Excelsior '20, grootste sportclub in Schiedam, bestaat vijftig jaar 89. PLANNEN VOOR EEN GEZINS VER VANGEND TEHUIS GEREED t Sciefem Echte 'omnibusclub' Coster jubileert Klant profiteert Ï0.2S id's C. Lansbergen toch in raad Pattiapon niet meer bij 'intiem' «ga™™ s - g™ 98 VERKIEZINGS UITSLAG J. v. d. Berg bij jubileum onderscheiden Fotowedstrijd van Bevrijdingsfeest SCHIEDAM jubileumaanbieding Vrouw mei bromfiets over de kop geslagen Apotheekdiensl Kampioenschap schaken van Schiedam Gymnastieklokaal op speelplaats UNIEK PROJEKT IN SCHIEDAM Groot tekort Van der Veen geen wethouder meer voor PCG Henri Dunant meerde af in Ridderkerk Tffli Archivaris Klok opent expositie Bekendmaking KOEKEfeSTERS door D. A. Buschkens DE "WAT VERRASSENDE UIT SLAG van de "gemeenteraadsverkie zingen in Schiedam heeft geen dui- dcJjjfeheid gebracht in de plaatselijke politieke situatie. De uitslag heeft nogal veel verschuivingen, in de be zetting van de gemeenteraadszetels gebracht, maar wat moeten we er nu mee? Toch meen tik twee voorzichti ge conclusies te kunnen trékken, die beide helaas nogal negatief zijn. Het grote absenteïsme aan de stembus, vergeleken bij maait jï nog duidelijk gestegen ook, is naar mijn mening een bevestiging van de overigens met nieuwe gedachte dat an brede lagen van de bungerij géén belangstelling bestaat voor do politiek en evenmin, voor de ge meentelijke problematiek. Twee van de vijf inwoners heeft cr totaal geen interesse voor en te betwijfelen valt of die bij de rest au wel zo groot is. Voor de strijders voor de „inspraak" van de burgerij is diit geen inspira tie- De andere conclusie is dat de wél stemmende bewoner wars is van verandering en politieke onrust. Dat valt af te leiden uit het feut dat juist de partijen die buiten het geharre war zijn gebleven, de WD, de CPN en ook de SGP als winaars uit de strijd zijn gekomen. De aanhang Ss die partijen grotendeels trouw geble ven, er zijn zelfs wat stemmen bijge komen. Door de verlaging van de kiesdeler lagen ds zetels voor het grijpen. De wel naar vernieuwing en sa menwerking strevende groepen heb ben de tol betaald. De PvdA, met in gebouwd Nieuw Links, heeft de be perkte samenwerking met alleen de PPR met gehonoreerd gekregen. Ook de samenwerking van de confessio nele partijen is, aan de stembus -al thans, geen groot succes geworden- De KVP is met ontevreden, omdat het verhes kleiner is geworden dan verwacht, maar do FCG heeft duide lijk een veer ir.ooten laten m do richting van de SGP. Ook voor de vernieuwingspant ij D'66 is de uitslag toch wel een feticrusteSinig gewor den, ondanks de met moeite verkre- 2öa drie zetels. HET APATHISCHE kiezerskorps heeft geen uitspraak gedaan voor een voorkeur naar „links" of „rechts". Integendeel. „Rechts" heeft de kleine meerderheid in de raad gevormd door 9 KVP, 6 PCG, 3 WD en 2 Boeren, verloren en heeft nu IS zetels, t,w, 8 KVP, 5 PCG, 4 WD en 1 SGP. Maar ook .links" heeft ver loren; van 14 PvdA, 2 PSP en 1 CPN naar 14 PvdA/PPR, 2 CPN, totaal 16 zetels. Daardoor heeft de jonge en nog onervaren fractie van D'S6 een bui ten proporties groot gewicht gekre gen midden „op de wip" tussen links en rechts. Een zware verantwoorde lijkheid. Met aJs -troost dat de Demo craten meer capaciteit hebben, dan de twee Boeren, die voor hen op de wip zaten. Ook wanneer men. er van uitgaat da t partij-politiek geen grote rol speelt en mdg