ROTTERDAMS DAGBOEK B. en w. van Rotterdam: op korte termijn stichting "voor regionale omroep Wat kan Age Klink hierna nog verzinnen? 14.98 Kahouterloze raad m. TTfr ft TERDAM RIJNMOND De nieuwe raad van Rotterdam MENEER alarmproef in hoogvliet Sterke luidsprekers om bevolking ie waarschuwen bij grotte rampen M0Es-"Sxr'u 05+ (1 Mel): A Dolfirodam 10 juni officieel geopend Rotterdam, vrijdag b, nwlen l)cp!"e', Schone Randstad vraagt minister Staelduinsebos te beschermen KABOUTERS MOGEN NIET KAMPEREN IN STAELDUINSEBOS Presentiegelden van raadsleden omhoog Beeldende kunst in Rijnmond DOOR CEES VAN DER GEER - Ballon Tekeningen Notities - kOï ,pag.:4 - vrijdag 5 juni 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. In Hoogvliet is gistermorgen een proef genomen met een nieuwe sterke geluidsapparatuur waar mee de bevolking-gealarmeerd en geïnformeerd kan worden in ge val -van een ramp. ^■Hoewel de resultaten van de SSE? !los 5ader bestudeerd moeten worden, toonde de heer J. P. <ic Jong, k 4 uj, bureau organisatie tarapenbesü-Udlnff 2ich Tiiet onte vreden: „Vooral de proef met het alarmsignaal ls zeer goed gelukt. Maar t; gesproken woord was echter niet of nauwelijks verstaanbaar." •Directe aattfeiding tot de proefne- mingen van da crvlrikg die Sfïïm- OTJnT^a^ISajie heeft opgedaan met de ENCK-brand op 13 april. De politie 'oSSS? n de bevoikang vla de mobi- 2 waarschuwden voor eventuele £ltiSïe^iJniaar hei .resultaat was stecht. Veel mensen hoorden niets. De rampenorganisatie heeft daarom eis. .^geluidsinstallaties getest, „ITlsta'Iüatl0 van lü0° wabt, die dn nlS«jan gevaaï. een alarmsein kan 9nh!^n en Gen lüeine installatie van ff-WV waarmee men de bevolking kan: waarschuwen. s .-'iDe pw)®f ract alarmerdnigsinstab latie werd een succes. Het geluidssig- •naai -was op 'grote afstand hoorbar-. In theorie ds die afstand vijf tot zes kilometer, maar in de praktijk niet meer dan anderhalf tot twee kilometer in verband met de absorptie van hei geluid door de bebouwing. Deze in stalls ule moet, aldus de heer De Jong, 5° ^?g mogelijk (in een mast bij voorbeeld) wonden aangebracht, om absorptae van het geluid zoveel moge lijk tegen te gaan. Het is de bedoeling van de ram- Pa"orRamsatie de geluidinstallatie van <*iiu watt op imperialen aan te i n .In 'geval van nood moet zo'n imperiaal dan direct op el'ke willekeu rige ^politiewagen gemonteerd kunnen worden. Mede als gevolg van de straf- i-lovei'den de proeven met deze installatie echter een weinig gunst te resultaat op. Oj> geringe afstand was net gesproken woord niet meer -te ver staan. De heer De Jong: „We zullen de gegevens van de proeven nog eens moeten bestuderen. Misschien moeten we nog enkele proeven nemen." i - üe. rampenonganisa.tie wil echter op korte termijn nieuwe geluidsinstalla ties aanschaffen en verspreiden. De heer De Jong: „Wij denken dan in een termijn van hoogstens enkele maanden. De ervaring met de ENCK-brand heeft geleerd dat er snel verbeteringen moeten komen." De geluidsinstallaties gemon teerd op de uitschuif ba re trap van een ladderwagen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Voor de gemeenteraad zUn de volgende perso nt« ge koezen: PvdA (19 zetels): A. J. Lcms 81930 st. F. van Heezik 489 si J. Riezenkamp r M st. J. Reehorst 1168M' Pr°nh 375 st. J. G F1°%«— 1413 st H' W. Jet ttnghofj - 688 st A. H. Schtlthuls- yan Bruggen 895 st C. P. E. Kib- htos 129 st. M. Blom-Mourlts CG5 st. W-. van der Vlerk 202 st. H van der Pols 170 st. J. H. C. Ver schoor 200 st L. M. Bliek 222 st W. j. van der Have 104 st. Mcj. M. Molenaar 322 st. H. Lamberts - 1G15 st. M. van Hattem 155 st. M van Gent 91 