Sarphatistraat 85 en 87 voor derde keer gekraakt Curatoren gaan niet akkoord met hervormingen op subfaculteiten RADICALEN DREIGEN MET ARP TE BREKEN Tijd botte bijl voorbij Oogarts boos op burgemeester die niet optreedt tegen krakers Geen moeilijkheden bij overschakeling op nieuwe NS-dienstregeling Voor 40 mille aan sieraden gestolen Zelfstandige gymnasia bedreigd met opheffing 'Ontwikkelingshulp naar landen waaruil gastarbeiders komen' JONGERENTREFPUNT DAM STROOMT VOL IK)s>*Sz~*LT BISSllÉïS i l f WjJTH - WH it i COLLEGE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM STUURT BRIEF Amsterdam aanvaardt buiteltuin Bijenkorf Scheps bereid als wethouder van Zeist af te treden Feddema: Met bloedend harf TWENTEKANAAL emdt ,1s v'ói GEVANGEN IN PAK Eindhoven dient klacht wegens smaad in tegen D,S'70 Experimentele opleidingen in verpleging KWJ'ers betogen tegen regime in Brazilië Vorig jaar 452 ha hoe- en natuurgebied door braud verwoest Mannen aangehouden wegens inbraken en brandstichting pag. 4 maandag 1 juni 1970 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Na een demonstratieve optocht vanaf de Dam hebben kabouters zaterdagmiddag de panden Sarphatistraat 85 en 87, die bestemd zijn voor uitbreiding van het Weesperpleinzie- kenhuis, opnieuw gekraakt. Deze huizen zijn nu voor de derde keer bezet De betojdnr, georganiseerd door Hei „nieuwe CBH" van de Oranje Vrij staat, begon omstreeks half drie zater dagmiddag. Ongeveer honderd jonge lui liepen met een „plastic dak" boven hun hoofd naar de sarphatistraat, Toen ze daar aankwamen, waren an deren reeds via de achterst! jde de pan den. die dichtgespijkerd zijn na de laatste bezetting, binnengegaan. Zy openden dc deur en zaagden de plan ken uit. Toen de demonstranten aan kwamen, trapten zij de planken, waarop een plakkaat met de tekst „Huisarts Piggelmee" was geplakt, in. De politie, die kwam kijken, werd te woord gestaan door André Schmidt, voorzitter van de stichting Uvrij. Hij vertelde dat „het nieuwe CBH" de woonruimte in de panden zou verde len. Hij verklaarde verder dat de ge meente nieuwe regels voor bezette panden aanwendde. „De tijd van de botte bijl en de wapenstok is voorbij. B, en w. zullen zorgvuldig van geval tot geval onderzoeken of een leeg staand pand wellicht ten onrechte is bevrijd. Akkoord daar wenken we aan mee", vermeldt een door de Oranje Vrijstaat verspreid stencil. „Alle door autoriteiten, inclusief samkalden ge noemde „bestemmingen" die men mft deze woonhuizen zou hebben zijn slechts vage gedachten omtrent een mogelijk gebruik gebleken. Niets js concreet. Het verhaal dat de uitvoe ring zou wachten op goedkeuring op Gedeputeerde Staten is Ook onjuist gebleken. Er was geen concreet denk beeld over de „bestemming" en daar om Is ook geen begroting ter goedkeu ring bij GS ingediend", aldus het stencil waarin verder staat dat de „herenhuizen Sarphatistraat 85/87 het duidelijkste voorbeeld van een ver stard gemeentelijk woonbeleid ge-; weeat zijn". DEN HAAG, maandag (ANP). Oogarts H. K. Japing uit Den Haag overweegt tegen burgemeester mr V. G. M. Marijnen van die stad een kort geding aan te spannen. Zijn raadsman mr B. J. 3. Sohwanobeck heeft de burgemeester dat schriftelijk meege deeld. De oogarts wil, wanneer bU dat korte geding aanspant, de burgemees ter laten veroordelen om „te handelen zoals een burgemeester betaamt" In het geval van het kraken van wonin gen zoals de flat van de oogaïts aan de Hengelolaan In Den Haag. Die flat aan de Hengelola-an wordt deels gebruikt door één van de assis tenten van de oogarts en deels als praktijkruimte. Vorige week werd de flat door kabouters bezet, die er d« familie J. F. Buch met twee minderja rige kinderen in lieten wonen. Op 16 juni zal een kort geding tegen de neer Buch en de zijnen dienen voor de pre sident van de rechtbank. De oogarts vindt, dat burgemeester Marijnen volledig in gebreke blijft de eigendomsrechten van de burger te waarborgen, ondanks herhaalde ver