Jaap Schelling boekte zege in een week mmntie, )stgSro dols makke ROTTERDAMS DAGBOEK Girobetaalkaart RGT1ERDAM RIJNMOND 'Ergste in voormalig Biafra nu voorbij3 Feijenoord contra huisbazen r-B Verrassende uitvoering van de RMS IN LEVENDIGE RONDE VAN DELFSHAVEN ^S!ttb^t!^tWenfcfor- Verpleegtehuis Antonius open KAPITEIN KIST: Langerak redt drenkeling EXAMENS Zwembad 111 Hilïegersberg geopend u_pag. 4 - zaterdag 6 juni 1970 door WIM WEEDA 1 t !S' r" de Ronde van Lombardijen nam hij -SS,1,"® boot, nu is het myn beurt om hem te rakken. Aldus Jaap öcheumg na zijn overwinning in de door de met medewerking van ApoUo gisteravond gehouden Ronde van Delfshaven voor amateurs, van' „T- B^enboer, die samen met Schelling in de slotfase •Jtual j kundige race, om de overwinning zou gaan uvoorlaatste ronde door een lekke band de zeer hfA» w™ °5 overwinning tot niets zag devalueren. Jaap Schel- ■ling kon nu freewheelend de eindstreep passeren. Wat nog bii hem ,w-as' s;?nd °P ronde en kon hem dus niet deren. Voor Bravenboer IJaari ee.n Vette, lol^ompremie een pleister op de wonde. rhelis de derde plaats was hem niet gegund. Die was voor Wan van S, iS' dle de, eBn. andere fiets smekende Bravenboer ook nog - tl gepasseerd li oor Wim Bravenboer had het noodlot weer eens een speciale voorkeur gehad. - "^Rotterdam heeft de smaak van het Wielrennen goed te pakken "renners hebben tot nu toe in de in het kader van C'?ö gehouden wielereve- -urnenten de vele toeschouwers niet teleurgesteld. Voor de eerte de beste counter ging Tfaet peloton al op de knieën. Vijf renners maakten 2ich reeds in de eer ste kilometers los en, zoals de renners het dan plegen te zeggen: „de rest was gezien". Die vtff, dat waren Sjei van ae- Burg, Wim Bravenboer, Jaap Schelling, "Wim van Steenis en Bep van Dorth. Dat de rest van het circa honderd koppen tellende peloton toen al kansloos was, daarvan waren na-1 "tuurlyk verscheidene kopstukken voorshands niet te overtuigen. Tot daadwerkelijk verzet kwamen eerst Martin Verwey, Harry van Leeuwen, Wim Liebrechts en Henk Lammers en - .later in de strijd een zestal andere renners Uv. Albert Koster, Leo Boose, Slem Berkhout, Frank van der Goes. John Moret en Theo van Herk. Smep twee. h,a.d inmiddels al aan- hmJflÜii8 ver3tei'kmg gekregen in de persoon van de ongelukkige Sief van de ®"rg, die na veertien ronden met t i nd uit de kopgroep terug- «KL!?** oak z^n steun was niet 'toe- L°m ee" hergroepering tussen liJS? aanh°uden en mèt de vïff 1 h Nok maar wat van de vSf Pfemies b'"nen te halen, werd van vele renners te veel gevergd. Van hoofden!»™ 2lch dapper verwerende hoofdmacht en van renners die voor- vnJJrSn n' Dlt goId kort voor einde iltf/fr p va.n,-^orth, die van de kop- fewTtekDe koplopers, die in middels al op het restant van het pe loton waren neergestreken en dat dus Sïïnf®mo°« Jladden gezet. Dat gold Z°l Verwey, die uit groep tL i j e en helemaal van het toneel verdween. T.tX°'mASi ?