Wijkraad: Rotterdam had Staelduinsebos al in '50 moeten kopen VERGISSING KOST BOOSE NIET DE KOP PROTEST TEGEN 21 88 Bouwvakker valt van 12e verdieping flatgebouw Gregoriaans trok enorm publiek C0UZY Toeg/Ii'berg kansloos in promotieduel ROTTERDAM RIJNMOND C'70-PARADE FEESTELIJKE OPTOCHT dolfirodam een attractie die Klassement voor Parool-fiets 'RIJNMOND' HOUDT FORUMAVOND In mei grootste tekort aan arbeidskrachten Man gedood bij oversteken CONCERT BENEDICTIJNEN KLEUREN«TELEVISIE Drielandentoernooi Handbal op CW-veld Sterke 800 meter van Tiebosch am pagina 4 - dinsdag 9 juni 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De inter nationale C'70-feestparads die zater dagmiddag in het centrum wordt ge houden heeft een groot aantal bijzon dere attracties: twintig fietsende clowns, vuurspuitende confetti-wa gens, een pony-cavalerie, een „zeefan tasie", een draaiend wienerrad met majorettes, steltlopers uit Luxemburg, de folkloristische groep The Gilles uit België, de Lowland Piperg uit Schot land, vijftig topmajorettes uit Parijs, lopende dombo-figuren, een delfts blauwe wagen en een wagen van sak- sisch porselein. De Ahoyband, de Rijnmondband, de Excelsiorband met majorettes, de showband van Overschie, !t tamboers- en pijperkorps uit Lombardijen, de Euroband en een Legioen van Oud- strijders lopen Jn de optocht mee. In de stoet rijden ook bloemenwagens en de grootste tankwagens van Europa mee. De route van de optocht die om twee uur begint is: Veemarkt, Vondel- weg, Meent, Aert van Nesstraat, Karei Doormanstraat, Westblaak, Coolsingel, Hofplein, Pompenbrug, Goudsesingel, Vondelweg, Veemarkt, (Van 0112e correspondent) HOEK VAN HOLLAND, dins dag De wijkraad voor Hoek van Holland heeft zich nu ook volop geworpen in de strijd om het behoud van het Staelduinse Bos, in opdracht van de wijkraadsleden een besluit dat tijdens de laatste openbare vergadering is genomen heeft het dagelijks bestuur zich thans middels twee verschillende brieven gewend tot het gemeentebestuur en het bestuur Van de Rotterdamse Golf club. In de brief aan de Rotterdamse Golfclub wordt het een en ander ver teld over de geschiedenis van Hoek van Holland. De wijkraad stelt dat woongelegenheid, werkgelegenheid en recreatie de belangrijkste aspecten van dit Rotterdamse gebiedsdeel vormen. Vooral wat betreft de recrea tie heeft Gr ot-Rotterdam een groeiende be aan natuurge bieden, Hoek van Holland kan deze gebieden in belangrijke mate leveren, vooral ten behoeve van het massa-be zoek in de zomermaanden. Daarnaast echter trekt de stedeling er steed? meer op uit in de herfst- en winter maanden, vooral naar de buiten de stad gelegen gebieden. Hock van Holland, aldus de wijk raad, behoeft geen badplaats van al lure tc worden, V/aar men naar streeft is een eenvoudig natuurgebied niet veel vrije ruimte voor de ver schillende soorten van recreatie voor de stadsbevolking. Al sinds 1950 heeft de Hoekse wijk raad de aandacht van het gemeente bestuur gevestigd op de aankoop van het Staelduinsebos, om dit bos te (ADVERTENTIE) In verband met de officiële opening van Dolfirodam °P woen5da9 10 juni eruit springt vervallen de voor- Stellingen van drie uur en half vijf 's middags Vanzelfsprekend bent u van harte welkom bij de overige voorstellingen van dit unieke schouwspel. Rotieraam