SVDPW veertig jaar jas uittrekken en werken 2 GEEN SUCCESVOL SEIZOEN VOOR SCHIEDAMSE VOETBALCLUBS 'Sint Vincent 1970' verloopt rampzalig Odi sterk in ?VOPS; vierkamp DRIE ZWEMMERS: VAN SZC HALEN LIMIETTIJDEN 68 SCHIEDAM PTT sluit ruimte voor zelfbediening in bijkantoor GERRIT BEEN, VOORZITTER DISTRICT: PRIKKELDRAAD OM DE VARKENS VAN HET VELD TE HOUDEN Geen franje 6EEN KRANT ONTVANGEN Waarschuwing DRZ en Ursus Zaterdagvoetbal Lyrisch drama van Debussy in kader Holland Festival Feijenoord wil 26 augustus en 2 of 9 september tegeu Estudiantes spelen Emballage in brand De kerk geeft zes procent Twee broers rijden met auto in sloot Bejaarde vrouw aangereden Esperanto-agenda Schiedam KOERIERSTERS maandag 22 juni 1970 - pagina 5 (Van een onzer sportmedewerkers) SCHIEDAM, maandag. Het veertigjarige SVDPW is dezer dagen in een feeststemming. Sport Vereniging Door Plicht Winnen heeft ook anderen in die stemming willen laten delen en daarom mocht de heer J. Bronne man, hoofd van het bureau Sportzaken, die op de receptie za terdagmiddag het gemeentebe stuur vertegenwoordigde, een couvert met inhoud in ontvangst nemen met het verzoek dit aan de in va li densportvereniging „De Ooievaars" te overhandigen. De heer Bronneman was nu de eerste van een lange rij sprekers, de burgemeester en de wethou der van sport en recreatie ver ontschuldigend, kon hij de verze kering geven, dat het college heel goed weet wat voör een stuk so ciaal werk SVDPW in de veertig jaren van het bestaan heeft, ver richt. Hij haalde persoonlijke herinnerin gen op uit beginperiode als amb tenaar van bet bureau sportzaken. „Ik weet nog heel goed hoe ik als kersver se ambtenaar in 1352 bij u kwam kij ken en ik tot mijn verwondering zag, dat uw veld afgezet was met prikkel draad, Op mijn vraag waarom, kreeg tk ais antwoord: „Dat is om de var kens van het veld af te houden." U kon voor honderd gulden, een bouwvallig kleedlokaal van de ge meente overnemen en toen reeds bleek de zelfwerkzaamheid in do ver- enigimg. Wat jullie toen van- die oude plan-ken hadden gewrocht, deed mij en ieder ander verbaasd staan. Het was het hoogtepunt v-an uw vereni gingsleven aan de Parallelweg, de buurt waar de vereniging werd opge richt. U bent verhuisd -naar het sportpark Harga en u hebt hier nu een prachtige accommodatie, weliswaar -mét GTB als inwoning en dat zal nog wel even zo blijven." De heer Bronmeman rele veerde hoe enkele j-acen geleden in -de sportnota een tekonfc aan sportvelden was gesignaleerd en dat daaraan nog niets is veranderd. „Er -is geen geld, maar de sportraad en de SBLO zi-titeri beslist -niet stii. .De heer Bronneman besloot zijn felicita- •tierede met .te zeggen, dat de degrada tie voor SVDPW niöta betekende, „dat •is al eems -eerder gebeurd en u kwam weer terug en daarop rekenen wij nu ook," De voorzitter van-de SBLO, de heer L, van der Kraan, vond dat alle ver enigingen voor hem gelijk moesten z\jn. „Toch ben ik byzonder graag naar uw receptie toegekomen en dat komt dan waarschijnlijk omdat uw voorzit ter, de heer Hardeman, zo'n byzonder man is. Hü is iemand van weinig woorden, zonder franje en een fijn mens." Dc hear Van der Kraan- vond' het helemaal niet erg d'at er in het verle- Bel vor 19.30 uur telefoon 13 54 30 Abonnees buiten Rotter dam, Schiedam, kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. De bondsvlag van de KNVB voor het jubilerende SVDPW, den wel eens geknokt was bij SVDPW. „We knokken allemaal wel eens op zijn tijd. Dat is dus geen be- zwaa". Het enige bezwaar is uw naam, waarvan da letters mij altijd ergens 'anders aan