ubilci end bedrijf schenkt geld voor studie milieuprobleem NAM WRAAK IN BLIJ DORP ROTTERDAMS DAGBOEK ^8 'Enige recht van student is het recht op studie' ROTTERDAM. RIJNMOND Communicatie-aanplakzuil Prof. Diepenhorst in Laurenskerk Premier De Jong: 'Maasvlakte Behoort tot territoir van Rotterdam' Oostenrijk te sterk voor Nederland FEEST MET BUITENLANDERS Een beetje actiemoe Bravenboer in opmars "Rector magnificus prof. mr. W. J. Slagrter gaf een historische beschou wing- over Laurentius. Na de bijeen-, komst in de Laurenskerk opende bur gemeester Thomassen de nieuwe so ciëteit „Huesca" aan de Voudelweg. ï>e openingshandeling bestond nit het lappen" van enkele glazerThler. Voor de ko mende .week staan diver se activiteiten op het lustrumprn- granuna van Sanctus Laurentius- Op het Schouwburgplein trad gisteravond de Rotterdamse 'politiemuziefckapel Hermandad op. Vandaag en morgen zijn. hier nnn-stop-shows met dans en muziek uit Joegoslavië, Spanje, Tur kije, Marokko .en Griekenland. Voorts zijn er exposities die de historische, Careen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Jk% jniilenmlijeenkoinst van lih$t verzekeringsconcern Stad Rotterdam gistermiddag in de I Doel en in Rotterdam Beeft Bet 1250-jarige concern een bedrag l.van 50.000 ter Beschikking ge loeid als startkapitaal voor een dat. zo mogelijk met nedewerking van Biologen, me- sociologen, economisten en ■Bnici eenstadie zal- maken n dë proBleznen der müïenBy- pnei;, President-directeur mr. D. G. na: jJEIiermee wiDeai we een J van de scBuld aan de Rot- nse gemeenschap aflossen, ners in 1720 werd "de stichting '/ons concert» in Botterdam trjij.de' gemeenschap mogelijk naakt, terwijl toen in 1927 de aatschappQ op de rand van fail- ssement balanceerde; de Rotter- J gemeenschap weer bij. ng, waardoor Stad Rotter- ___i;öta'ns één van de middelgro- ^e?r, gezonde' verzekeringson- "jaemingen in ons Tand is." aanwezigheid van prins Bern- en - -burgemeester Thomassen handigdfi mr. Postma het bedrag vjs /Prof. mr, W. J. Slagter. rector •agnifleus van "de' Nederlandse Eco- "Tusche Ho^eschool dn Rotterdam, ^«ebaar werd plotseling onöer- ind" door het nu wel bekende rille gefluit van de kabouters, die ifi-.vitt. de 'Doelen middels" een bord en weten: „De Utrechtse Kabouters Bgken.u.'*.j. :óf. Slagter rekende uit, dat voor ^totstandkoming van een dergelijk »uhiut'zeker ƒ20 miljoen nodig zou - - Dit instituut zou in samenwer- Jfmét: andere un i v ersi tel ten kun- worden- opgezet, waardoor voor 5;èerste maal een veelzijdige beaade- «g van het milieuprobleem worden. Hét personeel had '-ag van:/8000 ingezameld, dat ter toikking -wei-d, geateld'- van het Ne- eüamfcé Astma Fonds. feestelijk versierde Doelen ■de het personeel gisteravond nog g-feest. Erepenning van KNAS |roor mevr. Zonligt (Van.onze sportredactie) I-BOTTERDAM, zaterdag. De gou- erepenning van de Koninklijke erfandse Amateur Scherm bond is vegekend. aan mevrouw G. F. Zon- istenhoven voor haar vele ver laten voor de schermsport in het riet Rotterdam. Mevr. Zonligt is -etaresse van de scherm vereniging dracht Maakt Macht en neemt .ans tevens het voorzitterschap waar. Prins Bern hard gistermiddag bij de jubilerende Stad Rotterdam. Unks meivrouw .Feitb, ech^erxrte van een der commissarissen, en midden di recteu f .Postma. commerciële en technische aspecten van deze landen tonen. Maandag houdt Laurentius in het Bouwcentrum een congres over het verschijnsel „buitenlandse werkne mer". Sprekers zijn om. A. Dawson van het International Labour Office en dr.