°9S^ gold het evenwel niet, Hjj bleef zich tot het laatst ver zetten tegen zijn dreigende ronde ach terstand en vocht rondeniang alleen tegen de saamgepakte krachten. In ecr) tumulteus strijdgewoel, dat -de posities in de eindfase bepaalde moest hij evenwel de wapens -strekken. Jaap Sehelling, die aan de kop van de uiteengerukte strijdmacht als enige overeind bleef, boekte hiermee zijn derde zege in één week. ,Df. Thtslag: l J Schelling ('s-Graven- deel). S3 km in 2.28 13 our; 2. W. van Stee- ?is (Hootfblokland); 3. W. Bravenboer (Rotterdam); 4. H van Leeuwen (Den Haag)5 S. v. d. Burg (Berkel); G H lammers (Rotterdam); 7, B var» Dorth fZwUndrccfrt); 8. L. Verwey (Pljoaeker); 0 VA ftobreches (Vlaardtngen); 10. L. Boose U: A> Koster (Rotterdam): 12. G. Zimttngh (RIJsenhout); 3G P Nobel (Knm- -pen a/d Lek): 14 J Moret (Rotterdam); 15 P Heyster (Schiedam); 16. B SUngs (Al- hlasserdamyn, J. Kaptein (Rotterdam); f| H. Bakker (Rotterdam); 10. F. v d. Goes (Rotterdam); 2ft A. Klos (Zoeïer- -meer). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Burge meester Thomassen heeft gistermid dag het verpleegtehuis en reactive ringscentrum Antonius-IJfiselmonde officieel geopend. Dit gebeurde tijdens een plechtstatige bijeenkomst in de aula van het nieuwe complex aan de Groene Tuin. Jaap Schelling gaat zegevierend over de eindstreep. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. - „De toestand van de bevolking in het voormalige Biafra is nog niet volmaakt, maar het ergste .is nu wel voorbij." Dit zei de heer A. van Emden, directeur-generaal van het Nederlandse Rode Kruis gistermiddag aan boord van de kustvaarder Breewijd, die giste ren na maand voedsel vaarten in Nigeria in Rotterdam terug keerde. Ook kapitein 3. Kist (56) van de Nederlandse coaster, die nu voor de tweede keer voedsel per schip over do Nigerioanse rivieren had aangevoerd deelde deze mening; „Het ia nu alle maal beter georganiseerd. We hebben met 6 rehen naar het binnenland van. Nigeria oen 4O0O ton voedsel en een' complete hospttaatuttrusting naar voormalig Biafra kunnen brengen, Ook de laad. en lostljdeh waren veel gunstiger dan bU de vorige keen" ,De verbeterde toestand m Nigeria blijkt ook wel uit het feit dat het Ni- geriaanse Rode Kruis per eind juni haar activiteiten zal stoppen. Kapitein Kist: „Het normale leven begint steeds meer op gang te komen in Ni- Wethouder Langerak verrichtte de opening van het zwembad door een houten pop uit het water te trekken. geria en het voormalige Blafraanse gebied," Vanwege zijn verdienste voor het Rode Kruis ontving kapitein J. Kist uit handen van de heer Van Emden de zilveren medaille van verdienste van bel Nederlandse Rode Kruis, Do be manningsleden waaronder drie Spanjaarden krögen ieder een her inner! ngspenning van het Rode Kruis, ADVERTENTIE) voor wie 'm aanneemt voor wie 'm afgeeft Lees maar! Elke girobetaalkaart wordt door de Postgiro tot 100,- gegarandeerd. Dèt is de waterdichte zekerheid dat elk bedrag tot 100,- per kaart op uw postrekening wordt bljgeBohraven. Snél, gespecificeerd en well Dufe; kaart ontvangen? Giropa3 gezien? Kassa! betaalkaart garantie tot 100 gulden T ASSEN ^STATIONSSTRAAT fLÖp^ÖÖDE 9999 V -v L J \r-it- "f 1' J 'gtd da rfkvuinghOurfor. Schrijf maar! Betaal mei de pan prompt en precies het juiste bedrag. Zonder buikige porlamonnala of bultige portefeuille. De girobetaalkaart Is altijd pasklaar; geen gewissel en „Hebt u niet kleiner?". En al uw uitgaven staan overzichtelijk zwart op wit dank Ztj de dagafrekeningen. I Postgiro: meer dan 2 miljoen rekeninghouders. Daar onder zijn Olie winkeliers, leveranciers en dienst verlenende ondernemingen. Over en weer kunnen dus vete miljoenen Nederlanders bij elkaar terecht voor betalen en incasseren. Alleen via de betaalkaart van de Postgiro gebeurt dat nu al meer dan 1.000.000 keer per maand. En dat