Auto's nog steeds in Verf-drup'van Wilton Moderne wiskunde van kleuterschool tot universiteit SCHOOL-PLASTIEK Hoekse wijkraad tegen banen Concertreis Orpheus naar Menden succes voor golf Swarttouw-werknemers klagen SCHIEDAM SCHIEDAM GEEN KRANT ONTVANGEN? VERLOREN EN GEVONDEN AANGEBODEN STALLING OP WERF NIET AANVAARDBAAR Drie mannen bekennen diefstal koper Gespreksdieust in INPB-kcrk over ontwikkelingshulp Brand in schroothoop Inbraak in buurtcentrum Kabouters kondigen zwartboek' aan over huisvestingsbeleid Schiedamse Avondvierdaagse 16-19 juni Harmsen spreekt vanavond in Triangel Weeda opent maandag dienstencentrum Partij v. d. Arbeid en Voorne-Putten JONGETJE BIJ OVERSTEKEN AANGEREDEN Bej aarden-zangkoor Senectnte wint prijs Iedere dag aanvang lessen woensdag 27 mei 1970 - pag. 5 Bel voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees builen Rotter dam, Schiedam, kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De autobezittende werknemers bij de N.V. Swart- tomv's Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek aan dc Nieuwe Waterweg- straat zitten nog steeds „in de drup" van Werf Wilton Fijenoord. Drie jaar ge leden hebben we in dit blad reeds aandacht besteed aan dat merkwaardige feit, doch de toestand schijnt sindsdien nog steeds niet veranderd te zijn. Het euvel. Wanneer In liet grote Dok 8 van Wilton Fijenoord schepen gerepareerd worden, krijgen ze vaak meteen een verfbeurl. Dat gebeurt niet meer met de kwast doch met de verfspuit. Als er nu een flinke, wind staat (en die staat er meestal wel in die hoek!) dan worden de wolken fijne verfdruppeltjes weggewaaid. En de verf komt terecht op het aangren zende terrein o.a. van Swarttouw's. Qók op de „zuur-verdiende privé- auto's" van de werknemers die daar In de buurt geparkeerd staan. De vaak kleurige verfdeeltjes hechten zich op de lak en de ruiten van de auto's en zijn daar moeilijk van te verwijderen. „Net schuurpapier", klagen de gedu peerden. Geklaagd hebben ze, al jaren lang. By de politie en volgens de Hinder wet, ook bij b en w en bij „reus Wil ton Feijenoord", zelfs bij de meldka mer Luchtverontreiniging. Het hielp toen niet en het helpt nog steeds niet. Werf Wilton verwijst voor schade claims naar de onderaannemers, die het verf werk verrichten, wat juridisch in orde is. Tweemaal hebben de on deraannemers 'n vergoeding betaald (tc gering, zeggen de klagers), maar meestal helemaal niets. Dat was toen zo en het is blijkbaar nóg zo. De ge dupeerde Swarttouwwerknemers zijn wat mocjdeloos geworden en hebben zich nu tot de politieke partijen ge richt, in de hoop dat die iets kunnen bereiken. Het is immers verkiezings tijd, niet waar! Aanbod „Vorig jaar november was liet bar, dat de plassen op het terrein groen waren van dc spuitverf", zo schreven fle protesterende Swarttou- wers. „Toen zag Wilton wel in, dat er iets gedaan moest worden. Na enig overleg werd toe-gezegd, dat op het terrein van Wilton een stalling zou komen vuur onze auto's, Deze zou in de dokrielituig dicht zijn, met aan die kant een overkapping". „We zijn nu een half jaar verder. De stalling is bijna klaar. Echter de dichte zijde ontbreekt en cr is geen overkapping! Het is een geëgaliseerd stukje terrein van de ex-fielsenstal- ling bij de niet meer in gebruik zijnde ingang van Wilton aan de Admiraal dc Ruijcerstraat. Vlak bij dok 6 en 7. Waar eveneens gespolen wordt! Wil ton beweert, dat daar geen verf valt. Niemand gelooft het en het tegendeel is al gebleken." Bovendien wordt aangevoerd dal deze stalling 200 meter van Swart- touw ligt. Dat is per dag (als men weggaat voor de lunch) 800 meter „onbetaald lopen". Op een regenachti ge dag vier maal een nat