st. PCG (7 zetels): J. Worst 29710 st. Drs. H. J .Viersen 1101 st. H, J van der Meiden 416 st. Drs. F L Burger - 32C st. Dr.. F. T. Diemei-' Lindebooni 874 st Drs. P. de Rid- 1*128™st St' Dr' J' H' ^hristiaanse KVP (5 zetels): G. Z .de Vos ??6?2 st- Mr. L. A. Struik 351 st. Mej. R. van der Maesen 498 st. F. J. van der Heijden 183 st. P. L. M Pex 96 st SolOfl c- G .L. Polak zoiJl st L. van Leeuwen 1026 st. 481 Jiaa£ v 430 So W' BaEerman ooL V- van Someren-Downer ZdjU sl. (3 2eicls): J- Maliepaard 14809 st. H. de Vos-Krul 1047 st W. Hartskeerl 101 st. SGP (1 zetel): C. N. van Dis 7093 Cf DI6ÖJ4 tZe^S^:^J* Menti«k 15031 st. A. M, Lobler-Polling 500 st W - 21*8 st?1'6 149 SL C Rei"hard-[ ROTTERDAM, vrijdag Woensdag 10 juni wordt het Dol firodam aan de Leuvehaven offi cieel geopend. De opening wordt om 14.30 uur verricht door burge meester W. Thomassen. (Van een onzer verslaggevers) cn w. willen zo snel mogelijk de Stichting Rotterdamse Regions Je Omroep in het leven roepen, Elke rechstpersoonlijklieid be* zittende instelling kan aan deze 6tichting deelnemen. Het be- stuur van de RRO, bestaande uit minstens 25 personen, wordt benoemd door de Rotterdamse gemeenteraad. Zij worden voorgedragen van uit de volgends maatschappelijke sectoren: convent van kerken, humanistisch verbond, VVV, con tactcommissie wijkraden (elk een lid), kunststichting, journa listenvereniging, b. en w., Kamer van Koophandel en Fabrieken, Raad voor de Lichamelijke Op voeding, Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren, Raad voor het Maatschappelijk Welzijn (elk twee leden), kring bijzonder on derwijs (drie leden) en het open baar lichaam Rijnmond (vier le den). Eeu lid van het college vaii burge meester en wethouders heeft mote be zwaren tegen deze opzet, die hem te veel aan een districtenstelsel doet denken, waarin minderheden te wei nig kousen krijsen. Bovendien ls naar z|]n mening het (politieke) establish ment niet vertegenwoordigd. De kosten van de RRO moeten, al- hmPi#, I" w- gelijkelijk worden ge- oor gemeente (de Rot- nl' W ,raawd heeft al een miljoen pet jaar in het vooruitzicht gesteld) en uit reclamegelden. kan, hEl ncï ev™ i e cerste uitzending van de Rotterdamse regionale omroep de ether ingaat. Eerst zal de Tweede Ka- onzer verslaggevers) m-?.n a j? 'i "l3"* D" aotlc- BOI,le.Ka'ldalad Zt>W hot» ruimte,(ke oi-aenins) jrlstcren in een '"w' Staelduliueboe v k j nu, voor de gemeenschap te behouden De actiegroep vraagt de 7v»?SI£.a«n voorts "ebie aangevraag- frte rite Vm 00 bestaande 'nöus- trle die het milieu kan belasten te weigeren Dit betekent, zo wordt er "dat cen H°ol?oven- mnlf a enenmale uitgesloten moet worden geaeht". De actiegroep herinnert in de brier Tn 1 ,Snkse w«ze binnendrin- gen van bulldozers In het Staelduinse bos waar een begin werd gemaakt met £L«ermetLging v?n de flora" en aan twee recente perloden van luchtver- mging 111 op 14 mei gedurende acht uur ozon- en peroxy-acylnitraat- 1kSng„„en ,°P 2t™ei Arende no^ 1 »i «ge s02-concentraties. Deze cocktalloffecten zoals op 14 mei m'f. nie-?- 'i1 h°ge mate toenemen bij uitbreiding van de bestaande chemi sche en petrochemische industrieën en eer. eventuele vestiging van Hoog- ovens op de Maasvlakte. h^.i Stariduinse oos behalve een belangrijke recreatieve functie ook natuurlijke reiniger is voor de af valstoffen die m onze omgeving wor den geproduceerd. „Het lijkt ons niet overdreven het behoud 'van dit bos als cen zaak van de grootste importantie aan ie merken', aldus Schone Rand stad Zuid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De Oranje Vrijstaat-kabouters gaan aanstaand weekeinde op een wei land