Grootse muziek- en sportshow in Harga gjgjgjggl - 49* let op Mize opent ngsaanbiedingen SS 32 Alleen Schiedam grijpt volle winst ^B3S3^8 Debutant Schiedam werkt achterstand om tot 11-9 zege Afsluiting feestweek Slotvuurwerk: Vrijheid voor allenV HH DE KLERK 98 PPSC wint in zwak duel van Groote Lindt „TRIMMERS", OOK DAMES, IN ACTIE BIJ PRESTATIELOOP FEIJENOORD WINT OOK OP POPFEEST IN SPORTHAL SCHIEDAM DRESSUUR EN SPRINGEN OP RUITER- WEDSTRIJDEN Snelsten onder de Schiedamse postduiven Man onwel en overleden Lustrumtocht van Tippelaars het laatste woonnieuws vindt u in het eerste WoonWarenHuis van Nederland Lijnbaan/hoek Binnenweg Zaterdagvoetbal KOERliÜTÊRS^ 1 Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Een sportpark Harga in volle lentepracht voimde zaterdag de achtergrond van de grote muziek- en sportshow Een manifestatie die van dc deelnemende verenigingen het bereikte peil en Levens het organisatievermogen demonstreerde Met ai grote coördinatoren de heren J. H. Blomsteel en J. van Qudheusden droe gen vele verenigingen ieder op eigen terrein een steentje bij aan dit grootse luislet- en kijkspel. Het door burgemeester H. Roelfse- ma afgenomen défilé was een aaneen schakeling vnn muziek! veel vlagver toon en charmante majorettes. De beer Roelfsema sprak hierna een wel komst woortl tot alle deelnemers en toeschouwers, llcn goede gedachte van de organisatoren deze show te houden aan hel einde van een fleurige en prettige feestweek. Dank aan de ver enigingen voor dit evenement en de reeds geleverde bijdragen aan de fees telijkheden, zo besloot tic heer Roclf- soma. Vei volgens een gezamenlijk op treden van dc muziekkorpsen waarbij ook St Radboud, nu deze over gelijk gestemde instrumenten beschikt Een Rijnmondband ktceg alle ruimte voor het bicngen van een pcifecl uitge- voeld showpiogi anima Later zwerm de hol volledige OBK. over de grasmat en voeide de drun band van DOK stiam enkele minimus uit Au» sport geen gebiek Tuuidemon- slralic massaal uitfievocid Spoit- su-hool Bishofi liet zien wak judo was, hierbij aantonend dal ook voor hel judo hel „jong geleerd, oud gedaan" van toepassing is Wielrcnneis tiapien op dc hometiainer do nodige kilome ters en dc hand- en korfbalvoiom gingen spoelden hun dcmonstratlepar- Ujtjes voor een zich amuveiende m de zon btumond publiek Overzicht van de activiteiten in het zonnige sportpark Harga, tij dens de muziek- en sportshow. Op de voorgrond de v/ielrenners op de home-trainer, daarachter majorettes en muziekkorpsen, terwijl bij de tribunes de atleten hun kurwien tonen. (advertentie; IVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. hl de sporthal Margriet wat, ut het leader van de bevrijdings feesten een zeven uur durende popshow. met dne groepen en de VARA-drive-m discotheek, z<r- terdag het klapstuk tan de week Met bijna vijftienhonderd jeug dige bezoekers Tot half elf was de sfeer geheel gehjlc aan die op beat- en popfeesten. Voor de af wisseling ivaren er met de VARA- dnve-in show twee mannequins en een dressman meegekomen om toat kleurige kledij te showen. Tony en Simone toonden daarbij een hippe strandcoinütnatie die dat deel van het lichaam vnjlaat. waar de Dolle Afina's zo graag baas vn willen blijven. Na de tweede modeshow doet de VARA. een zeer gelukkige greep, want naar plezier van velen klinkt uit de loudspeakers plotseling „Feijenooid, Feijenoord, wat oen club