Kemper op circuit Varkenoord niet te stuiten s Brunctt 1 ROTTERDAMS DAGBOEK Etiirlferso Telefoon verhuizen wordt makkelijker Leerlingen- uitvoering in Pauluskerk fetuL ROTTERDAM RIJNMOND :Hans Bassant f op transferiijst teu™"«h!KS BAS HORDIJK NAAR AMSTEL DOTO verloor weer van Noordwijk: 1-3 Noordwijk aan kop ALLEEN NEPTUNUS KOMT IN ACTIE Zwart Wit '28 bekert tegen 's Gravenzande Twee flats van 12 verdiepingen in Tuinenhoven 'Kleine neringdoenden' behouden standplaats in binnenstad tijdens C'70 Binnenkort voorstel in raad over nieuw zwembad in Overschie Populieren in park Overschie-West, worden gerooid Voorzieningen voor gehoorgestooi-den in musea en archief Bij Windmill Verbeteringen tegen de verontreini ging van lucht Gemeentelijke garantie van ruim 4 miljoen voor bejaardentehuis in Ommoord B en W vragen G.S. college met een zetel te mogen uilbreiden ONDERDEEL VOOR SUPERTANKER Amerikaanse tanker bezoekt. Rotterdam H Wijkraad Kralmgen stemt in met nota wethouder De Yos jZOMERPRIJZEN: Huizenveiling door WIM WEEDA 'f gROTTERDAM, donderdag "De1 jeugdige Gerard Kamper uit -tS.C, Pancras (19 jaar) reed gister- f^AVönd op het circuit Varkenoord,. I $p,ar de achtste wedstrijd van >Skbl n ationaal-amateur-kl asse- -jmént werd verreden, dè wed- Jtföp uit zijn nog prille carrière. ~'MS was de gelukkige winnaar ^yan 150 gulden in natura, -die dpor Theo Laseroms als leiders- x.BKÏÏS beschikbaar waren gesteld, - en~ hij wist ook nog in de laatste fase van de strijd zijn vier mede vluchters waarmee hij de rest Van het peloton op een en meer ronden had gereden, te ontlopen en zodoende op overtuigende wijze te winnen. Jammer dat slechts zo weinigen de '"üijd hadden gevpmiden om dit hnferes- &ante wielcrevenemömt, waaraan door .amateurs uat het .gahele land wordt cdsetgennmen, hij te wonen. Op het Bneile parcours rond het sponüvefden- - complex werd zeer fel voor de wénst iges{ reden. Er waren -uitlooppogingen aan de orde van <Je dag on na onge- veertiig Wometer rijden kreeg van doze vole pogimgon gestalte! .___4 wafen Kamper, Skugs, Hesemans, Ooi en Vain Dojk die snol uitliepen. 2n '<rin3c de de "Wit met Jaap Schelling, t Solaro, Van Dorth, Kak en. Lefe- X de zaken serieus walden aappak- kren, iwas de kopgroep onbereikbaar. jr^iontg-tond een jachtgrcrej» van ooht •renners, t.w. Ixritonink, Luoereburg, Kruims, Solaro, Leyten, Bobterbvas, •Wéttilog, Van Eedie en v. d. Hoek, maar de rest tvan het peloton volgde ma enkdie ronden. ■Mat nog 13 rondt» te rijden staakte het petaton het verzet .tegen de vijf jagers en was het restant vaoi m hotn.,1 31^ ov'crgehlöveneii weer bijeen. De volgende roeide wisten negeaa remmers aan de schande van. een ronde achter stand te ontkomen. De Wit, Soïamo, v. d, Hoek, Roeoke, Krtcns, De Vlam, Priam, Carool en Pronk coanec de kans op ontanapping waar en kooiden om de zesde plaats gaan strijden. De dappere Kamper vond heft wat gevaarlijk worden met de negen ja- gems zjo ver voor het peloton uit en -voordat ze een. bedi-eiigmg konden .vormen ging hij mat enkele gedubbel- idèn achter de vtuehjtgroep -a-an. Berei ken kon hij ze mieft meer, maar zijn poging maakte hem wel Los va» zijn jVier medevkKdtters, zoctat hij royaal Jwtóiiaar werd, '-De uitslagen Araatcurs, 65 ten in ft.03.11 uur; 1, O. Kamper (St. Pancras). 2. B Slings (Alblas- serdam), 3. W. van Dok (Grootebnoek), 4 M Hesesnans (Breda). 6. W. Ooi (Lippen- htrtzen), 6. G. de Wit ('a-Gravendeel). 7 nh poeoke (Goej), 8. H. Kruin® (Grontn- Cgen). 9, C. Priem (Goea), 10, W. de Vlam -(ïSlbergeB), It. B. Solaro (Den Bosch), 12. _A- V. d. Hoek (Dirteland), 13. A. Pronk ('t ^gjmd). 14. T. Camol (PhHlippine), 15. G. -Xeferlnk (Haaksbergen). 