'WE TREDEN LIEVER OP IN EEN GROTE ZAAL' m Voogd van debiele vrouw maakt erfenis op ROTTERDAMS DAGBOEK Vreemd verschil m V ROTTERDAM RIJNMOND DE helft van The Byrds staat nog onder dc douche als een touringcar donderdagmiddag even voor vier uurstopt voor een hotel aan de rand van Rot* terdara. Thomassen levert kritiek over contact tussen GS en minister over IJsseldam Bespreking over formatie B. en w. is nu openbaar Ruim 400,- uit kantine gestolen Af"" oog Brief aan dagboek Voor ordedienst 56 portofoons 17 mobilofoons Europa Formatie VAARTOCHTEN Jubileum J. v.d. Maat Huizenveiling DE PUTTEN OVERGEDRAGEN Resultaten onderzoek naar onclerwij sf raude worden openbaar pagina 4 - vrijdag 26 juni 1970 Op dat moment is nog met uit gelekt, dat de peperdure Ameri kaanse popgroep in Skyway bij de Ludhtihaven Rotterdam zijn intrek heeft genomen. Roger McGuinn tenslotte: „Nee, dat niet. We willen er geen grote winst .uithalen. Het is voor ons ook een beetje vakantie. Als je in een land woont, waar stu denten op straat worden neerge schoten dan'wil je toch ook wel eens even ergens anders heen." SPIDO VRAAG GRATIS FOLDER Tel. 0l0r135400 - Postbus 815 tsf QjJ ter mèulen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De ordedienst (1200 man sterk) voor het popfestival in het Kralingse bos heeft de beschikking gekre gen over een omvangrijk systeem van radioverbindingen' Men werkt er met zes gesloten radio netten, verdeeld over. 56 porto foons en 17 mobilofoons. i Met The bus naar door WIM AMMERLAAN Niemand van het hotelpersoneel schijnt er overigens diep van onder de indruk te zijn. Behalve dan misschien het meisje achtér de telefooncentrale, dat wat opgewonden pluggen en knoppen bedient. Byrds-manager Stan Goldstein, met de manieren van een oer-Engelse huisknecht, komt de afwezige muzl- kanten in de lounge verontschuldigen:, „Sorry, maar er was geen tijd afge sproken. Ze zijn net hier en ze staan nu onder de douche. Ze zullen voor het diner overigens niet gekleed zijn. De jongens zijn erg moe. Gewoon blue-jeans en een truitje." Niet zo erg veel later arriveren de VIP's-in-spijKerbroek in de hal van Skyway, klaar voor heit tochtje 'naar Delfshaven, maar vooral naar het standbeeld van Piet Heyn. Roger McGuinn, sinds de oprichting van The Byrds in 1964 leider van de groep, vertelt waarom: „Speciaal voor mij, want Piet Heyn was een van mijn verre voofouders. It's not a joke. Heyn is de meisjesnaam van mijn moeder. Daarom wil ik Delfshaven zien en het standbeeld. Het is alleen jammer dat ze er zelf niet is, want voor haar zou het natuurlijk meer be tekenen dan nu voor mij." Ergens achter in de bus is het met Hoger McGuinn alleen maar praten over The Byrds: „Ik ben er helemaal vol van. Dag en nacht ben ik ermee bezig. Muziek is,mijn leven." Roger'McGuinn is een vriendelijke, wat bedeesd pratende jonge man. Valt alleen op door de'brede riem aan de nappaleren broek, waaraan bovendien allerlei merkwaardige snuisterijen han gen: een padviridersmes, een parkeer- wekkertje, een mini-zaklantaarn, nog een mes met ingebouwde, verstelbare tang en een schroevedraaiertje. Hoger McGuinn is de enige „Byrds", die van de oorspronkelijke formatie uit 1964 is overgebleven. Sinds die tijd is er veel verloop binnen de groep geweest. The Byrds bleef The Byrds. Ér veranderde eigenlijk niets. Vanaf .de oprichting t kwam The Byrds bijna ieder jaar wel een keer naar. Europa. Nederland was er nopit bij. Anno 1970: The Byrds als de grote trekker van