wordt duurste van Nederland ft 'Gezond menu Is van groot belang' Protest Tegen aanleg weg in Haagse duinen HAGENAAR BEKENT STICHTEN BRAND liiiiii KOSTEN GEEN 87,5 MAAR 156,6 MILJOEN Toegangsweg Schiphol bij demonstratie geblokkeerd Marokkaan ernstig gewond bij gevecht LUCHT WEGWIJZER VOOR 50-JARIG SCHIPHOL Romanschrijver Nigel Balchin overleden AMERIKAANS CARDIOLOOG PROF. DR. WINSOR: O V NOS zorgt voor evenwichtig totaalbeeld André Schmidt telegrafeert Drees en De Jong NOS WIL FINALE EUROPACUP HERHALEN 1 14 pag. 4 - dinsdag 13'mei 1970 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, dinsdag. Het nieuwe gemeentelijke ziekenhuis Leycnburg aan de Lcyweg in Den Haag zal geen 87,5 maar 156,6 miljoen gulden gaan kosten. In de toelichting op het verzoek om een aanvullend krediet schrijven b en w van Den Haag, dat hij de indiening van.de plannen, vijf jaar geleden, de kosten van techni sche voorzieningen en inventaris zijn onderschat. „Er is destijds onvoldoende re kening mee gehouden dat het ging om een grotestadsziekenhuis met vrijwel alle specialismen, hetwelk bovendien opleidings- ziekenhuis is" aldus B en W in de toelichting. De kosten per bed, {789 in totaal) worden nu ge raamd op 164.000. Daarmee wordt het nieuwe Haagse zieken huis het duurste, dat ooit in Ne derland is gebouwd. - DEN HAAG,dinsdag (ANP) -r- De 25-jarige kantoorbediende H. van den B.. uit Den Haag heeft tegenover de politie bekend de brand te hebben gesticht, waarbij -in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week in een wo- riing aan de Trompstraat in Den VHaag de 22-jarige Willem Gielmg >{Öm het leven kwam en zeven (perspnèn werden gewond. De ^kantoorbediende heeft geen mo tief voor zijn daad opgegeven. Hij zal dinsdag bij de officier van justitie worden voorgeleid. :,'l Verdachte was op de avond van de veertiende mei thuis, terwijl zijn vriend was gaan biljarten. Na wat plaatjes ie hebben gedraaid, in een ■boek te hebbengelezen en een stuk of vier borrels te hebben gedronken, was zijn .vriend thuis gekomen. Deze ging «na een poosje naar bed. Verdachte, al- ;aus de politie, was met zijn hond gaan wandelen. Buiten gekomen hoorde hij ;,irMhet aangrenzende pand enig ru moer, dat hem evenwel niet hinderde. Wel kreeg hij plotseling het idee de deur van de woning, waar- een feestje aan de gang was, te barricaderen. :H|j'nam twee fietsen en een brom mer, die er voor.de gevel stonden, zet te de. voertuigen voor de deur en gooi de volgens de politie een brandende lucifer - m de benzinetank van de ■bromfiets. Na een steekvlam dreigde het vuur te doven, waarop verdachte tenminste één plastiezak. met huisvuil 'pp de fietsen gooide waardoor het Vuur weer opiaaide. Ook de voordeur raakte in brand, AJ' De angst was verdachte om het hart geslagen: Hij was met zijn hond een '.blokje om gegaan en zag de brand weer in de straat verschijnen. Hij ging het naatsliggende pand/ waar hij 'woonde.binnen. Dit huis werd kort daarop door de brandweer ontruimd.. Opnieuw op straat werd hij op aan wijzing van. getuigen gearresteerd. De sterke stijging van de bouw kosten wordt volgens B en W mede veroorzaakt door de sinds 1905 opge treden prijsstijgingen, de aanloop kosten, verhuiskosten van het ge meentelijk ziekenhuis Zuidwal naar de nieuwbouw en bijzondere voorzie ningen als een park en de aanleg van wegen van en naar het ziekenhuis. B en W schrijven in hun toelicht! ig. dat bij de herziening van de plannen is ingecalculeerd, dat in de zieken huiswereld het accent steeds meer komt te liggen op poliklinische behan deling in plaats van op klinische. De meuwe polikliniek wordt dan ook an derhalf keer zo groot als vijf jaar ge leden was gepland. Toen kon ook nog met worden voorzien, aldus B en W. hoe de zogenaamde nierdialyse zich zou