pak. Géén oplossing maar een verplaatsing van de ellende! Men heeft een „alternatieve oplos sing: tegenover Swarttouw is Wiltcm- terrein genoeg om een behoorlijke overkapte stalling te maken. De kos ten zijn wat hoger. „Maar vergeleken bij de totale bouwkosten van het dok en do dagelijkse opbrengst kan dit gsen rol spelen", menen de klagers, die het verder ook niet weien en zich daarom maar tot de politieke partijen richten. Of het iets zal geven? De ver wachtingen zijn kennelijk niet hoog gespannen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De politie heeft drie mannen aangehouden die bekend hebben, de daders te zijn van de diefstal van een hoeveelhied koper uit een montagewagen van de N.V. Electro-Rail begin vorige week. De drie mannen, de 29-jarige D.K. en J. van der S. en de 22-jarige J. D, had den de buit op, verschillende plaatsen •in de stad verstopt. SCHIEDAM Tc bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam da ge!) ks van 9 tot 1< uur, behalve op zater dag en zondag: herenbril; etui met 10 slcu- teis: 2 sleutels; ring met 5 sleutels; ketting met hanger; driepoot voor een vlag; brom- fletsplaatjc GNB 759; sierdop plus sierrand; kinderfietsje; mutsje: zak met kleding: postduif; postduif. Te bevragen bij dc vinders: suède kin derschoentje. Paert, Noordvcstsingel Sa; 3 washandjes in koker. Mulders, J. C. v. Markenstraat 53; jongensjack. Langstraat, Nic, Beotestraat 52b; jongensjaek, B. J. de Jong, Jozef Orelliosingel 5: jongensjack, van Schravensando, JuUanalaan. :i8; ?.wcm- broekje plus handdoek, B. K. Laan 201a; damesvest, mevr. de Bruin, Evertselaan 38 Harderwijk; muisjesvest, Kerkwcg SI; zwembroek, C. van Wabsum, Voorscstraat M: kinderwagen. Naehtzaan, slophcnson- straat Ma: klnderstep, Elkerbout, Mgr. No lens Imp 105; damesportcmonnec met Inh.; P. Kerkade Harre weg 85 (tel. 01883— 3611; knipportemonnce met Inh.. mevr Meijer, Burg. v. Haarenlaan 852; portemon nee met lnh„ Hersbaoh, Mgr. Nolenslaan 642; portemonnee met inh.. Grlmius. Wa- ran da 28; knipportemonnce met inh., J. Honcc. Jacob Catalaan 9; kindertasje me' inh. W. J. Aer. gering, Lo rents laan 23: sier dop plus sierrand. Café Sport. Singel 14S: kortbaimand. de Rouw, Pr. Fr. Hendrik straat 12a; gedeelte van eon gehoorappa- vaut, M. dc "ong. Rijnstraat 28b; ring mei sleutels. Pijpcili. Boerhnaveplcln 11b: zak lantaarn, Wassenaar, Rottcrdamsedijk 66c; wandetwageu. K..L de Rouw. Broersvest 120 c; bankbiljet, mevr. v. d. Wal, Bach- plcin 557; kinderzege! ringetje, Lelieveld, van Oldcnbariievcltstraat 19b; schakelarm band. mej, H. ClarIJn, Ralleystraat 2Gb: kettinkje, v. Kruinlng, v, Swlndenstraat GOb: ring, M. Tettcroo. Mgr. Nolenslaao 285: trouwring. Kraaijenbrink. P.K.O. laan 186 b: ketting, v. d. Meer en Sehoep. Ru- bcnspleiu 11; étui niet 3 sleutels; J. Etnian. Sourhaavelaan 36a; étui met 6 sleutes. Go- vaart, Gordorslraat JOa; ring met 5 sleu tels. v. d. Berg, Vlaardingerdljk 2l6n: da- mosbril. mevr. Kooijnian. J, A. Alb. Thljm- strant Sb ('s avonds thuis>; vulpen. W. Ha- zckainp. Willcniskatle.25: ring met 3 sleu tels, Vries, St. Llduinastraat 34 B, ring met 5 sleutels, mevr. Schroot, J.ic. Catslaan 3; witte kanarie, Huize Franebmd, St, Lldui nastraat; blauwe parkiet, A. Bek. Roltcr- damsedljk 28!b: hond (boxer), mevr. Groeit, Perenlaan 10; bruine hond, reu. Vooiend. Molensingel 79. Dierentehuis, SJnt Anna Zusterstraat' Lassie hond, reu: zwarte poedel, reu; bas taard pincher, reu, bruin-wit; bastaard, reu, wlt-brufn, SCHIEDAM, woensdag In de kerk vam dc Ned. Protestanten Bond aan de Westvest 90 zal op zondagmor gen 31 mei om 10.30 uur een speciale gespreksdicnsl worden gehouden» staande in het teken van de