spélen in Ae gemeen teraad, is dit toch wel een veront rustende ontwikkeling. Temeer daar momenteel, als gevolg van de .gang van zaken bij het grondu itgifiebe- leid, de politieke messen, scherp ge slepen op tafel Lggen. Laten we daarom snaar hopen (en aandringen) dat de betrokkenen int bezinning komen, nu de verkiezingsstrijd ach ter de rug tis. Want 5n de raad za3 toch samengewerkt moeten worden, hoe dan ook, om stot resultaten fe komen. Voor D'66 js hier een bemid delende rol weggelegd, als eerste taak in een nieuw functie. (Van een onzer verslaggeevers) SCHIEDAM, vrijdag Aan de heer J. v. d. Berg, Uzerwerkersbaas bij de N.V, Werf Gusto v.h. Fa. A. F. Smulders te Schiedam, die vandaag zijn veertig-jarig jubileum bij de werf viert, is de zilveren ere-mcdaüle be horende bij de Orde van Oranje Nas sau toegekend. Tijdens een speciaal daarvoor beleg de bijeenkomst vanmorgen op de werf heeft burgemeester H. Hoeifsema de jubilaris hartelijk toegesproken en hem de onderscheiding uitgereikt. De heer Van den Berg, die op 2 juni 1916 in Schiedam werd geboren, woont aan de Burg. van Haarenlaan 1528. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag In de Jeugdhaven aan de Albardasbraat 69 jn Nieuwland worden zaterdag 6 juni de foto's tentoongesteld die in het ka der van een fotowedstrijd van de wijkverenigiiTig Nieuwland tijdens de Bevrijdingsfeesten zijn gemaakt. De bezoekers zullen de winnaars, drie jongens en drie meisjes, mogen aan wijzen, De toegang is gratis. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM. Over enkele dagen, om precies te zijn op 13 juni, bestaat de voetbal- en. crleketvereniging Excelsior '20 vijftig jaar. En kele jongelieden, allen ongeveer 20 jaren oud, trouw iedere avond de turnlessen volgend van de heer Simons besloten een halve eeuw ge leden ook wat aan voetbal te gaan doen. Uit dat ploegje jongens is een sportclub gegroeid die wat ledental betreft misschien wel de grootste is uit Schiedam. De ondernemende jongelui, die zo graag te gen een voetbal trapten, dachten dat het heel eenvoudig zou gaan. Even. een club oprichten, en dan in een competitie de krachten met anderen gaan meten. Zo eenvoudig was het echter niet. (ADVERTENTIE} vrijdag 5 juni 1970 - pag. 5 Niet alleen was het vrijwel onmoge lijk ccn geschikt terrein te vinden (de overheid had destijds niet de minste aandacht voor de sport), doch do Ne derlandse Voetbal Bond, de latere KNVB, nam alléén clubs aan, die be reid waren*'s morgens reeds om half tien te spelen, Dit was noodzakelijk wegens een hopeloos tekort aan ter reinen. Ook toen al. Sportbeoefening op zondag voor twaalf uur was echter destijds taboe voor katholieken. Ge lukkig werd er juist een katholieke Voetbalbond opgericht en daarin, gin gen de op primitieve wijze balletje trappende jongelui met twee elftallen spelen. Een eigen terrein was er nog niet, zodat alle wedstrijden „uit" ge speeld moesten worden. Een jaar na de oprichting kreeg dc club dankzij dc steun van enkele goedwillendcn be schikking over een stuk hobbelig wei land aan dc Damlaan, Er Is daar door dc leden hard gewerkt en er kwam iets prachtigs tot stand. De achlttlen jaar dat Excelsior op dat terrein ver bleef zijn wel dc meest roemruchte jaren geweest. Het bleef niet alleen bij voetballen, want reeds in 1922 kwamen er 'n afde ling atletiek en een afdeling gymnas tiek, waarna in 1923 ook de dames zich met Excelsior gmgen bemoeien. Zij* gingen ook turnen. Of dat allemaal nog met voldoende was volgde in het jaar 1926 een afdeling cricket, waar voor het initiatief genomen werd door de heren J. Kloos, F. Meijer en W. van Kemenade. Dc verenigingskas was leeg, maar (ADVERTENTIE) MODERNE PARACHUTE-NYLON j ZOMER JACKS voor jongens en meisjes. Heerlijk licht waterdicht echt voor de vacantie, A W Maten 116-16Z JJ.