Volgende maand treinen over nieuwe lief brug bij Dordt %sss □runott ROTTERDAMS DAGBOEK Koninklijke bezoeking Verzameling Girardet: u moet maar kijken.... m Leen geen geld van uw rijke oom! ROTTERDAM 7 RIJNMOND r# BAANVAK ZWIJNDRECHT DORDRECHT GESTREMD Contactavond pressiegroep Meeuwenplaat-Zalmplaat Voorstelling NRT gaat wegens ziekte van Enny Meunier 22 mei niet door HET WEER IN ROTTERDAM SilL°sah"',iS£',",c Huizenveiling T dJSS5ÏÏFLAFSLAG: N°t- l. A. d- SCHUURS, Th. J. J, M. HAVER- MANS EN H. P. C, KRECHTING: 437 4RGm?lfiL Nieuwe Einnenweg 439- 437-435, hoek Aelbrechtstraat 42 e-n 39 inzet: 165 000,- afslag J65.C00,-: 2 r 10 hnf,n erf ,InsuHndestraat 272 jn?e: nr^'2. afsIa® /12.400,-; VöORL O- Beeldende kunst in Rijnmond DOOR CEES VAN DER GEER - Sfo?&van kleur'Tot 7 iuni kunt u er noi: ie" Rogge Boymans (II) Boymans (III) Boymans (IV) Buisman eind mei drie CONCERTEN VAN JOHN MAYALL pag 4 - donderdag 21 mei za70 Si§SÖ#;ïl De hefbrug op de tijdelijke fundering in het wantij op enkele maters van de definitieve plaats. V°or het va-voer van de reizigers rT j hpssen rijden zowel tussen Dordrecht en Zivijndrecht als. tussen Dordrecht en Barendreciit. Reizigers Uit de richting Rotterdam CS voor de stations verder dan Breda resp. van line 5^yerfer te B,'eda ln dc ™t>" tmg Rotterdam CS die onder normale (ADVERTENTIE) DIEPZEEDUIKERS-HORLOGES, 17 en 25 steens Anker-uurwerk, zwarte wijzerplaat met radium, m/z datum, ook automatisch, In prijzen van 52.50 tot 425.- WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 1t.66.t5- ROTTERDAM omstandigheden via Dordrecht zouden willen reizen, wordt aangeraden via utrecht CS te reizen (zonder bijbeta ling). volgende D- en TEE-treinen gglen worden omgeleid vla Utrecht TEE 72 Amsterdam CS (v, 8.58)- Roosendaal, D 89 venlo (v. 8.30)- SSe£ vaA£°Üaild' D 120 Amsterdam tv- 7.56).-Roosendaal, D 1G4 Hoek van Holland (v. 6.27)-Venlo. Bij ongunstige weersomstandighe den zullen, de werkzaamheden 'niet 015 zondag 24 mei, doch op maandag 25 óf dinsdag 2S mei 1970 plaatsvinden. De beslissing hierover kan op een tijdstip laat m de avond vallen. Bij uitstel zullen op maandag 25 of dinsdag 26 g1®1, pussen worden ingelegd tussen Rotterdam stadion en Dordrecht en tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Voor het verstrekken van Informa tie over bet al of niet doorgaan en voor het geven van reisadviezen is een centrnaj inhehtingenkanloor ingericht, aat in de nacht van zaterdag 23 op Sfti4 £"ei bereikbaar is onder nr 030-15871. Voorts kan informatie wor den ingewonnen bij alle NS-stations en inlichtingenbureaus. (Vart een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De „Pressiegroep Meeuwenplaat- zalm- L 01'£aniseert op maandag 25 mei om 20 uur een contactavond voor de bewoners van deze wijken. ho?e,,£5efiegr0ep is °P«ericht omdat het uitoefenen van invloed door de bewoners in de gemeente Poortugaa] onmogelijk was, (Var. onze kunstredactie) Botterdam, donderdag De voor stelling die Nieuw Rotterdams Toneel morgenavond, vrijdag 22 mei, zou ge- va.n "Theodoor, een totaal „loss" gaat, met door. Dit in verband met Sïïy Meun?e?.Van medesPel™d^ Opgave van het KNMï (filiaal Botterdam) Waarneming 8.4e tiur héden cisteren Luchtdruk Windrichting tVlndkracht Weersgesteldheid Temperatuur 1008^ 1032,9 wzw~ Neerslag ln 24 uur zw.bew. 12,1~ 0,0 bcw. Max, temp, gisteren 13.20 uur: ig flUn. temp, heden flï.