ontwikke lingshulp, Als spreker is uitgenodigd dr. II. M. dc Lange, econoom te Rot terdam, die bekend is geworden door zijn boek „Rijke en arme landen". Deze gespreks dienst moet worden gezien, zo schrijft ds. B. A. Koek, als stimulans voor de reeds ook in Schie dam ondernomen acties en tevens als voorlichting aan belangstellenden en belanghebbende groeperingen. De uitnodiging is verstuurd aan de ge meenteraad, de plaatselijke vakbon den en kerkeraden, scholen, enz. Tijdens de kerkdienst kunnen vra gen worden gesteld, die tijdens en eventueel na afloop beantwoord zullen worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Op het terrein van de firma Van Gelderen aan do Jan van Eiebeeckweg is giste ren brand uitgebroken in 'n schroot hoop, waarop o.a. twee lege terpenli- nevaten lagen. Het vuur was ontstaan door vonken van snijbranders, waar mee enige werknemers bezig waren ijzer stuk te branden. De brandweer slaagde er snel in de vlammen te do ven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag In het buurtcentrum De Ducdalf aan do Maasdijk is gisteren ingebroken. Door een ruit te vernielen slaagden de in brekers er in het gebouw binnen te dringen, waar zij een grammofoon, wee iuïdsprekerboxen en een koffer tje met 20 grammofoonplaten meena men. SCHIEDAM, woensdag Het „Al ternatief TVoningburo" te Schiedam zal eeti „zwartboek" publiceren over het Schiedamse huisvestings- en wo ningbouwbeleid, alsook de cijfers van hel Cenraal Bureau voor de Statistiek omtrent de leegstaande woningen in de2e gemeente. Zo heeft de heer Hein de Koster aangekondigd. Het Alternatief Woningburo gaat uit van de Schiedamse Kabouters, d<" actie Leefbare Delta- de Kiesvereni ging Votum en S. J. en is gevestigd aan de Mariastraat 22 A, tel. 267948, waar overigens ook het „S-O.S.-iaal buro" is gevestigd. Deze actie-groep heeft vorige week het oude pand Nieuwe Haven 275 A „gekraakt" en het toen beschikbaar gesteld aan mcj. Sara Klein, die in verwachting is. Zij heeft reeds een maand huur betaald aan de beheerder van het pand, de Rotterdamse Firma Berreviets, die de gang van zaken; schijnt te aanvaarden. Volgens de heer H. de Koster heeft echter de gemeentelijke "Womngdienst gedreigd het gekraakte pand „onbe woonbaar" te zullen verklaren, met als konsekwentie dat het verstoken zal raken van gas en elektriciteit, dus zonder licht en met maar weinig lucht, daar het pand zal worden dicht gespijkerd. Vandaar het „zwart boek". Mej. Klein staat als woningzoeken de ingeschreven en in februari is haar een woning toegewezen in de „schandbuurt-Parallelweg" (volgens Hein de Koster). Toneelgroep Groeton: Kinderen van onze tijd SCHIEDAM, De Toneelgroep Groeton van de wijkvereniging Groen- oord geeft op zaterdag 30 mei in ge bouw De Rank aan de Schiedamseweg een opvoering van het toneelstuk „Kinderen van onze tijd". Aanvang 20 uur, na afloop dansen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De geza menlijke Schiedamse Avond-vier daagse zal voor de vijfde maal wor den gehouden Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni, met op maandag 15 de „Inhaaldag". Gestart wordt weer vanuit de Sporthal Margriet, Iedere avond van 18.30 uur tot 19 uur, alleen op vrijdag wordt om 19 uur gestart. Gelopen, wordt over twee afstanden. De 15 km alleen voor personen van 35 jaar en ouder; de jeugd van 8 lot 15 jaar (maai* ook ouderen) loopt 10 km. De deelnemers die de tochten vol brengen ontvangen het Avondvier- daagse-kruis of de vervolggesp, naar keus van de ÏTWB of de WKR. Het Rode Kruis, .en de SRB verlenen me dewerking: Voorinschrijving tot uiterlijk 13 juni (daarna S 0,25 duurder) bij J. F. Bakkeren, Rembrandfclaan 15a, tel. 263168 