ts JPeijcm- oord" Dat is dan de aanleiding om do principes van het bewegingloos luis teren overboord te zetten Een. vijf lig tothondeid poppers vormen een grote kring en hossen schouder aan schou der hun geluk uit over het succes van de „club uit Zuid". Maar ook dat gaat over Dan volgt tot groot genoegen een optreden van de Schiedamse pop-groep Iron Earth- Voor zover het geluid de muziek niet overstemt, blijkt dal de Schiedammers wel degelijk iets presteren De bezoe kers m de /aal 1 ijken naar prestatie? overigens mot te luisteren. Iets dat de Ssndy-Coast eeidcr op de avond ook *1 tn de gaten Knjgl want alle vijf muzikanten van deze groep namen tij dens een nummer enkele druxnstokkon ter hand en gingen gezamenlijk het uïumstel bespelen Prestatie lïet zuaarst kregen dc deelnemers (onder wie vyf dames), aan de pres- 13beloop georganiseerd door Sport school L. den Hollander het te verdu ren. Een parcours dat dichter by de 8 km lag dan de aangekondigde 5 km. Ook zuivere „trimmers" liepen mee met als, oudste mevr. E. Veenhnf- Bergsma (46 jaar). By de meet had deze huishoudelijke atlete nog adem genoeg over om op tc merken „dal er voor de dames slechts één bekertje beschikbaar was tegen voor de heren drié!" DU bokettje was voor Betty Koeling die van de dames het eerste binnen kwam. Winnaar bij do heren was de heer H van Kas teren die binnen de dertig minuten het parcours had afge legd Op dc tweede plaats dc heer H P. Rutgors met als derde de heer J, Kroon, bolden lid van SpottsehOol L. den Hollanden Burgemeester Roelfsoma reikte dc bekertje» uil Een vaantje kregen alle dcelnemers(slers) Ook Adrl en Itenó van Eijk, resp, en 8 jaar oud, die die acht kilometer maar even hadden ge nomen. Feyenoord heeft da CUP..... deze gebeurtenis vinden wij als Rotterdams warenhuis wa! een aanbieding waard.... en ais 't om zo'n gBweldlga prestatie gaat, moet 't ook een verbluffends aanbieding worden. Het héle 1b Fayenooi-d alftnl op do plaat, dat kunt (J niet missen Zi| zingen (hoe ken het ook anders) hetiled Feyenoord, waarvan do tekst op ds achter kant van do hoes is afgedrukt. Ook vindt U op dis hoes 2 ge weldige kleurenfoto's van het beroemde elftal en de Handte keningen van da spelerf. Nu koopt U deze single met voor de vastgestelde verkoop prijs van f 4,95, maar..... voor nog geen twee kwartjes. Morgenvroeg om 9 uur begint in het souterrain de verkoop van deze bijzondere single, het gehete elftal van Feyenoorti zingt het lied "Feyenoord", op de schitterende hoes vindt U 2 kleurenfoto's van het (complete elftal en silo hand tekeningen jBB Xtak Ook Mtandagrnorgen open Gtóft ter, of ttbrrff fcsjt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag D« Rui- terver«nlginjr „Schiedam" heeft aater- dag onder grote publieke belangatel- SLng streek wedstrijden gehouden op het Schuttersveld, De bij het gewest Delf- en Schietend van de Bond van Landelijke Ruitervercniffingen aange sloten verenigingen zijn hiervoor naar Schiedam gekomen, in totaal 80 com binaties. Voor de deelnemende combinaties bij het afleggen van dressuurproeven was het promotiesyeteem van toepas sing. Onze stadgenote mevr. Kloo- stra-Mlehlelse voldeed hierbij aan de eisen om van de boginnersfelaese over te gaan naar de aW L Prijswinnaars bij het capriHl-rijden, een tóölatfn#s- klasse voor aankomende springruitets, waren: 1 JVjej- H v. d- Does van de R V Loosduinen; 2 H, Langelaan; 