In '75 ROTTERDAMS DAGBOEK F eij enoord actie voor oude wijken onder verwachting Overplakkers ROTTERDAM RIJNMOND Prestaties SZC-jeugd m. Menötti- drama in Schouwburg 99 Brug bij Heenvliet 5 juni buiten gebruik BAGGERVAARTUIG VOOR DIEPTE TOT 37 M m&mk® PSP-fractie in Rijnmond stuurt ook telegram aan minister Schut Wavdelmars leerlingen haven en vervoerschool Metro wou tweede competitiewedstrijd Bussen naar luchthaven in zonierlijd frequenter H' B en w niet ongerust over gebrek aan nieuwbouw in Pernis 2 RECORDS VOOR VZC pag. 4 - dinsdag 2 juni 1970 KRAMMER VOLKERAÜX"^ *->{ N TEL MOND V- U Mastgat. KEFTENL STEEN BERGEN THOLEN ROOSENDAAL OOST ER SCHELDE ERGEN OP ZOOM .WESTER SPOORBRUGsEM VERKEERSBRUGGEN l SCHELDE TRACE SCHELDE,RIJN VERBINDING De nieuwe Sché'de—Rijn-verbinding, Een lang gekoesterde Belgische wens, die in 1975 gereed moet zijn. t BflUQOEM EU BIllANO.BATH OVER DE niJN.SCHEUDC VERD1H. Dl HQ. OP DE ACHTERGROND OE KflEEXRAK SLUIZEN, De vier bruggen op Zuid-Beveland zijn nu in aanbouw. Eerst later wordt het bijbehorende kanaal gebaggerd. (Van een onzer verslaggevers) In het kader van de aanleg van de Scheide-Bijnverbinding een 37 kilometer lang tracé tussen de Westerschelde en het Volkerak worden op het ogenblik vier bruggen op Zuid-Beveland ge bouwd op een plaats waar nog geen kanaal aanwezig is, Naast elkaar komen daar te liggen een verkeersbrug in de huidige rijksweg door Zuid-Be veland, een spoorbrug in het tra ject Boosendaal-Vlissingen en twee verkeersbruggen in de nieu we autosnelweg (rijksweg 58). die in de toekomst Middelburg en Vlissingen een rechtstreekse ver binding geeft met Tilburg en Eindhoven. De vier bruggen cn werken, die daarmee in verband staan gaan naar schattin* SO miljoen kosten, Pas na de voltooiing van de bruggen waarschijnlijk voorjaar 1973 zal het kanaalvak van de Schelde-RUn- verbinding worden uitgebaggerd. De verbinding een langgekoes terde Belgische wens moet het tn de toekomst mogelijk maken, dat de binnenvaart via het VöUcerak de ha ven van Antwerpen kan bereiken en omgekeerd. Vanaf Antwerpen wordt hiervoor een kanaal gegraven, dat na de Bel gisch-Nederlandse grens, via de schorren van Ossendrecht het smalle gedeelte van Zuid-Beveland en de Kreekrakdam de Gosterscbolde be reikt Via het smaUe gedeelte van Sr Philipsland en de slikken van de Kee ner wordt aansluiting verkregenmet het vaarwater in de Volkerak;'/ Naast de vier bruggen op Zuid-Be veland moeten -nog een aantal kunst* werken worden uitgevoerd, Verkeers bruggen moeten nog worden gebouwd bij Bath, bij Tholen, bij Vossemeer en bij de Slaakdam. Op Belgisch gebied komen ook nog een spoorbrug en een verkeersbrug. De gehele Rijn-Schelde verbinding wordt dus overbrugd door twee spoor bruggen on acht verkeersbruggen. Een van de grootste objecten in deie s'erje Is echter bet Kreekraksluizencomplex bij Rtlland-Bath. In een 'enorme bouwput worden hier thans twee duwvaartsluizen naas; elkaar aange legd. Het streven is de gehele Rijn- Schelde verbinding 1975 te kunnen openen. De kosten van deze verbin ding met alle kunstwerken wordt ge raamd op 400 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag wordt!,;betaald door België. De verbinding is het resultaat van langdurig overleg tussen Nederland en België. De 37 kilometer lange verbin ding met