'Ik zal blij zijn als het achter de mg is' Branoff ROTTERDAMS DAGBOEK Monniken Spreekuren voor bejaarden KRALINGS MOLENAAR OVER POPFESTIVAL: Mogelijkheden op de Veluwe voor water voorziening van Randstad Uitbundige directie van Leinsdorf AFSCHEID IN RIJNMOND VAN MR. ENGELSMAN ROTTERDAM RIJ NMOND WSiK cPaïöol^Life ^I^okboekga Laten leven Luchtiger PSP-er stelt vragen aan b en w over betonnen tegels op speelplaatsen Hobo koopt in Gouda terrein voor uitbreiding J. de Jong gecommitteerde van Rijnmond PvrlA-fractie wijst „wonen in Rijnmond als beleidsnota af «iV Schippersvrouw overboord geslagen 'Boete van 30 miljoen voor gemeente en bedrijven' Negen leden van S J voor de rechter 'SOCRATES' VERLENGD zms RKS wil kunst krant uitgeven Rano doet beroep op gemeente voor subsidie van 5 mille Nutsspaarbank in Capelle overgenomen pagina 4 - donderdag 25 juni 1870 (Van een onzer verslaggevers) In de tram naar Kralingen fluit een hippie op een blokfluit, „De uil zat in de olmen". Kiem and kijkt vreemd op. Even. later, aan de Pias- zoom, kijkt molenaar C. G. van. Herwijnen erg somber. Hij zegt: „Daar lopen er weer een paar. Met die vieze, lange haren. Nou, van mij Hoeft het niet- Ik zal blij zijn als alles achter de rug is". Hij heeft niet veel op met „het ge spuis" dat het driedaags popfestival im het Kralttógse ibos «aaavtretot. De laatste nachten (moest 8ujj (twee keer de politie waaiiHchfljiwen omdat jongelui hadden ingebroken in de kleine mrien. Van Hemvajnen: „Vijf jjongeMla gen er te slapen. Ik heb niks tegen ze geeegd, ik heb meteen de pcfliltle .ge beld. jNiu wordt er prttóeeMir&ad rond- (Van een onzer ROTTERDAM, donderdag- De Veluwe biedt .fascinerende mogelijk heden" als ondergronds opsLagreser- voir (tot een capaciteit -van één mil jard kubieke meier) voor de drinkwa tervoorziening van de oostelijke rand stad Holland en oost-Nederland. Al dus Ir. T. Verheul, directeur van het. rijksinstituut voor de drinkwatervoor ziening, gistermiddag, op een informe le vergadering van het openhaar li chaam Rijnmond. 1 over de moderne openba re watervoorziening voorspelde hij dat in het jaar 2000 het landeslijk wa- terryeiibruüc per jaar 4,5 miljard m3 csal zljjn (thans 1,5 miljard). Het gnowiwater biedt beperkte exploita tiemogelijkheden, maxima al 1,5 mil jard mS per jaar, aldus ir. Verheul. (De komende decennia zal daarom het gebruik van oprperrdaMewater verzes voudigen. Om constante kwaliteit en hoeveel heid te kunnen leveren ds voorraad- (vorming nodig. Naast de OfpsLag in de duinen en het mogelijke reservoir in de Véhiwegrond wordt [gedacht aan de aanleg van spaarbekkens, om. in het Usselmeer (maximale capaciteit één miljard), bij Phillpsland (150 miljoen rn3) en kleinere bekkens in de Greve- liQgen en langs de Maas in Limburg. Begin volgend, jaar komt de staats secretaris van volksgezondheid mat basisplannen voor wateropslag in Ne- deittand. (Deze ddn bedoeld als plano logische reservering. (ADVERTENTIE) Monnikenwerk; maar dan van het plezierige soort wordt ver richt in het Karthuizer-klooster van Grenoble, waar de gekapte broeders volgens een geheime formule uit tientallen kruiden de bovenaards lekkere Chartreuse bereiden en waar de tijd gelijke lijk verdeeld wordt tussen spi ritus sanotus en spiritualiën. OverChartreuse enTequiia.over de goede jaren voor Bordeaux, over kaas en kurketrekkers, Irish Coffee en bisschopswijn, lees erover in Wijn en Gedlstii- feerd. het geestrijke vijfde dee! uit de serieUitEten in de Wereld. Kijk eens verder dan cola-tic, probeer eens iets anders on the rocks en... wordt het niet eens tijd