óo uur: 10,5. DEINKWATER ROTTERDAM Bedrflf lïonlngerdijk r«mt^fr,«a.cht,,nB van 20 22 mei Bedrijf Berenplaat nam,LCZ^hti.^ van 20 Om 23 mei Gemiddeld keukenzoutgcbaltc 165 mt ner mterk *TxJ,ddeia erleldlucsvermogen 600 niTirf^ iïfz°mId5elde hardheid 12,0 Duitsco hardheldscraden, (Van een onzer verslaggevers) DORDRECHT, donderdag, Morgen wordt begonnen met het vervoeren van <2c nieuwe hef- brug voor de spoorverbinding over de Oude Maas bij Dor- drecht, Volgende maand al zal NS van de nieuwe verbinding' ge bruik kunnen maken. .pe nleuwe hefbrug komt in de Vj?n de QUd? draaibrug, hij is 65 «rS!?*. en dat betekent vooral voor de duwvaart een uitkomst, ook al vLLu'i?and "311 de Si'oto doorvaart breedte van 45 meter eri doorvaart» 3^. van 47 meter, Een duwboot met vier bakken zal de brug kunnen passeren. Aacn samenwerkingsproject tus- Spoorwegen en Waterstaat is drie jnar gewerkt. Het heeft ongeveer twintig miljoen -gulden gekost Na de plaatsing eind mei hangt de brug nog op halve hoogte. Dat duuri een week en in die tijd moet het scheepvaartverkeer met vertragingen rekening houden. Tijdens een week einde gaan twee drijvende bokken de oude draaibrug weghalen en onmid dellijk erna wordt de nieuwe hefbrug op zyn steunpunten gezet. Daarna wordt gewerkt aan de spoorwegaan- sl ui tin gen en aan de bovenleiding. Het slopen van de middenpijler van de draaibrug zal zeker vijf maanden du ren, Eerst dan kan de duwvaart er volledig van profiteren, bl'u^ dateert van 1873 en plannen voor een andere brug stam men al uit 1929. Ook werd gedacht deel C„wK1' ma*r dat wa/flnaï: SL tLnIwhaa,lbaar' Pas in 1965 besloot vangen 0ude draaibmg ie ver- Voorde scheepvaart komt er een speciaal seinenstelsel: onder de nor- Klr£de en P'oene lichten worden s£nQ^!f °Pgest;-ld waarmee hel «stuurboordwal houden" kan worden gegeven. Dit sein wordt gege- j?n SaSt Weinere schepen elkaar passe- Derirt^ L^r schepen met een be- peUcte hoogte de hefbrug wordt ee- zonder da* de naastgelegen ver- keersbrug omhoog moet, worden gele onderdoorvaartlichten getoond en aan ppn f-nuVan de ^oofvaartopenïng h1^0 Aa!l beide kflnten van de doorvaar top emng komen als waar- schuwingsseinen gele knipperlichten. tv/wt plaatsC11.va" de nieuwe brug Sn w, spectaculair werkstuk. Het S"if IjBfpQrtaal dat nu nog in het .V- I wordt.compleet met elek- p„nfbe Inat^-1,atie, hulpconstructies en n^vafrvi<5 ?n op t^'e° duwbakken J5 van bestemming ge-, Terwyl de oude draaibrug Eiü geopend laat men de dtiwbak- pen e-n biJ vallend tij zal het gevaarte op zyn steunpunten terecht J®"1®"' ,In de drie weken daarna wor- rl bulpeonstructies verwijderd en de elektriscne installaties aangesloten. 0p^n.vare verkoping van onroeren- de goederen door de N.V. NOTARIS- op 2l me! 1970 in zaaJ v van de Koopmansbeurs te Rotterdam, MB li njjc™Nnt iL DRS H. JANSEN: 3 Pand en erf Van Weelstraat 52 a-b-c inzet 7 26.000-- £t ffs*™ ^0,0rdel'havankade 75 ir, zet 33.500,-, 5 Pand en erf Belte- voysslraat 70 inzet ƒ14.000.-; 6 Pand /14 non ?BUevo/sstraaL 8<5 inzet 14.000,-, 7 Pand en erf Joost van Geelstraat 14 inzet 14.200,-. ;E kunt je b(jna niet voorstellen, dat de programma's voor ko ninklijke bezoeken door levende mensen worden gemaakt. Ze zijn zo fan tasieloos, steriel en duf, dat ze onmogelijk door een menselijke peest kunnen zijn bedacht. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het Konink rijk der Nederlanden be schikt over een indruk- wekkende dienst, die niets anders doet dan programma's maken voor leden van het Oranjehuis, die iets gaan openen of inge- bruikstelten. Koningin Juliana, onze geëerbiedigde vorstin, was in Rotterdam om o.