ontwikkelen. Dit specialisme be vond zich toen nog in; een.'experimen teel stadum. Ook op 'dit punt heeft men de plannen aan moeten passen'en zal het ziekenhuis straks over een up to date kunstniereen-trum kunnen be schikken, waar wekelijks 20 patiënten kunnen worden behandeld. Supersteriel Onder de speciale voorzieningen vallen voorts twee speciale grote ope ratiekamers voor orgaan-tra implanta ties, alsmede „supersterielc" pe- uentenkamers, die, ook voor patiënten met ernstige brandwonden kunnen W-orden gebuikt. In de gewijzigde fljnreiï een „inlensive-care afdeling" voor patiënten, die aan acu te hart- en longafwijkingen lijden en een zeer uitgebreide bestralingsafde- hng opgenomen. Tot het ziekenhuiscompicx zullen onder meer behoren: een apotheek, een zusterhuis, een aula én kinder- dagverblijf, een opleidingsschool en onderwijsruimten voor de opleiding van co-assistenten van de Leidse Uni versiteit. B en W van Deri Haag zeggen te verwachten dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis binnen vierenhalf jaar kan zijn gerealiseerd en voorlopig ruim zal voldoen aan de behoefte binnen de Haagse agglome ratie. SCHIPHOL, dinsdag. Onder het motto „Actie of evacuatie" heeft de actiegroep „De lastige Zwanenburger" zaterdagmorgen ongeveer een 'half uur de toe gangsweg van Schiphol 'versperd door auto's dwars over de weg te zetten. Er vormde zich een lange file wachtende auto's en bussen, „Wij strijden tegen het draaien 'van de vierde Schipholbaan over Zwanen burg en tegen aanleg van de geplande vijfde en zesde baan. Omdat langs parlementaire weg geen resultaten op korte tei'mün zijn te verwachten, zijn wij gedwongen langs deze weg pressie uit te oefenen op de regering, zodat aeze tot een uitspraak over dit pro bleem zal komen", aldus de actiegroep. De politie van Zwanenburg hield een oogje in het zeil evenals de lucht- havenpolitie, maar kwam aanvankelijk' niet [n aelié. Mensen die Op Schiphol moesten zijn gingen te voet naar de luchthaven. Om tien over elf liet de politie een van de drie wagens die de toegangs weg blokkeerden, doqr een kraanwa- gen wegslepen. De andere twee euto's werden toen door de Zwanenburgse demo istranten zelf weggereden, waar na de actiegroep luid claxonnerend terugkeerde naar Zwanenburg; De actie was gisteravond aangekon digd tijdens een bijeenkomst waarop een vertrouwelijk rapport van de kommissie planologie over de aanleg van een vijfde startbaan. -■ .0 .**AARDEM, dinsdag- (ANP) De 42-jarlge Marokkaanse arbeider A. at, is in de nacht van zaterdag o|i zondag tijdens een vechtparty bij een cafe aan de Schalkburger weg in Haarlem levensgevaarlijk gewond ga- raakt. In het café was een ruzie ontstaan, tussen de 29-jarige onderaannemer'J. A. C. uit Haarlem en beiden begaven zich naar buiten. C, die een amateur- boksev is. gaf de Marokkaan een klap m het gezicht, waardoor deze met zijn achterhoofd op de rand van een trot- j v:ej. In bewusteloze toestand werd hi] naar een ziekenhuis ge- bracht, zijn toestand 'is nog steeds kntiek. De onderaannemer, d;e ge vlucht was, werd in de loop van de nacht aangehouden. tëK=5JH»SCS Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Schiphol heeft de ANV7E onze nationale luchthaven deze luchtwegwijzer aan geboden. Het ding staat op de B-pier. LONDEN, dinsdag (RTR). De Britse romanschrijver Nigel Balchin is zondag, op Gl-jar.ge leeft.jd in Londen overleden. Zijn -bekendste werken „Mine owit executioner" en „The small backroom" werden beide verfilmd. In de tweede wereldoorlog verrichtte hij wetenschappelijk werk voor het leger. HOOGERHEIDE. dinsdag (ANP) Een cafetaria met de daarboven ge legen woning in Hoogerheide zijn gis teren geheoi door brand verwoest. De zoon van de eigenaar, die geprobeerd had de brand te blussen moest met brandwonden aan hoofd en borst in het ziekenhuis in Merksem (België) worden opgenomen. De oorzaak van de brand, die volgens de gewonde man met een steekvlam geoaard ging is nog niet bekend. De schade wordt geschat op 150.000. -- Een houten bouwkeet van de firma Maarten de Wit uit Zaandam op het bouwterrein aan de Weer is zaterdag middag volledig door brand verwoest. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag. De internationaal bekende cardioloog prof. dr. T. W. Winsor (55) was samen met zijn vrouw een paar dagen in ons land. Voor het eerst van hun leven. Doel; onze koffie te proeven, onze tulpen te be wonderen en te kijken hoe 't met onze klompen staat. Voornaamste doel; overleg te plegen over de plaats waar de Internationale commissie voor de standaardise ring van hart- en vaatziekten dit jaar zal bijeenkomen. Het wordt Londen, in september, vooraf gaand aan het internationale con gres voor cardiologie. Prof. Winsor heeft 133 medische pu blicaties op zijn naam staan, voor een belangrijk deel in samenwerking met collega's. Hij is een kalende, stemmig geklede man met vriendelijk bruine ogen en nü en dan een scheve glim lach, bijvoorbeeld, wanneer hij zegt dat hij in dit land van melk, boter en kaas vooral niet gezegd wil hebben, dat dit vette voedsel wel eens minder goed voor het hart zou kunnen zijn.. Hij/woont in Los Angeles en is hoogleraar aan de universiteit van Zuid-Califomië, benevens directeur van dé Winsor Memorial Heart Re der belangrijk, In Amerika wordt de search Foundation, een door zijn va- •-K.-■l^eT Üar Beleden opgerichte stichting, die zich met wetenschappe lijk speurwerk bezig houdt en verder onder meer acht beurzen per jaar be- sshikbaar stelt, vier voor Amerikanen en vier voor buitenlanders, Standaardisering van hart- en vaat ziekten betekent ten eerste, dat naar een taalgebruik wordt gezocht, dat voor alle geleerden overal ter wereld volkomen duidelijk is, en ten tweede hun waarde getoetst °/erT,T?ter en kaas gesproken: vindt prof. Winsor een gezond dagelijks menu van het grootste belang om deze ziekten te voorkomen? Gecompliceerd „Ja, 2eker, Er zijn verschillende ri sico met zich meebrengende factoren, maar tussen te veel van het verkeerde beslaat een rechtstreeks verband. Als je dat verkeerde eten aan dieren geeft, veroorzaak je die ziekten. Dit is een heel belangrijk punt, maar het is ook heel gecompliceerd. Het menu van vegetariërs lijkt bijvoorbeeld heel ge zond, maar als zij het tekort aan vlees aanvullen door veel eieren te eten, is het weer minder gezond". Welke ontwikkeling ziet hij voor de toekomst als de belangrijkste: hart transplantatie, of een kunstmatig hart? „Ik ben geen chirurg, dus wat ik over de harttransplantatie zeg is inin- laatste tijd vaak een operatie verricht waarbij een zwak deel van de hartspier wordt verwijderd en de overblijvende delen aan elkaar worden gehecht". „Deze operatie voldoet goed. Zij is ae methode van nuf in afwachting van hoe de transplantatie en het kunsthart zich zullen ontwikkelen. Er vinden in Amerika weinig harttransplantaties plaats. Dat houdt verband met het probleem van de afstoting door het li chaam van het „vreemde" hart; bo vendien is het erg duur. Ik heb in Zuid-Afrika Blaiberg ontmoet in de periode van anderhalf jaar, dat hij met een getransplanteerd hart leefde. Hij was toen een. heel erg zieke man". Hoe staat prof. Winsor tegenover het vormen van teams, die zich spe ciaal met het behandelen van hart- en vaatziekten bezighouden, en wat vindt hij van de „bart-renwagens", de speciaal uitgeruste auto's, die met gro te snelheid te hulp kunnen komen als iemand bijvoorbeeld een hartaanval krijgt? Hij antwoordt, dat goed geoefende leken zoals politiemensen, brandweer lieden en verpleegsters hier, natuur