Van Mouten verlaat zijn contdïnervloot ROTTERDAMS DAGBOEK FEIJENOORD WIL ROTTERDAM EEN MILJOEN SCHENKEN Rust voor manager Krebbers en Flipse gaven Doelenconcert smm Notities ROTTERDAM RIJNMOND Bezoeker gaf: Feijenoorcl in café briefje van duizend Tien maanden voor zeeman die rivaal met mes neerstak Nauw ere samenwerking tussen SHV en Unitcentre EXPOSITIES ECHTPAAR VERONGELUKT L'A I Receptie van Feijenoorcl Demonstratie van kabouters tegen golfbaan in Staelduinse Bos i&mmm row„. zihssivr„ep%^ngdgwoT,den-H*,s 8riKeiig te ™grSchd^„n paginp. 4 - woensdag 13 mei 1970 door GEERT-JAN LAAN ,TU moet niet vergeten, dat wij van reders algemene ver voerders zijn geworden. En waarom zouden wij dan een container alleen maar over land en over zee vervoeren. Men heeft mij eens gevraagd hoe komen de volgende gene ratie containerschepen van de ACL er uit te zien? Ik heb toen geantwoord, misschien komen er straks grote vliegtui gen met de naam ACL-HAL. Waarom niet!" Pieter Cornelis van Houten (62), deze week voor het laatst lid van. de raad van bestuur van de Holland-Amerika Lijn en medeoprichter (en nog voorzit ter) van de Atlantic 'Container Line is niet bang voor nieuwe ideeën. Dat is met name de afgelopen v«f jaar gebleken toen hij met de Zweedse reder Wallenius de eerste stap zette tot een bunde ling van* Europese krachten voor het op handen zijnde trans atlantische containervervoer. Binnen de Atlantic Container Line werken 'nu zes rederijen van vier nationaliteiten samen. Het tiende schip de „Atlantic Cognac" komt binnenkort in de vaart en daarmee is de rij-op- rij-af containervloot voorlopig voltooid. Nieuwe ideeën vallen ook uit de mond van de 130 kilo ronde reder op te tekenen wanneer de toekomst van de passagiersvaart, die zich bij de Holland-Amerikalijn steeds meer op de vakantiecruise concentreert, ter sprake komt Zoals bekend heeft de Holland-Amerika Ldjn in haar jong ste jaarverslag aangekondigd voorlo pig af te zien van een nieuwe passa giersschip. Van Houten; „De room is v«m de cruïsevaart weer grotendeels af Dat komt hoofdzakelijk door de nieuwe werkelassificatie en loonsverhogingen waardoor de loonkosten met ongeveer twintig procent zijn gestegen. Om in een loonmtensief bedrijf als passagiers vaart te blijven zou het wel eens no dig kunnen zijn onder buitenlandse vlag te gaan varen". Hoewel het volume van de we reldhandel in dc afgelopen tien jaar sterk is gestegen, is het aandeel van dc Nederlandse reders in het trans port van deze goederen aanmerkelijk teruggelopen. Van Houten; „De oorzaken zijn deze. De ontwikkelingslanden, die in toenemende mate aan de scheep vaart gingen deelnemen en de steun, die in andere landen van rijkswege aan de scheepvaart werd gegeven. Pieter Cornelis van Houten Daarbij komt: de Nederlandse reders zijn altijd typisch lij n vaar tred eis ge weest en hebben daarmee de buik vaart en de tankervaart verwaar loosd. Misschien is de Nederlandse scheepvaart ais geheel wat lang be houdend gebleven. Tien jaar geleden werd nog nauwelijks een nieuw schip op krediet besteld. Aan de an dere kant, het heeft zeker ook zijn voordelen. U moet niet vergeten, wanneer de Suez-crisis niet was ge komen, in Noorwegen verschillende tankerrederijen in grote moeilijkhe den zouden zijn gekomen. Deze zijn om vijf voor twaalf door de Suez- crisis gered". Bovendien is er nu toch wel bewe ging, gekomcu. De grote fusie van de lijnen, op het Verre Oosten heeft in negen maanden tijd zijn beslag ge kregen. De