zoeken aan de politieautoriteiten om een einde te maken aan de onrecht matige bezetting van het pand. Burge meester Marijnen bezit als hoofd van de politie de uitdrukkelijke bevoegd heid om het pand te laten ontruimen, nu de bezetting hiervan strijdig is met de openbare orde, aldus de oogarts. Volgens de woonruimtewet Is de bur gemeester eveneens bevoegd de wo ning te laten ontruimen, maar ook op dit punt blijft hij volledig In gebreke. Mr Schwanebeck wil weten of de bur gemeester van deze bevoegdheden ge bruik zal maken. UTRECHT, maandag De Neder landse Spoorwegen hebben nog geen grote moeilijkheden ondervonden bij het overschakelen op de nieuwe dienst regeling. B8 nieuwe dienstregelin gen wordt in het begin altijd rekening gehouden met een vertraging van en kele minuten omdat het personeel op de veranderlnen moet Inspelen, maar de hele zondag en de maandagochtend zijn de vertragingen beperkt geble ven tot hooguit vijf minuten, zo delen de NS mee. Vanmorgen om half tien sprak een woordvoerder van de NS van „die noïv male kleine vertragingen, die eigenlijk altijd voorkomen". Voor zover viel na te gaan, duurde zondag de grootste vertraging vijf minuten. Zondag was Venlo een uitschieter. Daar raakte rond tien uur 's ochtends een deel van de bovenleiding een kwartier stroomloos. Hierdoor liepen drie D-treinen vertragingen op van tien minuten tot een half uur en twee andere treinen vertragingen van iets minder dan tien minuten. DORDRECHT, maandag- I» een notf geen drie minuten durende opera tie hebben twee Inbrekers In de nacht van vrijdag op zaterdag kans gezien voor naar schatting veertigduizend gulden aan sieraden en horloges te stelen uit de juwelierszaak van Visser aan de Spuiboulevard in Dordrecht. Zij gooiden v|jf straatklinkers door een etalageruit en stapten door het grote gat naar binnen. Aanzienlijke schade ontstond aan da daar geëta leerde klokken, die echter ongemoeid werden gelaten. De mannen verdwe nen met vijf toonbankladen en met de inhoud van een van. binnenuit leeg ge haald vitrine. Uit deze vitrine verdwenen, onder meer gouden armbanden, ringen met briljanten er. kostbare horloges. ïn de toonbankladen zaten dertig dameshor loges met een gezamenlijke waarde van drie- tot vierduizend gulden. Buren die gewekt werden door glasgerinkel en de alarminstallatie, hebben twee mannen zien wegrijden in een vermoedelijk lichtblauwe autc. Remsporen en glasscherven hebben uitgewezen dat de wagen, die over het trottoir is weggereden met een lan taarnpaal in botsing is gekomen. Op straat zün drie horloges teruggevom den. Werkgroep meent: GOUDA, maandag (ANP)„Gun het gymnasium nog een Jaar of tien de tijd, opdat het kan bewijzen dat het ook In het moderne onderwijsstel sel een zeer belangrijke taak zal moe ten vervullen". Aldus een nieuwe noodkreet van de vorige maand opge- rlohte Werkgroep zelfstandige gymna sia, die zaterdagavond In Gouda hééft vergaderd. In een communiqué dat dit coördinerend orgaan voor de ouder- commtssieg van zelfstandige gymnasia na afloop van de vergadering ver strekte, wordt vermeld dat acht van de veertig thans nog bestaande gym nasia met opheffing worden bedreigd. „Niet zelden schijnt het alsof van hogerhand een premie wordt gezet op het opheffen van een zelfstandig gym nasium of dat voor het verkrijgen van een scholengemeenschap een stad het bestaande gymnasium moet Inleveren. Het met pensioen gaan van de rector kan zelfs tegenwoordig aanleiding worden om de school maar meteen in een scholengemeenschap te doen op gaan". Volgens de werkgroep wordt de in druk gevestigd dat het afschaffen van zelfstandige gymnasia in hoge mate door het departement van onderwijs wordt gestimuleerd. Dit is volgens afi werkgroep „In flagrante strijd met de mammoetwet, waarin een zeer wezen lijke plaats voor het gymnasium is ge reserveerd". Drs Edelman Bos op studiedag-. (Van onze oorrespondent) BUS-SUM, maandaz „Het zwaar tepunt van de Nederlandse ontwikke lingshulp aai moeten