het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos. Maar waarom nooit eerder Nederland? Roger McGuinn: „Ik weet de reden niet precies, maar het is natuurlijk wel zo dat je zoveel mogelijk publiek wilt bereiken op zo'n tournee en dat betekent, dat je het eerst aanbiedin gen aanneemt voor de' grootste zalen; Holland is totnogtoe in die' reeks voor ons niet voorgekomen. Maar hu zijn •we blij dat we er zijn. En dat zeg ik niet omdat ik zonodig iets aardigs over jullie moet zeggen, maar echt omdat ik het meen." Gaat het Kralingse Bos een Wood-; stock worden? Roger McGuinn: „Ik kan het niet zeggen. Ik hoop alleen dat het slaagt. Als je naar het programma kijkt dan moet er hard aan gewerkt zijn. Dan verdien je ook, dat het lukt." Verwachtingen? „Dié maak ik eigenlijk nooit. Ik laat alles maar gewoon over me heen ko men, en dan zie dk verder wel wat er The Byrds bij het beeldje van Piet Heyn gebeurt." Opiniepeilingen hebben The Byrids als de populairs - - - igroep in Nederland opula'irste buitenlandse derland aangewezen; spreekt je dat aan? Roger McGuinn: „Als je zoiets hoort ben je daar natuurlijk van onder de Indruk. Het is echt niet z», dat wij -langzamerhand zo blasé zijn gewor den, dat we ons daarom niet meer druk zouden maken." keer gezien voordat ik de song schreef. Het is moeilijk te zeggen wal ik de beste plaat vind, die ik met The Byrds "heb gemaakt. Ik weet alleen wél, dat ik ,Mr. Tambourine Man' nog steeds een geweldig nummer vind. Technisch, maar ook emotioneel een 'van de beste songis die we ooit hebben gemaakt. Weet je, ik heb een geweldi ge bewondering voor de Beatles. Bij alles wat ik doe streef ik er altijd naar het net zo goed of nog beter te. doen dan zij, maar voor mij is de Beatles de beste groep ter wereld." Roger McGuinn wil ook nog wei even kwijt, dat hij deze formatie van The Byrds de beste vind, waarmee hij ooit voor het publiek is verschenen: „Dat is het betn nou juist. Deze jon gens zijn zo geweldig, omdat ze stuk voor stuk geweldige muzikanten zijn. die vooral live tot grote prestaties ko men." Roger McGuinn: „Ik moet eerlijk bekennen, dat ik er niet zo verschrik kelijk veel vanaf weet. Nu we hier zijn hebben we regelmatig de radio aan en dan hoor je wel het een en an der. Er zit veel goeds bij. Shocking Blue? They are good, but they really don't kill me. Het is natuurlijk wel erg leuk voor Holland, dat er een paar Verandering .groepen zijn, die in de internationale arena Icnnnpn moisWrant/sn Sinds „Mr. Tambourine Man" tot nu, „The Ballad ol Easy Eider", is er dn de muziek van The B yrds weinig •verandering gekomen. Roger McGuinn: „Misschien. Er is dn onze muziek een 2e!loere constant herkenbare sound. Ik geloof dat dat zo is gegroeid door de keuze van de In strumenten en de arrangementen die ik zelf heb gemaakt. Toch is er wel degelijk wat veranderd. Je zou kun nen zeggen, dat we om die vaste sound wat heen gemusiceerd hebben." Experimenteel? Roger McGuinn: „Ja toch wel. We houden er in de groep veel van om te experimenteren met onze muziek. We proberen veel, zoveel mogelijk. We kunnen dat ook doen, omdat we alle maal niet direct aan het commercieel succes denken. Niet alles wat wij doen hoeft een grote winst op te leveren. Ik experimenteer ook veel als ik alleen ben. Soms komen er goede dingen uit, die we danin de groep proberen." Is.de verandering in de muziek op te merken in „Mr. Tambourine Man1' en „The Ballad of Easy Rider" Roger McGuinn: „De beat is anders geworden. „The. Ballad of Easy