-H. J. van Praag verbonden-aan. de EEG. rrv. Andere activiteiten zijn een. auto- ralley, „elf-kroegenloop", cabaret en sportwedstrijden. DEN HAAG, zaterdag (ANP) Naar de mening van minister- president P. J. S. de Jong „li-gt het voor de hand dat de Maas vlakte. die aansluit bij het Eiiro- poortgebied, tot het territoir van Rotterdam behoort".* De premier zei dit gisteren na af loop van de vrijdagse vergadering van de ministerraad, waarbij hij meedeel de dat de raad zijn fiat heeft verleend aan de totstandkoming van een wets ontwerp tot gemeentelijke indeling van de Maasvlakte. Volgens dë heer De Jong is het ln verband met de ontwikkelingen, die zich op de Maasvlakte voordoen, van belang dat deze zo spoedig mogelijk gemeentelijk wordt ingedeeld, opdat omtrent bevoegdheden van gemeente lijke.organen met. betrekking tot dat gebied zekerheid zal bestaan. Daarin voorziet dit wetsvoorstel. Bij de voorbereiding van dit voorstel is aanvankelijk overwogen, dit deel te doen uitmaken van een plan tot ge meentelijke herindeling van Voorne. Putten en Rozenburg. Daarvan is ech ter afgezien, omdat, de behandeling van zulk een meeromvattend plan. ïn verband met het complexe karakter, naar verwacht mag worden, langere tijd in beslag zal nemen. Dit urgente voorstel is eenvoudig van aard en kan zonder bezwaar, los van bovenbedoeld meeromvattend plan worden behan deld- Het stelt, behalve de grens van Rot terdam aan de zeezijde, méde de grens tussen Rotterdam, en Oostvoorne vast Laatstbedoelde grens is zodanig ge trokken. dat de „verkeersdrieboek' ten westen van de dam In de Brielse Maas mede op gebied van Rotterdam zal komen te liggen. De gemeenteraden van Oostvoorne en Rotterdam, alsmede het dagelijks bestuur van Rijiimond. hebben met dit I voorstel ingestemd, aldus premier De Jong. Van een medewerker ROTTERDAM, zaterdag Het tn het kader van C"70 door het Nederlands Handbal Verbond georganiseerde drielandentoernooi tossen de teams van West-Duiteland, Oostenrijk en Oostenrijk (IIZO) mts een voor beeld van boe veldhandbal gespeeld moest worden, met de Oostenrijkers als beste propagandisten. Nederland heeft nog nooit kans gezien een interland tegen Oostenrijk tc winnen en de voorbereidingen wajren niet van dien aard geweest, dat er deze keer op een zege ge hoopt mocht worden. .Toch gingen de Nederlanders met doelpunten van Hofland en Suurenbroek' vlot van start, maar de Oostenrijkers kwamen sterfc terug én stonden bij! de rust reeds met 94 voor. In de tweede belfit was het van het zelfde laken een pak. Een beginfase, waarin de oranjemannen de toon aangaven en door schoten van Janssen, Sondaar en Suurenbroek •zelfs «at 79 Inliepen, maar dearna was heli weer al Oostenrijk wat de klok sloeg. Het liep tot 18—8 uit, al vorens er weer enig vuurwerk van Nederlandse zijde kwam. Doelman John van der Pluym van de Rotterdamse Meeuwen, die in de •tweede helfthet Nederlandse doel verdedigde en daarmee 2ijn debuut tn het- oranjeteam maakte, wisselde ®eer sterke' met enkele zwakke momenten af, maar maakte bepaald