UNIEKE MANIFESTA TIE VAN JUBILEREND PAC Vlaardingen wil geen Hoogovens op Maasvlakte 'Circus is gezond en springlevend a Rob Kroep eerste in ronde van Spangen na imponerende solo '"""-MiHl ROTTERDAM RIJNMOND MOTTO: '75 JAAR GEORGANISEERD ATLETIEK' Twee bouwvakkers ernstig gewond na val van 12 m. Viergever verloor in scliaakdriekaiiip GEEN FRAUDE RIJ STAATSEXAMEN MORRIS van RGSSUM Eerste paal" „woontoren1' in. Schiedam Eerste Nederlandse catamaran Dts. Bakker in Brussel: Zeehavenbeleid uitbouwen tot Nederlands- Belgisch verbond JOS MULLENS (67) - VEERTIG JAAR CIRCUSDIRECTEUR - WORDT 10 JULI BIJ SARRASANI GEHULDIGD !§iPvl#Jl pag, 4 zaterdag 4 juli 1970 ROTTERDAM.', z&tcraag Het be stuur van Neerlands oudste atletiek vereniging. het Rotterdamse PAC Pro Patria-ALO-Combinutie, ureft al me dio vorig jaar bepaald dat van de vie ring van het 75-jarige bestaan de/e week weinig ophef diende te worden gemaakt. Voorzitter J. Oskam, tevens secretaris van do Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, eri rijn medebestuurders wilden een ge- scheiden jubileum. De verjaardag was /van secundair belang, zo oordeelde iiten, Wat /vooropstond v. as: driekwart eèuw georganiseerde atletiek in ons land en onder dat motto werden voor- /bereidingen getroffen voor een groots gebeuren, dat morgen, zondag 5 juli, mede in het kador van C'70, zijn be- slag zal krijgen: een voor Nederlandse" f begrippen unieke ontmoeting op de Nenijto-baan van nationale en inter nationale topatleten, met als absolute hoogtepunt de deelname van een .uit .vijf. man bestaande Amerikaanse *ploeg. .Wat vooraf ging. J. Oskam: „Toen t: het jubileum vorig jaar ter sprake kwam hebben we ons in het bestuur afgevraagd: wat zijn we nu eigenlijk? Je ziet veel sportverenigingen hun ju bileum vieren door het houden van recepties, feestavonden enz. Dat '- hadden wij ook kunnen doen, maar als. alles eenmaal achter de rug is "moet je jezelf afvragen: wat heb je nu eigenlijkvoor de aüetiek gedaan? Niets! Daarom heb ik indertijd in het bestuur gezegd: we moeten iets op de gaan organiseren. De vraag kwam - toen: hoe doe je dat? Je kunt een na- i tionale wedstrijd houden, maar dat i was het toch niet. We zyn gaan praten met de afdeling /Rotterdam van de KNAU. We meenden, dat 75 jaar georganiseerde atletiek in ons land een zinvolle herdenking moest worden. A3 pratend mot de afdeling Rotterdam kwamen ..we op de.25 jaar bevrijding en C'70. -We vernamen dat er voor bepaalde r gebeurtenissen subsidie zou worden gegeven en we hoopten dat ook wij daarvoor in aanmerking zouden j. kunnen komen, We hebben een subsi- die aangevraagd en die is toegekend. i 'PAC is geen rijke club we hebben j. .overigens geen schulden maar zo'n door HANS REISMAN J. OSKAM evenement- konden we.natuurlijk niet zelf bekostigen." Toen vaststond dat de C'70-pot ook voor PAC en de atletiek zou worden geopend konden dc plannen vastere vormen aannemen. De eerste novem ber van bet vorige jaar was wat dat betreft een belangrijke datum. De heer J. Oskam en KNAU-voorzitter F. Jutte namen toen in Boekarest deel aan het kalendercongres van de I.A.A.F, en tydens die bijeenkomst werden de noodzakelijke contacten gelegd. Oskam: „Ik sprak met Olland Cas- sel, de directeur van de Amerikaanse Atletiek Unie (AAU), en met Norman Sigerman, een vertegenwoordiger van een Amerikaans televisiestation. Het klikte snel. We hadden binnen 24 uur vriendschap gesloten. We vertelden over de 25 jaar bevrijding in Rotter dam en over onze plannen voor een grootse