Artis met financiële ondergang bedreigd m Mogelijk vervolging van malafide woningbemiddelaars OPNIEUW ZWEM- BADEN 'BEZET' Extra treinen van en naar Zandvoort DAGVLIEGTOCHT B53KülPff3 BESTUURSCOMMISSIE STELT OVERNAME DOOR RIJK VOOR Twee mannen tussen perron en rijdende trein gevallen Jongelui slaags mt brandweer I. Zadoks voorzitter Isr. kerkgenootschap Meisje overleden na val uit klimrek J. M. Goedemans (86) overleden 'KEESSIE' VERKERK IN ZIJN ELEMENT OP HET ORGEL Handel Nederland niet Oost-Duitsland wordt sterk uitgebreid 'Spreiding van universitair onderwijs noodzakelijk' Conferentie in Amsterdam van Progressieve Jodendom Geldloper van spoorwegen op station beroofd Man verdacht van beroving lifter Vijftien gewonden bij kettingbotsing ƒ47,50 Vraagt ons uitgebreid zomerprogramma Gehandicapte jongen (14) verdronken Drie branden in Rosmalen Krediet van ruim 36 miljoen nodig voor bouw 794 flats pagina A - maandag 22 juni 1970 (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, maandag. Het voortbestaan van Artis wordt ernstig bedreigd wanneer niet op korte termijn de financiële structuur van de dierentuin kan worden verbeterd. Dat is de strek king van een door een Artis-bestuurecommissie uitgebrachte en aan burgemeester en wethouders van Arasterdam aangeboden nota over de toekomst van Artis. (Van een onzer verslage vee) AMSTERDAM, maandag. Zon dagmiddag hebben de Nederlandse Spoorwegen 23 extra treinen ingelegd waarmee 20.000 badgasten en auto sportliefhebbers van Zandvoort terug naar Amsterdam gebracht werden. Eerder op de dag vervoerden de spoorwegen 15.000 mensen met 17 ex tra-treinen in de richting van de bad plaats. Bij de voorlichtingsdienst van de NS gaf me» aJS gedeeltelijke ver klaring voor dit feit een grotere con centratie bU de terugkeer. Bij NS hebben zich het afgelopen weekend nauwelijks vertragingen voorgedaan. De nrieuwe dienstregeling is aldus de spoorwegen, nu niet „nieuw" meer. Na drie weken hebben alle ploegen een week dienst uitge voerd. Conclusie „De dienstregeling is rijdi>aar". Het Harde heeft een rustig weekend ■achter de nug. NacJ&t zaterdagochtend een groot aantal (nieuwsgierigen het gebied van de bosbrand van vorige week overspoelde, besloot de rijkspoli tie 's middags bet dorp voor alle door gaande verkeer af te sluiten om de brandweer rtiöt te hinderen bij het blussen van eventuele nieuwe brand-' 3«9. De rljkspoflirtnie verklaarde dat de brand nog steeds in de grond zift. „Het mos gaat ai en toe weer branden." EINDHOVEN iwawtag. Op het station in Eindhoven zijn gisteravond •twee m«nsen tussen het perron en de naar Utrecht vertrekkende trein ge- vaÜtett. De 63-j»rige J. ftt, V. van Do- remalen uit VHertogenboach werden beide benen afgereden, dfe 02-jarige A. M, J. Schraven uit 's Hentogenbosch moet eon arm missen. De juiste toe dracht van heit ongeluk is volgens een woord voerder van de Nederlandse Spoorwegen nog ndet duidelijk. Het is mogelijk dat beide manen de train maar Don Bosch, nog probeerden <te baden. Een van hen stond in do deuro- pentaig van de rijdende trein en zou ■geprobeerd hebben de andere man naar binnen te trekken. Hierbij zou den bedde mannen, zijn gevallen. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag- Acht Jeden van de vrijwillige brandweer van het Friese Koudum zijn zaterdag nacht slaags geraakt met jongelui, die hen hinderden bij het blussen van een bermbrand tussen Staveren en Warns- Met auto's reden ze over de uitge legde slangen en de 43-jarige brand weercommandant G; Veens tra besloot daarop de brandweerauto dwars over de weg te zetten. Een van de jongelui beklom de brandweerwagen waar hij door de commandant uitgetrokken werd. De man belandde hierbij In een sloot- Tijdens een daarop volgende vecht partij werd de 23-jarige brandweer man E. Stellingwerf gewond. HIJ moest zich onder doktersbehandeling stellen. Kort na het treffen tussen brandweer en Jongelui brak elders een bermbrand uit die vermoedelijk Is aangestoken. Er wordt een onderzoek Ingesteld. AMSTERDAM maandag (ANP) Tot voorzitter van de Centrale com missie en het dagelijks bestuur van het Nederlands Israëlitisch kerkge nootschap Is benoemd de heer I. Za doks uit Den Haag tot dusver onder voorzitter. Hij volgt dr I. Dasberg op die deze functie 16 jaar heeft bekleed. Mr S. Boas uit Amsterdam is de nieu we vice-voarritter. De commissie, bestaande uit de heren W, F. "Westermann en P. Kranenburg, stelt dat het beste alternatief zou zijn dat de over heid Artis overneemt, de dieren tuin op de huidige plaats van vestiging continueert, en bepaal de taken overdraagt aan een, nog op te 2etten, „wildpark" in de randstad Holland. De reden tot de bezorgdheid van het bestuur is de mededeling van de grootste subsidiegeefster van Artis, de gemeente Amsterdam, dat zij haar aandeel in de exploitatie van Artis en de voorzieningen aan de gebouwen in verband met haar eigen zorgelijke fi nanciële situatie moet Inperken. Met een bijdrage van twee miljoen driehonderdduizend gulden per jaar nam Amsterdam BI pet van de aan Artis verstrekte subsidies Voor haar rekening. De andere delen komen met respectievelijk twee en zeven procent van de Universiteit van Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De gezamenlijke subsidiegelden dekten ruim 50 pet van de totale ex ploitatiekosten van Artis, De rest, 2 miljoen honderdduizend gulden, is eigen inkomsten, verkregen uit en treegeiden, abonnementen op- het maandblad Artis, lidmaatschapsgelden etc. Volgens de nota is het van het grootste belang -dat het in 1066 opge stelde investeringsplan wordt uitge voerd daar anders de vaak al hon derd jaar oude, dierenverblijven in verband met ouderdomsverval zullen moeten worden gesloopt. Dat zou dan weer tot consequentie hebben dat er dieren zouden moeten worden afge stoten. Het plan, dat 12 jaren omvat, zou een uitgave van globaal twee mil joen gulden per jaar vergen. Vergelijking In de nota wordt ook een vergelty king gegeven van da subsidiebedragen van andere, culturele instellingen zoals het Stedelijk Museum en het Concertgebouw Orkest. Uit het over zichtje blijkt dat Artis vijftig proeent van de totale lasten zelf financiert, het Stedelijk Museum en het Concert gebouw Orkest nemen vijfentwintig procent van de totale koeten voer eigen rekening. De samenstellers van de nota stellen dat als Artis door rijk of gemeente zou worden overgenomen, de overheid jaarlijks minstens twee miljoen ex ploitatiesubsidie en bovendien twee miljoen aan investeringskrecT.eten zou moeten bijdragen. In dit verband spreekt de nota over het bijvoegen van het spoorwegemplacement (van plusminus dertig hectaren), waardoor de tuinoppervlakte met dertig procent zou toenemen. Deze uitbreiding is nodig om het stijgende aantal bezoekers (nu al bijna een miljoen per Jaarop te van gen. De nota pleit verder o.m. voor de stichting