Metro-. naariOost eerder aanleggen t£ ƒ100 Rood doet het beter. Vfedden? 'eSiam. ROTTERDAMS DAGBOEK nm orm Rudie Liebrechts leidt voor Booze 'Op weg naar welzijn' Notities Sport tijdens pinksterdagen Bach vertolkt door Schey en Arie Keyzer PvdA EN ACTIEGROEP: NIEUWE RAAD MOET OVER HOOGOVEN BESLISSEN ROTTERDAM RIJNMOND! WERKGROEP K. v. K, IJS .DISCUSSIENOTA: Feestmiddagen van UW voor bejaarden jWkk, ROTTERDAM IN FINALE LANGS ANTWERPEN enorm SS 2e PINKSTERDAG START STRIJD OM GOUDEN PLAK Internationaal jeugd- toemooi van Leonidas Morgen eerste CWO- zonieravondwandeling Raad Heerjansdam donderdag bijeen pagina 4 - dinsdag 12 mei 1970 (ADVERTENTIE) Speciaal voor dia grote moder ne ramen, waarvoor U zoveel gordijnstof nodig heeft ver kopen wij deze dubbelbrede stof. Moderne weefstof In 6 fijne kleurstellingeneen zware kwaliteit overgordïjnstof, dub bel breed, 200 cm, die wij nu gaan verkopen voor nog géén vier gulden p lil moderne overgordllnsfof dubbelbreed 200 cm Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze zware kwaliteit weefstof in 6 modekleuren, 200 cm breed, per meter voor Ook mundsgmorgen cpsn Géén tel. 'of schrift best (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers organi seert in deze C'70-maanden vier feest middagen voor bejaarden in de grote zaal van De Doelen: op 15 roei, 18 juni, 31 juli en 15 september. Op het programma van vrijdagmid dag staan onder meer: het UW-be- jaardenkoor onder leiding van me vrouw Kocx-Wülus, bejaardengym- nastiek, een Surinaamse show en de sopraan Pauline Wesselman, (ADVERTENTIE) (Van' een onzer' verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Indien om financiële redenen de aanleg van de metrolijn naar Rotterdam-Oost en dc bouw van de Willems tunnel om voorrang zouden moeten strijden, moet prioriteit worden gegeven aan de metrolijn, omdat het rendement van investeringen in de metrolijn hoger zal zijn dan dat van de tunnel. Dit stelt een werkgroep van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken in een discussienota over het woon-werkverkeer en het openbaar vervoer, welke vanmiddag in de Kamer is behandeld. In dc werkgroep uit de commissie land- en luchtverkeer is overigens verschil van opvatting over het nut en over de urgentie van de aanleg van dc WUleiustunnel, Een stroming propa geert de aanleg van de Willemstannel maar een tweede heeft bezwaren die er op neerkomen dat de verkeers drukte die de tunnel gaat aantrekken voorde binnenstad yolstrekt onaan vaardbaar, is, Voor het geval de-WH- lcmstunnel voornamelijk voor door gaand verkeer is, vindt deze groep het raadzamer een oeververbinding buiten de binnenstad van Rotterdam aan te leggen. Omdat de verbeteringen In het woon-werkverkeer in de komende drie d vijf jaar met spectaculair zullen zijn, moet het bedrijsleven volgens de werkgroep maatregelen nemen die er toe leiden dat dit verkeer meer ge spreid plaats heeft of dat het spitsver- keer verkleind.wordt. Als Suggesties worden gedaan: be gin- en sluitingstijden te spreiden, er bij het personeel op aandringen beur telings met elkaar mee in de auto te rijden, aan het personeel een sooor-, tram- of busabonnement te geven. De werkgroep stelt voorts dat de openbare vervoersbedrijven moeten gaan 'aanpakken' m plaats wan het 'consoldatiebegrlp'-;te -hanteren. Be- Jarigrijke verbeteringen, in "frequentie, regelmkat, net aansluitingen moetèa op korte termijn worden Ingevoerd. Spoedeisend zijn volgens de werk groep ook de volgende punten: A.: aanleg van. eigen rijbanen voor trams en bussen, B: aanleg van par keerplaatsen bij metro, NS en snel tramstations en C,: snelle -verbindin gen naar' nieuwe- woonwijken in'een vroeg stadium. De werkgroep spreekt er In dit verband haar verbazing over uit dat Ommoord nog altijd geen rechtstreekse verbuiding met de bin nenstad heeft. Andere discussiepunten zijn: 1. Het openbaar vervoer is onvol doende aangepast aan de uitbreiding van de haven. en industriegebieden ten westen van Hoogvliet, 2. Vervoersbedrijven en overheid moeten samen een doelmatig, geïnte greerd net tot stand brengen., 3. Vervanging van de Bottekbrug door een tunnel of brug met grote ca paciteit is dringend nodig. 