Rider" heeft meer pathos, Is gevoeliger. Ik was er zelf ook nauw bij betrokken, want ik had de film al wél itlen twaalf arena kunnen meedraaien." De bus stopt bij Delfshaven. Roger McGuinn loopt belangstellend naar zijn stenen voorvader, bekijkt hem van alle kanten en gaat samen mei hem op de foto. Eén foto samen met de anderen voor de krant. En één alléén voor thuis. Voordat de bus The Byrds voor een etentje naar de Euro mast brengt zegt Roger McGuinn dat ze festivals in de open lucht toch niet zo érg leuk vinden: „We hebben er al to'n itwintig, dertig gehad. We treden liever op in een grote zaal, waar een paar duizend mensen aandachtig naar onze muziek luistert. Maar natuurlijk geven we op zo'n festival óók alles. Je bent aan je publiek verplicht om een show te maken." Is het dan tocfh louter een commer ciële zaak? (ADVERTENTIE) ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Burge meester Thomassen heeft gistermid dag in d(e gemeenteraad scherpe kri tiek geuit op het feit dat tussen gede puteerde staten en de minister van binnenlandse zaken mondelinge con tacten zijn geweest over. dc plannen voor de vorming van een nieuwe ge meente IJsseldam. Hierdoor is grote onduidelijkheid ontstaan, wat om re denen van democratie moet worden afgekeurd. De meningsvorming vindt op deze wijze binnenskamers plaats, en buiten de gezichtskring van de be trokkenen. Een verdere discussie over het plan ROTTERDAM, vrijdag. De eis van D '6G van openbaarheid van de besprekingen over de samenstelling van het college van b. en w. is inge willigd door de andere fracties. Vanavond om acht uur komen de fractieleidei's in de nieuwe raad bijeen in het stadhuis, kamer veertien, voor onderhandelingen over de college-in formatie. Iedereen mag nu dus bij dit, voorheen altijd geheime, overleg aan wezig zijn. IJsseldam is, aldus Thomassen, op dit moment weinig interessant, omdat de uiteindelijk beslissing niet zal wor den genomen door de huidige minis ter, maar door diens opvolger. Hij meende dat het zin heeft opnieuw in actie te komen, „als de stukken com pleet zijn," en een duidelijk in/zicht in de situatie is verkregen. UTRECHT, vrijdag. De Utrechtserecherche heeft na een we kenlang onderzoek een gecompliceer de verduisteringszaak weten op te los sen, waarin de 29-jarige belastingcon sulent Willem W. uit Utrecht als hoofdverdaohte een belangrijke rol heeft gespeeld. Misbruik makend van zjjn vertrouwenspositie als execu teur-testamentair en toeziend voogd verduisterde hU 130.000 uit 'n erfenis die bestemd was voor een debiele vrouw. Hij heeft een en ander Inmid dels bekend. !De belastingconsulent was een aan getrouwde neef van het in Apeldoorn wonende echtpaar Hermies-Frijllnk. Toen de heer Hermes (leraar) in 1967 op tachtigjarige leeftijd overleed en z(jn vrouw een jaar later, bleef hun thans 45-jarige debiele dochter Adria ns achter. Dei heer Hermes had zijn hete leven zuinig geleefd, zodat Adrians een niet onaanzienlijk erfdeel toeviel, bestaande uit twee hulzen, een ton aan obligaties en nog eens vijftien mille op spaarbankboekjes. De belastingconsulent kwam at voor het overlijden van het echtpaar régel- matig bij de familie over de vloer. Na het overlijden werd hij aangesteld als toeziend curator, executeur-testamen tair en bewindvoerder over het ver mogen. Zijn schoonmoeder werd cura- trice van Adrlane en nam de debiele dochter in huls. Op de dag dat mevrouw Hermes overleed, op 28 juni 1968, stond W. in Apeldoorn op de stoep. Met een mach tiging