16. H. Botterhuis ""iUbbergen), 17, H Lunnenberug (Loos- broek), 18, A, Welling (Ubbergen), 19. G. JHpven (Deuree), 20. G. Bruinsma (Weater- .bbrk) ""Aspiranten, 23 ton in 36 min.: 1. B. Joe- 'noes (Zwijndrecht). 2. A v. d. Voet (Lei den). 3. A. Stoop (Rotterdam), 4- J, de Ja ger (Lokkerkerk), 5. F. van Gils (Geldrop), jr^Tétlgd. 11 Tem öi 22.49 mt«.: 1. G. van Dongen. 2. 3. Torqué, 3. R. Wesaels. 4. M. j Buskop, 5. J. Homjnersdcrf. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Hans Bassant, de linksbuiten van de nieuwe eredivlslevercniffing Excelsior, heeft het bestuur van - de Kxallngers ver zocht op de traraferlUst geplaatst te wovden. Het ziet er naar uit dat club genoot Asd den Butter zUn voorbeeld zal volgen. Piet Duck, vaste reserve-speler van Excelsior, zal het volgend seizoen voor Fortuna Vlaatdlngen uitkomen. Ook Rinus Steenbergen, speler van Excel- sior-B, overweegt een contract bij de Vlasroingers te tekenen. Rfen van de Heuvel, de 25-jarige aanvaller van de zaterdagvereniging Zwart Wit *28, keert terug naar het betaalde voetbal. De oud-speler vn NOAD en Ajax ging een verbintenis aan met het Bredase De Baronie, dat waarschijnlijk ook Piet Oosterwijk van Fetyenoord 3 zal aantrekken. (advertentie; Onza kolleklie HERENH0RL0GE8 la "bij de tijd". De allernieuwst© extra platte modellen, óók vol automatisch met en zonder datum, O.a, Prisma, Zenith,Cerilna. Meroedea, Lonoinaa, enz. In prijzen van 40,75 tot 400.- ,de"groep wend aanvankelijk traaf ge- „r^geerd. Te traag, want toen o.m. De kopgroep van vijf op weg om het peloton te dubbelen. Gerard Kamper, hier'ip tweede positie, maakt zich op voor een solo, die hem de overwinning zoo brengen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag De Rotterdammer Bas Hordijk, die afge lopen zondag in Boskoop kampioea van Zuid-HoUand bij de meiiwehngen werd, is toegetreden tot de Amstel- ploeg. Gisteravond heeft Bas Hordyk in aanwezigheid van o.a. ploegleider Herman Krott het contract getekend. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de jonge renner tot september: nieuweling zal blijven en dan zal toe treden tot de amateurs. Het ziet er naar uit dat ook de Rotterdammers Rob Aversteeg en Jan Zmdwcg voor Amstel gaan rijden. Besprekingen daarover zlin gaande. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. On danks de goede start in de return te gen Noordwtfk is DOTO ook nu weer door dc knieen gegaan. Het werd ten slotte 13, een iets gunstiger uitslag dan zaterdag in Noordwijk, toen met 1—4 werd verloren. De stark van. de Per-iw-ssers was goed, wa/nt reeds in de eerste minuut schoot invaller-rechtsbuiten Ruud An- spach op winst: l0. De strijd bleef vrij evenwichtig met aan beide zijden kansen. Tien minuten voor rust wist Spaanderman de verdiende gelijkma ker te scoiren: 1.J. Ook na rust was er van krachtsver schil wetmg of geen sprake en beunle- lm-gs moesten de doel verdedigers in -aatje komen. Iedereen was ai verzoend met een puntenverdeling, toen acht minuten voor tijd bij een scrimmage voor doel Keemink volgens de arbi.ter wat al te hard optrad Hij strafte DOTO met een strafschop, die door Spaanderman werd ingeschoten: 12, Gelukkig maar dat drie minuten voor tijd Spaanderman nogmaals scoorde (1—3) en daarmee de wrange nasmaak over het tweede doelpunt wegnam. DEK HAAG, donderdag (ANP) ■De uitslagen van de gisteren gespoelde wedstrijden voor de competitie om het kampioenschap van Nederland voor zaterdjagclubs zyn: WHC—WVF 2—1, DotoNoordwijk 1—3. (Van onze honkbalmedewerkcr) ROTTERDAM, donderdag De beide Rotterdamse honkbalhoofdklas sers Sparta on Feyenooid behoeven dit weekeinde met in het strijdpeik te treden. Voor dt* hoogste honkbalafde ling is namelijk geen competitiepro