doen denken." Namens de SBLO felioiitee-rd-a de heer V«n der Kraan de jubilerende vereniging en &ok hij wenkte SVDPW weer een sholle terugkoms t waar de KNVB. „Veertig ja-ar SVDPW, veertig ja-ar knokken en veertig jaar jas uittrek ken en werken," zo begon de heer G. Been, ver-zatter van het -district West II van de KNVB hot bestuur van de jubilerende vereniging 'toe te spreken- „SVDPW is een enorme fijara elub en ik weet en begrijp wait het betekent. d'Sel uitte maken van hel bestuur. Veertig jaren besteen en dan terug na-ar de -afdeling. Dat meet een waar schuwing vcor u inhouden. De inzet van SVDPW ketm-mde, zullen jullie echter terug komen. Ik hoop d-ait jull'ie voldoende hoge cijfers van onder wij Z2«i- Bijlco krijgen zodat je over mag gaan. Dc poorten van de KNVB staan open. Namens de KNVB mag ik dc bondsvl-ag overhandigenDaarin zitten de nationale kleuren, bet bondsem- blacm en dc kleuren van uw vereni ging verwerkt. Het is eon drieëenheid e-r. dat symboliseert ook uw vereni ging. De eenheid, arbeidslust en do ka m era-adschao. De voorzitter van dc afdeling Rot terdam van dc KNVB de beer J. Bij- loo slak in zUn felicitatjerede dc waar- Schuwende vinger op tot het gemeen tebestuur. Hij vond het jammer dat daar niemand van aamvczlg was maar hy vertrouwde erop dat zijn vriend «1e heer Bronneman zijn woor den te bestemder plaatse zou over brengen. De heer Bijioo hield een ongekend warm pleidooi voor de sport in het al gemeen en wees op de noodzakelijke begeleidende baak van- d'e gemeentehe- 'sturen daarbij. Als wij on-s vandaag de dag reali seren -dat het niet lang meer z-a-l duren dat de vijfdaagss werkweek veran deren zal -in een vierdaagse dan zullen de gemeentebestUTen moeten zen-gen voor meer recreatiemogelÜ khe. •den. Er wordit -altijd maar. gezegd er 'Ls geen -geld maar mag ik dan zeggen dat hst gewoon nodig is voor de op voeding van de jeugd. Niet alleen voor de jeugd ma-ar ook voor de 19- not 40-jarigen die over meer vrije tijd krijgen -te beschikken. Is het daarom mot fijn d'at er sportverenigingen zijn die de mensen een stuk recreatie kunnen bieden. Ik mis 'gewoon -in do nieuwbouwwijken de -gelegenheid daartoe.Er wondt maar gebou-wd en er komen, hele nieuwe stadswijken, maai- de mogelijkheid tot recreatie houdt daarmee geen gelijke Led. Nu mag de heer Brotwaeman wal zeggen dat Schiedam in vergelijking met de buursteden niet achterloopt met re- ereatd emogel ij kheden dam zeg ik kijk ncoiit near anderen maar «lleen nia-ar je zelf'. De heer Bijioo sprak zijn bewonde ring uit voor de mensen dde veerfig jaan- geleden de moed- hadden iw een periode waarin- men de diepste el-lende beleefde tot oprichting van een voet balclub over te gaan. Hij memoreerde h&t leven en werken van een der pio. niers van SVDPW, de heer De Winkel, die zijn eenvoud en een vriendschap op SVDPW had overgedragen. Samen met de heer J. Keur ont vouwde de heer Bijioo d'e vlag van de afdeling Rotterdam en hij sprak de wens uit dat dit 'geschenk van de 'af deling naast de vlag van' de KNVB zal mogen wapperen boven het complex van SVDPW. In het verleden werd de heer Har deman, voorzitter van SVDPW, reeds onderscheiden met het bondsonder- scheid-ïingsteken en daarom was het een buitengewone geste van het bondsbestuur, nu mevrouw Hardeman een geschenk onder couvert aart bieden voor het vele werk dat zij naast haar man had verricht voor SVDPW. Voorzitter Hardeman kreeg itog een. hele rij sprekers te beantwoorden en hij deed dat op de hem eenvoudige mam-er direct uit het hart -gegrepen zonder veel omhaal van woorden. Na de receptie