Verdianen en Portugezen pogen toch hier blijven mm ROTTERDAMS DAGBOEK Dolle Mina in de krant a I HU Feijenoord startte eigen jeugdtoernooi met triomf op HSY Wie Uer? ACADEMISCH TAFELTENNIS M RPho onder DePreist gaf Haven- 'prom9 Stuntjes van Rotterdams Danscentrum CÖUZT ROTTERDAM RIJNMOND MINISTER POLAK VAN JUSTITIE KWAM OP BESLUIT TOT UITWIJZING TERUG OPENING TWEEDE EUROMAST WEEK UITGESTELD Handboogschieten inkader C'70 SI - rfjj j Nieuw bejaarden tehuis inliet Lage Laud Bussen en trams kunnen onmogelijk langer rijden Modernisering wiskunde bij basis-onderwijs 'De huisbewaarder' afgelast wegens ziekte van Ulsen FORNUIZEN EN GRILLS Sculptuur bij Bouwcentrum Notities Wijkraad stemt plan overdekte kunstijsbaan af Mevr. Eudert (wd) wil meer weten over geluidshinder p.«r-v pag. 4 - zaterd;.g 23 mei 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De 4$ Kaap Verdienen en Portuge- zêiv die sinds woensdagavond in 'Rotterdam werden aangehouden omdat zij geen verblijfsvergun ning en meestal geen middelen vad bestaan, hadden, mogen voor lopig in Nederland blijven, zo heeft Minister van justitie Polak gisteren besloten. In de loop van de 'dag zijn de Kaap Verdianen en de Portugezen al op vrije voe ten gestéld. -"Eerder op de da# had het ministerie van Justitie tot uitwijzing besloten. Het1 verklaarde toen: „Zeer zorgvuldig is bnderzocht of een of meer van hen bij terugkeer moeilijkheden te vrezen zon -hebben van de Portugese autori teiten. Dit bleek niet het geval. Zij verklaarden zender uitzondering Por tugal per trein te hebben verlaten met toestemming van de Portugese autori teiten. Nadat de Dr- Eduardo Mondlane Stichting, nauw verbonden met het Angola Comité om een spoedzitting van de Tweede Kamercommissie voor justitie had gevraagd en het PvdA-lid mejuffrouw Nel Barendregt de minis ter had verzocht geen beslissing te ne men voordat de kamercommissie bij één was geweest, besloot de minister tot opschorting van zijn besluit. Ook dê:_voorzitter van de vaste kamercom missie Mi*. Geurtsen (VVD) was han delend opgetreden. Hij had de minis ter geadviseerd zelf te besluiten en de kamercommissie niet op zijn stoel te latéh zitten. Later verklaarde het ministerie dat het besluit tot opschorting is genomen omdat de minister zich volledige ze kerheid wil verschaffen dat de Kaap Vcrdianen. voldoende gelegenheid hebben gehad om overeenkomstig de voorgeschreven regels toelating tot Nederland te vragen. De uitwijzing van de 45 Kaap Ver- diaöèn en Portugezen is gisteren ook In. de, zitting van het kabinet aan de orae' geweest. De directeur van de rijksvoorlichtingsdienst» de heer G. vkh' de Wiel verklaarde alleen: „Mi nister. Polak heeft mededelingen ge daan, over de zaak van de Kaap Ver- dianèn. Er is echter geen sprake van een kabinetsbesluit". Het beleid ten aanzien van de Kaap Verdiarten is onder meer behandeld in dé' openba re commissie-vengaderin g van;:justitie op 23 april. Op voorstel van;.het AR-Tweede Kamerlid C- Boërtien is toen besloten een aparte vérgadering aan deze groep buitenlan ders ...te besteden. Een datum is tot dusverre niet vastgesteld. Het Tweede Kamerlid mejuffrouw N. Barendregt (PvdA) zei gisteren desgevraagd; „ik héb'al twee keer gevraagd een datum té bepalen. Het onderwerp is echter gekoppeld aan een bespreking rondom het politie-optreden bij het Antillen- huis en daar zijn nog niet alle stukken