Twee PvdA - wet houders afgetreden na kritiek op gronduitgiftebeleid in de totale opheffings uitverkoop van Richard Brummer's dameszaak I tïï na Motie gesteund door de rechtse fracties Schiedam in teken Kon. W ilhelminamai s MEVR. G. D. VERWEY EN SCHEFFERS Koele les in liefdeskunst WONINGAMPUTATIE GEEFT EEN MOOI LIDTEKEN mm&miPlfS SCHIEDAM rans SCHIEDAM GEEN KRANT ONTVANGEN? Richard Brummer Kampioenschap schaken van Schiedam Jonge modellen in show van vijf boetiekhouders D medewerkster gemeentepolitie gemeente schiedam *#1i4 *4$ 't-A"" donderdag 28 mei 1Ó70 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De twee socialistische wethouders van Schiedam, mevr. G. D. Verwey-de Graaff (onderwijs, enz.) en de heer J, Scheffers (financiën) hebben vannacht hun portefeuille be schikbaar gesteld. Zii hebben deze consequentie getrokken uit de scherpe kritiek die door de raadsfracties van „rechts" zijn geleverd op het gronduitgiftebeleid van het hele college van b en w welke kritiek uitmondde in het aannemen van een motie waarin op de kortst mogelijke termijn een ombuiging van het beleid werd ge vraagd- handhaving van de eis tot onmiddel lijke inwerkingtreding zqu de t%vee socialistische wethouders nopen tot aftreden. Doch mevrouw Taverne en de heer Poot wensten niet te wijken en hand haafden hun motie. Deze moest niet worden opgevat als een motie van wantrouwen, zo werd gesteld. Bij stemming verwierf de motie 19 stem men, 14 stemmen waren tegen. Demissionair De wethouders mevr- Verwey en J. Scheffers zijn nu demissionair. Tij dens de eerstvolgende raadsvergade ring zuilen twee nieuwe wethouders gekozen moeten worden. Voor drie maanden! Want na de raadsverkiezing van volgende week zal in september een nieuwe raad optreden, die ook nieuwe wethouders kiest. De motie werd ingediend door mevr, JU, A. C. Taverne-van Camp en (kvp) en de heer P. Poot (peg) en werd ge steund door do fracties van KVP, PCG, VVD, BP en de onafhankelijke C. Mulis (ex-bp). Tegen stemden de fracties van PvdA, PSP en CPN. Ook de andere wethouders mr M. J. M. van Kinderen (kvp) en M. Eykenaar (peg) steunden de motie; zij blijven zitting houden in het college. Het gronduitgiftebeleid is eind vorig jaar in Schiedam plotseling tot een politiek heet hangijzer geworden. Aanleiding waren toen vragen van het VVD-raadskd G. P. Vèrhulsdonk, naar aanleiding van een brief van het col lege aan een particulier, waarin ge steld werd dat de gemeente Schiedam geen grond verkoopt. Een standpunt dat echter officieel itx de gemeente raad nooit is goedgekeurd. Dit heeft in december bij de behan deling van de begroting 1970 geleid tot een botsing tussen de rechtse en linkse fracties in de raad. Het resul taat was dat een motie van „rechts" werd aangenomen waarin do wens werd uitgesproken dat b. en w. een nota zouden uitbrengen over de facet ten van hel te voeren gronduitgiftebe- leid. Deze nota zou in het openbaar mueleu worden benatiueld ca wel ui terlijk in de mei-vergadermg, dus nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen. De Ps'dA was niet tegen een nota, maar had er de voorkeur aan gegeven, evenals het college overigens, om de nota nk de verkiezingen te laten be handelen door de nieuw-verkozen ge meenteraad. Doch de raad besloot, bij kleine meerderheid, tot een behande ling in tmeu De nota is door b. en w. in april uitgebracht en was gister avond