gramma vastgesteld. Neptunus speelt, pp eigen verzoek, we). De Volewijc- kers, dat zaterdag naar de Abraham van Stolkweg komt, zal voor de Rot terdammers normaal gesproken, geen partij zijn. De wedstrijd begint om drie uur. In de tweede klasse mag Euro Stars eveneens van een welverdiende rust genieten. (Van onze spontreclaotie) donderdag, Zwant Wit.28 speelt zaterdagmiddag lin de strijd om de KNVB-beker zaterdag voetbal legen 's-Gravcnzande. Het duel vindit plaats op het sportpark De vaan en de aanvang ïs om half vijf, ROTTERDAM, donderdag De Veren,ging voor Volkshuisvesting IJs- selmonde gaat ia Tuinenhoven 216 woningwetwoningen bouwen, m twee flats van twaalf verdiepingen. Elke woonlaag bevat vier woningen met vier kamers en drie woningen met twee kamers. De brutohuurprijs bc- draa-g'i resp. ƒ287,50 en ƒ251,58. Het worden dezelfde woningen die in Refjeroord dooi- Wilma Bouwsyndicaat zijn gebouwd an de premiesector. B. en w. vragen de raad medewerking te verlenen voor de bouw. ROTTERDAM, donderdag Alle kleine neringdoenden die een vergun ning hebben van de dienst van hot marktwezen voor het innemen van een standplaats in de binnenstad, waar C'70 zich afspeelt hebben hun standplaats behouden. Dit antwoord den B. en W. op vragen van het PSP- raadslid C. Oosterwijk. Deze had o.m. gevraagd of het bekend is, dat „kleine neringdoenden er van uitgesloten zijn om gedurende de periode van C'70 hun waien te verkopen." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In antwoord op schrifielijke vragen van het gemeenteraadslid mr. L. A. Struik (kvp) zegt het college van b. en w., dat de raad „binnen afzienbare tijd" voorstellen krijgt tot de bouw van een wijkrecroatie-eombibad m Overschie. B en w. delen dit mee naar aanlei ding van vragen van de heer Struik Over de sluiting var. het zwembad aan de Wouerlaan m Overschie. Dat bad moest worden gesloten in verband met de kwaliteit van het water. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Vol-, gens het college van b. en w. „valt er met aan te ontkomen", dat een aantal populieren in het langs rijksweg 13 gelegen park in Overschie-West moe ten worden gerooid. Het college deelt dit mee aan de ge meenteraad naar aanleiding van vra gen van het raadslid mr. B. A. Struik (kvp). In het antwoord wordt gezegd dat tengevolge van de werkzaamhe den aan de reconstructie van het Kleinpolderplein een riool moet wor den verlengd en dat een rijwielpad tijdelijk moet worden verlegd. Het college voegt er aan toe dat het park wordt hersteld als de wegwer ken voltooid zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Het gemeenteraadslid drs H. J. Viersen (peg) heeft het college van b. en w gevraagd te bevorderen dat in de aula van het Museum Boymans-Van Beu- mngen, 'de gehoorzaal van het ge meente-archief en de gehoorzaal van het Historisch Museum een appara tuur voor gehoorgestoorden wordt aangebracht. Een dergelijke apparatuur bevindt zich reeds m De Doelen en in de Rot terdamse Schouwburg. De heer Viersen vraagt het college de appara tuur vóór 1 september te realiseren „opdat voor het vergader- en kunst seizoen gehoorgestoorden optimaal aan dit deel van het sociaal cn maat schappelijk leven kunnen deelnemen". VLAARDINGEN, donderdag (ANP) „Windmill Holland" NV (voorheen Eerste Nederland se Coöperatieve Kunstmestfa- briek) te Vlaardingen, heeft naar aanleiding van de branden 1963 en april 1970 opening van zaken gegeven over de maatre gelen, welke na 1963 zijn genomen en die een investering hebben gevorderd van ongeveer een miljoen gulden. Na de brand van april dit jaar zullen weer nieuwe projecten worden uitgevoerd en wel: Ten e&rste een verbeterd gaswas... steem in de mengmestfabriek, waarbij