4. De moeilijkheden m het woon werkverkeer kunnen mede worden opgelost door een deel van het parti culier vervoer over te hevelen naar openbaar vervoer. Deze overheve ling kan alleen tot stand komen als de kwaliteit van het openbaar vervoer aanmerkelijk wordit verhoogd, Hierbij is zinvol te overwegen het particulier vervoer heffingen op te leggen in een beperkt gebied (de binnenstad) op bepaalde uren, aldus de nota, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. In het kader van het 85-jarig bestaan orga niseert Trnnsvalia op eerste pinkster dag op zijn eigen terrein en op dat van DCL een veteranentoernooi. De toegang is gratis. Aanvang half tien. De deelnemende verenigingen zijn DCL, CW, Hillegersberg, Zuiderster, SC Botlek, DHZ, Slikkerveer, Bloem hof, Egelantier Boys en Transvalia. 9 De Stichting Zeemanswelvaren Rijnmond organiseert op tweede pink sterdag op het sportcentrum voor zee varenden aan de Schulpweg zijn jaar lijkse internationale voetbaltoernooi. Aanvang twaalf uur. De gemeente heeft een wisselbeker beschikbaar ge steld. Tussen twee en vijf uur zal hel toernooi worden opgeluisterd door de drumband Piet Hein uit Delfshaven, A De Nederlandse Culturele Sport bond houdt zaterdag een stad- en ha venwandeltocht over 10 cn l^kip. In schrijving bij het organisatiebureau Lange Hilteweg 101a, of bij de start, die plaats vindt bij De Doelen, ingang kleine zaai aan het Kruisplein. De start van de 15 km is om 13 uur, van de 10 km of half twee. (Van onze basketballrocdewcrker} ROTTERDAM, dinsdag. Het vierhavensteden-basketballtoernool is in een triomf geëindigd voor Rotter dam. In de finale versloeg dc Maas stad Antwerpen met klein verschil: 66—64. De derde plaats was voor Londen. Dc Engelsen klopten BGUlOg ne met 8961- Antwerpsn had tegen- Rotterdam een goede start, want al binnen vijf m. nu ten leidden de Belgen met 80. De Rotterdammers herstelden zich evenwel goed en bij de rust hadden ze met 3430 de leiding. Na de hervat ting kwam Antwerpen andermaal op zetten en via 48—-48 en 54—dt liep het naar een 5464 voorsprong uit. Maar in de laatste drie minuten kwam Rotterdam, vooral dank zij het goede werk van John van Eek, terug. Het einde kwam met de stand 6664 it Rotterdams voordeel en daarmee had dsn de gastheren het toernooi op hun naam geschieven. (ADVERTENTIE' Wat zijn uw lievelingskleuren? Misschien zeegroen. Misschien marineblauw. Of herfstbruin? Of gewoon wit? De kleuren waar u van houdt, wilt u om u heen hebben. Maar, o, wat is het moeilijk om precies de goede combinatie te vinden. Blij toe, dat de Stam de komplete Top-Form kollektie 1970-71 in huis heeft. Vol sprekende kleuren, Kleuren, waar de Stam een rijk palet woningtextiel bij aanpaste. De Stam is een meester met kleuren. De Stam durft kleur te bekennen. 