van een wildpark waardoor de stadstuin zich kan toeleggen op het houden van solitairen (zoals de grote roofdieren), kleine zoogdieren, vogels etc. en voor een vermeerdering van het wetenschappelijk onderzoek in de tuin. Daarbij wordt dnn gedacht aan de uitbreiding van de eigen weten schappelijke staf, meer onderzoek door universiteiten en de benoeming van de directeur van Artis tot docent aan een universiteit. De samenstellers van de nota zijn van mening dat de Rijksoverheid, op grond van historische ontwikkeling (Artis werd in 1838 opgericht en taak van Artis, haar bijdrage aan de ver wezenlijking van het voortbestaan van de Amsterdamse dierentuin niet mag onthouden, mede gezien de ontwikke lingen in de financiële structuur van andere culturele instellingen. EINDHOVEN, maandag (ANP), Zaterdagavond is de negenjarige Ester van de Poel uit Eindhoven in een zie kenhuis In Tilburg overleden aan do verwondingen die zij vrijdagavond op een speelplaats in Eindhoven had op gelopen. Het meisje viel achterover van een speelxek en kwam met het hoofd op de grond terecht. Eveneens zaterdag overleed in het ziekenhuis in Til bung de 27-jarige F, van der Velden uit Geldrop, De Jonge- men was vrijdagavond door een open staande deur van de zolderverdieping gevallen en ernstig gewond geraakt. LAREN (N.-H.) maandag (ANP) Op 86-jarige leeftijd is vrijdag- avond in zijn woning in Laren (N,- H.) overleden de heer J. M, Goede mans, oud-hoofdredacteur van het dagblad De Telegraaf. OUDERKERK aan de AMSTEL, maandag. Ouderkerk aan de Am- stel had zaterdagavond een wereld kampioen op bezoek. De Heija-Kees- sle-band met Kees Verkerk zelf aan het orgel, speelde daar voor de carna valsvereniging De Amstelknarren. Een aanleiding voor het feest in café Steef de Koning was er eigenlijk niet. Eige naar Piet van Raak: „We hadden zin in een feestje en dat is reden voldoen de." Onvermoeid, zwaar transpirerend, in een kleurrijk gebloemd overhemd zat Kees Verkerk aan het orgel. Afwisse lend hanteerde hij ook nog de accor- deon samen met broer Arie Verkerk. „Ik speel drie uur orgel per dag voor. de ontspanning," 2ei Kees. We trainen met de schaatsploeg op het ogenblik al vijf keer in de week en dan Is het wel belangrijk dat je zo'n hobby hebt. We gaan dat spelen met de band nu een beetje afremmen want het wordt alle maal teveel. Leen van der Pligt, waarmee ik nog geschaatst heb en die hier in de raad van elf zit vroeg me vanavond te ko men spelen en dan doe je dat Maar het wordt te gek, ik kom veel te laat in bed. Het beroerde is dat ik ook zo van muziek hou. Thuis speelde moe der op een wasteil, vader speelt accor deon en mijn drie zusjes snelen trom pet en accordeon. We hadden thuis wel eens een orkest van achttien man." (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Burgemeester en wethouders van Am sterdam zullen contact opnemen met de officier van justitie om de mogelijkheid te bekijken van strafvervolging wegens oplichting te gen wonitigbemiddelaars, die- woonruimte zonder woonvergunning beschikbaar stellen. Ze delen dit mee in antwoord op schriftelijke vragen van het PvdA-raadslid drs E. van Thijn over praktijken van sommige wo- ningbureau's. Aanleiding voor de heer Van Thijn voor het stellen van zijn vragen was zijn ontdekking dat met name het woningbureau „De Biesbosch" in de afgelopen jaren vele woningzoekenden die exorbitant hoge overnamekosten .moesten betalen verkeerd