'Herbezinning op koers 1971 nodig' Mertens is voor herstel centraal loonoverleg Arrestaties tijdens betogingen centrum 111 MINSTENS 14 DODEN IN WEEKEND-VERKEER DEN UYL WIL VERZET IN ARP STEUNEN Man verdacht van brand stichting in bungalowpark Architecten willen openheid rond bouwplannen medische faculteit Tilburger gooit voor 5.000 gulden ruiten in Dood Robert Kennedy met mis herdacht DARQhoofdpijnpo Weer protestactie Zwanenburgers tegen Schiphol J. Tonnaer nieuwe voorzitter van PPR Ontvluchte jongen aangehouden OOK HAMMERMAN UIT IOS-TQP ,Goncentraties van kranten ondermijnen democratie' Geheim akkoord tussen VS en Thailand Lerarenverenigingen Amsterdam fuseren Amerikaan aan de haal met Amsterdamse bus RAF nodigt helpers piloten in oorlog uit voor bezoek aan Londen pu^ina i - ...jandag !i j_ji 1970 BERGEN OP ZOOM, maandag (ANP) Dc "42-jarige fabrieksarbeider A. J. uit Ossendrecht Is aangehouden op verdenking van brandstichting In de nacht van zaterdag op zondag ln het bungalowpark „Onze lieve vrouw ter duinen" in Ossendrecht. De brandjes braken uit op twee plaatsen ongeveer tweehonderd me ter van elkaar verwijderd. De brandweer die met groot materiaal uitrukte had. het vuur snel onder controle. In het militaire bos- en heidege bied bij Harskamp is zaterdag circa 20 ha bos en heide verloren gegaan, De schade wordt geschat op enkele duizenden guldens. De brand ontstond omstreeks kwart over drie op de sehietheide van het infanterie schietkamp bij Hars kamp. Het vuur breidde zich zo sne] uit dat de militaire leiding de hulp van de brandweerkorpsen van Ede, Arnhem, Otterloo en Apeldoorn moest inroepen. Pas om kwart voor zeven 's avonds was men de brand meester. Langs de spoorbaan onder Maas- bracht in Limburg heeft zondag avond een flinke bermbrand ge woed. De brand was veroorzaakt door vonken van de heet gelopen wielen van de trein Heerlen-Zand- voprt. MAASTRICHT, nmndaE (ANP) In een zaterdag opgestelde open brief roepen het bestuur van de kring Zuid-Limburg van de Bond van Ne derlandse Architecten, de architec ten-stu den tengroep HBO '69 to Am sterdam, het bestuur en directeur van de Jan van Eyck-academie ia Maas tricht en het bestuur en directeur van de Limburgse academie voor bouw kunst op tot actie in verband met de recente ontwikkelingen rond de vesti ging van de achtste medische faculteit in Limburg. Directe aanleiding tot het opstellen van de brief vormt het plan voor de bouw van verschillende universiteits gebouwen door de NV Bofinex (een projectontwikkelinsabiireau van de Maastrichtse aannemlngamaatsch appij Melchior) in het centrum van Maas tricht. De commissie-Tans, belast mat de voorbereiding van de achtste medi sche faculteit, heeft het tot in details uitgewerkte plan -een alternatief voor het plan van de stichting weten schappelijk onderwijs Limburg (SWOL), dat de universiteit buiten Maastricht situeert op daarvoor aan gekochte terreinen in Bemalen reeds enige tijd geleden in studie ge nomen. Doordat de geheimhouding van het pLan werd geschonden kwam het deze week in de openbaarheid. Op vragen van een verontrust raadslid zegde burgemeester Boeten van Maas tricht ln een openbare raadsvergade ring volledige opening van zaken toe. De manifestanten eisen: alle infor matie welke momenteel verborgen is; brede samenstelling van de voorberei dingscommissie; samenspraak met deskundige planologen, die de struc tuurschets samenstellen en gefaseerde aanpak van de realisering in open vorm. TILBURG, maandag (ANP) Za terdagavond heeft een 25-jarige Til burger