Officier eist 2Va jaar I' "gen brandstichter S!. ROTTERDAMS DAGBOEK MANN 'ct HOOG-SAUERLAND Tegen vrouw die pas geboren kind doodde eis van zes maanden t l fTERDAM RIJNMOND^ Expositiezaal De Doelen wordt verbouwd C70 als voorbeeld Notities Hoofdpijn Verdachte had rancune - tegen maatschappij" CUP TE KIJK FELLE BRAND OP SCHIP MET LADING COPRA HET WEER IN ROTTERDAM juSss?* s/sig INTERNATIONAAL HOCKEYTOERNOOl OP VELDEN VAN VICTORIA KSS DB manifestatie C70 heeft voor alles duidelijk ge maakt, dat het in Rotterdam kennelijk toch mogelijk is in zeer korte tijd een aantal diu- gen tot stand te brengen. Ja ren spreken we over de zo noodzakelijke intimiteit in het centrumover het verbindende element tussen mens en stad ën ziet binnen enkele maanden blijkt het mopeiijfc de city een gezellig rommeligaanzien te geven. Hadden we daar niet eerder aan kunnen beginnen? Fietsenfabriek Phoenix en Fongers sluit: 160 ontslagen 'pagina 4 - vrijdag 15 mei 1970 (ADVERTENTIE) Dat fleurt opeen paar van van die gezellige kussentjes op de bank, in die grote fauteuil of in de rotan-tuinmeubelen e"wat is een tienerkamer zonder kussens? Koop ze nu deze leuke kussen dekjes gemaakt van vale mate rialen (w.o. weefstof en dobby- stof}, er zijn diverse dessins en heel veel ontkleuren. Kussendekjes in diverse maten nu per 2 stuks voor nog géén gulden. 2 stuks £~-'s (Van een onzer verslaggevers) v» ROTTERDAM vrijdag. Twee en een half jaar gevangenisstraf .^rnet aftrek van het voorarrest eiste gisteren de officier van justitie s» d<: Rotterdamse rechtbank, mr H. R. G. Feber, tegen de 27-jarige Lor de J. uit Rotterdam wegens het plegen van een groot aantal in- I J} en ee" bran<istichting in het bedrijf van de Rotterdamse ship- vit-C u j van Drom aan de Maaskade. Tevens zou hij per telefoon ge- hebben vijfduizend gulden van de heer Van'Drom los te krijgen onder het dreigement dat anders bet bedrijf in brand gesto ken werd Verdachte zou hieraan toegevoegd hebben,'dat-met de zo nen van de shipehandler ook nog iets kon gebeuren als aan zijn ver zoek geen gehoor zou worden gegeven, famihe Van Drom heeft enige tijd m een hel geleefd. Zij durfden de kinderen niet zonder begeleiding naar schooi te laten gaan", aldus de officier m zijn requisitoir. Verdachte ontkende echter de kinderen bedreigd te heb ben. „Het gezin kende ik niet, hoe kan tk dan weten dat er kinderen waren?" Het dreigement van de brandstich ting had op Van Drom veel indruk ge maakt. Twee dagen voor het telefoon gesprek, op ie kerstdag, had men al vuur m het bedrijf ontdekt. Verdachte was toen het gebouw binnengedrongen om de sporen van een eerdere inbraak uit te wissen. Hij had een paar flesjes aanstekerbenzino ov?;r Y*°er van het kantoor en de zeilmakerij gegoten en vervolgens de zaak In brand gestoken. De schade die door de brand aan de goederen werd toegebracht bedroeg ongeveer dertig duizend gulden. Ook het gebouw, dat eenzaam op een*voor sanering bestemd deel van het Noor- derèiland staat, liep voor enkele duizenden guldens schade op. anderhalf jaar tijd was dit de tiende keer dat men het gebouwtje was binnengedrongen. Verdachte had niervan drie- maal voor zijn rekening genomen. Zijn buit bestond o.a. uit aanstekers, transistorradio's, haarlak, dekens en jacks. Een bijzondere voor keur vertoonde hij echter voor een bepaald soort aftershave. Rancune Om he gebouw te bewaken schafte Van Drom zich een waakhond aan* Een succes bleek dit niet omdat het beest vals was en zijn baas regelmatig aanviel. Ten einde raad had de ship- chandler met een buurman hele nachten in ..eenauto "bij het gebouw doorgebracht. Behalve de drie inbraken aan de Maaskade pleegde Cor de J. nog een groot aantal andere. Zo had hij in ja nuari uit rancune ingebroken in een pand aan de Waalhaven bij een baas waar hij