heeft voorgelicht over de moge lijkheden zonder woonvergun ning vooraf woningen te betrek ken. In veel gevallen werden de betref fende woningzoekenden door de ge- meenifce van de woningen gezet, zonder dolt het hen mogelijk was de overna mekosten op het woningbureau te verhalen. Burgemeester en wethouders zeggen hierop jn hun antwoord dat zij gezien de schaarste aan woningen niet anders kunnen doen dan optreden tegen wo- ni<ngzoekend'?n die zonder gemeente lijke vergunning een woning in ge bruik emern. Ze merken daarbij op dat de extra straf van het verhes van voor de wowing betaalde oonitantem daarom zo extra hard aankomt, omdat zelden o£ nooit bewezen kan worden, dat sleutelgeld gevraagd of geboden lx. „De sieutelgeld-conunissie, die deze raken te behandelen zou moeten krij gen, kaïn geen vuist maken, daar de tranoUe op het vragen van sleutel-geld, maar meen nog; het bewlls en in vele gevallen de medewerking van de gedupeerden ontbreken," aldus B en W. Verloren Op de vmag van Van Thijn waarom B en W niet optreden tegen, de bu reau's die wonmrogen zonder vergun ning beschikbaar stellen, zeggen B en W dat met de procedure die daarvoor nodig la dusdanig lange tijd is ge moeid, dat „het gewenste effect gro tendeels verloren gaat." Burgemeester en wethouders zeggen het vermoeden te hebben dat behalve bureau „De Biesbosch" ook anderen misbruik maken van de noodsituatie bij vele woningzoekenden. Zonder exacte cijfers te kunnen geven, menen zij dat „het hier bepaald niet alleen gaat om één of twee mala fide bu reau's." Drs Van Thijn had ook gevraagd of B en "W bereid zouden zijn de mala fide bureau's aan te pakken, bijvoor beeld door uitsluiting van het recht kandidaten voor te dragen en door het indienen van een aanklacht. B en W antwoordden hierop, dat uitsluiting WefimAg effect kaïn hebben omdoJt de uitgestotene zijn praktijk vaak voort zet via een stroman. B en W willen zieh nog beraden over de suggestie vam hot PvdA- raadslid om de namen te publiceren van hun bekende wonkiigbureau'a, makelaars en eigarwarön die zich her haaldelijk aan kwalijke praktijken schuldig maken. De mogelijkheid daarvan zal zorgvuldig worden over wogen, atdus B en w, die evenwel opmerken zich te moeten hoeden voor het in rechte aangesproken te kunnen worden door bureau's, makelaars of eigenaren, die zich m hun eer en goe de naam aangetast menen te voeden. BERLIJN, maandag Oost- Duitsland en Nederland hebben een handelsovereenkomst voor vier ja ai ondertekend, die een belangrijke uit breiding van de handel tussen beide landen mogelijk maakt. Alleen al de handel tussen Nederland en Oost- Duitsland in de periode 18"0-1971 zal met 30 procent tot.iemen. Oost-Duitsland zal vooral machines en materialen voor de chemische In dustrie exporteren naar Nederland terwijl de export van Nederland naar Oost-Duitsland vooral zal bestaan uit machines en apparatuur voor automa tisering. Ook zal Oost-Duitsland gereed schapsmachines exporteren naar Ne derland, evenals produktcn van de keramische en glasindustrie. Prof. Snijders: (Van onze correspondent) LEEUWARDEN maandag. In Nederland zijn 90.000 universitaire studenten en 120.000 studenten die hoger beroepsonderwijs volgen. In 1080 zullen 400.000 studenen tertiair dagonderwijs volgen- Het wordt alleen daarom al hoog tjjd dat er een sprei ding komt. Waneer in Leeuwarden niet binnen korte termijn Iets gebeurt zal Groningen In 1980 18-000 studen