Open. boe meer service aan ROTTERDAMS DAGBOEK WatC70 voor een Amsterdammer mist SSSi SSëssm. iSs=3= De nieuwe deodorant Sportif van Boldoot maakt van een "".er |298 Speelsheid hij Amerikaanse beiaardier Schaatsers Nottet en Bazen in 'Delbana-elftal' Openwereldhoek bouwt import- organisatie op Cup en champagne voor Stibekavo FA. BUY8EN START., MET WIELERPLOEG Transfer van Magmisson twijfelachtig Amateurs morgen op circuit Varkenoord Brief, aan dagboek Avo DRIEDUIZEND MENSEN BIJ VA RA-SHOW X5Tri$naUt0 Van dC par!tcer" pagina 4 dinsdag 16 juni 1970 (vaa een onzer verslaggeefsters) "WEET u veeI"; onder dit mot to organiseert het voorlich tingscentrum van de gemeente Rotterdam „Open boek" excur sies naar grote gemeentelijke projecten. Datzelfde motto zou trouwens ook voor „Open boek" zelf kunnen gelden, .paar in de vleugel van het bouwcen- S af" de kant van het Kruisplein c -«wormatie gegeven over alle zaken die op de stad, de haven, groen- voorziemng recreatie en cultuur be trekking hebben. _Open boek" bestaat al sinds 1965. -tiet is door de gemeente opgezet als informatiecentrum dat in de eerste plaats gencht is óp de burgerij. ^?Lewust .toen het Bouwcentrum gekozen en met het stadhuis, dat een beetje te ambtelijk is. Tot 5 mei van dit jaar moesten de gemeentelijke voorlichters zich tevreden stellen met ®e* h°ckje, waar weinig,mensen terecht konden en waar bijvoorbeeld geen ruimte was voor een filmzaal Nu zitten de heer L. W. Schmidt en ae zijnen in het bijzonder fraaie nieu we paviljoen, dat ontworpen is door twee bouwcentrumontwerpers, Een paviljoen, 4 maal zo groot als het oude, met een filmzaal waar 50 men sen in kunnen, en waar films over de geschiedenis van Rotterdam worden gedraaid. Bovendien zijn er zes diapa n ,i ontworpen door Thijs Cha- nowski, waar dia's vertoond worden over o.a het wonen in Rotterdam, zo- vZh "i Iats als in krotten; over de Rotterdammer, die beschreven wordt als „bezig, openhartig, nuchter, io- huiselijk, en zin voor realiteit hebbende". Bij de oprichting van het centrum werd ae heer Schmidt in een van de kranten „de eerste ombudsman" ge noemd. Hij heeft het wel geweten. Een stroom van mensen kwam bij hem met de meest uiteenlopende pro blemen, die hij onmogelijk kon oplos sen. Concreet: bet centrum kan u wel een stencil geven waarop te lezen valt via welke instanties men een huis kan krijgen, maar het kan er zelf geen ge ven, Met het uitbreiden van de ruimte Is ook de serviceverlening aan het pu bliek groter geworden. Men kan er plattegronden, metro-, tram- en bus- kaarten kopen, ook het stratenboekje, het Maasboekje en het Zilveren Boek. Dan njn er de bustochten die elke woensdagmiddag gehouden worden naar de gemeentekwekerij, de elektri citeitscentrale, de HET, het drink water ei dingbedrijf en de vuilver branding. De tochten worden tot en o CA6ptemfaer gehouden en kosten 3\50 Per persoon. „We krijgen hier verder allo mogelijke groepen uit bin nen- en buitenland; scholen dio een werkweek houden, toeristen, bejaar den. Meestal heeft zo'n groep een gerichte belangstelling voor eon aspect van het Rotterdamse gebeuren. Aan de hand van films, dia's en le zingen kunnen wij dat dan voor zc undiepen. Het is fijn dat we nu alle inrormatie hier in één gebouw bij el kaar hebben, vroeger