gedurende 5% uur onderwerp van scherpe discussie. Eigendom De knelpunten waren dat bij het uitgeven van gronden door b. en w. een beleid is gevoerd dat door de raad nooit officieel is bekrachtigd. Doch ook de vraag o* en zo ja, in welke mate gemeentelijke grond in eigen dom kan worden uitgegeven. De PvdA meent: slechts in de hoogst-noodzake- Ujke gevallen. De KVP/PCG/VVD vinden dat het op veel ruimere schaal kar geschieden. De laatste tien jaar werd steeds va ker afgeweken van de oude regels van uitgifte, pit wegens de snelle maat schappelijke ontwikkelingen, het steeds schaarser worden van de grond en de wens meer invloed te kunnen blijven uitoefenen op het gebruik van de grond vooral door de industrie. De commissie voor het grondbedrijf vroeg om nieuwe regels. „Door de administrateur van het Grondbedrijf is toen in 3964 een rap port uitgebracht De richtlijnen daarin vervat zijn door de commissie en ook door het voltallig college aanvaard. Doen slechts als interne regels, aan de nand waarvan beslissingen genomen werden bij het uitgeven van gronden. De raad is daar officieel niet in ge kend, Ruim drie jaar heeft dat goed gelopen, doch nu is het niet langer geaccepteerd. Onder de tafel Mevrouw Taverne vond het ,-een onbegrijpelijke zaak" dat de studie nooit ter goedkeuring aan de raad was voorgelegd en rin strijd met de demo cratie dat zonder nieuwe raadsbe sluiten een totaal ander beleid wordt gevoerd. Bovendien vond zij die richt lijnen niet goed, omdat daarin veel ongunstiger voorwaarden worden ge steld dan bv. in Rotterdam cn Vlaar- dingen. In die gemeenten wordt voor Woningbouw wèl grond in eigendom uitgegeven, in Schiedam slechte bij ïeer hoge uitzondering. „PvdA-be- leidvond zij. De heer p. Poot ging nog een stap verder. Hij verweet de wethouder van het Grondbedrijf ((burg. Roelfsema in dit geval) „dat er zaken onder de ta fel waren gewerkt" en vond dat het heengaan van de wethouder geëist kon worden, wanneer de motie aange- homen werd die door leden van de PCG en KVP werd ingediend. In deze motie aangenomen werd die door leden van de PCG en KVP werd ingediend. ïfi deze nrotie werden nieuwe richt lijnen gegeven, waarbij b. en w, ver zocht werden om maatregelen to ue- öïen om het gronduitgiftebeleid om te bulgen volgens deze richtlijnen. Doch zolang die maatregelen niet zijn ge troffen, zouden met ingang van heden de richtlijnen van KVP/PCG gehan teerd moeten worden. Drs J. Bastiaans en drs J- H. Si mons, beiden PvdA- protesteerden krachlg tegen dit onbesuisde wijzigen van het beleid en drongen aan op een nader onderzoek en behandeling van de hele ingewikkelde materie. Ook burg-, Roelfsema protesteerde, Vooral tegen de aantijging dat hij „•zaken onder de tafel gewerkt" zou hebben. Eveneens tegen het verwijt dat het beleid geheim zou zijn gehou den. Dit beleid was nota-bene door liet hele college aanvaard maar ook door de commissie. Ook Ws bij elk voor stel aan de raad om grond in erfpacht tc geven, vermeld ivat de voorwaar den waren. Geen sprake van enige ge heimzinnigheid. Dat de richtlijnen nooit officieel aan de raad waren voorgelegd, was notabelle gebeurd op verzoek van de commissie van het Grondbedrijf, waarin KVP cn FCG waren vertegenwoordigd. De brief die de zaak aan 't rollen had gebracht, was een. fout geweest, werd erkend. Wat de motie betreft wees burg.: Roelfsema er op dat het verwerken van de