niet de indruk de mindere te zijn van Henk Drent, die In de eerste helft onder de lait stond. Suuren- broek was mot vier doelpunten met 8 treffers en Juranltsch met- 6-de 'beste schutter/"" Wim Bravenboer op weg naar de zege Sn de Ronde van Blijdorp. f— door. WIM WEEDA Een nieuw C'70-evenement ging gisteravond van start: de' manifestatie voor en met gastarbeiders uit: vele landen op hetSchouwburgplein. Tot en met morgenavond zal er*op het plein heel wat--te beleven zijn. Muziekgroepen, marktjes,.folkloristische dansen, enz. De' verwachting is dat in het totaal eïrea "15.000 gastarbeiders naar het; Schouwburgplein- zullen komen. Het w8s vrij koud gisteravond, waardoor de belangstelling van zowel de gastarbeiders als! de Rotterdammers niet overweldigend was. Gedanst werd er "echter wél. Op een podium dat midden op het plein is opgetrokken. De foto toont een momentopname van de Griekse groep „Appolon". Ook trad een Spaanse dansgroep op. ROTTERDAM, zaterdag. Er was voor Jaap Schelling niets aan te doen: Wim Bravenboer kreeg zijn reyanche. Een revanche, die Jaap Schelling hem nog verschuldigd was voor de nederlaag yan ver leden week vrijdag in Delfshaven. Toen werd Wim. in de voorlaatste ronde door een lekke band kansloos. Maar nu, in de snelle Ronde 'van Blijdorp, was er niets aan de superioriteit van Bravenboer te doen. Elke jacht regelde hij, zette het verloop ervan naar zijn hand en in de /eindsprint was hij de snelste. Sneller dan Gerrit de Wit, die 'hém al eens had geklopt,-doch nu geen kans kreeg dit huzarenstukje te fter- halen, en ook 'sheiier dan Schelling, die a!s derde eindigde. Prof. Querido geefl opdraclit terug ROTTEEDAM, zaterd», (ANP) Prof. dr A. Querido beeft aan de mi nister van onderwijs en wetenschap pen en de staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid ontheffing gevraagd van rijn opdracht tot „on derzoek naar de wijze waarop de or ganisatie en de planning van het me disch wetenschappelijk onderwijs kunnen worden verbeterd." Begin maan heeft hij een eerste memorandum, die een verkenning van de problematiek weergeeft, aangebo den. Sindsdien .hebben de werkzaam heden stilgelegen. ..Omdat velen van degenen die bij de betreffende problematiek betrok ken zijn ten onrechte menen dat de werkzaamheden voortgang vinden, heb Ik het besluit genomen otn. ont heffing van de opdracht te vragen," zo heeft prof. Querido laten weten. Jeugdtoerhooi van De Mussehen ROTTERDAM, zoterdag De Mus? schen organiseert morgen op zijn terreinen aan de Oldegaarde een jeugdtoernool voor spelers tot en mei .21 jaar. De deelneménde verenigingen zijn CW, DHZ, Leerdam Sport, j/CS. Coal. Laakkwartier. Lugdunum, Over maas, Papendrecht en De Mussehen, Het- toernooi begint om kwart over tien met een vlaggenparade. Dirk- Nijs. erevoorzitter van De Mussehen; heeft de^leiding van het evenement. e:ëchmmurvïcatie-zulJ" van André Voltëiï op het Stationsplein ziet er bpeeris veel aardiger uit. De rood-gemeniède stalen constructie is eïnde- fijkZgebruikt waarvoor hij bestemd- v/as; als .aanplakzuil. Tientallen bffiches van het Holland Pop Festival zijn' er opgeplakt en dat doet het erg goed. TN mijn rubriek van gisteren stelde x ik de heer C. N. van Dis en zijn Staatkundig Gereformeerde Partij ten voorbeeld aan de schreeuwerige, agressieve