over binnen." Tot dusver hebben de justitiële au toriteiten op hei standpunt gestaan dat de Kaap Verdlanen om economi sche redenen naar ons land komen en al$ gastarbeiders behandeld moeten worden, dat wil zoggen dat zij wonden uitgewezen als ze geen verblijfever- guhning hebben. De Dr- Eduardo Mpndlane Stichting stelt evenwel dat bi| vele Kaap Verdia non poli tieke moeilijkheden een rol spelen en dat zij bij terugkeer naar Portugal moeilijk heden kunnen verwachten. yolgens de stichting geeft de ver klaring van. het ministerie over de op schorting van de uitwijzing goede kap sen. Gesteld wordt dat de Kaap Vcrdianen op hun eilanden niet in de gelegenheid zijn een verblijfsvergun ning aan le vragen voor Nederland. Di,t kan in Portugal wel, maar daar gaan maanden overheen. De Kaap Vsrdianon zijn in Portugal niet in de gelegenheid deze periode te overbrug gen- V-olgens de stichting is het daar om voor de Kaap Verdianen niet mo gelijk om overeenkomstig de regels toelating tot ons land te vragen. .(Van een onzer verslaggevers) It (OTTERDAM, zaterdag, De in- wcirkiiiglredliiff van de tweede Euro mast, dlc op vandaag was vastgesteld, kai£ niet doorgaan. De opening is nu bepaald op vrijdag a.s. Tengevolge vn de harde wind van de laatste dagen is er ernstige vertra ging gekomen in de afrondende werk zaamheden. Dit is de derde keer dat de indienststelling is afgelast. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. In het kader van C'70 organiseert de Rotter damse Handboogsehietverenlgïng „D Romeinen" in samenwerking met de Nederlandse Bond van Handboog- schuttprijen op zondag 31 mei een in ternationale ontmoeting. Deze vindt plaats op het sportterrein aan het Lange Pad 16. De aanvang is elf uur. Geschoten zal worden op de afstanden 25,,i;30, 40 en 50 meter Tot de deel nemers behoren diverse nationale kampioenen. - BB President-curator dr J. F. van Moorse! (links) en rector-magnl- ficus prof, mr W. J, Slagter speel den gisteren een partijtje tafel tennis bij de opening van het sportcomplex van de NEH, TAE sympathie, die de Amerikaanse dirigent James DePreist zich bij vorige gastdirecties bij het R.Ph.O, heeft verworven, manifesteerde zich gisteravond in d.e geheel gevulde grote Doelen-zaal reeds tijdens het begroe- tingsapplaus. DePreist leidde ditmaal het jaarlijkse Havenpromenadecon- cert, dat een toepasselijk begin vond in twee van Britten» Sea Interludes uit de opera Peter Grimes. Uit het zestal koos de dirigent het uitermate sfeervolle Sunday Morning en de fel- dynamische Storm, beide bijzonder geslaagde evoeailes, hoewel de laatste in haar bijna meedogenloze expansie ctua structuur moeilijk te determine ren is, vooral wanneer de akoestische verhoudingen het aandeel van koper en slagwerk dreigen te overtrekken. DePreist verkeek zich wat dat betreft een beetje op De Doelen, hetgeen eveneens bleek uit de begeleiding van Rachmaninoffs tweede pianoconcert, al moet daar terstond tegenover wor den gesteld, dat Rachmaninoffs schrijfwijze in dit beroemde stuk hiel en daar ook wel overmatig compact is. Solist was de pianist Daniel Wayen- berg, wiens superieure techniek en so nore kracht het publiek in verrukking brachten. Het musiceren van Wayen- berg doet altijd volstrekt natuurlijk aan. Hij is nooit uit op een speciale pesoonlijke visie maar slechts op wat vanzelf uit de muzikale stroom voort komt. Het is deze