ROTTERDAMS DAGBOEK Kaap Verdianen willen allemaal naar Nederland Hofplein thea ter in komend seizoen geweldige lokker Bloemisten-onrecht 9 Jan Bens trainer ■van SVV Rotterdammer was op 'Portugese eilanden Cup-toernooi in Zuid HEFBRUG INGEVAREN RIJNMOND ROTTERDAM SPECERIJENMOLEN 'DE STER' HERBOUWD Bevrijdingstoernooi SUBLIEM SPEL VAN TIMMAN PvdA organiseert sterrit naar Hoogvliet Bill Thompson wellicht naar Haarlem 1 lan van studenten voor verbetering Afrikaanderwij k pag. 4 - woensdag 27 mei 1970 (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, woensdag Jan Bens (48) wordt de nieuwe trai ner van het uit de redivisie gede gradeerde SVV. Hij voLgt Rinus Gosens op die het komende sei zoen in dienst treedt van Hera cles. Jan Bens, oud-speler van Fe|ienoord on EBOH, was de laatste twee jaar trainer van SC Cambuur. Daarvoor werkte hij twee jaar in Australië. Zijn contract bij SC Cambuur had hij reeds in december opgezegd. Bens: „Toen Cambuur besloot om met manager Westera te breken, met wie ik twee jaar had samengewerkt, leek het me beter ora ook maar te vertrekken. Cambuur kan nu met een schone lei beginnen. Hóewei SVV ge degradeerd is, vind ik het leuk om in Schiedam te gaan werken." Ik weet ze ker dat ik er een goede basis vind. Zo'n trainer als Rinus Gosens krijgt SVV nooit meer!'. door JAN GERRITSEN „Elke Kaapverdiaan die hier werkt, onderhoudt wel twintig, soms wel 25 mensen thuis. Dat X lijkt vreemd maar de mensen op Kaapverdische eilanden verdie- mmmWÊÊzÊÊjKÊÉ nen ongeveer 1,20 per dag, als er P^ÊgÊmIffflBV werk is". De Rotterdamse kunst- jfllpPg .schilder Ciano Siewert was in ||VAAJflEgfiffll f 1967 twee maanden op de Kaap- verdische eilanden, de Portuge- S 'T se eilandengroep voor de kust van West-Afrifca. „Ik had een vl- WMÊÊÈÊÊÊÈÊÈÊÈË sum voor zeven maanden, maar na twee maanden ben ik er ver- trokken. Je leeft er in een vol- strekt isolement en dat werkt op i den duur benauwend". ^mMB| Rotterdam en meer nog Nederland jwjL* is bij de Kaapverdianen populair. Op WËÈ, alle mogelijke manieren proberen zij hier aan werk te komen. Velen komen 11 V illegaal het land binnen (door at te 'WÊM monsteren van een schip bijvoor- VsHSjfö beeld), omdat ze hier, opgenomen in een gemeenschap van een goede zes- honderd hier legaal verblijvende Kaap- verdianen, graag willen werken. Thuis, op de vulkanische eilanden die i§|UA wél iets van IJsland weg hebben, is geen werk, vertelt Siewert. „Je kunt er altijd legio mensen krijgen die voor een paar stuivers allerlei karweitjes ^Wm opknappen. Eens in de veertien dagen êw- vertrekken vanuit de haven van het jfillk TfjlL eiland Sao Vicente, waar ik het eerst was, bsnancr.botcn en dan valt cr iets te verdienen met het inpakken cn la- 1 den. Verder is cr niets te doen. De menser. worden dan ook volstrekt apathisch". LAGA-A 'f.' De Rotterriammcr, die de reis met j - vrouw en vierjarig kind ondernam, noest na er.kete weken verhuizen naar het nabijgelegen eiland Santo Antao. ,,Op Sao Vicente is nl. bijna Ctano Siewert geen voedsel te kragen. We stuurden ons dienstmeisje dat kregen we na ontvangst meteen toegewezen er soms een hele dag op uit om eieren, groente en andere gewone levensmid delen te kopen. Maar ze kwam altijd met lege handen terug het is er ge woon niet. De sociale toestanden zijn al even miserabel. Op Santo Antao is een. arts. voor vijftienduizend mensen. Het eiland is misschien veertig kilo meter lang, ntaar buitengewoon rots achtig. Zo'n arts kan eigenlijk maar weinig doen". „Het komt regelmatig voor dat er Het. grauwe leven van de 200.000 mensen sterven omdat er geen ver- Kaapverdianen is het leven van een voer is. Als jc ziek bent, loop je nl, typische kolonie. Siewert: „Iedereen naar de aanlegplaats voor het zeil- weet. te vertellen dat er delfstoffen in bootje. Je wacht tot de boot vertrekt de grond zitten, maar dat ze niet in naar Sao Vicente waar een ziekenhuis exploitatie worden genomen. Het is Is. Als de boot tc lang op zich laat geen wingewest, daarvoor is het er te wachten, gaan er soms mensen