pressiegroepen, di'e als pad destoelen uit de grond rijzen. Ik maakte een vergelijking tussen de be seheiden manier van aandringen bij de overheid wat betreft zaken die de SGP ter harte gaan en de blafferige toon van allerlei actiegroepen. Wat dit laatste betreft werd ik prompt op mijn wenken bediend. Bij de post vond ik een epistel van de Rotterdamse werkgroep „Krftiese Ou ders", een werkgroep die ijvert voor verbetering van het onderwijs. De werkgroep heeft vergaderd en een motie aan b. en w. gestuurd. Dat gaat zo: „De Rotterdamse werkgroep „Kri- tiese Ouders" voortgekomen uit het discussleprojeet samenscholing van het Nivon bijeen in vergadering eist!) van het college van b. en w. "en de gemeenteraad:.. En dan volgt er een opsomming van eisen. De eisende toon is mode geworden bij groeperingen die proiestgeschriften sturen naar overheidsinstanties. Nooit vertellen deze actiegroepen wat er gaat gebeuren als de overheid hun ei sen «iet inwilligt. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik begin zo langzamerhand ac- tiemoe té worden. Moe van al die groeperingen, die de maatschappij willen hervormen, pretenderen maat schappij-kritisch te denken (een lof- "jwel uit ae over- i benau- TAÊ Middelbare Meisjesschool aan de Mecklenburglaan bestaatniet meer. Vandaag hebben oud-directri ces. oud-docenten en oudleerlingen tijdens een reünie van de school af scheid genomen. Dat was vanmorgen, 's middags was er een receptie en in De Doelen wordt vanavond tenslotte toch nog feestelijk de school ten grave gedragen met een „grote avond" met bal en de revue „Met diepe Droef heid". Het middelbaar onderwijs voor nrelsjes heeft de honderdjarige leeftijd niet kunnen halen. Door de Invoering van de Mammoetwet kwam een einde aan het zelfstandige bestaan van dit soort onderwijs. Van de jaren 1872 tot ongeveer 1930 was de middelbare meisjesschool de instelling van een goede basis van algemene ontwikke ling voor de geëmancipeerde jonge vrouw en .tevens een uitstekende vooropleiding voor de M.O.-studies. Later werden aan de MMS de over zes schooljaren gespreide opleiding 6-jarige HBS-B .en de gymnasium-op leiding toegevoegd, zowel aan de eer- ste school aan de Witte de Withstraat als aan de tweede aan de Mecklen burglaan. TAP de algemene begraafplaats Crooswijlc wordt zaterdag 20 juni (aanvang 15.00 uur) de jaarlijkse her denking gehouden van de wereld vete ranen. Ongeveer 22 miljoen oud-strij ders in 52 landen houden soortgelijke herdenkingen.. In Rotterdam vindt de plechtigheid plaats in samenwerking mét het" Comité Samenwerkende Mili taire Organisaties, waarbij nagenoeg alle bonden en verenigingen van oud-militairen zijn aangesloten. Er wordt een krans gelegd aan de voet van het monument waaraan door middel van bedrukte linten de namen van de deelnemende organisaties zijn vermeld. Medewerking wordt ver leend door Rotte's Mannenkoor en de Tamboers en Hoornblazers van het Korps Mariniers. Spreker is dr. F. J. Krop, burgemeester van Bleiswijk en voormalig Ud van de Rotterdamse Ge meenteraad. Verzamelen om 14.30 uur achter het hek bij de ingang van de begraafplaats. zwEirvsrboden worden weer alom genegeerd. Voor de overtreding .op deze foto is er dit ex- M'sschlen spande Büjdorpwat en- thcus-asms en drukte betrof, wel de krocri