naast het Staelduinse bos kamperen om er nogmaals de aandacht op te vestigen, dat het bos „niet door een paar rijke jon gens veranderd mag worden in een golfbaan." Omdat de politie van 's Gravenzan de heeft aangekondigd op te zullen treden tegen kampeerders in het bos ïU'ig niet gekampeerd worden) zijn de kabouters uitgeweken naar grondgebied van Hoek van Holland. In een persbericht van de Oranje Vrijstaat kampeervereniging .,Bosch- lucnt en Kampvreugd" wordt voorts aangekondigd „dat een speciaal bu reau van de burgerlijke stand aanwe zig zal zijn waar belangstellenden ter plaatse door een dominee van de Uni versal Life Church getrouwd worden. Dit om het samenleven op het kamp terrein zo plezierig mogelijk te ma ken. Zondagmiddag 4 uur wordt in de opengekapte plek van het bos een volksvergadering over Staelduin ge houden. Op het kampeerterrein zijn garantlecerttficaten (van 20 gulden) voor de eventuele aankoop van het bos verkrijgbaar. (Van cen onze* verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Met in gang van september zullen de presen tiegelden van de leden van de ge- {^enteraad worden verhoogd van 40 tot 50 guldon per vergadering. /ADl'BHTKWm; halieim00i van Uw neubel- bekleding er eigenlijk wol af maar zijn da meubels verder h°J J?,e'emaal 3ocddón iS het tijd om van deze unieke aanbieding te profiteren. Want nu houden wij een aan bieding meubelstoffen in prach tig rijks kwaliteiten die vooral door onze klanterj die van het hJ*e interieur houden, gewaar deerd zullen worden. Zuiver wol'en krimmer e„ ne. dessineerde drnlon moquette beide stoffen zijn 130 cm breed' „?,°r B,?!33r Per meter voor non 9»én vijftien gulden. AGE KLINK: „Breng me terug naar het ouderlijk huis". zuiver wollen krimmer cm breed gedessineerde draion moquette laatste keer, dat ik over Age Klink schreef (het was trouwens ook de eerste keer), meende Ik, dat zijn ®aler'e C.C.C. geëxposeerde schilderijen, een afgeronde periode vormden. Ik heb me vergist. Gelukkig maar. Hot toont aan. (niet, dat Ik daar bang voor was), dat Klink nog volop In ontwikkeling is. Toch is, wat ik toen constateerde terug te brengen tot. u^ï\t al£ehieen geldende waar heid. Mij overkomt het althans nogal pens en het antwoord op die vraag is cd ere keer weer een prettige sen- ?ir«Ve r- duh j?.je afvraagt „Wat nu? Wat kan hU hierna nu nog verzin- nenr Laat ik er onmiddellij bij aanteke nen, dat „verzinnen" nu net het ellen digste woord is, dat je gebruiken kunt. Verzinnen.duidt eerder up kunst jes dan op kunst. Kunst ontslaat mis schien zelfs wel ondanks de maker. Beter is dus Je af te vragen: „Wat nal er hierna nog kunnen ontsaan?" Ik vroeg me dat destijds bjl Ages expositie af. Tussen twee, uiteenlo pende schilderijen als „Maupie" en "Sneeuwwitje" lag toen een hele ont wikkeling besloten. Met die twee als begin- en eindpunt kon je de overige heel aardig situeren. Jle't waren stuk voor stuk stappen, die van het een naar het ander leidden. Op gevaar af een volgende keer weer te moeien vaststellen, dat ik min of meer fout was, stel ik weer, dat Klink een perio- nLXïJ't?0l,cie-r pi* expositie in „de Doelen is in Ieder geval cen prachtig, afgerond geheel. Wèl met dit verschil, dat er nu, meer dan toen, sprake is van cen meer open mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. zijn het, bevolkt met tweeërlei soort figuren. Normale figuren, voorzover je herstellende oorlogsinvaliden met de ban-ae-bom-speldjcs normaal kunt noemen en „koppotors", slechts be staande uit een hoofd op voeten, zoals ze wel voorkomen in kindertekenin gen (of in het werk van de Duitser u'fi 0ntes>- Bovendien zijn deze schilderijen