Communicatie 70 Feestelijke ontmoeting van mens en stad ROTTERDAM, dinsdag Leo Boose, de jeugdige BrieHenaar, die leider fe van het klassement voor de Parool-fiets, heeft zich de afge lopen wetk leiyk Sn de vingers ge sneden. Een verkeerde informatie of een vergissing van hem zelf deed hem veronderstellen. dat de Ronde van Papendreclit. waarvoor htf een contract had getekend, niet voor het klassement telde en de Ronde van ZwUndrccht* die op de- xelfdfl dag werd gehouden, wèl. HU nam het risico ook nog maar vüor de Rende van ZwUndrecht Jn te achrUvcn. En dat had tot gevolg, dat hU wegens het afsluiten van twee contracten voor wedstrijden op een en dezelfde dag, b(J consul LakcrvelU op hot matje moest komen. Een stevige uitbrander volgde, maar omdat de heer Laker- veld een man is die begrip kan opbrengen voor zulke situaties, - werd na overleg goedgekeurd, dat Leo in ZwUndrecht zou rjjden. Juist de wedstrijd, waar hij het minste belang by had. Maar dat besefte Leo Boose niet, Gelukkig voor hem, was In Papendrecht van zfjn voornaamste concurrenten Slechts Kudi Ljebrechts vertegen woordigd. Rudl eindigde op de ne gende plaats en Dep daardoor slechts zeven van de vijftien punten achterstand die hfi op Boose had, in. Leo Bpoae blflft dus lelden en zal in het vervolg onge twijfeld betere Informaties inwin nen. De eerstvolgende wedstrijden voor het klassement zijn: 12 juni Biydorp, 10 Juni Pernis, 24 Juni Schiedam en 26 Juni Alexander- stad. Het klassement na 10 wedstrij den'. 1, L. Boose 75 punten; 2. R. Liebrcchts 67 p.; S. H. van Leeuwen 55 p.; 4. A. Koster 52 p.; 5. G. de Wit 46 p.; 6. %V. Hebrechts 42 p.; 7, W. Bravenboer 40 p.; 8, B. van Dorth 87 p.: 9. M. Penning» en W. van Steenls beiden 20 p,; 11. J. Schelling 34 p.; 12. S. v. d. Burg 31 p; 13, F, Ouwerkerk 80 p.; 14. 5. Berkhout en B, SUngs beiden 28 p; 16, M. Verwey 27 p,; 17, S. Koever- mans en M. venlx belden 22 p.j 10. LEO BOOSE L, Verwey 21 p.; 20, B. den Hoedt, Ph, Edwards, p. Heystcr, H. Nak en C. Stam allen 20 p,; 25. W. Brcti- kel 19 p. kunnen behouden voor de algemene recreatie. Men denkt daarbij aan een rustig wandelgebied, afgewisseld met een kinderboerderij, een speeltuin, restau rant. ruitersport en een vijver me! bootjes. Omdat de oostelijke zijde van het bos door deSeii3ie werd afgesloten mei prikkeldraad werden de mogelijk heden al beperkt. De beloften om het militaire bos vrij te geven lijken de wijkraad tamelijk vaag. Wanneer de golfclub nu beslag legt op de westelijke helft van het bos zal slechts 10 procent overblijven voor openbare recreatie. De wijkraad acht dit een somber toekomstbeeld. De wijkraad doet een dringend ^be roep op de Rotterdamse golfclub er aan te willen meewerken dat het wes telijke deel van het bos niet wordt af gerasterd voor het publiek. Het Hoek se college is er zich van bewust dat de golfsport op een open terrein nauwe lijks mogelijk is. Men wijst daarom op de mogelijkheden in midden Delfland, de Rottcmeren of iets dergelijks. Het probleem lijkt bepaald niet onoverko melijk en Hoek van Holland kan he> Staelduinsebos voor de openbare re creatie beslist niet missen. In de brief aan burgemeester en wethouders van Rotterdam zegt de wijkraad dat het bijzonder jammer is dat het college in 1950 ondanks aandringen van de wijkraad geen ernstige pogingen heeft gedaan om het Staelduinsebos aan te kopen. De koop prijs van 40 cent per vierkante meter kon nauwelijks een bezwaar worden genoemd, temeer omdat de drang naar recreatieve ruimte in en om Rotterdam jaarlijks toeneemt. Bovendien ligt de toekomstige uitbreiding van Hoek van Holland in de inch ting van het Stael duinsebos. Indien de westelijke helft voor het publiek zou worden afgeslo ten. dan zou dit een onherstelbaar ver lies betekenen voor de vele duizenden stadsmensen die gebruik kunnen ma ken van de mogelijkheden.van het bos. Ook hier wijst de wijkraad oo de alternatieve mogelijkheden el ders voor de golfclub. Bovendien stelt men opnieuw met te kunnen geloven m het afstoten van het oostelijk deel van het bos door defensie. Sedert 1898 werd in Hoek van Holland geen vier kante centimeter defenslegrcnd door het rijk afgestoten, zo zegt de wijk raad. De wijkraad stelt het college van b en w voor overleg 'e plegen met de gemeente VGravenzande, Naaldwijk en Maassluis over een ge- zamenRlk plan tot aankoop en bestem ming van het bos voor openbare re creatie; een basisplan voor de algehele recreatie in en om Hoek van Holland op te stellen; bij de minister van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk subsidie in de kosten aan te doen vragen; de weide ten oosten van de Hill woning volgens het door de ge meenteraad vastgestelde bestem mingsplan als bos en park aan te leg gen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Op maandag 15 juni organiseert de zwemvereniging Rijnmond in de kan tine van Fortuna Vlaardlngen (Mara- thonweg, Vlaardingen) een sportfo- rum. Het forum wordt gevormd door prominenten uit de zwem- en voetbal wereld. t.w. de heren J. Brakke, N. van Dam, Georg Kessler, mr. A. F. Oudt en C. de Vos. De aanvang is om 20.00 uur. (Van onze correspondent) RIDDERKERK, dinsdag De 19-jarige bouwvakker Adrian» Plasmaus uit Steenbergen is maandagmiddag op slag gedood, toen hij van een in aanbouw zijn de torenflat in Ridderkerk-Oost viel. De man, getrouwd en vader van een kind, viel van de twaalf de etage. Hij kwam op de resten bouwmaterialen terecht. Het ongeval gebeurde aan hot Kloosplantsoen In Ridderkerk-Oost waar het N.V. Bouwbedrijf R. J. Rooa hoogbouwflais zet. De bouwvakker wilde zo Ls bij een onderzoek ko men vast te staan nog iets verande ren aan een hijsstrop. De kraanmachi nist har! de lading echter al in bewe ging gezet. De jongeman greep mis, verloor het evenwicht en stortte naar beneden. Het duurde twintig minuien voordat de Riöderkerkse ambulance ter plaat se was. Een gewaarschuwde arts kot) voordien echter de dood constateren, Ter plaatse is nog een onderzoek in gesteld door de arbeidsinspectie. Men constateerde geen onregeljnatigheden. Omdat op de vijfde verdieping enkele planken in de leuning ontbraken, be weerden verschillende collega's van de jonge bouwvakker aanvankelijk dat iiij van die verdieping zou zijn ge vallen, Nader onderzoek wees editor uit dat de man een val van meer dan veertig meter gemaakt moet hebben. ROTTERDAM, Het te kort aan arbeidskrachten in Rotter dam heeft in de maand mei het hoog ste punt bereikt in de geschiedenis van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Per eind mei bedroeg de geregi streerde vraag 10.813. Dit betekent een stijging van bijna 800 vacatures vergeleken met eind april toen de ge registreerde vraag 10.015 bedroeg. Het aanbod nam in de afgelopen maand verder af van een arbeidsre serve van 2116 ln april naar 1940 in mei. De gestegen vraag komt voorna melijk uit de sectoren bouw en me taal. Ook de chemische sector hoort hierbij. Bij het Gewestelijk Arbeids bureau in Rotterdam ligt een aan vraag van „een petro-chemische indu strie" in Rotterdam voor .200 nieuwe personeelsleden. Als gevolg van de manifestatie C'70 valt een teruglopend aanbod uit de horeca-sector te constateren, al tekent het GAB hierbij aan dat vrij veel per soneel dat nu in de paviljoens werk zaam is met uit horeca-Jcringen af komstig Is. De bemiddeling van 65 plussers komt ook op gang: bij een vraag naar 200 bejaarde werkers wist het GAB er reeds 50 te plaatsen terwijl een 30 be jaarden nog in behandeling zijn. Een onderzoekje van het GAB naar het aantal arbeidsplaatsen ln de con- feciie-industrie heeft aangetoond, dat hier van een forse vemiüdenng sprake is. In 1965 waren ln het district Rot terdam van het GAB 2610 arbeids plaatsen ln de confectie. In 1970 waren dat er nog maar* 1480. ROTTERDAM, dinsdag De 88- Jarige heer M. Sehillemans ia gister middag na een verkeersongeluk aan de Maashaven OZ. overleden. Hij is bij het oversteken door een vrachtau to met aanhangwagen overreden. In St. Laurenskerk T)E aankondiging van een concert door de paters Benedicts oen van de abdijen te Oosterhout (N.B.), Eg- mond/Btnnen en Slangenburg/Doctin- chem in de St, Laurenskerk alhier moet op vele Rotterdammers een bij na magische uitwerking hebben ge had. Telde het massale publiek (rijen dik stonden de mensen nog gister avond tijdens het aanvangsuur voor de ingangen der kerk om althans nog een staanplaats te krijgen) misschien vele katholieken, die hot verdwijnen van het Gregoriaans ln hun diensten met leedwezen aanzien en nu in een protestantse kerk zich volop konden laven aan deze unieke vorm van litur gisch zingen? Overigens hoorde men hier niet het gebruikelijke kerk-Gre- goriaans, maar het zeer zuivere, au thentieke, volgens de Interpretatie van Pom Moquereau, Stellig waren er echter ook veel niet-katholieken en niet-kerkelijken die zich de kans niet wilden lalen ontgaan deze zeldzame manifestatie te missen! Hoe het ook zij, het kleine koortje paters (geselecteerde stemmen natuurlijk, want niet de volledige ab dijkoren presenteerden zich) zal deze maximale belangstelling met vreugde hebben begroet. Onder leiding van pater N. Wesselingh en met medewer king van de superieure organist Al- bert de Klerk werd een hoogst Inte ressant (evenwel iets te lang) pro gramma uitgevoerd, waarin de ge zangen uit het jaarfeest van de diaken Sint Laurentius (waaraan deze kerk haar naam ontleent) een welhaast symbolische plaats kregen. Maar ook voor de keuze van Fresco bal di's Messe della Domenica kon men Albert de Klerk (het was zijn initiatief) zeer er kentelijk zijn. De alternerende frag menten (op koororgel de instru- Paters Benedictijnen van de ab dijen Oosterhout, Egmofid-Bin- nen en Slangenbergh Doetin- chem gaven gisteravond in de St Laurenskerk een concert. De organist Albert de Klerk bege leidde het monniken koor, dat voor het eerst buiten de klooster muren optrad. mentale stukken) werden hoogst oor spronkelijk weergegeven. Voorla weerklonk het aloude Veni creator (van Mbutus uit de 9de eeuw) bijzon der fraai in deze gewelven. De Klerk wisselde de gezangen af met werken van oude meesters als De Grigny, Scheidt en Bach, die zich op dit ge zang inspireerden tot hun schoonste scheppingen. De aparte bekoring van dit fiorilu- renrijke Gregoriaans met zijn vrij zwevende ritmiek heeft zich zeker van de aandachtige schare meester ge maakt. Hopelijk wordt nog eens een ander dergelijk concert georganiseerd. S. NIEBOER (ADVERTENTIE) OP RUIME KEUZE EN GOEDE 8ERVICE KUNT U REKENEN 0{J AEFVTV. NESSTRAAT38 1e MlDQELLANDSTR, 72 TEL 113811 -235327 ROTTERDAM, dinsdag Op de velden van do voetbalvereniging CVV vindt van 12 tot en met 14 juni in het kader van C'70 een dnelanden- toernool handbal plaats, waaraan zal worden deelgenomen door West- Duitsland. Nederland en Oostenrijk, De eerste wedstrijd wordt vrijdag avond 12 juni gespeeld. Aanvang half zeven. De atletiek week voor zeevarenden, die wordt georganiseerd met mede werking van C'70 wordt in de weck van 12 tot en met 18 juni op het Nor- ge-terrein te Heyplaat gehouden. De Rijn- en binnenvaartschippers hebben zaterdag 13 juni een voetbal toernooi op het prpgramma staan op de velden aan de Schulpweg. Aanvang 9.00 uur. Met financiële medewerking van C'70 worden er 13 en 14 juni op de Kralingsc Plas internationale kano- wedstrijden gehouden. Op het pro gramma staat onder meer het Neder lands kampioenschap lange baan. Or ganisator is de Kralingsc kanoclub Never Dry. De aanvang van de wed strijden is zaterdag 13 juni om half drie. De heer P. Elvers, voor: it ter oan de Tgp? Oudercommusle van dc openbare kleuterschool De Gonzende Korf in Hoogvliet heeft een vijf kantjes (folioformaat) omvattende 'open brief' opge steld, waarin hij zijn uisic geeft op de op 2 juni pehouden schoolstaking en «Hertel kwesties die daarmee verbond houden. Die ufsfe is alleszins üe moeite waard. Deze briefge richt aan allerlei by het on der wüs betrokken groeperin gen, zou weieens een knuppel in een hoenderhok kunnen worden. Nadrukkelijk stelt de heer Elvers, dat de tekst ban z(jn brief geheel voor zijn reke ning en verantwoording komt ere niet is opgesteld (re overleg met de ouder commissie, waar van hij voorzitter is. De heer Elvers protesteert tegen de schoolstaking en wel op de volgende gronden: „Ik ben van mening, dat kinderen, hoewel de betrof/enen, buiten deze saak (het onderwijzersle- kortred. R.D.j gehouden dienen te worden en geen mo ment van voor onderwijs be schikbare tijd mogen worden afgehouden. Het komt mij voor, dat het op kinderen een. biiltengeiooon. ongunstige in vloed heeft ze, om voor hen begrijpelijke redenen, van school thuis te houden en het ze zeer gemakkelijk de indruk kan geven, dat naar schooi gaan helemaal «iet co'» be langrijke zaak is, als ze, naar ik aanneem, altijd is voorge houden. Ik ben. van mening, dat een actie als een school staking getuigt van een enorm gebrek aan fantasie om legi tieme middelen aan te wenden tot het bereiken ran het ge wenste doel, te weten kleinere klassen. Hadden de organisa toren nu heus niet de ouders zelf kunnen inschakelen om desnoods door optochten langs het stadhuis en het deponeren van protestbrieven cn tele grammen, maar vooral ook, door het laten zien, dat hot tie ouders een hoop Inspanning en geld waard is om kleinere klassen te bereiken? Ik ben van mening, dat men met liet woord 'staking' en een sterk gesteld pamflet wel met goed gevolg op de emotionele reac ties van een hele hoop mensen kan speculeren. Dat is veel gemakkelijker, dan de zaken met ze te bespreken en ze zelf m alle rust, een beslissing te late?i nemen". Een groot deel van de brief van de heer Elvers heeft be trekking op de naar zü« smaak te grote macht van het Aktie Comité Kleinere Klassen, Hy maakt er melding pan dat uit dit comité twee van de tien leden zijn verwij derd, omdat re 'u?at meer be houdend waren dan d" andere acht'. Elvers maakt duidelijk, dat een bijeenkomst die heette tut te gaan van ouderraden. AKK en Vereniging voor Openbaar Onderwijs in wezen bieefc te zijn georganiseerd door het Aktie Comité Kleinere Klas sen. H(j vraagt zich verder af, waarom hel zo noodzakelijk mas deze staking op zo'n korte termijn te organiseren, dat het voor een heleboel ouder com missies een volkomen onmo gelijke zaak is geworden om de door hen vertegenwoordigde ouders voor te lichten en ze gelegenheid te geven tot een eigen verantwoorde jnenlng te komen. Onlangs vernam de heer El- vers, dat iemand, die aarzelde haar kind van school thuis te houden, contact zocht met het AKK en de verzekering kreeg dat alle politieke partijen de stakingsacties steunden. Deze mededeling, aldus de heer El- vers, is per se onjuist, de VVD bijvoorbeeld tons beslist tegen, De heer Elvers vermoedt, dat de staking beslist op 2 juni ge houden moest morden om de gemeenteraadsverkiezingen op 3 juni te beïnvloeden. „Een normale werkmg van üe verhouding ouder/ouder- commlssie/oude rraa d/v creni- ging voor openbaar onder- ivijs zou geweest zijn, dat de ouders, bijzonder en reeds lang verontrust door de te grote klassen, hun oudercomniissiea opgedragen zouden hebben deze zaak aan de orde te stellen. Deze oud er com missies zouden daaropwaarschijnt\jk onder de vleugels van de ou derraad, contact met elkaar en met de vereniging voor open baar onderwas gezocht hebben en besproken hebben welke mogelijkheden aanwezig toaren of gecreëerd konden worden om aan deze onmoge lijke toestand een eind te maken. Contact zou gezocht zijn met de zusterorganisaties in het bijzonder onderwijs, enz. Op deze wijze :ou een verantwoorde actie, gesteund en gedragen door ouders, die op de hoogte vun alle jetten zouden zijnmet grote kans vun slagen, behoorlijk voorbe reid e» uitgevoerd kunnen worden Van een medewerker ROTTERDAM. To eg/- IHJIegortorg heeft in Amsterdam In do promotiewedstrijd legen Popeye. voor et-u plaats in de hoofdklasse B con 1—6 ne derlaag geleden. Hordijk moest legen zijn oud-clubge noot Vaartles zowaar een set laten glip pen, Dogger maakte Korte metten niet - Kuijpera en Martens kon geen juist ant woord geven op het vertragende en vaste spel van Brakel. Van de Pols was dc enige Rotterdammer, die (in een imivs- tlionparttf, voor oen p^nt zorgde. Met 8—10 6—3 70 bleef hy Spaan de bons. Jetty Wienese had het gemakkelijk te gen Annemteke Blom, die, gekweld door examenzorgen, gedeprimeerd en nerveus speelde. Bis Overmaat trachttle vergeefs Yvonne Wagenvoort uit haar ritme tc halen. De Amsterdamse won met 6l 6—3. Het zesde punt bracht het dames- dubbel van Popeye binnen. Hoewel de