Holland-Amerika Lijn begon met een samenwerking in in ternationaal verband. „Nee ik heb toch niet de indruk, dat de Neder landers hebben zitten slapen". De Atlantic Container Line, moet mede door het grote aantal .verte genwoordigde nationaliteiten - een ,vrjj groot aantal havens aandoen. Sommige Amerikaanse maatschap pijen (Sealand) concentreren het vervoer op een of twee grote havens aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Werkt dit op de lange duur niet in het nadeel van de Europese combinatie? Van Houten: „Ik ben ervan over tuigd, dat de vijf Amerikaanse rede rijen die zich op het ogenblik met de trans-atlantische contalnervaart be zighouden. binnen tw.ee jaar tot ra tionalisaties moeten komen. Er wordt veel gesproken over overca paciteit op deze route. Dat is waar voer de Amerikaanse „cake" van het te vervoeren pakket. Voor het Euro pese aandeel Is er echter geen over capaciteit (fel). Het. is natuurlijk dwaasheid wanneer de Amerikanen beweren, dat zij maar 6 procent van de totale lading van Amerika zelf vervoeren. Ze rekenen daar het massa ver voer bij. Van het lijn vaart- bedrijf hebben de Amerikanen 42 procent van het ladingspakket in handen. En dat is meer dan ons aan deel in bijvoorbeeld hot Nederlandse lad.agpakket. Bovendien vergeten dc Amerikanen dat bijzonder veel sche pen juist door Amerikaanse rederij en onder goedkope vlaggen zijn ge bracht. En dat geldt met name voor het massa ver voer. Wanneer de Ame rikanen beweren, dat om strategi sche redenen meer Amerikaanse schepen moeten worden gebouwd hoef ik er alleen maar op te wijzen dat iedere Amerikaanse maatschap pij, die zijn schepen onder een goed kope vlag brengt, een verklar ng moot tekenen, waarin hij z ch bindt om in geval van oorlog of oorlogs dreiging zijn schepen ten behoeve van de Verenigde Staten in te zet ten." „Er komt natuurlijk een tendens naar minder havens. Maar de Atlan tic Conta.ner Line heeft dan ook drie aparte diensten, die elk niet veel havens aandoen. De Europea nen hebben ziqh in drie verschillen de groepen verenigd; in Amerika vechten ongosubsid.eerde rederijen nog tegen gesubsidieerde rederijen om het ladingspakket." De Holland-Amerika Lijn beschikt ook over twee slmvadoorsbedrijven. Wat vindt de heer Van Houten van de tendens van het afgelopen jaar bij enkele grote concerns om hun minder winstgevende stuwadoorsbe- drijven af te stoten. Van Houten: „Ik vind dat een on begrijpelijke zaak. wanneer je zegt het stuwadoorsbedrijf loopt niet, ik schei er maar uit. Wij zijn tevreden over onze stuwadoors bedrijven. Juist met de concentratie in de haven ver dwijnen kleinere bedrijven, die de tarieven drukten. Wanneer iets tij delijk met gaat, betekent dit met dal het nooit wat wordt." Pieter Cornelis van Houten gaal na zijn carrière In het vervoersbe drijf (12 jaar Java-China Pakket vaart, directeur Van Gend en Loos, 1948 chef-vrachtzaken HAL, 1957 d.reeteur HAL en sedert vijf jaar president van de Atlantic Container Line) zeker niet stilzitten. „Na mijn afscheid een korte va kantie en dan vertrek ik voor m.jn nieuwe baas naar het Verre Oosten." De nieuwe baas is Soclété Généra le de Surveillance S.A. te Genève waar de heer'Van Houten tot advi seur is benoemd. „Het is een bijzon der aantrekkelijk bedrijf met 190 kantoren over dc gehele wereld. Een controle-maatschappij, die in op dracht goederen ontvangt, schepen in aanbouw onder supervisie houdt en, nu via een dochteronderneming ..International Shipp'ng Trustees" dienstverlening op het containerge- bied ter hand .neemt 1 ;?J. 