weigeren 1 [vanaaae] 1 BOBBY MOORE VANDAAG VRIJ Zes mannen in arrest voor bankroof (buit 95 mille) in Goirle HET ROTTERDAMS PAROOL Agent schiet vluchtende arrestant in schouder Omzet van AKZO 26 pet. omhoog LABOURMANIFEST LEGT NADRUK OP ECONOMIE EN SOCIALE KWESTIES ERNSTIGE STUDENTEN- ONLUSTEN IN PARIJS Teveel misbruik bij publiek geconstateerd Socialistische wethouders in Schiedam afgetreden "zaterdag 30 mei a.s. om 9 uur opening) van de verlengde^ f 1 so j450 GR. 93" ct. TBcl] 1600GR. cl. S9ct| ^750 GR. 140 c! ISScJ zéker van uzelf. halazonIbé Sexblad nu ook in Utrecht in genomen DE SCHIEDAMMER g t 6, c iedam.# fchfoon. Redactie (010) 26 65 05. Administratie (010) 2672 (9, na 17.30 uur (010) 1354 30. Abonnement 1,02 per week, 13,23 per kwartaal. Losse nummers 25 ct. Postgironummer 395644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank tc Rotterdam.* 30e JAARGANG No. 123 ONAFHANKELIJK DAGBLAD;. UITGAVE HET PAROOL .HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBEP.G«DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN, J. VAN GINKEL. DONDERDAG 28 MEI 1970 BOGOTA, donderdag' (ANP/AP). De aanvoerder van Let Engelse voetbalelftal Bobby Mo ore, zal vanavond om half elf naar Mexico mogen ver trekken. Pedro Dorade, die het onderzoek naar de beweerde diefstal leidt, heeft de voetballer voorwaardelijk in vrijheid ge steld, zodat hij dinsdag in de eer ste wedstrijd die Engeland in het wereldkampioenschap %'oetbal speelt, zal kunnen meespelen. De voorwaardelijke vrijlating van dc Engelsman kwam nogal als een verrassing. Gisteren im mers had de rechter van instruc tie zich bijzonder boos gemaakt op Moore, nadat deze een kwar tier tc laat in het juwelierswin keltje was verschenen. De Engel se aanvoerder moest daar name lijk verschijnen om te worden geconfronteerd met de twee ge tuigen a charge winkeljuffrouw Clara Fadilla en de handelaar in edelstenen Alvaro Suarez, Dorado maakte zichzo boos over het telaat komen van Moore, dat hij mede gezien het feit, dat er rondom de juwelierszaak een geweldige menigte was samenge drongen, de reconstructie onder brak. Dorado („ik heb de pest aan voetbal" beet hij een verslag gever toe die hem vroeg hoe hij tegenover sport stond) ging ogenblikkelijk naar huis en liet zich niet meer zien. Winkeljuffrouw Clara Padilla, de eerste dlc vorige week mede deelde, dat Moore een armband ter waarde van circa 5000 gulden had gestolen, bleek gisteren min der positief in haar beweringen te zijn geworden. Tegenover ver slaggevers was z«j weinig over tuigend in haar relaas hoe Moore het kleinood uit de glazen kast had kunnen halen. (Van onze ccon. redactie) UTRECHT, donderdag De Nederlandse Spoorwegen zullen met ingang van 1 juli de met-gegarandeerde blauwe girokaart niet meer accepteren als betaalmiddel voor trein kaartjes. Ook De Bijenkorf stopt maandag met liet in ont vangst nemen van deze blauwe kaart in zijn warenhuizen. De reden hiervoor is, aldus de directies, dat er misbruik van de kaart wordt gemaakt, en dat ko&ttc veel extra werk. Overigens wordt daarnaast een overwegend belangrijke rol ge speeld door het feit dat de Post cheque- en Girodienst van de PTT vorig jaar is begonnen met het garanderen van de blauwe kaart tot een bedrag van 100. Om deze gedekte kaart te kunnen gebrui ken moet de rekeninghouder ech ter over een vergunning beschik ken. Directeur Groen van de girodienst deelde mee dat er nu in toaal circa 500.000 van déze vergunningen met bijbehorende girokaarten circuleren. Hij.sfehat.dat-dit aantal tegen het eind zal zyn','g^ëgeh/-VDé;ièiTOai^t:PMéft in totaal ci^ja-twëe.'mfljo^'vrékehihg- houders, maar' hieronder- zitten, aldus de heer Groen, veelirièhsért die nooit gebruik zullen willen maken van de mogelkijhcid om niet dc „gedékte" blauwe kaart te betalen, omdat bun rekening voor andere doeleinden dient. (Van éen onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, donderdag. in;Amsterdam gisternacht