atletiekmanifestatie. We von den gehoor. Cassel beloofde dat hu at hét mogelijke zou doen om ons te hel pen," Olland Cassel hield woord. "Woens dagavond arriveerden op Schiphol 5 Amerikaanse topatleten: Charlie Greene en Jay Silvester, respectieve lijk de wereldrecordhouders op de 100 meter (9.9 sec) en discuswerpen (88.46), Martin Liquori (3.58.5 op de mijt), hoogspringer John Dobroth (2,18 meter) en polstookhoogspringer Vlc Dlas, die afgelopen zondag in Ba- kersfield derde werd bij de Ameri kaanse kampioenschappen (5,03). Bob Beamon- en John Carlos, aan vankelijk aangewezen, zijn er niet btf, maar de organisatoren treuren er niet om. Hun afwezigheid wordt ruim schoots gecompenseerd. „Het niveau is helemaal wat we er ons van voorge steld hadden", merkt voorzitter Os kam tevreden op. „Afgezien van de Amerikanen komen er ook topatleten uit Duitsland, Engeland, Tunesië (Olympisch kampioen op de vijf kilo meter Mohammed Gammoudi) en voorts de gehele Nederlandse top. Dat natuurlijk allemaal binnen het raam van de financiële mogelijkheden." Het evenement, waarvan de organi satie in handen is gegeven van de af deling Rotterdam van de KNAU, Is een dureg rap. De kosten worden geraamd op een slordige 25.000 gulder.. Oskam: „Veel mensen hebben de indruk dat we het geld gebruiken om de atleten zelf grote bedragen toe te stoppen. Maar dat is onjuist. 7én retourtje "Washington kost nog altijd 2OC0 gul- der» en dan heeft die jongen nog niets. Reken maar uit: vijf atleten en een bsgelclder, dat komt al op 12.000 gul den. We hebben met Italic kunnen regelen dat die jongens ook daar zul len uitkomen, zodat wc de kosten sa men kunnen delen." Om de wedstrijden op de Nenyto, waar de tribuneplaatsen tot 3G10 zijn uitgebreid („De baan cn de accomo- daüe zijn in topconditie", aldus de heer Oskam), tot een succes :e maken is het wel noodzakelijk dat er publiek komt. „Als er minder dan drieduizend toeschouwers komen hoei! je iets der gelijks nooit meer te organiseren. Dan ziet men het gewoon niyt en dan is het moeite en geld verspild- Ik heb van de weak mensen horen klagen dat de ioegangsprij» (vijf gulden) te hoog is. Ik heb toen wel even vreemd opge keken, In het .buitenland betaalt men voor zo'n evenement het vijfvoudige." Rotterdam, zaterdag. Twee bouwvakarbeiders» de 23-jarige J. de Nijs uit Oudgastel en de 30-Lrige J. C. Scelbach uit Rotterdam ziju giste ren tjjdens hun werk in het Alexan- derdok van Vorolme door een val van twaalf meter hoogte ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde door een breuk in de kabel, waarmee de werk- bak van de beide mannen door een kraan was opgehesen. Op het moment van ^de breuk bevonden de twee ar- beiders zich in de werkbak. De Nys is met een schedelbreuk^ naar het acade misch ziekenhuis Dijkzigt gebracht en 'Sëelbaeh ligt met een wervelbreuk in het van Dam-ziekenhuis. ROZENBURG, zaterte (ANP) De Lange heeft gisteren in Rozenburg de partij tegen Viergever in de schaakdriekamp om - rat Nederlands jeugdkampioenschap niet zwart ge wonnen. Met nog een par lij te spelen zaterdag komt Wfó uit tegen Vier gever is de stand: I. Witt 2 punten uit 3 partijen; 2. De Lange 2/4; 3- Viergever 1/3. Wint Viergever van Witt, dan zijn de drie deelnemer? gelijk geëindigd, ©RN HAAG, Uit een onderzoek van de Officier van Justitie in Rotter dam naar eventuele fraude bij het staatsexamèn leerkrachten nijver heidsonderwijs, op 19 en 20 mei in Rotterdam, is gebleken dat geen spra ke is geweest van oen .strafbaar feit. Dit heeft de staatssecretaris van on derwijs en wetenschap'-en. mr, J, K'. Grosheide, meegedeeld, ui antwcorA op vragen van de tweede kamerlee&n C. Da ban e.i m?