dood, arm. De eilanden hebben typisch een „Oneindig triest". Met deze twee Anderen laten de ziekte maar voort- strategisch belang. Er zijn vliegvelden, woorden besluit Clano Siewert zijn duren, omdat ze toch geen geld heb- het is een doorgangsstation voor Por- sombere verslag. „Om een of andere ben om de kosten van de behandeling tugese oorlogsschepen dte onderweg merkwaardige reden willen de Kaap te betalen. Ik heb een vrouw gespro- zün naar Guinee en Angola, Een klei- verdianen allemaal naar Holland", ken met olifantsbenen, een ziekte die ne bovenlaag van een paar honderd voegt hij er peinzend aan toe, „Er. is daar nogal veel voorkomt. Ze zei: ik mensen, de administrateurs, de politie, daarginds zelfs een liedje dat begint had geen geld, dusWant sociale de gouverneur en zijn staf hebben een mei dc woorden „Onze mannen in verzekeringen 2ijn op de Kaapverdl- good leven, de rest van de bevolking Holland", sche eilanden onbekend". zich net in leven houden of liever gezegd die wordt in stand gehouden „Op Santo Antao was nog een door de familieleden in het buiten- - beetje voedsel te krijgen. Er zijn ba- land. Goede woningen zijn er nauwe- nanencuUures'Y vervolgt landsschap- lijks, de men-sen wonen in stenen hut schilder Siewert. „Er waren dus ook ten en in, plaatijzeren bidonvilles. De vrachtauto's voor het vervoer. Soms enige manier om aan wat geld te ko- kon je meerijden, als je geluk had. men is te gaan werken op Sao Thomé Enkele regerings-administrateurs zijn (een ander Portugees eiland in de At- ROTTERDAM, woensdag Op za terdag 0 en 13 juni a.s, wordt er in het kader van C"J0 een groot jcugdr voetbal cuptoernooi voor hunloren en aspiranten gehouden, Op 22 velden van zes verschillende sportcomplexen In Rotterdam-Zuid zullen 31 vereni gingen, alle uit Rotterdam-Zuid, in vier poules met hun a, b, c, en d-elf- tallen om de prijzen strijden. Het initiatief tot het houden van dit toernooi is genomen door de wijkraad van Charlois. Het comité C'70 heeft een bedrag van 7500 gulden beschik baar geste-d. Op zaterdag 6 juni zul len 111 elftallen in de voorronden uit komen op de cairfexen van DCL, Zwart Wjt '28, De Mussehen, DRX-, Hoogvliet en Lambard jen, Vierantwlntig elftallen die in de voorronden als eerste In hun poule, eindigen gaan over naar de finales. Deze worden op zaterdag 13 juni op de velden van DCL, Transvalia en B'.oemhof gehouden. De wedstrijden beginnen om half tien. Het muziek corps van de douane te Botterdam zal op ds finaledag muzikale medewer king ver'encn. De winnaars zullen in de kantine van DCL uit handen van wethouder Langerak de bekers in ont vangst mogen nemen. Bovendien krijgt elke deelnemer als herinnering een medaille. De toegang op alle sportcomplexen is gratis. Maandagmiddag 1 juni zal wethouder J. Worst van openbare werken de snuif- en specrijenmolen 'De Ster' aan de Plaszoom weer officieel in gebruik stellen. De molen werd op 13 juli 1962 geheel door brond verwoest en moest opnieuw worden opgebouwd. De wethouder zal de molen heropenen door het lichten van de vang. Aan de restauratie van de molen 'De LelieVdie vlak bij 'De Ster' staat, wordt nog steeds gewerkt. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag De eer ste ronde van het bevrUüingsschaak- toeraooi 1970, dat In Lommerrijk wordt gespeeld en dat georganiseerd wordt door SV Soz&ro-Het Westen Regioa, heeft vooral tn de eregroop spectacu lair spel te zien gegeven. Han TLmmai speelde een sublieme partij tegen Cor van Wljgcrden, die de eae na dc an dere plan cadeau kreeg en of hij ■ze nu accepteerde of niet In een wanhopige positie verzeild raakte. Hans Böhm leek John van Baarle aanvankelijk volledig onder de voet te zullen lopen, maar doordat de RSB- kampioen. de zaken wat te optimis tisch opvatte zag Van Baarle kans met twee paarden in de vijandelijke stel ling te springen. Winst voor de aan valler ligt o.i. in het verschiet. De uitslagen in de hoogste groepen wa ren: groep IA: Van Rijn—R. Roodzant 10, H, F. MtuiangWoyKoevermans 01. Groep t B:Krot Van wijngaarden l—0. 