3 verdiepingen, meubelen woningtextiel Vraag het orote Meubelboek van Top-Form. Gratis, waar gezelligheid begint Mariniersweg hoek Goudsesinge! Rotterdam vrijdagavond open Schiedam Den Haag NTERPRETATIEKUNST van zeer hoge orde hebben gisteravond tij dens het veertiendaagse orgeluur ui de Lauren-skenk de bas Herman Schey en de organist Arie Keyzer het niet erg talrijke publiek te genieten gege ven. Zij hadden een Baohprogramma samengesteld, dat, geopend en beslo ten met een groot orgelwerk (de Fan tasie in a en de Prelude met fuga In e) een reeks aria's uit verschillende cantates bevatte, onderbroken door een drietal, op de inhoud der liederen afgestemde, orgelkoralen. Het is Schey altijd als een der weinigen gelukt, de veie aspecten van godsvertrouwen, zo als Bach déze in zijn werken tot uit drukking brengt, te belichten. Zijn merkwaardig jong blijvende stem kent diepe expressies, die slechts de verwor venheden kunnen zyn van een gerijpt kunstenaar. Dit maakt Schey tot een unieke verschijning onder de zangers, waarbij nog komt, dat alles wat te maken heeft met de vocale techniek hem nog volledig ten dienste staat Arie Keyzer heeft het klaarblijke lijk een vreugdevolle ervaring gevon den, met deze vermaarde bas samen te werken. Zijn accompagnementen wa ren uiterst verzorgd. In zijn soli frap peerden, naast smaakvolle registraties en consequente fraseringen en articu laties, dc absolute teahnlsehe zeker heid en de stabiliteit in het tempo. Een waardevol orgeimir, dat men een groter publiek van harte had toege wenst, ELLY SALOMÉ De internationale vereniging Philatelica afdeling Rotterdam e.o. or ganiseert in het kader van C'70 zater dag in de gouden balzaal van het Hil ton hotel een nationale postze gel (ruil) beurs. De beurs wordt gehou den van 9.00 to 17.00 uur en de toe- is gratis. Een PTT-filatelisten- is tijdens de beursuren geopend iNu §r,?esitvan de 25 .wielerronden zijn "verreden begint 'ér lp de striid om de Parool-fiets enige tekening te komèrt. Het klassementwordt thans aangeveerd door Rudie Lie- brechts irt VJaard.ngen, die door een tweede plaats in de Ronde van Ridderkerk, een vierde m de Ronde van Feijenoord, een vijfde op Ka- tend recht, een zesde in Vlaai-dingen en eon twaalfde in Krimpen aan de Lek 53 punten heeft verzameld. In het wiel van de Vlaardmger zit de kleine, pittige Leen Booze uit Den Bnel, die twee keer derde werd, eenmaal vipfde en een keer zesde- H'f beeft een achterstand van vier punten Het klassement ziet er als volgt uit l. Rudie Liebrechts 53 punten; 2. L. Booze 49; 3. G. de Wit 38; 4. Wim Liebrechts 35; 5. F. Ouwerkerk 3tj; 6. A. Koster 27; 7 tot en met 12. H. van Leeuwen, W. Bravenboer, H Nak. M. Penmngs, Ph. Edwards, W. van Steenis. allen met 20 punten; 13. W, Breilkel 19; 14. B. Shngs 18; 15. B. Jones 17. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Het gewestelijk bestuur van de Rotter damse PvdA en het fractiebureau van deze partij in de gemeenteraad van Rotterdam vinden met de „Actiegroep Schone Randstad-Zuid" in Hoek van Holland dat niet de huidige gemeenteraad, maar de nieuwe de beslissing moet nemen of er op de Maasvlakte een hoog oven komt. RUDIE LIEBRECHTS De PvdA-lnstanUes hebben deze uitspraak ten behoeve van dc actie groep gedaan, omdat er In Hoek van Holland enige ongerustheid was ont staan of dc beslissing inderdaad wel aan de nieuwe gemeenteraad, die in september wordt geïnstaleerd, zal zijn voorbehouden. De „Actiegroep Schone Randstad- Zuid" heeft de met haar verbonden comlté's, die ijveren voor de leefbaar- beid In Rijnmond, de afgelopen maan den intensief overleg gepleegd met onder meer overheidsorganen en poli tieke part oen over de toeges p.tste si tuatie op milieu-hygienisch, sociaal, econom'Sch en recreatief terre n in het Rijnmondgebied. Verschillende re cente gebeurtenissen en nieuwe ont wikkelingen hebben de genoemde or ganen van de PvdA en de actiegroep tot het inzicht gebracht, dat de even tuele vestiging van Hoogovens in dit gebied zulke verstrekkende conse quenties heelt, dat een besLssing hier over moet worden genomen door de raad. die de huidige politieke verhou dingen het beste zal weergeven. De „Actegroep Schone Randstad- Zuid" en de genoemde PvdA-organen zijn tot deze gemeenschappelijke standpuntbepaling gekomen