die door de vele sprekers wel uit moest lopen, 'ging d'e 'gehele SVDPW -familie 'naar Rotterdam om daar m zaal Lommerijk onder elkaar het jubileum te vieren. WEGENS VERNIELINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De zelfbe- dleningsruimte in het bijpostkantoor in de Dieselstraat, die de bewoners buiten de kantooruren ten dienste stond, zal binnenkort gesloten worden. Dit is het gevolg van de vernieling en andere onregelmatigheden, die al en kele jaren in de xelfbeüienmgsniimte plaatsvinden en die de PTT geruime tijd veel schade berokkenen. Om het dienstbetoon echter zo goed mogelijk te bandhaven, heeft de di recteur van het kantoor Schiedam van de PTT dc volgende maatregelen aan gekondigd. Voor het kantooi' in de Disselstraat zal een brievenbus ge plaatst worden. Naast de brievenbus op het Lorentzplein zal naast de daar aanwezige brievenbus een postzegel automaat geïnstalleerd worden. Bn eveneens op het Lorentzpleio zal zo snel mogelijk een telefooncel komen. Totdat deze maatregel uitgevoerd is, zal de zelfbedieningsruimte in het bij kantoor Dieselstraat nog geopend blij ven, maar daarna gaat het definitief dicht. Voor de plaatsing van de postzegel- automaat en de telefooncel is het Lo- rentzplein gekozen, omdat dit punt v/at meer in het centrum van de wijk ligt. Om de bewoners van Kethel-Groen- oord beter van dienst te kunnen zijn is de tussen-de-middagsluiting van het bijpostkantoor aan de De Bie- straat vervallen. Het kantoor is dus nu vanaf 's morgens 8.30 uur tot 's middags 17.00 uur doorlopend ge opend. (Van een onzer sportmedewerkers) SCHIEDAM, maandag Na de talrijke recepties van jubilerende voetbalclubs in de laatste weken donderdag is de laatste van bet vijftigjarige Demos is overduidelijk gebleken dat het clubleven in Schiedam groeit en bloeit. Opmerkelijk is dat de prestaties van de clubs daarmee niet parallel lopen.. Ais we zo de afgelopen competitie bekijken is dat wel duide lijk. Onze hoogst spelende amateurelub DUS, met de bezielende trainer Joop Schop die weer een jaar heeft bijgete kend. heeft lange ty'd een kans gehad op de bovenste plaats te eindigen. Het bleek «et echter iets te kort te komen. Dc verdediging stond zijn mannetje, maar in de voorhoede ontbrak een af maker en zo verloor DHS onnodig en kele wedstrijden, waarin het overdui delijk beter voetbal speelde dan de te genstander, maar dat niet In doel punten uit kon drukken. Schiedam had als debutant in de vierde klasse een goede "start. Wat moeilijkheden met de trainer, ziekte o,a., heeft .:e'cr waarschijnlijk het mo reel cn do prestaties geen goed ge daan. Als het alles een tikkeltje mee had gelopen, dan had het Schiedam waarschijnlijk gelukt ineens door te stomen naar de derde klasse. Het heeft niet zo mogen zijn en in een der laatste wedstrijden heeft het RKWIK voor moeten laten gaan. Een van de concurrenten in deze competitie bleek voor Schiedam stad genoot Excelsior 20 te zijn. Excelsior moest echter al vroegtijdig afhaken, omdat ook daar bleek dat bet doel punten maken een moeilijke zaak was. Trainer Heyster heeft beslist niet ge faald en daarom blijft hij nog een jaar bij Excelsior om alsnog te proberen het komende seizoen met zijn team te (ADVERTENTIE) Dat de prijzen van dekens in de zomermaanden aanmerkelijk la ger liggen dan in de winter ligt voor de hand,..,, en blijkt wel uit de2e aanbieding. Kies nf uit deïe prachtige 1 en 2 persoons Draion dekens, er zijn fraaie uni kleuren (double face) en diverse ruitdessins. 