is.95 ROTTERDAMS DAGBOEK Verplaatsing buiten d'Oliphant kost Rotterdam 2 milj. arp+chu T ÏQ90 Zinloze schoolstaking TERDAM RIJNMOND I; SLEEPHOPPERZUIGER VAN f30 MILJOEN Geopotes X in gebruik genomen 'Coördinatie tussen grote VVV's moet verbeteren' mm ^Orgelconcert cónservatorium- leerlingen Hoogheemraadschap stelt ton beschikbaar voor ontwerpgemaal Koninklijk zilver voor A. H, Odems Execlsi or-Elinkwij k begint om half drie Meisje (17) vermist Brielse Maas voor deel ongeschikt als zwemwater Metaalbewerkers uit Engeland naar Wïlton-Fijenoord DRIE RET-ERS GEPENSIONEERD Organisatie nota in wijkraad Oversckie Benedictijnen zingen in Laurenskerk EXPOSITIES Zondag 22e Ronde van Crooswijk Wijkraad IJsselmoude. akkoord met nota wethouder De Vos ïsti <Van een. oarer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De ko ninklijke maatschappij tot -uitvoering ;v»n openbare -werken Adriaan Volker beeft gisteren zijn vijfde grote sleep- hoperzuiger in gebruik genomen. .Deze zuiger Geopotes is het eerste schip vat» dit type clat door de 'scheepswerf Verolme is vervaardigd. Het casco van de sleephopperzuiger werd gebouwd op dc Verolme werf in - Hcusden. Het ingewikkelde schip -werd voltooid aan de afbouwkade van Verolme's machinefabriek in IJssel- .-monde. "Volgens directeur A. Rijke ran Ver- ólme is de prijs van 30 miijoen --waaischynlük niet voldoende om wer- ''kêlijk winst te maken, maar de Vcrot- modirectie ging van de overweging uit •dat het belangrijk was om met dit type schepen ervaring op te doen. Zo als bekend is de -werf in Heusden ge- heel gespecialiseerd in de bouw van baggerm ateri eel Op de helling in Heusden staat nu een tweede (kleinere) hopper, die in aanbouw is in opdracht van de combi natie V02 (Van OordVan Omme ren). Volgens directieleden van Volker is de aankoop van deze bRzonder gróte sleephopperzuigers (de Geopotes X is nu de grootste van de vloot met een Jaadruiminhoud van 8800 kubieke m.) gerech.vaardlgd door het vele bagger- werk dat overal ter wereld nog moei worden uügevoeid vooral in ver band me; de komst van de mar.unoe:- tankers, De Geopotes X zal waarschijn- lijk als eerste karwei de verdieping met drie voet van de toegangsgeul tot Rotterdam krijgen, waarvoor minister J. A. Bakker van verkeer en water staat onlangs toestemming heeft gege ven. Verder staan belangrijke aanbeste dingen in Zuid-Amertka voor de deui, Een ander punt wordt de Straat Ma laga, die verdiept moet worden wan neer Japanse mammoets van ongeveer 400.000 ton in de vaart komen voor het vervoer van ruwe olie tussen de Per zische Golf en Japan, de Geopotes X zal zeer waarschijn lijk onder Britse vlag komen te varen, en worden geëxploiteerd door de Dredging and Construction Ltd, een Britse dochteronderneming van het V olkerconeern "r"'T)E drie orgelleerlingen, van het Rot- ,j terdams Conservatorium die zich gisteravond in de Hoflaankerk lieten hóren, elk van hen met werken uit de -- '-barok 'en uit het hedendaagse reper- 'rtóire, bleken vergevorderde muziek- studenten, die dan ook volgende week examen zullen doen: Jan van Gijn en Jan van Dijk voor de onderwijsakte B ~:.eh Cor de Haan voor het einddiploma ^"conservatorium. 'pe Franse en de Duitse romantiek 1',Varen begrijpelijkerwijs beide verte- ;,genwoordigd; nl, met Francks Eerste "7 Choral, dat van Jan van Dijk een iifraaie vertolking kreeg (met zin voor Vopbouw en een goedgevonden com- "pr'omis voor de timbres die voor dit werk zijn gedacht) en met Regers omslachtige Fantasie over „Wie srhön .leucht'uns der Morgenstern", een technisch zware opgave, maar daarom een goede toetssteen voor het orgci- -'.spel van Cor de Haan. Hij volbracht V. -zijn taak bewonderenswaardig, en bij ben wier luisterconcentratie nog on- r -verminderd bleef (De Haan was de ^.