een bodembreedte van 120 meter en met een diepte van 5 meter moét Antwerpen en België de lang verbeide goede verbinding met de Rijn en het Duitse achterland geven. In 1Ö39 werd bij het scheidingsver- d) ag tussen Nederland en België,, vour het eerst bepaald, rtat de scheepvaart op de Schelde w— is, evenals de vaart op de binnen wateren tussen Rijn en Schelde. Nederland kreeg de plicht indien deze scheepvaartwegen onbruikbaar tverden, deze opnieuw aan te leggen. Toen de dam in het Kreekrak werd aangelegd honoreerde Nederland deze verplichting met het graven van het kanaal door Zuid-Be- veland. Tot op heden heeft Belg'ë deze verbinding nooit als een vol waardige vervanging van 't Kreek rak gezien. Dal gaat eerst nu .gebeu ren nu het tractaat tussen Nederland en België van 1983 eindelijk in uit voering is. ROTTERDAM, dinsdag De brug voor het wegverkeer bij Heenvüet over het voedingskanaal Brielse Maas wordt vrijdag 5 juni buiten gebruik gesteld. Vanaf die dag zal de ophaal brug permanent geopend zijn voor de scheepvaart. Witte lichten geven de hoekpunten van de doorvaartopening aan. - tAi: Dit bijzondere baggervaartuig werd door de IHC Holland combinatie gebouwd en ontworpen voor werkzaamheden in Brazilië. De cutterzuiger kan op een diepte van maar liefst 37 meter baggeren. Een aardige vergelijking: zet 'm op het dak van een gebouw van tien verdiepingen en nog wroet-ie de gemeenschappelijke tuin om. De cutter zuiger zal dienst doen bij'een groot waterstaatkundig project op de grens van twee Braziliaanse staten. Voor de bouw van een stuwdam moeten duizenden tonnen zand en grind op grote diepte worden gewonnen en 40 kilometer stroomopwaarts op de bouwplaats gestort worden. Het baggervaartuig wordt in onderdelen per zeeschip naar Braziiië getransporteerd. In Santos wordt de cutterzuiger nog vei der uiteengenomen en per vrachtauto's 600 kilometer verder het binnenland ingevoerd. ROTTERDAM, dliudag De PSP-fractie In de Rijtmondraad heeft, In navolging van D'86 een telegram gestuurd aan minister Schut, waarin de bewindsman wordt verzucht het Slaclduinscbos te sparen, ROTTERDAM- dinsdag -7, Voor de öe maai organiseert de haven- en ver voerschool „Prof. Rutten" een 80 km mars (Kennedy mars) voor haar leer lingen, oud-leerlingen en medewer kers. In de nacht van vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni zullen naar schat ting 125 leerlingen in Renessc (Schog- wen-Dui veland) starten voor deze mars. Vele belangstellenden en ver zorgers zullen de lopers begeleiden, die o.a. via Bruinisse Grévéllngen- dam Oude Tonge Hellegatsplein Numansdorp Westmaas Ba rend reent naar Rotterdam komen lo pen. De eerste lopers worden zaterdag te plus minus 14.00 uur verwacht bij de school aan de Waalhaven, terwijl de ïaatsten tegen 18.00 uur zullen arrive ren. Een gemeenschappelijke maaltijd van deelnemers, verzorgers eh bege leiders vormt het sluitstuk van dit jaarlijks terugkerend wandelfcstljn. Veie leerlingen hebben de tocht al enige maleh gelopen. Het initiatief tot deze mars werd 8 jaar geleden geno men door een aantal leerlingen. De belangstelling der ouders voor deze mars is altijd zeer groot. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het lukt Feijenoord waarschijnlijk' niet het streefbedrag van één miljoen gulden voor de oude wijken bij elkaar te brengen. Voorzitter A. A. Cpuwenberg ge looft in ieder geval niet .dat .de 'actie die na' het behalen-yah de Europa Cup op gang'kwam, dit resultaat kan bereiken. Een bedrag van 75.000 aan toezeg gingen is binnen. In dit bedrag ïjjn de gelden die konden worden gestort op bank- en girorekeningen niet opgeno men. Verwacht wordt evenwel niet .dat deze bedragen groot zijn. Feijenoord is van plan nog 'jioiies op touw te zetten. Eén van do plannen it. een extra-uitgave van net:.clubblad' met veel informatie over de bereikte successen in het Europa Cuptournooi uit te brengen. De opbrengsten ervan (kosten van bet blad ƒ3,50) gaan in het fonds dat Foijenoord voor verbe tering van het leefklimaat in oude wijken heeft opgericht. Het bestuur hoopt dat er van onder af te het bedrijfsleven ook nog meer. voor de actie wordt.;geda en. -.- vanaf dc directietafel.Ucheb.liever kleine bedragen", aldus de heer Cou- wenberg. Hij zei nog dat Feijenoord weinig heeft gekregen tijdens de recepties die) na de Europa Cup-overv/innlng wer den gehouden: ,-Tlen geschenken van vijftig tot duizend gulden. Dat is wel teleurstellend a! moet ik zeggen dat we door vroegere ervaringen nauwe lijks meer hadden verwacht". De heer Couwenberg hield gister middag een korte Inleiding over de geschiedenis van Feijènoord tijdens het „hap en snap"-uurtjc in hel Phl- lips-pavijjoen aan het Weena. Hij ver- telde onder meer dat Feijenoord al denkt aan uitbreiding cf nieuwbouw van zijn stadion dat over zo'n tien of vijftien Jaar te klein zal zijn. Van een medewerker ROTTERDAM, dinsdag. De Roi- lerdamse lioofdkbsscrs AVR, Mefro en PAC zijn het jifgelopcn weekend voor hun tweede competitiewedstrijd te Breda cn Utrecht in actie geweest. In, Utrecht won Metro met ern pun tentotaal van 24,648 met PAC op de vierder plaats (23,430 punten). Dc beste prestaties kwamen op naam van de Metro-atleet Max v. d. Doos. Hij won de 110 m horden in 15.3 en he; hinkstapupringen met 14.19 m. Het discuswerpen werd een ovor- winning voor Cees Koeh met 47.80 m "E'.jn clubgenoot van Abcoude bracht ,het speerwerpen op zijn naam met £5.38 m. Hans v. a. Berg van PAC won het verspringen met 7.83 m. In brede werd de herenploeg van AVR tweede met 24.919 punten achter AAC met 26.029 punten. Grote pun- tenvem meiaars in Breda waren: Hans Smeman 4 meter met polsstok en 14,8 op de HO m horden. Rijn v,.d. Heuvol 48.6, öp de 400 m en 22.1 sec. ,op de 200,. m.. Dirk de Bruyn werd winnaar op de 5 km met 14.59,- en tweede op de 1500 m in 4.02.4, Boven dien kwam de AVR-at)eet Ton van Idsinga tot een verdienstelijke 1.90 m bij het hoogspringen. De AVR ploeg was gehandicapt door het niet uitko men van de geblesseerde Bd do Noor- lander- - De AVR-dames kwamen eveneens ,in Bréda tot een tweede plaats achter 3print, Stans Brehm was opnieuw met 55.4 op de 400 m en 15.5 op de 100 m horden, verreweg de beste atlete, terwijl ook Nel v. d. Veen (12.3 op de 100 m en 25,4 op de 200 m) cn Aukjc v. d. Hock f 15-5 op de 100 m horden eti 25.6 op de 200 m) tot het AVR- succes bijdroegen. Na twee competitiewedstrijden bij de dames staat ADA bovenaan volgd door Sagltta, Sprint en AVR. de heren neemt AVR achter AAC- dè tweede plaats Ih, gevolgd door Metro, terwij] PAC de zevende plaats bezet. De damesploeg van PAC, die Jn dc tweede klasse uitkomt kan zich voor promotie gaan opmaken. In Vlisslngen voegden de PAC-dames weer 13.