ii brand Iwm PPR GAAT PRATEN MET GROEP AR-RADIKALEN Kunsten aarsfederatie wil structuur wijzigen Conflict tussen Heath en Powell laait fel op aan vooravond van Britse verkiezingen V D praat met Grand Bazar over overneming Balletdanser Iril Gadescov (76) overleden RNG-lening ruimschoots geslaagd OORZAAK AFBRANDEN JACHTHUIS DAMLUST LEERSUM ONBEKEND Bevolking steden Zuid-Holland in 1969 teruggelopen Voorzitter van JÖVD uil ©'66 Mmieiïlialexi isi coalitie BBK NIET GEROYEERD ALS LID LDC wil invloed op kandidaat stelling VVD Vauitas-tentoonstelling in Leidse Lakenhal Nieuw stuk van Peter Shaffer bij Globe xpt: Dit is het recept: Kaasfonduevan Nederlandsekaas. k oo. Overheid steunt werkgevers die ontslagen 50'ers in dienst nemen Pleidooi voor actie tot behoud van Hervormde Kerk Jongeren willen in leiding van voedselcongres Meerderheid van congres is legen opheffing Israël wil expositie Cliabot overnemen «K, pagina 4 - *5 Juni UW LEERSUM, maandag Bij een lelie uitslaande brand omstreeks drie uur zondagochtend in restaurant Jachthuis Damlust te Lecrsutn zijn de elfjarige dochter van de eigenaar. Kathricn Gerritsen en haar achttienjarige nichtje, mej. J. Vr er woerd nit Zoelcn (Betuwe) ora het leven gekomen. (Van onze economische redactie) MAASTRICHT, maandag Vroom en Dreesmann onderhan delt op het ogenblik over een eventuele overneming van dé Ne derlandse afdeling van het Belgi sche warenhuis-concern Grand Bazar de Ia Place Saint-Lambert. De besprekingen, die nog steeds niet in een vergevorderd stadium verkeren, beperken zich uitslui tend tot het feit of er inderdaad een basis voor overaemingson- derhandelingen bestaat, zo ver nemen wij van de directie van Grand Bazar. Het Belgische concern wil zijn Ne derlandse afdeling graag aan een con current overdoen als gevolg van de verliezen die er de laatste Jaren zijn geleden. Zo verloor Grand Bazar (dat vestigingen heeft in Maastricht, Eind hoven, Heerlen en Geleen} vorig jaar ƒ4,2 miljoen. Be directie vindt dit te voél, vooral ook omdat het moederbe drijf van plan is volgend jaar Sn Bei- gift zelf grote investeringen te verrich ten. „Wi] hebben niat voldoende geld Om op twee paarden te kunnen wed den," zo luidt het swunsntaar van Grand Bazar. Als de Onderhandelingen tot een po sitief resultaat zullen lelden, dan bete kent dit dat het laatste Belgische wa renhuis zijn afdeling in Nederland heeft afgestoten. In de afgelopen jaren Werd Priba overgenomen door Vroom en Dreesmann on werd Galories Mo demes aan De Bijenkorf verkocht. Eon reden voor het feit dat de Belgen zich geleidelijk uit Nederland terug trekken zeggen deskundigen kan zijn dat de Belgen „te weinig begrip hebben van hoe de Nederlandse con sument benaderd moet worden." Aio de onderhandelingen met Vroom en Dreesmann niet afgerond zullen worden, dan moot er sterk re kening mee worden gehouden dat Grand Bazar 2ich tot andere waren huisconcern s zal wenden. BEN HAAG. mna:ir!ag (ANP) - Zoals al enkels jaren het geval ia, {B ook in löös de bevolking van do ste den en stedelijke gebieden van Zuid- Holland teruggelopen- Het aantal in woners van de hole provincie nam ochtCr too met ruim 25,000 tot 2.968.670. In 44 van de 153 gemeenten werd een vertrekoverschot geboekt, met als uiteindelijk resultaat dat er bijna 3000 mensen meer vertrokken dan er zich Vestigden. Er was een natuurlijke be volkingsaanwas van 28,003 personen. Mevrouw Gerritsen kon op het nip pertje ..worden gered.' Haar man had kort tevoren de zaak verlaten om nog enkele late gasten, die een feest van de jubilerende Oranjevereniging had den meegemaakt, naar huig