J. C. iu het centrum van zliu woonplaats, volgens de politie ver moedelijk onder invloed van LSD, voor enige opschudding gezorgd. Hij vermelde drie spiegelruiten met een totale waarde van 5000 en leverde een gevecht met zes politiemannen, die hem ln een koffiebar wilden aan houden. Na het ingooien van de ruiten dook de Tilburger onder in een naburige koffiebar, waar hij de steun kreeg van de circa 50, meest jeugdige bezoekers. Deze verhinderden vier politieman- pen, die de bar waren binnengegaan, met hun arrestant naar buiten te gaan, door de uitgang te barricaderen met stoelen en tafels. C, ging de poli tiemannen nog te lijf met een zware barkruk, maar deze wisten de slagen te ontwijken. Tenslotte ko« de razende man toch worden aangehouden. In totaal waren zes politiemannen nodig om hem naar het politiebureau te brengen. De man heeft al eerder, ook onder invloed van verdovende middelen, vreemde dingen gedaan, 20 deelde de politie mee. Met het waanidee dat hij zou kunnen vlie gen heef hij zich eens van een verdie ping van een flatgebouw naar beneden laten vallen. Zeer recent nog heeft hij eeu ten dele mislukte poging gedaan kooien, van roofdieren in het Tilburgse dierenpark te openen met de bedoe ling de dieren de vrijheid te hergeven. C. is ingesloten wegens vernieling en pogingen tot zware mishandeling. (Van onze Haagse redactie) UTRECHT, maandag De politieke situatie in plaatsen waar de PvdA met PPR cu PSP heeft samengewerkt 111 een progressief ak koord. is sinds de Staten- en raadsverkiezingen ,.niet zo veel ver anderd". De PvdA zal zich op grond van de ervaringen hij die ver kiezingen „fundamenteel moeten herbezinnen op de koers voor de Kamerverkiezingen van 1971". Dat zei drs. J. M. den Uyl, frac tievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, zaterdagmiddag in Utrecht op een bijeenkomst van de partijraad van zijn partij. De heer Den Uyl zei na de jong ste verkiezingsuitslagen „niet zo sceptisch" te zijn, „omdat voort gaande afbrokkeling van de con fessionele macht onmiskenbaar is". De PvdA hoeft, aldus de so- cialistische fractievoorzitter, 'de moed niet op te geven om de par tijpolitieke verhoudingen veran derd te krijgen" omdat in de ARP steeds duidelijker de weer zin blijkt te bestaan om zich van tevoren te binden aan de VVD. „Dat verzet moeten wij steunen, samen met de christelijke vakbe weging", aldus de heer Den U.yl, die zich beriep op recente uit spraken van CNV-voor2itter J. Lans er. Mevrouw Ethel Kennedy (rechts) woonde zaterdag te zamen met andere leden van de Kennedy- familia op de begraafplaats Ar lington een mis bij ter herden king van het feit dat twee jaar geleden haar echtgenoot Robert Kennedy werd vermoord. De politiek van de opositie-par- tijen in het parlement houdt nu ech ter, volgens de heer Den Uyl geen echte bedreiging In voor het kabinet- De Jong, „omdat het een politiek is die spannning mist". Zolang de par tijen „en alle amusante kleine groepe ringen" die tegen de regering-De Jong zijn, dc kiezers wegzuigen van de plek waaf do oppositie gemobiliseerd moet worden, is er, aldus de heer Den Uyl. geen kans op dat in Nederland iets anders to kiezen ss. „Als die kans niet reëel is is de spanning weg. Dan wordt elles ludiek en blijven de mensen op de verkie zingsdag thuis. Onze politiek is geen echte politiek omdat zij de spanning om de macht ontbeert. Pas als de kie zers het gevoel krijgen dat er met hun stem iets te beslissen is dan komen zij wel". Hoewel de PvdA naar het oordeel van de heer Den Yyl zonder vooroor deel