*3 Grootste IV maat 167 14.75 V&9 iROTTERDAM Beijerlandseleati haekSlaghekstraat West-Kruiskade Korta Hoogstraat Meent Katendrechisa Lagedijk ROTTERDAM IJSSELMONDE HOOGVLIET SCHIEDAM «VLAARDINGEN «DDRDRECHT LEIDEN ZEIST ARNHEM o VUSSINGEN ZAANDAM MAASTRICHT de z.g. „knakenploeg" zorgde voor de veertig gulden die nodig waren om The King of Sports te gaan beoefenen. Reorganisatie Door de loop der jaren heen werd Excelsior menig maal kampioen van de I.V.C.B. maar in 1936 kwam het dan toch eindelijk in de hoogste klasse van die katholieke bond, In die jaren kwamen er ook een zwctnafdeling en een hockcyafdeling van dc grond en Excelsior was toen al een „omnlbus- club", waarin tal van takken van sport beoefend konden worden. In 1938 besloot men tot ccn algemen reorganisatie en iedere afdeling kreeg een eigen bestuur xnet nog steeds als voorzitter van het hoofdbestuur de heer E. A. Lecnderts, de oprichter van de vereniging. Kort voor de wereldbrand ging Ex celsior verhuizen naar de Laanslootse- weg en toen men het vierde lustrum dacht te gaan vieren brak de oorlog uit. Ten gevolge van. de oorlog en de Duitse bezetting kwam er een fusie tot stand tussen de vier bestaande voet balbondén in Nederland. Een fusie waarvan nu nog niemand spijt heeft. Excelsior werd in de grote NVB inge-i deeld in de 3e klase. In de oorlog moest er weer verhuisd worden en men kwam in het Volkspark terecht, waar Excelsior bleef spelen totdat het in 1952 op Thurlede de nieuwe accom modatie betrok. in de loop der jaren werden alle af delingen. zelfstandig en bleef alleen de afdeling Cricket in de moederorgani satie een afdeling die de naam Excel sior eer aandoet, Excelsior heeft it het bestuur altijd wannen van for maat gehad. Zittenblijver óók. Ere voorzitter en oprichter de heer E. A. Leenderts, heoft met een onderbre king van eert jaar, 1941, vanaf de op richting tot in 1947 de voorzittersha mer gehanteerd. Secretaris J. J. Kloos heeft een nog langere bestuursperiode achter de rug. Vanaf 1925 tot 1967 vervulde hij deze functie. Tot voor enkele jaren voerde Excel sior het predikaat R.K. voor de naam. Het is nu „Sportvereniging Excelsior 20" en een lid hoeft niet moer katho liek te zijn om toegelaten te worden tot de vereniging. Door de jaren heen heeft Excelsior bewezen dat het weet wat feestvieren is en het vijftigjarig bestaan zal dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Op sportief gebied is er al het een en ander geweest. Op zaterdag 13 juni is er in het clubhuis een receptie. Daar, op de reünie van oud-leden en op de „oudejaarsviering" een dag ervoor, zullen heel wat oude getrouwen el kaar weerzien. Dat Is zeker. Op voorkeursstemmen: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag De heer O. F. M. Lansbergen uit Ketbel is toch voor de KVP in de nieuwe gemeente raad gekozen. Deze 61-jarige agrariër uit Kethol heeft reeds zitting in de raad, maar is voor de woensdag ge houden verkiezingen op een onver kiesbare tiende pteats op de kandida tenlijst geplaatst. Dank zij een grote actie in Kethel en Groenoord heeft de heer C. F. M. Lansbergen 965 voorkeursstemmen gekregen, terwijl bij aan 899 voldoen de zou hebben gehad. Daardoor Is hij na KVP-iijsttrekker mr M. J. M. van Kinderen als tweede KVP'er uit de stembus gerold, nog voor mevr. M. A. C. Taverne-van Campen. Dit betekent dat de heer E. J. M. van Dijck, op de achtste plaats op de kandidatenlijst, niet verkozen is. (Van een onzer verslaggeefsters) BOTTERDAM, donderdag. De 25-jarige mevrouw H. A. Botschuy- ver-Fraanje is gisteren met haar bromfiets op de prinses Irene-bnig over de kop geslagen, doordat haar voorwiel geblokkeerd werd. Met ver wondingen aan hoofd en hals is zij met spoed naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. SCHIEDAM, vrijdag Apotheek Jansen, Van Swindensingel 42, tel. 264917, neemt dit weekend van vrij dag 18 uur tot maandag 8 uur de wachtdienst voor apotheken waar en gedurende de volgende week ook de nachtdienst. In spoedgevallen zajn de huiaart ■te bereiken via de telefonische Bood schappendienst op nummer 206611. Als U eenmaal op zo'n prima veerkrachtige polyaether matras heeft geslapen, zal het ,U spij ten dat U er niet veel eerder eentje kocht I Bovendien is die akelige stof- boel met polyaether van de baan en zo'n lichtgewicht ma tras is goed te hanteren bij het opmaken van de bedden. Nu verkopen wij extra brede 2-perse ons polyaether matras sen met doorgestikte' boven zijde, nuvoor nog géén negen tientjes. EXTRA BREDE 2 persoons matrassen met doorgestikte bovenzijde 130x190x13 cm SCHIEDAM, vrijdag. In Schiedam liggen deplannen klaar voor een projekt, dat uniek genoemd mag worden voor Nederland. Het zijn plannen voor de houw van een gezinsvervangend tehuis, die door de Algemene Stichting Tehuizen voor Gehan dicapten Schiedam in samenwerking met de Alge mene Stichting voor Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen zijn ontworpen. Op een persconfe rentie maakte de directeur van deze laatste stieh ting de heer H. J. van Gelder gisteravond hekend, dat besprekingen met het college van burgemeester en wethouders van Schiedam een succes zijn gewor den en dat het college zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad een voorstel zal doen voor liet verle nen van een crcdietgarantie van één miljoen gulden ten behoeve van de houw van het tehuis. Vrijdagavond om 6 uur begint* op de 1e etage de verkoop van extra brede 2-persoons matras sen van een prima kwaliteit polyaether met doorgestikte bovenzijde, 130 x 190 x 13 cm, in bleu Elke vrijdagavond tot9 uur open Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift best SCHIEDAM, vrijdag In de Se ronde van de strijd om de Scbiedamse schaaktitel kwam Ileltsma niet verder dan remise tegen Liefhebber in zijn Partij. Van Seters won van de Bruin en Vrijland van Dekker. De stand Is: Rcitsma 4, Harmanny cn van Seters 3V>. In de laatst® ronde moet Har manny tegen Reitsma en van Seters te gen Dekker. Een spannende affaire. Andere uitslagen: le klasse: Henkelman-van Groot- véld 1-0, Troost-de Jonge 1-0, Kmne- gen-van Leusden 10. 2e klasse: Malkus-Coeneweg 1-0, Rtksen-Emor 0-1, Tecuw-Ventura- Ferra- 1-0. 