vroeger gewerkt had. Hij hoopte in de brandkast loonzakjes aan te treffen. Het lukte hem echter niet de kast open te snijden. Ook een con suptiekraam in het Rralingse Bos kreeg een bezoek van verdachte. Van een inbraak in de Van der Werffstraai hield hij 350 gulden en een bandre corder over. Cor de J. werd tenslotte op 9 fe bruari aangehouden op de Maaskade. De echtgenote van Van Drom 2ag daar een man lopen in een jack en «en trui die bij een inbraak uit het bedrijf van haar man gestolen waren. Zu waarschuwde twee agenten die op de Maaskade dienst deden en deze ar resteerden de man, Dc officier zei vooral zwaar aan de poging tot chantage te tillen. Mr Fe ber vond het griezelig dat verdachte zonder persoonlijk motief zijn agressie tegen een hem onbekend persoon en bedrijf gericht had. Verdachte had een rancune tegen de maatschappij omdat hij bij zijn werkgever, die failliet was gegaan, ontslagen was. Zijn inspiratie haalde hij vooral uil heeldromanne tjes. De raadsman van verdachte, mr .j M. de Jonge, zei in zijn pleidooi dat zyn client door toedoen van. een .des potische vader een zeer nerveuze jongen was geworden. Bij moeilijk- heden voelde hij zich direct ten achter gesteld. Door deze minderwaardig- heidgevoelens kwam Cor tot agressie, aldus de raadsman. Hy verzocht voor zyn dient, die volgens een psyehia trisch rapport in lichte mate vermin derd toerekenbaar is, een grotendeels voorwaardelijke straf. De rechtbank zat op 28 mei spraak doen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Vanaf vijf uur vanmiddag staat do Europa- Cup op het Stadhuisplein tc kijk. Dat inc?en gebouwtje dat vooi de bank van Slavenburg is neergezet, Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze kussendekjes ven di verse materialen in vele dessins en unïkleuren, diverse maten, 2 stuks. voor Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of Schrift, besr. (Van een onzer veslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Met de stemmen van de SGP-er C. N. van Dis en twee PSP-ers tegen besloot de raad gisteren een ton ter beschikking te stellen voor de verbouwing van de expositiezaal van De Doelen en eenzelfde be drag te besteden voor de viering van C70 in de wijken. Deze twee ton zijn over van het be drag van 280,000 gulden dat op de oor spronkelijke C'70 begroting voor kunst was uitgetrokken. „Door be treurenswaardige omstandigheden", al VOOrsteI van b. en w. „voor namelijk ontstaan door misverstanden lussen organisatoren en beeldende kunstenaars, kon helaas de voorgestel de tentoonstelling van moderne sculp turen op het Schoneburgplein geen doorgang vinden." Weihouder Van der Ploeg verklaar de dat 80,000 gulden js besteed aan nonorana o.a. voor de kunstenaars die ontwerpen hadden ingediend. „Op 20 naar een waardige vervanging om het overblijvende bedrag van twee ton alsnog te besteden gingen de gedachten uit naar verbouwing van de expositiezaal van De Doelen, die ia een maand gereed kan zijn. en extra FeA. Yoor de wijken. Het grote aantal initiatieven uit de wijken maakt hel nodig dat we af en toe bijspringen", a.ldus de wethouder. Kritiek van de zijde van de PSP op de c 70 was voor de wethouder aan- .JQiüing tot een lofrede op de manifes tatie: „Negentig procent van de Fto?- Jerdammers is blij dat het doorgegaan iS' Ile, Weer gaan bewegen en leert s avonds weer. Er komen vele bezoekers van buiten de stad". Verder Sf S-beeïVan der p!°e£ sr°p d=* c.70 blijvende .winst oplevert in de vorm van de koepels die na afloop in dewjken een plaats zullen krijgen: „We kunnen ze niet laten staan, dal zou de stad te zeer ontsieren," ver klaarde hij. Opgave van bet KNMI (fiJlaaJ Botterdam) Waarneming 8.40 uur heden gisteren Itl Rotterdam. Opgave van Kt ?35 „ff*"' Waame- wcWflmK im3a'nmfr*"n Windrichting no ?.