«. het immense com plex van beroepsscholcn achter het Hofplein te openenf een project waar Rotterdam met recht trots op mag zijn en waar menige grote stad jaloers naar zal kij ken. Hoe vieren 10c de openingHeel eenvou dig: je nodigtautoritei ten en hoogioaardig- heidsbeklcders (eh de pers) uitdie laat je ge rangschikt naar junctie plaats nemen in het Hofpleintheaterdie iaüf je vervolgens luisteren naar enige toespraakjes en die laat je daarna vla in de zaal opgestelde (e- I<? nis ie locs te Reu. getuige zijn van de „officiële handeling" (in dit geval de onthulling van een plastiek) en om toch iets aparts te doen laut jc hofnar Paul van Vliet wat grappigs zeggen. En dat alles heet dun een koninklijk bezoek aan Rotterdam. Maar wat daar voor komt kijken.' Functiona- rissen, politieagenten, verkeersregelingen, toe gangsbewijzen, En denk nu niet, dat er bij zo'n in de puntjes georganiseerd, uiterst simpel program ma niets mis kan gao.n. De reeks van opwinden de gebeurtenissen zal blijkens het heilige draaiboek van de Rijks voorlichtingsdienst aan vangen te 14.05. Je denkt veertien uur vijf, hier is scherp met minuten gerekend Het is tegen half drie als Hare Majesteit en haar gevolg binnentreden. Daar kan Hare Majes teit natuurlijk niets aan doenj wel de smaakma kers van Soestdijk met hun schema's en rege lingen. Als u dan ook nog weet, dat men (de genodigden) circa één kwartier vóórdat de ko- ningin binnenkomt in de zaal moet ritten kunt u gemakkelijk nareke non, dat een paar hon derd mensen drie kwar tier uoor poker hebben gereten. En ais bet ;ion nog was in ademloze spanning, maar ook dat niet, want er gebeurt niets, volstrekt niets. Ik wit het nu niet hebben over het feit, dat tijdens de aanwezigheid van de koningin nie mand de raat mag verla ten: daar kan ik inko men stel je voor, dat de koningin iemand er gens in een gang tegen komthet zau tael een student kunnen zijndie een pamjlet wil uitrei ken. Neen, het gebeuren moet beslist beperkt btyuen tot het kleine selecte gezelschap der genodigden. AJÜ is het officieel openen van school gebouwen meestal een gebeurtenis voor die mensen, die het minste bij de zaak betrokken zijn. Leerlingen ziet men er zelden. Dat is verklaarbaar; ze worden doodeenvoudig «iet uit genodigd. Voor mij is het scho lencomplex achter Hof plein (Technikon gehe ten) de geschiedenis in gegaan als de school van de autoriteiten. rjNJGSZlNS verlaat K-t heb ik getracht mijn haargroei in over eenstemming fe brengen met de huidige modieuze verschijnselen. Dat lukt maar niet en de enige die daar schuld aan héb ben zijn de kappers. Het zal wel aan m(j liggen. maar ze weigeren bot weg te doen wat ife vraag. Een klein stukje eraf, luidt het verzoek aangegeven door een zeer geringe ruimte (nauwelijks een centi meter) tussen duim en uiysyinger. Zo'n kapper, veelal zelf rDkelijk van haar voorzien, begint dan energiek de schaar erin te zetten. Hij u»! beslist {ets doen voor zijn drie gulden vijftig Ook met de kappers- terminologie schijn ik slecht ouenyeg te kun nen, Laat u alles maar gedekt, heb ik een keer geprobeerd. Dan vraagt hij wat bedoelt u daarmee, Is er mt in heet Rotterdam geen kapper te vinden die doet wat ik wil? T/AN een leraar, een man dus die ruim zicht heeft op de huidige haarmode, hoorde ik dat het dragen van lang haar zo