moesten zulke groepen altijd verwezen worden naar een aantal verschillende diensten", al dus de heer Schmidt, hoofd van het centrum. In de ruimte waar lezingen georganiseerd worden, zullen in de toekomst ook tijdelijk exposities te zien zijn. Tentoonstellingen over on derwerpen die de bevolking aangaan en waar zij zich bij betrokken voelt. Dat zou een uiteenzetting over de gemeentelijke saneringsplannen kun nen zijn. Een dergelijke tentoonstel ling, die enige tijd terug ingericht •werd over het viaduct dat tramlijn 5 over de Schieweg leidt, trok veel be langstelling. „De mensen wilden we ten of dat ding niet vlak voor hun raam zou komen te lopen". Als derde in dé serie .Rotterdamse beiaardconcerteri 19?o bespeelde gis teravond de Amerikaan Richard Ladd het carillon in de Sint Laurenstoren. De beiaardier, dlle twee weken ge leden de Prix d'Excellence behaalde aan de beiaardschool te Amersfoort had een aantrekkelijk programma te bieden, met werken van Van den Gheyn, De Fesch, Paap en Badings. afgewisseld met enige Nederlandse en Amerikaanse volksliederen. Vooral deze laafcsten vielen op door hun speelsheid en fantasie. De bewerkin gen die hij erzelf van gemaakt had, getuigden van een grote vindingrijk heid en creativiteit. Over zijn spel valt niet dan goeds te zeggen. De helderheid, waarmee de verschillende thema's naar beneden rolden, maakte het gemakkelijk om geboeid te blijven luisteren. En het was daarom jammer dat er zo weini gen ivaren om dit te horen. Hij ver diende echt meer toehoorders. En in de de sirud om de wisselbe ker voor beiaardiers in Hilversum tij dens het Holland-Festival zal hij ze ker hoge ogen gooien. Bertus Schmidt in het nieuwe Open Boek. *rf^T£EI*DAM, dinsdag Aan de Medische Faculteit werd aan de vol gende personen bet semi-artsendiplo- ma uitgereikt: mevr. a. I. Smits-Van Herwaarden mej, C. L. Souren, H. M. H. Dissels, G. H. Jonkers, J. P. m. Sehweors, R. L. Verhetf, W, A. M. J. Wagenaar. Tot avis werden bevor derd: mej. M. v. d. Jongbloed, A. M. Baars. W. J. de Graaf, G. W. Man schot. .'VVf- (ADVERTENTIE) driftige, gaétenontvangster een opgewekte hostess. cent korting. Ter kennismaking Alle warme en hartverwarmende mensen, hj| is er! U,w.eigen Qvertuigentfé.debdaranU Sportief geurend. Koel. Veilig. 'n groene verpakking. Met ingebouwde zekerheid voor urenlange frisheid. Juist in de heetste uren van uw (even, Hen levensblije deodorant. boldoot deodoraht sportif Net als de blauwe en rose Boldoot deodorants verkrijgbaar in spray, roller en stick. (ADVERTENTIE) Ook al was U van plan niet veel uit to geven in verband met de vakantie, die immers altijd veel geld opslokt.... Uw dochter krijgt een pgar nieuwe schoonen..,,. Voor zo'n spotprijsje Iaat U ze toch niet staandeze schatti gs I a k-meïsj «schoenen met open hiel, verstelbaar, bandje en leuke garnering. maat Morgenvroeg-om 9 uur begint op de schoenen-afdeling, entre sol, de verkoop van deze mo derne meisjesschoenen In ma rineblauw/wit lak, maten 28 t/m35. Cok tMindagmorgen open Géén te/, óf schrift. b»st (Van één onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag, tv OpenwereMhoeJc, informatiecentrum Bouwcentrum, is bezig een eigen or ganisatie op te bouwen die gefjruiks- SSJSt01' voedingswaren en genots- n^delen uit de derde