te brengen. „Damlust" brandde geheel uit. De oorzaak van de brand is onbekend. Het vuur werd ontdekt -door de en kele huizen, verderop wonende heer C. A. "W. Klerk, Omstreeks drie uur hoorde hij «en geknetter van vuur. Toen hij uit zijn raam keek, zag hij de vlammen uit Daznlust slaan. On middellijk liep hij erheen. Aan de achterkant hoorde hij mevrouw Ger ritsen, die zich op een platje bevond om hulp roepen. Zij durfde niet naar beneden t>e springen; de heer Klerk wist haar met behulp van een ladder op de begane grond te krijgen, Het dochtertje en het nichtje, dat in de zaak als hulp werkzaam was, kon den niat meer worden geregd. De brandweer uit Leereum, die zeer snel met groot materiaal ter plaatse was, kon alleen voorkomen, dat de naast „Bamius'/' gelegen panden aan de Rijksstraatweg door het vuur werden aangetast. Omstreeks vijf uur In de ochtend vond de brandweer het verkoolde li chaam van het meisje. Mej, Yerwoerd, die in een kamertje naast de keuken sliep, is door verstikking om het leven gekomen. De brand trok veel belangstellen den. Ook zondag kwamen honderden naar Leersum om te kijken naar de verkoolde resten van heli restaurant. DALFSEN, maandag (ANP). Drs. D. J. D, Dees, voorzitter van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, heeft za terdagochtend op hetvoorjaars congres van de JÖVD jn Dalfsen gepleit voor een coalitie van con fessionelen, liberalen en D'66. Zo'n coalitie moet In staat wor den geacht op basis van een her vormingsgezind program de rege ring een profiel te geven, dat dui delijk contrasteert met het ge zicht van de kabinetten, welke we het laatste decennium hebben gekend, aldus de heer Dees. Samenwerking tussen WD en D'flÖ is voor de JOVD-voorzittcr temeer Welkom, omdat op het gabled van de mocratisering van de samenleving o« de geestelijke vrijheid de WD (getui ge het Liberaal Beraad) en D'Qö (ge. tui ge haar program) wensen en ver. lengeiis hebben dlo essentieel anders zijn don bij de confessionele partijen. Dit bleek onder meer uit het amende ment aourtsen ten aanzien van de de mocratisering van de bestuursverkie zingen bij de PBO's. dat steun vond onder moer bij PvdA cn D'66, maar niet bij de confessionele partijen. De heer Dees noemde deze houding van de confessionele partijen zeer „onfris en hypocriet", omdat de ARF-er Boersma het amendement een aantasting had genoemd van de fun damentele spelregels tussen coalitiege noten. De hoer Dees herinnerde eraan, dat de democratisering van de PBO reeds in 1940 door de VVD In het par lement werd bepleit. Op het terras van 't Jachthuis Damlust te Leersum was de brandweer zondagochtend uren lang bezig met de na blussing. (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, maandag Bij de Federatie van beroeps veron.gingcn van kunstenaars overweegt men een wijziging van de structuur. Op een za terdag in Ains.erds.rn gehouden ver gadering van de Raad van afgevaar digden is besloten dat alle zestien r i •DEN HAAG, maandag (ANP). De eertijds wereldberoemde danser en choreograaf Irll Gadescov is zaterdag middag jn het ziekenhuis Bronovo jn Don Haag op 78-jar1ge leeftijd overle den. Iril Gadescov werd op 15 januari 1894- in Leiden geboren als Richard Vogelesang. Zijn eem« dagopleiding kreeg hij In Den Haag. Bij het begin van de eerste wereldoorlog vertrok hij via Londen nanr Amerika, waar h(j eerste solo-danser werd bij de Metro politan Opera in New York. Na een korte terugkeer in Neder land (waar hij mot o.a, cabaretier Jotm-Louls Plsulsse optrad) ging Ga- deBcov in 1018 weer naar d& Metropo- liten, waarmee de periode van zijn