KVP/PCG-richtlijnen tot een nieuw model van voorwaarden heel wat voeten in de aarde zou hebben en dat dit een werk van jaren was. Hij vroeg om In elk geval de eis van on middellijke inwerktreding in te trek ken, Wat de opposanten weigerden. Na college-beraad stelde burg. Roelfsema vannaeht om één uur voor, dat de motie bij aanvaarding be schouwd zou worden als uitgangspunt voor een nieuw op te zetten en nog nader uit te werken uitgiftcbeleid. En SCHIEDAM Geboren: Maria C.. tl M. M. Sparla en C M L, Tuinder; Cassan dra M„ 4. v. J. A. W. Letlveld cn S. M Harte; Theresla M., M., d. v. J. Posten C. J- Koster; Maria C„ d v. L. van der Hoest enM. Kwakkelstein; Miranda B., d. v. J, J. den pijl cn C. M. B. Broekhuizen: Mirjam, d. v. H J. van dar Pol cn C. J. de Fljter; Jacco M., z, v. A. Posthumus en F. Snoei j; Elisabeth M-, d, v. P. K. Tonnon cn A. W. M, Brinkman: Madeion, d. v. F. C, vanOos- trom en H. J. van Hees; Patrick R., z. v. R Bakker en W. M. J. Ouwerkeik; Jeffrey, 7. v. H Vecnma cn T. L. de Roo: Bené, z- v H. Lecnderts en J. van Schalik; Frede- rik J.. 7 v. P L Ploeg cn T. J. Dchbel- stein Overleden; A. J. Vollcring, 52 jrJ. M. Tonibnnk, 73 jr.. cchtg N. Bljloo, A. von Wijk. 45 jr., echtg P. D. Romeqn; H. J, W. Houtbïaken. 71 jr P. 3 G Gouweleeuw. 62 jr.: J. M. Peters, 78 jrwed L J van Hees, J. Kchermann. 63 jr. ROTTERDAM, woensdag Van nacht heeft dc bemanning van een surveillancewagen van de politic 6 koeien gevangen, die in de Desdemo- nastraat liepen te wandelen. Zij heb ben ze naar een weiland aan de Lan ge weg gedreven. De herkomst en de eigenaar van dc dieren is nioi bekend, er wordt een onderzoek ingesteld. i Bel voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotter- dam, Schiedam, kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. Geslaagden Willem de Zwijger-mavo I SCHIEDAM. Voor het certificaat ULO-3 van het MULO-verband zyn dc volgende leerlingen van de Willem de Zwijgerschool I voor MAVO te Schiedam geslaagd: Wilma Ammerdor'fer, Margrel van Beek, Hennie Berns, Corrie Bouwer, Tineke Byshergen, Ineke Heidema, Ria Hoornweg, Ilone Kradolfer, Ria Mat rijs, Tiny van Persia, Atie van der Ploeg, Gerda van der Ploeg, Carla van Reeuw ijk, Mary Kehermann, Wil van Schjjndel, Paula Stehouwer, Gerda Zwanenburg. Marjo Copper, Sophie van der Hoek, Come Kars, André van den Berg, Sief van den Berg, Fred Kreuger, Marcel van der Nagel en Ronald Soomer. Er werden geen kan didaten afgewezen. SCHIEDAM, donderdag. De Par tij van de Ai-beid afd. Schiedam houdt op vrijdag 28 mei om 20 uur een .■openbare vergadering in het Wijkcen trum aan het Dv. Wibautplem. Na de serie van verkiezingsbijeenkomsten die in de verschillende wijken 2ijn ge houden, is de vergadering van vrijdag bedoeld voor de burgerij van de gehe le stad. Het partijprogramma komt aan de orde. (ADVERTENTIE) Halve prijzen uitzien. Zij zoeken nief de zogenaamde gedurfde kleding, maarzij willen ook beslist met "achter" blijven. En dat is, dacht ik, niet zo zeer aan leeftijd gebonden. Vraag: En hoe zit 't metde stoffen? R.8.: De stoffen heb ik ook in de uit verkoop. Prachtige Shetlands, Schotse tweeds voor rokken, voorjaarsmantels en mantelpakken .alles voor de helft., Vraag: Halve prijzen. Geldt dat voor alle kleding in uw zaak? R.B.: Vooralledameskleding, om precies te'zijn. VraagrWat voor soort dameskleding is het? R.B.: Het zijn stukvoorstuk