3 Th Kerklaan beide van „Het Blauw- Gele Vendel" uit p.jneoker. Bij het L-spmgen eindigde de heer C, RoeUne van de Rehoboth-miteta uit Schipluiden als eerste; 2 L, van RIJ „Maas-ruiters" Maasland; 3 J. van Geijl, Schiedam. Het meest spectacu laire nummer was ©ok nu weer hot onderdeel „Vrij springen", gewonnen door mej, N. Koot van de Oldebsrne- veldruitera ut Bei'kel; 2 mej. B. de Vries, Schiedam; 3 C pil, Berkei; met als vierde J. van Geijl, Schiedam. Om het publiek te vermaken maak ten de ruiters een stoetendans, waarna burgemeester H Roelfsema aan vur ters en paanden de prijzen uitreikte (Van een onzer vcrslagevers) In de zondag gehouden wedvlucht In CCR-verband vanuit St. Gliislain werden ook de Schiedamse postduiven voor een moeilijke opgave geplaats. Het 170 km lange vliegtraject weid mot goed wee** afgelegd lot de kust wai bereikt. Hier verzeilden de dui ven In buiig weer met vee! motregen, heigeen vertragend werkte op de vllegiHelheld. Tijd van lossing 7 uur Aankomst eerste duiven SCV ,,De Postduif", m concours 489 duiven 1 Th Weelie 9 43 00 uur (vuile tyd), 2 C Paarde- küper 3 N Ark Aankomst laatste prijsdulf 10.36 uur PV Union, in concours 329 duiven* l C. Barzelay 0.44 46 uur, 2 Th Wil- lems/Bedeker; 3 Heercn en Zn Aan komst laatste prfjsdmf 10 25 uur PV ,,De Vrinden", ïrj concours 178 Duiven: 1 J "Wenteler 9 40.37 Uur; 2 P, Helmer 3 Zandboer er» Co Aankomst laatste prysduit 10.20.23 uur. PV „De Vrijheid", In concours 505 duiven 1 C. Robert, 9 38.50 uur. 2 A v. d. Tuyn; 3 A Verhaal. Aankomst laatste prijsdulf 10.22 uur. {Van een onzer verslagevers) SCHIEDAM, maandag. „Vrijheid voor allen". !n fel oplichtende letters besloten deze woorden zaterdagavond op de WeslfrankenlandBedijk het half uur durende bevrUdingBVuurwerk van Schiedam. Daaraan vooraf gingen vele kilo's Bengaals en ander vuurwerk de zwoele avondlucht in. Een groot aan tal toeschouwers in een lange rij langs dc dranghekken had met vele aah's en ooh's dc bewondering over het vuur werk, dat muzikaal omlijst werd door Gusto harmonie, geuit en ook burge meester H. Roelfsema op de voorste ry genoot van het spektakel. Terwijl een luid gillende vuurpijl richting Waterweg schoot, klonk het uit dc tijen der toeschouwers „wég Wilton" Maar zóver kwam het zster- dagavond mei, want de Leidse firma De Kadt, die het vuurwerk verzorgd had, had tevoien nauwkeurig opgeme ten hoever de „ianceei inrichting" met de explosieve stoften uit de buurt van gevaarlijk terrein moest worden opge steld Het vuurwerk, dat door de Schie damse Gemeenschap was aangeboden, kon door de organisator van de be vrijdingsfeesten m Schiedam, de heer J v d Griend, wegens ziekte niet offi cieel wot den bijgewoond, maar vanuit zijn auto volgde hy op enige afstand toch het spektakel, hoewel hy natuur lijk alleen de vuurpijlen, hoog in de lucht kon bekijken (Van een enter verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Op de Broersrvest is zaterdagmiddag de 60- Jarlge a. J. Laurens uit do Burg van Haarenlaan onwel geworden en over leden. maandag 11 mei 1970 - pagina 5 (Van een onzer sportmedewer* kers) SCHIEDAM, maandag De laatste staartjes com petitievoet bal hebben voor de nog spelende Schiedamse clubs met veel winst opgeleverd Alleen Schiedam heeft in een uitwedstrijd tegen Wit Blauw de volle winst gegre pen. SVDPW verloor met 30 van Hillegersberg, dat daardoor kampioen werd. Excelsior '20 kwam tegen BMT niet verder dan 00 en m de afdeling ver loor FCN met 2-—0 van Swift Boys. Een ongeïnspireerd spelend DHS moest van het reeds gede gradeerde HOV een nederlaag in casseren. zijn er aan beide kanten kansen ge weest om tot een doelpunt te komen, maar aan beide kanten werden die royaal om zeep gebracht. Een wed strijd om heel snel te vergeten Swift Boys-FCN 2-0 Swilt Boys, nog niet veilig, had ve teraan Pastoor wesr teruggehaald in het eerste team en door deze 3fi-jarige midvoor, die in het vierde team tot met minder dan 72 doelpunten was fekomen, heeft FCN geveld. Hij nam ei de doelpunten voor zijn rekening. Een voor de rust en een tn de tweede helft ADVERTENTIE) HOV-DHS 2-1 HOV. reeds gedegradeerd, heeft de laatate wedstrijden van de competitie aangegrepen om Jongere apelera op te stellen. Tegen een totaal ongeïnteres seerd DHS ging dnt met «uccea, want de Rotterdammers wonnen met 2—X. Het begon goed voor DHS, want toen een der verdedigers van HOV de bal verkeerd op zijn doelman terug speelde, betekende dat een doelpunt voor DHS. Dit maakte DHS nog zoigelozer en het was dan ook helemaal niet vreemd dat het hard werkende HOV tot de gelijkmaker Kon komen. Nog voor de rust nam HOV zelfs de leiding toen de bal over doelman Burger heen m het doel werd gelepeld Verder kon de jougd van HOV niet komen Daar stond de routine van DHS borg voor. Hil'berg-SVDPW 3-0 SVDPW bleek voor kampioenspre tendent Hillegersbcrg geen partij te zyn. SVDPW speelde, in de weten' schap dat het al gedegradeerd was, volkomen ongeïnteresseerd en Hille- gersberg heeft zich dan ook niet in hoeven te spannen om tot de winst te komen. Reeds vooi de rust nam Hlllegers- berg heel ïustlg spelend een voor sprong van 20 door doelpunten van Kalkman en Van Brussel In de twee de helft werd het 3—0 door Kieboom en toen speelde de thuisclub een ge wonnen wedstrijd. Na afloop felici teerden spelers van SVDPW hun te genstanders met het behaalde kam pioenschap Blauw Wit-Scliiedam 2-S Schiedam wa» veel «tetker dan het tot degraderen gedoemde Wit Blauw en dat resulteerde dan ook in de tien de minuut in een doelpunt van Van der Meer, met het hoofd gescoord. Vijf minuten later het Eef Krabbendam met een strak schot nummer twee aantekenen. Een fout van doelman Van der Tas betekende 12 en een verkeerd te- lugRespeelde bal van Jan van Naamen bi acht de gelijkmaker, 22. Nog voor de rust bracht Van der Meer na goed werk ven Krabbendam, Schiedam weer aan de leiding Na de rust zorgde Krabbendam zelfs voor 4—2 en Van der Meer was de maker van het vijfde doelpunt, weer na voorbereidend werk van Eef Krabbendam BMT-Excelsior 0-0 Voor BMT en voor Excelsior staat er niets meer op het «pel en dat wa» dan ook duidelijk aan het vertoonde voetbal te merken. Hel werd een matige partij, want aan beide kanten ontbrak het aan in zet en wil om te winnen. Natuurlijk (Vaneen onser verslaggevers) SCHIEDAM, masndag. Voor de derde LUstrum-wandeltocht van de WSV De Schiedamse Tippelaars *Un zaterdag en zendag ongeveer 500 wan delaars van start gegaan. Groepen en indlviduelen uit het Nieuwe Waterweggebied, Gouda en Den Haag Als bijzondere gast de groep Anneville uit het Brabantse Ba- vel, waar vier weken geleden de Tip pelaars deelnamen fian een wandelfes tijn Heerlijk lenteweertje en een natuur die zfjn schade inhealt, maakte het wandelen tot een feest. Bij start en fi nish in het Blauwe Huis een gezellige drukte waar do deelnemers tovens hun prijzen in ontvangst kregen te nemen Winnende groepen: 5 km: WSV DES Uit Gouda. 