ten hebben, Dat zet zaterdag prof. dr. J. Th. Snijders conrector van de Rijksuniversiteit te Groningen tijdens een in de Friese hoofdstad gehouden congres over de opleiding van leraren. De Rijksuniversiteit te Gromn-gsn en de Fryske Akademy te Leeuwarden bereikten dezer dagen overeenstem ming over een lerarasn-opleidiunig nieu we st|jl in de Friese hoofdstad die zo spoedig mogelijk zal starten- Slechte de studenten kwamen in opposite omdat zij in het bestuur van het mieu- we instituut niet vertegenwoordigd zouden zijn. Over dot punut is inmid dels overeenstemmlaiig bereikt. Nog deze zomer zal een rapport verschij- ne van een commissie vam onderzoek aangaande de opleiding van leraren nteuwe stijl van de Groninger Univer siteit en de Fryske Aakatiemy. Prof. Snijders verklaarde zaterdag dat de gangbare modellen, van univer sitaire en hogere beroepsopleldtogen niet aam de huidige eisen voldoen. Hij meende dat er een mogelijk heid, moet zijn om de universiifeiiire op leiding terug te brengen tot zes h ze ven jöaar. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De Wereldbeweging van het progressieve Jodendom (3 miljoen leden) organi seert van 1 tot 7 juli In Amsterdam een conferentie met als centraal the ma de algemene problematiek van de geloofscrisis. Op de conferentie zullen vierhonderd rabbijnen en de leiders van de liberaal joodse gemeenschap pen uit Europa, VS, Zuid-Afrlka, Zuid-Amerika en Israël aanwezig zijn. Op het congres zal eveneens aan dacht worden besteed aan de situatie van de joden In Oost-Europa, speciaal Rusland; de problemen waarmee de ongeveer 1 miljoen joden in Zuid-A- merika (vooral Argentinië en Brazi lië) geconfronteerd worden; de libe raal joodse gemeenten in Israël; sa menwerking tussen joodse gemeenten in Europa en het studentenprotest en de „new loft". Op woensdagavond l juli zal de Amsterdamse loco-burgemeester dr Koets tijdens de openingsbijeenkomst in de Blauwe Zaal van het HAI-eon- grescentrum een welkomstwoord uit spreken. "Vrijdagavond 3 juli en zater dagochtend 4 juli zullen de Neder landse liberaal-joodse rabbijnen dr J. Soetendorp (Amsterdam) en A, Soe- tendorp (Den Haag) speciale aynago- gediensten leiden. Nederlandse spreker naast de belde rabbijnen Soetendorp is drs H. van Praag over de „Religie van de fliet- gebonden Intellectueel". Onder de deelnemers aan de conferentie bezin nen zich de rabbi's dr I. Shankman (New York), dr R. Glttelsohn (Bos ton), dr E, Borowitz (New York), dr M. Eisendratl (voorzitter van de Pro gressieve Joden in de VS), dr A. Frtedlander (Londen), L. Blue (lector op het Leo Back College, opleiding van liberale rabbijnen in Londen), John D. Kayner, dr 5. Sandmel, R. Samuels (Haifa), M. Zemer (Tel Avjv), Maandag 6 juli biedt de gemeente raad van Amsterdam de deelnemers in het Rijksmuseum een receptie aan. (Van een onzer verslaggeefster) AMSTERDAM, maandag. Van morgen om elf uur is een geldloper van de Nederlandse Spoorwegen op een perron van het station Mulder poort in Amsterdam door twee man nen van zijn geldtas beroofd. Over de grootte van het geroofde bedrag, de opbrengst van het weekend van het station Muldcrpoort, kon de spoorweg- recherebe geen Inlichtingen doen. De twee mannen liepen op het perron tegen de geldloper (die op weg was naar het Centraal Station) op en na men hein de tas af, Zij ontkwamen via het emplacement van het station. (Van een onzer verslaggevers) RIDDERKERK, maandag