een nieuwe vinding zal worden toege past. Hierdoor wordt het absorp- tierendemens van ammoniak sterk verbeterd. Ten tweede de voorbereidingen voor het vervangen van de 23 meter hoge schoorsteen van zwavelzuurfa- braek II door een schoorsteen van vol doende hoogte. Het wachten is hier alleen op een vergunning van de au toriteiten. Deze maatregel zal de bij drage van deze hron tob zwaveldLoxy- de-coocemtratie of leefniveau met een factor ven circa 20 verminderen. Ten derde verdere verbetering van het rendement van de zogenaamde fabriek I hoeft sinds het begin van dit kalenderjaar geleid tot een verdere vermindering ivan circa vijfb.en procent van de S02-emissie van fabnek. Ten vierde modernisering van de fceforzirurfabricage, waardoor een verlaging van de emissie van water damp en fluor wordt bereikt. Ten vijfde verbetering van de ting-ftechmieken van mengmest (min der stof) en ten zesde het installeren van een centraal stofafzuigsysteem in de mengmestfabriek (minder stof) Deze projecten zullen alle op kocte termijn, binnen enkeüe maanden, worden voltooid en een investering va>n circa 800.000,— vergen. Op lange termijn wordt gewerkt aan een oplossing om de emissie van waterdamp bij de fosforzuurfabricage nog verder te beperken door het ont werpen van een speciaal type va- cuumverdamper met toebehoren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag B en W willen een gemeentelijke garantie ge ven voor de geldlening van 4.200.000 die de Stichting Patrimonium'» bejaar- denholsvesting nodig heeft om aan de Varenhof n Ommoord een flat met 84 bcjaardenwonngen te stichten. Bruto huurprijs komt op 331,41. ROTTERDAM, donderdag. B. er w, gaan de gemeenteraad voorstellen aan gedeputeerde staten machtiging te vragen het Rotterdamse college van b. en w. met een zetel tot acht te mogen uitbreiden. Inmiddels hebben de fractievoorzit ters In de raad een „strikt vertrouwe lijke" brief van b en w ontvangen, waarin op technische gronden een herindeling van portefeuilles wordt voorgesteld. (ADVERTENTIE) "VOOR DE MAN DIE HET BESTE Wll^ Alle internationale topmerken aft Vrijdagavond koopavond vmtersmgel 42-44-toiletdam-a tel. (010) 1364 00 o O"- Dit is de 60 ton wegende, 30 meter brede top van het dekhuis van de 255.000 ton d.w. metende mammoettanker „Esso Europoort", die op de Veroimewerf op het eiland Rozenburg gebouwd wordt. Een portaalkraan van bijna 1Q0 meter hoogte zal het gevaarte plaatsen op de oüegigant. "pkRlE leerlingen uit de klas van André Verwoerd presenteerden zich gisteravond in de welgevulde Pauluskerk met orgelwerken die stuk voor stuk toetsstenen waren voor zo- xvel het technisch kunnen «Is de artis tieke visie van deze studenten van het Roitterdams Conservatorium. De technische verworvenheden ble ken. voor bij Dick Bloemer en Marieke Kok zeer groot, maar voorzichtigheid is geboden wanneer men op grond van een wat moeizame vertolking van Bachs beroemde en Lastige fuga in Es (de voorafgaande prelude klonk uit stekend) de prestaties van Koos Kra mer als veel minder zou willen ken schetsen. Wel omtbeerde deze fuga on der Kramers handen ('t gekozen snel le tempo kon ook niet worden volge houden) de grote lijn, maar van veel inzicht getuigde zoals gezegd zijn ver klanking van de prelude en daarvoor de fraai geregistreerde weergeving van de variaties over psalm 116 van Antonie van Noordt. Het meest doorwrochte en tevens meest muzi- kanteske spel leverde voor ons gevoel echter Dick Bloemer in Bachs magi strale Prelude en fuga in D (het inci denteel raken van een naburige toets deed geen noemenswaardige afbreuk aan zijn virtuoze prestatie) en in de prachtige koraalbewerking „Wenn wrr in hochsten Nöthen sein5', eveneens van