3. Schei! —Witt l—O. Groep 2: WesterveldBaWter 1—0, Broekmanmevr. Vreeken uitg. Groep 3: Struylaart—v, d. Schee 01, HoottmanVos 10. Groep 4: Vijgeboom v. Wijnen liVs. mevr. Roodz^nt-Clim- merveen—Oord 10. Groep 5: Verbraak- Van Heiten 0—J. Heemskerk—Voortinei,1- er 01. Groep 6: mevr. M. Roodr-and Breurli—14. v. d. Kooy—Th. Huljzer 0—1. Groep T; La RiviereVan Dijk ',4—14. SpruitMevr. Mesman 10. Groep 8: Blak- moor—G. Huljzer 1—0. v. d. Blessen— Pronk 0—1. Groep 9: C. GellvoetFranssen 10, DcrksenVerboom 01. Groep 10; Klein-Bloesem—v. Baarlen 1—0, Suijker W. H. Onder de Linden 0—1. in het bezit van jeeps. Er zijn geen geasfalteerde wegen. Als je naar een ander eiland wilt gaan heb je een reisvergunning van de politie nodig. Het enige contact'met de buitenwe reld is een eenmaal per Week aange voerd krantje en de radio, de Voz de Kap Verde, maar van beide word je natuurlijk niets wijzer. Ik. werd voor de radio geïnterviewd. De reporter zei u mag ailes zeggen, maar het kan zijn dat niet alles uitgezonden wordt". lantische Oceaan), waar grote cacao plantages zijn, „De mensen weten wel dat ze on derdrukt worden, maar van politieke organisatie of van verzet Is nauwelijks sprake. Dat kan eenvoudig niet dooi de slechte verbindingen, de reisbeper kingen. het gebrek aan alles. Formeel zijn de Kaapverdianen natuurlijk Portugezen, maar zo voelen ze zich niet. Het bestuursapparaat bestaat voor een flink doel uit Kaapverdia nen, met de man met de lichtste huidskleur in de hoogste positie. Die vormen een bruikbaar instrument, want het zijn geen Portugezen en geen Afrikanen. Ze vallen tussen de wal en het schip". (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag Zaterdag 30 mei organiseert het gewest Rotter dam van de PvdA in samenwerking met het kieskringbestuur Rijnmond een sterrit naar Hoogvliet. Om 13.00 uur wordt op vele plaatsen in het Rijnmondgebied gestart. De aankomst in Hoogvliet is om .14.30 uur. Om 15.30 uur zal een demonstratieve bijeen komst plaats vinden op de Eeze, waar zullen spreken: drs A. J. Lems, lijst aanvoerder Rotterdam, J. de Jong, lijstaanvoerder Rijnmond, dr Ir A. Vondeling, partijvoorzitter. Voor Rotterdam zijn de startplaat sen: Pijnackerplein route over de Maasbruggen; Heemraadsplein route via Schiedam, Benelutunnel; Huxleystraat, Alexanderpoldcr, Er aflats route via Brienenoordbrug; Minervalaan route via Maastun nel; verzamelgebouw Zuid-Strevels weg route vla Strevelsweg, Lom- bardijen, Barendrecht; Sluisjes dijk, RET-garage route via Charlois, Rhoon, Poortugaal. Nadere informatie op het kantoor van de PvdA, Beukelsdijk 37, tel. 237767. ROTTERDAM, woensdag, Haar lem overweegt de Schot Bill Thomp son, die enkele jaren geleden bij Sparta in dienst ts geweest, als trai- nevcoach te contracteren. Gisteravond hebben de Hsavlemmers contact opge nomen met de Schot, die op het ogen blik in Portsmouth verblijft. Na zijn vertrek bij Sparta heeft Bill Thompson in Egypte, Lybië en Koe weit gewerkt. De wethouder van volkshuisves ting van de gemeente Poortugaal zal op maandag 1 juni a.s. spreekuur hou den in de gemeentesecretarie aan de Albvandswaardseweg 's avonds van 6 Lot 7 uur. Het spreekuur op maandag morgen vervalt voor die datum- het- volgende: de gastheer nam zijn ongelukkige gast mee Tinfir huis, waar deze zich fco» eerkleden. De rest van het ge zelschap zou zich inmiddels naar een ander etablissement begeuen. Aldus toerd gedaan. Eert uur later u)Udej» gastheer en uerklede gast zich weer bij de anderen voegen, maar dat ging moeilijk, want de portier van genoemd etablissement meldde door het luikje nan de deur, dat er een besloten avond werd gehouden. Dit alles klinkt nogal raad selachtig, maar is het niet als me» weet, dat a. genoemde gast een Marokkaan toas en b. er van een besloten avond in het geheel geen sprake was. Waarom nou niet eerlijk en open. een bordje op de deur gehangen: „Verboden voor Marokkanen". en. Consumenten met klachten ouer de staat waarin- ze hun kleren, gordijnen, tapijten of wat dan ook terugkrijgen van- de stomerij