De Ridderkerkse politie heeft de 53-jari- ge koopman H. K. uit Bolnes aange houden. De man wordt ervan verdacht een Canadese lifter te hebben bestolen. Enige tijd geledon had hij de Cana dees, die Nederland bezocht omdat zijn vader hier In de oorlog is omge komen, een lift gegeven. Onderweg stuurde hij de jongeman met een smoesje de auto uit Vervolgens reed hij door. De bagage van de jongen, wat lijfgoed en een retour-vliegbiljet Londen-Toronto, nam hij mee. De persoonlijke bezittingen verkocht de koopman voor veertig guldon. ROTTERDAM, maandag. Bjj i kettingbotsing op de rUksweg tussen Rotterdam en Gouda ter hoogte van Capelle aan de iJssel zUn zaterdag nacht vijftien mensen gewond. De botsing, wflarby negen auto's waren betrokken, ontstond doordat de rook van een bermbrand en mistflarden het uitzicht belemmerden. De gewonden werden naar drie zie kenhuizen in Rotterdam gebracht. In verband met de chaos op de rijksweg moest het verkeer over een secundaire weg worden geleid- Op één dag twee vluchten per straalvliegtuig en drie grensoverschrijdingen Een onvergetelijke dag voor slechts Inbegrepen zijn: de vliegreis, drielandentocht, warme maal tijd, relsbegeleldtuE, reisverzekering, fooien en belastingen. Een unieke dagtocht voor moderne mensen. Op één dag maakt u twee fascinerende vluchten met een modern straalpassaglersvllegtuig. En op de zelfde dag maakt u een boelende drleïandenbus- tocht door de mooiste plekjes van de Eifel en de Ardennen en zult u winkelen en flaneren in het pittoreske Monschau, Na deze dag zult u terug komen met foto's en herinneringen alsof u met vakantie geweest bent. Ook exclusie! voor verenigingen of bedrijven. 8, 13. 20 en 2' 3. 10. 17, 24 7, 14. 21 en 2. 5 oktober 39 juli 2,6. 18.23 en 6, 13. 20 en 27 Per Cara veile Tranaavia juli Amsterdam V. 14.15 a, 21 45 en 31 augustus Beek o. 14.45 v. 21.15 i september Ser F 28 Fokker Fellowship iariinoir Holland Amsterdam v. 08 00 a. 16 DO 30 augustus Beek a. ffl.35 v. 15 25 september 2 en 30 juli 13 en 27 augustus 10 en 24 september Op vrijdag 3. 10, 17, 24 e 7,14, 21 en 2v ousubu 4, II en 18 september 31 jut. augustus Per Caiaveile Trabsavla Amsterdam Beek Per F 28 Fokker Fellowship Amsterdam a. 15-35 v. Martinalr Holland Beek v. lfl.00 a. 22,45 AANMELDING Deelromersbewijzen kunnen Bekocht worden aan onze kantoren: Amsterdam: Wibautstraat 131 en Rokin 110 Rotterdam: Westblaak 9-11 Den Haag: Prinsessegracht 3 Utrecht: Korte Jansstraat 3. UTRECHT, maandag (ANP)' Zonder slag of stoot is zondagmiddag het zwembad aao de Sportweg m Koe kenden „gekraakt". Tientallen kinde ren en ouderen, bevolkten onmiddel lijk bet bad. Folitle en autoriteiten lieten zieh niet zie». De 28-jarige initiatiefnemer en „al ternatieve badmeester" Rudle de Rijk had de sleutels van het hek dat toegang geeft tot het zwembadterrein weten te bemachtigen. Als de gemeenteraad van Kockengen niets gaat doen, zal zijns inzlene het bad iedere zondag worden gekraakt. De raad bestaat uit zeven leden, van wie vier tegen de openstelling op zondag zijn. Een vorig jaar gehouden handteke ningenactie voor zwemmen op zondag kon de meerderheid van de raad niét vermurwen. Zondagmiddag is ook het op zonda gen gesloten gemeentelijke zwembad aan de Hasselterdijk in Genemuïden „gekraakt". Dit gebeurde door een, groep van naar schatting driehonderd mensen. Politie werd niet waargeno men tijdens de actie. Een groot deel van de