Kruisverenigingen samen in Kruisraad 9i n rf Kinder- hygi ene eerste doeltaak Receptie van het gouden' Demos JONGEDAMES 85 ZIEKENHUIZEN GAAN VOETBALLEN EN HANDBALLEN erfijke..Ntai SCHIEDAM 'Klankbord' voor gemeente HONKBAL PROGRAMMA Dierenasiel gesloten Geslaagden LTS KOERIERSTERS AFSCHEID H. v. d. WAAL Weth. Verweij: Vriendschap is belangrijkste VRAGEN OVER BEZUINIGING BEGROTING vrijdag 26 juni 1970 - pagina 5. De oprichtingsdag van de Stich ting Kruisraad Schiedam wordt ook ondertekend door drs. G. A. A, Smits, directeur van de Ge meentelijke Sociale Dienst (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Alle zeven, kruisverenigingen of aanver wante organisaties dieSchiedam rijk is of was, verschillend naar levensbeschouwing of zelfs naar grondgebied, doch met een min of meer gelijke taak in het medisch-maatschappelijke bestel van onze stad, hebben uiteindelijk besloten tot een algemene samenwerking en een „Stichting Kruisraad Schiedam". Daarvoor is gisteren officieel de cprichtiugsactc getekend door de vertegen woordigers van. de besturen, doch ook door de zeer belanghebbende wethouder voor de Volksgezondheid, de heer M. Eykenaar en door de directeur van de Ge meentelijke Sociale Dienst, drs G. A. A. Smits, terwijl ook de heer P. Oorthuis, directeur van de provinciale hond het Oranje-Groene Kruis (mede namens de andere provinciale bonden) aanwezig was. ;:'vTv- (Van een onzer sportmedewerkers) SCHIEDAM, Liefhebbers van honkbal hoeve» dit weekeinde niet ver weg te- gaan om een wedstrijd te zien, want de drie Schiedamse honk balteams spelen alle drie een thuis wedstrijd. Dat begint zaterdag al als om 14 uur DRZ-Left Reperians begint. DRZ zou best eens een flinke overwinning kunnen gebruiken om het zelfvertrou wen van het team een opkikkertje te geven. Of dat tegen de Lefts zal luk ken is de waag. Zondag ontvangt Schiedam het Am sterdamse HCT1W, een voor Schiedam nog onbekende tegenstander, maar we rekenen toch op wmst al moet dat dan in de laatste innings gebeuren. DHS dat verleden week de eerste overwinning boekte krijgt zondag be zoek van het zeer sterke Geldrop en misschien heeft de eerste overwinning het team zoveel inspiratie gegeven, dat we zondag tie (tweede winsfapartij in de bodken bij kunnen schrijven. fVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Met ingang van 27 juni tot en met 5 juli zal het asiel .van de Dierenbescherming in de St. Annaznsterstraat gesloten zijn. In deze periode zal het niet mogelijk zijn om dieren bij het asiel tc brengen of af te halen. Oo-k oud-papier zal niet kunnen worden aangeboden. Voor dringende go vallen kan men zich wenden fot het dierentehuis van de afdeling Rotter dam aan de Abraham van Stoltoweg 07 of tot de inspecteur van de afdeling Schiedam, de heer C. Spermon, Die- penbrockstraat 68, tel, 261589. De afdeling Schiedam doet reeds nu een. beroep op vrijwilligers om zich beschikbaar te stellen voor dc jaar lijkse collecte die gehouden zal wor den van 28 september tot en met 3 ok tober. Deze samenwerkende verenigingen zijn de Vereniging voor Gezondheids zorg „Kcthei ca Omstreken" (per l januari 1970 ontstaan uit een fusie van het Groene en het IVU-Gele Kruis tc Kcthel), dc Zuid-Hollandse Ter. „Het Groene Kruis" afd. Schie dam. het VVit-Gele Kruis Schiedam; dc Hervormde Stichting voor Gezond heidszorg en Maatschappelijk Werk en dc Gereformeerde Ver. voor Ziekenzorg en Maatschappelijk Werk, Alle kruis verenigingen dus. Enigszins een buitenbeentje in dit gezelschap is de Schiedamse Vereni ging tot Bescherming van Zuigelingen, die zich uitsluitend bezig houdt met de kmder-hygiene en daarvoor con sultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters exploiteert. Toch