modellen die ik in 't buitenland heb ingekocht. Het mooiste wat ikin Florence,Zurich, Rome, Londen, Parijs en noemt u maar op, kon krijgen, hangt hier. Vraag: Modem dus. R.B.:- Modern? Ik noem het liever modieus. De modellen zijn bijzonder smaakvol en exclusief. Vraag:Tocli ookvoor jonge vrouwen? R.B.: Natuurlijk ook voor jonge vrouwen. Mijn klanten willen ergraag goedverzorgd Vraag: En dat alles tegen de helft van de prijs? R.B,: Inderdaad/Alles is tot de helft afgeprijsd. Lijnbaan 89, .naast Scheffers, w m m In. Passage; De achterdocht waarmee we hier naar Duitse bioscoopfilms kijken waarin seksuele voorlichting gegeven wordt, heeft vele goede gronden. In de eerste plaats zijn ze zonder uitzonde ring erbarmelijk slecht en duidelijk op een koopje gemaakt. Dat herinnert aan het trouwens al lang bekende feit dat zc in de eerste plaats geprodu ceerd worden om er grof geld mee te verdienen. Dit is niet verboden, maar geeft aan de plechtig-bezorgde, door weten schap, moraal en goede bedoelingen gestutte toon die er altijd weer in ge sproken wordt, een hypocritische bij klank. Daarbij komt dat de Duitse kijk op sex, ook als die extra vooruitstrevend wil lijkon, bij de onze lelijk achter loopt Een en ander blijkt weer levens groot uit „Techniek der liefdeskunst" (Technik der körperlichen Liebe) van regisseur Dietrich Krausser. De Ne derlandse experts, met de seksuoloog dr C. van Emde Boas voorop, kwamen tot de conclusie dat lang niet alles wat er over het liefdesspel in deze film wordt betoogd bij de tijd is. Alles wat hierboven aan bezwaren is opgesomd lükt ruim voldoende om nee te zeggen tegen deze film, waarin de seksuele genoegens zonder emoties, veak met poppen, worden getoond en waarbij hel grondige Duits commen taar beslist niet inspirerend werkt. Maar bet blijft desondanks mogelijk dat iemand er iets nuttigs uit leert, (18 j.) Op zondagmiddag om 14 uur wordt in het Passagetheatei' vertoond „De zeven maskers van de judoka" (14 j.). SCHIEDAM, donderdag. In de vijfde ronde van het kampioenschap van Schiedam 1970 heeft Reitsroa op regelmatige wijze van Dekker gewon nen. Harmanny behield zijn kansen door een overwinning op Liefhebber. Vrijland won van De Bruin. De stand is nu: Reitsma 3Vs (uit 4), Harmanny 3Vi (uit S). In de laatste ronde ont moet Harmanny Reltsma. Overige uitslagen: le klasse: Bogers Henkelman 1—0, MarbusKinne gen 01, v. Leusden—Troost 01, De Jonge—-v. Grootveld h%v. Groot- veldBogers 01. Stand: Troost 5, Bogers 4. 2e klasse: Ventura Ferrer—- Riksen 0—1, EmorMalkus 0—1 GroenewegKeuzekamp 10. Stand: Groeneweg en Malkus 3. 3e klasse; BoeleWaltman afgebr,, v. d. Geyn Nefkens 30, HeesomansBockom VaStand: v. d. Ham 4, Heese mans 3. Teleac: Brand—Vermeulen 0—1, Terlouw—-Hoogendooru 01, MooHiuyzen—Brand 0—I, Terlouw"— Dekker 0—1. Stand: Vermeulen 4 (uil 4), Brand 4 (uit 5). Jeugd: Wijnmaa- lenSchilten 01, mej. Riksen Huyzer 10. Stand: Mej. Riksen 3, Lagewaard 2. E late avondshows in Le Bateau van het Hilton Hotel hebben vaak iets van gen samenzwering. Dat was vooral ook zo dinsdagavond, toen de 5 boetiekhouders van Immodrome in het voormalige pand van Ruteck's op de Lijnbaan een geregisseerde voorstel ling gaven. In bet elair-obscur van; een woest bediende elektriek werden nu eens dreigend (suspence) een serie jungle-kledij, dan weer sick (midi-ja- ponnen uit de jaren dertig) of hautain (erg kleine