Reeks diefstallen op postzegelmarkt AGENDA SCHEEPSTIJDINGEN VERZAMELAARS PRATEN MET POLITIE Meer dan f 10.000,- Schip met 100 ton melkpoeder voor slachtoffers van aardbeving in Peru INDELING VAN RVB- COMPETITIE Langste schip ter wereld Raadslid dringt aan op hervatting overleg met actiegroep Buurtcafé op de artistieke toer Haydiuopera in Rotterdamse Schouwburg Joh. Lemckert speelt orgelmis van Bach Schuiven spuisluis Haringvliet dicht Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken HET WEER IN ROTTERDAM Koffer met 22 kilo hasjiesj gevonden door KLM-personeeï Drugs schaden het zakenleven in New York Man overleden na steek met turfmes pag. 4 - dinsdag 7 juli I»-,,} Een afvaardiging van de post- zegelverz-amelaars dieiedere woensdagmiddag en zaterdag de speakerseorner van het Schouw burgplein gebruiken voor hun postzegelmarkt heeft deze week een. onderhoud met het bureau ter voorkoming van misdaden van de Rotterdamse gemeentepo litie. Onderwerp van gesprek: het toene mende aantal posfaegcldtefstallen op deze markt. Meer nog1: wat aan deze diefstallen te doen. De niet officiële postzegelmarktverenlging staat on der - eveneens niet officieel voor zitterschap van de man die afgelopen zaterdag zelf de dupe werd van dief stal van een collectie zegels, de Schie dammer C. L. de Bouw (60). Toen de heer De Rouw, sinds zijn Snvaliditeitsver klaring ex-bloemist en dagelijks bezig met zijn hobby, zater dagmiddag omstreeks .kwart over vier zijn zegels wilde inpakken, merkte hij plotseling dat hij een stock (voor raad)-boek miste. Hier zat een collectie zegels in die de verzamelaar tien, twaalf jaar gele den had gekocht met de bedoeling ze ooit nog eens te gaan verhandelen. Het waren exemplaren met als onder werpen ruimtevaart, sport, hongerac tie, vluchtelingen en Rade Kruis uit praktisch heel de wereld Sommige se ries waren vijftien keer vertegen woordigd. De cataloguswaarde van de gestolen zegels bedraagt ongeveer 3.000, de handelswaarde ligt volgens de gedupeerde verzamelaar 40 tot 50 procent hoger. Door de diefstal van. zaterdagmid dag is de waarde van de gestolen postzegels op het Schouwburgplein in middels tot boven de S 10.000 geste gen. De heer De Rouw vertelt: „Drie we ken geleden is er een mooie Neder land-verzameling gestolen ter waarde van ongeveer ƒ3.500. Vorige week is er ook een boek met zegels verdwenen en daar tussendoor hebben nog een paar kleinere diefstallen plaatsgevon den," Gelooft hij dat het steeds dezelfde dieven zijn? De verzamelaar hoeft over deze vraag geen seconde na te denken: „Ik heb het idee dat het een groep van lieden is die er een sport van maakt postzegels te stelen. Met alleen in Rotterdam maar ook elders in ons land. Je leest regelmatig over diefstal len uit postzegelhandels. De heer De Rouw heeft wel een idee hoe zijn zegels gestolen zijn. „Twee man gaan voor je neus staan om je aandacht af te leiden en de dei - de laat het boek vlug in zijn tas glij den. Het typische was dat ik dit boek nooit bij me had. Maar er hadden een paar keer twee mannen om gevraagd dus daarom had ik het maar meege nomen. Die mensen zijn een paar keer wezen kijken maar kopen was er niet bij. Je mag geen verdenking uitspre ken natuurlijk, maar een vermoeden in welke richting we het moeten zoe ken heb ik in ieder geval wel." Werd er ook al zoveel gestolen toen u de markt nog op het Noordplein hield? „Nee, daar kwam het lang zo vaak niet voor. Het markt je op het Noord plein was veel beslotener. De mensen die er kwamen kende je meestal van gezicht. Nu, op