Geen zaak van Beernink dat Rotterdam jaarlijks miljoen in radio steekt Monniken mm Het schilderij is niet dood: zie H. Verwey ROTTERDAMSDAGBOEK Zondagsrust en beatgeweld DE SCHIEDAM 98x 108.« ROTTERDAM RIJNMOND1 WETHOUDER v. d. PLOEG IN DE RAAD Geen tekort meer aan leerkrachten lager onderwijs wWJsEL cParöolH,ife Hfgokboekgn BON Raadsleden dring' en aan op handaven Jonker Fransstr. Feest van buitenlanders op Schouwburgplein Veteranen in actie BenW: Beernink kan niet voorbijgaan aan acties in Alexanderpolder Raadsleden vragen over vormingscentrum DOCTORAAL IN ZIEKEiNHUIS Onderzoek naar brandstichting Roosendaal - DOOR CEBS VAN DER GEER - Geen felle kleuren Grafiekcursus Anke Engelse Werkgroep Staelduin doet beroep op raad van advies voor ruimtelijke ordening pagina i - vrijdag 12 juni 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Wanneer eind augustus hot nieuwe schooljaar begint zullen alle klassen van de Rot terdamse lagere scholen een eigen on derwijzer hebben. Dit deelde wethou der Van de Ploeg de gemeenteraad gistermiddag mee, in antwoord oj vragen van het WD-raadslid me' vrouw Endert-Baylè. Monnikenwerk, maar dan van het plezierige soort wordt ver richt in het Karthuizer-klooster van Grenoble, waar de gekapte broeders volgens een geheime formule ulitientallen kruiden de bovenaards lekkere Chartreuse bereiden en waar de tijd gelijke lijk verdeeld wordt tussen spi ritus sanotus en spiritualiën. OverChartreuse enTequila, over de goede jaren voor Bordeaux, over kaas en kurketrekkers, Irish Coffee en bisschopswijn, lees erover in Wijn en Gedistil leerd, het geestrijks vijfde deel uit deserieUitEten in de Wereld, Kijk eens verder dan cola-tio, probeer eens iets anders on the rocks en... wordt het niet eens tijd voor een wijnproeverij? "Wordt het niet eens tijd voor alle andere Aan Boekenbedrijf Het Parool Antwoordnummer 2470 - A'dam Wis «n waarachtig wil ik meer weten over deze unieke serie Parool-Life kookboeken Ik weet afg duren da 10 c' Naam- deal ge- Adres- Plaals - ("Van. een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag B en w willen alsnog bezien in. hoeverre het mogelijk Is binnen het bestemmings plan Rubroek de Jonker Fransstraat voor een deel te handhaven. Met noor delijk gedeelte van deze straat zal in elk geval een voetgangersdomein wor den. Dit deelde weihouder Polak gis termiddag de raad mee, nadat diverse raadsleden hadden aangedrongen op: handhaving'van deze drukke winkel straat. (Van een medewerker) ROTTERDAM, vrijdag. Onder het motto „een weekend zuidelijk va- kantieplezier op het Schouwburg plein" wordt vanavond, morgen en zondag een feestprogramma georgani seerd voor de buitenlandse werkne mers in Rotterdam. Het programma ziet er als volgt uit: Vrijdag 12 juni: 18.45 tot 22,00 vur: Rotterdamse politiekapel „Herman- ■dkd", de Griekse groep „Apollon" met een demonstrtie van de sirtaki, Spaanse dansgroep „Ecos-Espagnoles". Zaterdag 13 Juni: 10.30—14.30 uur: Folkloristische groep uit Turkije, zang- dam- en toneelgroepen uit Ma- xokke, Portugal en Spanje. 17,00— 23.00 uur: uitbundig feest. Zondag 14 Juni: 14.00 uur: profes sionele groepen uit Joegoslavië, Italië, Portugal en Spanje. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Ter ge legenheid van het vijftigjarig bestaan organiseert DHZ zondag (aanvang iialf elf) een veteranentoernool. Deel nemers zijn Transvalia, Coal, Egelan tier Boys, RFC, LMO, Belvédère en DHZ zelf, dat met twee elftallen zal uitkamen. Het terrein van DHZ is ge legen aan. de Olympiaweg (Varken oord). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Mi nister Beernink van Binnenland se zaken heeft zich er niet mee te bemoeien, dat Rotterdam een miljoen gulden per jaar in een regionale radio-omroep wil ste ken, vindt wethouder Van de Ploeg. Dit liet hij de gemeenteraad gisteravond duidelijk merken. Hij wees erop, dat „Den Haag" vóór een regionale omroep is. „Nochtans gebeurt er niets," al dus wethouder Van de Ploeg. Hij meent, dat de oorzaak van, het „traineren" van de omroepplan- nen door het rijk in het financië le vlak ligt, De raad nam het principebesluit to'- de oprichting van de stichting Rotter damse regionale omroep. Over enkele weken zul het definitieve voorstel worden gedaan. Dan stolt het college eveneens voor, wie van diverse maat schappelijke groeperingen zitting in het s'icht.ngsbeatuur zal krijgen. Wethouder Van de Ploeg wees erop, dat geen enkele garantie is te bieden 'voor een volledige objectiviteit van de regionale omroep, De KVP'er Cou- wenbeng meende dat dut ook helemaal niet hoeft. De wethouder hield de raad voor. dat het bestuur zal ingrypen, wanneer de programmaraad van de omroep de „grenzen der objectiviteit'" over schrijdt. Hij bevestigde de veronder stelling van Couwenbeng, dat hiermee bedoeld wordt het behoeden van de goede zeden en de openbare orde. Desgevraagd verklaarde Van de Ploeg dat het jaarverslag en de vergaderin gen van het stichtingsbestuur open baar zullen zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag In een brief aan de gemeenteraad zegt het college van b. en w. het „ondenkbaar" te achten, dat minister H, K. J. Beer nink van binnenlandse zaken voorbij zou gaan aan acties en demonstraties die In de prins Alexanderpolder zijn gehouden teneinde te voorkomen dat dit stadsdeel, door de vorming van een nieuwe gemeente IJsseldam, van Rotterdam zou worden afgesneden. Bovendien wijst het college er op dat er bij de minister een aarzeling te bespeuren ie bij het nemen van het besluit tot de vorming van een nieuwe gemeente IJsseldam. Dit zou gebleken zijn uit een brief "die de minister op 27 mei j.l. aan de gemeenteraad heeft ge stuurd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De raads leden mevrouw M. C. Endert-Baylê en de heer K. Staab (beiden WD) hebben het college van b. en w schriftelijk gevraagd contact met de Kamer van Koophandel op te nemen om na te gaan hoe bereikt kan worden dat het bedrijfsleven daar waar mogelijk inhoud zal geven aan artikel 12 van de arbeidswet waarin de „vomüngspllcht voor werkende jongeren" is vastgelegd. Volgens de beide raadsleden moet worden nagegaan of er op de bestaan de vormingsinstituten voldoende op vangcapaciteit aanwezig is, indien de belangstelling groter zou worden. Voorts willen de raadsleden weten of het ryk reeds een subsidie voor het gemeentelijk vormingscentrum heeft toegezegd. De heer N. Kooij heeft gisteren in tiet academisch ziekenhuis Dijkzigt zijn doctoraal examen economie gedaan, Drie professoren waren daar voor naar Dijkzigt gekomen, waar ze de heer Kooij in een van de recreatieruimten examineerden. Begin februari werd de heer Kooij ernstig gewond bij een auto-ongeval. Hij bleek gisteren echter zover hersteld, dat hij toch examen kon doen, De heer Kooij slaagde en werd gelukgewenst door (op de foto) prof. drs C. J. van Eijk. ROOSENDAAL, vrijdag (ANP) De politie van Roosendaal vermoedt, dat de branden die in de nacht van woensdag op donderdag twee Roosen- daalse café's verwoestten, aangestoken zijn. De branden in beide café's zijn op verschillende plaatsen tegelijk ont staan. Bovendien waren de bewoners, toen de branden nog geen drie uur na elkaar uitbraken, buiten de stad. Ie mand die m de buurt van een det café's woont, heeft verklaard een ex plosie te hebben gehoord en nader hand een. man te hebben zien wegrennen. ALLICHT! Noteert u mij ais abonnee van De Schiedammer. Ik wil graag De Schiedammer 14 dagen gratis op proef. Adre Plaats:- Gironummer- Gemakkelijk. Het gewenste Kokje zwart maken, de bon invullen, uitknippen, in envelop doen en zonder post zegel opsturen naar De Schiedammer, Antwoordnummer I 705 in Rotterdam. „Kunst is namaak, dat weet iedereen". Een citaat uit de dialoog met zichzélf, die Hans Verwey schreef voor de uitnodigirug van rijn tentoonstelling in galerie „Design". Er staan nog meer van die mooie krakers in. Te mooi om ze niet te citeren: „Omdat schilderijen veelal In huiskamers van welgestelde burgers terechtkomen wordt wel eens