3e klasse: Van de Ham-Heesemans 0-1, Boele-van der Geyn 0-1, Boele- Waltman 1-0. Teleac: "Wijnmaalen-Jordans %-%, Dekker-Hoogendoorn 1-0, Brand-Ter- louw I-Ö, Vermeulen-Moolhuyzen I-O. Jeugd: Lagewaard-mej. Risken 1-0, Schillen-van Klinken 1-0, van Klin- ken-Lagewaard 0-1. VLAARDIN GEN, vrijdag. Na twee jaar en drie maanden aan de ta feltennisvereniging Intiem. *55 verbon den te zijn geweest, as de heer Ferry Pattiapon ontheven van zijn funotie als tafeltemustramer bij deze vereni ging. In twee seizoenen heeft de heer Pattiapon het eerste juniorenteam in de landelijke klasse weten te brengen, te tweede team in de eerste klasse als mede ook het eerste meisjesteam in de eerste klasse. Intiem heeft wi Hans Jaap en Dik Oppehheim qu an Richard Smith en Ar.ie Kooij spelers gekregen, die voor de toekomst veel beloven. H«t ontslag kwam voor Pattiapon vrij onverwacht. Schriftelijk had hij aan het bestuur van Intiem nieuwe fi nanciële eisen gesteld m een bnef van 9 mei en op 28 mei ontving hij bericht dat men van zijn verdere diensten geen gebruik meer wenst te maken. „Het zijn een complex van factoren, welke ons tot deze moeilijke beslissing hebben geleid en het zijn niet dé te vernieuwen financiële eisen welke u hebt gesteld; maar het leek ons, om een zekere verstarring te voorkomen, beter uit te zien naar een nieuwe trai ner". Aldus in do brief, die de heer Pattiapon 28 mei ontving en waarm hem ontslag is aangezegd per 1 juni 1970. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Op het zandterremtje dat als speelplaats dient aan de Klaproosstraat komt een gymnastieklokaal. Dit liet wethouder van onderwijs G. Walstra gisteravond de heer Kloots (PvdA) weten. Deze laatste had van hat wagen-halfuurtje gebruik gemaakt, om naar de klachten over het leefkli maat te vragen- De bewoners hadden zelf al begin vorig jaar een brief naar B en W gezonden, maar tot nu toe had men niets gehoord. iDe bewoners van gemeente wonin gen aan de Klaproosstraat hadden iu hun schrijven bij het college geklaagd over enkele voorzieningen, die in aan zienlijke mate het leefklimaat bepa len. Ook was aandacht gevestigd op het verwaarlozen van het onderhouden van een zandterremtje dat dienst doet als speelplaats, doch dat naar het oor- deal van de bewoners beter tot par keerplaats kan worden ingericht. (Van een verslaggevere) Het projekt is ontworpen door het Rotterdamse architectenbu reau Groosman, dat o.a. ook het "bejaardentehuis Thurlede gestal te heeft gegeven. De heer Van Gelder vertelde gisteravond, dat het tehuis onderdeel tvordt van een projekt, dat gesitueerd is op de hoek van de Nieuwe Damlaan en de Burgemeester Hormerlage Gretelaan. In dit projekt komen verder een dienstencentrum, dat door de gemeen te Schiedam gebouwd zal worden en waar voor dc gemeente een aparte stichting in het leven heeft geroepen en een bejaardencentrum, (lat door de vereniging Humanitas gerealiseerd zal worden. Het gezinsvervangend tehuis is be doeld voor het huisvesten van. geeste lijk gehandicapten, die niet meer zelf standig en/of m gezinsverband kun nen leven. In eerste instantie heeft de Algeme ne Stichting Tehuizen voor gehandi capten Schiedam getracht enkele reeds bestaande grote huizen te doen verbouwen om. als gezinsvervangend tehuis in te richten, maar tijdens be sprekingen met het gemeentebestur bleek, dat het college van b. en w. hier niet zo veel voor voelde. „Men vond het geen adequate op lossing voor de problemen van de geestelijk gehandicapten en men vroeg waarom wij eigenlijk geen nieuwbouw overwogen," aldus de heer Van