10 km: 1 „Trekvogels" R'dam; 2 Speeltuinvereniging „Levenslust", R'dam; 3 WSV ,,Schledam-Zuld". 15 km: WSV DSO Oversehie. 20 km: WSV „Marijke", Baren- dreeht f ADVERTENTIE) Waarom zou U een fcunstpro- du kt kopen, als VJ voor minder geld bij ons een grota natuur- zeem kunt kopen, Soepele traangelooide zemen in aan royaal formaat en van een uitstekende kwaliteit. Ze men die een maximum aan vocht opnemen/ nu voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in het souterrain de verkoop van deza prachtige volle grote zemen (koop ar ook gelijk een voor da euto), een uit zonderlijk mooie kwaliteit voor Ook Maandagmorgen open Géén tek of schoft best. (Van een onzer sport verslaggevers) SCHIEDAM, maandag In het zaterdagvoetbal heeft HBSS dc uitwedstrijd, tegen Arnemui- den verloren met 21, PPSC re kende in een zeer matig duel af met medegegadigde Groote Lindt door met 20 te winnen. PPSC-Gr. Lindt 2-0 Het was aan het spel niet te merken dat hier twee gegadigden voor de eer ste plaats aan het werk waren, een magere vertoning. Naast het warme weer hebben zeer waarschijnlijk ook de zenuwen een rol gespeeld. De eerste helft werd afgesloten met de stand 0—0. In de tweede helft ging het wat beter bij de Schiedammers en Piet van Veen bracht uit een voorzet van Bosdijk PPSC op 1—0 Toen al speelde PPSC een gewonnen wed strijd, dat normaal nog verder uitliep. Een solo van Dody Kalden werd be kroond door een doelpunt en zo kwam PPSC op een voorsprong van 20 te Btaan. Zonder veel moeite kon het die voorsprong behouden, want de voor hoede van de gasten werd geen enkele koer gevaarlijk. A rnemuiden-HBSS 2-1 Omdat Boender cn Mulder niet konden spelen was HBSS in de verde diging danig verzwakt. Ook de thuis club moest het met een invaller doen: de keeper. Maar het was juist deze in valler die HBSS van de overwinning heeft afgehouden. Voor de rust heeft hij een paar schitterende reddingen verricht na acties van o.a.Van Til burg en Van der Huis. De tweede helft (de eeiste ver streek zonder doelpunten) was het spel iets minder, het leek op een draw té gaan eindigen Maar tien minuten voor tyd maakte Scbarlo hands en de toegestane strafschop werd door Poortvliet benut, 1—0. Twee minuten later was het 11. Een lob van Van Teers kwam precies op het hoofd van Tonny van der Huls en dat betekende 11 Toch zou de thuisclub winnen. Uit een door Van der Dmessche ver oorzaakte vrije schop kwam de bal by Poortvliet en met een effectvolle kop bal werd doelman Van Hees kansloos gepasseerd, 21. Espera/ito-agendo SCHIEDAM 9 Merkredon, la 13 an de majo kiubvespero. Ni konversacios de kado H. Letsch sr Lekstraat 100b. La vetero estas bela do ne povas esti malheipo por viziti la klubon (Van een onzer sportmedewer- kers) SCHIEDAM, maandag Het in de eerste klasse debuferende Schiedam heeft een tweede over winning geboekt op het door de Schiedammer Rob Soudijn ge coachte Ccleritas. DHS, met vier invallers, liet in de eerste wed strijd in het nieuwe seizoen de eer aan CVV met 131. De scheidsrechters, zowel bij DHS als bij DRZ, dat van Botlek ver loor (613), zijn niet op komón dagen. Celeritas-Scliiedaiïi 9-11 Schiedam moest het zonder Ad van de Hamer daen. Broer Lou en Hans Vroon vervingen dc afwezige uitste kend. Het werd