een tot nu toe onbekende arrestant door een politieagentin de linker- -scbouder geschoten. De gewbnde :''mah is naar hef Binnengasthuis vervoerd. Twee inbrekers, een onbekende en de 22-jarige chauffeur G. v. d. B., werden vannacht door de politie be trapt bij een inbraak in een tabaks groothandel aan de 'Palmgracht. In twee suvelliancc-auto's werden zij naar het bureau Warmocsstraat ver voerd. G. v. d. B. werd binnenge bracht, maar de onbekende wist zich na een worsteling met de agenten los te maken en vluchtte de Lange Niezel'in. Toen de vluchteling geen gevolg gaf aan het bevel van de poli tie om te blijven staan, loste een agent een schot dat de man In de linker- schouder trof. HU liep nog even door ca viel bij de hoek van de Oudezijds Voorburgwal neer. De man is meteen naar het Binnengasthuis vervoerd. Een woordvoerder van de politie deelde' mee dat er één sehot is gelost. Volgens de schietinstructie voor de gemeentepolitie mag mén van het vuurwapen gebruik maken in het ge val „aan te houden personen zich aan rechtmatige vrijheidsbeneming trach ten te onttrekken", vooropgesteld dat degeen die moet worden aangehouden van een ernstig misdrijf wordt ver dacht „dat moet worden aangemerkt als een grove aantasting van de reehts- orde". Voordat er geschoten mag worden in eerste instantie alleen waarschuwingsschoten moet de po litieman duidelijk kenbaar maken wat hij gaat doen. Een waarschuwings schot is alleen geoorloofd als de poli tieman „gericht schieten geoorloofd acht". In de instructie staat verder: „Het. waarschuwingsschot zal nog mo gen wórden gebruikt als zelfstandige intimidatiemiddel, daarvoor brengt een schot teveel risico's meer". De politie hééft de zaak in onder- .zoek. (Van onze econ, redactie) ARNHEM, donderdag. In vergelijking tot het eerste kwar taal van 1969 is de omzet van AKZO in de eerste drie maanden van dit jaar met 26 procent geste gen van 1,5 miljard tot I miljard. De winst is in het eerste kwartaal van dit jaar in vergelij king tot dezelfde periode van het vorige jaar op hetzelfde niveau gebleven. Ze bedroeg au 78.6 miljoen tegen 77,7 miljoen in 19C9. De omzetstijging van AKZO is be reikt door alle hoofd-produkt-Troepen- „Ten dele", zo zegt de directie', is dc toeneming veroorzaakt door acquisitie die na het eerste kwartaal 1989 heeft plaatsgevonden". „De verheugende groei van onze omzet en de brede produktenbasis hebben niet tot een verboging van de winst geleid", zo deelt de directie ver der mee. „De voornaamse oorzaak, is de hogere arbeidskosten en de prijs- druk in enkele sectoren vari de onder neming". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Na een debat van meer dan vijf uur hebben twee socialistische wet houders vannacht tijdens een vergadering van de gemeente raad van Schiedam hun porte feuilles beschikbaar gesteld. De beide PvdA -we thouders, me vrouw G, D. Vcrwcij-de Gx'aaff (on derwijs) en J. Scheffers (financiën) namen dit besluit nadat een motie was aangenomen, die werd ingediend door KVP en PCG waarin op dc kortst mogelijke 'termijn op ombuiging van het gronduitgiitebeleid wordt aange drongen. ■De gemeenteraad zal in de eerstko mende vergadering voor de laatste drie maanden van het zittende college twee nieuwe wethouders moeten kie zen. ZIE OOK PAGINA .5 ADVERTENTIE) ga de hoogte in en win een vliegreis! Toegangsprijs (Kinderen 1.25) Vanaf de space-tower hebt u een uniek uitzicht op 1B5 m hoogte over di hele Randstad. Met foto- en filmcamera^ maakt u prachtige rk panoramischs opnamen varfult de ronddraaiende 1 liftcabine. win een 3-daagse vliegreis naar Stockholm! De eerste 25.000 bezoekers van de nieuwe space-tower krijgen een prentbriefkaart, die hen kans geeft op M een geweldige vliegreis. Franse studenten gooien metstenen naar traangas-verspreidende agenten tijdens de ernstige ongeregeldheden die gisteren ontstonden in het centrum van Parijs naar aanleiding van een p'roces tegen een maoïstisch blad. Zie ook pagina 3 (ADVERTENTIES) GOIRLE, (ANP). De di strictsrecherche van de rijkspoli tie in Breda heeft zes mannen in staat van beschuldiginggesteld naar aanleiding van een banko verval op 10 november van het vorige jaar op de Amrobank in Goirle. Daarbij werd 95.000 gul den buit gemaakt. Drie van de verdachten zitten al geruime tijd vast voor andere delicten. De zaak kwam' aan het licht toen op 15 februari in Eindhoven de 25-jarige auteur Jacky van D de 27-jarige mon teur Willy van M en de 35-jarige han delaar Gerritvan F werden aange houden. De twee eerst genoemden werden gezocht voor eén autodiefstal, terwijl de derde nog eeh straf van elf maanden cel tegoed had. Woensdag heeft de rijkspolitie de reconstructie afgerond en dc zaak vrijgegeven. Voor het zover was, moest eerst eén lang durig onderzoek in Spanje, Frankrijk cn Zwitserland worden ingesteld. Gebleken is dat van D en van M de gewapende overval hebben gepleegd. Met een auto reden zij'naar Mol 3 n België, waar 'Van F en de 25-jarige John S een vloerenlegger uit Eind hovenstonden te wachten op hun aandeel in de buit. Daar werden wa pens-en kleding begraven. Van F en,S kregen samen ƒ17.000 en de 28-jarige H. en de 26-jarige H. S. ontvingen in toaal '3500.- voor het verkopen van de „vluchtwagen", tijdens de bankoverval. Van D en Van M vertrokken naar Spanje, waar zo een maand lang uit gingen in Barcelona.- Van D ging daarna twee weken met vakantie in Brazilië, terwijl Van M naar Neder land terug ging om hiér dc Kerstda gen door te brengen. Op 7 januari troffen ze èlk'aar opnieuw in Spanje. Een maand lang zwierf hét tweetal toen door Europa. In Parijs werd het laatste geld opgemaakt. Op 4 februari kwamen ze' in Neder land terug, waar ze- direct contact zochten mét Van F om een' nieuwe bankoverval voor te bereiden. Voor deze kon worden. uitgevoerd, werden zij door de politie, in Eindhoven bij Van F thuis aangetroffen en ingeslo ten. H was inmiddels gearresteerd en veroordeeld, omdat hij tijdens de Kerstdagen in een bar in Eindhoven een café-bezoeker' door z'h voet had geschoten. H. S. werd na verhoor vrij gelaten, terwijl - J. S. het afgelopen weekeinde werd aangehouden. Sinds 1965 zijn in Nederland .109 bankovervallen gepleegd, waarvaner 71 zijn opgelost. Alleen vorig ja ai- wa ren er 48 overvallen, waarvan ér 31 tot opheldering zijn gebracht. Vorig jaar verloor één bankemployé het le ven en een werd gewond, terwijl drie overvallers verwondingen opliepen. LONDEN, donSerdag. Net als de dag tevoren dc Conseryatleven ver stopt Labour de buitenlandse politiek geheel aan het eind van zijn verkie zingsmanifest. Dit 10,000 woorden tel lende stuk met dc ook al niet bondige titel „Engelang is nu sterk - laten we het een goed land maken om te wo nen" is voornamelijk gewijd aan de economie en sociale vraagstukken: dc punten in deze verkiezing. Omtrent Europa herhaalt het*mani fest de rituele frase over „essentiële Britse en Gemenebestbelangen", die moeten worden gewaarborgd wil En geland EEG-lid worden. Blniaal on derhandelt Engeland vanuit een ster ke positie. Het kan zonodig op eigen benen staan en, anders dan de Con servatieven zal geen Labour-regering tevoren de entreeprijs betalen door invoering van landbouwheffingen, af schaffing van voedselsubsidies en in stelling van een BTW. (Van onze correspondent) PARIJS, donderdag. Ge knal van iraangasbonnnen, ge- tok reeuw van studenten, vlam men, die opstijgen van branden de auto's; pogingen barricades op te richten, teniet gedaan door polilie-eskadrons, jacht op rennende jongens doof agenten op niotorfiéflèn en in jeeps. Dat was het beeld van het Quartier Latin van gistermiddag tot drie uur vannacht. Aanleiding tot de botsingen tussen studenten en politie is. het proces tegen de twee redacteuren van het vrijwel onbekende week blad der Maoïsten „De stem van het volk". Het proces was giste ren begonnen én de procureur- generaal had, strenge straffen geëist. Rondöm het paleis van justitie braken de eerste rellen uit. Een uur later vochten stu denten van de kunstacademie met de politie: met straatstenen aan de ene en traangasbommen aan de andere kant Vandaar sloeg de actie over naar de Halle aux Vins, de faculteit der we tenschappen. Hier werd een ware slag geleverd tussen een 600-tal studenten, die zich na iedere aanval in het facul teitsgebouw terugtrokken. Tenslotte verspreidden 's avonds de radicale linksen zich jn groepjes van vijftien man door het Quartier Latin waar ze onophoudelijk de politic bestookten. Er is hard geslagen, van beide kan ten. De politie die zelf ook tientallen gewonden heeft, arresteerde 300 deel nemers aan de rellen, Kennelijk zijn de linkse extremisten ér in geslaagd een aantal andere studenten te mobi liseren. Op de grote vergadering door Sartre aan de vooravond van het pro ces georganiseerd als protest, tegen de arrestatie van de redacteuren van De stem des volks, waren 4.000 studenten aanwezig, die juichend de woorden onderstreepten van Geismar de ex-leider der XJNEF. (ADVERTENTIE) MOND- SPRAY f 4,75 T frisse tandpasta Zoals gisteren gemeld staan ook de Tories nu aarzelend tégenover de BTW, maar zulke nuances hoeft een Labour-manifest uiteraard niet' ovèr te nemen. De Europese passage bevat alle voorbehoud dat premier "Wilson hot laatste jaar publiekelijk in acht neemt, niet erger maar ook niet beter. Men kon weinig anders verwachten. Opvallend is dat het manifest tegen de wens van „linkse" groeperingen in geen specifieke beloften bevat over invoering van een vermogensbelasting en schenkingsrecht. Het achterwege laten-hier van in.'ruil voor een vage toezegging dat zal worden nagegaan hoe „dc rijken meer kunnen bijdragen aan de nationale economie" beves tigt nog- eens Labours cehtrumkoersy gericht op het vangen van de midden groepen. Volgens goed ingelichte kringen ■werden op hét laatste moment nog wijzigingen aangebracht in de hoofd-» stukken over inflatie en prijsstijging. De nieuwe miss Holland Vreemde Ajax' double Nederlanders baalden bet in World Cup Rallye pagina II Wè.èrsy eryydchti ng DEZELFDE TEMPE RATUREN. Opklaringen, maar tij delijk veel "bewolking met plaatselijk enige re-: gen. Zwakke tot matige wind uit westelijke rich tingen. Weinig verande ring in temperatuur. VRIJDAG: Zon op: 04.28 onder: 20.45 Maan op: 01.55";. '.:s onder: 14.12 ZATERDAG: Aantal uren zon 4 tot 11; min. temp. omstreeks normaal; max. temp. omstreeks normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 pro cent; kans op een geheel droog etmaal: 70 pro cent. UTRECHT, donderdag (ANP)* Het sexblad Mini-Sex and Love Is woensdag in Utrecht tijdens een con trole van de zedenpolifcie in vijftien sexboeticks en tijdschriften-winkels in twee van deze zaken; in. beslag geno men. Tegen de verkopers Is proces verbaal opgemaakt. Deze controle volgt op de gecombi neerde actie van de zedenpolitie in Amsterdam; Den Haag en Rotterdam tegen het blad. Mr. w. H.' Overbeek, hoofd van het parket in Utrecht en voorzitter van de commissie 'van of ficieren, van justitie die het pornogra- fïébelei'd bestudeert, verklaarde-dat dé actie in Utrecht alleen was gericht te gen al te opvallend te koop aangebo den exemplaren van dit nummer. Aanvankelijk was het niet noodzake lijk de bedoeling jn Utrecht djt blad in beslag 'te nemen".aldus xnr. ;Over- beek.- r 1 "-.'.w Het ^Tweede-Kamerlid mej. mr. A. Goudsmit (D'66) .heeft minister :Polak van justitie gevraagd van wie dé -actie .-. van de politie.in de grote steden tegen de zogeheten pornografische bladen is uitgegaan. Ook wil; zij we>ten of tlit deze actie moet worden opgemaakt dat het vervolgingsbeleid -\str<eoger wordt. Zij vraagt of de minister, als hij" met zijn. buitenlandse collega's wilde confereren aan de hand van een concreet voorbeeld, hij niet eenvoudi ger enkele exemplaren had kunnen laten kopen door een ambtenSar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1