Inwoners van Wezep (gemeente Oldebroek), waar vorige week zondag een protestop tocht tegen het gesloten houden van het zwembad op zondag was gehou den, heeft zondag toch de gelegenheid gekregen, zich in het water te verfris sen. Een actiecomité had twee grote plastic zwembaden en enkele kinder badjes midden in bet dorp op de rol- schaatsbaan laten plaatsen. Een kleine 300, meest jongere mensen maakten er dankbaar gebruik van. RHENEN, maandag. De 14-jarige O. P. van Berkel uit Dordrecht is zaterdagmiddag verdronken in het Borgb&d in Veenendaal. De aan ar men en benen gehandicapte jonge» was opgenomen I» het observatie huls Overberg. Samen met acht an dere pupillen was hij gaan zwem men, Ondanks het verbod van de leiding van hot tehuis was de Jon gen die niet kon zwemmen In het diepe gedeelte van het bad gegaan. De 2Vz-jarige Fokert Minnema uit Drachten is zondag in Ferwoude bij Bolsward in de voor het huis van zijn grootouders lopende vaart ge vallen en verdronken. De 23-jarige H. D. Helnsius is za terdagmiddag in het Veluwemeer tussen. Elbuvg en Roggebotsluis ver dronken toen hij zich achter de drijflijn in de vaargeul begaf. De man kon niet zwemmen. De 15-jarige XJrbain de Cock uit Assenede (België) is zondagmiddag in de omgeving van het recreatiege bied Braakman bij Terneuzen ver dronken. Het stoffelijk overschot is door kitevorsmannen opgedregd. De 21-jarige Klaas Meijer is zon dagavond in het 2wembad aan de Lange Leegte in Veendam verdron ken. De jongeman ging tijdens het zwemmen kopje onder. Vrienden wisten hem op het droge te bren gen. Mond op mond beademing had geen resultaat meer. In Ltehitaart in België is de 25-jan- ge Nederlander Walterus van Ra venhorst uit Hoevelaken, levenloos opgehaald uit een vijver in het ont spanningsoord Bobbejaansland. Do man bracht in het gebied zijn va kantie door. (Van onze correapomlenten) ROSMALEN, maandag, Db brandweer i» Rosmalen ia zaterdag avond drie maal uitgerukt haar branden in de omgeving. Omstreeks negen uur braken branden uit in een in het saneringsplan gelegen boerderij en in het buiten verblijf Anna State van jhr P. X van der Does de Willebois in Hint ham, Korte tijd later brak brand uit in een garage aan de Maliskamp. De garage waarin hout was opgesla gen brandde geheel uit. In een huis op de Koninginneweg In Ridderkerk is in het weekeinde een slaapkamer uitgebrand. Op de slaapkamer sliepen vier kinderen van resp. 9. 4. 3 en anderhalf jaar. De kinderen konden worden gered. De brand is ontstaan doordat een van de kinderen met lucifers was gaan spelen. In Volendam ia zaterdagavond het huis van de familie J. Tol aan de Kapelaan Ru iters traat uitgebrand. Dg brand is vermoedelijk ontstaan doordat de oudste zoon met een brandende sigaret in de hanö In slaap was gevallen. Langs de Jagerspias in Zaandam is zaterdagavond een grote boeveel heid net afgebrand. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag Burge- ?eesi5r«.fn wcth°"dero van Anwter- EHi £n,de ?emcenteraad voorge- L '„tik cetl woningkrediet van 36.800.000,aan te vragen voor de bouw van 794 nieuwe Hats in deel D van de Byimer, Wanneer het krediet wordt ver strekt, zal het geld worden geleend aan de woningbouwvereniging Eigen Haard, die formeel de opdrachtgever voor de bouw Js. De flats zullen worden gebouwd volgens ongeveer hetzelfde systeem ais de andere Büjlmerwonmgen in deel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1