lijk na de nodige opleiding, goed werk kunnen doen. In de auto's kan het zo belangrijke electrocardiogram (e.c.g.), worden opgenomen en doorgeseind naar het ziekenhuis, waar het dus al bekend is als de patiënt komt. Boven dien kan de arts terugseinen naar de auto wat gedaan moet worden of waarmee moet worden gestopt. Dit sy steem werkt in Los Angeles acht maanden het heeft veel succes. Prof. dr T. w. WINSOR In de ziekenhuizen zijn speciale a£- delingen voor hartpatiënten. De pa tient keert naar huis terug met een be paalde uitrusting, die bij leent van het ziekenhuis. Daardoor kan hij zo nodig zijn elektrocardiogram naar het zie kenhuis telefoneren. De moderne techniek stelt hem tot nog sterkere staaltjes in staat. Prof. Winser neem een asbak eh een doosje van ongeveer een decime ter lengte. Als de patiënt vijfduizend kilometer verwijderd ïs van "het hart- centrum en hij bepaalde apparaatjes van deze grootte aan. zijn polsen aan brengt, verbonden aan een draad, kan men in het ziekenhuis zijn e.c.g. horen als een zwevende toon; men kan daar zijn conclusies uit trekken, en de pa tient melden wat hem te doen staat en zijn eigen dokter waarschuwen. Vijf duizend kilometer is maar een voor beeld: voor vijfhonderd of vijftig ki lometer geldt natuurlijk hetzelfde. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, dinsdag. In de Sehevenïngse duinen hebben eer ste pinksterdag ruim 700 mensen geprotesteerd tegen de aanleg van de provinciale weg nummer 1, die door het duingebied een be tere verbinding tot stand moet brengen tussen Noord- en Zuid- Holland. De demonstratie was georganiseerd door de Bond van wetenschappelijke Arbeiders, Dolle 'Mina en Kabouters. De tocht, waarbij spandoeken en borden werden meegevoerd met teksten als: „Liever brem dan berm", „Leefbaarheid komt niet uit de uil- laat", en „Wild, Iet op overstekende auto's', voerde vkn het Scheveningse Gevers Deijnootplein naar het park Meüendel in Wassenaar. In de stoet liepen -naast grote aan tallen studenten van de Utrechtse en Leidse universiteit, de Technische Ho geschool in Delft en vertegenwoordi gers van de organiserende groepen ook leden van de gemeenteraden van Den Haag en randgemeenten mee. Ook dc oud-voorz.tier van de Eerste Kamer, prof. dr ir J. R. Mozure be vond zich onder de demonstranten. Doch de ministers Rooiv.nk. Bakker. Klompe en Scaut. d.e ailen waren u.i- gencd.gd, lieten verstek gaan. Petitie In het park Meijendel werden de demousu anten ouder «meieren '.ot-ge- sprokc-n door ir H. Bosch, direc.eur van ue du.awaiene.d.ng .n Den Haag en dc ontoog, era C.. ac Bruiji». Tot - gezegd wera, dai eer. pe.i;.e aan ae v'.er oew.ndsi.«Kicn za, worden ge stuurd, vvaar.ii wordt gcpje.t van ae aaineg van ao prov.nc.aie weg af ts zien. De weg staa: al meer dan vccri.g jaar op net programma van provmc.a- ie staten van Zu.a-Hoiland. De gemeente Den Haag heeft echter grote bezwaren tegen c.e aanleg en is van de oeshssing van da prov.nc.e in beroep gegaan oij de Raad van State. Verwacnt wotut dat c»c minister van verkeer en waterstaat binnenkort een bcSuss.ng zal namen. De gemeen ie is legen ae aan.eg van de weg omoat deze dwars door net au.nwater£eo«ed voert. Ruim iwee- nonderd hec:are waterwmgeb.ed, waarvan tweeëntwintig gemeeuien ai- hankelijk zijn, zou aan moeten ver dwijnen, terwijl dit gebied nu al te kiem is, aldus de petitie. Ook een aan tal' hoogleraren heelt inmiddels bij de 'minister'protest aangetekend tegen de ..aanleg van de. 