*. J. W. Masman '.beiden PvdA). (ADVERTENTIE) Automobielbedrijf r, Betertustraat 5 - Schiedam TU £68581 - Fïjtf 15873? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Burge meester H. Roeli'sema cal maandag middag 5 juli officieel, de eerste paal slaan van de „woontoren" van twintig verdiepi.n.c&n, die zal verrijzen aan de Laan van Bol'es in Groenoord. Deze toren, waarin 160 woningwet-wo ningen, te bouwen door de Hollandse Beiongroep N.V., wox'dt het hoogste gebouw in Schiedam, doch een soort gelijke woonboten zal ook in de wijk Wcmdhoek-Zuid komen. Dit is het eerste Nederlandse catamaranschip Duplus, dat momenteel opgelegd is-in het'Haringvliet.-De N.V. Bufóe-ngaats te Den Haag heeft de exploitatie ervan opgegeven, omdat het schip na enkele kleine wer ken nooit groot werk verlicht heeft dat arm het doel beantwoordde. Ten minste 15 personeelsleden zijn ontslagen, or.dèr wie de directeur. Het schip, dat bij Boele Bolnes is gebouwd, werd in november 1958 met feestelijk vertoon uitgedokt, en maakte in januari 1969 zijn proefvaart. (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, zaterdag. Met veertien, stemmen voor en zes tegen beeft de raad van Vlaardingen zich gisteravond uitge sproken tegen de vestiging van Hoogovens op de Maasvlakte. De raadsleden die tegen de vestiging waren vonden dat het ongewenst is nieuwp industrie vestigingen in het Rijnmondge bied. toe te staan waarvan vast staat dat ze een bijdrage tot de luchtverontreiniging zullen leve ren. Anderen wilden zich liever achter het standpunt van het college van b. en w. opstellen dc resultaten van het convenant afwerkten. Het was vooral! wethouder me vrouw L. van Duijn-Spruijl (pvda) die de raad er neer duidelijk op wec-s dat ze naar aanleiding van het conve nant geen uitspraak voor of tegen Hoogovenvestiging konden doen, om- dat dit een Rotterdamse aangelegen heid was. De raad kreeg nu wel de kans door een ingediende motie vv,n de heer A. van der Veer r»sp) die een motie had ingediend waarin de raad werd ver zocht adhesie te betuigen mot een schrijven van de actiegroep Schcne Randstad Zuid. In dit schrijven werd de vestiging yin' de Hoogovens afge wezen omdat er meer redenen waren op te geven die tegen dan voor do vestiging pleitten, Het onderwerp was ter sprake ge komen tijdens de behandeling van het rapport van dr L. A, Clarenburg, staffunctionairs van Rijnmond, die een rapport had opgesteld over „Is het mogelijk om een rationeel overheids beleid te voeren met betrekking tot de lucht verontrei r.i ging". (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Rob Kroep trok zich niets aan van de *e» rcöommeoi'de krachten in het grote peloton nieuwelingen dat In de laatste kilometers van de Ronde van Spangen toch weer was geformeerd. Hij Hitste van dc groep weg en begou aan een indrukwekkende solo, dlc hom de winst zou opleveren. Jan Zuidweg werd tweede en Theo Smit uit Half weg bleef ook nog ,ar kampioen Bas Hordijk, die de bel voor de laatste rondo niet had gehoord en daarom niet eens mecsjmritc. Apolio vond dat de nieuwelingen in het grootse C'70-wielertoomooi, dat alle wijken van Rotterdam aandoet, als stiefkinderen werden behandeld cn had daarom voor deze categorie én voor de veteranen de Ronde van Spangen gereserveerd. Met een aantal sponsors, was de zaak financieel rond gekomen. Het werd bovendien een wedstrijd van „standing" want voor elke