van wat tot nu tde in Rotter dam t?r gslzgsnheid van C70 aan wielerronden is verreden*. Het span nend? vr.rloop erkts dit enthousias me 'n de ha-.d vooral !n de laatste k'-iom :irrs. tos-a door sch'chtige dc- marragzs ie err held in .de kopgroep van vijf r?c«crs vr-ri vrrrtoerd en. warrd—r de a?h:-rvolgers naderden, steeg de spanning ten top'. Erg veel u'.iva'ltrs waren er ditmaal niet. Het parcours was bijzonder snel en het was dan ook heel moeilijk het kaf van h*t koran te schelden. De eer dz ar/.maler van da besllssinde ont snapping te 2ijn geweest, komt Jaap Scheming toe. Na vele ronden de laat- sta man van hrt peloton te zijn ge- werst - er v.-as een verschil van -*d-a tv-? en kpp-rn ste art van het peloton kroop hij na' circa dertig km rijden uit zijn schulp. Hij krs-g :n zést? /oste~t!e Van Leeu- v-ra. T«gi en Bakker met zich mes. De Y7It zag de ernst van de si- tra/- In ra Van Dong<-« -**n v. d. Meyden in zijn spoor, streek hij op de kop'rprrs rrrr. 7 b Bravenbozr moest daar vanzelfsprekend ook bij zijn en cmdat hij de greie favoriet was in de groep, verwekte zijn actie hësl wat rumoer. Tern de rock was opgstrokkei lagcn^elf renners op kop. ^•es. d rr*t. """a-iT.-ev-'tn, v. d. Br.'*'"- e '--.* ---rr. echter docr U"i d? groip kwam ccrs-t Rud: Lie- brochts vergeefs proberen de kop te b.-ra'kcr, Hij faalde cvenv/el. Na hem volgde een betere poging van v. d. Hosk. Korvs'maïs, W.'m Lisbrechts en Van Steenis. Even voordat de kop groep op het grote peloton neerstreek w:sl d't vle-tal aansluiting bij de kop groep t= krijgm. Na. enk-!® demarrages wisten zich r: het r- "'"Cer immens g-rte -:"-tr- "r rrrkrn. Vi'f ervan F- Va*) r d m-chien om -'fü-n. d- z-sde. Slings, had een^ ronde achterstand. ks-c e"g r.'-h v>'; ri® anderen los te ruk'-.cc.stond ook de anderen geen ruimte toe. Hij kon mat recht vertrou wen. op zijn scherp® eindsprint. Dz uitslag: J- Schelling 's-Gravendeel); Zzy."?" '7-e- "cazi: f. A. v. d. Hoek (Dirks and); 6, C..v. d. Meyden (Hutters- "lj. Tf?e'■-.• c (Va-rdh'en): c. S. van Dongen (Middeihamte): 9. J. v. d. re-ü J0. W. va-® Steenis tHooZ Blokland)11. C. Smit CRotterdam); 12. "eyste- (Schiedam); 13 W. Lle- brechts <V)aardingen); 14. B. Jones (Engl.): 1». 3. '"-a (Alblaaserdam): 16. H. Lam- mers (Rotterdam); 17. F. Lagterop (Am- sïertlflr-"»: IB. H. Ferfors (Rotterdam): 19. R. Eiebrec ('t Zand). Klassement Par ooi-fiets ROTTERDAM, zaterdag. De Ronde van Blijdorp heeft gister avond in de kop van het klassement voor de Faxoolffets heel wat. beroe ring verwekt. Leider Leo Boose en nummer twee Rudi Liebrechts, misten de trein en Wisten zich niet by de eerste vijftien te plaatsen. De opmars van Wim Bravenboer te zeer duidelijk. Hij kwam van de zevende naar de vijfde plaats. Een Plaatswinst, die minder beroering- verwekt dan de puntenwinst. HU kwam lieht twintig punten- dichter by de koploper. Van Leeuwen kwam met zijn vierde plaats naast Rndi Liebrechts op de t -'aats. De stand in de kop van het klas sement is nu: 1. L. Beose. 75 punténj' 2. Rndi Liebrechts en Van Leenwenl beiden 67 punten; 4, De Wit 62 punten; 5. Bravenboer 56 punten;! 6. Koster 52 punten; 7.. Schelling 48" punten; 8. Wim Liebrechts 45 S. Van Steenis 42 punten: 10. Van Dorth 37 punten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1