'provinciale wee. Zij steneu onder meer dat onneistëibate schade.zou warden aangericht aan het "üumgetiled, oat 'ais rust- en siiltege- med van onnoembaar recreatief be lang 15. Antivoord aan minister (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM. dinsdag, „Met handhaving van het in de wet vastgelegde karakter van het- gezamenlijk programma moet het NQS-programma een bijdra ge leveren aan een evenwichtig totaal beeJd". Dit constateert het NOS-bestuur in het antwoord op de br.ef die dé mi nister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, dr. M. Klompé, 14 april ji. tot de NOS richtte. Het be stuur is voorts in zijn geheel van oor deel dat het gezamenlijk programma, naar vorm, inhoud.en presentatie goe de ontwikkelingskansen behoort te hebben. Deze factor heeft ondermeer geleid tot het door het bestuur aan vaarde- cpmpromis ten aanzien van de toekomstige zendtijdverhoudingen. „Wij hadden gehoopt, .aldus het NOS-bestuur, dat u zich wat positie ver zou hebben willen uitlaten dan nu het geval is". Het bestuur meent dat daardoor een belangrijk confitctpunt op een alleszins redelijke wijze tot een oplossing zou kunnen worden ge bracht. Met betrekking tot de opmer king van de minister over Scala ant woordde het NOS-bestuur dat het be sluit om Scala niet Soort- te zetten ts genomen op praktische gronden en niet omdat.Scala in strijd zou zijn met de omroepwet.- WIN0AAMDUIDIH9IM O Sfilt* <=3 i.* fcj vr!I hnarf, (Van ceri onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag, André Schmidts stichting Uvrij in Amster dam hééft in een telegram aan pre mier "De Jong gereageerd op-wat. zij noemt diens „positieve uitlatingen in het t.y.-programma Persoonlijk over het nut van directe democratie en het nut van de kraakactics In Amster dam". Uvrij-verzoekt de premier be leefd en met klem om thans aanslui tend hekend te maken of a van me ning bent dat dit nut mag worden be straft met stokslagen op de hoofden van weerloze jonge mensen die daartoe door de politie in een hoek worden gedreven met arrestatie, opsluiting cn strafrechtelijke vervol ging? In eentweede telegram aan minis ter van' Staat dr W. Drees zegt" de stichting: „Gelet op uw "krasse uit spraken in het t.v.-programma De Vuist en het radioprogramma VPRO- vrjjdag nodigt de stichting u gaarne uit ten spoedigste met ons te onder zoeken: a) waarom de jon-géren in het verleden door de politie hardhandig uit het Vondelpark zijn verdreven, b) waarom de 'gemeentepanden Sar hat i- straat; .85/87 tc Amsterdam' zonder duidelijke en directe bestemming op last van uw.goede vrind burgemeester Samkalden aan' tijdelijke' bewoning voor noodlijdende burgers zijn ont trokken en dichtgespijkerd." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De NOS zoekt naar een mogelijkheid om de Europa-Cupfinale tussen -Fetfenoord cn Celtic In Milaan te herhalen. Aanvankelijk; was het 'de bedoeling om de voeibahvodstrijd op eerste pinksterdag 's middags uit tc'zenden, maar In verband met het grote aantal sportwedstrijden dat dan pp de Ne derlandse velden wordt gehouden heeft men daarvan afgezien. Men zal nu bebjjken of er een mo gelijkheid Is de Europa-Cupfinale in de Iqnpjvan de volgende week te her halen. i Stottert w.f«- i a 9«t*Mk.|u££ l^jglïs Oi Amsterdam De Bilt Dee le n Eelde - Efndhoven Den Heldor Luchth-R'd Twente Vllssmgcn Z. Limburg Aberdeen Athene Barcelona HoH S»«na«fcHl - Stamt ïwnr# itarm U* mn O Huk» D» pl|[r|M *l|n «ladrishf»f D* «l|hn I «•tat t ...r tOW »W 710 HM *né FAO Km OCCLUIII ■B««M befct wttHr ét lead* fedrt («M goh.be w gah.bew. zw.bew. zw.bew. üw.bew mist goh.be w mist reaen onbew 25 16 l.bcw. 20 13 Belgrado regen li 12 geh.bew. Bordeaux onbew, nna w^til 19 10 Frankfort 'onbew Genève onbew Witll Helsinki zw.bew Innsbruck onbew. Kopenhag zw.bew. Lissabon onbew. Loearnc onbew. Londen zw.bew Luxemburg onbew. Madrid onbew Malage gob-be w Majorca 20 12 Milne!; en onbew zw.bew. 21 14 Parijs onbew Home l.bew 12 11 Stockholm zw.bew, 2] 10 Wenen onbew Zünch onbew

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1