\v Windkracht Temperatuur 12,1 zw, bcw, Iictr. 4- mist 10.6 Neerslag in 24 uur geeft 0.0 Max. tempi gisteren 14,40 uur: 20,2 Min, temp, gistere./! g.4o uur; ic.g aROTTERDAM Ji Honiftgerdijk verwachting vao n-l.i'wi' tin m £emlddpld keukenzout- f c pcr Ulcr» oemlddeld BC- .Ti1^ve{.,noyen 625 mlc>"a Siemens ie. Traden ardhel(l 12,5 Duftse "ardh'eids- i ^eark{ Ber«ipkm; verwachting van is exalte iK.'T'm- S6?'.»0010 kcuken*out- gebaite 155 mg per hier. gemiddeld ce- 610 ml"" Sl»n.»iV. fc- eraden "aMMa 13-0 Duits. hanlhtldi- motorschipaLuckyCn^ld^ff¥bashavenes^nefetle^rand ufteebroken5 iSfwn'0hd 'TI van cyPriot<«he verblUve^ginge^m^faromeaopfviJf ^eTrandet^iluSen,"antUsl' Vahantie in it-ehiayve treinreis mei excursies De plaats Willingen is zeker een verbiyf waard. Prachtige lig- nn oor.ho?0 ber®:en' Meaal voor hen, die notour willen wandelen en .fotogra- ter' h'niï 15?'e" e" t°.m^ev,n^ ls ze« fotogeniek. Ach- a .we"dln& van öe weg ligt een ander, üniorT5 la"Aschap verborgen. Er is een^bed geou- In 1 £en TldSetgolfbaan, bioscoop én vol op gelegenheid tot beoefening van de danskunst,. Het reisprogramma lQ*re* opzontiagmorzen vanaf elk gewenst station per Wl11 ngen. Vanaf Amsterdam en Utrecht een doorgaande trein, dus geen overstappen! Geselecteerde pensions, warm en koud stromend water op de kamers ™WJden. Woensdagsexursie naar Kassei, Arol- sen, Wilhelmshohe en omgeving. Vrijdags naar de mfdrfTtf f". °'a* K;astcel Waldeck. Zondags vertrek in de middag. U komt s avonds weer tn Nederland aan.. VERTREKDATA EN PRIJS: Vertrek op de zondagen 24 en 31 mei. 7, 14. 21 en Gen'Ts'september611 2' 10' 23 30 De reissommen voor deze 8-daagse reizen bedragen: Volwassenen 235.- per persoon. Kinderen 4 t/m 8 jaar 160,- per persoon. Kinderen 0 t/m 3 jaar 98,- per persoon. INLICHTINGEN EN BOEKINGEN: aan onze kantoren of telefonisch. 9144Ó0rClam: WibaUts,iraat 131 Rok'" 1». tel. 020- Rotterdam; Westblaak 9-1, tel. 010—135430. Utrecht: Korte:Janssvtaat 3, tel. Q30—1241. Den Haag: Prinsessegracht 3, tel. 070—182306. Vraagt oase geïllustreerde reiscatalogus (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, visdag De offi cier van Justitie bU de Rotterdams? rechtbank, mr R. 'A. Schimmel, eiste gisteren tegen de 29-jarige Marina M, uit Rotterdam een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voor waardelijk, met aftrek van het voor arrest omdat zU in december haar pasgeboren kind om het leven bracht. De vrouw had tegenover iedereen haar zwangerschap weten te verber-. gen. Zij wjlde niet'dat haar maii, als zeeman vaak bug van huis, het te weten zou komen omdat het kind niei door hem verwekt was. Zonder enige medische hulp had zij het kind op het tollet Ier wereld ge bracht. Nadat zy het gedood had ver pakte de vrouw het in een aantai plastic zakken en gooide het In de vij- ver bij het museum Boymans-Van Beunlngen. De politie had het pakjt op aanwijzingen van burgers uit het water gevist. - Reeds in het begin van dc zwanger schap had de vrouw geprobeerd dezt la onderbreken met behulp van pillen en drankjes. Zij was hiertoe over ge gaan omdat haar dokter geen hulp wilde verlenen. Marina was bang ge worden dat het Kind mismaakt zou zUn door het gebruiken van de pillen en drankjes. „Niet In het minst voor verdachte een tragische zaak", aldus dü officier. Naar zijn mening -had de vrouw uit angst en paniek gehandeld. „Het feit wordt in do maatschappij bijzondei Kwalijk opgevat, terecht naar mijn idee,aldus mr Schimmel. Anderzijds net bij er niet aan voorbij gaan dat de vrouw zich geheet op zichzelf aangr wezen voelde, ook al omdat haar ma een groot deel van het Jaar op x*els i Het was hein gebleken dat zij ee goede moeder was voor haar drie ar dere kinderen. Dc officier wilde bij het bepalen van zijn eis voorbij gaan aan allerlei normen. Doordat