voor een wijnproeverij? Wordt het niet eens tijd voor alle andere □HM *ari Bwkenbedrfjf Hat Parool PUIM Antwoordnummer2470-A'dani WIj en waarachtig wil Ik meerwoton over dezo unieke «ris ParaoMJfa kookboeken Hc weet al genoeg, zend ml) eau deel ge durende 10 dagen vrijblijvend ter Inzage pjaals - om de molen gespannen, op kosten, van de gemeente, geloofik. Maar ik moet neg zaan hoe het «allemaal -af loopt." Hij zegt veel heil te eien in het „schoonvegen," van het bos waarmee vanochtend is begonnen. „Zwaitttaj- kons" wondit op die marnier de hans onjtnomen tznch tot vryldagnuddag m het bes schuil te houden, en dat is maar goed ook, aagt V&n HerrwJjnen, want juist onder hen zit „gespuis". Mensen die 35 voor het festival over hebben, och, dat moeten toch nog wel redeldfllke mensen «zijtï. Maar toch „We hebben cnnze va kantie speciaal verzat "We zouden eerst in deze dagen mat vakantie ©aan, maar je jkunt je hurts nu toch niet leeg laten staan? "Wie weet wat er dan wel niet allemaal gaat gebeuren," zegt Van Henwljnens echtgenote, tZ-j vraagt zich nog af hoe het gaat lopen, tijdens due drie dagen .Goed, ze hebben een gezünsk&art gekregen waarmee ze het terrein opkunnen. Maar hoe moet het als de één. plotse ling de stad in moet als de ander met de kaart weg is? En hoe gaat het vrij dag en zaterdag met de boodschappen? Nee, was het maar al maandag. Positiever ia D. van Wijk, chauf feur-tuinman bij de familie D. G. van Beuningen aan de PLaezoom. „Leven en laten leven", dat is zjo zijn stand punt „Tienduizenden mensen, dat kan toch een groots evenement wnttlen. Daarvoor moet je iets ovenhebben vind ik. Die muziekjaje moet er wel van houden, en dat doe ik niet. Maar we gaan wel kyken. De mensen observeren." Hij zegt niet bang te zijn voor moeilijkheden.'. „2e Kullen hun tenten heus met in de twn zetten. Ik geloof trouwens dajt er mog een afrastering langs wwrdit gemaakt en bovendien ©aan twee agenten in burger het Mus constant bewaken." „Je hebt eventuele moeilijkheden zelf in de hand. Je kunt dan wel tegen e&n jongen met he al lang haar „Hé, ruige" roepen, maar daarmee lok je moedlijkheden juist uit. Als je niks zegt, gebeurt ar niets. Ik-geloof trou wens met in moeilijkheden. Want daarmee zouden die jongelui zichzelf £n jde vingers, snijden. Dan ds het eens en voor aH afgelegen. Klaas van Duij<a, exploitami ven het restaurant De Plasmalens ziet het fes tival optimistisch tegemoet. Huj zegt: „Ek heb er eerst tegenaan zitten hik ken. Nu ziie .ik het -veel ludhjbtger. Ge- den de «erva «ringen van de laatste da gen valt het, enorm, mee, dacht dik. Ear uk heb bewondering voor de mensen die het hebben opgezet. „Als je eo eens rondkijkter lo pen zoons van (professoren rond, met lange haren, zooms van kmrig^ netjes. Hander heh «ik er abso luut niet van. Het valt voor honderd procent mee." 'HSjj verwacht goede zaken7 Van Duijn: „Hangt van het weer af. Ik heb ©een exttra personeel aangenomen, we hebben genoeg man." In de Kralingeïhoutflat, aam de rand van het hos, zegt mevrouw M. Schenk-Keldesrs, echtgenote van de huismeester: „Ik mag dat jonge gedoe wel, maar de bewoners, meest bejaar de mensen, hebben er niet veel mee op. Vanochtend is er één bejaarde dame weggegaan. Zij komt volgende week pas terug. Ze wilde niets van al die mntzidk horen" (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op een kinderspeelplaats in Eindhoven heeft de heer C. Oostewijk, gemeente raadslid voor de PSP vragen gesteld ■aan het college van. b.enw, De heer Oosterwijk vraag of hel collega het nog langer verantwoorde lijk vindt dat een groot aantal