langzamerhand begint af te nemen. Dat is dan een lelijke streep door de rekening van mensen die alle ondeug den van de jeugd in de lengte van de haren me nen te moeten zoeken. Waar moeten ze die jon gens nu weer voor uit schelden? Zegt u het maar. Tl/ORDT u ook zo moe wan nï die mensen, die zeggen dat ze nog zullen terugbellenmaar het nooit doen. Cornelia Rogge bij gEZOEKERS, die terzake kundig cn niet vooringenomen een privé-verzameling bezichtigen, zijn zeldzaam'. Een zin met een dubbele bodem! Zo kim siaan op die mensen, die er bezwaar legen hebben, dal uitgerekend in Rotterdam, vijfen twintig jaar na de bevrijding, in hïuseum Boy mans- van Eeuningen een Duitse verzameling, die Sanimlung Herbert Girardet, getoond wordt. Bezwaarlijk temeer, daar deze Girar- flets tijdens de laatste oorlog werkgevers wa ren voor onvrijwillige werknemers. Girardet zelf echter schreef bovenstaande zin, om dat hij vreesde dat men, wetend van de vele verval- .J» de kunstwereld, tc verstandelijk en te kri tisch zyn koliektic iou benaderen, zich daarmee veel genot ontzeggend, Aan V,rdP keus- Nlet saan vanwege dat oorlogsver- «XfViiï5lJgaan en vrezen genept te worden met echt lijkende vervalsingen of gaan en zo maar on bevangen kijken. Feit is namelijk, dat de heer Girar- ,r?i' kennelijk niet onbemiddeld, een indruk wekken- üe koUektie oude kunst bijeen gebracht heeft. De nadruk ligt op de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Hij heeft zich in die voor keur speciaal gericht op de landschap-, zee- en stille- venschilders. Daarbij zijn dan toppen als ik doe maar een greep Ruysdael, Maes, Metsu. Saenre- ciam, Van Goyen en Jan Steen. Grote afwezige is ove rigens Rembrandt, Zelfs Girardet te duur? Uit het vele kies ik voor twee juweeltjes van Jan Brueghe) °L'deiy Fmehttge schilderijtjes, de een vertellend ais het een Brueghel betaamt (Jonas), beide on we- Fenna de Vries tuurlijke processen smaakvol gepresenteerd worden of knap getekend op papier gezet zijn. Verschil tussen Buismans Sereens (het ontkiemen van de bruine boon) en de illustraties uit de plantkundeboekcn Is er nauwelfjks. Zelfs geeft Buisman toe, deze illustraties soms even knap te vinden. Niets nieuws dus? Toch wel! Zijn aan stangen ge- ragen aardappelen, eerst nog doorgroeiend daarna verschrompelend tot een bos verschraalde uitlopers geven toch ean merkwaardige kijksensatie. Hetzelfde geldt voor de diagonale bakken met gras: hiermee zou Buisman eens in het groot moeten kun nen werken. Ook zijn, wat ik zou willen noemen tar- wesculptures zijn interessant. Door de tarwe aanvan kelijk te dwingen te groeien door een deksel met op regelmatige afstanden ronde openingen groeit ze, ook na het wegnemen van het deksel in dezelfde stand door. Een vorm van beeldhouwen met een nimmer toegepast materiaal. Een logisch vervolg eigenlijk op de lana art' Na de aarde kwam immers het gewas! et enia?1 ,tc?ch niet 20 boeiend is heeft °2k.ao^ een bakje met kroos en slootwater neeigezet. Zuiver slootwa;er wel te verstaan. Op zich alleen bezienswaardigheid tegen^woordlg! 