- punten aan hun totaal toe. (ADVERTENTIE) De exploitatiekosten vnn het voor lichtingscentrum Open Bock stijgen van 83.500,— tot 150.900.wan neer het centrum wordt verplaatst na or het Bouwcentrum. Deze huisves ting wordt aanzienlijk ruimer dan de huidige, met een oppervlakte van 460 vierkante meter. (Van onze zwemmedewerker) SCHIEDAM, dinsdag. De Stsblc- éZ-jrase Zwemolub heeft met een jon gens- en melsjesploeg deelgenomen aan de internationale zwem-aoht- kamp» die zaterdag In ZwUndrecht is gehouden. Door SZC werden enkele resultatett behaald. De 14-jarige jeugd-lnlefnatlonssl Rudi Pijper behaalde zelfs op twee nummers een eerste prijs en wel op de 100 meter vlinderslag bij de heren en op hetzelfde nummer ook bij de jongens onder 16 jaar. Zijn tijden in het woelige buitenbad De Hoge Devei waren ean de matige kant, n.l. 1.08.8 en 1.07.4. Dc 15-jarige Hans do Wit won eveneens een nerennummer en wel de 100 meter schoolslag met 1.20.6, vol doende voor de eremedaille. Bené v. d. Kuil deed weer van ach horen door de lOO meter vrije slag jongens onder de 14 jaar te wlr-nen irt de zeer goede tijd var. 1.04.5. Op de 200 meter vrije slag leverde hij met 2.24.3 beslist ook een prims prestatie, doch bij de heren was dit niet vol doende voor een prijs. Een greep uit de prestaties van dc overige SZC'ers. 100 jn vrije slag da iries: Thea van Gooi tweede in 1.17.8. 100 m vrije slag meisjes onder 14 jaar: Marjo Simons tweede in 1.17.6. 100 m vrijeslag jongens onder 14 jaar: Frank Ruseier vijfde ia 1.10.2 100 m rugslag meisjes onder 16 jaar: Anita v. d. Drift vijfde in 1,24.0 en Tineke Klein negende in 1.33.0. 1QO m vlin derslag jongens onder 18 jaar; Hans de Wit derde iri-1.18.2. 16x50 meter vrijcslag mixed: SZC vijfde in 5.33.8. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Geduren de de zomermaanden zal de frequentie van autobuslijn 33 tussen Centraal Slation en Zestienhoven v.V. worden verhoogd. Met ingang van 6 juni zal de bus van maandag t.m. vrijdag van af 6.30 tot 8.30 om hot uur en vanaf 9.33 om het balf uur rijden, tot 18.33 en op woensdag tot 22.00. Op zaterdag en zondag vanaf 9,37 elk half uur tot 18.37. Iri de strijd om de Vaancup komt Zxvart Wit '28 volgende week dinsdag (9 juni) uit tegen Coal. Het duel, dat op het sportpark De Vaan plaatsvindt, begint om kwart over acht. phifciuoede HM ren dc Partij WW vnn de Arbeid w heeft ook de Bejaardenpartij Rotterdam ge troffenIn een brief aan B. en VV. van Rotterdam beklaapt de party sich: „Heden fcu?amc« uiij tot de ontdekking dat op plaatsen waar iuy een uit- Jiangbiljet hebben opgeplakt dit op diverse xnanieren bena deeld was door de P.v.d.A. ert wel op de volgende manieren: I. voor de helft en wel partij- nummer uitgewist2. voor de helft zo over plakt dat ons lljstnumnier ontbrak3geheel overplakt zodat alleen aan de rand te zien was dat ons biljet rich daar al onder bevond, 4. overplakt met een rood op wit bêdrukt rechthoekig pamflet waaróp stond stink er niet in stent P.v.d.A. 1 „Wy menen", zo schrijft de propaganda-af deling van de Bejaa rdenparty-Rotterda m, „dat de P.v.d.A. een of 1 neer wethouders in utu college heeft cn keuren daarovt deze stijl af, hopelijk u ook". /K moge in dit verband her inneren aan mijn dagboek van zaterdag, waarin de secre taris van hel federatiebestuur uan dc Partij van de Arbeid verklaart, dat iedereen die voor de P.v.d.A. plakt uitdruk kelijk opdracht heeft eigen dommen «a« anderen te voor zien. De PcV.d.A.