-.laatste executant van dit ononderbro ken concert van bijna twee uur!) zal ook zijn verklanking van Messiaens luidruchtige Dieu parmi nous als zeer overtuigend zijn bijgebleven. Alle drie begonnen hun recital (een soort generale repetitie voor hun exa men) met een prelude en: fuga; Jan van Gijn koos Buxtehude (een bijzon der fraaie, in de toonsoort E), Van Dijk Bacbs vermaarde Prelude en fuga in b en De Haan een soortgelijk werk van Bruhns (in e-moll). We ontkwamen niet aan de indruk dat de executanten (leerlingen van Arie Keijzer) zich met deze werken min of meer moesten inspelen, maar het dient gezegd dat incidentele aarzelingen en r.-. mistastingen aan hun vertolkingen "geen noemenswaardige afbreuk deden. Jan van Gijn liet voorts zeer muzikaal •V-r.spel horen in een koraalbewerking l .Vvan Bach en in Alains boeiende 'Scherzo, Van Jan van Dijk hoorde men nog een deel uit Reda's Marien- ->.;bilder, ook in een zeer gezaghebbende •fe. .vertolking. - - Voor Bachs Sonate in b voor viool r. en orgel trad tenslotte een leerlinge van Louis Sons (Els v. d. Bosch-Tet- telaar) voor het voetlicht. Hier en -." daar klonk haar spel nog iets te plichtmatig en iets tegen de toon aan, maar de timbres bleken wel energiek --geproduceerd. De klavierpartij werd dooi' Van Gijn knap gespeeld. S. NIEBOER (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het hoogheemraadschap Schieland heeft een bedrag van honderdduizend gul den beschikbaar gesteld voor het ont- werpen van plannen voor een nieuw gemaal aan het Oostplein in Rotter- dam. Het nieuiwe garnaal, met de bouw waarvan men volgend jaar al wil be ginnen, moet het gemaal aan de Ad- miraliteitskade vervangen, dat met z'n leevoerkoker vanuit de Rotte de aan leg van de metrolijn naar Rotterdam- Oost in de weg staat. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Vandaag was het veertig jaar geleden dat de heer A. H. Odoms in dienst kwam bij Stork-Hensen N.V. (vroeger machine fabriek Hensen). In de bedrijfskantine werd hij gehuldigd. Begonnen als bankwerker, draaicrcn fraiser, is hij opgeklommen tot baas in de verspa nende afdeling. Het hoogtepunt was wel de konink lijke onderscheiding in zilver die hem word uitgereikt. Deze onderscheiding werd gevolgd door de gouden speld met twee briljanten, die door het be drijf werd toegekend. (ADVERTENTIE) U ziet dadelijk dat dit een vest uit de duurdere klasse moet 2ij"nwij verkopen het dan ook alleen tijdens deze speciale aanbieding voor zo'n aantrek kelijke prijs. Chique damesvest gebreid van een uitstekende kwaliteit Uixacryl 'gemakkelijk te was sen), met moderne reverskraag, raglan mouwen en voorpand niet kabels. Dit luxueuze vest vei kopen wij nu voor nog géén zestien gul den. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze prachtige luxacry! dames- vesten met reverskraag, raglan- mouwen en kabelbreisel op voorpand, in diverse fraaie kleuren, maten 42 t/m 50 voor Elke vrijdagavondtot 9 uur open Ook maandasrnotsen open Gién te!, of schrift, best. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. De com petitiewedstrijd In de eerste divisie tussen Excelsior en Elinkwjjk zal zon dag op Woudestcln niet om 2 uur, maar om half drie beginnen. De competitie- leider heeft daartoe besloten om een sportlef verloop op de laatste dag te waarborgen. Doordat het duel FSC-Dc Volewljc- kers in Limburg om half drie van start gaat is bepaald dat het duel tus sen Blauw Wit en DFC (dat met de Volewijckers in degradatiegevaar ver keert) eveneens een half uur later zal aanvangen. Dit heeft weer- tot gevolg gehad dat ook Excelsior, dat met Blauw Wit om een plaats in de ere divisie strijdt, om half