ongekunsteldheid, die, met meesterschap geleid, pen pu bliek altijd weer onmiddellijk in neemt. Eïet applaus groeide dan ook uit tot een ware ovatie. Intens geboeid werd men ienlsotte na de pauze door de weergave van Beethovens vijfde symfonie, door Ja mes DePreist ontdaan van allerlei in geslopen vertragingen etcetera. De di rigent streefde met succes sen parti- tuutgetrouw klankbeeld na. dat on danks of misschien juist dank zij zijn exactheid ruimte liet voor een indruk wekkende expressie. Een kleine spel- vergissing tegen het slot van net eer ste doel was niet meer dan een gevolg van kortstondig concentratieverlies, dat in en bekend stuk wel eens ken voorkomen. Het R.Ph.Q. reageerde overigens voortreffelijk op de inten ties van DePreist, die zich daarvoor terecht erkentelijk toonde. ELLY SALOMÉ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De stichting iiclga gaat in het Lage Land (Prins Alexanderpolder) een bejaar dentehuis bouwen, bestaande uit 305 bejaardemvonlngen en ruimten voor dienstverlening. De netto-huurprijs is becijferd op 162.71 per maand; do bijkomende kosten voor de dienstvericningsruim- ten, bouwkundige inventaris, gemeen schappelijke tuin, aanloopkosten en inventaris en de servicekosten kunnen gesteld worden op 95. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Ter ge legenheid van het behaalde kampioen schap in de vierde klasse zal het be stuur van de sportclub Hi 1 legers berg recipiëren. De receptie vindt van avond van zes tot acht plaats in res taurant De Plas aan de Straatweg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag-. Door het tekort aan personeel is het niet mogelijk trams cn bussen 's nachts langer te laten rijden, ook niet in de weekeinden, zo hebben burgemeester en wethouders geantwoord op een schriftelijke vraag van het VVD- raadslid Drs L. van Leeuwen. Gesteld wordt dat aanpassing van de dienstregeling van het openbaar vervoer aan de latere sluitingstijd van de horecabedrjven zonder twijfel een zekere bijdrage kan leveren tot het welslagen van de C' 7O-festiviteiten, maat*, aldus B. en W., om de diensten gaande te houden moet nu al op grote schaal een beroep worden gedaan op het personeel om op basis van vrijwil ligheid diensten op vrije dagen te ver richten. Opgemerkt wordt dat het da gelijks tekort aan trambestuurders en buschauffeurs in de vakantiemasnden zal oplopen to vijftig 4 zestig man, wat er toe zal leiden dat in de zomermaan don zo'n dertien a veer tienhonderd keer per maand extra diensten op vrije dagen moeten wor den verricht. (van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. De mo dernisering van het rekenonderwijs is internationaal in beweging. Voor het onderwijzend personeel is het van be lang hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld te worden. Doch zonder meer afstappen van de traditionele reken- methodiek en klakkeloos overstappen op nieuwe methoden, die soms nog in een experimenteel stadium zijn, zou ook onverantwoord zi)n. Het onderwijzend personeel van alle openbare scholen in Schiedam zal geïnformeerd worden over de stand van zaken bij het wiskundeonderwijs op de basisscholen. Dit zal geschieden tijdens een bijeenkomst op dinsdag middag 26 mei in de aula van de La gere Technische School aan de Mgr. Nolenslaan 3. De bijeenkomst staat onder leiding van de Commissie modernisering leer plan