1 persoons 150 x 220 2 persoons 190 x 230 Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop var» deze 1 en 2 persoons Draion dekens in double face uni kleu ren en ruitdessins, nu voor heei aantrekkelijke zomer prijzen. Ook maandagmorgen open Géén te/, of schrift, best. promoveren. Bij Schiedam keert Nico van Huet terug om te trachten dat te bewerkstelligen. SVDPW beeft hot gehele seizoen geknokt tegen bet degradatiegevaar. Het speelde soms voortreffelijke wed strijden maar het ontbrak de club van Ome Toon Kardemaan aan alle geluk, In de afdeling ging het helemaal mis. Niet minder dan twee clubs moesten, degraderen. Demos, en DRZ, dat een seizoen in de eerste klasse uit mocht komen. Martinlt heeft evenals vorige jaren heel lang een kans gehad te kunnen promoveren, maar de for matie van trainer Jan van Buy tenen, die weer een jaar bijtekende, kwam net iets te kort om door te stoten, In diezelfde afdeling kon WF het vege lijf redden, SFC en Demos zijn beide in één afdeling de gehele com petitie in een lijf aan lijf gevecht ge wikkeld geweest met als inzet het be houd van het eersteklasserschap. Het is SFC geworden dat in de laatste wedstrijd zeker werd van dat behoud en het jubilerende Demos werd terug gewezen naar de tweede klasse. DRZ en ürsus Z3ten ook bij elkaar in een afdeling, maar DRZ kon het Ursus niet moeilijk maken. Dc Ropde Zonners hebben maar een seizoen in de eerste klasse mogen spelen. Lang dreigde de degradatie, maar eerst in de allerlaatste competitiedag werd het een feit. Ursus heeft lang aan een kampioenschap mogen ruiken, evenals vorige jaren. Het lukte ook nu weer niet. Het leek er veel op, dat het in de ploeg aan karakter ontbrak. In de tweede klasse heeft het Schie damse Boys aan geluk ontbroken. Ook dit team heeft lange tijd kampioens kansen. gehad, maar schoot op het be slissende moment net te kort. FCN heeft moeten ondervinden dat het niet meevalt een succes fe prolongeren. Het verkeerde in de mening dat het wel eventjes door zou kunnen stomen, maar leerde naar mate de competitie vorderde, dat het niet mee zou vallen. Interne moeilijkheden waren daaraan wellicht niet vreemd. De overschrij- vingsaanvragen doen vermoeden dat FCN de nieuwe competitie zeker niet versterkt in zal gaan. Het zaterdagvoetbal heeft de ver wachtingen die verden gekoesterd niet in kunnen willigen. HBSS teken de zeker op een plaats In de nieuw te vormen eerste klasse maar het heeft op het nippertje de degradatie weten te ontlopen. PPSC wilde met trainer Bouquet in het vijftigste levensjaar promoveren naar de tweede klasse. Het heeft er lang naar uitgezien dat dit zou lukken, maar in de laatste wedstrijden moest het afhaken en mag het nu het komende seizoen opnieuw proberen. In de afdeling heeft GTB alle moei te gehad zich in de tweede klasse te handhaven, maar het lukte. GSS tenslotte heeft een goed seizoen achter de rug. Ook deze club heeft lang op de nominatie gestaan eindelijk eens uit de derde klasse te komen, maar het mocht niet lukken. Alles hijeen toch geen resultaten om trots op te zijn, maar wellieht dat het komende seizoen meer vruchten af zal werpen voor de Schiedamse voetbal clubs. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Het Nationaal duivenconcours St. Vin- cent dreigt opnieuw uit te draaien op een rampvlucht. De dinsdag avond ook in Schiedam, ingekorfde duiven kregen al handicap dat de lossing in St. Vincent vrijdagmiddag wegens het slechte weer moest worden uitgesteld. Eerst zaterdagmiddag 13.00 werden de containers geopendHet was vrijwel windstil toen de enorme vlucht duiven (naar schatting 7 tot 8 duizend) koers zette richting Nederland. f ADVERTENTIE) Koop zonneschermfinnen orn een windscherm, strand- of speeltentje voor de kinderen te makend zodat U met eert warme stranddag alles klaar heeft staan. Op onze camping-afdeling, 2e etage 'verkopen wij zonne schermlinnen in fris streepdes- sin, ong. 135 cm breed, nu per meter voor nog géön twee gul den zeventig. voor strandtent en windscherm Morgenvroeg om 9 uur begint op de 2e etage de verkoop van dit zonneschermlinnen om 2elf een windscherm te maken waar mee U overal een windvrij plek je tovert, ook geschikt voor eenvoudige zonweringen, in leuk fris streepdessïn, ong. 135 cm breed, per meter voor Ook inaandagmofgen open Géén tel. of schrift, best {Van. onze kunstredactie) Schouwburg heeft de Nederlandse Operastichting zondagavond m het kader van hot Holland Festival «en opvoering gegeven van Debussy's Pellêas et Melisande, waarover men al eerder in deze kolommen n.a.v. de première in Amsterdam van enkele dagen geleden heeft kunnen lezen. De fraaie voorstelling zal ook hier meer de echte' muziekliefhebber voldaan hebben dan de opera-fan, die aan dra matische bewogenheid visueel niet aan zijn itrekken komt. Ondanks de fijnzinnige regie van Pierre Médecin en 4e uiterst kundige realisatie van de hoofdfiguren in dit lyrisch drama door Frante -Petri, Meinard Kraak en B3ia- ne Manchet blijft alles wat op het po dium beweegt en handelt aan stillering gebonden zonder ergens een relatie met de realiteit te onderhouden.- Daar tegenover staaf dan. dat dc or- kestpartituut geheel en al het dra ma- tisch-illustratiave moment beheerst en dus het volledige beroep doet op het muzikale appreciatievermogen van de toeschouwer. Met het Concertgebouw orkest o.Ijv. Jan Four net. in de orkest bak vond de opvoering uiterst compe tente .pleitbezorgers, die dit problema tische stuk toch. een memorabele ver wezenlijking meegegeven hebben. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, maandag Feyen- oord heeft de Zuidsmeriltaanse kam pioen Estudiantes voorgesteld om de twee wedstryden om de officieuze we reldbeker op 26 augustus en op 9 september te doen houden. Zoals be kend zal de eerste wedstrijd in Buenos Aires gespeeld worden. Manager Guus Brox vertelde dat Fejjenoord de wed- stryden tegen de Argentynen voor de start van het toernooi om de Europa- Cup voor landskampioenen wi] afwik kelen. Het toernooi om de EC begint op 16 september. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. In een steeg naast pand Bange Kerkstraat 23 is vannacht een trekkat- met kratten fust door nog onbekende oorzaak in brand geraakt. Twee bewakers van de Eerste Schiedamse Bewakingsdienst hebben, de kar 4e traaft qp 'getrokken, waar de brandweer feet vuur 'kon do ven. Later kregen de duiven de mistral te toeerstaan an vlogen mogelijk boven gebieden met onweer en regen. Bij het vallen van hei duister moesten zij omlaag voor het zoeken van een plekje om de nacht door te brengen. Het is vrijwel zeker, dat ook de lang durige droogte de duiven parten heeft gespeeld. Sloten en poelen staan jn streken waar nog geen regenbuien zijn voorgekomen zo goed, ets droog zodat de vogels hun löfcnis wel dege lijk moesten zoeken. Hoe dan ook, de duivenhouders wachtten zondag bijna de gehele dag tevergeefs op de thuiskomst van hun duiven. In de kring Rotterdam Waven om 18 uur pas tien duiven op hun resp. hokken teruggekeerd. ?E&n hier van behoort aan de combinatie P. van Os en Co. met een klokafslag van 18,10 uur. In Vla-ardrngen heeit de heer Jansen van PV De Adelaar om 14.45 uut zyn eerste duif geconstateerd. De eerste meldimg voor Rotterdam, kwam om 15.15 uur binnen. Andere