uijKgraaiverziiting door Rijnpoor t haven in pweft u per fiilljt IS iww wereMl beroemde Simei kwalttett t Have i reai cigarette CAHEL Bezoek üe „oase van rust" inde Dot en Stemmen voor Zwembad met of zonder filter 25 voor f 1.75 ROTTERDAM RIJN MOND Mé%mÉ :i>enier) eU roon Notities Gehavende tanker bij Verolme JONGEDAME, ca 17 jaar \blgende week ben ik jarig. En het deel Wiskunde uit de Life-paperback serie in kleur heb ik nog niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Kan besteld worden bij Het Parool of gekocht worden in de boekwinkel. 6,90 maar. BEKENDMAKING Sf#»ïS dinsdag 26 mei 1970 ROTTERDAM, dinsdag Dc aanleg van de Rijnpoorthaven zal de verziiting van do Waterweg doen toenemen. Dit voorspelt dijkgraaf J. Winsemius in een nota aan de verenigde vergade ring van het hoogheemraadschap Delfland. Hij spreekt hiermee Rijkswaterstaat tegen. Deze instantie meent, dat vcrziltinfi ille zou kunnen vourtvlocieu uit do Iiavenaanlep, volledis: frecompcnscerd wordt «loor dc in het kader van dc Europoort in uitvoering zijnde maat regelen ter beperking van dc verzil ting: op de benedenrivieren door ver hoging cn vastlegging van de rivier bodem. 3,.Ket is niet verantwoord dit stand punt tc onderschrijven", aüu? tie dijkgryaf. „3n en buiten het kader van de Europoort werken word:n vele maatregelen genomen, dan wel be raamd, die met elkaar bepalend zui.cn zijn voor de verziitinKsvoor'pchr.j- ding". „De kanalisatie van dc bovonrivie- rer>, do afsluiting van de zeegaten, bot beleid met betrekking tot de afgeslo ten wateren, de vervanging van de tijdelijke ingang van het Éuropoort- complex doèr eén definitieve ingang buiten de riviermond, do zgn. oliegeul, de verlenging van tic riviermonding, de vastlegging van de bodem van de Waterweg en do verondiepiug daarvan hebben, zonder RIJNPOORTHAVEN, tot gevolg dat de zoutgrens niet zoals bij de behandeling van het omwerp Deltawet van regeringswege werd ve- zekercl, kan worden .gehandhaafd op een punt ton westen van de parkslui- zen"- „Uit de door Rijkswaterstaat sa mengestelde nota over de waterhuis houding in Nederland (1068) blijkt, dat de verziltingsgrons in de naaste omgeving van de Hollandsehe IJsscJ moet worden verwacht. Of dc aan deze prognose ten grondslag ligsende berekeningen juist en het daarbij ge- haouteerde - criterium betrouwbaar zijn, zal mooten blijken". „Intussen moeten maatregelen, die, ouer het postkantoor op de luchthaven Rotterdam, over welk kantoor de PTT opmerk te, dat ook omwonenden van Zestienhoven er gebruik van konden maken. Daaraan voeg de. tfe toe: „De PTT vertelt er niet bijt dat deze omwonenden dan intreegeld voor de lucht haven moeten beta ie?* of kun nen deze kosten bij het staats bedrijf worden gedeclareerd. deelneming van leerlingen van blo-scholen. Van de leerlingen van openbare scholen neemt slechts 14 procent deel. - LS op 3 juni de gemeenterauüs- y&jrlt verkiezingen ujor- dot gehouden gaan de ongeveer tienduizend inwo ners van het Oude Noorden nog eens extra naar de stem bus, namelijk om duidelijk te maken of ze vóór of tegen een Tiuem bad in hun wijk zijn. Bij de ingang van de stemlo kalen zullen enkele medewer kers van het wijkcomitê het Oude Noorden de wijkbewo ners vragen door het -plaatsen van hun haiidlcfceumg hun i»i- sle?»miug te betuigen met hel streven van het wijkcomitê voor een zwembad in het oude noorden. tjET wijkcomitê het Oude O Noorde?i is ook op ander gebied zeer actief. Zo doet men iets (zeg maar veel) voor de bewoners die moeilijkheden hebben met hun huisbazen. Huurverhoging hoeft niet be taald te worden als de huis baas niet aan zijn onderhouds- uerp lichtingen voldoet. Maar... wat moet men dan doen? Heel eenvoudig; zich in uerbrodiup stellen met het wijkcomitê. Op maandag 1, 8, 15, 22 en 29 juni en op 6 juli kunnen dc Oude Noordelingen van 17 tot 20 uur voor huuradviezen te recht in de Jensiusstraat 37, waar dc sociale ?