wezenlijk anders geschil derd: harder, minder schilderachtig zou ik zeggen. Zo ze al niet staan voor een stuk maatschappijkritiek, dan signaleren ze zeker, wat er al zo in de maatschappij fout is. U kunt naar eigen smaak interpre teren. U kunt er desgewenst de folie aanklacht In zien. Maar evengoed leest u er u:.t, dat Klink een heleboel zaken met een korreltje zout neemt, of zijn schrijnende constateringen ver zacht met een scheut betrekkelijkheid. Ai met al is het wel cen genoegen deze schilderijen (.die C'70-ers dus) te lezen. Klink is namolyk een groot verteller. Met de meestal veelzeggen- tleuiVie^. ko,rnt u oe» boel eind. Een schilderij als „Het Uur van do op stand' geeft u alles: do opstandige, moordende secretaresse, die onbekom- merd (hij, dc directeur, is nu toch dood) eén borst bloot heeft (Dela croix!), de altijd al wat onderdanige procuratiehouder, dekking zoekend In een hoekje. De rest moet u zelf maar lezen. Diezelfde vertellingen worden in zijn tekeningen nog wonderlijker en vooral persoonlijker. Nu heb ik, eerlijk gezegd, eon zwak voor tekeningen. Meer disn een schil derij, dat meer af is en daardoor min der direct, geeft do tekening de maker zo onmiddellijk weer. Tekenen ls een soort handschrift, waarin persoonlijk contact haast voelbaar wordt. Boven- d:en geven tekeningen de mogelnk- held, althans die van Klink, het hele ontstaan er van af te lezen. Dat Ik dus val voor Ages tekeningen behoeft geen betoog. Ze zijn goed. Hei publiek denkt er trouwens ook zo over. De schotten in de Doetenzaal zien rood van de „ver- kocbt"-stipj©s. In zijn tekeningen neemt Klink je jnee in een eigen we reld. Of het een dagje Hoek van Hol- 1 and is, hot veria-ngen naar het ouder lijk huis (de jeugd!) of de seksuele avonturen van een vriend, doet er niet toe. Het zijn voor hem aanleidingen om onbevangen, haast kinderlijk, zijn ï-o act les erop of zijn herinneringen er aan weer te geven. Ais hij dan boven dien de zaak met een aquarel verfje in de kleur zet. worden het juweeltjes, die je desnoods zou willen stelen. Als jc ze maar in jc bezit krijgt. Dat ze daarbij een prachtige voort zetting zijn van het beste, dat de Co bra periode aan tekeningen opleverde, is dan zo'n plus dat de benzinemaat schappijen je niet geven. Misschien zün het ook juist dc te keningen geweest, die Nico Scheepma ker in zijn Volkskra-ntrubriek „Zeg er eens wat van" aanleiding gaven te be weren, dat Age Klink tot de besten van zijn generatie behoort. Een niet genng com pi i ment. Tot vijftien juni kum u gaan kijken, of u liet er mee eens ben:. Wat mij betreft zit hij er. zeker als het om de tekeningen gaat, beslist niet ver naast. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van een prachtige partij luxe meu belstoffen. zuiver wollen krim mer en gedessineerde draion moquette, 130 cm breed, per meter voor =lke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open ft££n ,.I nf rpKN supporter van de Ka- bouterpartij ben ik niet, maar wel vind ik het jammer, dat ,er in de Rotterdamse Ge meenteraad geen kabouters zitten. Al was het er maar eentje! Maar zelfs dat niet. Een éénmansfractie doet liet altijd wel in een verzameling politieke vertegenwoordigers. Ik zou zelfs zover willen gaan ie beweren, dat zo'n malle, maar wel serieus te nemen groepering als de Kabouters (in Rotterdam Argus geheten) 'Ih een gemeenteraad een dui delijke functie heeft. Een mini-clubje als de Ka- ,bouters Scan zich veroorloven de: problemen van de samenle- 'vïng te vereenvoudigen, snel schuldigen aan te wijzen en voor alles en nog wat met een alternatief plan te komen. De grotebeleidsverantwoording dragende partijen