hoort deze vereniging er juist helemaal bij, al was het maar omdat de vereniging besloten heeft zich per 1 januari 1971 op te heffen waarna haar werk geheel zal worden voortgezet door de Kruis raad. Dit wordt dan de eerste doeltaak van de Kruisraad. Toch was de aanleiding tot de sa? menwerking een andere. Het gemeen tebestuur cn meer in het bijzonder wethouder M. Eykenaar zat me,t het niet geringe probleem .dat een overleg met de kruisverenigingen steeds in ze venvoud moest geschieden, omdat een overkoepeling ontbrak. Gesprekspartner (ADVERTENTIE) Er zijn liefst 10 kleuren ve lours..... en het moet wel heel vreemd lopen, als daar niets bij zit, wat U zoekt. Luxe gordijnvelours in een prachtige hoogglanzende kwa liteit, die ook alleen zo voor delig kan zijn, omdat bij de kontrole piepkleins weeffout- jes ontdekt werden..... per me ter voor nog géén tientje. velours in lO apart kleuren Vrijdagavond om 6 uur begint op de eerste etags de verkoop van luxe gordijnvsjours. Deze prachtige hoogglanzende gor dijnstof in 10 aparte kleuren, 120 cm breed, nu^ per meter voor EI ke vrijdagavond tot 9 u ur öpen Ook maandagmorgen open Géén ter. of schrift, best. Ook was er behoefte aan een „klankbord", een vaste gesprekspart ner waarmee dc wethouder overleg kon plegen inzake alle aangelegenhe den van het kruiswerk. Zoals de rege ling van de subsidies, het beschik baarsteilen van accommodaties, van gezondheidscentra, enz. Tevens zou bij een samenwerkingsverband een betere dienstverlening aan het publiek moge lijk worden, door een efficiëntere en meer eigentijdse werkwijze. v Weth, Eykenaar nam in februari 1969 het initiatief. Hij belegde een bijeenkomst met de besturen van do plaatselijke kruisverenigingen en met de vertegenwoordigers van de over koepelende provinciale bonden. Daar op is een werkgroep geformeerd, die uiteindelijk deze nieuwe Stichting Kruisraad Schiedam heeft doen op richten. Meer urgentie ontstond toen de Ver. Zuigelingen-Bescherming een hogere subsidie aanvroeg, omdat een consul tatiebureau hoognodig een vervangend gebouw moest hebben. Daarnaast doemt de noodzaak op om in de nieu we woonwijken ook nieuwe voorzie ningen te treffen. Zal de verzorging van de kinderhy- giéne geheel door de Kruisraad wor den verzorgd, voor de andere gebie den van het kruiswerk (als de wijk verpleging, enz.) zullen de samenwer kende kruisverenigingen zelfstandig worden gelaten. Wel zal er nu een in tensiever contact mogelijk zijn, wat de dienstverlening ten goede zai komen. „De Kruisraad zal beslist niet alleen een praatorgaan zijn," verzekerde wethouder Eykenaar, die voor de toe komst wel meerdere terreinen van sa menwerking ziet. Samenwerken Trouwens, enkele vormen van sa menwerking bestaan al. Het Groene Kruis en het Wit-Gelc Kruis zyn In Kcthel reeds tot ecu fusie gekomen voor do wijkverpleging, terwijl Schiedam deze twee „kruisen" dc Stad in wijken hebben verdeeld, waar het werk „ontkleurd" geschiedt. Wat zon der enige pyn gaat. In Schiedam (Kothei inbegrepen) zijn in totaal 12.400 gezinnen (dat i: ruim 50%) bij een van de kruis vei*- emgtngen aangesloten. „Een percenta ge dat best voor verbetering vatbaar is," vindt de heer P, Oorthuis. Vooral in kleinere gemeenten ligt dit percen tage veel hoger. Het ontstaan van deze Kruisraad werd e«n „belangrijke stap vooruit" gevonden, 'doch de logische conse quentie: één kruisvereniging voor de gehele stad, dal zit er niet in, op korte termijn zeker niet. „Ik vraag me af of dat nu wel de juiste weg is," ver klaarde weth. Eykenaar. „De vereni gingen doen elk in eigen kring veel goed werk, dat niet makkelijk vervan gen kan worden." De heer Oorthuis: ^,B»j eon schaal vergroting, dus fusionering van de ver enigingen, wordt de interesse'van de bevolking duidelijk minder, Er moet ook aandacht zijin voor schaalverklei ning, het brengen van de voorzienin gen bij de mens." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMvrijdag Terwijl er op medisch gebied druk gewerkt wordt om via een stichting de twee Schiedamse en het Vlaardingse ziekenhuis nauw te Zaten samenwerken, is die samenwerking op het terrein van de sport al enige tijd een feit. Voor de vijfde maal dit jaar wordt er een voetbal- en handbaltoemooi georganiseerd voor de per soneelsleden van de Dr. Noletstichting, Jiefc Gemeenteziekenhuis uit Schiedam, het Holy-ziekenhuis van Vlaardingen -en '-het Van Dam Ziekenhuis uit Rotterdam, Na af loop van het toernooi is er een grole insttii] ni de Dr, Noletstichtmg. De opbrengst van deze instuif en van hei programmaboekjes-verkopen tij dens de wedstrijden is bestemd voor een goed doel. Dit jaar hebben dc or ganisatoren gedacht aan de gezinsle den, huisgenoten en/of verzorgers van lang-bedlegerige patiënten. Afhankelijk van de grootte van de opbrengst zal beslist worden wat er met het geld gedaan zal worden. De wedstrijden van het toernooi, dat door de Dr. NaOetstichtiing georgani seerd is, worden gespeeld op de velden, van Excelsior'20 in het sportpark Thurlede. Gehandbald zal er worden door de dames van de ziekenhuizen en gevoet bald uiteraard door de mannen. Een aantal voetbalwedstrijden, die om ze ven uur 's avonds beginnen, zal geteld worden door de bekende eie-divisie scheidsrechter Henk v.d. Veer. Enkele handbalwedstrijdcn zullen gespeeld worden onder leiding van Nel Bos van DWS. Het elftal, dat het voetbaltoernooi (tje) wint zal een wedstrijd spelen tegen een team,dait samengeseld is uit de oud-internatio nals van SVV en Hennes -DVSDe da mes, die de handbalwedstrijden win nen, mogen uitkomen tegen een elftal van DWS. Br is inmiddels al geloot en de inde ling as als volgt: Handbal, 1 juk GZ —Van Dam; Nolet—Holy. 2 juli de winnaars en de verliezers van de vori ge wedstrijden. 28 juli de winnaar van dc finale tegen DWS. Voetbal: 7 juli Nolet—Van Dam; 22 juli GZ—Holy; op 27 juli de whmaai-s van. de voorgaande wedstrijden en op 28 juk de verliezers en tenslotte op 30 juli, de finalist tegen de oud-intema- it ion a ls en dürefct daarna de instuif in de Dr. Noletetichting» SCHIEDAM. Bij de algemene Lagere Technische School aan de Mgr. Nolenslaan 3 zijn geslaagd voor het diploma de vol gende leerlingen: Afd. I.T.O.: Metaalbewerkcn: P, v.d, Bend, F. Boomsluiter. M M. Cijs. G. A. A. Hilversum (praktijk). C. Hollcman, 3. W. Kcemink, K, J. A. Fiugge, J. Sorber, D. Roozeboom, R J. v.d. Broeke. A. Dijks hoorn, G J, Eliert, Th H, G. Feldberg, G. H. de Kok. G P. Konemann. A. OfEermnn, R. v. Sehijndel. A. H. Strcundlng. W. Zwaan (praktijk), J, v.d. Zwah. Schilderen. L. M. Bos. C. v.d. Heuvel, J, A. Klootwijk, H. de Koster, R de Rcgt, J. Scheenhart, F, Versteeg, F. L. Wassink, Timmeren; J. W, Elbcrse, B. F. J. Ellinghaus, P. F. M. Nef- kens, R. de NJjs, N. Offerman, 3. Pappers. J. Th, J, de Ruyter. H. M. Sey. E Smith, P, M J. Valk, C J. Volders, C. F. Th. Baron, R. de Beun, C M Boon, J Hekman, R Kamp, A, C Kruithof, P. J Lagendijk, H. H. C. Scheepers, C Voogd. H J. Wetsteyi». J. de Regt. Afd. L.T.S. Mach Inebank we r kenC. Blokland. C. P. Boer, L. A. Boot, M. v.d. Bos, P. C. v.d. Gaag, W. Gundlach, A. L. F. Kempees, A. L B. Kleyzeh. A. Korpel. J. Koster. W. Krommenhoek, G. v.d. Linden, P. Noordijk. C. H. A. v. Pelt, J. G. Smit, G. J. A, Wedel. H. Vermeij, S. Drijver, J. C. Stuyfzand, W. de tVIt. Schilderen: H. J. Brouwer, H. B. van Dijk. H. Groeneweg, F. Smits, E. B. T. Wlllems. C. .3 Alblas, B. M Volmer, L, 3. de Vos. Timmeren: C. Breuer, C. H. Brökling, L, Moree, F. de Nijs. J- de Regt, tV. Wctstefon, C. Kerssen, F. J. M. Brands. Meubeimoken: H. P. de Brons. L Brussé, J. H. J. Schenkevcld, 3. Scheybeler, D. J, Sluytcr, Motorrijtuigher- stellen: W. van Beek, G. A. van Duivenbo- de. L. Haandrlkman, W. Heeze. J. den Her tog,' W Sprong, R. A. Wey, 3. H. v. Hou- selt. Elektrotechniek; J. Bisschop, W. Boensma, B. de Goede, M. C. Jertse, J. M. de Konmgb, 3. Korteland, T. v.d. Laan, O J. J Noevers. F. M. Paulussen, J. v.d. Schilt, N. R. Spaans, A. C. Voshol, A. Wietsma, P. Witter, J. H. Eggink, F. Hoef nagel, K. v.d. Mark, H. Putters. B. Rietker ken, V. Vervoort, EREDIPLOMA'S; C. v d. Heuvel, schilde ren, 1,7 0. erediploma; H. H. C. Scheepers, timmeren I.T.O. erediploma met prijs; M. vd. Bos metaalbew. L.T.S. erediploma; B. Rietkerken, electricien L,T S. erediploma met prijs; F. Hoefnagel, electricien L.T.S. erediploma. BEKENDMAKING Winterregeling subsidie woningverbete ring Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend. dat de minister van volkshuisvesting cn ruimtelij ke ordening (heeft besloten, de sufcustdiet-agdlinig .Be schikking geldelijke steun verbetering woningen en woonbuurten" tijdelijk te verruimen. Bij wijze van proef zal liet rijkssubsidie met SP pet wor den verhoogd, indien de werkzaamheden worden, uitge voerd binnen de periode van 1 november 1970 tot 1 maart 1971. Deze hogere bijdrage zal in het bijzonder van belang zijn voor dc individuele woningverbetering, waarvoor ingevolge evengenoemtlo beschikking geldelij ke steun wordt toegekend. Voor inlichtingen en aanvraagtormu keren kan men zich vervoegen bij de Gemeentelijke Woningdlenst, Lange Haven 145, Schiedam Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Foto, film cn projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. FOTO VAN VU UREN, Hoogst*. HOC, tel. 266720 Let u op juiste adres. S180 Personeel gevraagd Tijdens een zeer druk bezodht receptie heeft de heer H. van der Waal, directeur van de Chr. Techn. School afscheid genomen van het school bestuur, collega's en leerlingen van zijn school. De heer Van der Waai, hier op de foto samen met zijn opvolger, de heer C. Bel, is reeds geruime tijd gemeenteraadslid voor de CHU. Op zjjn receptie v/erd de heer Van der Waal onder meer gefeliciteerd door de wethouders mevr. G. D. Verweij-de Graaff en de heer M. Eykenaar. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Het winnen of verliezen, het promo veren of degraderen, vond wet- dulden dat wü, als sportorganisatie, daar maar steeds weer op zullen blijven w(jzen. Sport ls een maat schappelijk verschijnsel geworden. Het is een deel van de opvoeding van de jonge mensen, want liet ls niet onze bedoeling de jongens alleen maar tegen een balletje te laten trappen. "Wü willen de jeugd méér meegeven dan dat alleen". De beer Bijtoo bracht een saluut aan de oprichters van Demos en aan de bestuursleden door de jaren heen. Hij vond het een niet «geringe prestatie van die heren en uit erkentelijkheid voor al het werk door Demos verricht «vond de heer Bijloo het prettig het bestuur de booidsvüag maimens de <afde- hnmW mpür d VpruvpvllTp ^ing Botterdam .te mogen schenken, nouaer mevr. u. a. verwej-JJe Hof VM de hecr Bljtao cen leuio geste «daarbij de assistentie te vragen Graaff in het verenigingsleven niet het belangrijkste. „De vriendschapsband in een vereni ging, dat is belangrijk". Deze woorden richtte zij gisteravond in Café De Spil tot het bestuur van de jubilerende voetbalvereni ging Demos, die het vijftigjarig bestaan vierde met o.a. een re ceptie. Dc wethouder memoreerde ten overvloede dat er vijftig jaar geleden in Schiedam heel wat voetbalclubs werden opgericht. „In