liggen by die landen, waar Nederland ook zijn bui tenlandse werknemers betrekt. Er zal een duidelijke relatie moeten komen tussen de Inkomende en uitgaande ontwikkelingshulp." Dit zei zaterdag de Amsterdamse organisatiedeskundi ge drs. J. Edelman Bos op een studie dag van de Stichting Büstand Buiten landse Werknemers te Bussum. De Afrika-deskundige H, Halbcrts- ma, oud-medewerker van het Tropen instituut, zei dat met name de Ma rokkaanse gastarbeiders in de eerste plast door hun landgenoten hier moe ten worden opgevangen. De begelei ding van de buitenlandse werknemer zal zich niet zozeer op het individu moeten richten als wel op de groep, waarin hij leeft. Het studiecongres werd bijgewoond door verschillende vertegenwoordigers van regionale en landelijke ovorhetde- Inetantiea, instellingen ter beharti ging van de belangen van buitenland se werknemers, personeelsafdelingen van grote industrieën on kamerleden. Oo de Dam, trefpunt van rondtrekkende Jongeren, begint het bij de nadering van het zomerseizoen op zonnige dagen allengs drukker te worden. Zo ook gisteren, toen zich in de loop van de dag vele tientallen in* en uitheemse jongelui rond het monument in de zon kwamen koesteren. Enkelen van hen vermaakten zich daarbij tussentijds wat met een rondedansje. (Van onze onderwijsredactie) AMSTERDAM, maandag. Het college van Curatoren van de Universiteit van Amsterdam heeft het Instituut voor de Neerlandis tiek, de subfaculteit der Sociaal-culturele wetenschappen en de'sub faculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen en de Andragogische Wetenschappen, in een brief leten weten dat het niet akkoord gaat met de op deze instituten en subfaculteiten doorgevoer de democratïseringen. De curatoren beginnen met te «tel len, dat Iedere dttnoeratlserlngsactie moet voldoen aan drie eisen: ae in houd van da studieprogramma's moet door de docenten worden bepaald; de studieresultaten dienen te worden vastgelegd in individuele beoordelin gen van Individuele prestaties (waar bij die beoordeling door de docenten dient te geschieden) en het beheer AMSTERDAM, maandag. Burgemeester dr Samkalden heeft zaterdag op een terrein in het toekomstige Rembrandt- park bij de Postjesweg de door Bijenkorf Beheer N.V. aan de ge meente geschonken kinderspeel plaats aanvaard. Deze zogenaamde „buiteltuin", die ontworpen Is door de Parijse groep ,Ludic' staat in het deel van het Rem- brandtpark, dat aansluit bij een speel plaats aan de kant van de Orteliuskade Het cadeau, dat een waarde heeft van f 100.000,— is geschonken ter gelegen heid van het honderdjarig bestaan van de Beijenkorf. De -„buitentuin" bestaat uit enkele grote bollen waar kinderen in kunnen klimmen en van waaruit zij de wereld door kleine, ronde, gekleurde perplex - ruiten in een toverachtige sfeer kun nen bekijken. Verder zijn er klim werk tuigen en kleine beschermde ruimten waarin de kinderen kunnen spelen. De heer Goudsmit, directeur van de Bijenkorf, onthulde een bord waarmee hij overdracht van de buiteltuin ver richtte. „Het is de bedoeling geweest", aldus de beer Gcudsmit, „via de jeugd iets aan te bieden aan de hele gemeenschap. Het geschenk weerspie gelt de geest van de gever. Burgemeester Samkalden zei: „Er zijn veel te weinig buiteltuinen. De jeugd van deze stad heeft er veel be hoefte aan". Hij vroeg de buurt 'n b- drage te leveren zodat de tuin gebruikt wordt voor het doel waarvoor hij is gegeven. ZEIST, maandag De Zeister wet houder J. H. Scheps heeft verklaard zijn zetel in het huidige college van b. en w. ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad- Als de meerderheid van de raad dit wenst, zal hij aftre den. Zijn besluit Is gevolgd op aanvallen van raadsleden uit de PvdA op zijn woningbeleid. De heer Scheps verklaart nu dat hij geen aanspraak meer kan maken op een wethouderszotel sinds hij in feite als een éénmansfractle optreedt, door dat hij zich heeft gedistantieerd van het gezamenlijk optrekken van PvdA. PSP en PPR in het Zeister PAK. De heer Scheps had voor de komen de raadsverkiezingen al geen kandida tuur voor het PAK aanvaard. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag AK-radtcaal drs J. P. Feddema zal met een aantal medestanders „met een bloedend hart" zijn partij moeten verlaten wanneer de samenwerking met de CHU en KVP wordt voortgezet. Verdere samenwerking van de dyie christelijke partijen betekent volgens drs Feddema „een keuze voor de KVP die gelijk staat aan keuze tegen de PvdA en de PPR". Drs Feddema zei dit gis teren tijdens een radio-uitzending van het IKOR waarin een aantal politici discussieerde over de zin van christelijke partyformatie. Ook ARJOS-voorzitter H, A. de Boer sprak zich uit tegen verdere samen werking, die hij „de doodsteek voor het élan van de ARP' 'noemde. De discussie voor de IKGR-mi- crofoon volgde op de zaterdag in Hilversum gehouden bezinnïngs- eonferentie van de ARP. Op die Conferentie spoorde vergade ringsvoorzitter mr A. M. Donner, lid van het Europese Hof in Luxemburg, zijn partijgenoten aan „met elkaar in gesprek te blijven en elkaar vast te houden". Volgens de heer Donner is men „bij alle verscheidenheid de draad nog niet kwijt". Hij deed een beroep op zijn partijgenoten, de solidariteit te bewaren nadat duidelijk was geworden dat een groep radicalen op het punt staat, de partij te verlaten op grond van een op handen zijnde concre tisering van de samenwerking tussen ARP, KVP en CHU Op het AR-convent van 12 en 13 juni aanstaande beslist de Anti-Revo lutionaire Partij over het voortgaan van de samenwerking tussen de con fessionele partijen. Volgens een aantal AR-radicafen houdt verdergaande on derlinge samnwerking onvermijdelijk een voortzetting van een rechts kabi net in 1971 in. De AR-radicaal drs D. Kuiper, lid van het ARP-par tij be stuur, zei gisteren in de IKOR-uitzen- dmg dat de door drs Feddema gesig naleerde ontwikkeling onwaarschijn lijk was omdat de ARP ,.zal vasthou den aan haar eigen identiteit, eigen programma en eigen lijstaanvoer ders". Hij sprak van een beperkte sa menwerking. Op de conferentie had CNV-voorzitter J. Lanser de wense lijkheid van het behoud van de eigen partijkarakteriatleken met nadruk on derstreept. Volgens een aantal AR-radicalen worden de confessionele partijen zoals op de beziruiüigsconferentie werd op gemerkt onvoldoende gekenmerkt door het karakter van „evangelische voorhoedepartij". De ARP, de KVP en CHU, zo zei de heer Feddema, zijn niet de geëigende middelen om chrte telljke politiek („die de machtssstuic- turen afbreekt") gestalte te geven. Doem Omdat er in die partijen geen eens gezindheid bestaat over de consequen ties van het evangelie voor het poli tiek handelen, „zullen zy gedoemd zijn altijd in het centrum van de poli tiek te verkeren". De AR-radlcalen die zich onlangs als actiegroep hebben opgeheven zijn ook niet eensgezind over de te volgen strategie. MrP. ïdeti- burg voelde alleen voor een scheiding der geesten die zich langs natuurlijke weg voltrekt, niet voor een geforceer de. Volgens hem zal de ARP een be wogen volkspartij moeten worden die duidelijk aan de kant van de zwakken staat. Voor de rijken zal volgens hem een duidelijke keuze zo onaantrekke lijk zijn dat ze zich in die partij niét thuis voelen. In dezel'de geest «prak de voorzitter van het CNV de heer Lanser. De ARP moet zo duidelijk partij kiezen, zei hij, dat teder lid zich gaat afvragen of hij er achter staat óf niet. .,Op grónd van die individuele bezinning zal een scheiding der geesten kunnen ont staan". Wil de ARP geloofwaardig zijn dan zal ze primair solidair moe ten zijn met de verdrukten in de sa menleving, aldus de heer Lanser. Het laatste werd eveneens betoogd door staatsraad J, Smalienbroek, die op de conferentie zijn radicale partij genoten de verzekering gaf dat nie mand in de ARP een CDU naar Puit# model wil. „Dat is geen christelijke partij maar een nationalistische par tij" aldus de heer Smalienbroek, PT7TT7fTNTlf1A