Rijnmond wil beheer over haven Rotterdam naar zich toe trekken ROTTERDAMS DAGBOEK Herdrukken Bekker is speels op nieuwe, stoere manier Jubilarissen van deze krant GOUZY Sandleben: eenzijdige liedkunst R OTT ERDA M RIJN MOND Echtgenote van wethouder opent voorlichtings centrum GEB Kans gering dat dolfinarium met Pinksteren open is VOORRONDE VAN VERKIEZING NAALDPRINSES Notities H.vli:i:nü,- kur.stir. Rijnmond j DOOR CEES VAN DER GEER - Jacob Pins Nu of nooit Start Bijenkorf DRAAGBARE TV-APPARATEN pagina 4 - donderdag 14 mei 1970 (Van een oirzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Rijnmondraad heeft gisteren met 47 tegen 11 stemmen beslo ten de „Nota-Fibbe" over de toe komstige structuur van het open baar lichaam, zij het zwaar g mendeerd, te aanvaarden. Deze nota, plus discussie daarover, zal aan de minister van binnenland se zaken worden gezonden, opdat hij er zijn voordeel mee kan doen bij het ontwerpen van een nieuw wetsvoorstel over Rijnmond. Na een proefperiode van ruim vijf -jaar met de huidige wet op Rijnmond, .zaj.de minister worden gevraagd de ÜRijiunondraad (van. 65 en niet van 81 leden) viarechtstreekse verkiezingen tot stand te laten komen, de raad aan merkelijk meer bevoegdheden te ge ven» het openbaar lichaam van een ei gen financieel .(statuut te voorzien en een in de wet geregeld College van Advies en Samenwerking (CAS) in te stellen. -*Tot nu toe. werd de raad direct ook gekozen, heeft het lichaam zeer be perkte bevoegdheden, heeft het geen financieel statuut en geen bij de wet •geregeld College van Samenwerking. -•Bij de behandeling van de „Nota- Flbbe" zijn gisteren 22 amendementen ëh'vier moties ingediend; Een van de belangrijkste besluiten die de raad nam was dat hij zich uit sprak vóór de suggestie van Rijn- mohd-voomttér W. A. Fibbe om het havenbeheer na een periode van zes jaar na inwerkingtreding van de nieu we .wet onder Rijnmond te brengen en niet. langer onder Rotterdam te laten ressorteren., pat geldt ook voor de aanleg,, het onderhoud en de exploita tie.-, van zeehavens en zeehaventerroi- nen. TEen motie'van PvdA-afgevaardigde mr-H. Versloot tc eniger tijd te komen tot opheffing van de 23 gemeenten en tc.:.'werken in de richting van één stadsgewest, werd met 27 tegen 30 stemmen verworpen. Over de vraag of de voorzitter van Rijnmond voortaan gekozen of be noemd moet worden, werd men het "niet eens. De stemmen staakten bij een motie van de heer Versloot: 29-29. ïnde volgende vergadering zal over ditpunt worden overgestemd. •Vóórts zal aan de minister van bin nenlandse zaken worden geadviseerd hëï: openbaar lichaam straks niet „Groot-Rotterdam" le noemen maar .„Gewest Rijnmond". '.'.'Tegen, de ;,Nota-Fibbe" stemden A. j':;van den Bérghe, Hi van der Stoel ën;G. Z- de Vos (allen KVP), mevr. J. Timmer-Kroef, mr A. J. Jansen en mr M.\ A, B. L. van Meetelen (allen FCÖ), H. G. Barendregt en drs C. H. lüeinbloesem (beiden SGP), B. E. Collé en mevr. H. de Vos-Krul (bei den'CPN) en de heer A. Snoek (BP). De Marinierskapel gaat van 15 t/m 25 mei naar Engeland ter gele genheid van de' „Mayflower" herden king. Op 16 mei zal de kapel o.l.v. ■majoor J. P. Laro, optreden bij de opening van de „Dutch Fortnight" in ■Plymouth. De burgemeester van Lei den zal deze opening verrichten. M. J. Schelling (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM; donderdag Dezer dagen 15 mei is bet 25 jaar geleden, dat de chef van de advertentie-afdeling van deze ltrant, de heer M. J. Schelling (60) in dienst trad van Het Rot terdams Parool. Gisteravond werden hij en zijn echtgenote in „Continental Inn" in de Leeuwenstraat bij het Rodezand gehuldigd; Veel collega's, nog veel meer rela ties, zomede personeelsleden van Het Rotterdams Parool brachten hulde en cadeaus variërend van gevoelige toespraken tot een schommelstoel en Kostbare envcloppcn-mefc-inhoud. (Eerder deze week werd Rlen Schel ling, met ruim veertig andere Parool medewerkers gehuldigd vanwege hun lange staat van dienst die dateert van uit of vlak na dc Tweede Wereldoor log), Voor het feest want daar is de receptie op uitgelopen begon, bracht het majorettecorps „Prins Alexander" dc heer en mevrouw Schelling in dc Leeuwenstraat een se renade. Een dag of wat geleden hebben we in ..De Plasmolens" even zitten praten mot do heer Schelling. Hij noemt zichzelf „een doorgewinterde krante jongen", die zich „nooit heeft kunnen losmaken van de pers". Tot onze ver rassing zei hij ook meer waarde te hechten aan „trouw- aan het bedrijf" dan aan een benoeming tot mededi recteur van een reclamebureau. Gisteravond bleek duidelijk, dat de door de heer Schelling opgebouwde relatiekring ei' een van niet te onder schatten waarde is. Vóór en in de oorlog werkte de heer Schelling bij Voorwaarts, dat later Het Vrije Volk zou worden. In 1945 H. Gutteling werd hij door ondergronds werkende, inmiddels gepensioneerde, Parool-di recteur B. de Vries uitverkoren de ad- vertentiehandel op poten te zetten. Dat De Vries' oog op Schelling viel, was geen kwestie van vriendjespoli tiek, maar een zaak van kijk hebben op kwaliteit Schelling geeft toe dat hel 25 jaar lang „hard werken is geweest". Zijn lijfspreuk: „Je moet niet eerst je arti kel verkopen, maar jezelf. Daarna gaat het artikel vanzelf". Dc heer Schelling kon gisteren in „Continental Inn" zelf ook nog cadeaus uitreiken en met name aan twee dewerkers-sinds-1945 aan Het Rotter dams Parool. De ene: de heer A. Aai- berts (60), die achtereenvolgens in specteur en administrateur was en nu kassier van Het Rotterdams Parool is. Over vroeger zegt hij: „Ontelbaar vele stunts. Een uitermate drukke, maa: heerlijke tijd". De andere: de heer H. Gutteiing (59), in vroeger jaren mr Parolus. Daarover: „Ik verscheen in de jaren '48'50 bij belangrijke voetbalwed strijden, feestavonden van verenigin gen, enz. Er werd dan van mij en de omstanders een foto gemaakt, die in dc krant verscheen. De persoon mei een kringetje om zijn hoofd kreeg oen beloning van vijf gulden". Terecht kregen ook deze noeste Pa- roolwerkers enveloppen-mct-inhoud. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De echtgenote van de wethouder van. openbare Nutsbedrijven, me vrouw C. Jettinghof-Schoenma- kers, heeft gistermiddag het. nieuwe voorlichtingscentrum van het Gemeente Energiebedrijf in het gebouw aan de Rochussen,- straat geopend. In dit centrum, waar de vroegere gastoonzalen en elektro toon zaal zijn samengevoegd, wordt de consument ingelicht over het toepassen van elek triciteit en gas. Het centrum bestaat uit een grote toonzaal en een ruimte waarin le zingen en diavoorstellingen kunnen worden gegeven. In haar toespraak merkte mevrouw Jettinghof op dat het gebruik van gas, water en elektri citeit in 12 jaar is verviervoudigd, en het niet voor mag komen dat de buis vrouw in hot duister tast ten aanzien van de prijzen. 