of bij het WV/SG-kantoor Plantage, tel. 266000. VLAARDINGEN, woensdag. De heer E. J. Harmsen, lid van de Twee de Kamer en wethouder van Apel doorn, spreekt vanavond om half acht in Triangel tijdens een propaganda- b ij eenkomst van de politieke partij Binding Rechts. Het Kamerlid houdt een algemene politieke beschouwing, waarna gele genheid wordt geboden tot het stellen van vragen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. „We staan nu, in 1970, voor een omwen teling van het rekenonderwijs in de basisschool, ja, zelfs voor een re volutionaire verandering van het wiskunde-ondewijs aan leelingen van 5 tot 18 jaar" en „Als een regeling van de vele en veelsoortige werkzaamheden met betrekking tot het wiskunde onderwijs aan leer lingen van 5 tot 18 jaar niet spoedig tot stand komt, zijn de gevolgen voor ons onderwijs desastreus. We staan, onderwijskundig^ gezien, voor de keus óf nieuwe wiskunde in de basisschool óf basis-wiskunde in nieuwe scholen". Dit zijn twee wat dreigende stellingen van de werkgroep Wiskobas (wiskun de op dc basisschool) van dc Commissie Modernisering leerplan wiskunde, ver bonden aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. De werkgroep wil leiding geven aan dit moderniseren. Bij de nieuwe Prins Willem Alexanderschool voor mavo aan de Willem Passtoorsstraat, uit gaande van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, is dit kleu rige plastiek aangebracht, ver vaardigd door Hans v. d. Jagt uit Naarden. Tijdens een bijeenkomst van het onderwijzend personeel van alle open bare lagere scholen in Schiedam, gis ter middag in dc aula van de Techni sche School aan de Mgr Nolenslaan, hebben vertegenwoordigers van de werkgroep het waarom uiteengezet. Het huidige rekenonderwijs op de basisscholen voldoet niet meer aan de onderwijskundige en maatschappelijke eisen. En de aansluiting met het voortgezet onderwijs, als (Se er al ooit is geweest, is nu geheel verloren ge gaan, door de modernisering -van het wiskunde-onderwijs bij dit-V.'O. Als je het rekenen op de basisscho len toch moet gaan veranderen, dan ligt het wel zeer voor de hand dat je dit doet in de richting van het moder ne -wiskunde-onderwijs. De ontwikke lingen wijzen dan ook op die richting. De verandering van rekenonderwijs in moderne wiskunde is op dit moment niet meer te stuiten, stelt de werk groep Wiskobas. Wat natuurlijk niet betekent dat de peuters meteen maar worden gezet aan de trigonometrie en het differen tiaal- en Lntegra a Rekenen. .De tafel tjes van vermenigvuldigen kunnen nooit gemist worden! Ook niet in de wiskunde. land, in de Ver. Staten (heel ver), in Engeland, Frankrijk en Duitsland is óók vernieuwd en daar zijn nieuwe methoden van wiskunde-onderwijs ontwikkeld, die door Nederlandse uit gevers zijn overgenomen en die dit jaar op de markt worden gebracht Maar die buitenlandse systemen zijn niet ingesteld of aangepast aan de Ne derlandse gebruiken, bovendien ver schillen ze onderling. Als er geen vas te lijn wordt gebracht in het gebruik, als de scholen elk op eigen houtje gaan experimenteren, dan zal er een chaos ontstaan bij het basis-onderwijs. Dan sluit de ene school niet meer aan op de ander, omdat verschillende sy stemen zijn gebruikt. En het kind zal de dupe zijn. Dat nu wil men voorko men. „1970 wordt een gevaarlijk jaar voor het onderwijs". Niet platonisch. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. De heer A. P. Weeda, wethouder van so ciale aangelegenheden en voorzitter van dc stichting federatieve raad voor het be jaar den werk, opent maandag om half vier het dienstencentrum in dc Emmastraat 71. De stichting Vlaardingse Bejaarden zorg zal het centrum in gebruik ne men. HOEK VAN HOLLAND, woensdag. Ook de wijkraad voor Hoek van Holland heofl nu officieel stelling genomen tegen de plannen om in het Stacklum- scbos een golfbaan te vestigen. Het dagelijks bestuur legde een voorstel ter tafel om le komen tot he mi eu wede actie tot het be houd van het gehele Staelduinse- bos voor de openbare recreatie van de bevolking van het West- land, het Rijnmondgebied en het verderre achterland. Dit bosgebied dient ingepast te wor den in een basisplan voor de algehele recreatie in en om Hoek van Holland. Hef. gebied ten zuidoosten van de Hilhvomng wil men in dc komende jaren daartoe reeds inrichten volgens het bestemmingsplan. Dit gebied is al eigendom van de gemeente. Wijkraadsvoorzilter L. van der Houwen speelde in feite de hele zaak van het bos terug op dc gemeente Rotterdam. Zes jaar geleden had men de kans om het bos te kopen voor een bedrag van ongeveer een half miljoen. Rotterdam toonde toen echter geen belangstelling. Momenteel staan we voor de droe vige zaak dat alleen de minister de zaak nog kan terugdraaien. Dat zal dan echter een forse schadeclaim tot gevolg hebben. Merkwaardig genoeg was er in de beginfase nauwelijks belangstelling voor het Staelduinsebos vanuit de om liggende gemeenten. Dat is nu echter mede door de groei van de ge meenten totaal veranderd. Het ziet er naar uit dat de bebouwing van Hoek van Holland in de toekomst in de richting van het bos zal gaan. Dan moet men niet tc maken krijgen met een recreatiemogelijkheid die is afge sloten door prikkeldraad. „Ik riskeer liever een schadeclaim dan het verlies van het hos voor de algemene recreatie", zo stelde de heer Van der Houwen. Op dit moment zeg gen alle gemeenten zich positief te willen opstellen voor het behoud van het bos, maar als straks de verkiezin gen achter de rug zijn, dan bloedt de hele zaak weer dood, aldus de wijk raadsvoorzitter. Momenteel schermt men met de toekomstige openstelling van het mili taire gedeelte van het bos, maar dat vindt de heer Van der Houwen een zoethoudertje. Drs J. P- van Bergen keerde zich vooral ook legen de ingewikkelde ju ridische procedure. Iedereen ver schuilt zich achter een ander. Hij stelde voor een morele oproep ic richten tot de leden van dc golfclub zelf. De golfers zijn veelal zakenmen- sem.die toch een open oor moeten heb ben voor doze zaak. Voorzitter Van der Houwen zag daar weinig in, omdat al van alles ge probeerd is. Niettemin zullen alle mo gelijke wegen worden bewandeld voor het behoud van het bos. De sanering van oude woningen in Hoek van Holland komt maar lang zaam op gang. Voor een zestal wonin gen zijn er nu echter saneringsmoge lijkheden geschapen. De huisjes aan de Fovtweg zullen, wanneer ze een maal leeg komen, niet meer opnieuw worden verhum-d. Men hoopt ze over ongeveer vier jaar tc kunnen slopen. Voor de huizen in het centrum zijn echter nog geen saneringsmogelijkhe- cl en aanwezig. Het ziet er zelfs naar uit dat de woningbouwvereniging „Rotterdam aan zee" fle oude „boot werkershuizen" aan de le Scheep vaartstraat nog weer wil opknappen, een zaak waar de wijkraad zich sterk tegen verzet. Nota De onlangs verschenen nota van wethouder De Vos inzake de nieuwe wijkraadsverordening, kreeg de volle dige instemming van de Hoekse wijk raad. Vooral het punt van wat weer bevoegdheden en rechtstreekse wtfk- raadsverkiezingen bleek een. schot in de roos. Voorzitter Van der Houwen maakte de wethouder een compliment voor het stuk. Als enige aanvulling wil de Hoekse wijkraad al graag in het voor overleg van de Hoekse zaken gekend worden. De actiegroep ontwikkelingssamen werking, die aan het Hoekse strand een stand heeft ingericht, kreeg on