mini) uit de collecties van Hippety" en „Bonaparte" gebracht. De respectievelijk jonge vrouwen en jonge mannen modellen waren, stijl vol, konsewkent en erg-van-vandaag. Dat midi de enig toelaatbare lengte voor het najaar wordt, wisten we al, maar ook de zomercollectie van deze boetieks is al goeddeels in die lengte. Om het niet al te warm. te maken zijn de zomen soms teruggebracht tot even onder de knie; een gevaarlijke lengte omdat de seizoenen dat men die rok- kengte droeg nog geen tien jaar ach ter ons liggen. En zo'n kort tijdvak le vert immer het risico op er domweg ouderwets uit te zien. Nu, die kniebe- dekkende jurkjes waren van katoenen jersey's, bedrukt m grijzige, beigeach tige en pastelkleurige ruiten, ook al iets dat het ergste doet vermoeden. Misschien kwam. het door de vaart der show dat het lijzige effect achterwege bleef, maar wie niet zo zelfbewust is mag zich deze kleren beslist niet aan schaffen. pok de aloude capuchon is terug. Hippety toonde zowel jersey mantels als jurkjes met kleine nonchalante aangezette .,eapuehes". „Alles suêde- suède", zoals manspeaker Gerard Vingerhoets, dassenfabrikant uit Was senaar, het zei, als het gaat om een sportieve uilrusting. Bonaparte toonde werkelijk fascinerende paarse en dïepgrijze safaricostuums van pigskin voor mannen. De taille in de colberts zweeft ergens tussen maag ea borst. De maxi herenjassen in hetzelfde ma teriaal waren soms opgebouwd uit zeer grote lappen patchwork. Naar Parijs' voorbeeld, alleen minstens een jaar achterlopend zijn de lange heren regenmantels van gabardine. De ach terzijde wordt gesierd door een ge compliceerde rugsplit: dubbele plooi, split en knoopjes. In de warme maan den kunnen daar transparante shirtjes onder gedragen worden, die het li chaam als een nylonkous moeten om spannen. Een meisje dat aandacht zoekt moet beslist dc lange suède tuniek van Hip pety aanschaffen, want op de boezem 2ijn rondjes uitgesneden die de tepels vrijlaten. De raamiewuin toonde dit pièce de resistance al kauwgum kau wend. Voorts waren er enkele och tendjasachtige mantels, of zo u wilt robes-manteau, met losjes omge knoopte ceintuur. Smalle reepjes dienden als elleboogstukken, YVONNE BEHRENS Zo op het eerste gezicht is de amputatie van acht woningen aan de Hogenbanweg volledig geslaagd. Alsof het nooit anders is geweest zijn de woningen op de foto nu de laatste aan de westkant van de Hogebanweg richting Horvathweg. Maar een maand geleden zat aan die woningen nog een portiek met acht huizen vast. Omdat echter de grond onder dat portiek aan het verzakken was door het storten van grote hoeveelheden zand ten behoeve van de oprit naar de Horvathweg, kreeg het Schiedamse aannemingsbedrijf j. v, d. Tempel en Zonen de niet lichte opdracht deze portiek te „amputeren". Met een ploeg van ca. 12 werknemers toog de firma eind vorige maand aan de slag en nu herinnert niets meer aan ai het boor-, hak- en zaagwerk. De gevel is weer keurig in orde gemaakt en ook de tuintjes voor de huizen liggen er weer verzorgd bij. De amputatie heeft een mooi „litteken" (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Voor üe 26e Kon. WiUichninamars zal Schie dam op zaterdag a.s, weer eens in het ieken van de wandelsport worden ge zet. Het organiserende Vendel Schie dam van de Oranje Garde boopt daar om dat de bewoners van. de huizen langs de route de vlaggen zullen uit