kunne» bij deze nieuwe commissie terecht voor een bindende uitspraak over eventuelesehadeverooedino. De klacht moet schri/telijfc worden ingediend. Daarop wordt een vragenlijst toege zonden, die binnen dertig da gen ingevuld moet worde» te ruggestuurd samen wet het artikel, waarop de klacht be trekking heejt. Voor de behan deling van de klacht is de kla ger 10 verschuldigd (Leden van de consumentenbond beta len 5,Wordt de klager tn het gelijk gesteld, dan krijgt hij tien gulden of vijf gulden min f 2,50 terug. De werkelij ke koste» voor het oplossen van het geschil worden met deze bijdragen van de direct belanghebbenden niet gedekt- Het ontbrekende wordt door Consumentenbond e» de ver eniging van werkgevers in do chemische wasserijen en ver verijen gezamenlijk bijgepast. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. Vijf studenten bouwkunde hebben samen met hun mentare, jr Elisabeth Brands-Poot in samenwerking met de oommissie verkeerszaken van het voorlopig wijkergaan Afrikaander- wijk, een plan ter verbetering van de woonomgeving Afrikaanderwijk aan b en w gestuurd. Dit is hun antwoord op het gemeen telijk plan dat half januari aan het wijkorgaar» is toegestuurd, en dat al leen een verbetering van de verkeers situatie op het oog heelt. De studenten zouden het liefst alle verkeer uit de wijk weren, maar om dat soils onmogelijk is, hebben zij zich in hun plan vooral op de bewo ners gericht en het de automobilisten vrijwel onmogelijk gemaakt mei een te grote snelheid door de wijk te rij den, Dat gebeurt nu en het zou nog meer gebeuren als de gemeente haar plan tot eenrichtingverkeer zou door voeren. Hoe een straat er volgens hun idee zou gaan uitzien een straat van 15 meter breed kan een woonstraat met tweeriehtlngverkeer worden, die dan aan een kant doodloopt. Deze woon straten hebben een asymmetrisch straatprofiel en zijn onderbroken door o.a. kinderspeelplaatsen, zitgelegenhe den en beplantingen. Dit zijn de stra ten ten zuiden van de Paul Kruger- straat. Dïi zijn enkele van de oplossingen die gevonden zijn om de Afrikaander- wijk de komende jaren leefbaarder te kunnen maken. Hel plan moet gezien worden als een onderdeel van een to tale verbetering van de wijk. niet een zeer speciaal werk terrein. Van de politieke par tijen, die de enige zij», die deze organen kunnen bevol ken, mag men verwachtendat zij mensen aanwijzen, die over de daarvoor geschikte eigen schappen beschikken. Ik meen aangetoond te hebben, dat dit hier uiel het geval is. Ik geef de partijen in over weging, deze toestand te ver beteren, Bijvoorbeeld door hei samenstellen van een jaarlijk se test, waarvoor alle leden en indien mogelijk vele sympa thisanten uitgenodigd tuorden. Indien dan de lijsten samenge steld worden naar rato van de behaalde resultaten en een xchaduwraad tuordt gevormd voor voorbehandeling en con trole, kortom als men zich ge zamenlijk Inspant om het wel zij» va» de burgerij te bevor deren en het politieke spel aantrekkelijk te maken voor deelnemers en toeschouwers, dan zal dit onze democratie voor meer mensen doorzichti ger maken, dan zij nu is." TV77E met zijn wasserij over- hoop ligt kan terecht bij de dezer dage» opgerichte ge schillencommissie consumen. tenbond/chemische wasserij- "\7"OOR ik het vergeet: ge noemd etablissement heet De Pul en is gevestigd aan de Nieuwe Binnenweg. TJTT actiecomité tegen het parkeerprivilege voor de ambtenaren van de verkeers dienst op de Jacobsplaats heeft nog steeds geen antwoord ge kregen van burgemeester Thomassen. Men wacht al maande». Misschien is de bur gemeester wel aan een hele lange brief bezig, p*£N Rotterdammer kreeg twee Amsterdamse echt paren op bezoek. Men ging er gens in de stad eten. Toen ge beurde er iets vervelends. Een van de heren stiet een glas wijn over zijn overhemd en pak. Wat tut? Men besloot tot Vandaag is de nieuwe hefbrug voor het treinverkeer over de Oude Maas bij Dordrecht ingevaren. Op 14 juni zal de oude draaibrug van zijn plaats worden gehaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1