'X;_ Van Houten geboren^'op Sumatra, maar vrijwel vanaf zijn eerste jaar een hartstochte lijk Haarlemmer zat al niet stil. Ere-voorzitter van de ko ninklijke HFC, mede-oprichter van de Nederlandse Sport Fede ratie, bondsridder van de K.NVB, bestuurlijke functies op- muziekgebied en last but not least, van organisaties op zake lijk gebied. Dan nu ook de ge meenteraad van Haarlem, want hij staat op een verkiesbare plaats voor de VVD. „Dat is geen politiek, dat doen ze in Den Haag". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Na afloop van de persconferentie over de actie van Feijenoord voor de oude stadswijken,'dronk voor zitter A. A. Couwenberg gister middag in Mont-Blonc aan het Boodezand een biertje. En pas sant liet h(j aan wie maar even. belangstelling toonde het pers communiqué over de Feijen- oord-actie lezen. Iedereen was enthousiast over dit gebaar. Een bezoeker zelfs zo erg, dat hij zijn portefeuille trok en Couwenberg een briefje van duizend overhan digde. Couwenberg: „Daar ben ik natuurlijk erg blfj mee. Logisch. Net had ik er een die zegde me twintigduizend gulden toe. Ik denk dat we een miljoen halen..." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, De Rotterdamse rechtbank heeft gisteren de 20-Jarige zeeman Franklin I. uit Curacao veroordeeld tot een gevange nisstraf van twaalf maanden, waarvan twee voorwaardelijk, met aflrek van het voorarrest wegens zware mishan deling. De officier van justitie had op 1 mei een gevangenisstraf geeist van ander half jaar met aftrek van het voorar rest. Op de avond van 2 maart had I. bij de Rotterdammer B. thuis met doze ruzie om een vrouw gekregen. De onenigheid liep zo hoog dat de zee man. een knipmes greep en op B. af kwam. De Rotterdammer vluchtte hierop het huis uit. Op de burg. Mei- naszlaan haalde I. de Rotterdammer in en stak hem in de borststrcek. Snel ingrijpen van een medische student redde B. het leven. (Van eep pnzerNyèrélaggeyersj - R.OTT ERDA3tf;. Vydênsdètf tNiDe^'tu- wadoorsmaatschapplj Rijplaat NV. oen dochteronderneming 'van de Steenkolen Handels Vereniging, gaal niet samenwerken met Furness' scheep vaart- en agentuurmaatschappij NV op het gebied van het conventionele stukgoed. SHV en Furness hebben hierover de laatste maanden bespre- k.ngen gevoerd. In een communiqué, déelt de SHV- mee dat jn de toekomst wel in toene mende mate zal worden samenge werkt met Unitcentre.Demogelijkheid hiertoe is ontst2&n door de snelle o:Vw kkel ng van het containerver voer en het toenemend gebru'k van scnopen d e zowel containers als unit- loads als conventioneel stukgoed ver voeren. De totale werkgelegenheid in de stukgoedsector van de SHV blijft door deze ontwikkeling verzekerd. De ondernemingsraad en de vakorganisa ties zijn hierover ingelicht. (Van een onzer verslaggevers) -ROTTERDAM, woensdag. Feijenoord wil minimaal één miljoen gulden bij elkaar zien te krijgen voor vérbetering van het leefkli maat, vooral voor de jeugd, in oude woonwijken. Dit geschenk, waaraan bevolking en bedrijfsleven kunnen bijdragen, wil de nieu we Etiropa-Cuphouder de stad aanbieden uit dank voor „Het en thousiasme en de wilskracht van de werkers uit het oude Rotter dam, uit de delen van de stad die thans achterblijven in leefbaar heid." Feijenoord, aldus voorzitter A. A. Couwenberg, voelt zich van harte verbonden met de men sen in de oude wijken. Uit die mensen is Feijenoord