op een bespreking, d.e gisteren te Rotterdam werd gehouden. Daarbij is tevens af gesproken, dat -de gesprekspartners de komende maanden over deze materie permanent overleg zullen plegen. icl vcMjL - - ifflde 2e eeuw Bijenkorf TV.TET enige gretigheid ben ik paan lezen rn „Op to eg naar welzijn", de discussienota van het gemeentebestuur icaartn gefilosofeerd wordt over de vraag wat er tn de komende jaren met Rotterdam moet gaan gebeuren. Dat is wel lectuur om verwachtings vol tot je te nemen. Mag ik het eerlijk zeggen Ik ben niet onder de indruk gekomen. Dit is geen negatie ve stellmgname jegens het be- leid van uw en mijn gemeen tebestuur, dat stellig het beste niet Rotterdam voor heeft en geen ijzer met handen kan breken. Neen, er ts tets anders, de nota wekt by mij wrevel door zijn vage, cn unit umide- rlge formuleringen. Citaat: „Goede huKuesfcmg is een eerste eis voor het tuel- zyn, Het probleem wan de noodzakelijke variatie in de woningbouw zal nog meer aandacht moeten krijgendat reeds thans Jie£ gewal is." Citaat: „Er dienen goede verbindingen te worden ge schapen tussen de buiten wijken en het stadscentrum met zijn vele en veelsoortige actiiuteiten." Op zoiets ts niaar één reactie mogelijk „dat weet Trt'n kleine broertje ook". De gehele nota staat tjoi met di£ soort nietszeggende ury- bty'pendheden. Dal w erg te leurstellend. Ben discussienotn bekoort alternatieven aan te geven. Die staan. er niet in. Eigenlijk ts dit lijvige rap port niet meer dan een opsom ming van alle dingen die in Rotterdam moeten gebeuren: betere woningen, herstel en sloop uan oude stadsdelen. meer parken, plantsoenen, be strijding van de luchtveront reiniging, meer inspraak van de bevolking, beter openbaar vervoermeer gezettiglieid in de binnenstad, kortom al die zaken die men terug vindt in de beleidsnota's van de wet houders. De enige verdienste van de nota is, dat men nu alles handzaam gebundeld tn één „dossier" by elkaar heeft. In spraakgroeperingen moeien de nota maar goed bestuderen. Er wordt ontzettend veel in be loofd. Dingen om te ont houden. Wat de nota zo zwak maakt zijn de vele slagen die om dc arm worden gehouden. Het krioelt van formuleringen als „zoveel mogelijk", „indien mo gelijk", „waar mogelijk" en vele varianten daarop. Bepaald irritant i$ hetdat dc nota: soms zo duidelijk van af dc sladhnlsstroon ts ge schreven. Dit bijvoorbeeld: „Initiatieven van de burgerij zullen zo positie/ mogelijk op hun uitvoerbaarheid moeten morden getoetst, in de overtui ging dat experimenten finan ciële offers waard zyn". Ik weet niet hoe het u ver gaat, maar ik lees hieruit: „De bevolking mag best mspraak hebben, maar ivy, gemeente bestuurders zullen („zo posi tief mogelijk") wel uitmaken wat goed is ÜE7 Schouw burgplein is op A het ogenblik hardstikke gezellig. iWaar... er ontbreekt iets. Er is te wemig groen. Er zouden best wat grote heesters in potten kunnen worden neergezet. Kan de immer zo actieve en vindingrijke plant soenendienst. die geen kans voorbij laat gaan de stad waar het maar kan groen te maken daar iets aan doen? Ingenieur Raad, ik daag uit. En met mij vele tienduizenden Rotter dammers. TfAN C'70 niets dan goeds, maar die buibsteven by he£ dolfinarium is een ten he melschreiende miskleun. De man die op het idea is ge komen deze bonk roest tn het stadscentrum te plaatsen moet dat gedaan hebben ui een vlaag van Rotterdamse groot heidswaanzin, V weet waarom dit ding er staat? Als symbool voor Rotterdams industriële pEEK en Cloppcnburg biyft met grote hardnekkigheid berichten naar de pers sturen over dc reis van een aantal personeelsleden (winnaars van een prijsvraag) naar de Ver enigde Staten. Zouden re daar denken waarom gebroders Coster wel en wij niet? TN de week van 18 