verwacht veel aandacht in de wijk raadsvergadering. Oonaak daarvan was wellicht, de afwijzende houding van het dagelijks bestuur ten aanzien van de aange vraagde financiële bijdrage. Nadat drs Van Bergen de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking nog eens had uiteengezet, werd besloten een bijdrage van 250 tc verlenen onder voorbehoud dat deze bijdrage in Rot- terdm wordt goedgekeurd. De wijk- raa was het namelijk niet eens of dit nu een zuiver Hoekse aangelegen heid is. SCHIEDAM, woensdag De zan gers van Jhet Kon. SchicWams Man nenkoor Orpheus, nog maar net beko men van de concertreis naar Menden in Duitsland, heeft gisteravond weer gezongen in bet Francois Haver- schmidthuis. Volgende week wordt ge concerteerd in Huize Spaïand cn als laatste optreden van het seizoen staat op het programma de medewerking aan een opera-concert op vrijdag 5 Juni in Moordrecht. De concertreis naar Menden met Pinksteren is een groot succes gewor den, zo meldt secretaris L. Stoutha ri del die overigens samen met voorzit ter P. Smit en de heer P. G. Ducha- teau de organisatie van de reis heeft gehad. De derde buitenlandse reis overigens, na het bezoek in 1963 aan Esslingen (waar de jaarlijkse jeugd uitwisseling is. voortgekomen!) en in 19G6 aan Viernheim ter gelegenheid van het eeuwfeest van Orpheus. Menden is een klein, vriende^jk stadje, op 10 km van Bonn prachtig gelegen aan de rand van het Zevenge bergte en het Wester wafel. Voor de gastheren van de Manner Gesang Ver- ein 1859 Menden was dit het eerste buitenlandse koor dat op bezoek kwam, zoals voorzitter Rosenbach verklapte tijdens de muzikale begroe ting, waarbij ook burgemeester K. Gatzweilcr aanwezig was. Deze laatste kreeg namens burgemeester Roelfse- ma een pentekening van ons Zakken dragershuisje aangeboden. Dezelfde avond had het eerste geza menlijke optreden plaats in de aula van de nlauve Hauptscimle. Dit bleek een uitstekende concertzaal, zowel wat verlichting als akoestiek betreft; de beste technici hadden er dan oolc aan meegewerkt. Waarom is dit nu in Schiedam niet mogelijk, hebben de Orpheanen verzucht. Alle 700 plaatsen waren bezet. Met medewerking van de solisten bas Rob Holl (die met Orpheus was meegekomen) en Doris Muller werd een goed programma afgewerkt, waarbij Orpheus vooral succes boekte met het moeilijke werk „Gesang eines welken Baumes und der Sonne" van de Japanner Kan Ishii, met begelei ding van pianist Henny Moser. Or pheus bood een herinnering aan: kin derklompjes me,t wapen van Schie dam, embleem van Orpheus, gele tul pen en de onvermijdelijke jenever. Op tweede pinksterdag heeft Or pheus een rit langs de Rijn gemaakt, maar 's avonds was er voor de 90 Schiedamse zangers en hun dames een „Familiënabenö", waarbij de Mende- ners „Tulpen uit Amsterdam" aanhie ven. Uitovaard heeft ook Orpheus zich niet onbetuigd gelaten en er zün ge schenken gewisseld. Hoewel het heel laat was geworden, en de terugreis weer vroeg begon, is er toeh nog een aubade gebracht aan dirigent Chris Verhoog, die jarig was. (Van een onzer verslaggevers) HELLEVOETSLUIS, woensdag. De heer C. M. L, Roozemond, gecom mitteerde van Rijnmond, gaat vrijdag spreken over „De Partij van de Ar beid en Voorne-Putten" ïn gebouw „De Kern"- Hij doet dit op uitnodiging van de afdeling Hellevoetsluds van de Partij van de Arbeid. De openbare vergadering begint om acht uur. De liefde voor wiskunde is niet van deze wereld, teveel platonisch, vindt dc werkgroep. Zeker omdat lynen cn vierkanten geen „dikte" hebben! En dat wiskunde een zaak van het i.oofd- met-een~knobbcl zou zijn, is onzin. Ook dat meisjes geen aanleg voor wiskunde hebben. ïtekenen is wel de gelijk