Marina M. reeds 72 dagen in voorlopige hechtenis had doorgebracht zou zij nog achttien dagen in de gevangenis moeten door brengen. Mr Schimmel wees er nog op dat verdachte was opgespoord doordat dc politie de herkomst van de goederen waarin het kind was verpakt was na gegaan en niet door navraag bij de artsen, zoals hier en daar was gesug gereerd. De raadsman van verdachte, mr W. Klaassen, gewaagde van een stuk le venstragiek. Hij verzocht de recht bank zijn cliënt de achttien dagen niet op te leggen. /De rechtbank doet op 28 mei .uit ispraak, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag In het ka der van C'70 wordt in het komend weekend op de velden van Victoria aan dc Kralirvgsewog een mternalio- naal hockeytoernooi voor jongeren gehouden. Aan het toernooi wordt deelgenomen door de officiële natio nale jongeren-elftallen 18 tot 21 Taar,~, van Duitsland, Engeland, Frankryk, Nederland en Zwitser land en door een viertal dames-elf tallen t.w. Engeland, Frankrijk, Ne derland (Zwarte Tulpen en Mar grieten). De wedstrijden beginnen i&n eerste pinksterdag om 10.30 uur. Op tweede pinksterdag wordt om 12 uur de waarschijnlijk belangrijkste 'wedstrijd van' het toernooi gespeeld door het Neder lands elftal en het Duitse. (ADVERTENTIE) Deze - vóórdelige aanbieding maakt her mogelijk onr. ineens meerdere paren van deze fijne faadstofsokjes tegelijk .te kor pen I Prima kwaliteit stretch badstof kindersokken, heerlijk in het dragen cn gemakkelijk te was sen. Deze sportieve sokken in leuke zomerkieuren koopt nu voor een extra lage prijs. sii-etcfr acryl badslol maat 23-30 maat 31-38 Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze vlotte acryl badstof kin dersokken, in de kleuren groen, rood,' oranje, geel, bleu, wit en marine en de maten 23 t/m 38. Elke vrijdagavond tot9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, bast Dtt is nakaarten. Bovendien is niet alles van C 70 even ge slaagd, maar daar kan nog verandering in worden ge bracht. Een aantal onderdelen van dc manifestatie kunnen wellicht verplaatst teorden. Toch moet het gehele ge beuren rond C 70 op een aan tal groeperingen een fruste rende indruk maken. Niet vanwege die dertig miljoen, die zo veel beter besteed had den kunnen worden, maar door het simpele feit, dat er plotseling zo veel blijkt te kunnen. Dingen die steeds voor onmogelijk toerden ge houden slaati er nu. Ik denk nu aan al die ver enigingen, èn organisaties die met jeugdwerk te maken heb ben. Zij, slagen er viaar niet in de allernoodzakelijksteeen voudigste voorzieningen bij de gemeente af te dwingen. Jeugdorgbnisaties die al ja ren strijden voor een eenvou dig onderkomen moeten een gevoel van onmacht krijgen hij het zien van deplastieke koepelswaar het centrum zo rijkelijk tan voorzien is. Het Htkt zelden of nooit i» de tüijkeu ooor uererttgings- werk e,d. in de wijken tijdelij ke (semi-permunente) voor zieningen te treffen, al was het alleen maar in de zomer maanden. In Lombardijen heeft de jeugd deze zomer de beschikking over een grote tentclat is natuurlijk 'fijn er wordt toc/i iets gedaan maar tegelijkertijd w het te leurstellend. Ribbe kon rustig zijn gang gaan en de stad ver anderen in een iglodorp. Ik maak me sterk, dat daar nau welijks een bouwpolitie, en een schoonheidscommissie aan te pas is gekomen. Als een wijk wat iytl regent het ge meentelijke bezwaren. Nu is het streven erop ge richt de paviljoens t»an C 70 te bewaren en ze eventueel, in dien mogelijk, in de wijken te plaatsen. Ik ben nu zo bang, dat daar niet zo heel veel van terecht zal konten, dat er plotseling allerlei bezwaren naar voren komen, o,a. financiële. Dat zou toch een soort mis lukking van C 70 betekenen. De manifestatie is opgezet om de stad iets blijvends te geven. De stad is meer dan het cen trum. ingang van zondag hervat de HET zijn Euro- poortritten, zondag, maandag en vervolgens elke woensdag en zondag tot en met septem ber vertrekt van de centrale post op het Stationsplein een bus voor een iOO kilometer lange tocht langs de havens, tot aan het einde uan de Maasvlakte. De start is op woensdagen om half tioi en op zondagen om hal/ elf. De rit duurt ongeveer vijf uur. V maakt de rit voor f 6,50 (kiJideren tot veertien jaar f 4,50). Dat is vijftig cent meer dan vorig jaar. Deze prijsverhoging was noodzake lijk om de exploitatie van de ritten rendabel te krijgen. Rentabiliteit is een eis van de gemeente; het gaat hier ten slotte niet om openbaar ver- voer, maar om toeristisch ver- Voer. Inbegrepen in de prijs zijn de toegang tot de expositie Eur-o-rama, de filmvertoning daar en een rit per metro wan het Zuidplein tiaar het Cen traal Station. Deelnemers aan de rit krij gen uitvoerige documentatie (een stencil) over wu er on derweg is te zien. De reis ver schilt weinig van die van vorig jaar: Men gaat door het cen trum, over de Van Brienen- oordbrug door IJsselmonde, Zuidwijk, Hoogvliet naar Bot lek en Europoort. De terugreis gaat over BrieUc en dc pas ge opende Brieise brug, Reeuw liet en Geervliet. In verband met C 70 rekent de RET op extra grote belang stelling. Er kunnen echter per rit meer bussen worden ingezet, zoclat Tiiernand teleur gesteld hoeft te worden, Nieuw voor dit jaar zijn o.a. een bezoek aan de Shell-raffi- naderij in Pernis en de busrit over de .Maasvlakte. CINDS 5 januari heeft dc "VV van Vrouwe lijke Vrijwilligsters) in Om moord een liafve-dag-speelraal voor kinderen van twee tol v<er jaar. Er zijn twee be roepskrachten en vrijwillig sters helpen erbij', IVat men nog nodig boef! is rollend speelgoed als fietsjes, skelters. Ook grote blokken of kistjes zjjö welkom. nE vaksnt!et(jd is weer aan- gebroken en dat betekent voor de tiVV dat er een lê- Kort is aan rijders en bijrij ders voor het rondbrengen van warme maaltijden aan bejaar den uie niet meer voor zichzelf lun.l>TV°rlren; Di' van de ÜVV voorziet in een zeer rrote behoefte. Mensen met «n auto en wat vrü" m kunnen help.,, ais LX voor de vakantiemaanden tussen de middag van 11.39 i„t 33.00 uur. Nadere Inlichtingen fl W' u blj dc UVV, Oostzoe- 4Uk 60. iel. 130877 e (Van onze economische redactie) GRONINGEN, donderdag. De NV Rijwielindustrie Phoc- nix-Fongers-Germaan te Gro ningen heeft besloten, de produk- tie geleidelijk stop te zetten. Dat betekent ontslag voor ongeveer 160 mensen. De produktie en ver koop van de fietsen zullen worden overgenomen door de NV Gaastra Rijwielen- en Motorenfa- briék „Batavus" in Heerenveen. De 'directie van Phoenix-Fongers en De Germaan (die sinds lflöl samen werken) deelde ons vanmiddag mee, dat hel wellicht nog wel tot december kan duren voor het hele bedrijf sluit. Met de vakbonden is overleg gepleegd over de ontslagen en de onderne mingsraad is ingelicht. Voor Batavus houdt de overneming van produktie on verkoop van de Gro ningse rijwielfabriek in, dat er zo'n 50.000 tot 60.000 fietsen per jaar méér gemaaki zullen worden. Hiervoor heeft Batavus, dal nü .circa 200.000 fietsen per jaar maakt,40 tot 50 werknemers extra nodig. Demoeilijkheden bij Phoenix-Fon- gers-Germaan 2ijn volgens de directie van Batavus te wijten aan een toe nemende druk op het prijspeil van fietsen. Vorig jaar werden er 750.000 fietsen in Nederland verkocht en de omzet groeit nog "steeds; Het is echter, onder andere door een verscherpte concurrentie uit het buitenland, nog slechte mogelijk om fietsen in grote hoveelheden rendabel te produceren, aldus deskundigen. f ADVERTENT/ HOOFDPIJN HEBT WAT poeders ,en cachets .V of MANN* tabletten.- Alle drie helpen direct.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1