Bach. Hij besloot zijn aandeel met Andriessens Toccata. Marieke Kok dwong bewondering al met haar stijlvolle spel in drie zeer met elkaar contrasterende werken. Buxtehude's Prelude, fuga en chacon- nen in C (zeer consequent van me triek). Alains boeiende Variations sur un theme dc Clément Jannequm en Micheelsens ietwat breedvoerig com cert op „Es sungen drei Engel em'sussen Gesang". Een zeer geslaagd intermezzo lever de tenslotte de kleine koorklasse van het conservatorium- onder leddmg van Bob Brouwer (wiens directie van uitgesproken dispositie voor dit métier getuigt) zong heft ensemble verrukke lijke madrigalen van Palestrine en Passereau (in subtiele frazeringen) en van Brahms Dein Herzie in mild. S. NIEBOER ROTTERDAM, donderdag. Van is tot 26 juni zal de Amerikaanse tan ker USS Marias een routinebezoek brengen aan Rotterdam. Het schip staat onder bevel van captain h. B. Hoop, USN en zal op IS juni om ongeveer 09.00 uur afmeren in de 1ste Petroleumhaven. FAN cle directeur van het Telefoondtstnct Rotter dam (welk district veel groter is dan alleen maar de si«d Rotterdam) bertumt ik, dat er pettier kt uiordt aan een een voudiger regeling bij ucrhwi- rinpen. Bij de Telefoondienst is men er zelf van overtuigd dat er by verhuizingen en in het byzon- der bij het overnemen van een telefoon, te veel acbrrinistratie- i>e rompslomp te. tT kent dat. Wie «erhuist moet zijn tele foon opzeggen en een aan vraag indienen voor een nieu we telefoon in zijn nieuwe hute. Vry ingewikkeld is het meestal de telefoon oner te nemen die ut het huts is waor rnen intrekt. Dit alles zal door PTT nog eens worden bezien. rET personeel uan het Tele foondistrict Rotterdam heeft van de directie een kaas je gekregen j een Gouds kaasje. Deze attentie werd gegeven in verband met de 300 000-ste aansluiting m dit district en die jjMbilctm-aansluifinp we! in Gouda, by een bejaarde dame. Misschien is het poed er nop eens op te wijzen dat bejaarden op -medische gron den bij voorrang telefoon kun nen krijgen. Het betekent na tuurlijk nietdat iedere be jaarde onmiddellijk telefoon fcröpt, maar wel dat men op een hope urpenttriijst komt. Wist u ooeripens dat bejaar den steeds meer telefoneren. OP telefoongebied is Rotter dam oityd een beetje ach tergebleven bij Den Haag en Amsterdam. Op het ogenblik hebben 68 van de honderd hui zen telefoon. Dat zal zo is berekend tegen 1975 84 op de honderd zijn. Maar het ideaal: in. teder huis een telc- foon zal eerst in J98Ö bereikt ztjn, Dan weet u tenminste hoe lang u maximaal nog oz> de wachtlijst staat. DE heer A. KROON (BeUa- mystraat 59) heeft zich met de volgende brief tot b. en iopeuiend.* .JDe Mathenes ,er- dijk doet wy weer schrijven Het gaat om het verwijderen van een goede, oude groen strook en het toepassen van een verticale drainagewaardoor het gevolg is dat bij de Taan- derstraat een sleuf gegraven is in het dykltchaam, die nu -met zand wordt gevuld. De dijk te een kleipakket van 12 meter dik met daaronder nog twee meter veen; dit veen zal men heus niet meer samendrukken. Verkeerstechnisch te het in de toekomst zo, dat vanuit de verkeerspost voor de Mathe- nesserbrug het verkeer, ko mend van dit gedeelte Mathe- nesserdijk niet is te overzien. Nu een rechte Mathenesser- weg; strak" een haakse hoek via de dijk. Het wegprofiel var. de Mathenesserdijk is ook aanvechtbaar. Twee maal twee rijstroken van ieder 5 meter breed zyn te smal voor twee vrachtauto's of bussen en een trambaan. Dat trampassa- piers in de toekomst boven deks de tram moeten nemen is onnodig. Dc burgemeeser heeft gezegd, dat het werk niet meer te te stoppen7/taar het gaat met een slakkengang en een slak moet ook nog wel eens uitrusten. Ik moet tt