het Schouwburgplein, komen er duizenden mensen per dag langs. Vaak zijn het geen kopers, maar belangstellenden. De kans dat je onder deze groep kwaadwillenden aantreft is natuurlijk groter dan tij dens de Situatie op het Noordplem." Dc heer De Rouw heeft 300 uitge loofd voor degene die aanwijzingen kan geven welke leiden tot het terug vinden van de gestolen zegels. Denkt hy dat hü reacties krijgt? „Ik weet met wat voor soort men sen het zyn die het op ons gemunt hebben. Misschien is er een loslippige bij, je weet het niet hè? Maar als u diep in mijn hart kijkt geloof ik niet dat ik de zegels ooit zal terugzien." Betekent de diefstal voor hem een zware slag? „Ja, echt wel. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar dit wa ren zegels die ik al tien jaar of nog langer in mijn bezit had. Als ze je auto stelen is dat natuurlijk ook erg maar dit is meer een gevoelskwestie. Je zou kunnen zeggen dat ze een van. je mooiste schilderijen uit je collectie hebben gestolen." ROTTERDAM, dinsdag Het vrachtschip Slegstcin Is vandaag op weg gegaan naar Peru met aan boord IO0 ton melkpoeder, die bestemd is voor de slachtoffers van de aardbe vingen van een maand geleden. Het Is een onderdeel van de totale zending van 1035 ton, die het Nederlandse Rode Kruis met vkff schepen naar Peru laat vervoeren. De Arahimedes is reeds op 29 juni met 100 tool vertrokken. In de komen de twee weken, volgen de Aristoteles (200 ton), de Shropshire (100 tan) en de Palm (525 ton). De Nederlandse regering had voor dit doel een miljoen gulden beedhikfbaar gesteld. Tevens is afgelopen zondag aoor een bij ,de KLM gecharterde DC-8 een zending van 31.000 dekens, 22 paar loopkruk ken, 300 verpleegstea-sschorten en 13 verbandsets boven Lima gelost. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De com petitie-indeling van de afdeling Rot terdam, van de KNVB voor het seizoen '70/'71 ziet er als volgt uit:. Ie KLAS A: ASB, Demos, DZS, FSV Pretoria, Groen Witten, Hekelingen. Martl- nit. NRC. Rookanje. Steeds Hooger; le KLAS B: Animo H. Belvedere. Bolnes. GLZ, FFC, The Rising Hope. Rdm, Stod. SVDP, WF. Ie KLAS C: Bloemhof. Croos- wljk, Dilettant. Dlndua, Germlnet, SVDPW, Ursus, VOB. WRW. 2e KLAS A: Alexandria '66, Blljdorp. DOZ. SV Hoogvliet, St. Lodewtjk. Nado V. Noorderkwartier, FCN '66. Schiedamso Boys, Swift Boys. 2e KLAS B: Activitas. DESV, DRZ. HWD, Indik '67. Metro. Nesto- ro. OHVV, USC, Zwart Wit. 2e KLAS C: AVS, Eureka. DDC. Meeuwenplaat. SCO. SFC. Sagu Boys, WOH. Vlerpolders. 3e KLAS A: AVO/ZVC. Boezemkwartier, Dirksland, Garibaldina. Pantserboys, Pech-, vogels. Radio, SVJ, Varkenoord, Victoria R. VND, 3e KLAS B: SC Albtreo. The Har- vards, Hurricanes, SC Maas, Olympic. De Roef, RWB, Srneetaland, Sportlef la. Soag, TOGZ. 3e KLAS C: Abbenbroek, Afrikaan- der Boys, Florlssant/OBR. Real Parbo. Kreekboys. Roga, FC Rotterdam, RET. SVO. Wico. ZATERDAG AFDELING le KLAS A: Den Bommel. DVO *32. Hil- legersberg. NBSW, RSM, SDV. WFB. SC Zuiderpark. ZW. Ie KLAS B: SC Botlek. Hellevoetslutó. Lombardtjen. FC Maluku. OFB. Rhoon, Stlellendam. WOR. ZBVH. 2e KLAS A: Egelantier Boys, GOZ. Groen Wit R, GTB, Herkingen, Masc, Oude Maas. Sunlight, WIA 2e KLAS B: Berkel. Cion. DOS '32, Energie Boys, Goudswaarüse Boys. NTVV, RoCkanje, SV Rijnmond, Satelliet, Smltshoek. 