moet nagaan waar de verkie zingsformule van het Progressief Ak koord (PAK) heeft gewerkt en waar uiet, sprak hij persoonlijk zich er voor uit dat de PvdA in 1971 niet met ge meenschappelijke kandidatenlijsten aan de verkiezingen zal meedoen, Drs. Den Uyl zei wel voor het aangaan van een stembusakkoord te zijn maar dan zal eerst de vraag moeten worden beantwoord met welke partijen dit moet gebeuren. Verwijl Partij voor ziter dr. A. Vondeling kreeg van verschillende zijden het verwijt te horen dat het bestuur op het PAK-front te weinig actief was geweest. De heer Poppe, voorzitter van de federatie Amsterdam, drong er met steun van de gewesten Utrecht en Gelderland met klem op aan, op de volgende partijraadsvergadering begin september met concrete ideeën te ko men. Dr. Vondeling meende dat het be stuur op alle mogelijke manieren de gedachte aan een progressief akkoord had gesteund. In veel gevallen was de mislukking echter volgens hem niet aan de PvdA te wijten geweest. Hij zei het verstandig te vinden, met de deelnemers aan de PAK-gesprekken van gedachten te wisselen, reden waarom hij een voorstel in die rich ting aan het partijbestuur zou voor leggen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, maandag. Een groep van ongeveer 200, merendeels jeugdige Zwanenburgers, heeft gister middag op Schiphol opnieuw gepro testeerd tegen de geluidshinder var het luchtverkeer. Met spandoeken waarop de teksten stonden ais „Schiphol groot, Zwanenburg dood' en ,,Kort cn bondig", sloop Schiphol grondig' trokken de demonstranten de aandacht van de passagiers, die de In gangen naar de vertrekhal door de Zwanenburgers versperd zagen. Na ongeveer een kwartier, om kwart voor drie, was de demonstratie over het hoogtepunt heen. Het was de derde betoging binnen enkele weken, die de actiegroep „De lastige Zwanen burger" naar Schiphol organiseerde. (Van onze Haagse redactie) DËN HAAG, maandag Dc aftre dende voorzitter van de Politieke Par ty Radikalen, tnr E. Juxgens, zal za terdag op het congres van de PPR worden opgevolgd door de burgemees ter van bet Limburgse plaatsje Schin- veld, het Eersfe-Kamerlid J. Tonnaer. De heer Tonnaer, die enkele weken geleden door de partijraad als nieuwe voorzitter kandidaat was gesteld, heeft de afgelopen week bij een schriftelijke stemming in de partij meer dan dc hcKt van de 778 uitge brachte stemmen gekregen, 25 meer dan de tweede kandidaat, dr M. van Huiten, die op het ogenblik onder voorzitter van de partij is. GROESBEEK, maandag (ANP) De rijkspolitie van Groesbeek heeft gistermorgen in, de bossen onder Groesbeek 'n 20-jarxge jongeman aan gehouden die een week geleden was ontvlucht uit de rijksinrichting voor ter beschikking gestelde jongeren te Amersfoort. Bij zijn vlucht had de jongen in Amersfoort een personenau to gestolen die hij onder Eibergen to tal loss reed. Hij 23g toen kans dg be nen te nemen. Hierna stal hij in Haaksbergen een fiets, die hij in En schede verwisselde voor 'n bromfiets. De jongen ls Ingesloten op het politie bureau van Groesbeek- GENÈVE, maandag Richard Hammerman heeft ontslag genomen als tijdelijk president van Investors Overseas Services (IOS), de in moei lijkheden verkerende beleggingsinstel ling. Hij zou wel zijn andere functies in de maatschappij behouden, zoals bijvoorbeeld die van voorzitter van dc raad van bestuur van de IOS-verze- keringsgroep ln Londen. Door het aftreden van Hammerman voert sir Eric Wyndham White nu ge heel alleen de dagelijkse leiding over het beleggingsconcern. De fondsen van IOS