rtart kon de landskampioen in deze categoric in de bloemen worden gezet. Dat was bij dc nieuwelingen de Rotterdammer Bur- Hordijk en bi) de veteranen de Amsterdammer Fred Ra be. Een valpartij, in het begin van ds wedstrijd zette al spoedig Aversteeg, Van Herk en Buijing buiten spel. Het was een zwaar traject en behalve pechvogels moesten nok minder sterke broertjes^ het laten afweten Het voortdurend hoge tempo was voora', te danken aan de Ijver van onder meer Pronk, Schijf, Rietveld, Grootzwagers. Dolstra, Zuldweg, Klootwijk en Broe- ren, terwijl Bas Hordijk zijn reod- wit-blauwe kampioenstricot ook steeds in dc voorste gelederen Ilot schitteren. Toch leek alle moeste vergeefs, tot dat zes kilometer voor hel einde Rob Kroep aan zijn solo begon. Bij nam snel een flinke voorsprong enkele concurrenten In de groep gesticuleer den woedend naar dc jury, waarn.e. ze wilden zeggen, dat Rob Kroep go profiteerd zou hebben van de begelei dende motorpolitie die aan de fi nish tot een halve minuut was uitge groeid. Jan Zuidwcg in gezelschap van Stegenga en Hordijk wisten daar na weg te komen en kregen in dc laatste ronde nog gezelschap van Smit cn Stcenman. De sttijd van de veteranen eindigde in een massasprint, die door Fred Dieps'raten werd gewonnen. Uitslagen-; Nieuwelingen. 50 km. In 1.14-28 uur. 1. R, Ktxjep (Rotterdam):- 2 J. Zuld.wog (Rotteri aam). 3. Th. SroJt (Halfweg): 4. B. Hordijk (Rotterdam): S. C. Stegenga (Rotterdam): 6, F. Stcenman (Amsterdtm): 7. F. v.d. tn- den (Monster); 8, H. Pronk /Scheven! Ren); 9. P. Laan (Amstelveen): 10. A. van Oort (Rotterdam): 11. F. Dolslra (Schie dam): 12. M. Schijf (De Kwakel): 13. C. Valer,ttjn (Voorschoten): 14. J. Vonk (A1- blasserdatn); 15, N, de Vries (Vjaardlrtfen). Veteranen 28 km in 43.12 mtn. t. F. Otcp- stratcn (Zwljndrecht): 2. A. vd Knaap (Wateringen): 3, H. Zuldma (Voorhurg): 4 H. de 'Vos (Den H3ag>: 5. F. Rab( (Amster- 'dem); S. A. Knoester (SOievcntngen); 7, H- Dijk (Vlaneo);. 8. H. Kuitwaaid (Sant poort); 9. A, Vroege (Arkel); 10- J- Corao- iiïse (Haarlem.) BRUSSEL, vrijdag (ANP). Minister Bakker van verkeer .en waterstaat un zijn Belgische col lega De Saeger, die donderdag in Brussel periodiek overleg hebben gepleegd, hebben besloten dat ze voor het eimi van het j«ar be heerders van zeehavens zullen uitnodigen voor periodiek over leg. Dc zcehavcubchcerders moeten xich dan beraden over optimale hcnuUia* V«n de mogelijkheden voor een zeeha- venmtn'ikkeltnR In belde landen. Dc bewindslieden hopen dat uit dexc eer ste stap geregeld en vruchtdragend bilateraal overleg zal groeien. In een gesprek met journalisten na afloop var» hol mmiatensoverteg, ver duidelijkte n/iinistcr Bakker dat hem en zijn Belgische collega wel dégelijk een Institutionalisering van git weder zijdse zeehavonoverleg voor ogen staat. De gedachten gaap daarbij uit naar vorming van beheersinstituten (havenschappen) waarvan de ovcr- keep etende organen op den duur tot duurzame samenwerking komen. „Zeehavens zijn zeer essen te el voor de economie van be!dc landen en daarom moeten we trachten ons natio nale /.cehavenbc-le'd zodra dot er u, uit te bouwen tot een Belgisch-Ne derlands verband. In onze gouden del ta hebben we de keos. of elkaar tot het uiterste bestrijden, of ongezonde concurrentie vermijden en de gemeen schappelijke mogelijkheden optimaal benutten en we hebben belden wel degelijk., voorkeur voor het laatste", aldus minister Bakker. In het overleg tussen belde minis ters is ook een aantal andere hete hangijzers, overigens