drie met zijn wedstrijd dient te beginnen. (Van onze correspondent) LEIDEN, donderdag. De 17-javi~ ge Pea van Eist uit Bodegraven, leer linge van de Christelijke Nijverheids school te Leiden, wordt sinds 19 mei vermist.Het vermoeden bestaat dat het meisje waarschijnlijk ovei'stuur is geraakt door het naderend examen cn orgens in do omgeving aan het 2erven is geraakt. ROTTERDAM, vrijdag, Het algemeen bestuur van het recrea tieschap Brielse Maas ontraadt het zwemmen in de Brielse Maas tussen de Robbekreek en de Mid denplaat en in de monding van de havens. Dit standpunt is ingenomen omdat een onderzoek naar de bactereologische kwaliteit van het water vorig jaar had aange toond dat het ernstig was ver vuild, De oorzaak ervan is nog niét opgespoord. - „Slechts het water van de zwem plaats nabij Maasdijk, bij dc jachtha ven Nautlca en by de Genzenkreek voldeed btf alle of bij het merendeel van de bemonstering aan de TNO- normen", aldus een rapport. Volgens het rapport is ook na het onderzoek jn 1989 de samenhang tus sen de kwaliteit van het water en de waterbeheersing niet duidelijk gewor den, Evenals in 1968 is wel geconsta teerd da; wanneer een zeer sleehte kwaliteit van het water op verschei dene punten werd geconstateerd, voorafgegaan werd door een sterke wijziging van het peil. Daarom, aldus het bestuur, zal het onderzoek naar de factoren die van Invloed zijn op de waterkwaliteit zioi} moeten richten op dit verschijnsel. WASHINGTON, vrijdag. De Amerikaanse Pol a ris-kernonderzeeër Daniel Boone is gisteren bij Kaap Henry op de Atlantische Oceaan in aanvaring gekomen met een Philip- pijnsc vrachtvaarder. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en de schade aan beide schepen is gering. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Ma and af arriveren 20 Britse metaalbewerkers bij de werf van U'ilton-Fijenoord in Schiedam om het grote tekort aan ge schoold personeel te helpen opvangen. ■Het tekort aan geschoolde metaal bewerkers in heit Rijnmondgebied is nu zo .groot dat zelfs Britten moeten worden ingeschakeld om de werk zaamheden te kunnen blijven uitvoe ren. Een functionaris van Willon-Fijen- oord zei vanmorgen: „De markt is volslagen opgedroogd. Br val-t niets meer te krijgen." Wanneer de erva ringen met de Engelse metaalbewer kers ijzerwerkers, lassers en bran ders gunstig zijn, za! niet worden geaarzeld meer Britten in dienst te nemen. De Britse metaalbewerkers komen op dezelfde voorwaarden te werken als metaalbewerkers, die worden be trokken van Nederlandse onderaanne mers. ROTTERDAM, vrijdag. Drie ambtenaren hebben vanmorgen af scheid genomen van de RET. Zij ver laten het bedrijf per 1 juni met pen sioen en wei-den in verband hiermee ontvangen en toegesproken door RET-directeur drs. C. G. van Leeu- De heer Th. van der Linden, werk zaam op de afddling kas en plaatsbe wijzen, diende het bedrijf 36 jaar en verlaat de RET wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij was vele jaren werkzaam als con ducteur en vervulde sinds 1966 een functie op kantoor bij kas en plaats bewijzen. De heer Van Leeuwen speldde hem de eremedaille In brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, op en reikte hem de bronzen draagpenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel met het bijbehorende getuigschrift uit. De heer E. F. Loos. als lc opzichter werkzaam bij de afdeling elektrisch materieel, was gedurende ruim 3fl jaar in dienst van de RET. Ook hij bereik te de pensioengerechtigde leeftijd- In de loop der jaren diende hij een groot aantal ideeën in, waarvan een aanta) door de RET worden overgenomen en nog steeds worden toegepast. Ter ge legenheid van zijn afscheid word hem de eremedaille zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, uitgereikt, evenals de zilveren draagpenning met bijbehorend getuigschrift van dc Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De heer C. C. Rouss tenslotte, kwam 24 jaar geleden in dienst van de RET als conducteur. Na een langdurige ziekte werd hij in 1968 te werkgesteld als administratief medewerker op de afdeling voorlichting. Met ingang van l juni a.s. is hem invaliditeitspensioen verleend. (ADVERTENTIE) (Van eert onzer verslaggtvers) ROTTERDAM, vrijdag. De ver plaatsing van het buiten De Oliphant, dat de raali gisteren besloot aan te kopen, zal ruim twee miljoen gulden kosten. Waar het moei komen is nog niet bekend. Evenmin weet het college op dit moment wat de uiteindelijke bestemming van De Oliphant zal zijn, omdat, aldus wethouder Polak, hef buiten Monumentenzorg valt. Dc verplaatsing is, naar zijn zeggen noodzakelijk:, omdut in de nabijheid een „park" van olie-opslagtanks komt Mat de aanleg daarvan wordt zeer binnenkort begonnen. Wethouder Polaknoemde de aan koop, evenals diverse raadsleden, duur, cn met grote consequenties, Maar nu zijn „enorme perspectieven geopend, waarnaar de gemeente reik halzend heeft uitgezien", zei hij, ove rigens zonder dit toe te lichten, De communist Groenendijk wilde weten ol het rijk cu monumentenzorg financieel bijdraagt in de hoge ver plaatsingskosten. Weihouder Polak verwachtte een zij het zeer kleine bijdrage. (Van een medewerkster) ROTTERDAM, vrUdag. - In de vergadering van de wijkraad roer Overschle, gisteravond in het hulp bureau aan de OveruchleM Dorps straat, is de nota ter sprake gekomen betreffende de toekomstige organisatie wykbcs'ei. Over bet algemeen was de wijkraad voldaan over de inhoud met betrek king tot de aan dc wijkraden toe te kannen bestuurlijke en andere be voegdheden. Toch zat men blijven aandringen, dat het voorgestelde ste- tuut na meer dan 20 jaar van overleg, nu spoedig gerealiseerd zal worden. Op verzoek van enige particulieren is door de gemeentelijke plantsoenen dienst een zitbank tegenover de paro chiekerk aan de Delftweg verwijderd. Aanleiding tot dit verzoek was het ge- dras van enige bejaarden die er gere geld hinderlijk commentaar zouden leveren op de bezoekers van de pasto. rie, V&n de directeur der PTT was een situatie-tekening ontvangen van het in de toekomstte stichten wijk-post- kantoor. Het sa! verrijzen aan dc Van Noortwijokstraat tussen Duyvesteyn- straat en Hoornweg, De commissie leefbaarheid uit de wijkraad ral drie leden aa.n zich toe voegen om te oordelen wat er in de toekomst met het Saenredamplein staat te gebeuren. Op dit plein dat mogelijk voor wijziging en herinrich ting in aanmerking komt, speelt zich een groot gedeelte van het Overschie- se culturele leven af. Daarom heeft men een vertegenwoordiger van de Overschieseoranjeverenlging, de brass band Rotterdam er» het showcorps Overschie uitgenodigdin deze commis sie ad hoe zitting te nemen. Alle drie de verenigingen maken van het plein en de muziektent daar regelma tig gebruik voor hun aktivüelten. De stichting belast met de herbouw van de molen De Hoop heeft nu zijn bouwaanvragc ingediend. Het wach ten 's nu op antwoord en verdere sub sidiëring. ROTTERDAM, vrijdag (ANP) Zingende Benedictijnen uit de abdijen Oosterhout, Slangenburg en Egmond zullen voor het eerst 3amen opreden tijdens een con- ;ert in de Laurenskerk in Rotter dam op 8 juni. Pater N. Wessc- lingh leidt de zang, die wordt be- ïelcld door orgelspel van Albert ie Klerk. ADVERTENTIE) Mprger» is het zover 'dat U er weer op uit mag trekken voor eer» fijne rustige hengeldag.,.., ter gelegenheid van de opening van het nieuwe visseizoen hou den wij een speciale aanbie ding 