hadden begin juni een waar de van $1,8 miljard, tegen nog $2,4 miljard begin van dit jaar. Deze da ling komt vooral doordat mensen hun aandelen willen omruilen voor geld en ook door de beurskoersen die de laat ste maanden sterk zijn gedaald. (Van een onzer verslaggevers' AMSTERDAM, maandag, "De Amsterdamse politie heeft zater dag Rij demonstraties tegen de Amerikaanse Zuid-Oost-Azië- politiek en bij acties van Kabouters tegen de ..Kankerverwek kende auto" op het Leidseplem en de Dam vijftien arrestaties .verricht. De arrestanten, in leeftijden van 16 tot 35 jaar, zijn allen na verhoor vrijgelaten. Vijf demonstranten werden zaterdagmorgen om half twaalf aange houden toen zij bij American Express op het Damrak betoogden tegen de Amerikaanse agressie in Ïndo-China. Zij hadden een span doek met de tekst: „American Express, incassobureau van bloed" en een zakje met ossebloed bij zich. Zij werden aangehouden, aldus de politie, omdat zij pamfletten verspreidden en „met het osse bloed wilden gooien". Volgens een van de aangehouden de monstranten zouden twee re chercheurs in burger die hen bij he.t bankfiliaal hadden op gewacht, van de gummiknup pel gebruik hebben gemaakt. De demonstratie bij American Express maakte deel uit van verschillende acties in het kader van Cambodja- dag, uitgeroepen door ASvA, ANYJ, SJG, KWJ, Onderwijsfront, SJ en SRVU. De manifestaties, vooral gericht tegen de „medeplich tigheid vari" grote Amerikaanse ba- SLOCHTEREN, maandag (ANP). Het drukke ver keer heeft dit weekeinde aan zeker veertien mensen het leven gekost. In dc gemeente Slochtcren kwamen zondagmorgen kort na middernacht de 28-jarige F. Sanders uit Schild- wolde en de 27-jarige J. Noordman uit Hellen om het leven nadat de heer Sanders in een bocht met zijn motor van de weg raakte en legen een boom reed. Op een onbewaakte overweg in de gemeente Njeuwland aan de Breezijde werd zaterdagavond de auto van de 24-jarige mej. Buiten huis uit Hoog Blokland door een trein gegrepen. Haar broer, de 30- jarige A, Buitenhuis was op slag dood. Op de weg van Leerdam naar Gorkum kwam zaterdagavond de heer H. van Leer uit Leerdam om het leven toen hij met zijn driewie- lige auto omsloeg. Vermoedelijk verloor hij in een bocht van de weg de macht over het stuur. De 18-jarige E. C. Dubbers uit Almelo verloor zaterdagmiddag op dc provinciale weg in Hardnnkshoek (gem. Tubbergen) de macht over het stuur van zijn auto en sloeg over de kop. Hij werd uit de auto geslingerd en overleed ter plaatse. De 45-jarige bromfietser J. van Kampen uit Ooltgensplaat is zater dagavond in Oude Tonge bij het oversteken van de provinciale weg door twee uit tegengestelde richting komende personenautos aangereden cn in het ziekenhuis overleden. In Horn bij Roermond is de IS-jarige Ch. Sibold Uit Maasbracht zaterdagmiddag overleden toen de ltnksafslaande bromfiets waar hij achterop zat door een auto werd aangereden. De 7-jarlge Annette Koopmans uit Blankenheim is zaterdagmiddag op slag gedood toen zij bij het over steken van de weg met haar fiets door een vrachtauto werd aangere den. De 27-jarige kantoorbediende J. H. Vissers uit Roermond is zater dagavond overleden toen de auto waarin hij meereed onder Hunsel (Midden-Limburg) tegen een boom botste. De 52-jarige weduwe mevrouw G, J. Snijders uit Baxaeveld is za terdag om het leven gekomen, toen zij met haar fiets in een bocht werd klemgereden tussen een vrachtwa gen en de trottoirband. Zij viel en kwam onder de vrachtwagen te recht. De 38-jarige bromfietser O. G. Klein uit