van de oud-curator van het meisje aan de overleden moeder ging hil diverse banken' langs en nam haar geld en effecten op. Hij kocht voor zichzelf een bijna nieuwe - Chevrolet Camaro (ƒ23.000). zijn vrouw kreeg een Alfa Romeo 14.000). Zijn zwager Gerben H (die op verdenking van heling zat worden vervolgd), deed hij een BMW cadeau 8500). Terwijl Willem aan de Middelland se Zee zat, werd zijn schoonmoeder, de curatix echter ongerust. Zij vond al die plotselinge welvaart verdacht en spoedde zich naar de notaris in Apeldoorn. Daar begon men te ver moeden hoe de vork in de steet zat. Op donderdag 10 juni werd hij ■gearresteerd. Diverse instanties be gaan met het tot van de debiele vrouw, zijn er In geslaagd nog zo'n 45.000 gulden voor haar veilig te stel len. SCHIEDAM, vrijdag. Bij de Breeuwwerkfabriek is gisteren de heer J. v. d. Maat gehuldigd wegens zijn 25-jarig jubileum. De jubilaris werd om 11 uur per auto van huis ge haald en in de kantine toegesproken door directeur M. Bijl, die hem de zil veren gedenkpenning van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel uitreikte. Ook werden namens directie en personeel nog diverse cadeaus aange boden. Openbare verkoping van onroerende goe deren door de N. V. NOTARISHUIS op 24 juni 1970 in zaal V van de Koopmansbeurs te Rotterdam. DEFINITIEVE AFSLAG: Not. Mr. J. W. A. Donker:,1 Pand en erf Zwaluwstraat 17: Inzet 16.400,2 Pand en erf Zwaluw straat 19: Inzet f 17.000.afslag tezamen 34.700,Not. Mr. A. W. A. van Eekeier en C. M. Esser: 3 Pand en erf Snellemnn- straat 63a-b inizet 5.400.aflslaig 6.700, 4 Pand en erf SmSLenrnandwanssbraat 1 a-b inzet 6.400,—, afslag: uit de hand ver kocht: 5 Pand en erf Raephorststraat 91 a- b 3.690,aftflag ƒ3.6120.—: 6 Pand en eet Burg. Roosstraat 49 a-b inzet 1 5.800,af slag 3.890,— .Not. Schuurs, Havermans en Krcchtlng: 7 Pand en erf Rulvenstnat 31' inzet 10.000,8 Pand en erf Huiven straat 33: Inzet 10.800,afslag tezamen 21.500,niet gegund: 9 Pand en erf Prinses Margrietlaan 5: Inzet ƒ.2.300,.uit de hand verkocht: 10 Pand en erf Konings veldestraat 37: Inzet 10.000,afslag 11.000,—: 11 Pand en erf Moerkerkestraat 148: Inzet 15.000,12 Pand en erf Moer kerkestraat 150: Inzet 15.600,afslag te zamen 31.000,13 Pand en erf Schie- damseweg 124: Inzet 36.000,afslag 38.800,—.- VOORLOPIGE AFSLAG: Not. T. D. Switters: 15 Pand en erf Sdhieweg 116a-b-c: Inzet 68.000,15 pand en erf Schleweg 118a-b-c: Inzet 68.000,17 pand en erf Joubertstraat 18: Inzet 12.000,18 Pand en erf Blelswljkstraai 30: Inzet 8.600,19 Pand en erf Blok landstraat 53: Inzet 7.600.—; 20 Pand en erf Boergoensevliet 2ia-b: Inzet 15.200,—: 21 Pand en erf Tolhulsstraat 20: Inzet 3.600,—; 22 Pand en erf Tolhulsstraat 22: Inzet 3.600,23 Tolhulsstraat 24: Inzet 4.400,:24 Pand en erf Tolhulsstraat 28' Inzet 2.400,25 Pand en erf Tolhuls straat 28: Inzet 1.800,—26 Pand en erf Toühufastiraat 30: Inzet ƒ2.600,—. "tssSa 45* Gisteren is'aan Lloydkade door de bouwer Van der Giessen - de Noord N.V. de bulkcarrier Putten aan de Nederlandse Scheepvaart Unie over gedragen. Dit zusterschip van de eerder dit jaar overgedragen Voorne zal voor de NSU-dochter Holland Bulk Transport gaan varen. De Putten (12.590 brt) beschikt over 5'laadruimen, alle voor de machine kamer gelegen. Elk laadruim is voorzien van 2 luiken naast elkaar. De indeling van de ruimen en tanks van het schip maakt het geschikt om alle soorten lading variërend van licht graan, hout, papierrollen tot zwaar erts of ijzer in bulk te