grote roem begon. Hij vierde ook triomfen ln Europa, waarbij hij ontel bare volle zolen trok In Wenen, Ber lijn, Kopenhagen, Stockholm cn ja renlang in Parijs, waar hij ook een balletschool leidde. In 1037 trok hij zich terug uit het actieve dansen cn opende een balletschool in Den Haag, In 1962 hield hij ook daar mee op. Iril Gadescov werd nog gehuldigd by zijn 70ste en zijn 15ste verjaardag. aangesloten beroepsverenigingen vóór 1 november een ontwerp kunnen in dienen. Op een op 12 december te houden congres zullen de modellen worden besproken. De overwegingen die tot dit plan leidden zijn dat de Fe deratie meent dat zij naast beharti ging van ledenbelangen een taak heeft bij hst tot stand komen van een alge heel cultuurbeleid. -Het royementsvoorsfcel tegen de Beroepsvereniging van beeldende kunstenaars (BBK) is op de vergade ring ingetrokken. Het voorstel dat da teert van januari is gedaan omdat de Federatie bezwaar had tegen de wijze waarop de BBK tegen de Federatie heeft geageerd. De BBK'63, eveneens beroepsver eniging van beeldende kunstenaars. toegelaten tot de Federatie, evenals de Algemene Nederlandse organisatie van uitvoerende kunstenaars (ANOUK). De heer Jan KassSes is ingevolge een aftredingsrooster geen voorzitter meer. Hij wordt, met het oog op de plann&n voor wijziging van de struc tuur niet varvangen. Hel. voorzitter schap zal, hetzij door de vice-voorzit ter, hetzij bij toerbeurt worden waar- genomen. AMERSFOORT, maandag. Dc voorzitter van het Liberaal Democra tisch Centrum binnen de VVD, drs. Luigl vun Leeuwen, heeft zaterdag op do algemene deelnemcravergadcring van het LDC in Amersfoort pplelt voor een ombuiging van dc mentaliteit die van de VVD uitstraalt. Daarvoor is volgens hem in de allereerste plaats een vernieuwing nodig van de Twee de-Kamerfractie van de VVD. Het LDC-besiuur wil dan ook voorstellen doen met betrekking tot de kandi daatstelling. Dra, Van Leeuwen meende dat het op het ogenblik mogelijk ia te koersen naar „een liberale volkspartij die dubbel zó groot is als de WD', Be zinning op de politieke toekomst van het liberalisme Is volgens hem ook noodzakelijk omdat „de aanvankelijk - vprfriss-entb vernieuwingsaktie" van D'8G als gevolg van „het door haar gedemonstreerde Isolationistische aca demisch intellectualisme nu reeds be landt in hot moeras van allerlei snip per partijtjes". Drs. Van Leeuwen noemde dat ,,bo treurenswnardig". Hij meende dat een grote liberale volkspartij wurwelllk la om ln Europees en nationaal verband liberale Invloed te versterken en be houden. Hij 2el dat dc Kamerleden van die liberale volkspartij ln hun vaandel een groot gevoel voor de no den van de minderheden in onze sa menleving cn vergroting van de leef- baröhcid in ons land moeten schrij ven. (Van onze kunstredactie) LEIDEN- maandag. Onder de ti tel „IJdelheid der IJdelheden wordt in het Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden van 26 juni tot 23 augustus een tentoonstelling gehouden van Hol landse Vanitasvoorstellingen uit de 17de eeuw. Vrijwel alle Hollandse schilders uit dc 17de eeuw hebben werk gemaakt waarin met verwijzing naar de beken de tekst uit het boek Prediker wordt gewezen, op de korte duur van het aardse leven en op de naderende dood. Ook geleerdheid, rijkdom, het verzamelen van schone zaken en al lerlei aardse genoegen worden ont maskerd. Een aantal uitgesproken voorbeel den van dit genre, van o.a- Rem brandt. Dou, Lievens, Jan Davidsz, de Heem, Jan Miense Moleneer en Pieter Claesz. u;t binnen- en buitenlandse particuliere en openbare verzamelin gen is in Leiden bijeen