2ij sprak de hoop uit dat in bet centrum veelzijdige en betrouwbare voorlichting gegeven zal worden en opende het centrum met het zetten van een vlaggetje op een maquette, waardoor de echte gehesen werd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Eind mei wordt het dolfinarium in de Leu- vehaven officieel geopend maar de C'70-organisaUe blijft druk uitoefenen de eerste voorstellingen al met de pinksterdagen te laten geven. De kans hierop is evenwel niet zo heel groot omdat dc dolfijnen in het algemeen zo'n drie weken nodig heb ben om te wennen aan een nieuwe om geving. De verzorgers van de dolfijnen staan dan ook vooralsnog sceptisch te genover de plannen van C'70. Geven zij wel toestemming voor openstelling, dat wordt de eerste voorstelling zon dagmorgen om tien uur gegeven. De aanvangstijdstippen van de andere dagelijkse voorstellingen zijn om twaalf, twee, vier en acht uur. Het cafe met terras e.n de drie sou venir, winkelt) es zijn op het ogenblik op de dekschuiten in aanbouw. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag In het gebouw „Palace" in de Zomerhof straat is gisteravond de Rotterdamse voorronde van de wedstrijd „wie wordt Naaldprinses van Europa 1970" gehouden. De ongeveer 30 deelneem sters toonden in een amateurmodo- sbow hun zelfgemaakte kleding. De winnaressen van de eerste en tweede prijs. mej. M. H. J. A. Gebui3 en mevrouw J. Schillemans-Franken. gaan naar de nationale finale op 13 juni in Amsterdam. De beste acht van die finale komen uit in de internatio nale eindstrijd op 18 juli in Luzern. De hoofdprijs van de nationale finale is een Pa nam-vliegreis. Mejuffrouw Gebuis won de eerste prijs (een Sin- gernaaimachine) met een gypsy-look jurk met midi-lengte en veel paillet- jes. De tweede prijs (een waardebon van 100) was voor een complet, be staande uit een jurk met mantel, die aan twee kanten gedagen kan worden. ËR komt ge eneind aan de „■stroom publikatïes over Rotterdam. Uitgeverij Gysbers Van Loon in. Arnhem is op de.markt gekomen met een se rie- van acht boekjeswaarvan ér-inmiddels drie zijn verscho nen. Het zijn: „Het voormalige Chariots en Katendrecht als mede het verdwijnend lande lijk schoon in en om den Charloisschen polder te Rot terdam", „Oostelijk Rotterdam Kraliupseheueer en Capelle aan den IJsel met verdwenen en bestaande merkwaardighe den aan Scftielond's Hoepen Zeedijk'' en „De Rotterdam- sche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden". Alle drie. boekjes zijn geschreven door J. Ver heul Üzn met een voorwoord van Leen Molendijk. Het zijn herdrukken wan hoekjes die kort voor het uitbreken van de oorlog verschenen. - De boekjes zijn niet goed koop. De twee eerstgenoemden kosten veertien gulden per stuk, de derde twaalf. Geble ken is echter, dat voor de ver koop uan een boek over Rot terdam de prijs vrijwel nooit een belemmering is. Boeken over Rotterdam zijn bestsel lers. Ter perse zijn de volgende herdrukken: „Merkwaardige oude bouwwerken aan het Jaagpad van Over schie naar Delft", „Kralingen en 's-Gra- venweg alsmede oude merk waardige buitenhuizen en boe renhofsteden aan dien weg", „De Rotte met dc Bleiswijk- sche meren en de omliggende gemeenten HiUegersberg, Berpschen/toefc, jBieiswjjk, Moercapelle en Zevenhuizen", „Ysclmohdc, Ridderkerk en Barendrecht alsmede yerdwe- nen en nog bestaande merk waardigheden in het oostelijk gedeelte van het eiland Ysel- monde", „Pernis, Hoogvliet Poorlugaal en Rhoon alsmede verdwenen en nog bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland Yselmonde". OP een terrein aan. de Mo lenvliet Splnozaweg (Lombardijen) staat een ko lossale tent. Daarin worden de komende maanden allerlei „dingen" gedaan onder het motto Manifestatie .;70, een- soort alternatieve C70; T)EZE rubriek zal steeds kond doch van dc tentac tiviteiten. Morgenavond Is er om zullen we treuren ,de bajes is zogroof.Begrep en! CPARTANEN, hebt gij het J lied „Kessler ha-ha-ha" al ingestudeerd? Amerikaans ballet door de groep van Ineke Sluiter. Ebo nies en Connection zijn er ook. Zaterdagavond is er een bloessjoo (dit is alternatieve spelling) met Big Wheel en donderdagavond komt Djet Soul Formation. Het kan natuurlijk stom toeval zijn, maar ook mogelijk is dat de func tionaris die dit kenteken uitreikte het er gewoon om gedaan heeft, Dit Is overigens niet de enige ambulance met'au'erop. A LS er geen bijzondere acti- vlteiten in de tent zijn is hij geopend als jeugdsoos. Men meldt ons dat een ieder er van harte welkom is en dat men mag doen en laten wat men wil. Het doen interesseert ons meer dan het laten. PA naar C70, haast, u want Yde tyd is kort cn boven dien dringt h(j. Trouwens, hue lang houden we dit mooie weer nog? /GENOTEERD uit de mond van een achtenswaard persoon -ik begin zo langza merhand terug te komen op mijn bedenkingen tegen C70, T)E kok van De Turk aan de -*~r Schicdamsevest is een ocr-Spartaaft, Hij komt wel- eens bij ons aan en veelal is hij wat triest gestemd. Maar gisteren had hij het hoogste lied. Hij galmde „en waar- gaat staan, benen recht, rug gestrekt. Nu plaatst u beide handen met de rugzijde tegen de wangen, zodat uw ar men de vorm van een drie hoek aannemen. Vervolgens vraagt u het verbasterde pu bliek wat dit alles beduidt. Het antwoord ik heb te dicht bij de cup gestaan. JONGEREN van zeventien jaar cn ouder, die goed met kinderen kunnen omgaan en die een middelbare school opleiding hebben gevolgd of aan het laatste studiejaar be zig zijn, kunnen medewerker worden van Jeugdland, dat van 4 tot en met 31 juli in de Encrglehal aan de Abraham van Stolkweg wordt gehouden. Vooral in de laatste periode (van 20 tot en met 31 juli) zijn er nog mcdewerkersplaat- sen vakant. Voor het leiding geven aan de kinderen wordt een redelijke vergoeding gege ven. De Rotterdamse Stichting voor de Lichamelijke Opvoe ding. gevestigd in het EN-Ge- bouw (derde verdieping, ka mer 370) aan de CooJsingcl geeft alle Inlichtingen. Men kan ook bellen: tel. 14.77.44, toestel 404. Werk van Kor Bekker, geëxposeerd in De Doelen Moerasloper, Bergenkoning, Watermuzikaht. Zomaar wat romantische titels voor speelse metaalplastiekjes, die Kor Bekker in '64 nog maakte. Sindsdien is er in het werk van Bekker wel het een en ander veranderd. De grappige beestjes, de vreemde vrouwtjes maakten plaats voor werk dat duidelijk door techniek en machines geïnspireerd was. Beelden oi' ob jecten, die in. Rotterdam passen, stoer en stevig als de slepers in de haven, eerlijk als het ijzer zelf. Dat stoere en eerlijke heeft hij in zijn nieuwe werk nog. Het blijkt onder andere heel duidelijk uit zijn materiaalgebruik: het gepolijste, roestvrije staal heeft plaats moeten maken voor staal (nu vaak niet roest), hout en zeildoek. Maar vreemd genoeg is er ook iets van die vroegere speelsheid, uit de tijd dus van de vrouwtjes en de beestjes, teruggekomen. Geen speels heid die cr duimendik bovenop ligt weliswaar, maar zijn blokken met scharnierende luiken, zijn als een treintje aan elkaar gekoppelde, scharnierende'buisjes en zelfs zijn met hoezen toegedekte blokken, dagen de kijker op zijn minst uit even in actie te komen door de luiken in een andere stand te zetten. Dat diezelfde kijker daardoor de relatie van het object ten opzichte van dc ruimte mede verandert en aldus doende bezig is aan een praktisch stukje ontwikkeling in de- beel dende kunst beseft hij wellicht niet eens. Maar feit is het wel. Met zijn huisjes, met name het grote, houten huisje en de daardoorheen lopende baan van zeildoek gaat Bekker de kant van het speelobjekt uit. Uitvoering op groter schaal zou dc bruikbaarheid bewijzen en te vens aanleiding kunnen zijn voor verdere ontwikke ling van het idee. Hetzelfde geldt voor de balken met bouten. Nu al, op niet eens zo groot formaat, geven ze een goed idee van ds gevolgen van de botsing tussen kracht en ma terie. Groter uitgevoerd (en kans daarop bestaat van wege een opdracht) is een overtuigender illustratie van kracht nauwelijks denkbaar. Weliswaar ligt galerie. De Cycloop wat terzijde van het communicatieve hart van Rotterdam, maar deson danks wil het echtpaar Kloosterman een steentje bij dragen aan de festiviteiten rond C'70. Ze doen dit met twee tentoonstellingen, beide ge wijd aan Israël, Tot en met 6 juni presenteren ze het werk van Jacob Pins en daarna noteert u het al vast maar „bijbelse bodemvondsten": een collectie archeologie, waaruit vrijelijk gekocht kan worden. De reeks houtsneden die Pins in De Cycloop toont, zijn van een sterke, expressionistische zeggingskracht. Bovendien is er eer» uitstekend gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de houtsnede. Een effectief la ten meespelen van de nerf van het hout en sterke, goed. afgewogen tegenstellingen in zwart-wit. Jam mer, dat Pins' prijzen niet zo Nederlands zijn. Voor een bezoek: het is aan de burg. Meineszlaan gemak kelijk te vinden. Daar waar dc Israëlische vlag uil- hangt. delram. Hij heeft tenminste het voordeel dat de route slof genoeg biedt. Lekker ronduit primitief en daardoor hartverove- rend (de haag van marechaussees of ander soort sol- dalen, zo plat als een dubbeltje!) is Nccrvoort in schil derijen van plechtige gebeurtenissen. Nieuw voor mij was hot Werk van Johannes Smits. Hoolepunt bij hem: „Beterschap", vader kust het popje van zijn ge nezende dochtertje. Goed voor op zijn minst een glimlach. Fenna de Vries heeft momenteel twee exposities in huis: het werk van Cornells Roggre en dat van Geert Voskamp. Over deze laatste wil ik het even met u hebben. Zijn werk geeft er volop aanleiding toe. Litho's on zeefdrukken, waarin de werkelijkheid naar eigen in zicht opnieuw is samengevoegd. Aanleiding extra echter zijn cle prijzen. Voor slechts vijfenveertig gul den komt u in het bezit van een prent op fors for maat (70x100 cm). Jonggehuwden, aarzelaars, stu denten, kamerbewoners, geschenkengevers dit is de kans, maar grijp hem dan ook! In dc vergadering van 20 januari 1966 heeft de ge meenteraad van Utrecht het besluit genome»» om: „over te gaan tot het doen inrichten van een educa- lieve expositie van blijvende aard van hedendaagse ku»»st". Het staat er wat ambtelijk (doen inrichten) maar het gebeurt toch maar eventjes. Een voor Nederland vrij unieke zaak dach ik, de moeite waard in deze .Rotterdamse kolommen even te signaleren. Jaarlijks trekt de gemeente Utrecht.eer» bedrag uit voor de aankoop van hedendaagse vooral nieuw- figuratieve kunst. In een voormalig postkantoor (Achter de Dom 14) kunt u deze aankopen gaan be kijken. Het zal dan daarbij uw hart goed doen te merken, dat cle Rijnmond met werk van Kees Sper- mon, Age Klink, dat de Rijnmond met werk van Kees Soerraon Age klink, Maria Carlier en Jakob Zekveld goed vertegenwoordigd is. Daarnaast is er werk van Lucebert, Raveel, Pol Mara, Breyten, Lucassen, Segui en Segal. Een kollektie waar Utrecht ook ciders best mee voor den dag komen. Een col lekt ie ook, waar menig mager gebudgetteerd museumman jaloers op zal zijn. Zondagsschilders zijn In. Zo langzamerhand vormen ze op dc toch al niet zo grote kunstmarkt een aardige concurrentie voor de professionele kunstbroeders. Zo stilletjes weg rijst 2elfs de vraag, of deze naleven in hun produktie niet al te veel gestimuleerd worden. De Bijenkorf de laatste tijd niet meer zo in het nieuws met zijn „kunstkoop-kollektie" heeft via dj*. Louis Gans vijf naleven in huis gehaald, die het wel doen op de markt. Toch dreigt misschien bij deze mensen de commer cie enigszins de overhand te krijgen. In ieder geval geldt dit voor het werk van Adrianus Sllngeland die met zijn vogeltjes in een wat monotone herhaling gaat vervallen. In veel mindere mate geldt het voor Pieter Hagoort, altijd nog trouw bezig met het in beeld brengen van de route van zijn stilgelegde paar- Jacob Pins: zelfportret IJAl'PEL mag veertien dagen XJ- liet celtic shirt dragen. (ADVERTENTIE) GROTE KEUZE UIT VELE GOEDE MERKEN BIJ AERTV. NESSTRAAT 38 TEL. 010-118811 ANDER auspiciën van het Rotter- dams Philharmonisch Orkest „Toonkunst" werd gisteravond in de redelijk bezette kleine Doelen zaal een zangrecital gegeven door de bas-bari ton Ernst Sandleben, een kunstenaar met een prachtige stem en een voor beeldige vocale techniek maar helaas een manco aan fantasie en uitdruk kingsvermogen. Sandleben lijkt een typische misschien zelfs wel ideale oratoriumzanger. Snel wisselende stemmingen worden in de aria's van oratoria of. Passionen niet gelancee»*d en de gevraagde expressie is meesten tijds van een ernstige, gedragen soort, vooral wanneer het om basaria's gaat. In het Üed valt aan een meer uitge breide scala van voordrachtsmanieren niet te ontkomen, zelfs niet ai stelt men, zoals Ernst Sandleben heeft ge daan, zijn programma op de meest eenzijdige wijze samen. Het merk waardige van Sandlebens keuze was tevens dat hij van grote componisten (Schubert, Schumann, Dvorak. Strauss en Ravel) in het algemeen de minst interessante liederen vertolkte. Met name Schumanns Liederkreis op. 39 de enige cyclus, waarbij de dichter, Josei von Eiehendorff, stond vermeld en de vier Bibliche Lïeder op. 99 van Dvorak bevatten vele min der geslaagde werken, om niet te zeggen, dat Dvorak in deze reeks een stijl hanteert, die als volslagen verou derd moet worden gekwalificeerd. Nu zou dat alles nog niet zo bp- zwaarlijk zijn geweest, als Sandleben üe kansen tot expressieve differentiatie ten volle had bon ui, maar dat was niet het geval, Tot cn met Ravels drinklied hoorde men een prachtig ge luid, fraai gecultiveerd en ordelijk ge bruikt. Van musiceervreugde was ech ter geen sprake. Incidenteel, b.v. in Schuberts „Der Musensohn" en in Strauss" „Ach weh' mir unglückshaftem Mann", leek or iets op te 'lichten in Sandlebens dictie. Mari nas Flipse, de attente begeleider aan de vleugel, stimuleerde op zulke ogen blikken de zanger waar hij maar kon. Echter, ook hij kon niet verhinderen, dat de saaiheid ai te spoedig werd hervonden. Jammer. Vocaal verdient Sandleben zijn reputatie ten stelligste," maar een liederen zanger is hij 'niet. ELLY SALOMÉ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1