die tijd was het moeilijk om aan een speelveld to komen. hebt dan ook heel wat om zwervingen gemaakt, voordat u in 1960 op Harga terecht kwam. Het eer ste jaar daar was meteen succesvol, want u kwam tot een promotie naar .de KNVB. U mocht daar drie jaar in verblijven, maar moest weer terug naar de RVB waar u nog, zij het op het nippertje, in speelt. Ik hoop op recht dat het komende seizoen u meer glorie zal brengen". De wethouder vond het een hcuglyk feit, dat Demos zich intensief bezighoudt met het jeugdwerk. Zij sneed .de bouw van het nieuwe clubhu's aan en dacht dat de vereni ging daarmee wel erg gelukkig zal zijn. Zij feliciteerde de vererug mg na mens het gemeentebestuur en sprak de wens tuit dat «de werkkracht en de bereidheid om zich in ie zetten het zelfde zal blijven als m voorgaande jaren. De heer J. Bijloo, sprekend namens de afdeling Rotterdam van de KNVB, wees ook op deze receptie hel ge meentebestuur op haar verantwoor ding ten opzichte van de recreatie. Hij wierp een blik m de .toekomst en wees er op, dat men. over steeds meer vrije tijd krijgt te beschikken, waardoor het ledental van de sportverenigingen steeds groter zai worden, „Wat moet Deimos dan met één terrein!" 'Hij vond dat het gemeentebestuw attent moest zijn op die toekomst. „Ik weet wel dat het moeilijk ls en dat het gemeentebestuur zal zeggen Waar halen wc ruimte en het geld vandaan, maar men zal ons niet euvel van de heor J. Bronneman, de schei dende ambtenaar van sportzaken en diens opvolger de heer J. A. A. van der Linden. De heer W. Groenhorst, voorzitter van -de jubilerende vereniging, had voor alle sprekers een persoonlijk ant woord en \n zijn slotwoord drukte hij de ver tegen woordigers van dc zuster verenigingen op hot hart om te pro- boren gezamenlijk moeilijkheden, die elke vereniging kan ondervinden, op te lossen. SCHIEDAM, vrijdag Het lid van de Gemeenteraad voor dc PvdA, drs. J. H. Simons heeft de volgende schrif telijke vragen gesteld aan b en w. Ligt het in de bedoeling van liet college van b el» w in oktober a,s. een min of meer pasklare begroting en een min of meer pasklaar investe ringsplan aan tc bieden respectievelijk bereidt het college van b, en w. zulks voor? Zo ja, zijn b en w dan bereid te la ten zien boe bogroteng en plan zijn ontstaan en wolke bezuinigingen zijn aangebracht? Zo neen, os het college dan (dus) bereid bij gelegenheid van de aanbieding van de gemeentebegro- itsng 1971 en het investeringsplan 1971-1975 zichtbaar .te maken waar en wat wordt besnoeid door het overleg gen van een voüledbge ijst van de reeds aangebrachte bezuinigin gen van een volledige lijst van de ning dat het zi-cbtbaar maken van de besnoeiingen gewenst is, opdat deze big de begrotingsbehandeling in de ge meenteraad ter d-seussie kunnen wor den gesteld en opdat een dergelijke openheid de gemeentelijke zaak alleen maar kan bevorderen? (ADVERTENTIE) Om tijdens de camping net zo lekker te slapen als tfmfsin Uw eigen bed en om een onver wachte logé een prima slaap plaats aan te kunnen bieden zijn deze opklapbare veertjes- bedden de oplossing. Kpmfortabele rustbedden, ge makkelijk op te bergen en mee te nemen jn de wagen, de prima kanvas loper verend opgehan gen, het hoofdeinde verstel baar en rondom versterkt door een speciale band..... voor nog géén negentien gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op onze camping-afdeling, tweede etage, de verkoop van deze handige en komfortabele veertjesbedden, het hoofdein de verstelbaar in blauw en oranje, 70x190 cm Kompleet met pofyaether ma tras 32.80 El ke vrjjd agavond.tot 9 uu r opan Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best SCHIEDAM, Geboren: Renzo R F., z. v. G de