mei tot en met 23 mei wordt er ge collecteerd voor de aslmabe- strijdlng. Mensen die willen collecteren kunnen zich mel den by de afd. Rotterdam van liet Astma Fonds Westersingel 52, let. 122098, TWIE de paviljoens van C'70 'v bezoekt zal kunnen vaat- macht, een soort Europacup iian het bedry/slewen. fCyk ons eens.' Dat kunnen wij tn Rot terdam.' Inderdaad, dit kan alleen tn Rotterdam. Ik had gehoopt, dat die ,J\.hoy-mentaliteit", dat zich op de borst slaan, wat 20 sterk leefde m de jaren vijftig zo langzamer hond wel zou zijn uitgestorven, maar nee hoor... Rotterdam moet zich zo nodig een hoge borst opzetten. En dan, waarmeeMet een sta tussymbool van Verolme, Men had overigens de opgeblazen heid nan het op het nippertje van de ondergang geredde Verolme-concern niet treffen der kunnen symboliseren. i stellen, dat er twee soorten vaders bestaan. 1. De opvoe ders in hart en nieren, de mannen die een zo hoog moge lijk educatief rendement uit de manifestatie willen halen: 'Nee, Pietje niet op die knop drukken, eerst wachten tot het andere lampje uit is'. 2. De vaders die het er even van ne men en hun nakomelingen lekker overal met hun fikken aan laten zitten. JJET verslag conferentie werkende jongeren op 7 februari 1970 te Soesterbcrg heb ik weggegooid. Ik sloeg het open en las: dat men zich niet moet binden aan te strakke schema's maar dat een soepel patroon voor ogen moet staan. Ook In dit opzicht kan er van jaar tot jaar sprake zijn van een veranderende si tuatie. Allereerst zal meer duidelijkheid over de inhoude lijke uitvoering van dit 3-2- 1-faseringsschema nodig zynh Nou, toen dacht Ik iveer iets dat niet voor mij Is ge schreven. TTET moet verboden worden 1 tol september In openbare gelegenheden, openbare mid delen van vervoer, op perrons van inrichtingen voor trein, verkeer, op terrassen of daar mee vergelijkbare op de voet straat aangebracht uitspannin gen, in overheidsgebouwen en in achtertuintjes te spreken over de EUROrAClIP. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Tweede pinksterdag wordt een begin gemaakt met het kampioenschap van de afde ling Rotterdam van de KNVB, de strijd cm de gouden plak. De titel voetsluis en DBGC. Het programma luidt: 18 mei: wordt betwist door Eurosport, Helle- DBGC—Hellevoetsluis, 24 mei: Euro sportDBGC, 31 mei: EurosportHel levoetsluis, 7 juni: Hellevoetsluis— DBGC, 14 juni: DBGCEurosport. Het duel HellevoetsluisEurosport wordt op een nader te bepalen datum gespeeld. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Op het terrein van Leonidas aan het Eras- muspad wordt van 16 tm. 18 mei een internationaal jeugdtoernooi gehou den. De deelnemende verenigingen zijn FC Eastercraigs (Glasgow), SV Gendorf (Burgkirchen), VUC (Den Haag) en uit Rotterdam De Musschen, RFC en Leonidas, Het toernooi begmt zaterdag om een Uur en eindigt maan dag om circa vijf uur. 's Avonds volgt er een feestav (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Morgen avond organiseert de Christelijke Wandel Organisatie de eerste zomer- avondwandeling van het seizoen. De afstand bedraagt tien kilometer, De startplaats is de speeltuin Schiewijck, Sidélingepad 10, Overschlo. Voor in lichtingen kan men tetecht bij het CWO-bureau, Ahomlaan 17. Rotter- dam-12, tel. 229882. HEERJANSDAM Donderdag avond vergadert de Heerjansdamsa gemeenteraad. Aan de orde komen dan enkele grondverkopen en de opheffing van de Stichting Landschapsschoon Usselmonde. De raad wordt verder een garantie gevraagd voor een geld lening van de „Stichting Schooltand- yerzorgingsdienst voor IJsselmonde en Hoekse waard". Twee wagens van die dienst moeten worden vervangen. Daar is een bedrag van zo'n 90.000 gulden moe gemoeid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1