-top in Rot terdam is helemaal niet geluk kig met deze wilde plakkerij. Zulke dingen werken ave rechts, vertelde genoemde se cretaris my. ■tirAAKUlT we allee» maar W kunne» concluderen, dat de zaken bij de Partij van de Arbeid gewoon uit de hand lopen. Maar dat wisten -we al. OEZEER de Bejaardenpar- tij-Rotterdam eën be- jaardenpartij is moge blijken uit de spelling. In de brief aan B. en W, heet het; „voor de helft uitgewischt". Daar kan ik nou gewoon even stil van worden. Deze „sch" stamt uit de spelling uan De Vries en Te Winkel, die i» 18C3 werd ingevoerd en die tot 1934 stand hield. Het is of de tijd heeft stilgestaan. OVER de parkeerruimte rond het Ztridplei» schreef ik onlangs een boosaardig stukje, gericht can het adres wou de Verkeersdienst Rotter dam, Dal zat zo: het parkeer terrein by de SChoutobtirp was plotseling a/gesloten, ver vangende parkeerruimte aan de andere kant van de Schouwburg was er nog niet. Maar wel ware» reeds aan zienlijk vorderingen gemaakt met een peheel nieuw par keerterrein achter de CC GD. Van dit terrein had ik in my« opgewondenheid geen melding gemaakt. Toen een functionaris van dé verkeers dienst mö hierop wees, was er rond dat Zuidplein at weer een heleboel veranderd. Zo was het nieuwe terrein bij de Schouwburg inmiddels klaar gekomen. AI met al is de par keerruimte rónd hét vietrosta- ttort aettsieniyfc 'nUgc breid- DE Aktiegroep tot behoud van goedkope stroom heeft met haar schrijven namens de 5000 medestanders bij Gedeputeerde Staten van ,Z»id-HoIIand een welwillend gehoor gevonden. Gedeputeer de Staten sullen het bestuit van de gemeente Rotterdam tot verlegging ven de goedko pe stroomuren naar de gehele zaterdag in plaats van Iedere werkdag van 12 lot 14 uur, ernstig en kritisch beoordelen. Het aktiecomité heeft inmid dels een gesprek gehad met wethouder Jettinghoff. Resul taten. heeft dit gesprek nog niet opgeleverd, B. cn W. hebben inmiddels een lijvig stuk geproduceerd over de kwestie. Daarin wordt erop. gewézen, dat „het (stroom) verbruik gednre?zde de 5 x 2 middaguren van alle 70.000 verbruikers tezamen vrijwel gelijk is aan hun ver bruik gedurende de 12% goed kope uren, die in de nieuwe situatie zullen ontstaan". Misverstand blijkter volgens B. en W. te beslaan over de datum van ingang vnn de voorgenomen maatregel. Oe aankondiging van het GEB, dat bij de betrokken verbrui kers een zogenaamde over- bruggingsschakclaar zat worden geplaatst en dat dit voor de ca. 70.000 verbruikers geruime tijd vergenis blijkbaar onvoldoende ge weest. De bedoeling is om liet nieuwe systeem van goedkope uren voor de individuele ver bruiker te doen ingaan, nadat b(J hem deze overbruggings- schakelaar is geplaatst. Dit zul gebeuren t« groepen en in to taal 18 maande» vorderen. Daarnaast vraagt de organisa tie en de bestelling van de desbetre/jendc schakelaars nog geruime tijd, zodat de eerste groep verbruikers, die op het nieuwe systeem wordt overge zet, zeker niet vóór I septem ber a.s. Zal kunnen worde», behandeld. Tol 1 september a.s. blijft het thans