PDT7D 00 Ehschedese hengelaar H. Mat* niiU/ililNXvAJrtT'Iiri tejnaker haalde zaterdagmorgsn in alle vroegte deze 24 pond we gende spiegeikarper uit het Twen tekanaal. Nadat jager en huit wa- hult lat. EINDHOVEN, rrm.'lttej (ANP). Moj. E. postern* heeft namens het PAK Eindhoven een klacht wegens smaad ingediend tegen dr# A. v«» Stuyvenberg, lijsttrekker vsn DS'70 tij Eindhoven en tegen D8'70 sis pertij, Volgens mej. Fes tem a bevat eep pamflet dat zaterdag in de Eindho- vense binnenstad werd verspreid door DS'70-B&nhangers, beledigende zins neden voor het PAK, In het pamflet wordt onder meer gesuggereerd dat het PAK verantwoordelijk is voor de geheurtenissen van afgelopen maan dag tn de raadzaal Een lid van de Rode Jeugd heeft daar een rookbom gegooid. Mej. PoBtoma zou volgens hei pamflet op een eerder gehouden hea ring met betrekking tot de onderwijs situatie tn Eindhoven hebben opgeroe pen tot een nieuwe buitenparlemen taire actie. Volgens een woordvoerder van hat PAK had de?e uitspraak v»n mei. Posterne alleen betrekking OD de onaerwijsactie. DRIEBERGEN, maand*» (ANP). Binnenkort, ae moreelflk P*r I septem ber 1971, sal worden begonnen met experimentele opleidingen In de ver- plcglnrMector. De bedoelln» is deze opleiding Ie scheiden van een dienst verband bU eeti atekenhyi». Dit is zaterdagmiddag besloten bij Kerk en Wereld In Driebergen, tijdens de tweede conferentie over de oplei dingen in de vorplegingssector. Op de conferentie, dl* voor een deel werd bijgewoond door *taate«eeretari« van Sociale Eaken en Volksgezondheid, dr R. J. H. Kruisin-ga, werd het rapport over de opleidingen besproken dat is opgesteld door «en commissie onder leiding van mej. J. J. van Nordheim, hoofd opleidingen van het Haagse zie kenhuis Zuidwal. In dit rapport worden modellen ge geven voor een oplejding op twee ni veaus voor ziekenverzorgsters en voor verpleegkundigen. Deze opleiding sluit, jn tegenstelling tot het huidige systeem, direct aan op het algemeen voortgezet onderwijs en zou een duur krijgen van twee k tweeënhalf jaar- Een. scheiding van opleiding en dienstverband werd noodzakelijk feacht. Op heit ogenblik zijn de oplei- ingen gekoppeld aan de ziekenin- richtingen waarin de ie&rtingen al tij dens hun opJddtng onder volledig dienstverband staan. Voor 16 augustus a.s. zal een commissie van deskundi gen worden ingesteld die zsl werken aan de opzet van de experimentele opleidingen. DEN HAAG, maand ar (ANP). Ruim septic Jedcn van de centrale raad van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) hebben zaterdag avond piet een demonstratieve optocht til pen Raag reprotertecrtl legen hel militaire r«gtixtc lp Brazilië, Ztt droe gen barden mee me» bet opRchrift „Brazilië, land van onderdrukking", py de kanaelary van de Br»zl||»an« ambassade «topten zü een petitie In de bus. In die petitie veroordelen de jonge ren het feit dat studenten, priesters, vakbondsleiders en werkende jonge ren in Brazilië, die zich het lot van hun In ellendige omstandigheden le vende medemensen aantrekken, wor den gearresteerd, gefolterd en ver moord, Op de stoep voor de kanselarij aan de Sta tenia# p werd een „rol van de rechtvaardigheid" neergelegd, waarop iedereen een spontane reactie kon neerschrijven en ook voorbyzen* pers hun handtekening konden plaat sen. Ook de rol werd op de kanselarij bezorgd. De demonstratie, waarvoor het Idee garen op het Binnenhof een uurtje op. omdat geen vergunning wa« aange vraagd. Zij wilde, dat geen optocht werd gehouden. Toen bleek, dat geen toestemming was te verkrijgen, deden de demonstranten waarvoor zij geko men waren, Daarbij kozen ze zoveel mogelijk straten, die voor auto'a wa ren afgesloten, of «traten waarvoor éórichtingverkeer voor auto's gold. De poUUe greep niet In, maar begelei de stoet van tiet Binnenhof naar Stateplaan. zaterdagmiddag op een bUeenkomrt in Soesterberg ontstond, verliep ordelijk De politie In Den Haag hield de jon- va.n gebouwen, apparaten