3e KLAS A: Alexandria '66. CCO. Flak- kee, GSS, GVMD. JWFB. Nelson. Onit, Put- tershock, FC Veronica, TOB. 3e KLAS B: BVCB. DES '67. GGK, CSV Sero. LSV '61. De Nationale, Oldl. SRA, VDL. Vul- cyon/ZwaluwenZir.kwegse Boys. De mammoettanker „Esso Europoort", het langste schip ter wereld, zal zaterdag om half negen 'smorgens te water gelaten worden op de Verolme-werf op het eiland Rozenburg. Het schipa heeft een draag vermogen van 255.000 ton, is 347,80 meter lang, bijna 52 meter breed en heeft een diepgang van 20 meter. De Verolme-werf zal voor deze gelegenheid voor het publiek worden opengesteld. ROTTERDAM, dinsdag Het PvdA-raaöslid Lamberts vraagt b en w waarom het overleg tussen de ge meentelijke verkeersdienst, de politie en de actiegroep Het Oude Westen nog'niet is hervat. Hij herinnert eraan dat wethouder Worst in de laatste raadsvergadering heeft toegezegd dat ,,op zeer korte termijn nieuw overleg tot stand zou worden gebracht". ■Hij wil weten hoe lang het nog duurt voor dit overleg op gang komt. Voorts vraagt hij of de tijd van de eerste fase van het verkeersplan het Oude Westen, die nu drieënhalve week in werking is thans met gevolgd moet worden dcor een invoering van het totale verkeersplan voor de gehele wijk. ROTTERDAM, dinsdag. Het voormalige buurtcafé De kleine Doo ien in de Jacobusstraat heeft na de verbouwing een totaal ander aanzien gekregen. De naam is gewijzigd in „Gandalf", naar de tovenaar uit het boek „In de ban vau de ring" van Tolkien. Met het gelijknamige tijd schrift heeft het etablissement geen enkele relatie. Eigenaar W. Ruijtenberg (33) cn zijn partner R. Roggeveen (27) mik ken met „Gandalf" vooral op een min of meer artistiek publiek. De inrich ting is daar duidelijk op afgestemd. Het is bedoeling dat regelmatig kleine exposities worden gehouden van be roepsartiesten en amateurs. Opvallen de attractie in het café is de met shag gevulde bokaal, waaruit iedereen voor onmiddellijk gebruik - vrijelijk kan putten. „Gandalf" is dagelijks ge opend van 16.00 tot 1.00 uur. DE nieuwste vondst van de musico loog H. C. Robblns-Landon, da onvermoeide speurder naar (her en der verspreid liggende en in de verge telheid geraakte) Haydn-partlturen, de opera La Fedelié. Premlata (de be loonde trouw), werd gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg gepresen teerd aan een Holland Festival-pu bliek dat opgetogen raakte over de guitige actie en de verrukkelijke stemmen van uitgelezen buitenlandse zangers en zangeressen (met de Ne derlandse mezzosopraan Sophia van Santé als de godin Diana volstrekt passend in dit illustere vocale milieu). Eugenia Ratti, Renato Capeechi. Frangiskos Voutsinos behoren zoals bekend wel tot de top, maar met zan gers als Eduardo Gimenez en Pietro Bottazzo en sopranen als Romana Rig- hetti en Hetlen Mané werd het hoge niveau onverminderd gehandhaafd. Gehjk Lex van Delden naar aanlei ding van de première te Scheveningen onlangs schreef, was ook hier de spit se regie van Jean-Pierre Ponnelle het meest opmerkelijk. Het Ncd. Kamer orkest gaf onder Alberto Brede ver fijnd musiceren ten beste. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. C'70-or- ganisator A. J. ïSbbe heeft er gisteien zijn teleurstelling over geuit dat de kerken met aan de manifestatie heb ben meegewerkt. De teleurstelling kwam harder aan omdat hij juist van de kerken tn deze maanden van „communicatie" bijval had verwacht. De heer Fibbe sprak gisteren tij dens de „Hap en Snap-ltuiches" die door de kerken zijn georganiseerd en iedere maandag worden gehouden in de paarse koepel op het Weena. Orgelmaand Rotterdam Een imposan'te, maar voor het pu bliek inspannende manifestatie heeft gisteravond in de Laurenskerk de Or- galmaand 1970 Rotterdam geopend: de uitvoering van de zg. