Degradatie zal voor geen ramp betekenen ROTTERDAMS DAGBOEK 'Actie tegen artsen' Grafici in prentenkabinet van museum Boy mans m slijikltli h feta is !a is ia li k I 3 JüllSït pppms A 00UZY Folklore- plezier met variatie Dordt Paalman W -* ROTTERDAM RIJNMOND VOORZITTER VAN .HEUSDEN: 'SFEER BLIJFT GELIJK' Prins reiki aan Duitse architect Erasmusprijs uit RpliO speelde ,Catootje met een mooi rapport BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS Wethouder opent overdekt zwembad in Hillegersberg Beeldende kunst in Rijnmond Woiities 'smmmmmmfM DOOR CEES VAN DER GEER iüi m - j.. Busdiensten RTM frequenter in Hoeksche Waard Actie in Hoogvliet voor ziekenhuis in Oost-Afrika peg. .4 - donderdag 28 mei 1870 door Hans Reismanri EOTTERDAMr donderdag t' Bij Neptiums* zeventigjarige be staan— op maandag 1 juni a.s. zal menig oudere dcietander on willekeurig terugdenken aan bet gouden jubileum in 1950. Degra datie ivan bet hoogste elftal van cle eerste «aar de tweede klasse wierp indertijd een schaduw over de viering van het halve eeuw feest. Nu; twintig jaar later, behoort eenzelfde lot opnieuw niet tot de onmogelijkheden; if. Toch 'iser een belangrijk verschil. Een eventuèlë degradatie .zal dit;' keer niet vanmvloed zijn op de festiviteiten, om de doodeenvoudige reden'dat Nèptunüs van geert'viering wil weten. „We zijn. een.'voet balvereniging 'en geen feestvereniging", aldus Neptunus' in Amster dam wonende voorzitter. Tón van Heusden,- „we prakkizeren ët niet over.om.të gaan feesten. Dat doe je 'wel als je.60 of 75 jaar bestaat, maar ik virid.dat het bij het 70-jarige bestaan niet hoort." Ton van' Heusden, big Ross van' Wierlng's "Weekbladen In de hoofd stad, organisator van: allerlei evene menten (o.a. de jaarlijkse Sinterklaas vieringen in Rotterdam) .en deel uit makend van diverse commissies van de KNVB, is een slordige vijftien jaar praeses van Neptunus, In die periode heeft hij louter „ups" mee mogen ma- ken; „downs" zijn hem tot op heden vreemd geweest. Zoals het een. goed voorzitter be taamt is Ton von Heusden er van overtuigd. dat deze lijn zich ook. dit jaar zal. doorzetten. Hij kijkt met enorm veel vertrouwen tegen de tweede beslissingswedstrijd tegen Unites aan, die zondag over het lot van de roemrijke Rotterdamse club uitsluitsel zal moeten geven. „Pat ver trouwen!' aldus Neptunus' praeses, „is gebaseerd op de wedstrijd vnn afgelo pen zondag. Als er toen een had moe ten winnen, zouden wij dat geweest zün. Het heeft ons echter niet meege zeten, Gelukkig is de ploeg in mentaal opzicht niet aangeslagen. Het is: een voor allen, allen voor een. Ik dacht dat iedereen'de overtuiging heeft dat het zondag kan en moet lukken." Overigens stelt Ton van Heusden - met enige nadruk'dat een eventuele degradatie niet als een ramp be schouwd moet worden, Hu zegt: „Als we terug moeten keren btekent dat niet dat. Neptunus er niet meer is. Het clubleven verandert geen spetter-als je moet degraderen, de sfeer blijft volkomen gelijk. Neptunus zal het be treuren als het naar de tweed? Jclasse moet afzakken, moor hot zal-niet in zak en as zitten. Voor een club is het het allerplezierigste om mee té draaien in de top. En die vreugde Is in de vierde klasse even groot als In eerste klasse. Degradatie heeft voor een profclub veel grotere gevolgen dan voor een amateurvereniging." Naiast de: sportieve prestaties van het eerste elftal- ia er nog een en zeker niet minder belangrijk as pect, dat de 70-jarige eerste klasser bezighoudt, Bit is de op handen zijnde verhuizing aan de Abraham van Stolkweg, voor wat althans de accom modatie betreft. Ton' van Heusden: „Doordat de weg verbreed wordt ko- men wij et te dicht langs te zitten, De velden kunnen blijvenliggen, maar voor de rest zullen we van de ene kant van de;lange zij naar de andere kant moeten verhuizen, "We willen een grandioze accommodatie en daarbij 'dénken wé ook aan het clublokaal." „Met betrekking -tot Neptunus wa ren al eerder plannen gemaakt. De hele opzet van het groenplan Abra ham van Stolkweg was klaar en op papier stond de situering van Neptu nus vast.'Na zes, zeven jaar van wachten en'besprekingen voeren dachten we dat alles rond was, mear toen kwam er een kink in de kabel. Dat was de noodzakelijke verplaatsing tussen twee baek- die een enorme Sportminnend Rotterdam mag er dankbaar voor zijn. De komst van de E-hal bracht met zich mee dat de plannen ten aanzien van Neptunus endcrmaal veranderd moesten worden. Een nare situatie.1 die buiten do schuld van de betreffen- Ton van Heusden: 'Iedereen heeft de overtuiging dat het zon dag kan en moet lukken'. de afdeling van de gemeente is ont staan. Het wachten is nu op het be sluit van de gemeenteraad, die het. groenplan Abraham van Stolkweg nog zal moeten goedkeuren. Onze jnnige, hoop is dat'do raad haar besluit deze zomer nog zal nemen. Dan kunnen wij gelijk aan de slag." Hot Ja-woord van de gemeenteraad en het behoud van de plaats ln de eerste klasse, twee wensen die boven aan het verlanglijstje van Neptunus staan. Neptunus, een" jubilaris die geen feest viert. Of toch een beetje? Voorzitter Ton van Heusden (Parool- man van het eerste uur); ,,Er zijn plannen .om in samenwerking met C'70 en Radio Veronica volgende maand in de Ahoy'-hal op het voor malige Heliport een -popfestival te houden. Dat is dan het enige dat aan het 70-jarige bestaan van Neptunus znl herinneren." (Van een onzer verslaggevers] ROTTERDAM, donderdag. Zaterdagochtend gaat - in De Doe len eeri twintig minuten kleuren film,. -over dev Duitse, architect prof. Hans- Scharoun in première. Prof, Seharotm krijgt 's ochtends eerst -de Erasmusprijs uitgereikt door prins Bernhard wegens zijn verdiensten voor de Europese cultuur." De film is-gemaakt door george Sluizer eji Wim van der Velden. ,De tekst is samengesteld uit authentieke uitspraken 'van de Duitse architect, die ö.a. be kendheid heeft verworven als ontwerper van de Berlijn.se Phil- harmonie.f p Het tijdstip van de vertoning is nog niet bekend. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM;, donderdag, „Me-; Ca tootje naar De DOeel-h" gingen g«s" termiddag een groot aantal kinderen met meesters, juffrouwen en vaders en moeders, In de kleine zaal liet gast heer Jan van der WaRrl een aantal leden van het Rotterdams Philhsrimo- nisch Orkest „Ca tootje met een mooi rapport" (majeur), „met een slecht rapport" (mineur) „in de kou" (.tre molo) spelen. Ze maakte van boter violen, trompetten, hobo's, pa-ukon en zovoort, tot bet hele orkest de revue was gepasseerd. Groot applaus kroeg het orkest toen Ca tootje in een ra- zensnelle pizzicato gespeeld werd. Ook de kipderen, die móchten proberen het orkest bander en zachter te laten spe len en het te stoppen, werden als hef lukte van hartte toegejuicht De raiddag was het slot van een aantal concerten voor scholen die hei Rotterdams Bhiliharmonisch Orkest dit seizoen gespeeld heeft. (ADVERTENTIE) VELE GOEDE MERKEN, B, EN O., PHILIPS, SONY, LENCO E.A. BIJ AERT V. NESSTRAAT38 Ie MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 118811-2: TTET Internationaal Folkloris- tisch Danstheater (Amster dam.) heb ik reeds verscheidene keren in Rotterdam zien optre den. Mijn mening was vrijwel steeds dezelfde. Een enthousiaste groep, prachtig aangekleed, een breed dansgebied en iedere keer een pietsie meer voorraad tech nisch kunnen. Na de voorstellinp van gisteravond In de ftotterdamye Schouw burp kdn die mening vrijwel letterlijk, gerepe teerd worden, maar toch ook verba- zing. De groen is namelijk in de loop der tijd geweldig uitgedijd tot een to taal uaji cirqa 80 dansers, danseressen en musici. Niet te geloven en dan blijkt ook prompt dat een dermate groep naar tnaatstauen van subsidie niet gehandhaa/d' kan blijven. Finan cieel kan het theater het niet meer redden en daarom zal het volgend jaar ook worden ingekrompen. Zodanig dat men met 150.000,subsidie de eindjes aan elkaar kan kno pen. Goed, Internationaal Folkloris tisch Danstheater „grote opstelling" dus nog, dat zorgde voor een aantrek kelijk programma. Vooral dansen van de Balkan stonden op het programma, gecompleteerd met folklore uit Israël en wat vaderlandse boeren-vissers-lol tot slot. Er werd vlot gedanst. De ge dachte dat Nederlanders folklore van anderen imiteerden kreeg weinig kans om door te dringen. Zo nu en don éven: bijvoorbeeld wanneer er door de jongens hoog en soepel gesprongen moest worden en in de langzame dan sen, waarvoor behalve techniek en be heersing ook „sfeer houden" een ver eiste is,. Maar, nogmaals, een aantrek kelijk totaal,waarbij niemand zich zal hebben verveeld. Het programma van deze groep met dansen uit verschillende landen heeft voordelen: De meest spectaculaire.de meest „kijkbare" kunnen worden uit gekozen, de presentatie kan zo boeiend mogelijk worden gehouden, Nadelen: De overgangen van het ene naar het andere genre kunnen niet altijd even vloeiend zijn en het orkest (deze keer versterkt met het koor „Samogon" van het Slavisch Seminarium van de •Universiteit van Amsterdam; heel fijn) moet zich van een instrumenta rium bedienen dat voor alle. dansen dienstbaar is. Specifieke Instrumenten als een cymbaal en een Pansfluit ont breken. Wel twee gitaren, die welis waar dringend kunnen stuwen, maar in feite alleen in de Joegoslavische muziek thuis horen. Mot een %vami hart weeg ik de voordelen tegen de nadelen af ik heb het niet over het brokje Neder lands, want meer dan variaties op de Driekusman en de Tovercirkel hebben wij folkloristisch gezien niet te bie den en dan blijf Ik toch posi tief.Waarom niet? Moet puur theater- plezier don altijd vlekkeloos zijn? Slot zin: het Internationaal Folkloristisch pansttheater moet wel blijven bft- ëtaan ook buiten Rotterdam in welke yorm dan ook. FRANS KAPPEL. ROTTERDAM!, donderdag. ,Op vrijdag 5 juni om 3 uur wordt het zwembad - Hillegersberg aan de Willem van Hülegaersberg- straat 82 a officieel in gebruik ge steld. Het geheel gerestaureerde, overdekte zwembad zal door de wethouder van sport ,en .recrea tie, de heer R. Langerak, worden geopend. E heer Henk JES- HUIS (Akselse- laSjii kreeg 8, Rotterdam) ooert een èénmans- actie tegen wat hij noemt „hetwangedrag dermedic,i". Hij heeft een op forse toon gesteld geschrift bij de kran ten afgegeven, waarin hij het Nederlandse volk oproept met hem mee te protesteren. Het stuk v&n Eshuis is een samenvatting van uitspraken, commentaren e.d. op allerlei actuele medische kwesties. Hij citeert kèt NW en. het CNV en mensen die voor«Je televi sie hun zegje over de artsen hebben gedaan. Uit hét geschrift valt op te makendat Eshuis een verbit terd man is en een gesprek met hem bevestigt dit. Hijzelf ia stachtofer van „medisch onrecht". Als we Eshuis mogen gelo- ven (wat we niet' doenbe staat de medische wereld uit louter misdadigers. Hij citeert gretig de scheldwoorden die de artsen de laatste tijd naar het hoofd krijgen geslingerd: sja cheraars, roofdieren, geweten lozen, uitbuiting, slavenkeur- derSj bedrog, enz. Kenmerke-nd voor het be krompen, eenzijdige denken van Eshuis is deze «in: „Tegen de mensen die zo'n lieve vrien delijke dokter hebben.wil ik zeggen: Vraagt u eens aan hem waarom hij niets doet te- Udatie behoevenden. Waarom gen zijn uitbuitende collega's, deed hij niets tegen de slaven- «iets deed tegen het toppunt keurders? Mijn visie is: Zo- van onrecht, waaiom deed die lang u goed vindt dat hij ge- lieverd niets voor al die rev a- iniddeld honderdduizend gul den per jaur bij elkaar doktert, kan hij lachen en vriendelijk zijn. Iïet gaat .alleen om het geld en het uanzien," Een actie tegen de hoge ta rieven van artsen/specialisten lijkt mij een zinvolle taak, maar liever niet onder aan voering van meneer Eshuis. TTJRIE weken (te beginnen vanaf 3 juni) zal de Meent in het teken van de Mariniers staan, Hoe gaal dat? Attributen uit het roemrijke verleden van het Korps Mari niers komen in de etalages der Meentwinkeliers. Er zijn com plete 'generaalsuniformen bij. Op 3 juni wordt de Meent mu zikaal opgeluisterd met het eerste van een serie open- Itichleoncerten steeds tussen 13.00 en 13.00 uur). Wie er meer van wU weten hoeft al leen maar even te bellen met de heer Yloemans (tel. 122030) of met de heer Lam mens (tel. 131330),. "W/IE in Charlols woont heeft niet-meer te zociten. Ver schenen Is namelijk de "VVijk- gids (de eerste) voor CharIoi3. Alles staat erin: scholen, ker ken, Jongerenorganisaties, ko ren, muziekverenigingen, ont spanningsverenigingen, speel- tuinen, - buurtverenigingen, zaalruimtcn en een kaart van de v/ijk. Handig, zeer handig. TJE'T boekje „25 jaar na dato", flat alle Rotterdam se gezinshoofden ter gelegen heid van C 70 gratis hebben ontvangen Is bij dc VVV te koop voor 5,-. Hel boekje bevat kortingscoupons ter Het stadion Lom bar dijen,-li-'men dan met de laatste trein vernield terug. De rijwielen waarde van ƒ20,'-, die intvis- delaatste,tijdihet njl.kpu.nt van,;^terufl. Bloembakken en pa- warden met verbogen voor- selbaur zijn bij o.a. Euromast, vernielzuchtige Jeugd. Zatfv.;.. pierbakkenmoeten het dan wielen teruggevonden, Nla- Diergaarde, BHjdorp, Havo- daQsavondg gaan Jongeren tóét..bntgelden en onlangs vonden mand weet ^wat hiertegen kan dam, Dolflrodam en Kabel- J' 1"~'vijftien mensen hun fietsen worden gedaan. baan. de trein naar Dordrecht en ko- r. mmmm. Werk van jongere generales: Sper-mon OVER de tentoonstelling „Zeven Rotterdam se kunstenaars" (allen objecteurs, reden van. hun uitverkiezing) 2al ik het een volgende keer wel eens hebben. HRP 93 Deze keer eerst aandacht voor hun wat begcheide- 'ner broeders, de grafici, die ln hot prentenkabinet pan Museum Boymans-Van Beuningen exposeren. Ei genlijk komt deze tentoonstelling nog het eest het oorspronkelijke idee van een overzicht van vijfen twintig jaar na-oorlogse, Rotterdamse kunst nabij. Het is namelijk in al zijn beknoptheid, toch nog een vrij aardig overzicht geworden van diverse generaties grafici, Een tentoonstelling met verrassingen ook, in zoverre, dut hot een gelegenheid was om wat ouder, en dus niet ieder bekend werk te laten zien. Voor mij was het tenminste verrassend te zien (en vergeel me m'n onwetendheid) dat Charles Kemper ooit ook nog gelithografeerd heeft, en dat Ed van Zanden, vooral bekend door zijn litho's (Londens Un- cterground) hier aanwezig is mat etsen, nota bene uit de jaren '33 on '34. Bij 7.o'n wat historisch getinte terugblik blijkt ook ineens vrij duidelijk dat invloeden van Braque en Pi casso aan mensen als Elehbaas en Dfkkenboer niet geheel zijn voorbijgegaan. Veel oorspronkelijker komt dan een Cees Timmer te voorschijn. Zijn Litho „chim- panseg" uit 1947 demonstreert al de kwaliteiten van zijn latere werk. Ook een Wout van Heusden (bin nenkort met een grote overzichtstentoonstelling in het Haagse- Gemeentemuseum) zinspeelt ongeweten Ir»' een etsje „peren" uit' 1938 al op latere ontwikkelin- gen. Het werk van de jongere generaties, vertegenwoor digd door onder atfdere Van Os. Spermon, Zekvc'd en Rundolfl mag ik bekend veronderstellen. Vooral hot weerzien van hot werk van Van Os is altijd weer een plezier. kon daar de reactie van het bestuur van de wijkver- enlgteg Groenoord tegenover stellen. Dlc wijkverenl- ging was erg enthousiast en wilde het object graag'in de wijk hebben juist ook voor volwassenen. In Groningen gebruikten, in .tegenstelling tot Amersfoort, de oudereh hot objekt'wel. Zelfs is het daar bezet geweest door leden van do anti-autoritaire crèche, waartegen door de suppoosten bezwaar werd gemaakt. Er waren namelijk blote kindertjes bij. (Hoe oud zullen die kindertjes dan wel niet geweest zijn?). Ook in Schiedam was hot toch vooral dc jeugd „Ig het er nog?) die de mogelijkheden wel degelijk door bad, Dnt ouderen er wat minder spontaan gebruik vnn maakten, ligt waarschijnlijk eerder aan dc oude ren dan aan het ontwerp. Misschien krijgt Schiedam ooit zo'n ruimtelijk stoeiplatform, Leden van (alweer) een commissie, die Juist een slecht ontwerp gezien hadden, vonden dit juist wat ze zochten. Volgens da catalogus van Visio '70 telt Dordrecht (en omgeving) maar liefst 138 kunstenaars. Ên.kun- Lenaressen. Een tweetal slechts van hen, Eja Siepman van clen Berg en Marijke Tonkcs, zijn door de Rot terdamse Kunstslichting aar Rotterdam gehaald. Nog tot en met a.s. zondag, kunt u in kunsizaal „Zuid" gaan kennismaken met dezo kleine, Dordtse afvaardi ging. Met name door het vakmanschap van Eja Siep man zult u geïmponeerd worden. Op volkomen klas-- sieke wijze, die good gedaan altijd wéér nieuw is, geeft ze in marmer, brons en albast vrouwen torso's en kinderlijfjes gestalte. Haar ede-oksposante. Marijke Tonkes, presenteert een serie gouaches in halftonen gedaan die variaties op de bolvormen van vruchten of de rechtlijnigheid van oude slooppandj-es zijn. Als al het vakantiegeld nog niet cp Is. moest u maar eens gaan kijken. Wie weet. m Cor Blok (De Groene Amsterdammer) en Jan Do- nia (Dc Havenloods) hebben voor zover dat neg no dig wris de kunst opgeheven, 't Is maar dnt u het weet. Misschien kunt u een van belden opvolgen als kunstcriticus, want