wereld impor- wrarit. De orgamsarlue word 1 opge bouwd vwr de la nd^^ stichting oderde^siwld-winfcels" waartoe dl Openwereldhoek hoort. «JRf* dat sinds mei open Is, heeft olaats gekregen m de SS vnT3! tot voor,,lc°rt het °Petl tiSSaSt de gomeen^ijke voorüch gevestigd. Voorlopig •hSSi? C^Ltrum tot eind september ShySik<,SfiM,mMt-hft er .pe OpenwereWhoék '.toont onder e en br°hhures van landelijke en plaatselijke -actieeroe- leestafel met dag- cn weekbladen en er worden vele kunst- vïkS611 ontw5kkelitt^anden Actiegroepen kunnen gebruik ma- Wnn £hnJe .™l?-Eind deze maand kan het comité Griekenland er terecht die een Griekenland week -houdt. In er e?n Columbia week georganiseerd en op bet ogenblik staat de wereldvoedselorganisatie centraal. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Ret SM- bavo-elftai is in Vlissmgen winnaar geworden van het toernooi van hei kantoor- en bedrijfsvoetbal, Rot terdammers legden daarmee beslag op de daarvoor beschikbare cup. In de fi nale versloeg Stibekavo het Vlissuige- se Uiterton met 3—0. Eerder was te gen hetzelfde Uiterton gelijk -gespeeld (0—0) en gewonnen van ZAV (5—2). Na afloop van hettoernooi dronken de deelnemers volgens goed gebruik uit de cup. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag, De h-eer F. J. (Frans) Buysen, oud wielrenner en eigenaar van de gelijknamige Handelsonderne ming aan het Heemraadsplein, heeft gisteravond in café De Jachthaven aan de Straatweg een ploeg van elf amateurwielren- ners voorgesteld, die onder de naam Delbana zal gaan uitko men. De équipe, die onder leiding staat van schaats- en wlelcrmasseur/boge- Irider Cor Neder veen, bestaat voorna- me lijk uit jonge, eerste jaarsamateurs. Een uitzondering vormt ex-prof Arie Jongcjan uit Rotterdam, met zin 31 jaren de onbetwiste routinier in de ploeg. Bekende namen zijn voorts de schaatsenrijders Peter Nottet (Loos- duinen). Jan Bazen (Zevenkuizen) en Arend Klos (Zoetermeer). Tijdens de introductie aan de Rot terdamse pers maakte, directeur Frans Buysen duidelijk dat hij in 't eerste jaar weinig illusies heeft. „In uitslagen ge loof ik nog niet erg," liet hij weten. •'.De jongens hoeven ook niet direct uitslagen te boeken. We zien het voor al op langere termijn. Volgend jaar wordt pas een belangrijk seizoen voor ons. Dan zullen we bewijzen geen een da gs vlieger te zijn." Naast de .reeds, genoemde renners bestaat de DeibaHa-Torfnatté1 üitr"dè Rotterdammers,Ton. Raay.makers (26). en Henk Ensing" (18),'de' Amsterdam mer Berend v. d. Molen (20), de Vla ar dinger Ab Liebrechts (19), Lou Verwey (10) uit Pijnacker, Plet Breg- man (24) uit Benthuizen en Cock van Herk (19) uit Ber-kel en Rodenrijs, van het elftal is Ton Raaymakers een van de renners, van wie het duo Buy sen-Nederveen de meeste verwachtin gen heeft. Op het programma staat, naast wegwedstrijden In de omgeving van Rotterdam en (in de toekomst) baan- wedstrijden in het sportpaleis, o.a. do strijd om hot officieuze kampioen schap van Nederland voor merken- teams, dat 18 juli op de CoolsingeJ wordt gehouden, en waaraan Delbana met vijf renners zal deelnemen. Directeur Frans Buysen (midden) en ploegleider Cor Nederveen (rechts) met het elftal dat de naam Delbana zal moeten gaan uitdragen. V.l.n.r. Arte Jongejan, Cock van Herk, Ab Liebrechts, Piet Bregman, Peter Nottet, Arend Klos, Lou Verwey; Ton Raayma kers, Henk Ensing, Jan Bazen en Berend v. d. Molen. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM, dinsdag. Dfi komst van de Zweedse voetballer Ro ger Magmisson naar Fe(jcuoord is zeer twijfelachtig geworden. Manager Guus Brox van de Europ- se kampioen heeft dit weekeinde een gesprek gehad met de manager van Magmisson, die daarbij de eisen van ae Juivenius-sipelor (die vorig seizoen was uitgeleend aan Marseille) hseft kenbaar gemaakt. :,De financiële voorwaarden zijn bijzonder hoog", aldus manager Guu.« Brox. „We moeten de zaak eerst met ons bestuur bespreken, maar het ziet er niet naar uit, dat de transactie door zal gaan. Ik zie het somber in". ROTTERDAM, dinsdag. Morgen avond wordt in het kader van de na tionale amateur-competitie op liet cir cuit Varkenoord de achtste rit van een totaal van twaalf ritten verreden. De individuele klassering word-, aangevoerd dóór Gerrit de Wit. Voorts behoren tot de deelnemers Jaap Schelling, Marcel Ponnings, Herman Nak en o.m, Fred Niemeijer. De club- klassering wordt aangevoerd door De Hoekse Renners. Om kwart voro vijf wordt begonnen met jeugdwedstrij den. De amateurs starten om half ze ven. (ADVERTENTIE} Als U eens even nagaat waar U een plaid al niet voor kunt ge bruiken: voor op de bank in de huiskamer, als extra deken voor logees, in de autodan Is 't die achttien gulden dubbel en dwars waard. Extra grote plaids, in diverse schotse ruitdessins, heerlijk warm en gemakkelijk te wassen. Een fijn kado voor vaderdag, dit mooie plaid, dat U nu koopt voor nog géén achttien gulden. den duur zal al hel huisvuil in plastic zakKen moeten worden aangeboden- In het Wljkge- bouw aan de Elandstraat kun nen de bewoners van Kra- lingse Veer zich tijdens een vergadering van dj wfjkraad over de kwestie uitspreken. T)£ AMSTERDAMMER ik op het veld der tegenstellin- Constant WailnpJi het pe» te komen. Ik had het wil- TT,1* zUn hed veel collectan- AmtterAmse tcn nod|f ïoor sW_ dieper coneete 0p 19 en 20 juni voor iriie.i! m - complex iti de Algemeen Dagblad heeft in ie» voorkomen, maar ziet nog dan het Ajax-vomplex in Avn °tvr«.^ if»1 v.Uö! V°^r 2tjn rubriek KIOSK het een hoe moeilijk dat is. Nou we Rotterdam. f r?lch,al3.co1" W1,1 hregen aIs arbeiders en ander over C 70 gesehre- locjt :o ver zijn. Het lijkt mij, TVT laatste brengt mij op van do 1VSW Builen- ven. Hij doet dat heel voor- dot je aio Amsterdammer og V een Itlein grapje over Jo- li' A 1 ,M,: f T de om le zichtig e» omslachtig, uiant hij tu>ee manieren naar C 70 kunt Cmyjj. datl Zl kW U #E"alU verkeert in ie veronderstel- ktikzn. Gemaon als niet-Bot- keu. Wcinn, Johan trachtte in souvenir. Sociale Zake,, aan de Valke. -J-—niersweg. We zaten nu op het betekent; activiteiten gemcentcterrein aan de Voor- fttlrirti* nnc U* U U/cttll-rtt verweert ui ac veronderstel- kijken. Gewoon als niet-Rot- kent. Welnu, Joha» trachtte in ling, dat ee» Amsterdammer terdammer de zaak op je af Amsterdam een pak te kopen, over Rotterdam wiet anders loten komen óf tdn tuipc/fn Winfeel-in. minkd-iiif -mnnr voor degenen onder ons, over Rotterdam niet anders loten komen óf (de tiueedo Winkel-in, winkel-^iit, maar Je9?'lstell™ge>i, fcfI" manier) nagaan wat je bij C