Groot en A. van Leeuwen; Paul Cz v. A. vaa 't Hoff en W. J. Prudhom- nie van Reine, Jolanda, d. v, J. P. Piooij en W. van Nicuwcnburg; Bianca, d. v. A Steenbergen cn M. J. M Pijpers; Annema- ric, d v. F Vorste li bos en A. E. Harreman; Leenderl Rr v B van Dam en D. van der Meer, Coenradus B, z. v. C. B Holte- iti.vn cn A U, van Kleef. Bianne, d. v. ,B H. Kruijt en J M. M de Viü; Sacha N. H, d. v. F, W. Etmon en H, 3. W. Korpershoek; Johannes FA, z, v. D. Verkerk en D A. Rooda; Envln» z. v, A. van den Berg en A. de Vreeset Astrld. d. v I. Burger en K. M. Verhouter; Marjolein, d. v. A. C. Goetgeluk en G. M. F. Naterop; Jacebus H. C., z. v H Vermeer en 3. J, Schwagermann; Mi ehei, z v. H. de Jong cn A. J. van Tienen: Coort A. z v. C van Vliet en J. E. Jaeger: Jakob Hz. v E A. Abbring en A. Ande- weg: Arend, z. v. J. Genets en E. W. de Boed. Ingcna s., d v. J. Nentjes en J. Wols, Patrick K„ z. v. J Vrolijk en H Ver- does: Anna E L, 6, v. T H, M Mouwens cn T Boddcroa» De Schiedammer (Het Rotter dams Parool), vr. VASTE BE ZORGERS (STERS) voor Schie dam oir omstr. Aanm.: tel. 287273, 's avonds na IS uur: tel. UITZENDORGANISATIE TEMPO-TEAM KAKT00R SCHIIDAM 2 GEROUTINEERDE SECRETARESSES moderns talen 5 STENO TYPISTES modetno»al»n S STENO TYPISTES Nidoiland» 3 TYPISTES motf «rne talon S TYPISTES NedorUnds 2 BOEKHOUDKUNDIGE KRACHTEN MBA Elk» vrijdag ultfaDtallna. paf f<w, iiankor flrro. Vekodlgo saci&la VBrj6V«r1na. U bant E«d«r# dag voor vrijblijvends Inilch- llngon van 9.00-17.00 uuf welkom, op ons kanicor animaal u m#J. Brand, aWollnsYlntdsiar. paoQtltSklUB Ttl.atOSH. m tlD VAN DE HUN-SCHELDE GROEP Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V. Schiedam Op onze afdeling CORRESPONDENT! E kunnen enkele geplaatst worden voor het verrichten van type werk. De werkzaamheden bestaan uit het typen van brieven, opdrachten, prijsaanvragen, specifi caties, enz. Onze arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk. Ook zij,die nog weinig of geen kantoorérvaring hebben,stellen wij in de gelegenheid te sollici teren. Desgewenst bestaat de mogelijkheid de werk zaamheden op ',part-time"-basis te verrichten. Sollicitaties te richten aan de Personeelsdienst van onze onderneming, postbus 22, Schiedam. Sollicitanten kunnen zich ook telefonisch tot ons wenden onder no. (010) 269200, tst 3072. Wiiton-Fijenoord, Adm.deRuyterstraat14, Schiedam TEMPO-TEAM da erootsta uitzDcdorganlsatla voor la Ran {air op da brat voor do belangen van ïljn uilzandKfachlen. a. mat da hoogsltoalaalbare honoraria. b, metsnBlIaharplaatslrtgan c. mat aan uniek spsarsyaleam-zproc. rente par maand- d, met de grootste vakkennis voor d» Juista Indallno en goede plaatsing Van Jijnuitzandkraehlen 0. met een kosteloos abónnsmant op het unieke informatieve blad voorult- undiirachlen - Tempo-Team Nieuws f. met gelegenheid tol kosteloos adver- toren voor uiiMmikrachten la ons Tempo-Team Nlouws g. met snelle uitbetaling per kas, banfcof 'giro - maandag baglnnan. vrijdag geld- h. met eigon contrast kantoor voor da Verzorging van aM» aocSaln voorzie ningen en Informaties doarover- 1. met tairore opan plaatsen voor kan- loorkrachten, en evenzeer voor Endu- sirlélekrachtan J. met vriendelijk en hartelijk personeel waar n voelt dat u welkom bent k. els een gemeente, wijk of elraat unlet Ijkt, dan krijgt u de keuze ült tiental- Ion andere mogelljkhedan. DAAROM Loop «en» binnen bijeen ven deTempo- Taam kantoren. Bekijk da Tempo-Team advertenties, die u iDdere vrijdag hier kunt vinden. Inder- TEMPO - TEAM is een nieuw» naam, maar met 20 kanto ren |n Nederland en een gevestigde re putatie. Juist nu adverteren rivwvviMMM vvv«vvv\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2