groeltl Het is toch immers dood gewoon geworden dat men met 'n kaart en het giro pasje betaalt! Gemisvoor wie 'm nog niet heeft Trekt u wèi profijt van een postrekening maar nog niet van de girobetaalkaart? Dan mist u het gemak van deze moderne vorm ven betalingsverkeer. Wend u tot een van de girokantoren of praat's gratis met telefoonnummer 0017, dan komt u snel aan do weet hoe u aan die betaal kaarten komen kunt. Bent u nog niet bij de Postgiro, dan kunt u twee vliegen In êón klap slaan. Op 2300 post kantoren kunt u overigens óók isrecht met al uw vragen en wensen! Voorzitter drs. C. J. J. Kamerbeek van de Antonius-stichtïng getuigde van zijn vreugde over het nieuwe te huis. Dr. C. P. Sporken, directeur van het mgr. Beckers-centrum te Nij megen hield een voordracht over „ziek zijn als menselijk en medisch gebeuren". Hij waarschuwde o.m. voor het 'gevaar van de medische ont wikkeling. dat de aandacht zich te veel richt op het behoud van het leven, en dat men de mens daarbij vergeet. Burgemeester Thomassen feliciteer de de patiënten en verplegenden, die via een gesloten televisie-circuit de openingstoespraken volgden, met het fraaie complex en herinnerde aan de voorbereiding van de bouw. Hij be sloot zijn toespraak met het verpleeg tehuis voor geopend te verklaren. QP Fe ij enoord-Woor der eiland is sinds april een huur- en woningscommissie (gevormd uit bewonersaan het werk. De grote ontevredenheid van de bewoners oyer de toestand waarin hun woningen ver keren is er de aanleiding toe. De commissie heeft talloze wantoestanden aan het licht pebracht. Vooral het onder houdzeg maar het niel-on- derhoud, door de eigenaren is de commissie een doorn in het oog. T>.AS,SAGf£IïS voor wie het afdalen van de roltrappen in het metrostation Zuidplein bezwaarlijk is mogen, als zij daarom vragen, in de bus blijven zitten en meerijden naar de beginhalte. Dit geldt natuurlijk alleen voor RET- bussen die via metrostation Zuidplein rijden. Deze passa giers (vooral bejaarden) mogen echter ter wille van hun eigen veiligheid niet uit stappen als de chauffeur zijn, bus wegens ruimtegebrek tij delijk aan de linkerzijde van de rijbaan moet parkeren. In zo'n geval moet men in de bus wachten totdat deze aan de be ginhalte kan worden voorge reden. Om de bewoners van de wijk te informeren en behulp zaam te zijn bij geschillen tussen huurders en verhuur ders is een klachtenbureau in 0 het leven geroepen. Bij dit bu- j^J tffc H" 1 h"H rf» reau kunnen de bewoners alle adviezen krijgen over huur verhoging, rechten en plichten. Het bureau is iedere avond geopend van 20.00 tot 21.45 uur. Het adres: gebouw van het Wijkcomité Feij- enoord-Noordereiland, Oranje boomstraat 44. Niet op zater dag en zondag. "^/"EKLOREN cn gevonden voorwerpen betekenen voor NS jaarlijks een belangrijke verliespost, die in de tonnen loopt. Om dil financiële verlies wat te verminderen gaat NS een hoger bedrog van de reizi ger ervoor vragen. Voorheen was het 0,50 voor het opspo ren van verloren goederen, 0,50 voor gevonden goederen franco thuis. Wie binnen drie dagen op het station zijn bezit terughaalde hoefde zelfs niets te betalen. Deze bedragen ztfn nu verdubbeld. Bovendien wordt voortaan een bewaar- loon van 0,25 per dag ge vraagd, Jaarlijks vergeten treinreizigers 120.000 goede ren. niet weet waar hft zjjn sociale raadsman kan be reiken, kan onderstaand over zichtje raadplegen: Spangen: Coornhcrtstraat lg, tel. 15,53 56; Oude Noorden: Jen- fiiudslraat 37, tel. 24.45.33; Biijdorp en Provenierswijk: Provcnieresingel 57, tel. 28.40.18; Charlois: Klaver straat 52, tel. 17.45.02; Groot- IJsselmonde: Ruigcwaard 34, tel. 32.24.94: Bloemhof en Hll- lesluis, Blazocnslraat 11, tel. 27.08.92; Centrum: Korte Lijn baan 18e, tel. 14,51.37. 