wiskunde, verbonden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Maar ook de leraren wiskunde bij het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd. Aan de hand van opgaven en met behulp van modern reken materiaal zuilen de aanwezigen kunnen merken wat modern wiskunde-onderwas In de praktijk op de basisscholen betekent. kwartier na aanvang van de voorstelling van het Rot terdams Danscentrum in het pic- eolotheater gisteravond, waren een aantal bezoekers Hink boos. „Zit er een fout in de compu ter?", was de eerste hoorbare kreet van ongenoegen. Meer hardgrondige opmerkingen gin gen er richting toneel, er was een poging tot wegklappen, voeten begonnen de Feijenoord-Tune te stampen. En dat allemaal omdat Ineke Stuiter cn haar dansers gewoon een experi mentje deden. Immers, de voorstelling: (de vierde en laatste In een reeks van instructieve avonden) stond onder de noemer „Het publiek". V/at gebeurde er? Tien dansers ko men op. Maken bewegingen. Steeds dezelfde. Kort en 'star, als mechanisch bewogen poppen van een draaiorgel. Steeds dezelfde bewegingen, behou dens minuscule variaties. De eerste vijf minuten kijkt een ieder belang stellend. Dan komt de onrust en ten slotte de irritatie. Ineke Sluiter* wilde simpel weten hoe Het Publiek op iets als cit zou reageren. Enfin, ze weet hel. En uiteindelijk was het allemaal best vermakelijk. Na een verklarende uitleg had ie dereen Op enkele diepgewortelde verontwaardigden na vrede met de gang van zaken. Er was zelfs meer, want het stuntje van het danscentrum ieidce er wel toe dat de aandacht van Het Publiek bijzonder gescherpt was op de volgende pregramma-onderde- Nog even dollen met improvisaties. Fris van de lever mochten er thema's worden opgegeven die de dansers (on voorbereid) visueel dienden te maken. De thema's waren moeilijk, tot het onuitvoerbare too, maar de leden van het danscentrum bleken inventief ge noeg om overal een aanvaardbare pur<t aan te breien. Goed, uiteindelijk werd er toch echt gedanst. Achtereenvolgens een suite uit Haendete Wasser musïk'1, de ver volmaakte „Evolu" van Btenca van Dillen en oen „rusteloze J&zz-wals" van Lun Simonson. Repertoire waar uil op de eerste plaats duidelijk werd dat het Rotterdams Danscentrum (jong en nog steeds bouwend) de laatste vijf, zes maanden wel het een en ander aan kwaliteit gewonnen heeft. De dansers hebben meer thea terroutine gekregen, de individuele beheersing en de synchroniciteit is aamnerklijk verbeterd. Het danscen trum kan echt kwaliteit leveren. Als het de tijd krijgt die nodig is. Talent en enthousiasme is bijna evenredig voorhanden. Ook lef, getuigen het intro. Over het hoe en waarom ervan kan men discussieren, maar Het Publiek deed daadwerkelijk mee, liet weten dat het beoordeelde en niet genoeglijk dutte. Oordelen over de drie gebrachte balletten lijkt me weinig zinnig. Er moet logisch nog veel geschaafd worden. Het Rotterdams Danscentrum danste beter dan redelijker wijze ver wacht mocht worden en dat betekent pluimpjes uitdelen, Hierbij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De voorstelling van „De Huisbewaarder", die het Nieuw Rotterdams Toneel vanavond in de Rotterdamse Schouw burg zou geren, kan wegens ziekte van de acteur Henk van Ulsen geen doorgang vinden. (ADVERTENTIE) ALLES WAARMEE MODERNE MENSEN KOKEN EN BAKKEN - BIJ 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 