wiskunde, alleen al door het „getais-aspeci" dat er in zit en dat de jonge kinderen wordt bijgebracht. Alleen, de wijze van leren moet an ders. In een vloeien de lijn van kleu terschool naar universiteit. Wat past in de gedachten over nieuwe onder wijsstructuren voor leerlingen van 5 tot 18 jaar. De jongste leerlingen moet geleerd worden een „getalspatroon" te her kennen, wat kan met behulp van een voudig materiaal als blokjes en telra- men. Ze moeten leren in groepen te werken en dan de bevindingen ver tellen, wat weer een binding geeft met andere leervakken als de taal. Ze moeten wiskunde leren met werktui gen, voor b-v. meten en wegen. Voor al, ze moeten leren ontdekken.^ Voor dit alles zouden dan weor „wiskun- de-werklokalen" Ingericht moeten worden. Het klinkt allemaal wat inge wikkeld, maar gisteren werd getoond hoe dat in de praktijk uitgewerkt kan worden. Heroriënteren Er is echter een knelpunt. Geen mo dernisering van rekenen tot wiskunde, als dc leerkrachten zelf niet weten hoe dat moet, Zij immers moeten de modernisering waarmaken. Dat houdt dan ln. het volgen van heroriënte ringscursussen. En veel experimente ren. Dit vereist een nieuw werkplan voor het basisonderwijs, maar ook voor de pedagogische academies (vroeger: kweekscholen), met een permanente begeleiding en een gecoördineerd on riem. ook. En natuur lijk: inspraak van leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Eh is echter een 'gevaar, zo waar schuwt dc Wiskobas. In het bulten- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De acht jarige Jan Pieter Hersbaeh is, toen hij plotseling de rijbaan van de Warande opliep, aangereden door een personen auto, bestuurd door de 55-jarige mej. M. A. A. uit Rotterdam. Het jongetje is met een hersenschudding en schaaf wonden aan het gezicht in het Ge meenteziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het Be jaardenzangkoor Senectute, dat onder leiding staat van mevrouw Kocx-Wil- Jus, heeft by het door de AVRO in Hilversum gehouden zangconcours een lste pi'ijs in de A-afdeling met 268 punten behaald. Een mooi succes» dat luister heeft gezet aan de viering van het vijfjarig bestaan. Bovendien heeft de fam. Wouters die het gebouw voor Chr. Sociale be langen beheert, de koorleden een di neetje aangeboden, dat in zeer goede aarde is gevallen. Het koor kan nog best enkele teno ren gebruiken. Belangstellenden kun nen komen luisteren bij de repetities elke woensdagmiddag van 14 tot 16 uur. TRANSISTORRADIO GESTOLEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Bij een inbraak in het pand van de N.V. Che mische Fabriek Schiedam aan de Lan ge Haven is een transistorradio ter waarde van ca 350 gestolen. MAASSLUIS, WOENSDAG De burgemeester van Maassluis, "W. J. D. van Dijck, zal op vrijdag 29 mei 1970 om'drie uur aan de Kwartellaan 2 te Maassluis het nieuwe Mobil service station „de steenen dijck" openen. Foto, film en projectie Pasfoto's klaar -terwijl u wacht. FOTO VAN VlTURBN Roogs.tr. 1Ö6, tel. 266720. .Let u op juiste adres. SI 60 Personeel gevraagd Voor woning cn gezin Dc Schiedammer (Het Rotter damse Parool) vraagt VASTE BEZORCERS(STERS) voor Schiedam en orostr. Aanm. tel. 287279 's avonds na 6 uur tel. 15595U. 5028 Gordijnrails met dekiijsten S 6,50 per mtr. Gegoten kope ren deurkrukken, ook smeedij zer bij WAAR DAT WIEL DRAAIT. Hoogst r. 57-63 Schie dam. Tel. OW—268436. voor KLEUTERS, 4 cn 5 jaar. JEUGD, 6 j. en ouder. VOLWAS SENEN, vooraf gymnastiek, Onze caissières geven u graag telefonisch of mondeling alle gewenste inlichtingen. «n.v. Sportfondsenbad Schiedam SehiedanvBurfl. Kneppertlaan 245-C Tel.: 010-28,96.00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2