geboren. Feijenoords succes is hun suc ces, aldus de heer Couwenberg gistermiddag. Op welke wijze het geld wordt be^ steed, Is nog niet bekend gemaakt. Voorzitter Couwenberg zei gister middag alleen dat de gedachten uit gaan naar „speelwerktuigen en kin dercrèches en dergelijke". Dc bedoeling is dat een commissie be staande uit ver tegen woord iigers van Feijenoord, dc st.chtliw Communi catie '70 en het gemeentebestuur en onder voorz'ttersehap van dc voor zitter van dc Kamer van Koophan del mr W. H. Fockcma Andreae vóór november bekend maakil welke bestemming-het geld krijgt. Ongeveer vijftigduizend gulden is al binnen. Het is gegeven door de C 7O-organisatie en door nachtclub eigenaar Gerard Hulscher. Feijen oord zelf stort ook een groot bedrag naar verluidt honderdduizend gul den. De Europacup, die deze actie op gang bracht, wordl vanaf vrijdag ten toongesteld in een C'70-pavIljoen over Fe.jenoord d3t wordt ingericht op hot Stadhuispie'n. Gelden voor het fonds kunnen hier worden af gedragen. De mogelijkheid wordt geboden zich naast de trofee te la ten fotograferen voor minimaal een r.jksdaatder. De opbrengst van deze actie gaat naar het fonds. Ook de winst van de vet koop van souve nirs in het paviljoen wordt ge bruikt om oude wijken een betjr leefklimaat tc geven. Andere mogelijkheden veld te storten z'jn: op de reken ng Fe jenoord-Eu- ropacup '70 b j allo banken in Rot terdam en op gironummer 131544 van Fe'je noord. De Europese voetbalkampioen heeft laten wo'.en vrijdag, tijdens een re ceptie in Rolterdam-Hillon geen bloemen of geschenken aan te ne men, Wie iels wil aanbieden, moet een fiepcftenk onder couvert voor het fonds meenemen. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, wr^ensdag. In het pand van de Rotterdamse Kunstkring aan de Witte de Withstraat 35a wor den van24 mei tot en met 14 juni werken van leden van de Stichting Fe deratie van Amateur Beeldende-kun- stenaa rsvereni gi ngen in Nederland tentoongesteld. Het betreft hier inzen dingen van de Teken- en Schilderclub „Rotterdam", „Cream" te Schiedam en ..Tediro" te Rotterdam. De expositie is dagelijks te bezichtigen van 10.00 17.O0 uur; zondags van 11.00—16.00 uur. Het kunstcentrum 't Venster aan de Goovernestraat van 16 mei tot 5 juni voor het werk van Sjoerd Buisman. Met onnavolgbare distinctie en die pe muzikaliteit speelden gisteravond in de goed gevulde kleine Doelenzaal de violist Herman Krebbers en dc pianist Marinus Flipse voor de abon nementhouders der solistenconcerten, aan wie de Rotterdamse Kunststich ting een extra concert van deze belde prominemen aanbood, na het zevental avonden, waarop veelbelovende debu tanten zich presenteerden. Krebbers en Flipse hebben vooral in het ver leden maar ook nu nog wel, veel samengespeeld en hun combinatie droeg daarvan ook gisteren duidelijk de sporen. Het samenspel getuigde van artistieke eensgezindheid en be rustte zowel op welbegrepen af spraken als op een goed aanvoelen van elkaar. Krebbers had voor dit concert een gemêleerd programma ge kozen, dat vooral voor de pauze boeiend van samenstelling was. Pij pers ingetogen eerste sonate en Mes- siaens ernstige Thème et Variations (vermoedelijk uit zijn nog tamelijk vroege tijd) flankeerden de eerste so nate van Beethoven. Met het Pocme van Chausson, de Habanera van Ravel en drie stukken (Souvenir d'un Ueu cber) van Tschaikowsky werd het ge bied van de dankbare virtuozenlltera- luur betreden, dat in do toegiften on vermoeibaar