Coevorden is zaterdagmid dag bij het oversteken van de weg Coevorden—Zwolle onder een auto gekomen en op slag gedood. De 55-jarige mevrouw Leu- sing-Vierhuizen uit Oldebroek is zondagavond om het leven gekomen toen zij bij het oversteken van de Eperweg onder 't Harde werd aan gereden. Vlak voor dc brug over de ringvaart op de grens Haartemmer- meer-Sassenheim is zondagmiddag de 13-jarige Gerda Boezaard bij het oversteken door een auto geschept. Zij werd nog vijftig meter op de motorkap meegesleurd en was op slag dood. De 64-jarige mevrouw M. E. Kulcker uit Amsterdam is zater dagavond op het kruispunt De Boe- ielaan-Buitenveldertselaan. met haar fiets aangereden toen ze over stak zonder voorrang te verlenen. Ze overleed op weg naar het zie kenhuis. drijven aan de oorlog in Indo-Chi- na" werden zaterdagavond besloten met een rustige fakkeloptocht van het Rembrandtsplein naar de Noor- dermarkt. Kleine demonstraties eer der op de dag bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Panam oj> het Leidseplem, die vriidag met bij hei abattoir verkregen ossebloed was bekogeld, en het Amerikaanse consulaat op het Museumplein, waren zeer mat verlopen. Terwijl in de middaguren in de Ou- demanhuispoort ov&r Indo-China werd gediscussieerd en op het Rem- brandtsplein en Leidseplein kleine j nformatieve fototentoonstellingen waren ingericht, trokken enkele honderden kabouters van de „Au~ to-eUrolnatiedienst" van de Dam naar het Leidseplem. In de Leidsestraat bij de Herengracht werden zij tegengehouden door een kordon ongewapende politiemannen van de mobiele eenheid. Vla «en omtrekkende beweging bereikten zij toch het Leidseplein. Daar,en bij het Leidsebosje begonnen zij met de actie „Duwauto": auto mobilisten werden staande ge houden, gevraagd de motor af te zeken, wat de meesten deden, waarna zij een eindje door de ka bouters werden voortgeduwd. De politie, met acht overvalauto's ter plaatse, greep enkele malen zonder wapenstok in. Zeven kabouters werden hier aangehouden, omdat zij op de rijbaan waren gaan zitten, 2ich niet wilden verwijderen of om dat zij zich zouden schuldig maken aan „openlijke geweldpleging". Van het Leidseplem keerde de groep kabouters terug naar de Dam, waar zij de duwacties tot half zes voort zetten. Ook hier greep de politie en kele malen zonder gebruik van de wapenstok in. Er werden twee ka bouters aangehouden. Een kabouter werd aangehouden, toen op de te rugweg naar de Dam markerings hekken op de rijbaan van de N.J5. Voorburgwal werden geplaatst. Aan de fakkeloptocht die orn negen uur van het S«mbrandtsplein ver trok namen naar schatting vierhon derd demonstranten deel. Er werden spandoeken met „USA uit Indo-Chma" en „Stop Amerikaanse agressie in Vietnam" meegevoerd. De kreet „Nixon moordenaar" werd aangeheven. Via Utrechtsstraat, Weterjngschans, Marmxstraat en straatjes dwars door de Jordaan ging het naar de Noordermarkt waar tot besluit een film over In- do.China, op een projectiedoek re gen de gevel van de Noorderkerk, werd vertoond. JOURNALISTEN: AMSTERDAM, maandag ..Het verschijnsel persconcentralfre onder mijnt de democratie, waardoor aan grote groepen van de bevolking di materiele mogelijkheid wordt onthou den informatie naar eigen keuze te verspreiden cn te ontvangen", aldus een resolutie die zaterdagmiddag Is aangenomen op een in Amsterdam gehouden demonstratief congres van de Nederlandse Vereniging van Jour nalisten (N.VX). Het congres sprak in de resolutie als ziin mening uit dat een recent rapport van een studiecommissie van journalisten een nuttig model bevat voor de democratische structuur van de redacties. Verwacht wordt dat de journalisten in hun eigen kring aücs zullen doen om deze democratische structuur te realiseren. Verder sprak het congres als zijn mening uit dat een schets van een herstructurering \'an het dagbladbe drijf in Nederland gevolgd zal moeten worden door oen kritische analyse van dc feitelijke situatie van de Neder-' lar.dse pers, zulks mede tegen de ach tergrond van de ontwikkeling in het buitenland. Het congres droeg het be stuur op daartoe een commissie te vormen die 2ich daar eventueel met organisaties buiten de journalistiek over kan verstaan. In een tweede, niet met algemene stemmen aanvaarde resolutie word het NVJ-bestuur opgedragen om in samenwerking met de redactie-com missies op de kranten zo snel moge lijk, „'desnoods met harde middelen", te streven naar opneming van een re dactiestatuut in dc arbeidsovereen komst. Hel NVJ-bestuur zou volgens het congres zonder reserves solidair moeten zijn met een redactie die zelf acties onderneemt tegen haar directie, wanneer deze blijk geeft van onwil om mee te werken aan democratise ring. (Nieuwsdienst New York Times) WASHINGTON, maandag Onder een geheime overeenkomst, In 1967 afgesloten, hebben de Verenigde Staten 50 miljoen dollar per jaar aan Thailand betaald voor het zenden van een divisie aan gevechtstroepen naar Zuld-Vietuam, zo is zondag bekendge maakt. Ter aanmoediging van het besluit van Thailand om 11.000 man aan keurtroepen naar ZuidVieteam te sturen, stemden de Verenigde Staten er voorts in toe om de militaire hulp aar. Thailand over een periode van twee jaar met 30 miljoen dolllar te verhogen en om de Thaise grond-' strijdkrachten uit ie rusten met een batterij luchtdoelraketten van het type „Hawk". Deze bepalingen van de tot dusver re geheime overeenkomst werden openbaar gemaakt in een door het mi nisterie van buitenlandse zaken en defensie zwaar gecensureerde rapport van een „hearing" voor een subcom missie van de Amerikaanse senaats commissie voor buitenlande betrek kingen. UTRECHT, maandag. „Sinds kort worden er allerlei pogingen gedaan om het gestran de centrale loonoverleg weer vlot te trekken. Ik deel de mening van hen die vinden dat de impas se moet worden doorbroken. Mijn standpunt wordt mede inge geven door de overweging, dat wij in ons land de voor 1971 en latere jaren te verwachten so ciaal-economische problemen niet zullen kunnen beheersen zonder een inhoudsvol beraad tussen alle betrokken partijen". Dit zei vanmorgen d« heer F. X J. Mortens, voorzller van het NKV, bij gelegenheid van de Verbondsvctgade- ring van het N'KV te Utrecht. Dc heer Mertens ging in op het be zoek dat een Nederlandse delegatie uit het bedrijfsleven gaat brengen aan West-Duitsland om het daar toegepas te systeem van loonoverleg te bestu deren, Hij gaf echter tevens aan, dat het verdwijnen van artikel B uit de Loonwet van minister Rooi vink nood zakelijk is om het een traio loon ooii tic ks overleg in Nederland te kunnen, hervatten, „Persoonlijk zou ik eigenlijk liever willen spreken over het herstel van het centraal overleg in het algemeen", zei de voorzitter van het NKV. „Wij willen een overleg'dat zich uitstrekt tot aile inkomens en alle inkomensca tegorieën ln ons land. Met andere oorden: als er nu toch gedokterd moet worden op een alternatief sy steem. dan zou ik de voorkeur geven aan het alternatieve systeem van een algemeen inkomeos-belcid". De heer Mertens besprak in dit ver band het rapport van het NKV dat