en gelden k*n uitsluitend door namens de cura toren gomachtige perionen of instel lingen geschieden. Het Instituut voor de Neerlandistiek wordt erop gewezen, dat de daar doorgevoerde democratisering aan geen van deze minimum-eisen vol doet. Hetzelfde geldt voor de subfacul teit der Sociaal-culturele wetenschap pen, Aan de' subfaculteit der Algeme ne Politieke on Sociale Wetenschap pen schrijft het college van curatoren, daft de organisatie van deze afdeling hen n hel geheel niet duidelijk is. Deze subfaculteit wordt gevraagd om vóór 12 juni aan de curatoren mee te delen, hoe dé bestuurlijke organisatie van de subfaculteit en de daarbij be horende instituten is geregeld, en op welke wijze garanties zijn ingebouwd, dat san de gestelde minimum-etsen wordt voldaan. Offensief De Algemene Studenten Verenlglna Amsterdam heeft vrijwel onmiddelUjic op de brief van de curatoren gerea geerd en doelt in een speciaal persbe richt mee, dat deze brief een onder deel is van „het dlsciplinerlngsoffen- sief dat door het universiteitsbestuur enige weken geleden is begonnen." De ASVA wijst erop, dat de be voegdheden van curatoren liggen op het gebied van het beheer en het per soneelsbeleid en niet op 't gebied yan onderwijs en onderzoek. Dit beleids terrein is aan de senaat overgelaten. „Aangezien men de Senaat niet bijeen durft te roepen," aldus het AS- VA-persbericht, „uit vrees voor oppo sitie door progressieve hoogleraren die gescharrel van Rector en Azseso- ren (het bestuur van de senaat) niet wensen te slikken, moeten de curatoren zich nu gaan bemoeien met het onder* wijs en onderzoeksaanaclcRenhcden UTRECHT, maaildac (ANP) Ne»enti» liectere bos ett 362 hectare natuurterrein xlln vorl» Jaar by bran den verloren gegaan. Dat is aanzien lijk minder dan in 1BB6, toen 1700 hectare afbrandde. Volgons het Natio naal Brandpreventievo Instituut be- droeg de geschatte schade ƒ138.000 (1968; 184.000). Het aantal branden daalde ten op zichte van 1968 met 75 procent tot 181. Dit gunstige reeultaat is waar schijnlijk te danken aan de h°8e neer- slag-cljfers In het voorjaar. Normaal doet gemiddeld driekwart van het aantal natuurbranden zlcti in het voorjaar voor, In 19B9 werd maar vijftig procent van alle branden gere gistreerd In maart en april en 40 pro cent in de dat jaar zeer droge maan den rneltoten met augustus. De meeste branden werden gemeld uit Noord-Brabant en Limburg, waar 189 en 117 hectaren afbrandde. Van de in totaal 181 geregistreerde bran den kan volgens het brandpreventie instituut 23 procent worden toege schreven aan onachtzaamheid: vuur tjes stoken door kinderen, nonchalant weggooien van brandende sigaretten, en dergelijke. In ongeveer de helft van de gevallen kon de oorzaak niet worden vastgesteld. (Van otjze correspondent) HILVERSUM, maandag. De poli tie van Hilversum heeft topdag drie inwoners van die stad aangehouden in verband met een reeks Inbraken, dief stallen, vernielingen en brandstichtin gen. De drie mannen, de 38-jarIge J. M. z|Jn 16-jarfte neefje J, RI. cn de 23-jarlg* H. G- de B, werden aange houden kort nadat zü hadden ingebro ken in het zwembad Crailoo. De drie mannen hebben inmiddels al een groto reeks Inbraken en dief stallen in het Goof en naaste omgeving (onder meer in Raarn en Laren) be kend. Het was hen voornamelijk om geld te doen. HEERHUCJOWAARD, maandag (ANP). Pc 3-jarige Willy Bul uft Heerhugowaard is zaterdag avond omstreeks kwart over acht in een sloot vlak by do oudarlijke wo ning verdronken. Het kind was In een onbewaakt ogenblik nqe «ven naar bulten gegaan en spelenderwijs in de 1,20 meter diepe sloot gevallen an verdronken. uit de Maa» onder Venlo is zondag net stoffelijk overschot opgehaata van de 6l«jarige a. Creemers uit Tegelen, De man werd fllnds vorige week maandag vermUt. De heer J. de Bruin (SS), kapjteln van een baggermolen is zaterdag in do buitenhaven van Madras overboord gevallen en verdronken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1