werd voortgezet. Extra's konden na het frenetieke applaus na tuurlijk niet uitblijven, want men liet de kunstenaars slechts node gaan. Krebbers' vioolspel is dan ook wel zo uitzonderlijk gaaf en stralend, zo aris tocratisch ook in zijn technische supe rioriteit en artistieke rijpheid, dat het luisteren er naar als een rustgevende geestelijke verkwikking kan worden ondergaan. Dat Krebbers getuige o.a, het voor Flipse bijna verwarrend vlugge tempo van Tschaikowsky's scherzo ondanks de hoge vlucht, die ztjn kunstenaarschap heeft ge nomen, iets van zijn jeugdige over moed heeft behouden, verdient slechts bewondering temeer. Het tekent hem als de rasmuzikant, de „speelman", die de vreugde in zijn vak ten volle heeft behouden en, bij alle ernst, ook uitbundig wil zijn. Hij kan het zich permftteren, Het klankbeeld blijft al tijd volkomen helder en doorzichtig. En zó gespeeld worden zelfs stukken, die zwemen naar de salonmuziek, ju weeltjes. ELLY SA LOMÉ (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Ter gelegenheid van het winnen van de Europa Cup houdt Feijenoord vrijdag avond van 19 tot 20.30 uur in het Hil- ton-hotel een receptie. Het echtpaar J. W. Hagendijk (66) en A. Hagendijk-Schouten (56). uit,. Rotterdam is gisteravond om het leven gekomen toen' het in een auto de met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang Charloise Lagedijk/ Langenhorst opreed, toen een trein dicht genaderd was. De bestuurder van de goederentrein, die 55 km per uur reed, kon een botsing niet voorkomen. De auto van beide slachtoffers werd duizend meter mee gesleurd en werd volkomen vernield. I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het actiecomité „De Vrije Pad destoel", dat het Staeldüinse Bos voor iedereen wil behouden, had gistermiddag in „Oid Dutch" aan de Rochussen&traat een gesprek met baron de Vos van Steen wijk, die het niet-mllitaire gedeelte van het bos gekocht heeft om er een golfbaan op aan te leggen Rotterdamse kabouters, die hun ge- zich.en wii gemaakt hadden met boek weit en zonder bos z(Jn w» bleek, bos is beter', riepen, hielden dc baron na het gesprek aan en vertelden hem wat er zou gaan gebeuren als lib zijn plan doorzette. Z« zullen op het ter rein mollen loslaten cn voor kabouters uit het hele land spitwedstrijden orga niseren, De baron zei zeer onder de indruk tc zyn van de demonstratie. Jan Knippenberg, lid van het actie comité over het gesprek: „We zaten gewoon op een andere golflengte tc praten. De baron vindt dat hij het tegendeel van een natuurvernieler is, en dat iijj in plaats van een recreatie terrein afbreekt, er juist een aanlegt. j oon op de proppen komen met de 500 gulden lidmaatschap, zegt hij dat in principe iedereen lid kan worden. Wij hoorden ook van de ba ron dat iemand die boven de 26 is en ;lid wil worden, dit alleen kan als hij medeaandeelhouder van het golfter rein wordt, een aandeel kost ƒ2000." Aanstaande vrijdag gaat de actie groep samen met „Leefbare Delta" een estafetteloop naar minister Schut houden, om hem duidelijk te maken dat hel Staelduinse Bos, het enige niet-aangelegde bos in de Rijnmond, voor iedereen moet blijven en niet voor Amerikaanse zakenlui, Lions- en Rotaryleden. TN/E stoeltjeslift is uitermate ge schikt voor dynamische Rotter- damvmrs die lijden aan managerziek te. Wiebelend a«?i een kabel ziet Rot terdam er beslist heel anders uit. Cap tains of industry breekt er eens even uit en maak een gondelvaart door Rotterdam. IJ zult tot