in een yeest van goede nabuurschap aan de orde gekomen. Besloten is onder meer om eind september aar, de onderhan- delingsdelcgaties oen voortgangsrap port te vragen over de stand van za ken met betrekking tot het Baaihoek- kanaal. De technische studie van de uit te voeren bouwkundige werken is al geruime tijd geleden aangevat. Dc besteller eerste klasse bij de PTT, de heer J. A. Muhlheim, heeft na 49 jaar afscheid genomen vfcn zijn werkkring. De directeur van het post- dlstrict Rotterdam-West, dj» hc«." J. J. Uuste bood hein een afscheidspcnr-ing nan, en sprak zijn waardering uit over de jubilaris. Het personeelsfonds cn de collega's boden de heer Muhlheim een bedrag onder Louvect aan. en zijn vrouw een boeket. door MARTI SMIT JOS MULLENS schandalig EEN gesprek met Jos Mullens (67) is een ervaring die je bij blijft. Misschien, korat dat door zijn stem die de hele ruim te lijkt te vullen, oi door zijn gezichtsuitdrukking die geen moment dezelfde blijft. Mis schien ook wel door 2ijn van het lachen schuddend, kolossaal lichaam of door zijn soms plot seling betraande ogen, die droef kunnen staan als bij een kind. Misschien komt het gewoon wel door Jos Mullens,, circusdirec teur. De aanleiding tot een gesprek met hem is de naderende huldiging in verband met het feit dat Mullens 40 jaar geleden zijn loopbaan als cir cusdirecteur begon. En directeur is hij. Want hoewel het Circus Jos Mullens al sinds een jaar of tien zijn vodrheng gesloten houdt, en het complete wagenpark mèt costumes en andere attributen in De Bilt staal weg te kwijnen, is het, volgens de grote, grijze rr, w»ens naam het óraagt „springlevend, hoort u dat. springlevend en gezond". Wie aan deze uitspraak twijfelt, krijgt een blik vol begrip en weemoed. Bij binnenkomst in de lounge van het Americain Hotel begint Jos Mul lens, op luide toon, te mopperen over de entourage, 't Is ontzettend warm en het zweet stroomt hem langs de wangen. „Wie geeft er hier eer» interview weg, u of ik", bast hij. „Ik wil een zaaltje. Hier kan ik niet vrij ui» spre ken." Er vürdj; een compromis gevon den. 'Wjö verhuizen naar het, op dit vroege uur, nog vrijwel uitgestorven restaurant. Opnieuw enig ongenoegen. Nu ML Het circus Jos Mullens meer dan 10 jaar geleden toer- het prbliek nog in rijen voor de kassa stond. over de te maken foto. „Ze hebben de vreselijkste foto's van me in de kranten gezet. Daarom heb ik nu maar zelf een goede serin laten ma ken." Toch laat MuJléns zich er van overtuigen dat onze fotograaf een zeer bijzondere is en hij zoekt nog wat napruttelend öe 2on op voor 't plaatje. TN het restaurant intussen vertelt de meegekomen secretaris van het huldigingscomité, Robin Fox, dat de heer Mullens, uit zijn woonwa gens in Den Bilt verdreven, géén vaste -woon- of verblijfplaats heeft, dat hijzelf componist is en ter gele genheid van de huldiging een mars heeft gecomponeerd et» dat hij enige tophits op zijn naam hoeft staan, waaronder „Borreltje fijn, maar neem de trein". Verder komt hij niet want zodra Jos Mullens het etablissement weer betredt, ,»oeft niemand nog een mond open te doen. De plotseling zeer goed geluimde jubilaris. 