kunnen zich het tegenovergestelde permit- teren: erop wijzen, dat de pro blemen zo Gecompliceerd zijn, dat de samenleving steeds fn- ffciöifckelrfcr toordt en dat be paalde dingen onvermijdelijk Zyn, en dot voor de oplossing twin bepaalde vraagstukken eerst eens naarstig gestudeerd moet tuorden. De veelal simpele visie der Kabouters kan wel eens ver helderend werken. Het zou uoor de Rotterdamse gemeen teraad nuttig kunnen zijn. A LS jongelui van Jtet Ge- re formeer d Politiek Ver bond het vast in het Kabou terjargon verankerde woord „ludiek" gebruikt, sla ik aan het denken. Wat stelt de heer Jongeling zich bij dit woord voor? Is hij dan misschien diep in zijn binnenste toch een kabouter J~NE heer C. Schoof uit Rot- L-/ terdam. heeft veel plezier beleefd aan een advertentie (uit ons blad) nan een „snel expanderende onderioijsinstel- ling-' te Amsterdam die sollici tanten oproept voor de functie van Studieadviseur. Geboden werd om. een „inkomenmoge lijkheid die ver bouen het ge middelde ligt", De annonce sit vol curieuze spel- en stijlei genaardigheden en dat siert een onderwijsinstelling na tuurlijk allerminst. Te meer daar we hier gerust van fou ten kunnen spreken. De heer Schoof meldt enigszins verbol gen, dat hem een betere ver dienste lyfct om voor kruiden dokter te gaan studeren. Hij zal dan ook niet op de adver tentie reflecteren. tK zou, vooropgesteld dat ik mij zou ergeren aan die khmgelige advertentie, een vriendelijke brief schrijven naar deze onderwijsinstelling op fraai peuxstermerkt papier en gevat in een gevoerde en velop. Ik zou in plechtstatige volzinnen meldendat ik het aanbod in ernstige overweging heb genomen, maar „dat onze keus deze keer helaas niet op uw instelling ii gewotlen". Oucrigews moeten we ons, geloof ik, nooit opwinden over de taalfouten pan andere». ISTEREN ben ik voor het eerst in myn Jeuen als be zoeker in het Academisch zie kenhuis Dijkzigt gewepst. Bui len dc bezoekuren en dat is een belevenis, vooral als je op de achtste etage moet zijn. Je kunt daar op drie manieren komen; 1. met de grote lift, maar dat mag niet; dat mag alleen tijdens de bezoekuren cn het was geen bezoekuur, 2. met de kleine lift, maar dat mag ook niet, want de kleine (snel)lift is alleen voor perso neel, 3. via de trap. De trap ts éen democratisch bouwwerk, daar mag ledereen komen. Ik heb stiekem de kleine lijft ge nomen. 1 JET doen en laten aan zie kenhuispersoneel (van hoog tot laag, mag ik wel zeg gen) vervult mij altijd met diep ontzag. Heeft u dat nou ook? Je voelt je klein worden en denkt als je hier een regel overtreedt krijg je gelijk drie dagen zwaar 2o is het na tuurlek niet, maar kan ie mand mij vertellen hoe zie kenhuizen aan dit imago ko men? yOLGEND JAAR hoeven hardhorenden extra tele foonvoorzieningen, zoals de microtelefoon mei versterker, eindversterker en ingebouwde transistorversterker niet nieer te betalen. Tot nu toe wordt daarvoor 2,10 per toestel, per maand gevraagd. 2|OUANG C'70 duurt wordt Iedere maandag tussen 12.00 cn 14.00 uur in de Paar se Koepel aan het Weena (Ingang Philips Paviljoen) een „hap gnap" lunch ge houden. Dat is gewoon een bij eenkomst met spreker, waar bij het gehoor meegebrachte boterhammen nuttigt. Het is een Initiatief van de samen werkende kerken. Aanstaande maandag spreekt wethouder Polak. £)P 16 JUNI hopen de heer en mevrouw Bergwerf uit de Hulkstraat 19A, die al ja ren onze krant iedere dag op tijd ontvangen (nou ja, bij wijze van spreken) hun 55-ja- rig huwelijksfeest te vieren. Bewoners van de Hulkstraat zullen blij zijn met deze aan kondiging, blijkt uil het brief kaartje. Beate voorbeeld daarvan, omdat het