1 Werphengelset bestaande uit 2- delfge volglas werphengel, 160 cm lang, met een warpvermo- gen van 7-15 gram, verchroom de geleide ogen, reelfittïng en kurken handgreep. De molen heeft een lichte slipafsteINng en anti-retour. Profiteer van dit voordeeltje, haeft U zelf al een uitrusting, dan is 't misschien wel iets voor Uw vrouw of de kindoren, laat ze ook meegenieten van Uw lieve!ingssport, Een werphengel mat molen nu voor nog géén elf gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint in onze sport-afdellng, entresol (het nieuwe gedeelte van de_ Lijnbaan) de verkoop van deze warphengeUet, een 2-delige vofgias hengei met Elke vrijdagavond.tot 9 uur opan Ook m*»nd*gmorgen open Géén taf. of schrfft. best (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. In het MuseUm Boymans-van Beuningen wordt van 7 juni tot 12 juli een ten toonstelling gehouden van schilderijen en tekeningen van Quirijn van Tie!. De kunstenaar werd in 1900 in Rot terdam geboren en overleed er in 1957. De tentoonstelling laat werken zien uit al zijn „perioden". Galerie BK, Brede Hilledijk 13. heeft van 30 mei tot en met 26 juni examenwerk van de avondacademie, afdeling ruimtelijke vormgeving in huis. Met name objecten van Gin a Hofmans, M3en Minnaar en Ton Voortman. Ake Engelse exposeert pentekenin gen in 't Venster aan de Gouverneur- straal. Do tentoonstelling wordt zater- daz 6 junï te 16.30 uur geopend. Wat het Aktie Agptf Comité Kleinere Klassen denkt te bereiken met een nieuwe schools tak tup (op 2 juni) is mij niet duidelijk. Het probleem waar het hier in wezen om gaat is simpel.* er is in Rotterdam een onderunj- zerstefcort. Daar zijn verschil lende oorzaken voor aan te wijzen: een van de belangrijk ste is, dat veel jonge onderwij zers uit Rotterdam wegtrek ken. De overvolle klassen in Rotterdam schrikken af, de rustige scholen cn dc mooie eengezinswoningen in de rand gemeenten lokken. Daar komt bij, dat de animo voor het be roep van onderwijzer ?uet al te groot is. Je kunt natuurlijk een aan tal schuldigen aanwijzen: de gemeente Rotterdam, die niet genoeg poor onderwijskrachten zou doen (huizen), de rijks- ouerhetd die de onderwijzers' opleiding niet aantrekkelijk maakt; de pedagogische acade mies die niet met hun tijd meegaan. Voor actievoerenden zou het nu voor de lumd liggen de aandacht op deze zaken te richten. Maar dat gebeurt niet. Reeft n iets gelezen over bij voorbeeld een actie voor goed kopere woningen voor onder wijzers, over een actie tot ver nieuwing pan de ondcrwijzBrj- opleiding? Jaweldoor de stu denten ttau de pedagogische academies, maar nfet door de ouders. Wat doen de ouders? Dat wit zeggen wat doet het uit ouders bestaande Aktie Comité Klei nere Klassen. Dat comité roept de ouders op hun kinde ren op 2 juni thuis te houden. Wat denkt men hier nu mee te bereiken? „Om de regering met name de minister van on derwijs te tonen, dat de Rot terdamse ouders niet langer met zich laten spelen," zo heet het in een persbericht uan het comité. Na 2 juni weet de minister van onderwijs dus dat de Rot terdamse ouders niet met ziclr laten sollen, maar wat is cr bereikt.' Niets. Er is geen on derwijzer meer bij gekomen. Wet hebben enige duizenden kinderen weer een dag geen onderwijs gehad. Stakingen zijn zinvol als je Iets af kunt dwingen waar je recht op hebt. Hier valt niets af te dwingen. De overheid kan geen onderwijzers uit voorraad leveren. Schoolstakingen zullen het beroep van onderwijzer zeker niet populair make». Strijd voor kleinere klassen is zin- nol, maar met schoolstakingen compromitteert men een goede zaak. Als er te weinig vuilnis mannen zijn bereiken we niets door onze vuilnisbakken niet buiten te zetten. jN Het Blije