schrijven over kunst (ch, wat was dat ook al weer) is er niet meer bij. Trouwens, niet alleen zichzelf maakten ze brode loos. In hun idee u-as tevens voorzien, dnt musoum- mensen maar een andere baan moesten gaan zoeken. Voor Ha ras Paa lman, die overigens opgaf in het bezit te zijn van een akte volksdansen, zou het niet zo'n probleem zijn. Als het aanleren von de Driekusman niet voidoer.de oplevert, zot; hij zeker slagen als res taurateur i.e. hapjesmaker. F.igonhandig maakte hij vorige week de hapjes klaar, dié het slokje bij de na bespreking van de expositie „Space Dimensions" moegten versieren. Voortreffelijke hapjes. Kunst werkjes, Mar,r aangezien dit nog immer een kunst en geen kookrubriek is, zullen we hot hebben over die nabespreking, waarvoor men ook uit Groningen en Amersfoort (resp. Groninger Museum er, de Zon- "•hof) was overgekomen. Om uw geheugen nog even op te frissen: Space Di mensions was het gezamenlijke speel- en leefobject "*n dr'e F-n^se en drie Nederlandse kunstenaars. In Amerfoort. 70 vertelde Zonnehof* Visser, was cr vooral vej-warrtne Peweest bil de suppoosten die het maar nvm:N»k konden verwerken dat men er in. er on en or doo>- mocht. Hun vingerheffende aard was siecd« genei cd t^t verbieden. De jeugd van Amers foort had er echter geen moeite mee. Wet werd'het danrdoor door de kutistaenkooornnmic.cj,. v"n»-;>l gezien als een object voor de jeugd. Hans Pa* lm an Litho van Cees van Timmer (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Be buslijndiensten van de RTM zullen in het westelijk en centrale deel van de Hoeksche Waard van anderhalf uur worden teruggebracht tot cenuur- dienst. Goudswaard zal alleen itidens de spitsuren een uurdlensl krijgen. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk dat Zmd-JBeijerland via Piershü en Nleuw-Beijerland met Oud-Beijeriand wordt verbonden. Oud-Beijeriand, Klaaswaal en Nu- mansdorip behouden de half-uurver- binding met Rotterdam. Direct na de openstelling van de Volkerakdam wordt Willemstad'weer in het RTM-net opgenomen met een directe verbinding van Zuidplein Rot terdam, Heinenoordtunnel, Willem stad. Deze lijn wordt door getrokken via Dinteloord en Steenbergen naar' Bergen op Zoom NS Op alle dagen {s.nu ook een zeer late verbinding haar Spijkenissc. De laatste bus vertrekt om 0.05 uur. Van moandag tot en met vrijdag is er een ROTTERDAM, donderdag. In september .zal in Hoogvliet een actie worden gehouden voor het Mlambe Hospitel in de Oosta- frikaanse staat Malawi. De bedoeling is dat Hoogvliet bet ziekenhuis een Landrover schenkt, die ingericht kan worden' als mobiele po likliniek. Tot ondersteuning vanhet ziekenhuis bestaat in Nederland dé Stichting Mlambe Hospital, onder voorzitterschap van de Nederlandse arts P. A. van Keep, Gemeentelijke overheden, politieke partijen, kerken, scholen etc. worden' uigenodigd aan het actiecomité deei te nemen. De eerste samenkomst zial zijn op 19 juni a.s. in De Bron, Posweg, Hoogvliet. vroede verbinding met Roekan je. Aan komst aldaar 7.06 uur, terwijl de tweede verbinding een kwartier is vervroegd. (advertentie; Onze kollektla HERENHORLOGES Is "bij de tlJdLDe allernieuwste extra platte modellen, dik vol- automatisch met en zonder datum, o.a. Prisma, Zenith.'Certina, Mercedse, LonQlnes,enz, in prijzen van 49 75 tot WINKELCENTRUM 0INNENWE8 TELEFOON 11.6B.1S - ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2