tijden: Zeeland 11.30 uur, Steenbergen 11.53 uur en Vosmeer U uur rond. Zoals het er nu uitziet zullen de prijzen voor een groot dt.ri in Limburg terecht komen, waar zon dagavond reeds een groot aantal vroe ge- meldingen was binnengekomen. Landelijk genomen zullen de veiTie2vi aan duiven hoger komen te liggen dan ooit te voren. Het is 'het risico van de duivensport, dat door de inzenders geaccepteerd zal moeten worden,. Ook de zondag in CCR-verband ge houden mid-fondvlucht vanuit Survil- liers-Fosses over ca, 340 km is traag verlopen. Een moeilijk station, de be zijden de zuidelijke vlieglijn ligt: De duiven gingen hier om 6.50 uur los bij een noord-oostelijke wind. Aankomst eerste prijsvliegers (bCV J „De Postduif": In concours' 152 dui ven: 1. P. van Os en Co, 12.12 uur; 2. N van Hark, 3. J. Koster, Aankomst laatste prijsduif 13.50 uur. SPV „De "Vrinden": In concours 68 duiven: 1. Gebr. Van Leeuwen, 12,16.11 uur; 2, J. Wenteier; 3, Chr. Zantboer en Co. Aankomst laatste prijsduif 13.54.55 uur. PV „De Vrijheid": In concours 215 duiven: 1. P. Pols 12.02 uur, 2. A. v.d. Tuyn, 3. C. Potter. Aankomst laatste prijsduif 13.45 uur. PV Union 1 G. van Diest 12.11 uur. Verdere ge gevens ontbreken. SCHIEDAM. De-Gereformeer de Kerk van Schiedam is „ge schrokken" van de hoge rente van de lening, die afgesloten moet wor den om de bouw van de kerk in Schiedam-Kethel mogelijk te ma ken. Deze „schrik" heeft het Kerk bestuur doen besluiten onder de le den van de kerk een lening te doen uitschrijven tegen een rente van 6 procent en. dat is een stuk goedko per dan de 8 of 9 procent die her taald moet worden over eèn lening bij een bank. Tn een keurig uitgevoerde bro chure roept de Gereformeerde Kerk haar leden op de lening in te schrijven, iets dat naar de mening van het kerkbestuur geen bezwaar kan opleveren. En inderdaad is de rente van 6 procent een rente die geen énkele bank op dit ogenblik over kleinere bedragen kan geven. Een andere gunstige voorwaarde is, dat het geleende geld te allen tij- den kan worden teruggevraagd. De minimum-inschrijving bedraagt honderd gulden en de kerk hooopt, dat de leden spoedig hun steen tje' willlen bijdrage voor het nieu we gebouw in Kethel. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag meer dan veertig jaar or ganiseren de korfbalverenigingen Veo (Voorburg), Odi (Schie dam), Pemix (Leiden) en Snel (Dordrecht) de z.g. „VOPS" se- riewedstrijden. Een jaarlijks te rugkerende vierkamp ter afsiui- ting van het korfbaiseizoen. De inzet is een wimpel, een kostbaar kleinood, dat met de grootst mo gelijke zorg omringd dient te worden. Maar zolang het de tand; des tij'ds doorstaat, zal niemand er over denken de vierkamp te beëindigen. De Sohiediamse gastheren wisten zich in hét sterke gezelschap, goed Ite handhaven; ntefc Veo word «te tweede en derde pliaats 'gedeeld- Pewijx cr/am dit jaar de wimpel mee mar Ledden en Snel eimdigde op de laatse plaats. De "«etrste wedstrijd van Odi tegeu She! eindigde in een 04 nederlaag maar du de volgende wedstrijd' tegen Pernnix ging het -heel wat boter. Met 1 werd deze ronde afgesloten; voor het Schiedamse doelpunt zorgde Oos- itick Touaqaint met een veer 'afstand schot. Tegen de verwachtingen in eindigde de wedstrijd vani Odi itogen het sterke Veo 'in een 5—-2 overwinning voor de Schiedammers. Costick Toussaint zorgde met twee doelpuntten voor 20 en toen de Voorburgers 'gelijk hadden gemaakt scoorde Cees Rassc-haers weer tweemaal en 'kom Costtck Toussaint uiifc een op Italiaanse" wijze gefor ceerde strafschop zijn ploeg naian? 