010-235327 Pas op de allerlaatste dag van de competitie zal de beslissing vallen tuie de winnaar wordt van de Parool-beker 19 89/'70. Jan van Beveren, winnaar van de bokaal in het vorige seizoen, gaat de laatste ronde in wet een voorsprong van zegge en sc/wy- ve één-honderdste punt op Ri- Jan Beveren Hltnm Israel nus Israeldie m het seizoen 'B7/'6B als eerste finishte. Krijgen de twee kanshebbers dit week einde (Feijenoord speelt vanavond thuis tegen FC Twente en Sparta morgen uit tegen Go Ahead) hetzelfde cijferdan behoudt Jan van Beveren zijn minimale voorsprong. Rinus Israel moet dus een punt meer behalen om weer een beker aan zijn verzameling te kunnen toevoegen. De waarderingen van de Feijenoorders in de wedstrijd van don derdagavond tegen AZ '67 waren: Pïeters Graafland 7Romeijn 7, Israel 7, Laseroms 7, Van Duivenbode 7, Hasil 6, Jansen 8, Wery 6, Van Daele 6Van Hanegem 6 (Vrauiodeunt 7), Uoulijn 6. Het klassement luidt: 1. Van Beveren (Sparta) 7$3 (226 uit 30); 2. Israel (Feijenoord) 7£2 (248 uit 33); 3. Jansen Feijenoord7£7 (240 uit 33); 4. v. d, Burg (Hermes DVS) 7,17 (215 uit 30); 5. Van Nierop (Hervies DVS) 7,14 (207 uit 29); 6. Van Hanegem. (Feijenoord) 7,13 (221 uit 31); 7. Libregts (Excelsior) 6,94 (222 uit 32); 8. Van Kooten (Hermes DVS) 6,87 (206 uit 30): 9. Romeijn (Feijenoord) 6,86 (192 uit 28); 10/11 Laseroms (Feijenoord) en Éijkenbroefc (Sparta) 6,85 (226 tut 33); 12. v. d. Roer (SVV) 6,82 (225 uit 33); 13. Van Duinenbode (Feijenoord) 6,72 215 uit 32); 14. Baksteen (Fortuna) 6,65 (173 uit 26); 15. Moulijn Feijenoord6,64 (219 uit 23); 16. Bassant (Ex celsior) 6,58 (204 uit 31); 17. Tetteroo (Excelsior) 6,53 (209 uit 32); 18. Kwakkernaat (Excelsior) 6,48 (201 uit 31); 19. Warnaar (SVV) 6,47 (207 uit 32); 20. Klijnjan (Sparta) 6,42 (199 uit 31). (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Feijenoord is zijn eigen internationale jeugdtoernooi, dat gisteravond voor de elfde maal van start is ge gaan, goed begonnen. De Rotterdammers behaalden een onbedreigde zege van 20 op HSV Hamburg. Uitblinker in de Feijenoord-equipe was linksbuiten Rudy Wierls, die her haaldelijk: langs het rechter Duitse verdedigingsblok glipte. Kort na de hervatting (er wordt twee keer twin tig minuten gespeeld) kreeg Wierts loon. naar werken toen hij na een schitterende een-twee-combinatie met Matty van der Toorn de score opende. "Vlak voor het einde maakte de wat teleurstellende goaigetter Henk van Leeuwen zijn „traditionele" doelpunt. De belangstelling van de de 2000 toeschouwers in het bijzonder koude Stadion Feijenoord ging voorts bijzon der uit naar Newcastle United, de winnaar van de zilveren wisselbeker van het vorige jaar. De Britten, die samen met Go Ahead, Sparta, Aarhus en Rapid Wlen in poule twee zijn in gedeeld, sloten de eerste avond af met een 2~0 zege op Rapid Wien. Het ge beurde in een levendige wedstrijd, waarvan de laatste periode ontsierd werd door keihard en ook grof spel. Spelers van beide teams bezondigden zich 2elfs aan natrappen, maar de Rotterdamse scheidsrechter Versteeg kon do touwtjes nog in handen hou den. Newcaslles potige c» boomlange middenvoor Chris Guthrie schoot zijn ploeg in het begin van de tweede helft naar een voorsprong. Even voor tijd bepaalde Terry Harrison de eindstand op 20. Ook bij de duels AarhusSparta (poule 2) en NorrkopingStandard Luik (poule 1) "werden de doelpunten na de rust gescoord. In de openings wedstrijd van het toernooi stelde Sparta, dal het toernooi tweemaal ge wonnen heeft, maar dat de laatste ja ren geen grote indruk heeft kunnen maken, wel bijzonder teleur. Zowel aanvallend als verdedigend rammeide het geducht in do Kasteelploeg en vol komen verdiend trok Aarhus, Deens jeugdkampioen in '69, met (ook al) 2—-0 aan het langste eind. Beide tref fers kwamen na rust van de voet van linksbuiten Lars Egebjerg. Ten slotte zegevierde Standard Luik met 10 over het in dit toernooi de buterende Zweedse Norrköping, de oude club van Ove Kindvall. De Bel gische linksbuiten Tarquini bezorgde zijn ploeg halverwege de tweede helft de volle winst. DOLLE Mina heeft een on- verslap wordt er niet oeloo/- derzoek ingesteld naar de waardiger op. verslaggevering van het ver schijnsel „dolle Mina" in de 7~)E Rotterdamse Autorepara- laudelijfcc en repionaie dag- Dienst (tel. bladen gedurende de periode ^e5teat op 1 juni tien. jftor. van 23 januari tot en met 10 Ter gelegenheid daarvan maart 19T0. de luCg is de RAD zeer tevre den. „Als ui ij een sleep heb ben", aldus de RAD, „wordt ons veelal door Rotte rdawi- 13.I3.IJJ mets voorrang verleend. De samenwerking met de politie ■wor dt fantastisch genoemd. naar een wordt per dlc datum gestart Over en weer wordt ontset- met een. abonnement uoor au- tmd snel hulp geoode>l% óe Dolle Mina heejt daarover tohulp. Zo'n abonnement kost loop (jer jjj-j e SöMieu- een keurig verzorgd verslag J 17,50 per 'jaar en geeft reeht wer]cing met de garage en au- het licht doen sisn. Daaruit op drie lui lp uerteniwy en voor tomobielbedrijuen zeer ge valt veel te leren. Bijvoor- tien gulden per keer in de be- groeid. Het vertrouwen dot wij beeld, dat de krant het minst bouwde kom. Auwhulp houdt in de2e perjoc/e )ïebi,e« opge- van acties in het algemeen serpiceuvigen, rijtijd, kilo- boitmd heeft ate resultaat dat moet heüOoi cn er de meeste meters cn een k\c ar tier repa- (ly en ,,uC)n VVrie- aandacht aan besteedt, name- ratie, aduies bij tnnkoop y<jn n€rt VOOr cliënten van grote lijk De Telegrn.'f inet 4551 gebruikte ««to, kcuiing bij ^vaicrs. vierkante centimeter (foto's aankoop van gebruikte auto. en koppen inbegrepen). Hei waar ook gekocht, prntis tccli- Vrije Volk volgt met 4036 nische adviezen, bij pec/i yicrkante centimeter aandacht wordt de aulo zo mogelijk ier en daarna Hei Parool met plaatse gerepareerd, Als dat slechts 2462 vierkante cenu- niet kan ivordt ds auto naar de meter. dealer of naar de eigen werk plaatsen van de i3.J3.13 ge- Het verslag geeft ook een sleept. Zonder abonnement overzicht urm de tussen 23 ja- kost hulpverlening 20- per nmri en 10 maart gevoerde keer. acties, die werden gehouden in Amsterdam, Arnhem, Utrecht, Rotterdamse Autorepa- Amersfoort, Groningen, Til- E/ 5 burg, Leeuwarden. Rotterdam komt in het hoofdstuk niet voor.' Zijn er in Rotterdam dan geen Dolle Mina-oetie ontwerp van Picas6o door de Noorse kunstenaar Carl Nesjar gemaakte sculp tuur staat In volle glorie voor het Bouwcentrum. Er is rond dit beeld heel wat te doen geweest en een bijnaam is er ook al, 'de speculaaspop'. Een beeld met een bijnaam, dat is meestal een gun stig teken. ratie Dienst heeft in zijn 10-jarige bestaan meer dan JO0.0C0 pechgeuallcn behan deld. Er wïaren aulo's van het meest? Jaivel, die zijn er iccl Koninklijke Huis cn ministers