vervoeren. leder laadruim heeft een eigen dekkraan, die zo zijn opgesteld dat het mogelijk is met 2 dekkranen een ruim te bedienen. De Putten is ge bouwd voor de trampvaart. Dit houdt in zonder vaste routes of tijden vervoeren van uniforme lading naar de behoefte van de handel. (ADVERTENTIE) het vwinkelen: waard' Wij nemen aan dat U weet wat een grammofoonplaat kost..... wij nemen dan ook aan dat U het volgende met belangstelling zult lezen. In onze disco-hoek, souterrain, verkopen wij singles voor nog géén acht dubbeltjes per stuk.. Splinternieuwe platen met be kende Opnamen van'vermaarde artiesten als: Louis van Dijk, Digno Garcia, Sjakie Schram (wat een spreker is die man), Esther en Abraham Ofarim. 1 splinternieuwe r singlesT Louis van Dijk Digno Garcia - Sjakie Schram (wat een spreker is die man) Esther en Abraham Ofarim Vrijdagavond om 6 uur begint in het souterrain de verkoop van singles van vele beroemde artiesten. Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook msendogmorgen open Géén tel of schrift, best (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Bij een routinecontrole vanmorgen' vroeg in het sportpark Harga trof de politie de 22-jarige J. V., die bij nader onder zoek ruim 400 aan kleingeld in zijn zakken bleek jte hebben. De man had eveneens enkele pakjes sigaretten bij zich die waarschijnlijk eveneens af komstig zijn van een inbraak in de kantine -van Hermes/DVS. niet hoger komt f 1388,per maand. dan viel een verdere scholing op be- op een tweetal stuurlijk of sociaal terrein; Laten we eens naar de in houd van de functie kijken. De sociale raadsman krijgt tot taak: het geven van informa tie, adviezen, bemiddeling en service op maatschappelijk en cultureel terrein aan personen die zich tot hem wenden. Me dewerkers van het Bureau Wijkaangelegenheden moeten „in het bijzonder de wijkor- loven? Ook het opbellen van inwoners Is vrijwel onmoge lijk; het kost te veel tijd hen uit hun kamers te halen om ze naar de op de begane grond gelegen telefooncellen te brengen. - Ik vraag mü af of in deze tjjd nu iedereen de mond vol heeft van zorg voor de me demens, een aantal min of meer hulpbehoevenden zo zonder meer kan worden te leurgesteld. Ziet de Telefoon dienst dan werkelijk geen mo fYP 15 juni verhuisde ik naar een bejaardencentrum. Op mijn vorig adres had ik tele- ganen in hun ontplooiing be- f°on en Ik vroeg overplaatsing advertenties. In soepelheid in de omgang met. geleiden", de ene worden mensen en goede contact- sociale raadslieden gevraagd, eigenschappen; gevoel voor in de andere madewerkers organisatie en procedures zon- voor het bureau Wijkaange- der een te formalistische in- legenheden. Wie solliciteert stelling. naar de functie van sociaal U ziet, de etsen voor beide raadsman moet voldoen aan de functies lopen niet ver uiteen, volgende eisen: middelbare Iemand die beide advertenties vorming, opleiding en erva- heeft gelezen zou ring op bestuurlijk terrein kunnen reflecteren. Het is klopt hier iets niet. en/of het terrein van de socia- echter de vraag of hij dat zal le dienstverlening of het doen, want de medewerker De taak van de sociale maatschappelijk werk, goede van het BureauWijkaange- raadsman staat duidelijk om- kontaktuele eigenschappen. legenheden kan afhankelijk schreven, die van de medewer- Aan de medewerker van het van opleiding, leeftijd en erva- hér van het Bureau Wijkaan- met de buitenwereld verstoten Bureau Wijkaangelegenheden ring 1707,per maand gelegenheden wordt met vage