gebracht. (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, maandag Het zuidelijk toneel Globe opent zijn nieu we seizoen op 11 september in Tilburg met cle première van Peter Shaffers stuk „Black Comedy" dat dateert van 19G5. Het stuk wordt voorafgegaan door de eenacter „Private ear", even eens van Shaffer. Een ander eigentijds stuk is „Live like pigs", van John Arden dat op 6 november in Bredn in première gaat. Nieuw ook is bet programma „Vier ln één", bestaande uit drie eenacters van Teirenee McNally en een eenac ter van Jules Feiffer, Première op 13 november. Voorts gaat Globe „De kersentuin" spelen, von Anton P. Tsjechow, pre mière op 2 oktober in Eindhoven. Shakespeares „Othello" gaat op 1 ja nuari eveneens in Eindhoven in pre mière. Op 5 maart wordt in Tilburg de eerste opvoering gegeven van „De twee wezen", van D Ennery en. Gor men. (ADVERTENTIE) matfWCXBam i ii rü^riMnmi—in Pt/Tin Oaauelon inwrijven met knoflook. Dan 4 dl halfdroge witte wijn in de pan verwarmen tot de wijn gaat bruiaon, Vervolgens 600 gr fijngesneden Jong belegon Qaudae toevoegen, goed roeren en weer aan do kook brengen. Binden met maïzena, op smaak afmaken mot zout, poper, nootmuskaat en wat kirsoh. sgen. Binden me ''..V.visr (Van onze correspondent) LONDEN, maandag De Britse Conservatieve partij is de laatste drie dagen voor de verkiezingen ingegaan met voor iedereen zichtba re meningsverschillen in eigen gelederen. Oppositieleider Heath die blijft weigeren de rivaal in eigen kamp, oud-minister Enoch Po well, uit de partij' te zetten of zelfs maar ondubbelzinnig te veroor delen gaf gisteren een verklaring uit waarin hij de „eenheid van de natie" voorop stelde én Powell, zonder hem te noemen, beschul digde van •„afleidingsmanoeuvres". Powell sprak afgelopen zaterdag in Birmingham over „hele volkeren" die worden „gehersenspoeld" tot zij let terlijk denken dat wit zwart is en zwart wit. Engelands vijanden, zei hij, moeten hun geluk niet hebben op- gekund. toen zij het aantal kleurlingen zagen stijgen bot bijna twee miljoen in de Britse steden, waar zij instrument worden van deze „slechte krachten". Zelfs partijleiders kunnen zozeer in de bah raken van de vijand, aldus Po well, dat zij hun slagzinnen „racis tisch" en „onchristelijk" overnemen en toepassen op collega's met wie zij hun leven, lang hebben samengewerkt. De conservatieve leiding razend over deze „dolkstoten in de rug' erkent' nu waar Powel! op aanstuurt. Heath moet tot •vrienden hebben ge zegd, dat, wat ook zijn eigen toekomst Is, hij ervoor zal zorgen dat Powell nóóit leider woröft, Zolang de Conser vatieve Legerbui sfractie hierover be slist lijkt dit inderdaad uitgesloten. Lachende derde Labour is bij dit alles lachende der de en alle Laboursprekers wijzen op de scheuring in de Tory-partij. La bour kreeg vandaag opnieuw steun van de Gallup Poll, die de socialisten in vijftLg „zwevende" dus doorslag gevende districten doet uitlopen van 3 tot 7 pet. Daarentegen had Gal lup de dag tevoren in een landelijke peiling halvering vastgesteld van de Labour voor sprong van 5 tot 2.5 pet. Ia één ding zijn alle polls het echter eens: Labour ligt duidelijk voor. (Van onze econ, Tedacüo DEN HAAG, maandag. Het mi nisterie van uociale zaken gaat aah werkgevers die ontslagen werknemers van boven de 59 jaar vac Beckers Haardcnfabrick en Spandon In dienst nemen, een subsidie geven van 35 procent van de loonkosten gedurende éên jaar. Dit nieuwtje gebeurt op initiatief van het directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening, dab onder het mi~> nisterie van Sociale Zaken