'J'USSEN 8 juni cn 8augus- tus gaan de melkhandela- ren met vakantie. Niet alle - maal tegelijk natuurlijk, neen verdeeld over drie periodes van drie weken. Het melkka- pende publiek wordt aangera den tijdens genoemde periode als volgt te handelen: alle le veranties contant betalen; huisvrouwen met babys die een bepaald soort kindervoe ding gebruiken kunnen het het beste wat extra voorraad in slaan en op de eerste maandag, dat de vakaniierijder aan de deur komt deze op te geven welke soort kindervoeding hij moet meebrengen. j^OU zeggen ze wel, dat C7Q niets voor de wijken doet, maar dat is niet waar. Op het Slingcplein zijn, jawel in het kader van die C 70, 190 riool buizen neergelegd. Voor de jeugd om mee te spelen. Het geld kan niet op Wie tijdens de vakantiere geling ernstige klachten heeft, bijvoorbeeld als u helemaal geen melk krijgt, kan bellen met het Centraal Bureau Melk handel, Hoflaan 18 te Rotter dam, tel. 13.93.25. Geslaagd voor het eindexamen HBS-I aan ae scnole-ngcmeenschap „Het Rotter- V3' J?alen' H le S- BlEter, H B. Hogenhout. F. Keiler, H Knape, M, Lamhrcohtaen, W, J. Lenstra, A Nitesche, H. van OOrdt, Y Phaff. F Resink, L Ringers, J, Snoep, M. S-trunipfmann, S. Strumpfmann. R. Vi drager, K de Velj Mestdagh. Voor het eindexamen gymnasium A en B zijn aan ae scholengemeenschap ïYanciscus coUege gesmagcl; P M, GrÜtz. A. N F. M Kruljt, R P, van Leen, B. W. J. M. Teur- Ömg W p m WeeitJestaijn, a M vti Westen. F. P, J. M. Baar, R Baatcn. G A. ïi It'v Slervliefc, H. P. DJts, p a m f-ïï" J-_D°PPer, J. Geerfings. A T M Gïooten, R p Jongbloed, B A F" Jutto, R M. Kemner. j F N-ederveen, H J. J. Rijnboutt. R. "l. J Scbolte, pa H. S dh uit, A P. F J var Teeffelen, B A. L M, v.d Werft A T MnMre5' L' Ar.J Ham' F H H Schaeffer, T p'k" TaS,DormfeLtn' „J W* Stcenbrijik y,F ®5axiemis<51 ziekenhuis Dijkzigt virriilSw V?°&J f aantekening kraam- verpleging G J. Edelman, O. J van Delh NooU'ef." Ho0gvii<;ts' M' B' S H dé KuyuHelt zijn voor het semf-artsdip 1 corea geslaagd; H. A. C M Kruysscn, J. jvan der steen, M. de Koomen. D. B. van t Hof p van rfr-t vioed, d. h rnx. Ph> Djdertch, n dor arts t w,CI*len bevordeid: J Th L M Bmesen. H. Karruna; koen" Janssen. C. P. Jong- Voor het eindexamen aan de scholenee- meenschap FraneiscuscoUcge, afdeling l"A,?dn M. P. M wan Baal J S.nSMSf' i A„ s Mi 1? h*">, j. t£. Eucï. TriesscheJjn. a m. B. Verzhl-I bergh, M B. van Os, J. W. M Wlnkes J ROTTERDAM, zaterdag „Ik heb zo langzamerhand hot idee, dat ik de laatste tyd een openlngstoernce aan het maken ben." Woorden van de wethouder van Sport en Recreatie, de hoer R. Langerak, by do heropening van het zwembad Hilïegersberg aan de Willem van HJllegaersbergatraat 82a. In aanwezigheid van de Ouder raad van Beheer, de Raad voor Lictu- melykc Opvoeding, leden van het wilkorgaun Hilïegersberg en vele gejiodlgdecii opende dc wethouder zijn tweede zwembad binnen drie weken. Eind 1961 heeft de gemeente het zwembad aangekocht voor 125,000 omdaat do particuliere NV, die de eige naar was. goen mogelijkheid zag