worden. Er is één busverbin- worden de volgende eisen ge- verdienen, terwijl de sociale termen aangeduid. Moet hier- ding met de stad, maar wie wor verleend steld: een opleiding op middel- raadsman eveneens afhan- uit het verschil in beloning kan zich geregeld de tegen- aan. Op die dag werd mij op - mijn nieuwe adres door de P gedane belofte Deze laatste functie staat beambte meegedeeld, dat op gestan" te doen, dan wel het kennelijk (zie de salarissen} woensdag 17 junt het toestel belangrijke mate te op sen hoger niveau dan het zou worden geplaatst. Dit ge- e or n sohiedde echter niet en op E* werd niet gesproken over vragen hierover werd door de een storing én klaarblijkelijk langrijke werk van de sociale PTT aan de Botersloot gezegd, hebben andere motipven tot. raadsman. Bewijzen kan ik dat de aansluitingen niet door- het stopzetten van de be- op beide niets, maar voor mijn gevoel gingen en dat men tot begin beffende werkzaamheden ge- september zou moeten 'e'd. Welke? wachten. Het spjjt mij dat ik het ge- De gedupeerden zUü oudere beurde op deze wijze publiek mensen, meest invaliden, die ™»t maken d°ch ik zie geen nu van een regelmatig contact ™ee' zou u dank baar ziin indien uwerzijds hiertoe medewerking kan Het terrein is verdeeld in vier sec toren, ieder met een eigen commando toren, die weer ressorteren onder een hoofdcommahdotoren. Ook de politie die een post heeft betrokken bij Café De Piasmolens is in het radionet op genomen. In dit café zetelen de orga nisatoren met vier portofoons. Er zijn radioverbindingen met o.a. twee EH- BO-posten, de jeep van Coca Cola, twee speedboten die op de plas rond varen, de kindercrèche en het drug team. De PTT heeft bij lange na niet kun nen voorzien in de aanvraag naar ra diomateriaal, dat in eerste instantie door bemiddeling van de politie werd aangevraagd. Een aantal mensen hefeft instructie gehad over de bediening, en de mogelijkheden van de apparatuur. Heit gehele radiosysteean is verze kerd voor ƒ210.000 DEN HAAG, vrijdag. De resulta ten van het onderzoek naar een even tuele fraude bij het op 19 en 20 mei in Rotterdam gehouden staatsexamen leerkrachten nijverheidsonderwijs zul len openbaar worden gemaakt, aldus heeft de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, mr J. H. Groshei de, in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Masman en La- ban (beiden PvdA) meegedeeld). Het is niet zo dat door een gestegen prestaitiegemiddelde bij deze examens leerlingen, die overigens een redelijk goed examen hebben afgelegd, zullen worden afgewezen. Er is geen sprake van een verhouding tussen een even tueel gestegen prestatiegemiddelde en het percentage af te wijzen kandida ten, aldus de staatssecretaris. (ADVERTENTIE) baar niveau en bij voorkeur kelijk van leeftijd en ervaring worden verklaard? woordige taxitarieven veroor- Hoogachtend, J. Broekman Ideaal voor aan het strand, op de camping en ook thuis met warme dagen zijn deze heerlijk zittende badstof slippers. Fijne badstof slippers, die in een sopje te wassen zijn, ver kopen wij nu In 4 frisse kleuren en de maten 36 t/m 41 per paar voor nog géén drie gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op onze schoenen-afdeling, en tresol, de verkoop van deze bad stof slippers met sterke zool, in de kleuren geel, groen, bleu en oranje en de maten 36 t/m 41, per paar voor Elke vrijdagavond.tot 9 uur open Ook maandagmorgen opart Géén tel. of schrift bast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1