onthullende ontdekkingen komen, U kunt bijvoorbeeld uio coüe- ga-managers, misschien wel uto con currenten, bezig zien achter hun sta- tusbureaus, htm telefoons, hun inter coms, u kunt zien hoe belachelijk druk ze zich vlaken, energiek telefo nerendrommelend in dossiers. Terug in uw directieverblijf ziet de wereld er anders uit. U mag C 70 wel dankbaar zijn. j^JENSEN die niet juichen over de stoeltjeslift zijn de bewoners van de flats nan, de Karei Doormams traat. Deze stadsbewoners houden hun zon- wering hermetisch gesloten en lekker op het bale on zitten is er ook niet meer bij, steeds gondelt er iemand voorbij. Je kunt ook te veel communi catie hebben. fTEr leven is vol tragiek. Zó sta je op het da ikon nan hel stadhuis, toegejuicht door tienduizenden mensen en zo hoor je enkele dagen later, dat je twee weken achter slot en grendel gaat, dat je gewoon ordinair moet „zitten". Je wint de Europacup, je staat op het hoogtepunt van je loop baan, maar de rechterlijke molen draait- gewoon door. Als een nummer, ais een van de vele dronken automo bilisten is Ernst Happel de weg van de Noordsingel gegaan: „ja, edelachtbare, nee edelachtbare". En het komt allemaal in de krant, twwt als de „groten" dronken achter het stuur zitten is dat nieuws. Sroat- lenbroefc, Mellema, Joop Doderer, de burgemeester van Alkmaar Vfytema, de Haarlemse rechter Rambonnet, Ka rei Prior en wie volgt. Ze hebben al lemaal de krant gehaald, met naam en toenaamwant de gebruikelijke be scherming die verdachten genieten doordat alleen htm initiale» worden genoemd, geldt niet voor beroemdhe den. Een journalist die schrijft over de Oostenrijkse voetbaltrainer Ernst H. van de Rotterdamse sportclub F, maakt zijn bericht alleen maar pi kant. Hij geejt de lezer de illusie een raadseltje ie hebben opgelost. C^OAthlIGE gemeenteambtenaren k hebben een scherp ontwikkeld ge voel voor symboliek. Ze komen op het idee om op 14 mei (dat is morgen) een dagprogramma van de Stichting Havenbelangen te organiseren, een programma waaraan o/jicierett van de Nederlandse en Duitse krijgsschool deelnemen. Uitgerekend op de dag dat het precies dertig jaar geleden is, dat afgestudeerden van de Duitse krijgsschool Rotterdam in puin gooi den. *938 saBïrashaa TTET echtpaar PIETER SA LESMAN (77) cn AN SA- LEMAN-GIESEL (67) wonend aan de Pieter Postlaan 99 a is vandaag vijftig jaar getrouwd, Met felicitaties va» het Rot terdams Dagboek. ^7EROLiMES bulpsteven op het Churchlllplein staat In de menie. Zou men er bij C 70 achter ziju gekomen, dat een bonk roest midden in de stad geen gezicht is? JN het Bouwcentrum is op het ogenblik ontzettend veel tc doen. Het barst er van de tentoonstellingen; tijdelijke cn permanente exposiiies over maatschappij, bouwen en wo nen, films, aktieSj experinjeu- ten, Ingerichte woningen, boek winkel. informatiecentra, café, restaurant, enz. De ope ningstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 9,00 tol 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegangs prijzen S 1,60, setudenten en scholleren lf-, groepen 1,-. is een tijd geweest, dat de nieuwe wijken sterk In het nieuws waren. Dat is hele maal veranderd. Het zijn nu juist de oude wijken die kun nen rekenen op vele pagina's in de kranten. Over het ge beuren in de wijken Feijen- oord cn Oude Westen is een l en toonstelling samengesteld (o. a. foto's, knipsels cn plan nen). in gebouw De Heuvel, van 9.00 tot 17.3KJ uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1