bestaande systeem van kracht. Van onze kunstredactie ■jVrENOTTI'Sdrajnafisch-roaiistischo l'A 0peva The Saint of Bleecker Street, wonderlijk mengsel van reli gieuze vervoering en alledaagse sfeer in hel Italiaanse getto van New.' Vork, merkwaardig stijlprodukt, ook door Mcnotü's idiomatische afhanke lijkheid van Puccini en Gershwin, heeft gisteravond het Schouwburgpu bliek geboeid gehouden, ondanks de bezwaren, die na de première van de Nederlandse Opera Slachting, enige dagen geleden in" Schevenlngen, in onze krant uitvoerig zijn belicht en die wij ten volle onderschrijven. Dczo geboeidheid was zeker niet in de laat ste plaats te danken aan de sublicmo cast, met als sterren van de eerste ordo Ana Maria Miranda on Joy Davidson, naast begaafde operazangers als Maria Boender, Bert Bljnen en-Franco Bani- solü (om slechts dé belangrijkste te noemen), Het was ronduit verrassend, hoe moeiteloos Edo de Waart de grote vocale ensembles waaronder het voortreffelijk zingende koor, geïn strueerd door Cor Olihuis en hot begeleidende USO in dc hand hield. Zoals zijn symfonie concerten al deden vermoeden is deze jonge dirigent go- knipt voor het theater. De aanwezi gen. aanvankelijk wat schuchter in hun applaus, hebben zich tcnsloUc met het Mcnotii-drama toch ingcho- mon getoond. (Van ee» onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag B cn W delen niet de ongerustheid van dc wijkraad Pernis over de toekomBt van deze wijk op het trebied valt dc bevol kingsvermindering, een toenemend krottenbcBtand en hel ontbreken van nfcttwbouu', Dit blijkt uil hun ant woord op vragen van dc KVP'cr Struik. Dc afgelopentwee jaar daalde dc wón'as;voorraad vaji Pernis met drie woningen. Dc bevolking verminderde in deze periode van 7347 tot 7097 per sonen. Het college laat weten dat een onderzoek naar de kwaliteit van het woningbestand wordt Lngesteld. He' bestemmingsplan Pernis, da*, dateert uit 1981, is bijna voltooid. Bij dc Labrijnstraal en de Cremerstraat is nog plaats voor enige nieuwbouw. B en W zien op dit' moment geen reden he; bestemmingsplan Pernis onnieuw tn studie te némen. VLAARDINGEN, dinsdag (ANP) BIJ dc openingswedstrijden van het nieuwe open zwembad De Zeehond op RozewbutK heeft fle Vtaardincse ver eniging VZC twee rstafetterwords ge vestigd. Allereerst dat op de Incourante 5 x 50 meter vrije slag. Het vijftal Core van der Veer, Cora Schouten, W.lma Pors, Corrie Mulder en Frieke Buys maakte een tijd van 2.31.2, ruim een seconde onder het met 2.32.3 reeds op naam 'van VZC staande record. Verder stelden Marjan Vermaal, Petra But, Frieke Buys en Cora Schouten het aspirantenrecord op dc 4 x 100 meter wisselslag scherper. De ploeg kwam tot 4.58.1. Het oude record stond mei vijf minuten rond ook reeds op naam van VZC. (ADVERTENTIE) Het mooia bloomdeisin in ean warme kleurkombinatie zal hen die van sfeervolle overgordijn- stof houden zeker aanspreken. Wij vérkopen deze prachtige overgordijnstaf nu, een partij ïtruktuus cretonne, voor nog géén drie gulden per meter. •truktuur oretonn ^20 cm breed Morgenvroeg om 8 uur begint op da ie stage de verkoop van deze soepele itruktuur cretonne m bijzonder piooi dessin, een pracht gordijnstof, 120 cm breed, Ook mttndagrvbrggn open Oién fft of schrift, bést.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1