Amsterdamse dames geen bijster safe Indruk maakte wisten Els Overmaat en Anncmleke Blom niet tot een zege tc komen. De dames van Popeye wonnen met 75 64. Hierdoor was de overwinning \'an Po peye een feit, zodat de resterende par tijen niet meer gespoeld werden. Popeye krijgt zondag het Rotterdamse ICC op bezoek, dat z(jn plaats in dc hoofdklasse B komt verdedigen. De uitslagen waren: Hcrcn-i-nKeKpei! Hordijk—Vaartlo# a—I B—8 6—3, Dogger—Kuöpef*: 6—1 6—3. Bra kelMartens 6—2 16 6—1. Spaan—Van do Pols 8-10, S—7. numi'S-cnkelspel: Jetty WicneteAnne mteke Blom 6—0 6—t, Yvonne Wagenvaart- Els Overmaat 6—5 6—3 Dames-dubbelspel: Jetty Wlencse en Yvonne WagenvoortElfi Overmaat en An ncmleke Blom 7—5 G—4. De uitslagen van de ln Botterdam ge speelde wOiMryden: Promotie naar de Overgangsklasse At ICC 2—Topsplntier 3—5 (geslaakt). Promotie naar de Overgangsklasse B: PlasrvljckKe ver Out 0—8 Promotie naar de tweede klasse West! ICC 3Bos he lm 53 Pronte- vierde klasse, West: ICC 6—WOC 6 O-S {gestaakt). Leonldat 4Tip 8—0. Zuidor- park 2—PlaswlJck 5 5—5 igcstiftkl). Pla.v wijds 6—Keep Smiling 6 4~-4 <niet acts ge wonnen door KS). Pinguïns 2—Forescate 5 2—6. Victoria 7Maasland 2—<5, Zulclorpark Lommerrijk 5—1 (Xutderpark promo veert). Leonltin? 3—Het Splcgltd 6 7—1, ROTTERDAM, dinsdag. Ttf- dens regionale wedstrijden op de Np- nyto-hann, waaraan door 600 atleten werd deelgenomen, heeft Henk Tic. bosch van Metro de 800 meter heren gewonnen In 1.52.6. Dc stryd werd pas op de meet beslist, liane Steenkist van AVR werd tweede op 0,1 seconde. Bh de B-klassers won Rob Mahleu van de V.L. en T.C- dezelfde afstand ln 1.56,8 met A. Kocvocts van Metro op dc tweede plaats in L.58.4. Het polsstobhoogsprmgcji was voor tien kamper Hans Smeman met orn uitstekende sprong van 4,10 m. Zijn clubgenoot Tonie Francken werd tweede met 3,60 m. Myrna v. d. Hoeven van Olympia '48 klopte op de 200 m dames de AVR-atJete Stans Brehm. De tijden 25.1 on 25.3. Op de 100 m heren was Verhoef (Holland) de snelste met U,- sec. ter wijl op do 200 m do zege ging naar Rob Mahleu in 22 sec. Bij dc jeugd was alleen de 1,80 <n van de zestienja rige Haarlemse hoogspringer R Wic- lard hel vermeiden waard Op de sinteibaan aan de Zu.dlarcn- rtraat in Den Haag werd een tien kamp gehouden, waarbij de AVR-at- ïeet René de Bruin aan de gestelde li miet voor de De Europese jeugdkam pioenschappen, die in september in Parys worden gehouden, voldeed. De zeventienjarige meerkampor behaalde een puntentoaai van 6071. (ADVERTENTIE) Als onze klanten naar een sfeer vol, klassiek gordijn komen zoe- kendan zijn wij er zeker Van dat ze het fraaie damast zullen uitkiezen. Het is werkelijk een ven de rijk ste gordjjinoffan..... bekijkt U de mooifl weefsels, aparte kleur stellingen en dessins maar eens. Nu verkopen wij een grote par tij luxe franse da ma». Er zijn tientallen rollen, die nu de deur uitgaan voor nog géön driegulden p tientallen rallen klassieke trans» damast cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e otage de verkoop van een jrote partij fuxa frame damatt, bestaande uit tientallen rallen in bijzonder mooie weef sels, aparte dessins en kleur-- stellingen, 120 cm breed, door elkaar per meter Ook maandagmorgen optn GHn taf, of schrift best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1