1&at foto's vat» zijn in bet circus weren opererende, zoons Hen ry en Willie zien. „Kijk eens, dit is Henry. Hij werkt op het ogonblEt met zijn vrouw Valcry in circus Sarrasa- ni, waar ik 10 juli gehuldigd word. Hij doet het klassieke werk. Jong leur -te-paard en samen met 2ijn vrouw maakt hy de klasdeke Pas de deux op de paarden. En dit is Willie. Hij heeft met der tig paarden uit hat circus Jos Mul lens een praebtg dressuur-nummer in het Franse circus JPltidèr. Dit is mijn dochter, daar ben ik' trots op. Die is met een StrasPUurger ge trouwd. De kinderen hebben nu een Shell-service station ir» Hoensbroek. Ze gaan dood van heimwee naar het circus, maar ja Kijk eens ze bestaan nog wel, de circussen Belli, Strassburger en Mullens, Maar die bestedingsbeper king heeft ons de das omgedaan. Tien jaar geleden ben ik zwaar ziek geweest. Ik heb toen een beroerte gehad, Die jongens in het Centraal. Israëlitisch Ziekenhuis tn Amster dam hebben me wel weer helemaal opgelapt maar ze zeiden: „Dat circus aan dt kant Mullens, of anders on der de groene zoden". We zijn ge stopt maar we hebben alles netjes 'bewaard, Want ik heb altijd gedacht misschien willtü: mijn zoons er ooit nog eer/s mee op reis gaan cn dat staat vandaag of morgen te gebeu-: ren." Hij vertelt vrolijk over zijn jeugd, over zyn strenge, maar liefhebbende vader, over de eerste moeilijke jaren na de oorlog en over zijn. onder scheidingen, Hij kreeg de ere-me- daille van zijn geboortestad Roer mond en die van Amsterdam; .Hij roept nog een keer „Ik kan me met bedwingen. Leve de vrijheid" in de richting van de verbaasd toekij kende obers in het restaurant maar d&n kout de droefheid over het ju bileum naar boven. Liever dan in het gigantische Sarrasani-circus waarvan hij General-manager voor de Benelux is. had hij deze mijlpaal in zijn eigen circus gevierd. Het kan niet, het is onmogelijk maar nog be rust hij niet. TTET is 'schandalig wat ze zich hier in Nederland permitteren met ons, circus-artiesten", vat hij'. ,.lk noem het een scnandao- wanneer de regering, jaren gelede», al» voelt dat het met die belastingdruk niet langer kan, de bioscopen die in een grote bond verzameld zijn wel ont heffing verleent en de eenlingen, de circussen niet. Zo komt het dat Strassburger en Mullens in hun hemd staan. Het is eigenlijk net zo'n schandaal dat oud-circusdirecteur Jos Mullens nu grote buitenlandse circussen naar Holland moet helpen terwijl er prima Nederlandse circus sen zouden kunnen zijn. Daar word ik bitter van. Wilt .u dat wel gelo ven. Het is een mooie naam, gene ral-manager, Ze voelen, die andere directeuren, dat het een schandaal is wat er met tnij en mijn circus is ge beurd, daarom hobben ze mij die ti tel maar gegeven. Maar ik ben niet alleen verbitletd. Ook erg verdrietig soms. Als ik in Groningen of in Leeuwarden kom dan zeggen, nog veel ouden .i, Oh, daar is Mullens van het paardenspul. Dat doet pijn. Achter zijn hors d'oeuvre dept MuRens zijn ogen met het grote, witte ser/et TTR is geen amusement meer voor mensen boven de vijftig, zestig jaar. Als er een enquete onder de Ne derlandse bevolking zou worden ge houden of ze he*t echte pur-sang cir cus zouden willen, zou je zien hoe veel brieven je binnen kreeg"', zegt bij. ,Het crcus was alles voor mij, al les. Als ik een geldmanlak geweest was, was ik nu rijk. Maar al mijn geld heb ifc in het circus gestoken. En dan word je opzij gezet. In. je hemd, Dc dank we] eens, waar willen ze met ons naar toe. Nog nooit enige erkenning voor ons werk gehad. En we hebben toch een brokje cultuur gebracht ran het publiek. Dat zal tch niemand willen bestrijden. M-ir, en iaat u dit maar eens goed r- .women mevrouw, toch ben ik God en het Nederlandse* publiek dank baar-, Ik hoop dan ook maar dat de mensen naar mijn huldiging, 10 juli aan de Jan van Galenstraet zullen komen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1