het nog draaiende te houden. Het plan van do gemeente was het zwembad te resumeren, maar na een onderzoek van de bouwkundige toestand bleek, dat dit niet mogelijk was. Het zwem bad is nu helemaal opnieuw opge bouwd. Bovendien is er een insttuc- ticbad bijgekomen, Dc totale bouw kosten bedragen drie miljoen gulden. De heer Langerak verrichtte de op ening door een symbolische drenke ling een houten pop. In het water te trekken, waaruit twee jongens een spandoek haalden met het opschrift „De overdekte geopend". Daarna gaf oen reddingsbrigade int de wijk een demonstratie van het redden van drenkelingen. Zy werden door de heer Langerak beloond inct een handdoek van de gemeente Rotterdam. De wet houder bedankte ook de buurtbewo ners (het zwembad siaat op de binnenplaats van een huizenblok) „voor hun lankmoedige houding ge durende de werkzaamheden". JJOEWËL de Rotterdamse Muziek school, als stimulans voor haar leerlingen, mtern regelmatig voor- drachtsocfeningan organiseert, ziet zij het uiteraard wiet als haar taak, veel vuldig m de openbaarheid te treden. raal°" pcr Jaai' echter toont de RMS, na een zoigvuidigc solectio waarbij afwisseling, presentatie cn re- perto,rekeu/e terecht een veel grotere rol spelen da«i gcvorderdheldsgraad, een staatkaart van wat bmnen haar muien wordt geboden aan muzikale vormmg van de amateur. Hoe ver scheiden dit muziekonderwijs i« en tot welke verrassende resultaten de ver schillende docenten kunnen komen met hun pupillen bewees gisteravond weer de uitvoering van solisten en zaal*10 cnsombles 10 de klome Doelen- Een positief facot van dit soort uit voeringen blijkt ieder jaar, dat het ae- VIuid®1:jk w,ordt gelegd op hel en- sembl&spel. Zo hoorde men allereerst oncier leiding van dc componist Mu ziek voor sehoolorkest van Tom de Vree een aardig instructief werkje ^L ^rnerc^e groepen en goed in gevlochten obligaatpartijen, dat ook stilistisch vormend bedoeLt te zijn. ge tuige de gebruikmaking van behou- ^"■omoaerne naast avantgardistische compositietechnieken. Groepswerk le- verd.en verdei- drie trompettisten F- Vrougdenhil) en vijf klarinettisten (leerlingen van V. Jonteer), maar er was ook een goed gitaristen duo (leerlingen van A. Pe- rewa Anas) cn een artistiek bijzonder ^LTt^ ,^a9iensPe{ van twee meisjes op altblokfluit en kleine harp (leerlin- rssP- E. Bienenmann en M. Keppel-Jansen). By de pianisten blonk als soliste een leerlinge van mei. L. «n2»i?01u H 1 10 de fantasie ge- speetde Histoire de Barbar van Henk btam, Veel muzikaliteit legde even eens een leerimg van F. Kuster aan de iiluke!e de^]^es uit de Sprook- 1 J ere-d van vxi, Sigtenhor.t Meyer. ea ve^oi'gd spel deden twee meisjes, studerend bij mej. G. RavftwfM2, fragmenten uit mf're l0i'e voor piano vier handig. Op twee piano's, gecomple- Teewlii2 ÊGa .slagw«rkensemble van J. He sdi.ngfin. dat ook het slot van de avond voor zijn rekening zou nemen, muslcaerden twee JeerEngen van mei! Mi. fl orp IUllr «1 Children's Miniatures van Fotek. Zeer goede viool-, gitaar- en fiuit- sok brachten tenslotte pupillen van resp. mej F. iMshelmer. D. Hooïï ^®en, en,.D- Gout. De violist vond in een leerlinge van C. de Vos-Moed Helm tg een uitstekende partner. Het !an alle u'tvoerenden was be- rfrH?. JUk«r?V1J5 sroot" v<xw het geest- Si krga^,> a4lttlfiiS?rende Publiek werd UJF*» Van HeIsd'hgen gebis- E.S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1