ressorteert. De nieuwe regeling moet als een proef woraan beschouwd en geldt uit sluitend voor oudere werknemers die al enkele maanden bij het arbeidsbu reau staan Ingeschreven. Het ministe rie probeert op deze manier het voor de werkgevers aantrekkelijk te maken om de oudere werknemers in dienst te nomen. UTRECHT, maandag „Er zal in de vele hervormde gemeenten waarin met financiële problemen wordt ge worstel d, een systematische actie op touw gezet moeten worden, waarbij Ik denk Ran een soort landelijk appèl op allen, dfc er prijs OP stellen dat dc Ne derlandse Hervormde Kerk niet uit de Nederlandse samenleving verdwijnt1" Dit zei mr J. W. Herbers. voorzitter van dc Vereniging van Kerkvoogdijen En de Nederlandse Hervormde Kerk, zaterdagochtend bij de opening van de algemene vergadering van deze ver eniging ln Utrecht die ln het teken stond van het 50-jarig bestaan, „Ik ben ervan overtuigd dat er vele her vormden zijn die, mits op de juiste wijze benaderd, aanzienlijk meer wil len bijdragen dan tot dusver", aldus de heer Harbei-s. Hij noemde als gunstig teken de grote belangstelling, ook van vele jongeren, voor de algemene kerk vergadering van de Nederlandse Her vormde Kerk- DEN HAAG, maandag (ANP) Een aantel deelnemers aan het inter nationale voorctmgres van jongeren, dat dit weekeinde ln Den Haag is ge- honden, wil de wereldvoedselorgani satie FAO vragen jongeren op te ne men in de stuurgroep van het tweede congres van de FAO, dat in Den Haag wordt gehouden. Bovendien willen z(j de PAO vragen, een van hen een ..al ternatieve" openingstoespraak te laten, houden. Twee andere voorstellen die ln de algemene vergadering van het jongercncongres aan de orde kwamen, waren: op de jongerendag van het wereldvoedselcongres, vrydag 19 juni, geen panelidiscussie houden, maar een algemene discussie; en aan de FAO vragen jongeren aan te stellen als vi- ce-voonitters van de acht werkeonw missies van het wereldvoedselcongres. Vijf commissies, die gedurende twee dagen over zo goed als alle aspecten van de wereldontwikkeling hebben gesproken, hebben rapporten uitge bracht aan het jongerencongres. In de rapporten kan een aantal van de prio riteiten van dc Nederlandse jongeren- delegatie, opgesteld op het nationale jongercncongres in Amsterdam op 11 april, worden teruggevonden. Met name de eerste. luidend: „De FAO steunt zoals alle andere VR-orgnaisa- ties met haar politiek neutrale opstel ling uitsluitend heersende politieke stelsels." Dit betekent volgens de jon geren dat het karakter van de FAO kapitalistisch is. Dat het kapitalisme de derde, wereld uitbuit staat in weer anderg rapporten te lezen, met name waar het gaat over handelsstructuren en gebonden hulp. Enkele eisen die de commissies willen stellen: „Alle schul den van de arme landen moeten door de rijke worden kwijtgescholden"; „fi nanciële hulp moet in het vervolg gra tis zijn" en „de arme landen moeten voorkeursregelingen krijgen voor al hun goederen." Weer een lening op stapel DEN HAAG, maandag De 8,26 procent 8-jarige BNG-lening van 100 miljoen waarop afgelopen vrijdag kon worden ingeschreven blijkt ruimschoots te zijn geslaagd. Op de toewijzing moet een zeer belangrijke reductie worden toegepast, zo wordt meegedeeld. De BNG maakte tegelijkertijd be kend dat er weer een lening zal worden uitgegeven en wel tegen 8,75 proeent met een looptijd van 20 jaar en een omvang van opnieuw 100 miljoen. Dq koers van uitgifte zal op 23 juni vóór beurstijd worden be kendgemaakt. ;-;KE R k ELI JKE; HEROfPÈ Kg Ned. Herv. kerk: ber. te Nod er-Lang broek en Serwjonrewoerd A. W. v.d. PU)», Land. te