open bare speelplaatsen een stenen of be tonnen betegeling hebben. Bovendien v/11 hij weten of b en w bereid zijn zodanige veranderingen te doen aan brengen, dat ongelukken zoals in Eindhoven, niet kunnen plaatsvinden, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De coóp. handelsvereniging Hobo heeft in Rottendam do grens van haar capaci teit bereikt. Op de algemene ledenver gadering is nu besloten een terrein In Gouda van 2,5 ha aan te kopen, waar voorlopig voldoende uitbreidingsmo gelijkheden zijn. Deze uitbreiding van de reeds vijf tig jaar in Rotterdam gevestigde orga nisatie is noodzakelijk geworden door de snelle groei In de afgelopen jaren' en de snelle uitbreiding van het dien stenpakket. Hobo heeft nu 580 leden (B90 vesti gingen) en een eigen omzet van 220 miljoen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. I socialist J. de Jong is met 55 stemmen (en drie blanco) gekozen tot lid van het dagelijks bestuur van Rijnmond als opvolger van tw, H. B. Engelsman. Vóór de stemming verklaarde KVF-fractlelei'der De Vos -dat de voorziening van de vacature Engels man niet vooruitloopt op de samen stelling van !h.e$. nieuwe dagelijkse be stuur van Rijnmond. Hij benadrukte de tijdelijkheid van de opvolging. Dit werd door de PvdA-er Barmdregt on derstreept, (Van een onzer ROTTERDAM, donderdag. De socialistische fractie in de Ktfnmond- raad heeft, by monde van B. Duis ter, de nota „Wonen in Rijnmond" als uitgangspunt voor het te voeren woningbouwbeleid verworpen. De PvdA-woordvoerder vroeg gecommit teerde Weststrate het stuk terug te nemen. De CPN-fraetie was het hier mee eens. De KVP-er Metaal stelde dat de nota weinig houvast biedt ora er een beleid op te baseren. De behandeling van de nota Wonen in Rijnmond bleef beperkt tot de kri tische opmerkingen van. de raadsle den. Gecommitteerde Weststrate kwam in verband met de receptie van de heer Engelsman niet meer aan bod. Hij zal in de juli-vergadering ant woorden, waarna de verdere behande- ilme plaatsvindt. (A'JVERTENTIE) Een zeer fraaie kollektie BRILLANTEM RINGEN met volledige zekerheid omtrent echtheid, loupe-zulverheld en slijpsel, in prijzen van 75.- tot 3000." WINKELCENTRUM BINNENWEG 48 TELEFOON 11.88.16 - ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. door nog onbekende oorzaak is de 59-jarige mevrouw H. J. Petera-Bongers gister morgen overboord geslagen van de moïorsleepboot Aloys en vermoedelijk verdronken. Zij assisteerde haar man bij het werk op de sleepboot, varende in het Calandkanaal in het Europoort-gebied. Het stoffelijk overschot is nog niet gevonden. TfRICH LEINSDORFS directie bij hot R.Ph.ö. heeft het gelukkig veeltallige publiek gisteravond In de grote Doelenzaal icen festival concern van uitzonderlijk hoog gehalte opgele verd. Het was de eerste maal, dat ge wereldvermaarde Oostenrijker het R.Ph.0. leidde, maar hij zetjte het en semble naar zijn hand alsof lange maanden van samenwerking aan dit optreden waren vooa-afgegaan. Ledns- doorf heeft dan ook de uitbundige ges- tiek van de geboren Imperator. Geen dynamisch (detail of het wordt de mu sici dwingend opgelegd door een niet mis te verstane lichaamshouding, armzwaai of wat de beweeglijke diri gent ook maar nog meer ten dienste staat Het gevolg van dit 'alles is een ongemeen rijk klankpalet en een so noriteit, die van het aeerigoed» orkest, dat ons R.Ph.0, ia, een itopensemble maakte. Hoewel in Haydns inventieve Mlssa in tempore belli Leinsdorfs karakte ristieken als dirigent al duidelijk naar voren kwamen, was het toch Bruck- ners derde symfonie, waarin alle re gisters