6e nes. Nu dreigt haar mooie Rogge i «er J0ch notr biJ in te schieten. Ik was namelijk niet in de gelegenheid een tweede, uitge breidere keer terug te komen. *US ^fnUhi5 Vtln fok>'S in de CBtolO- gus \an na Stedelijk Museum, waar Rogge onlanes exposeerde, wat kunnen schrijven, maar het lijkt me monteSi ïi. gen0Vei' UJ R?gëe- Fe"na en mezelf. U TnSnifiM? maar goedmaken door te gaan kijken. Uiteindelijk moet u het daar toch van hebben. •A'V, (°cl1 w', kunt U In de tuimaal gelijk bïwiken n ïln.zeven Rotterdammers gaan bekijken. Iïe paradepaardjes zogerced: Kor Bekker, Toni aVan ;)ï,1C" Wu" Jan val, Munster, nïï kW Burgerlng, Ijn picters en Gust Eomün. Ook hier een grote afu-ealge: Mattiicu Flcheroux er u'el bu- Trouwens ook Hans Hollenbach ontbreekt, realiseer ik me nu' Af- ï.n;l|S km'tB Wid iS van dc teendinïen van Woody van Amen. Slechts foto's zullen 2iin SnSrin3a v|oor1brt nageslschlt vasthouden (bijgaande foto dus wel gelijk even opbergen). Op het terras na- onirhtïn /O rf0dy eefl van staven ijs laten E 5?" 0,3 de opening al stond het zaakje druipend CnJSl* °piTf beffeu- Woensdag was er het e?nde. Gesmolten. Weg kunst. Dag kunst. Rotterdammers, ook in Boymans, maar dan in het prentenkabinet zijn de grafici: Schotel. Kraanen patf* Stuy ven berg Yystra. Van Os en Spermon nt n,et all,een, knaPPe objecteurs heeft. De grafici mogen er ook zijn. Om u in de gelegenheid te stellen alsnog kennis te vSet werk van Kougi Ogui-a (U weet wel, die mooie, blauwe perspex kaatjes) heeft Wim Kou- wenberg besloten de expositie nog tot en met 24 mei ml te1 veriengen. Voor een bezoekT Galerie Punt Vier Schiedam een tramreis ver van Boymans. Za'n veertien dagen voor een tentoonstelling moet ik gaan zaaienEcu wat vreemde uitspraak voor een kunstenaar. Sjocrd Buisman wil dan ook VLn aln- spraak maken op deze titel. isvTIaaihii in het midden. In ieder nfJniif rf 1 - Venst'er een groene oase ge maakt. Ontkiemen, groeien en afsterven zijn de zaken hSa2SSÏh%? U konfrontcei't' Beeldend kunstenaar is hij misschien in zoverre nog weer wel, d&t deze na- Woody van Amene ijsstapellna: ae vergetelheid: Ingedropen J\/IET avomlsocië- teit in Ommoord (een instituut in het le ven geroepen om de verveling te bestrijden gaat het niet zo best hoor ik. De jeugd weer natuurlijk, altijd de jeugd. Als men nu in Ommoord eens iets bouwde voor de jeugd, zoti dat geen oplossing zijn? I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Ob fAn w Mr"ee^op het continent !n i, ÏW in het weekend van *r j meS dl'ie concerten geven in Steg111' Zaterdagavond 30 moi b i- i ,erï nfar ^ns'dei's menen voor lopig laatste fomatie van de Engelse blucsmaker in het CIreustheater in Scheyenmgen. Deaelfde dag is er een nachtnoncert in De Doelen tc Mnv«lf"oner i?ter trecdt Joh" AraïSd^."1 Concertgebouw te Jtr0eJ! tolongrijk at van de formatie die begin dit jaar in Neder- ilUria^Soh IUJi J,ohnn-v Almond an gitarist John Mark zijn gebleven de ïmeTn Ski ls aU 'dssgitarist in Benf,atehfPgJn°me1' le"V"' Hl <bas: drum, harmonica en gi- m i Vl^de man met John Mayall naar Nederland gaat, In het voorpro- Giind"a EngeIse hlueegi'oep „Jody (ADVERTENTIE) Neem liever een pé-ellefje bij de HBU. P.L Afkorting voor Persoonlijke Lening. Bij de HoUandsche Bank-Unie kunt u die sluiten tot maximaal JO.OOO gulden. U betaalt af met minstens 49,60 gulden per SS ï™1* dan 24 maan(ia>- Leent 2000 gulden of meer, dan kunt u ook aflossen m termijnen van 30 of 36 maanden. g Amjlerdam, Den Haag, ïtoiiefdam mi% d?„MefWdnburgsiajoi3! articling slaagden do leerlingen: Clara a L li ?eilk Gra«. Sabs de Hoog Ds G. J. T. van Dijk (35) neemt zondag 24 mei 's middags om hall vier in de dorpskerk afscheid van de her vormde gemeente van Spijkenisse. Op 41 zal hij zijn intrede doen ais predi- kant te Winterswijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1