gewent. Waarom loortli daar bijj Acht semcc.wttgens wer. aan geen melding van ge- mankt in ait verotig? met dat <lc" "l "c" ",ar Rotterdam rich vu benadeeld t'crt* hoc/t tc voeten, niunr :o'n Over de samenwerking op TAE liefde voor zijn club is leder aangeboren en som mige mensen schrffveu hun liefdesverklaringen op bun auto. Op weg Van Rotterdam naar Amsterdam ontwaarde ik drie voortuigen, die op hun achterruit „Ajax landskam pioen" voerden. Rijdend van Amsterdam naar Rotterdam l«as ik twee keer „we hebben 'm". U weet natuurlijk waar „wc hebben 'm" vandaan komi. Het is een kranlekop, be dacht door een. Vrije Yolk- journaüsl. Ecrlük gezegd vind ik dit soort bondige opschrif ten nogal gevaarlek. Niels is betrekkelijker dan de glorie van een voetbalelftal. Stel nu dat Ajax volgend jaar de Europacup wint (God verhoede het, maar het kan toch) ik geef u op etn briefje, dat die spitsvondige en in pes ten bedreven Amsterdammers hun auto's gaan beplakken met „nu hebbem wij 'm" of met „jullie hadden 'm". JJET aardige van ,«we heb ben 'm" is dat het overal op kan slaan. Ga maar na. De supporters van PSY kunnen, als de verkoop van Van Beve ren naar deze vereniging doogaat, het ook roepen, doorgaat, het ook roepen. DE„ trainer van de dolfijnen in het Dolfinarium heet Dolf. Dat hebben ze erom ge daan. ROTTERDAM, vrijdag. Het voorstel tot aanleg van een overdekte kunstijsbaan met tennispark in de wijk IJsselmondc is gisteren In de wijkraadsvergadering verworpen met 6 tegen 5 stemmen, De vergadering verwierp het plan, dat werd ingediend door de PBP'er Hohenstein, omdat de realisering te lange tijd in beslag neemt, en omdat aan do Zuiderparkweg ai een derge lijk project gebouwd wordt. De wijk raad heeft zich nu aehtcr de ijsclub „Thialf' geplaatst, die in een brief aan Ben w voorstelt de capaciteit van haar bestaande ijsbaan aan de Smeet- ïandsedijk uit te breiden. Aanvullend zal een tennisbaan met verhoogde ri chel aangelegd moeten worden, die ondergespoten kan worden. Met be irekking tot het ontwerp wijkpark Usselmonde, dat aan de wijkraad ge presenteerd werd door dc hoer J, H. Boetering, gemeentelijke tuinarchitect, kwam er nogal wat kritiek. Na een hearing over dit park op 5 februari onder de bevolking, ontving de wijk raad een brief van de gemeente waarin verzocht werd het plan zo gauw mogelijk aan te nemen om stag natie te voorkomen. Dc commissie waarin liet ontwerp besproken is, vreest nu dat niet ingegaan zal wor den op suggesties uit de hearing. Me vrouw L. J, Dijkhuis (PvdA) merkte in dit verband op dat een hearing op deze manier meer een gezellig kennis- makinggavondje is, cn dat van in spraak: niets terecht komt. Ondanks de kritiek van de commissie werd hot voorstel aangenomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het VVD-raadslid mevrouw M. C. En- dert-Bayle meent dat er In de ge meentelijke discussienota „OP weg naar welzijn" meer aandacht had moeten worden besteed aan de ge luidshinder. Zij vragen B. en W. of dit college wellicht van plan is een aparte nota over dit onderwerp tc produceren. Mevrouw Endert wijst er op, dat een nieuwe bron van geluidshinder is ont staan door het vervoer van containers door woonwijken. Zij vraagt verder of het college dc mening kan onder schrijven, dat speciale anti-Iawaaiaf- ddingen bij de politie moeten worden ingesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1