van Leinsdorfs fameuze gaven als klankcoördinator konden worden opengetrokken. Bruckners eerlijke, recht uit het hart geschreven muziek, die, behalve om redenen van muziek- politische aard, ora. door haar vorm technische verbrokkeling zo vaak weerstanden heeft opgeroepen, vond in deze dirigent een congeniaal vertol- er, in wiens visie elke vörmproble- matiek tot een yolstrekt logische op lossing bleek te zijn gebracht. Dat deze logica zich overigens aandiende al3 e&n geheel uit de spontaniteit van het musiceren voortvloeiend gebeuren tekent Leinsdorf als een kunstenaar pur sang, voor wie de synthese tussen emotionaliteit en intellect een zaak van natuurlljk-evenwiahtige balans is. Haydns dlep-bewogan kerkmuziek, verankerd in de prachtige Missa m tempore balll, kreeg onder Leinsdorfs directie een uitgesproken different profiel, maar een zo grote rijkdom aan expressie zou zelfs déze dirigent niet hebben kunnen bereken zonder het subliem zingende Nederlands Kamer koor (van Felix de Nobel) en supe rieure solisten als de sopraan Annette de la Blje, de 'alt Elisabeth Oooymans, de tenor Alexander Young en de bas John Shirley Quirk. De stemmen van deae vier soltóten, leder op zichzelf van een verrukkende schoonheid, voegden zich wondierlijk mood naar el kaar in de ensembles, en deze 'alter neerden woer magnifiek met het koor. Het orkest, in gereduceerde bezetting met het kleine, verplaatsbare Flentrop orgel als eontinuo-instrument, speel de met geestdrift en verfijning beide. Met glanzende toon 'vertolkte Michel Roche zijn cello-obligaat in het devote Qui tollls peccata mundi, tegen -een aangrijpende solo van John Shirley. Quirk, ELLY SALOMÊ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. „VPU stellen ons voor dat de reohter beslist een boute van dertig miljoen gulden oplegt aan gemeente en bedrtffuleven, met de bepaling dat dit bedrag nan de werkelijke behoeften van de bevol king wordt besteed". Deze verklaring staat in een persbe richt van de Socialistische Jeugd Rot terdam waarvan maandagochtend ne gen leden voor tie politierechter te recht moeten staan wegens lokaalvre debreuk en/of vernieling van het C'70 katoortie aan het Kruisplein. De SJ bevette het kantoortje op 25 april uit protest tesen de opze+ en de hoge kosten van C'70. Een ruit, -een deur, eni'g meubilair en een luchtpijp werden, hierbij vernield. In het persbericht maakt de SJ er onder meer melding van dat de aan gevoerde beschuldigingen een fa<rcs zijn en dat bij de verdediging de na druk zal worden gelegd op politieke motte ven. Bij Boete Bolnes is de laatste hand gelegd aan de verlenging van de Socrates. Het negentiende setup, dat in opdracht van de KNSM werd verlengd. In totaal heeft Boele 174 meter nieuw sohip toegevoegd aan de 19 KNSM schepen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De Rjjnmondraad heeft gister middag afscheid genomen van gecommitteerde mr. H- B. En gelsman die is benoemd tot lid van gedeputeerde staten. „Met uw afscheid," aldus voorzitter W. Fibbe, „sluiten we de eerste pe riode van Rijnmond af. We kun nen ons afvragen of we het in de eerste vijf jaar goed hebben ge daan. Of we de wet op het open baar lichaam Rijnmond hebben uitgebuit. We kunnen ons ook af vragen wat ons voor de toekomst te doen staat. Ik ga hier nu niet op in", aldus de heer Fibbe. HIJ herinnerde eraan hoe de heer Engelsman vijf jaar geleden ale lid van het dagelijks bestuur van Rijn mond begon ln een ,.Jeeg huis" en met praktisch lege handen. „tJ had alleen de wet op het openbaar lichaam Rijn mond en dat was en is nog niet zo veel. D bracht mee