een ruim drie uur du rend honkbalduel waarbij Schiedam weer bewees over een uitstekende mentaliteit tc beschikken. De thuis club beschikte over 'n goede slagplopg en dat resulteerde in de ccrsie Inning »1 In drie punten gescoord door V»n Duinen, V'apperom en Sint Fago, Ia do derde Kwamen er nog drie bij, In de zesde Inning, bij stand 8—1, begon de kentering voor Schiedam. Met Ron Wunsink en Fakentijn op de honken bracht Vroon het tweetal ovei de plaat 6*3. Ccleritas kreeg nog een punt door Schroot, maar daarna was het afgelopen. In de zevende Inning liep Schiedam in door Ebben en Ver meulen en een honkslag van VrOon was voldoende óm Schiedam in te doen lopen tot 8-7. In de achtste Inning kwamen Lup- ker en Ebben juichend over de thuis plaat en dat betekende de gelijkma ker. Vermeulen en Bouwman bezorgden Schiedam een voorsprong, U-P en hiermee kon aan de laatste inning worden begonnen. Celentas kwam aan slag met Hans Vroon voor de geblessecraè Lou van de Hamer op de heuvel De eerste nul werd geboekt op de eerste slagman, dé tweede omdat Van der Vaart de Ha genaar uittiktö voor het eerste honk. Een runmng-catch van Henk Roosloot deed de derde nul aantekenen Werpersresultaten: Schiedam (Vroón en Van de Hamer) 5-8-12 Ce~ leritaa (Wéenink en Rietdijk) 5-10-11. DHS-CVV1-13 Met vier invallers moest DHS het In de eerste wedstrijd van het aciaoen opnemen tegen hét bezoekende CVV. Tot aan de zesde inning kon DHS het nog bijbenen, maar daarna moest het de Rotterdammers laten gaan. Er wer den enorm veel fouten gemaakt en daarvan profileerde GW In de laatité drie innings good. CW scoorde in de derde innings twee punten, voegde er daar in de ze vende nog vier by en in de achtste kwam het met 10-0 voor te staan. Eerst toen kon G Krommenhoek te- genscoren. In de laatste inning liep CW nog uit tot 1-13, Werpersresultaten: CVV (Noordzij) 8-10-2. DHS (G. Droog) 3-6-5. DRZ-Borlek 6-13 In deze tot en met de vijfde inning zeer goede en gelijkopgaande wed strijd tot stand 3-4 werd DRZ het slachtoffer van bet niet opkomen van de BCheidirechtér en het eigen geëmo tioneerd reageren. In de vijfde jnnmg raakte werper Grootveld bu een aktie om een slag man uit te maken geblesseerd en dat was met de eerato pitcher van Botlek achter de plaat als scheidsrechter, fu nest, in die vijfde inning blééf de schade beperkt tot een punt, maar In de zesde en laatste inning kwamen 6 spelers van Botlek over de thuisplaat In dc vijfde inning zorgde Aries en Bartels voor 3-7, maar weer krabbel de DR2 nu door Blomsteel een puntje terug 4-7. In de zesde innmg werd het 4-13 en daar m de gelijkmakende slagbeurt alleen Van Doorn en Bur- gerhoudt konden scoren, verloor DRZ met 13-6 Werpersresultaten: Botlek (Leentvaar) 5-7-3 DRZ (Grootveld, De Zwart en Westenberg) 1-10-5. Autoverzekering Erkend assurantiekantoor biedt u prima vejzek tegen concur rerende premies. J. C. Brand, Matofcnwserweg 47a, R'dam, tel. 371057, Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dam» Parool) maat VASTS &EZOROERS(STER5) VoOr Schiedam en omstr. A sum. te], 287279, 'g avond* na fl uur» let 155560. Voor woning en gezin OordUnralli mét deklljtttn B 50 pér meter. Gegoten kope ren deurkrukken, ook smeed» Foto, film en projectie pasfoto-s klaar ttrwHl wacht. FOTO VAN VUURL.. Heogstr. 10«. TeL M8720. Ld oi Julita tdrtü. -**1 ft op S160 f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1