zovve. eindpunt is als nieuw begin, is het schilderij „Ik neem je mee naar het eind van de wereld." Je loopt er bij het binnenkomen van de zaal bijna tegenaan. Len vrijwel geheel blauw doek met als enige voorstelling links bovenaan cen romantische ballon. Een schilderij, dat je tweeledig zou kunnen interpreteren. Ten eerste, en nogal voor de hand liggend, is het een reactie op de overvolle doeken van cen tijd terug, die van hoek tot hoek bevolkt en bewolkt waren. Ten twee de is het misschien cen afscheid van m£c£eIeltiLdie in,zijn aiet-altfid vro lijkste facetten onderwerp van Klinks doeken is. Dit laatste is echter maar een veronderstelling. Meer houvast hob je aan de eerste interpretatie. Want wat voor de L.cc-cxpositie gold, geldt ook voor zijn Doelenshow. U kunt de heïe ont wikkeling van de overvolle schilde rijen, zoals bijvoorbeeld „Maupie" de priester, -dié wel graag het celibaat opgeheven zag tol voornoemde vallon volgen. Tn de schilderijen, die op „Maupie volgden is die overladenheid er aan vankelijk nog wel, maar tevens con stateer je een begin van reductie. De verf, eerst nog lekker, Cobra-achtig dik opgebracht, wordt in een doek als „Het atdrjjven van de vrucht" dunner, magerder haast, opgebracht. De verf is nu alleen nog drager van de kleur 2ftf?tan<U'g beeldend deel van net geheel. Een verdere reductie, voor al tvat betreft de voorstelling, vind ie dan nog in „Malone', „Hond, van pav- °v' in i'Dag Bob" I» deze schilde rijen heeft Klink steeds minder nodig on}.een veelzeggend geheel te kunnen maken. Toch houdt hij ook nog een andere mogelijkheid open. Want uit vrij wei dezelfde tijd stammen ook ziin 'ï-,?6 20 maar even noemen) C70 schilderijen. Het embleem van deze manifestatie komt er namelijk nogal eens in voor. Grote, meestal staande schilderijen Alternatief bestuur De tweede verkie-zing na het af schaffen van de opkomstplicht is, een nog grotere demonstratie thuisblijvers geworden dan de eerste. Oorzaken vele, maar het is leuk om te constate ren dat onze brave gemeentebestuur ders. zich zorgen maken. Kijk maar eens met welke visie zij de gemeente Rotterdam in de toekomst zien. Als kampioendemocraten hebben zij die visie neergelegd in de gebruike lijke nota aan de gemeenteraad. Het resultaat is alleen verbazingwekkend. Stadsgebieden met 60.000—80.000 inwoners hebben de ideale omvang. Waarom? Voor mij een vraag, zoals die hele nota nog een vraag is want ik heb hem niet gezien. Het weinige wat er van bekend is, heeft een maand geleden in de krant Een van die juweeltjes van Klink hfS wifen ZG. week in een week- blad. Hetgeen mij doet vermoeden dat nuL x-e gemeentebestuur geen moe- lijke discussies wil en deze nota JL lanSzanierhand wel bekende tiucje van cle overdonderde gemeen teraad uit wil gaan voeren, .,ï™eïWntallIi democratie, „ekozen is en zo, maar die geen tijd hee{f om de technocratie in Rotterdam effectief te kunnen contro leren en bestrijden. Gezellig kan dat worden, om dade lijk van het wijkorgaan naar de wijk raad, van de wijkraad naar de ge meenteraad en van de gemeenteraad naar de Rijnmondraad gestuurd te worden. Duidelijk is wel dat door het ge meentebestuur aan de uiterlijkheden gesleuteld wordt, maar dat de menta liteit dezelfde blijft. Die van techno craten, Over u cn zonder u; In een poging deze mentaliteit om ie turnen vraag ik belangstellenden mee te doen met het opstellen van een al ternatief plan voor de bestuursvorm van Rotterdam. Wat ook kan resulte ren in het vormen van b.v. een alter* gemeentebestuur of volksverga- Reacttes bij PAX KROON PAULKRUGERSTRAAT 49 ROTTERDAM-2Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1