derhalve verzoe ken om het werk snel achter elkaar af te maken, eventueel de toepen van nu te handhaven evenals de trambanen, het profiel van de Mathenesserdijk terug te brengen tot twee maal één flinke rijbaan en de trambaan in de bestrating en de haltes op het P. C. Hooft- plein te handhaven. Het aan brengen van een bal last bed op de dyk^hee/t zoveel zin, dat het beryden van de toep pas tot een volledige zetting van het opgebrachte zand zal lei den; derhalve hoeft dit niet een jaar te besterven. De dijk naar Schiedam te daar een voorbeeld van, daar te echter veel meer zand opgebracht Het te zeer goed merkbaar dat het doorgaande verkeer buiten om zyn weg zoekt. Dit vei- kecr was één van de redenen waarom men tot dit werk heeft besloten. Ontsluiting van Spangen was ook een motie/; de toepen om Spanpen te be- -eiken tvorden moeilyker en langer. Door bespoediging van het werk kan een eventuele herbeplanting van de taluds in tet komend seizoen gebeuren." (Van een medewerker) ROTTERDAM, donderdag. De wijkraad voor Krallngen behandelde in de dinsdag gehouden vergadering de nota over het wijkbestel van wet houder G. Z. de Vos. In het algemeen kon men er instemming beluisteren met de nota, die als een „goed stuk" werd aangemerkt. De uitbreiding van de bevoegdhe den van de wijkraad-nieuwe-stijl achtte men een duidelijk winstpunt. Speel stad Kralingen '70 start onder een goed gesternte want deze in de herfstvakantie voor de jeugd te hou den manifestatie ontvangt een subsi die van 7.000 waarbij „Volkskracht" nog eens rond ƒ645 voegt. Overigens kan men gebruik maken van het al jaren leeg staande, voormalige kloos ter tussen Hoflaan en Waterloostraat. Dit gebouw is wat vervallen, maar heeft een ruime speelgelegenheid, die dankbaar kan worden benut. De omgeving van sociëteit Hermes heeft nog voortdurend klachten over geluidshinder vanuit de sociëteit. Feestvierders in het gebouw nemen, aldus de wijkraad, met de minste égards in acht jegens omwonenden. Als de studentenflats eenzelfde beeld gaan vertonen voelt de wijkraad er wemig voor verdere woningbouw voor studenten in Kralingen te bevor deren. In de openbare school van de Kralingse werkgemeenschap moet men door toeloop van leerlingen een garderobe als lokaal gaan inrichten. Dat acht men onaanvaardbaar nu de school aan de Vredenoordweg ont volkt en men daar in feite alleen nog maar balletles geeft. Deze school wil men dus dependance van de eerste school maken en daarover zal men zich informeel tot de afdeling onder wijs wenden. (ADVERTENTIE) 100.- TOT 500.- l VOORDEEL J betaalt een gedeelte J bij aankoop, waarna wij J Uw mantel deze zomer gratis bewaren. J J Deskundig advies. Z Volledige garantie. J E'gen atelier. Nieuwe Binnenweg 178 botterdam (bij 's-GravendiJkwal) Tel. 234577, 362185 ROTTERDAM. Openbare verko pen van onroerende goederen door de N.V. Notarishuis op 17 juni 1970 in zaal V van de Koopmansbeurs te Rot terdam. Voorlopige afslag: not mr J. W. A. Donker: Pand en erf Zwaluw straat 17. ƒ16.400,—; Pand en erf Zwaluwstraat 19, ƒ17.000,—; Not mr A' W. A.. Van Eekelen en C. M. Esser: pand en erf Burg. Roosstraat 49 a-b ƒ5,400,—-; pand en erf Snolleman- dwarsstraat 7 a-b 6.400,—; pand en erf Racphorststraat 91 a-b ƒ3.600—; pand en erf Burg. Roosstraat 49 a-b 5.800,not Schuurs, Ha vermans en o,re5,««li Pand en erf Ruivenstraat H 7 1°-000; pand en erf Ruivenstraat 33 f 10.800,—; pand en erf Prinses Margrietlaan 5 /23.00U,—pand en erf Prinses Margrietlaan 7 CJ.d.h. ver- pahd en erf Koningsveldestraat 37 ƒ10.000,pand en erf Moerker kestraat 148 15.000,—; pand en erf Moerkerkestraat 150 15.800,—pand en erf Schiedamseweg 124 36.000,—.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1