Gel der, die zei bijzonder blij te zijn met dit standpunt, waardoor de mogelijk heid om een nieuw gezinsvervangend tehuis te gaan bouwen groter werd. De besprekingen hebben uiteinde lijk geleid tot een verzoek om in schrijving aan. diverse aannemers en op 23 juni hoopt de stichting een keus te kunnen doen. Het tehuis wordt één verdieping hoog. Het biedt plaats aan 24 geeste lijk gehandicapten, waarvoor op eerste etage 18 eenpersoons- en. 6 tweepersoons slaapkamers zullen worden ingericht. Op de begane grond komen vier appartementen voor even zoveel verzorgsters, die door de tame lijk geïsoleerde ligging van de appar tementen een zo groot mogelüke pri vacy gewaarborgd wordt. Dan eveneens gelijkvloers de re creatieruimten, een eetzaal, die en dat is een experiment in tehuizen- bouw een open verbinding heeft met de grote keuken; er komt een hobbeyruimte; een ontvangsthal met een spreekkamer voor de directeur of directrice van het gebouw, die de be schikking zal l^rygen over een ruime woongelegenheid. Aan de zijkant van het gebouw is een grote patio gepland met veel bloembakken, die ook elders langs het huis gemetseld zullen wor den. Dc heer Van Gelder, die hoopte dat al in het najaar dc eerste paal voor het gebouw de grond in zal gaan, zei bijzonder bl(j te zijn met 't tehuis. „In het Rijnmondgebied hebben we onge veer 25 tehuizen nodig, terwijl er nog maar acht gerealiseerd z(jn". Als in het najaar inderdaad de eer ste paal de grond in gaat, hoopt men volgend jaar vóór het aanbreken van de winter het tehuis in gebruik te kunnen nemen. Zo snel zal het niet gaan met het dienstencentrum en het bejaardentehuis van Humanitas, om dat daarvoor de plannen nog niet in 'n even ver gevorderd stadium zijn, als die voor het gezinsvervangend tehuis. De heer Van Gelder wees er op dat het vooral van belang is, dat de gees telijk gehandicapten zich thuis voelen in het gebouw. „Het gaat niet om een tehuis, wat wij mooi vinden, maar wat voor hen goed is.", aldus besloot de directeur van de Alg. Stichting voor Verpleging en Verzorging van Zwak zinnigen zijn uiteenzeting. (AD VERTEN TIE) Fractievoorzitter M ooij: (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. De PCG-fraetde in de raad van Vlaardingen beschouwt de heer E. P. van der Veen (69) niet meer als een wethouder die uit hun kring is voortgeko men. v Dti verklaarde de heer Mooij, FCG- fractievoorzitter gisteravond aan het begin van dc raadsvergadering. Dc heer Mooij zei ook nog te hopen dat de heer Van der Veen de conse quenties zou trékken die uit zijn verklaring voortvloeien. Zoals bekend ontstond het conflict tussen Van der Veen en de PCG- fractie toen eerstgenoemde liet we ten te bedanken voor de CHU, om dat m de Viaardwigse afdeling met volgens het evangelie van Jezus Christus werd gehandeld. RIDDERKERK, donderdag De Henri Dunant, het varende ziekenver- blijf van het Roode Kruis heeft gister avond Slikkerveer aangedaan. Daar werden door het jubilerende Roode Kruis afdeling Ridderkerk de meevarende patiënten onthaald op fruitmanden. He t Ridderkerkse ge meentebestuur zorgde voor een boekje over de gemeente en een lepeltje met Sint Joris en de draak. Burgemeester C. J. v. d. Hoeven was er om een en ander persoonlijk aan te bieden. Dan kregen de opvarenden nog een muzikale hulde van. het Slikkerveerse fanfarekorps Harmonie. Het schip was afgemeerd bij Smrfc Slikkerveer, De