steken, om üe feestelijke stemming te verhogen. Centraal staat weer het défilé van de lopers, dat omstreeks kwart voor drie door burgemeester H. Roelfsema op het bordes van het stadhuis wordt afgenomen. Hij zal m gezelschap zijn van baron Karl Gustaf Langerfelt, de Zweedse ambassadeur in Nederland, omdat deze KW-mars immers In het teken zal staan van Zweden en do Zweedse voedselhulp in 1945. Tijdens het défilé zat op de Grote Markt de Harmonie Wilton Fijenoord met drumband voor de muziek zorgen, doch. ook een half uur tevoren spelen. In de stoet zullen verder meelopen hel tamboer- en pijperkorps van DOK, Harmonie Harpe Davids, de drum bands van de Oranje Gardes uit Klun- dert en Heinenoord, de harmonie OBK en de jeugddrumband Thalita uit Vlaardingen. Met de vaak kleurige kostuums van. de wandelgroepen be looft het weer een fleurig schouwspel te worden. De start van de KW-mars is weer in de Plantage voor het podium. Reeds om 10 uur kunnen de eerste lo pers vertrekken, daf is dan voor de 40 en SO km. Om Half drie gaan de overi ge groepen van start. Via de Lange Haven of de Westvest trekken de wandelaars dan naar de Dam, om via Hoogstraat, Korte Kerk straat en Nieuwestraat nar deGrote Markt te lopen. Direct na het défilé is er de splitsing van de 8 km en de ove rige afstanden. De 8 km gaat via de Parkweg naar hot Pr. Beatrixpark. De overige af standen gaan via Boterstraat, 's-Gra- velandsewög, Delflandseweg naar het Industrieterrein. De binnenkomst van de wandelaars gaat als volgt. De 12 km via Parkweg, Noordvest, Velle- vest, West-vest en Lange Nieuwstraat. De overige afstanden, komen alle bin nen via Laan van Bolnes, Churchill- weg, Nieuwe Da-mi aan, Westvest en Lange Nieuwstraat. De begeleidende muziekkorpsen trekken na het wegbrengen alle weer naar dc Plantage. Hier worden na. 17 uur muziekshows opgevoerd door bet jeugdkorps van Wilton Fjjenoord en door de Rljmnondband. Harmonie Wilton met drumband sluit bet feest programma af. Tussen de muziek door worden de pryzen uitgereikt. Deelname is nog mogelijk op de af standen 8, 12, 18, 23, 40 en 50 km. Voorinschrijving blijft open tot don derdagavond op de adressen Van Ol- denbarneveltsraat 79, Vondellaan 52b en Groenelaan 50b. Doch ook aan de start is inschrijving mogelijk; doch dan kost het ƒ0.20 of ƒ0,25 meer. Voor de 40 en 50 km is dat tot 11 uur, voor dc overige afstanden vanaf 13:30 uur. Foto, Him en projectie PASFOTO'S KLAAR TERW2JL U WACHT. Foto Van Vuuren, Hoogstr. 106. Schiedam. Tel, 208720. Let op 't Juiste adres. Personeel gevraagd Diversen Pe Schiedammer (Het Rotter- dams Parool) vraagt vaste BE- ZORGERSiSTBRS) voor Schie dam en omstreken. Aaam. Hoogstraat 6, Schiedam. Tele foon- 155960. S028 Tuingereedschap. Spade ƒ4.95. 5,15, grassoharen S.45, Heg- gescharen 6.35, Grasmachines v.a, ƒ3795. Waar Dat Wiel Draalt, Hoogstraat 67-69. Schie dam. Tia. 268436, S250 Bij de administratie van de gemeente politie Kan worden geplaatst een In het bazit van een mavo-diploma of daarmea gelijk te stellen diplome en diploma typen. Salaris, afhankelijk van leeftijd en opleiding. 6% vak. toeslag: premie AOW voor rekening van gemeente; gedeeltelijke vergoeding studiekosten. Belangstellenden verzoeken wij binnen 10 dagen te schrijven onder vermelding van vakaturanummer 1702 aan de Commissaris, Lange Nhuwstraat S3'55.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 3