52 schieten. De Uitstegen: OthSnel C4', SuAt Veo 0—3; Ode—'Veo 52j Veao Remix 22; Pemix—OdS' 1IJ Per- ■mix—Snel 4—0. (Van. ew onzer SOHTEDAM, - Op de Kerkweg zijn in de nacht van zater dag op Zondaig 'twtee Ibmers ellebdi mat hun auto in de sloot terecht geko men. De 33-jarige C. van Meurs reed met zijn. a-uto over dc Kericweg, toen hij plotseling moest otemmen voor een overstekend konijn. Hü slipte en reed de sloot dri. Zijn. broer, de 27-jarige J. van Meurs vblgrie de acherFchitQn van de voor hem nijdarfde auto en reed ook de sloot in. <De beide mannen' he pen :geen letsel op; de auito «van C. van Meurs werd zwaar beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De 80-ja- rige mevrouw C. van der Bilt is, toen zij zaterdagmiddag 4e rijbaan van de Nieuwe L ami aan. overstak aangereden door een bromfiets bestorrd door de. 20-jarige.F. M. De vrouw, liep bÜ de aanrijding een lichte hersenséhiaSfing op. Na behandeling in dc Dr. Nol at- stichting Icon. zij naar hiris terugkeren. Merkredon, la 24an. de Junio klubvescero, NI kune legos la las tan „Sennaclulo" lit ee fcadc H. Letsch. sr. Lekstraat 100 b. Bonan ferlon al cluj, Wuj jam fcriros. (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, maandag In zwembad de Plompert in Rotterdam- Zuid zijn zaterdag onder ideale weersomstandigheden de zwemwed strijden begonnen voor de kringkampioenschappen van Rotterdam, en omstreken. Tijdens de wedstrijden, waaraan ook de Schiedamse Zwemclub deelnam, konden de zwemmers trachten de limiettijden te verwezenlijken, die nodig zijn om te mogen meedoen aan de na-. tianale kampioenschappen in de komende maand juli in Leeuwarden. De zwemmers van SZC hebben zich gedurende de eerste wedstrijden van dU kampioenschap, dat gedurende deze week wordt voortgezet, duchtig geweerd. In de klasse jongens onder veertien jaar bracht Eené v. d. Kuil! de eerste titel naar Schiedam. Met de uitstekende tijd van 1.03.9 werd bij op de honderd meter vrije slag eerste en plaatste zich daarmee voor de natio nale kampioenschappen. Ook Frank Ruseter van SZC haalde op dit nummer de limaetitijd voor Leeuwarden. In een persoonlijk re cord van 1.08.3 werd. hij derde. Een derde SZC'er dóie onder de gestelde li miet bleef, was Aruio v. d. Heijden, die möt 1.08.8 een nieuw persoonlijk record boekte op de honderd métier vrije slag. De meisjes van SZC waren in de Plompert wat minder gelukkig. Amte V. d. Dnift behaalde in de 'klasse meis jes onder 16 jaar een keurige deide plaats op bat nummer 200 meter rug- slag, maar haar tijd van 2.57.6 was net niet voldoende vaor een reisje naar Leeuwarden. Voor de 100 meter Vrije slag meisjes onder veertien jaar was de eis 1.13. Marjo Simons kwam echter met 144.5 net anderhalve se conde -tekort, maar haar vierde plaats op dit nummer was toch een keurige prestatie. De wedstrijden wooden woensdag en donderdagavond om 10.00 umr voortgezet. Zaterdagmiddag gaan de zwemmens om 14.30 uur he; water in en de kringkampioenschappen worden 2owdag 28 juni besloten. De wedstrij den op die dag beginnen om 10.00 uur. Personeel gevraagd De Sohiedaaamer (Het Rotter dams Parool) vï. VASTE BE- ZOEG-EBS(STERS) voor Schfc- cLun eo omstr. Aamn. tel. 387219. 's sAtjnds na 6 uur. Tel. 165950. S020 Voor woning en gezin Steers verse b te sortering pech lamp en v batterijen en gro- g zaklantaarns en voorradig. „Waar dat wiel draalt". Hoogstr. 67-69. Tel. 010-268136, Schiedam. S060 Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. FOTO VAN VUUIRRN, Hoogstr. 106, tel. 286720. Let u op juiste adiw. S160

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2