Katwijk aan Zoa, to Spljkcnlsse w. Si rag te Rotterdam-Z. bed. voor Vee- nendaal J. Smit te Soest. G®r- kerken vrij gem. J bei\: te Uithuizen P. Docfdens te Rozenburg. Ger. gem.: ber, te Waeclmonde 1. Mlttsdcrs, Parui. te De Meem. bed. voor Bameveld F. Blok te pirksland, voor Clifton USA J. C. Wcststrate te Mellukerk, voor Patterson New Yersey VS. D. Hakkenberg te Dor drecht. PPR.voorzitter J, Tonnaer waar schuwde op het congres van zijn partij tegen extremisme, „Wtj zijn een betere keuze voor de confes sionele kiezers, maar wij moeten ons good realiseren dat dit doel niet bereikt wordt als wij bij die confessionele kiezers als extre mistisch te boek 9taan." ROTTERDAM, Hlaahdajr (ANP). Hot cottgre* van de PollHeko Fartij Radicalen heeft zaterdag In het ïroot- handelsgcboutv in Rotterdam bealoton besprekcingen te openen met öe groep radicalen die vrijdag uit de Antf-Ko- voluttonahe Partij ia getreden. Verder nam het congres het besluit om in de komende maanden te gaftn Biudertn Over de toekomstmogelijkbeöeo van de PPR, mede in het kader Van het doel van de partij het (et stand Kotncn van eon progressieve concentratie ln Nederland te bevorderen. Een voorstel om (e komèn tot opheffing van do partl) werd met 20er grote meerder heid van do agenda afgevoerd- De teleurstellende verkiezingeuitsla gen voor de Politieke Partij Radicalen waren aanleiding tot nombere nabe schouwingen. Een aantal afdelingen meende dat het PAK geèn succes was geweest, andcron vonden Juist dat het PAK de juisiie méthode zou zijn om tot het gestelde doel tc komen, mits men in de PAK-provincies dus aan de bodem van de politiek tot grote re eenheid zou komen. Deze en Andera vragen werden verwezen naar een breed eamengcsteldó cotnmlssio di d verschillende alternatieven zal vaat- Iggen, De PPR zal dan ln een oieiny oongres ln bsgin oktober toekomst verder bekijken. Hot voorstel om besprekingen ie be ginnen met de groep uitgetrèden AR- radicalen in een open gejprek de hand te reiken. AMSTERDAM, (ANP). Een combinatie van Israëlische musea wil de tentoonstelling Cbabot '40—'45 die nu ln het Rijksmuseum ln Am sterdam wordt gehouden, in de loop Vaii 1971 op vlar plaatsen in Israël, Je ruzalem, Haifa, Tel Aviv en Eilat to nen. Er zijn onderhandelingen, gaande met het Rijksmuseum en de bruik- leengevérs van de schilderijen. In Is raël is belangstelling, zowel voor de schilderijen als voor de documenten over de veroordelingen in bezettings tijd, die deel uitmaken van deze ten toonstelling welke werd ingericht door de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum. WIKDAAHDtllOIMB» 0 Wit» fel M Matlt V*— Vrij knaklkl Mi krcuJitte 'Sw Harg *10- swnwiWt Hen» A Zwor* rt»n» X—r xvar* AL- oibat 0l|lite* la wiüdiltkh'9 p« cljUn bl( ifcMd»* KOM ftrtp*r*t»ar C j»C0 nb ir re ISO MM énk HtOHtlN OCCU1IIC Va hm kc&t onil dear 4* kond* 1»*M d» «Trtd of««iae4m rrr Ko*lra*t VoH»»aldrew Q««1(M* Statlqn 9«btoIdh. AmHardam De Bilt wlndit. winds t ruva wnw Eelöe Einahovn Den Held LuobtivR'd Twente vikingen Um&utg Aberdeen Athjne Barcelona Bawraao Berlijn Bordeaux Brussel FratiKWM GanöVe «en. m. baw. gen. bew. wlndst. half bew geh. bew onbew bew. baif bew bew Half bew, naif bew onbew I.baw. *w. bew helt bew ew, bew b«W. onbew 1, bew zwaar bew half bew onbew half bew bew ïisir baw r bew bew half bew onbow onbew bew. eno wlndat. H 20 ia 0,1 reno^l Heisin innibruek LipiBbon Locarno Landen Luxemburg Madrid Malaga Mailorca Mütfehon Nice Oslo T'arlja Rome Stockholm Wenen ZUrlcli win d*t wlndst tyzw nn.w nno wlndst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1