handelt over een herziening van de bestaande inkomens- en vermogens verhoudingen. „Het rapport is terecht doortrokken van de idee, dal bi} het nivelleren van inkomens het middel van het overleg nuts dit goed func tioneert m ecu democratische slaat verre de voorkeur verdient boven het ro.ddel van de dwang. Ik wil niet zeg gen dat d.t laatste altijd le vermijden zal zijn. Vooral'daar waar dc sociaal- econom-scbe krachtsvcrhoud'ngen on gelijk zijn, zal het middel van de dwang niet kunnen worden gemist". Over de samenwerking tussen de drie vakcentrales zei de heer Merterts. dat het overleg over deze kwestie 2qer moeilijk is maar wel vorderingen maakt. „In de zomermaanden zal een kleine studiecommissie van het Over legorgaan zich nader beraden over de federatieve so men werking tussen de1 drie vakcentrales en enkele voorstel len tot concretisering trachten uit le werken". AMSTERDAM, maandag—(ANP) Vooruitlopend op de resultaten van de fusfebesprekingen van de landelij ke lerarenverenigingen AVMÖ, SI. Bnnaven ura, CVHO cn Het Genoot schap, hebben dc Amsterdamse afde lingen van deze organisatie besloten tot fusie over tc gaan. De docenten bjj het openbaaar. rooms-köthoiiek. protestants-christe lijk en bijzonder-neutraal onderwijs hebben hierbij de grondslag gelegd voor één hechte lerarenorganisatie, die een eind zal maken aan dc vaak als kunstmatig gevoelde verdeeldheid, die tot nu toe de leraren gescheiden deed optreden. De grote problemen die zich bij het voortgezet onderwijs voordoen als gevolg van de reorgani saties die de wet op het voortgezet on derwijs met zich meebrengt, maken dit samengaan noodzakelijk, zo wordt in een communiqué over de fusie mee gedeeld. De samenwerkende verenigingen zullen naar buiten optreden onder de naam VLA (Veregenwoordiging Le raren Amsterdam). De VLA die de grote meerderheid van de docenten aan de Amsterdamse lycea en scho lengemeenschappen omvat, telt meer dan 1000 leden. Verwacht wordt dat de docenten van de scholen in de om liggende gemeenten zich op korte ter mijn bij de VLA zullen aansluiten. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag In de nacht van zaterdag op zondag Ja ln Amsterdam de 21-jarige Amerikaanse militair A, H. aangehouden, nadat hij b(j het Centraal Slation een van de nieuwste buksen van het GVB had ge stolen, Hij kwam overigens niet ver. Op dc brug bij de De Ruyterkade (de ooste lijke onderdoorgang) nam hij de bocht te kort, waardoor hij met de zij an t van de bus zich tegen het brughek klem reed. De Amerikaan vluchtte de bus uit, maar kon even later door de politie worden gearresteerd. Volgens een woordvoerder van het GVB had de chauffeur do bus even verlaten. Deze bussen hebben geen contactsleuteltje. „Je moet even het systeem weten en dan rijd je er zo mee weg", aldus de woordvoerder. De schade aan de bus valt mee. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Acht tien Nederlanders die tijdens de twee de wereldoorlog leden van de Britse Royal Air Force en andere geallieerde luchtmachten hebben geholpen uit be zet gebied te ontsnappen, zullen op uitnodiging van de RAF escaping so ciety, met andere voormalige verzets strijders uit België, Frankrijk en Luxemburg van 8 tot 12 juni een be zoek aan Londen brengen. In Londen zullen zij onder meer een koninklijk tuinfeest op Buckingham Pal ace bijwonen en een bezoek brengen aan de RAF-bases Biggm Hul en Chartwoll; ook zulen ze een speciale herdenkingsdienst in de abdij van Westminster bijwonen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1