beweerd, dat de kunstenaar een. lakei is van de bourgeoisie. Is dit *o?" „Dat sou best eens waar kunnen tijn." „Maar de polltlek-geën- gageerde kunstenaars dan?" „Ook hun werk hangt, staat of ligt iö deze hulskamers, arbeiders kopen geen kunst." „Is dit een reden tot Jammeren?" „Mis schien wel, maar wat helpt dat?" Tot slot nog even deze: „Is er een leven na de dood?" „Ja, kyk maar om Je heen." Ik kon niet nalaten even. te citeren. Tenslotte stuurt galerie Design niet alle Paroolabonnees een uitnodi ging. Toch wel jammer. Deze opmerkingen geven na melijk vrij duidelijk weer, hoe Hans Verwey tegeno ver kunst, dus ook tegenover zbn eigen werk staat. De betrekkelijkheid ervan, ziet hij wel in. De wat dubbelzinnige positie van de kunstenaar heeft hij ook wel door (arbeiders kopen geen kunst) en toch gaat hij door. Ja! En hij heeft nog gelijk ook. Verwey is er één, die schildert omdat hij het niet helpen kan. Of omdat hij het niet laten kan. Of om wat dan ook. Maar schilderen moet hij. Voor mij is zijn expositie er tenminste het duidelijke bewijs van. Ook al maakt iuj ogenschijnlijk lelijke schilderijen. Om te weten waar u aan toe bent, eerst even een omschrijving, Venvey's schilderijen zijn meestal twee- of driegedeeld. Zijn ze tweegedeeld, dan. be staan ze uit twee vlakken door één horlzonlijn ge- schelden en is er sterk de herinnering aan een la- schap met een hoge horizon, hoewel het kleurgebruik deze gesuggereerde deling (land-lucht) tegengaat In de schilderijen met twéé horizontale lijnen komt er naast „land" en „lucht" nog een derde element bij: een wand, een heg, een decor misschien. Tegen dit decor of op het land is een figuratie aan gebracht (meestal bestaande uit maar één element), die zich gemakkelijk herkennen laat (mens), soms met moeite (doosje?) of helemaal niet Een enkele keer zijn deze voorstellingen bovendien gewoon door gestreept oX half weggeveegd, alsof ze er niet toe doen. De schilderijen zijn opgebouwd uit tastende, verkennende penseellijnen. Toch is die lijn nergens zwak, slap of karakterloos. Het volgen ervan doet je beseffen, dat ze terdege wel doelbewust is neergezet. ïu zijn kleurgebruik Is Verwey matig, d.w.i. hij ge bruikt geen felle kleuren. Het zijn tussentonen van groen, blauw en terra. De verf is kennelijk verdund en a.h.w, sausend opgebracht, heel onzorgvuldig, haast slordig gedaan. De bewegingen van de kwaat over het linnen zijn duidelijk te zien. Dc opzettelijke bedoeling was wellicht bewust lelijke, anti-esthetische schilderijen te maken. Ze ilSUjk HANS VERWEY: Goed schilder hebben er tenminste alles van. Maar het merkwaardig ge Is, dat ze als geheel, als eindprodukt, heel moot en wezenlijk schilderachtig In de ware zin van het -/oord geworden zijn. Op de openingsavond heb Ik vrijwel de gehele avond tegenover een en hetzelfde schilderij gezeten. (Je kunt in Design namelijk zo heerlijk zitten meestal moet je staan op openingen), Dat schilderij een liggende figuur op een vlak boeide, on- danks de simpele voorstelling, steeds meer en werd gaandeweg mooier. In één ding is Verwey dus duide lijk niet geslaagd: het maken van lelijke schilderijen. Bij een eerste, oppervlakkige confrontatie geven ze die indruk wel. Maar na wat intenser verkennen be sef je, dat Verwey een schilder pur-sang is. Hij maakt schilderijen, die schijnbaar eenvoudig zijn, maar van een uiterste trefzekerheid. Er is heel veel aan voorafgegaan om hiertoe te komen. Het wordt onderstreept door wat Jan van Munster me op die openingsavond vertelde, namelijk dat Ver wey stapels tekeningen heeft, die volgens zijn zeggen zeer de moeite waard zijn. Jammer dat Verwey ze in „Design" niet toont. Dat hij een ras-schilder is, weten we nu. Verwey de tekenaar (en juist die is zo inte ressant zie Klink) kennen we helaas nog niet. Een gemis, dat hij maar snel herstellen moet. De Jongens van BK-Zuld (u woct wel Elenga en Elshout van de ultleendienst, de cantlnevoorstellingen en noem maar op) hebben weer eens wat; een gra- ffekcursus! Ik heb