*aads?nan van het Oude Noordende heer Van Rooy in samenwerking met het wijkcomitê speciale spreekuren houdt. Dit alles is inmiddels ach terhaald. Sinds minister Bak ker de nieuwe stationshal van de luchthaven heeft geopend is hef entreegeld afgeschaftzo verneem ik van het bureau voorlichting van dc luchtha ven Rotterdam.. Hef uu'jfccamité heeft ook al een plaats voor het zwembad op het oog. Aan de afbraak van het Rotlckwartier wordt ijverig gciverkt en voor Bu- b roek-IVest is onlangs een sloopjjiau ingediend. In deze gebieden tou das ruimte voor een overdekt zwembad kunnen w orden gei; on den DE gemeentelijke school voor Havo en HBS-B aan de Mecklenburglaan zal aan het eind van dit cursusjaar, na een 98-jarig bestaan, als zelf standige instelling toorden op geheven. Met ingang van au gustus zullen de opleidingen deel gaan uitJnaken van de Li- banon-schoiengemaenschup. Dit feit en de teleurstelling, dat het 100-jarig jubileum net niet bereikt wordtis voor de schoof reden een grootse feest- week te houden tussen 8 en 13 juni. Men gaat zelfs het schoolgebbuw versieren. Er wordt niet alleen af scheid genomen van de school, maar ook van de clirektrice, mcj. drs. J. C. Crecbe, die de ue ns io eng eredilig de leeftijd heeft bereikt. De 90.000 ton metende tanker „Frances Hamn.ei", die in het Koningin Juhanadok van Verolme op het eiland Rozenburg uit de kreukels wordt gehaald. N3 een aanvaring met het Deense vrachtschip „Simba" op de Noordzee liep het schip zware stsvenschsda aan bakboord en stuurboord op. Er moet 350 vierkante meter plaat worden v-nieuwd. NOC ee?t nieuwtje ttit het Oude Noorden: in het na- ja ur wordt begonnen met de reconstructie van het Pijnac- kerplein, maar in het leader van C'70 krijgt hel plein nu al een opknapbeurt. Wie wil we ten hoe het plein er volgend jaar uit zat zien kan bij het secretariaat van het wijkco- milë de volledige 2'hinnen gaan oekijfcen. Hoezeer het Oude Noorden behoefte heeft eau een zwe?n- bad moge blijken uit een door het ivi/kcomiië gehouden on derzoek rniur het schoolzwem men. ff et comité concludeert na een uitvoerig cijfcrover- •icht. dat slechts ee« kwart van de Iccrlnigcu van lagere scholen iu het Oude Noorden en oosten van Rotterdam deel neemt aun haf schoolzwem men. Dit pereen tagt> icordt wis tig beïnvloed door de grote in het kader van de verzilUngsbestrlj- ding eon ongunstige invloed kunnen hebben, a ent cj we ge blijven. Zulk een maatregel achlen wij, nieltegenstaiirr de andersluidende verzekeringen van de regering, de aanleg van de Rijn- Poor-taaven", aldus de 'heer Vv'inse- mi ns. Iiy herinnert aan „biltere ervarin gen met eerdere prognoses" van de regering, wijzend oj> dc teleurstellen de ervaring met dc prognose welke bü dc behandeling van het ontwerp Del tawet werd gehanteerd. „De toen voorgestelde maatregelen zcuden, u/amen met de rivierkana.il- sa..e. de ..-Jitigvens ie;: westen van de parksluizcn terugdringen. Dit had ook. gerealiseerd kunnen "worden", aldusj de dijkgraaf, ware het niet dat dc re-, gering de aanleg van de Botlckhavens j c.a. heeft bevorderd. I SGhV mei pleegde ik in deze rubriek een stukje Heupwijdte 116-122 cm in drie lengtematen IN ALLE 22 FILIALEN VAN 1 c 'fWish r:>i tl ÜÏ-5 1 ETTF PROVINCIE ZUID-HOLLAND Gevraagd (voor direct of l'ater) op modern kanioor: Opleiding MAVO-niveau. In verband met asfalteringswerkzaamheden zul len de Abiswoudseweg en de Harreweg tussen Delft en Kethcl op 2 juni a.s. en zoveel langer dan nodig zal blijken, Sollicitante wordt ingewerkt om in teamverband afd. exp./boekh. te helpen leiden. Interesse voor administratie en liet bezit van ty pe-diploma strekt tot aanbeveling. Aantrekkelijke salariëring, ge varieerde werk zaamheden, w.o. eenvoudige Duitse en Engelse cor res ponden lie. voor alle verkeer zijn gesloten tussen 7.00 en 18.00 uur. Brieven onder nr. R33U3 bun worden ga urne ingewacht, r-o. ttfSBè .^xjiGratlsyoofst^ en internationale BR-fïjjns{ijdensjje: ?V VC':TOrQpeYiïii gstijdeni; woensdag en vrijdag'vanr/"':V "14.0pGlB.0D üur.en,van'2Ó.6Ó;ffi.Opfuu^ dinsdag en donderdag yan :fpS>.OÖ-22tdo uur, zaiördags,van A.-j. -10.00-12:00, thlr onVa rj 14.00-16.00üu6>;;>.''v'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1