jubilerende Roode-Kruis-afdehng zal volgende week dinsdag tuisen de zes tig en zeventig invaliden uit de ge meente een dagtocht laten maken met een spidoboot. De hele organisatie is in handen van de afdeling die daarbij kan steunen op de ervaring van onder anderen secretaris L. Romeijn, die even lang lid is van do afdeling, die hij heeft helpen oprichten Voortaan knapt U zelf die klei ne karweitjes op, zonder vak kennis en dute materialen met Vinyl wandbekledirtg,.... in evr. wip, goed en goedkoop. Vinyl op textielbasis, een solide en praktische wandbekleding, 130 cm breed, koopt U nu, omdat er nietszeggende schoon heidsfoutjes in zitten, per me ter voor nog géén twee guidon. vinyl op textielbasis de ideale wandbekleding 130 cm breed Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van een partij Vihyl op textiel basis voor af ie doe-het-zelvere, in een aantal moderne lichte kleuren, 130 cm breed, per meter Elke vrijdagavondtot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift best GEERVLIET, vrijdag. In Geer vliet wordt op vrijdagavond 12 juni om 8 uur in „Galerie Gee 70" door de heer J. Klok. archivaris van Brielle, een expositie geopend. De expositie bestaat uit schilderijen van Piet Middelbeek en duurt van 12 juni t/m I juli 1970. De openingstijden zijn; dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 1012 uur en 25 uur. GEWEEKTE SCHIEDAM De afdeling BEVOLKING, BURGERLIJKE STAND en MILITAIRE ZAKEN van de ge meentesecretarie aal met ingang van MAANDAG 15 JUNI a.s. worden verplaatst van Nieuwstraat 26 naar het pand OVERSCHIESESTRAAT nr. 2 (v.m. rijks-H.B.S.) De tijden van openstelling en het telefoon nummer 269051 ondergaan geen wijziging. In verband met ds vethuizing zullen de bu reaus Bevolking en Militaire Zaken op vrij dag 12 juni a.s. de gehele dag voor het pu~ bliekzijn gestoten, Het bureau Burgerlijke Stand zal op 12 juni aan het adres Nieuwstraat 26 wel geopend zijn voor het doen van aangiften van ge boorten, overlijden, enz., van 8.30—12.00 uur. N.V. Koeltechiiisch Bureau Engelen-Heere vraagt voor spoedige indiensttreding leerling timmerlieden HALFWAS TIMMERLIEDEN LEERLING MACH. HOUTBEWERKERS HALFWAS MACH. HOUTBEWERKERS Aanmelden: Burg. Roosstraat 38a, Rotterdam, telefoon 241455. Na 2Ü.OD uur 246204. Verkiezing leden gemeenteraad Terinzagelcggiug proces-verbaal van de zitting van het hooföstembureau, waarin de uitkomst der stemming tverd vastgesteld. De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeen te Schiedam maakt bekend, dat het proces-ver baal van de zitting van dit hoofdstembureau, waarin de uitkomsten van de op 3 juni 1970 ge houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad zijn vastgesteld, ter gemeentese cretarie, afdeling bevolking c.a. Nieuwstraat 26, voor een ieder ter inzage is gelegd. 5 juni 1970 De voorzitter voornoemd, H, Roelf&erna Pasfoto's klaar terwttl u wacht Foto van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam, tel. 256720 IvCt op juiste adres. SigO De Schiedammer CHet Rotter dams Parool) vraagt vaste be- rargers(stm). Aanmelden: Hoogstraat 76, Schiedam, TeJ. 267279. 's Avonds na 7 uur tel. 155960. S02Ö augustus Gevraagd per J as. TANDARTS- ASSISTENTE of beschaafd meisje dat daarvoor opgeleid wil wor den. Min.feeftijd 17 jaar. E. W. Engelkes, Burg. Knappertlaan 78, tel. 267888.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2