naar aanleiding van een affiche, die ik zag hangen, maar even voor u gebeld. Dat spaart u dan weer de moeite. U hoeft nu alleen nog maar te hellen om u als deelnemer aan deze cursus op te geven. Waar vind je zoiets, een grafiekeuvsus? "U leert etsen-maken, maar ook houtsneden en lino's. U bent zelf de magiër aan het bakje salpeterzuur. U heeft zelf de sensatie om uw eerste eigen els vanonder de pers te zien rollen. Hier zat u loch zeker op te wach ten? Welnu, noteer dan: Stichting BK-Zuid, Brede Hil- ledijk 8, telefoon 375268. De cursus duurt van 21 juni tot 21 september met wekelijks een les. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden. Kosten: zestig gulden voor de hele cursus. Komt neer op een 5 gulden per les. Daarbij komt nog het stukje zink en het papier. Bovendien hebben Elenga en Elshout het plan na afloop dc gemaakte etsjes m te binden erj ah boekje uit te geven. Tot ziens aan de Brede Hilledyki Het fieve tekenwereidje van Anke Engelse Een lief tekenwereidje. waarin de fantasie maar fiandartelt, dat is het werk van Anke Engelse. Tot 26 juni exposeert ze In de foyer van het Venster. Er gebeurt te veel in deze tekeningen om me aan een beschrijving te wagen. Neemt u echter van me aan, dat een bezoek een garantie is voor enige tyd fynkijkplezier beleven aan fantasierijke sprookjes achtige vertelsels. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). De eerste gistermiddag gehouden openbare vergadering van de Raad van Advies voor de ruimtelijke orde ning is door de regionale werkgroep toon brengt hy b. en w. op de hoopte van het feit, dat beat clubs onlangs kerkdiensten hebben verstoord en vervol gens vraagt hij oj het college „de geeigende maatregelen van de door een messteek do delijk getroffen 19-jarige jon gen op de Dam in Amsterdam, geschiedenis gaat maken. De foto dte ik bedoel en die stellig een inzending zal zijn voor (wil) nemen zodat hinder en World Press Photo, stond DE heer C. N. een curieuze groepering Ne- van Dis, de derlanders, waarvan ik geen overlast tijdens de kerkdien sten worden voorkomen door hetzij geen toestemming te verlenen aan. activiteiten die in de onmiddellijke omgeving van kerkgebouwen sullen morden uitgevoerd, hetzij op de reeds verleende cestetn- al- V sympathieke supporter benDat is êen. vertegen- Twee is, dat ik de zondagswet woordiger van de Staatkundig een anachronisme vind. Dit al- Gereformeerde Partij in de les neemt niet weg, dat ik ge- Rotterdamse gemeenteraad heel achter de heer Van Dis ■maakt zich ongerust over de sta. toenemende geluidshinder, De heer Van Dis vertegen- veroorzaakt door beatöandjes, woordigt een mmdeWieidsgroe- Hlij denkt uiteraard vooral pering, want zo mogen we de aan hinder- en overlasl tijdens Rotterdamse kerkgangers toch kerkdiensten en het is alles- wel noemen, Minderheidsgroe- zins begrijpelijk, dat hij met veringen hebben de eigen angst het beatfestival tegemoet schap veel kabaal te maken, ziet, dat van 26 tot en met 29 veel te eisen en af en toe wat in het Kralingse Bos wordt te dreigenEn de overheden gehouden. willen tegenwoordig wel luis- De heer Van Dis heeft over teren naar dc actievoerende een en ander vragen gesteld minderheden, die altijd bewe- aan het college van b. en w. ren meerderheden te vertegen- Hij dringt erop a an dat de be- woordigen. palingen uan de zondsgsuiet Van Dis en zijn Staatkundig nauwkeurig worden nageleefd. Gereformeerde Partij doet het De heer Van Dis behoort tot u?at kalmer. Op bescheiden woensdag in vrijwel alle kran ten. Op de foto zag men het slachtoffer op de grond liggen cnaast hem ccn langharige, bebaarde en intens hulpeloos kijkende man, dtc zijn hand op het been van de jongen had gelegd. Deze man beheerste de foto. Hij tcerd in geen enkel thans zodanige voorwaarden te foto-onderschrift ook maar ge stellen dat hinder en overlast noemd. wordt voorkomen?" U ziet, de heer Van Dis schreeuwt nieteist niet, dreigt niet. En wat hij vraagt is toch heel redelijk. Dat is zo de stijl van de SGP- SGP'ers