niet één pak paste de ver- die door 7e¥ooVte,"zïekt3 0f denken. Hij heeft dan ok snel' 70 mist wat je in Amsterdam maarde voetballer. Alle hos- ongeval in hun levensmoge- TJttlTJ C- "°°r Welheb- tuums waren hem klein, «ikheden in ernstige mate sterdammer mts is met C 70. Ik Nou, wat dat laatste betreft Crnyff probeerde het tenslotte worden belemmerd, activltel- citeer,- „hij kan nergens op die had Constant Wallagh nog wel in opperste wanhoop i» Rot- ten die hun zoveel mogelijk immense fcermisolakte een ha- een tijdje door kunnen gaan: terdam. Hij slaagde in de eer- oen kans mmden m... p.n^ °md.at hij er staat op het Schouwburg- ste de beste winkel. Cray ff e--..ou„ u.j „uBKue I» «e ter- oen kans moeien geven op een j m^a er staat op het Schouwburg- ste de beste toinfcel. Crayff normaal mogelijk leven, niet houdt van psjes, fnsdrnn- plein geen. westertoren, bij het «roep zich verbijsterd af hoe Activiteiten op het terrein van ii\?Jl0.C0lafe en kr0~ Centraal Station zijn geen dit mogelijk was. De verkoper anw&epast wonen en werken, ttcn, oitj/f-ie langramer- rondvaartboten en de Rotter- ynn de Rotterdamse herenmo- van passend vervoer van en wanhopig naar die ha- datnse tramconducteurs zijn dezaak hielp hem uit de «a»*1 huJs en werk, ring zoeken. Wetende dat ze er niet grappig. droom. Tegen Johan zei hij: volmaking, van ge m Rotterdam ook zeker moe- Wie in den vreemde zoekt in Amsterdam ben je heel cn machines waarmee Het griw^Tharvêel"weg van de 169 in een kectwagen, \Ve kwamen. bU de Yalkeniereweg aan in een gebouw waar niet één raam open kon, waar duim dik het vuil en de spin raggen nog in zaten. Dit kan n wel even schoon gaan maken, kregen We te horen. Wij— in validen en minder validen hebben geweigerd er binnen te gaan. Het gebouw is nu dooi de Arbeidsinspectie afgekeurd. Er was totaal geen ventilatie. naar huis en werk, van ver- „r. volmaking, van gereedsehap- Rotterdam ook zeker moe- Wte m den vreemde zoekt in Amsterdam ben je heel PCEI cn machines waarmee e i zijn maar nou juist net mat hij thuis heeft, kan beter groot, maar hier ben je maar m£>et worden gewerkt, maar 71 *pt, p\aats waar zc ïhl'Fs blijyen. een heel klein mannetje. °ok: vakantie en ontspanning. wenst. Een plaats tevens waar Toch is de Amsterdamse ru- ze heslist zouden moeten zijn.," briekschrijver wel onder de T)E k5er °"trop, eerste Ja, als je C 70 zó bekijkt is indruk gekomen van C 70. Hij "WkT j j m opzichter bij het GEB, deze manifestatie de Amster- schrijft; om helemaal eer- PW was op 10 JUI1{ f»** in?e- dammer inderdaad een gruwel, lijk te zin moest ik mezelf meentedienst. Het jubileum Rotterdam hseftin tegenstel- toen bekennen, dat ik in TAE bewoners van Krallngse Werd ?Cvierd in de kantine Intg tot de hoofdstad, niet ieder geval toch wel een beet- Veer gaan morgenavond Van de eIectficiteitsfabrIek op tedere hoek een haringstal- je onder de indruk was van zeggen wat ze willen- contal Gall,eïstraat- bij welk bedrijf letje. Het haringwezen in de het feit dat een stad zoiets met ners of vuilnisbakken Eind de hcer 0ntr°iJ «31 als Maasstad heeft nooit zo'n gro- één klap uit de grond weet te juni loont namelijk de nrnef montcur in dienst trad. Dc le vlucht genomen. Buiten de stampen. Zonder dat er bij periode met de vuilniscontai- heer °"trop is specialist in het kermisvlakte wan C 70 zijn be- mijn weten lang en zwaar ners af. Wil men deze manier opsporen van storingen, slist entoe hamigsffllletjes te ouer geleuterd is. Want aan van huïsvuilafvoer handhaven ÏX"* tk ka" for- dat laatste ben je vooral in dan zullen er voorzieningen stelle», dat een Amsterdam- Amsterdam ro gewend. Boven- worden getroffen om de con- mer the speciaal voor C70 de dien zijn we er daar ttu dub- tainers zoveel moeilik aan een tehuis voor daklozen. Nee. Sociale Dienst, wU z(in ïeen Oproerkraaiers, maar dit is niet menselijk meer. U zit aan de Oostzeedijk toch ook in een behoorlijk gebouw. WSW-arbelder L. BuytendUk H. Crocsinckstraat 22B ROTTERDAM TOIUlr,™ TN ïaat do Unie B;! nlcl va" van Vrouwelijke Vrijwilll. ksntic saan kunnen bij de kers waarscliijnlijk berinnen banken een daB voer rerlrck net cc. halvc-dae-spcelaael. een relsbacaec- en onecval- Daarvoor rijn vrijivilligslers verre reis naar Rotterdam bel achterop geraakt: wc heb heeft ondernomen, niet so ver ben geen metro én geen ka komt. belbaan," Zo langzamerhand begin ook Merkt u hoe diep het metro Morgenvroeg om 9 uur begint op do eenta etage de verkoop van deze extra grote acryl plaids, in diverse schotse ruiten, door de grote maat (140x 200. geschi kt v.oor' htiis- kamerbank of bed, Zuivar wollen plaids 25.80 Ook rruiandagmorgcn open Géén tof. of schrift, best. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. In de Ahoyhal hebben ongeveer 3000 mensen gisteravond genoten van het programma „Met de mu ziek mee," dat de VARA-televisie daar opnarn. Gastheer was Jan Blaaser die voor de opnamen moppen vertelde en daarmee aar- dig de stemming erin bracht. Het VARA dansorkest onder leiding van Charley Nederpelt verzorgde de muziek en begeleidde ook het grote aantal artiesten dat optrad. „Met de muziek mee' is een voort- ,va.n ..Zomaar een zomer- a vond dat de VARA vorig jaar elke heval hiÖ£en uM*ond- Evenals toen ft Programma het spelletje „Samen uit gespeeld door een dame B1°m was ditmaal stond ame h6t meest aan" seizoen wordt er bovendien een drtn Au- VOor fa"ta'-ekorpsen gehou den. Als, eersten waren gisteravond ^cart .het jeugdfanfarekorps Ul!; Lelden, dat voorlopig „c® e P'aats gaat bezetten in de rij \an 21 korpsen die deelnemen, Twee- f?nviVe*d koninklijke Rotterdamse ~Tyd' terwijl het korps „Rotterdam ai" ze.« u|t Hoek van Holland met t™ riiCjln Fantasy" hekkeslulter was. Sn SS' Tl Zt)US semen met de zaal er xn „Wat een eeiL.s ^d, leen ode aan C'?0, rlrtl v oph-edendc artiesten waren keen fa 1 lfn* die °'a' "B^drops nfri^ 5 g °n my head" in het Ne- a! ün^-ZOug- dean T°ets Tielemans, kunstenaar me,t de de een thema "«t „Midnight Cowboy", voor welke film hij alle arrangementen verzorgde. de pau2e werd een radiopro- °Pgenqmen, met als hoogta- 7"h^ni ger WhjttQker en Lenny det laatste tijd veel opgetreden, zone met Sauers en Paul EnNederlands, Frans en i andere „Les poètea sont over Wh r0iriantt£che liedje it ie van een winter zonder ,e vrolijke avond viel dit zo ere i^r h°0 ïat} he,L Publiek niet in smask, velen liepen weg De VARA deed een goede keus voor tidam'bfï"' Z?nierprosrainma' Ht,i" era am is een stad met ultgaans-mln- ded mensen geworden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1