Aantal deelne mers: 644.097. Bruto inleg: 1.275.07r.Q0. Pr ij zenb edra g 573.785,60. prij2enbedrag: ƒ573.785,37. Ic prfjs: 172.135,61. 2 Meldingen van 13 goed. Uitkering per kolqm bruto 80.067,80. 2e prijs: 114,757,08. 46 Meldingen van 12 goed, uitkering per kolom bruto 1'2494,50. 3e prijs: 172.135,61. 911 Meldingen var 11 goed), uitkering per kolom 188,50. Extra prijs: ƒ114.757,08. 134 Meldingen van de eerste 8 goed- Uitkering per kolom 856.00. T JET zat er difc tn, dat dc opening urm de Manifes tatie C 70 niet ronder 'acties* van linkse groeperingen 'ge paard zon gaan. De tegen de manifestatie fulminerende groeperingen haddot dat reeds lang van te voren duidelijk gemaakt. Iedere krantelerer kon -narekenen, dat SJ, Ka bouters en andere groeperin gen op 5 mei van zich zouden laten horen. Alleen de tuijre van actievoeren was niet be kend. Ik weet niet hoe het tt is vergaan, maar ik vond die krakersactie van dinsdag niet erg indrukwekkend. In de eer ste plaats viel er helemaal «iet te kraken. Dc demonstranten hadden, zoals zij het noemden, een flatgeboutv „bezet". Dat klinkt heel geweldig maar met betrekking tot een in aanbouw zijnd flatgebouw kun je moei lijk over bezetten spreken. Niet dat ik het betreur dat geen pand daadwerkelijk werd bezetmaar wat er nu Is ge beurd maakt zo'n oubeuulllge indruk. Dit was geen demon stratie, maar een operette. Protesteren tegen woning nood en te dure huizen, vind ik zinvol, Tnnar als je dan met spandoeken op een galerij van' een hal/klaar flatgebouw gaat staan, wordt het moeilijk nog in de oprechtheid van dit pro test te geloven- 7'egcn itsie protesteer je dan eigenlijk?-. Veel aardiger zóu het zijn het hoofdkantoor uan het Phi lips Pensioenfonds, de eige naar van het flatgebouw met s'n hoge huren, te bezetten. Dan protesteer je tenminste aan het goede adres. Dc Rotterdamse politie heeft gelukkig de zelfbeheersing op gebracht niets tegen de „kra kers" te ondernemen in tegen stelling tot de hoofdstedelijke sterke arm, die SJ-krakers ge boeid in knevelhettingen af voerde. In dc loop van de nacht ver lieten de „bezettingstroepen Ziet gebouw. VVas men pang voor de bouwvakarbeiders', die de volgende dng weer aan de slag zouden gaan? Zn aansluiting op boven staande mag xvorden opge merkt, dat de politie in Rotter dam zich zo langzamerhand de reputatieverovert van Ziet korps, dat de zaken eerst eens rustig aanziet voor eventueel tot actie wordt overgegaan. In een grote stad als Rotter dam, waur demonstraties de laatste tijd aan de orde van de dag zijn isdat een gelukkige bijkomstigheid. De Rotterdam se politie schijnt iu te zien, dat het verschijnen' nan unifor men ordeverstorend kan wer ken. Dit inzicht siert de poli tie. J^UNT u ook zo verlangen naar het Rotterdam van vroeger, toen er nog geen C 70 was, toen Je nog gewoon over brede, verla ten trottoirs kon wandelen, toen je 's avonds niemand tegen kwam in de stad en overa' kon parkeren ALWEER ccn actie! ïnder- daad, maar een originele, schrijft mevrouw Thomassen. Het gaat hierom: „Ditmaal geen aanslag op uw portemon-. nee, maar een opwekking om een flink aantal kilometers af te leggen, waarvoor anderen dan betalen. Dat geld komt ten goede aan vijf organisa ties, die volksziekten bestrij den en die in Rotterdam In dc Stichling Bevordering Volks gezondheid Samenwerken. Een tweeledig resultaat: u helpt zieke stadgenoten en stimu leert door een flinke mars (met de nodige voortraining) uw eigen gezondheid. Er zijn twee wandeltochten: een op zaterdag 30 mei (de Koningin Wilhelmina Mars, start en finish Plantage, Schiedam) en een op zaterdag 22 augustus in Tuindorp Vree wijk (start en finish Lcedc 117). Dc bedoeling is, dat elke dcclneiner/ster een aantal supporters or sponsors zoekt, die voor elke af te leggen kilo meter een bepaald bedrag be-, schikbaar stellen, variërend van bijv. 5 cent, 10 cent, een kwartje of meer per kilometer. Stel: men schrijft in voor een 18 km tocht en men vindt vijf supporters die elk tien cent per afgelegde kilometer -willen geven. Dit levert op 5 x ƒ1,80 is 9,-—. Bij vijftig cent per kilometer ƒ45,en bij ƒ1, oer kilometer zelfs 90.—. TN Canada leverde ccn der gelijke actie enkele jaren geleden een half miljoen gul den op. In Canada is de wan delsport vrijwel onbekend. Groepen (wandelclubs, per soneelsverenigingen, clubs, ko ren) kunnen zo Heel grote be dragen bijeen brengen. Iedere wandelaar krijgt een aandenken. Dc Koningin Wilhelmina Mars is een groots opgezette wandelmars. Tien muziek korpsen verlenen medewer king na afloop. Volledige bijzonderheden over de tochten warden gratis toegezonden na ontvangst van kaartje of telefoontje, door de Stichting Bevordering Volks gezondheid, Wcstersinget 52, tel. 137652. TJALLONVAARDERS zijn excentrieke - lieden. Ze dragen kleren, waarvan een ieder die niet tot deze kleine elite behoort, zich afvraagt: waar kun je die kopen? Ge zien: een besnorde man, ge kleed in een volledig Sherlock Holmes-uitrusting. Gezien: een jonge vrouw met ballonbroek (riempjes even onder de knie). Allemaal gezien op 5 mei op het Charlolse Hoofd in en rond Dc Lorelei, waar het zelden drukker was. ^O'N ballonopstijging doet eigenlijk een tc groot be roep op het geduld van het publiek. Daarbij komt dat al les veel langzamer gaat dan de organisatoren doen voorko men. Er wordt le veel ge smokkeld met dc lijden. Het gaat niet aan aan te kondigen, dat een ballon over een uur startklaar kan zijn als het in werkelijkheid twee uur is. (ADVERTENTIE) Een ideale aanvulling op Uw zomergarderobe zijn deze mo derne' sandaaltjes, die U nu koopt op onze schoenen-afde ling. Zon en plezier, daar moet je aan denken, als je deze leuke zomersandaaltjos ziet, die zo luchtig zijn en zo gemakkelijk lopen: Bandsandaaltje van fraai kunst leder met gekruiste bandjes op de wreef en een rekbaar hiel* bandje, laag hakje en verende binnenzool, nu in vier mooie kleuren voor nog géén acht gulden. Vrijdagavond om 5 uur begint \op de schoenen-afdeling entre sol de verkoop vart deze zomer se bandsandaaltjes met gekruis te bandjes over de wreef, rek baar hteibandjo, laag' hakje en verende binnenzool, ir» de kleu ren blauw, rood, \vit en cognac, maten 36t/m 42 Elke vrijdagavond to 19 uur open Ook maandagtnorgen open G(én tel. of schrift, best (ADVERTENTIE) letoponze openmgsaanbiedingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1