plegen hun ge rechtvaardigde verlangens niet te ondersteunen met spandoe ken, spreekkoren, protestmar sen cn acties. De vraag is of speelgoedweekgehouden. Op tal van montéren zal het be- grip „spelen" aandacht krij gen, De pers is onder spel- en speeliti/or matte bedolven cn uit de stukken die ik kreeg ci teer ik dit tot nadenken stem mende stukje: „In Duitsland is er een wetenschappelijk insti tuut waar onderzoekingen ge daan worden op het gebied van speelgoed voor volwasse nen. In eerste instantie heb ben de medewerkers zich hier bij gericht op die groep van de bevolking, die nu over de meeste vrije tijd beschiktde bejaardenIn verschillende bejaardencentra is ui bewezen dat de gunstige invloed van het spel, en vooral het gezel schapsspel onmiskenbaar is: niNDS met worden parkeer- *3 plaatsen ooor invalide au tomobilisten gemarkeerd door speciale borden. De Verkeers dienst Rotterdam maakt hier de sfeer werd aanzienlyk ver melding van in verband met beterd, communicatiestoornis- het feit, dat in sommige bin- sen. werden hersteld. De men den ten onrechte de indruk is sen vonden vla het spel een gewekt, dat in Rotterdam de mogelijkheid om op prettige sinds december 1969 mogelijke, wettelijke parkeerplaatsrcser- ze voldoende gehoord zullen vering voor invalide autobe- worden op het Stadhuis. $iuurder$ niet wordt toegepast. r /AN 20 tot en met 27 juni V wordt in Nederland een HET is «iet moetlyk te voorspellen, dat de foto manier met elkaar in contact te komen. Er 10erd meer aan dacht aa» het uiterlijk besteed en de zorgen over eigen ge zondheid en andere problemen toerden mat teruggedrongen. Staelduin aangegrepen om in een brief aan de raad aan te dringen op het uitbrengen van een ongevraagd advies aan de regering over de kwes tie van het Staelriulïise bos. De werkgroep stelt, dat de bevol king van Rijnmond haar belangen bij de regering veilig had geacht, vooral op grond van een aantal jn de brief aan. de raad van advies geciteerde passages uit de tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland (1966). Zij stelt verder, dat minister Schut en staatssecretaris Van de Poel bij hun besluit het Staeldulnse bos op te offe ren voor de aanleg van een golfterrein m.a.w. de particuliere recreatie hebben laten prevaleren boven de' openbare de nota ruimtelijke orde ning met voeten hebben getreden. De werkgroep verwijt de bewind voerders weinig vasthoudendheid bij het aanbieden van de alternatieve ter reinen in Midden-Delfland en rondom de Rijnpoorthaven. Wijzend op de taak van de raad als communicatiekanaal tussen regering en samenleving verzoekt zij de raad een uitspraak te doen over het Stael- duinse bos c.q. een ongevraagd advies aan de regering uit te rengen. De werkgroep verzoekt dc raad te adviseren aan de regering: 1. terug te komen op de eerder ge nomen beslissing tot goedkeuring van de aanleg van een golfterrein. 2. zelf over te gaan tot aankoop of aankoop door natuui beschermende In stanties te stimuleren, 3. zonodig gebruik te maken van artikel 7 van de op 1 augustus 1970 van kracht wordende natuurbescher mingswet door het Staelduinse bos als beschermd natuurmonument aan te wijzen. (ADVERTENTIE) Van een fabrikant van een be kend merk matrassen (wij mo gen de naam niet noemen) kochten wij prachtige binnen veer matrassen, die U morgen In de aanbieding vindt 2-Persoons lichtgewicht binnen veer matrassen, met verend sta len interieur, fraai doorgestikt bovenblad, geborduurde border en luxe handgrepen, gemakke lijk hanteerbaar. De prijzen...,, die kunnen onmogelijk een be zwaar zijn! peraoons binnenvaar matrassen licht in gewicht superieure kwaliteit 120x190 cm 130x190 cm Vrijdagavond om 6 uur begint op dB 1e etage de verkoop van deze luxe 2-persoons lichtge wicht binnenveer matrassen, met prima stalen verend inte rieur, in fraaie kleuren goud en blauw en de maten 120 x 190 en 130x190 cm. Elke vrijdagavondtot 9 uur open Ook maandagmorgen epen Géén tel. of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1