Volk, de krant i van de Rotterdamse kabou ters lees ik het volgende: Hiermee wilde ik vragen of jullie aan je plannen nog iets toe wil voegen, namelijk om aan mensen te vragen kinde ren uit verbeteringsgestichten een weekeind uit te nodigen. Zodat zij ook eens wat heb ben. Deze kinderen hebben niets. Als zij iets later uit school komen hangen er al leiders aan de telefoon om de school te vragen waar ze blij ven. Deze kinderen hebben ge woon geen leven en als er nu mensen zich beschikbaar zou den willen stellen om deze kinderen een prettig weekein de te bezorgen, zou dot erg goed zijn, Afijn eigen ouders proberen het op het ogenblik ook." Amtsiultend op deze brief troffen wij wat ervaringen aan van een vakantie-pleeg moeder, die in het blad „V en het kind" o»ider meer het vol gende schreef: Onze ervarin gen jnet vakantiepleegkinde ren (wat dus nog wat verder gaatdan de weekendsdie wij de afgelopen tivaalf jaar in ons gezin mochten ontvangen, zijn over het algemeen erg leuk geweest. Wij kwamen tot het opnemen van deze kinde ren mede om onze eigen kin deren te leren omgaan en zich in te zetten voor ftittderen uit een ander milieu en met an dere achtergronden. De gegevens van de vaknn- liepleegkhideren worden van te voren doorgegeven en van- zel/sprekend heb je daar enig houvast aan, hoewel ik per soonlijk zo min mogelijk geïn formeerd wil worden over onze logêtjes. Hoe onbevange- ner je kunt zijn, hoe fijner het is Wat beleefden we mei de kinderen? Wij hebben een jongen ge had, die vaak van huis weg liep. Ik heb daar wel over in gezeten. Gelukkig voelde hij niet de behoefte om weg te lo pen. Deze jangert had aandacht nodig, vond het fijn als onze kinderen met hem speelden Wij hebben eens een jongen gehad die heel extreem was in zijn gedrag en kleding. De maatschappelijk werkster durfde hem op het laatste manie?»t niet bij ons te brengen. Ik heb toch gevraagd hem te laten komen, hoewel onze jongens er niet helemaal op voorbereid waren, maar deze hebben hem op zo'n ple zierige wijze ontvangen en op gevangen, dat ik er zelf ver baasd over was en er tegelijk dankbaar voor was- Wij als ouders (ouderen) Jiopen, aldus deze vakantie- pleegmoeder, dat onze eigen kinderen èn onze vakantie- pleegkinderen een open oog cn hart blijven bewaren voor ei kaars noden en vreugden. De Orajije Vrijstaat Rijn mond wil graag meewerken aan het leggen van contacten tussen vakantie (weekeind) ou ders en kinderen. Bel of schrijf of kom naar de Sa/tie- penstraat 40 B, tel. 23.12.42. Fis op vergadering ANVV (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Een van de primaire problemen van de Algemene Vereniging voor Vreemdelingenverkeer is het be ter coördineren van de werk zaamheden van de ongeveer zes- tig grotore VVV's in ons land, die een gezamenlijk budget van 10 lot 12 miljoen gulden hebben. Dit zei de heer J. Vet gisteren in een toelichting op het rapport van de structuurcommissie ANVV over Gebiedsindeling VW-wezen - op de jaarvergadering van de ANVV 'in het bouwcentrum in Rotterdam. De heer Vet, eet» van dc samenstel lers van het rapport, pleitte voor het samenbrengen in één bureau van een streek-, plaatselijk- en eventueel een provinciaal VW-kantoor, waarbij dan de leiding zal moeten worden toever trouwd aan één directeur aan wie de hoogste eisen moeten worden gesteld. Hij meende, dat de beoogde con centratie arbeids- en getdbesparend zullen kunnen werken cn dat het de totale slagvaardigheid van het VVV- wezen alleen maar ten goede kan ko men. De samenstellers van het rapport elaat daarbij een situatie voor ogen van 25 30 van dergelijke concentra ties in Nederland. In zijn openingswoord had de vice- voorzltter, jhr. mr. H. G. van Holthe lot Echten, (48) die gisteren met grote meerderheid van stemmen tot voorzit ter werd gekozen, ook gewezen op de geleidelijke verandering van de werk zaamheden van de VVV's. Bij een enquête is gebleken dat van elke tien inlichtingen, die door WV-kantoren worden verstrekt cr vier aan plaats genoten, vier aan landgenoten en twee aan buitenlanders worden gegeven. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrydag. Zondag wordt door de Rotterdamse renners club De Pedaalrldders voor de 22e keer de Ronde van Crooswyk gehou den. Ook ditmaal weer voor amateur» cn nieuwelingen. Twee wedstrijden waarvoor kwantiteit en kwaliteit van de deelnemers goede wielersport ga randeren. .De nieuwelingen komen, zoals steeds, het eerst aan bod. Zij starten om 1 uur voor een wedstrijd over 60 km. Dè favoriet voor deze wedstrijd is de Rotterdammer Bos Hordijk, de vo rige week in Lombardijen reeds zijn twaalfde overwinning van dit seizoen boekte. Tot de concurrenten die het Hordijk bepaald niet cadeau zullen geven behoren o.m. Jan Brinkman dé zoon van Manus die later in de middag natuurlijk bij dc amateurs van de partij is Grootzwagers cn Schuuriiuizon. Om hall drie starten de amateurs voor 90 km. Albert Koster, dc win naar van de Ronde van Feijenoord, Marcel Pcnnings, die in Ridderkerk de bloemen veroverde en verder nog sterke renners als Leo Boose. Bert van Dorth, Wim B reu kei. Frank Ouwer- kerk, Ceas Smit, Ton van der Spiegel, de gebrs. Berkhout, Martin Verwey, de kampioen van Rotterdam, Krijn van Laar, Frank van der Goes cn o.m. Bas den Hoedt zullen ongetwijfeld voor de nodige strijd zorgen bij het verrijden van de vele premies en, als de strijd zich in de slotfase gaat toes- spitsen, voor het nodige vuurwerk om in de voorste linies om de mooie prij zen te vechte»». Dat de organisatoren het publiek om alle vereiste medewerking verzoe ken om het geheel zo sportief mogelijk cn zonder ongelukken te laten verlo pen, mag misschien ten overvloed worden gezegd. ROTTERDAM, vrijdag. Tijdens een gisteravond gehouden vergadering heeft ook de wijkraad voor IJssei- monde zich in hot dienstencentrum bezig gehouden met dc nota var» wet houder G. Z. de Vos over de toekom stige organisatie wijkbestel. In een brief aan de Rotterdamse wethouder voor wij ka an ge legen-heden zal de wijkraad zijn waardering lit- spreken over de wijze waarop dit rap port is samengesteld, Ir» grote trekken is men het ermee eens, al blijven er wel enkele vragen over. Zo is men in IJsselmonde van mening dat het niet juist is dat de wijkraad verplicht kan worden ge stold tot het uitschrijven van een hea ring. Men wil liever baas in eigen huis blijven en bij een belangrijke verga dering in de wijk 3 zelf een hearing bijeen roepen. Do ln het rapport voorgestelde verlaging van de kiesge rechtigde leeftijd tot 18 jaar heeft de volledige instemming vnn alle vvijk- raadrieden. Een gelijktijdig lidmaat schap van wijk- en gemeenteraad is m IJsselmonde onaanvaardbaar, want zo stelt men, „een juiste vervulling van het lidmaatschap van beide raden zal veeltijd vergen". Als besluit van de brief aan wet houder De Vos schrijft de wijkraad: De Indeling in wijkraadsgebieden zoals vermeid in het ontwerp van bu reau wijkaangclegenheden kan beter vervangen worden door het rapport dat in 1069 door dc voorzitters van dc wijkraad voor IJsselmonde. Pendrecht en Charlola werd uitgebracht unarm is sprake van een groter wijk- raad5gebied don in het gemeentelijke ontwerp, want, zo zegt voorzitter A. C. Martinot: „Groot-IJsselmondc heeft er liever een oude wijk bij, bijvoor beeld Feyenoord of Vreewijk, tenein de de nodige ervaring op te doen bij saneringsproblemen",

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1