ervaring, kennis en een dosis idealisme. Ik kan me voorstellen, dat n.op dit laatste punt stellig wat teleurgesteld bent. Die te leurstelling delen wij", aldus de heer Fibbe. Sprekend over de portefeuille van de heer Engelsman (milieu-hygiëne, recreatie en. volksgezondheid) zei de Rijnmondvoorzltter o-m. dat deze aan vankelijk povere portefeuille er thans „uitspringt en in belangrijke mate het gezicht van Rijnmond heeft bepaald". Hierna volgde een receptie waar de raadsleden persoonlijk afseheld kon den nemen van de ex-gecommitteerde. DE komende weken gaat de l p>E Bejaarden y*-* Bejaardenpartij met een partij Ratter- propaganda-auto door Rotter dam (één zetel dam. Bejaarden kunnen dan tn de Gemeen- fcort en bondig op schrijf ge- teraad} is tot daden gekomen, stelde klachten en suggesties De partij heejt een brief ge- by de wagen inleveren. Wie fftuurd aan de afdeling Rotter- zich benadeeld voelt in sociale dam van de Kon. Ned, Maat- rechten moet vooral met f ei- schappij tot bevordering der ten en cijfers komen, geneeskunst inzake de spreek- Heel nadrukkelijk stelt de uren voor zieke bejaarden en Bejaardenpartij, dat zij ioii invaliden. werken als pressiegroep; niet Deze mensen, zo zegt de als politieke groepering. Deze brief hebben moeite met op- nieuweling in de gemeenteraad staan na de nachtrust. Voor stelt zich voor allereerst ken- lijders aan astma, bronchitis nis te maken met haar leden en reu-ma en. hartpatiënten en donateurs. In een soort na- geldt dit ui het bijzonder, Het nifest staat geschreven: „Wij zal voor die groep een verlich- u/Uien absoluut neutraal zijn ting zijn, als zij voor het be- en beslist geen politiek bedrij- zoeken van een huisarts op ven doch als pressiegroep m een Icster spreekuur kunnen de gemeenteraad (en hopelijk komen, bijvoorbeeld van 10 tot in de Tweede Kamer) de be ll. baaram doet het bestuur tangen van bejaarden, in-uali- van dc Bejaardenpartij in Rot- den, weduwen en weduwnaars terdam een beroep op u, de helpen verdedigen. Toegege- artseu te verzoekenom voor ven er wordt vrij veel voor bejaarden en invaliden in Ne- deze groepen gedaan de laatste der tand, een apart spreekuur tijd, maar nog lang niet ge- te houden, al is het (fan een of nocg, pat blyfct uit de vele Op diverse plaatsen in de stad zijn speciale parkeerplaatsen voor in validen gemarkeerd met een bordje. Het zij-n er in totaal twaalf, Invali den die zo'n parkeer- privilege begeren kun- drt aanvragen op het stadhuis. De selectie is streng. tuas de inzet geweest bij het geschil, ujoarby geen -woord was gewisseld. Vindt u dit een dure klap? Ik niet. Het uitdelen van klappen «r een hand over hand toenemend euvel in het uerleeer. Het is zeer de vraag of men dit euvel bestrijdt met zulke betrekke lijk lage boetes. Er zijn men sen die voor dit prijsje graag eigen rechter spelen. Vijfenze ventig gulden voor een tik hebben ze er gewoon voor Ouer. rOT en met 24 juli blijven in dc Roses traat de span doeken hangen, die leden van een actiecomité daar hebben aangebracht om te protesteren tegen de onveiligheid van deze straat Een van de oorzaken: er wordt te hard gereden. Ad- Vies aan dit actiecomité: hang die spandoeken zo, dat ze lees baar zijn. Door de toind krul len ze om de touwen waaraan Donateur van de Bejaarden- ze zijn bevestigd, partij kan men worden voor f 0,50. Het secretariaat is ge vestigd by de heer B. C. Gus- tenhoven, Claes de Vrieselaan sche bibliotheek van dé S4*>' moetschool (Technikon) ach- i to" het Ho/plein er niet alleen r-\E politierechter heeft deze is voor leerlingen en docenten *-J week een automobilist i?an de scholen die hier ge- veroordeeld tot een boete van huisvest zijnDeze bibliotheek 75,-. De man had een andere ressorteert onder de Gemeen- r ANG niet iedereen weet, *-» dat de kolossale techni- - automobilist door het portier- tebibliolheek en staat ter be twee maal per week, aldus de brieven, die ons dezer dagen alleen om loot inenselyk me- raampje een harrde stomp ge- schikking van alle Rotterdam- hrvef, bereiken om (tulp, maar vaak deleven." geven. Een voorrangskwestie mers. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. De werkgroep culturele voorlichting van de Rotterdamse Kunststichting heeft het college van. b en w een adviesrap port gezonden, waarin rc&uHaten van een onderzoek naar mogelijkheden tot informatie. Reg^nale radio en/of «televisie wordt door de werkgroep beschouwd als een presentetiemixidei bij uitstek Om de gehele Rijnmondibevolfckig met culturele voarhehfang te bereiken, Realisering Jitervam lijkt vooralsnog, niet mogelijk en dan vindt de werk groep een kunstkra/nt liet «meest voor de hand liggend. Op dit ogenbluk stolt de wexikgaroep- zlch een kurastkranvt voor als een krant van vier pagina's ter «grootte Van on- tsveer een halve dagbl-adpagdna, die énmaal in de* veertien dagen ver schijnt. De huidige kunstagenda van de dienst gemeentelijke kunstgebou wen zou dam kunnen vervallen. De netto kosten van een dergelijke krant kunnen volgens de werkgroep worden gesohat op ƒ250.000.per ja-ar. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. De Stichting RANO, die radloprogram- ma's voor zieken in Rotterdam ver zorgt, heeft een open brief gericht *aan het college van b en w In de brief doet de stichting een ple.dooi voor dc Rano, en verzoekt het college «and-achit fee besifceden aan do subsidieaanvraag van ƒ5000 par jaar. Een range subsidre-aan vroag van de stichting werd «afgedaan, met een antwoord dat neerkwam op „Rano, jullie doen goed werk, maar het as oras geen cent waard", aldus de tarief. „Als we zion wat er jaarlijks door do 'gemeente Rotterdam raam alle mo gelijke instellingen en Instituten gege ven wordt, dan Is het door ons ge vraagde bedrag belachelijk laag te noe men, Wat ar Suilten de diir^cte subsi dies ook nog aan 'geld dc deur udt -gaat js Iels waar de gemiddelde Rotter dammer geen weet van heeft", gasutde brie! verder. De stichting heeft dn de 23 jaar dat zij oesbaat programma's «gemaakt voor ongeveer 750.000 patiënten, waarvan 85% uit Rotterdam afkomstig, „Hei-aas moet opgemerkt worden dat problemen die met de nodige her- atie onder uw aandacht komen, wèl be vredigend door u behandeld worden, terwijl zij die nog de conservatieve (dus beleefde) -weg wn 'attentie vol--- gen, met een kluitje in het riet ge stuurd worden", aldus de Rano. ROTTERDAM, donderdag. De Spaarbank te Rotterdam zal deNuts- Spaarbank te Rotterdam zal de Nuts- i Jssei per 31 december overnemen. Per i juli zal de Rotterdamse spaarbank reeds de organisatie van de Nuts- spaarbank Capelle overnemen. Dit besluit volgt op de administra tieve samenwerking die reeds plaats- - vmd tussen deze spaarbanken, die helde m Capelle over eigen kantoren beschikken, terwijl in Krimpen reeds van een gemeenschappelijk kantoor gebruik gemaakt wordt. In een berieht over een ongeluk op - ae kruising Schiedamsedijk-Vasteland - is gisteren foutief vermeld dat de heer M. H, C. Musters uit de Rijsoordstraat raakte. Het was de 60-jarige 1 Elders, uit de Van der Dussen- straat die met borstklachten en pijn lijke armen naar het Dijkzlgtzicken- huis gebracht werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1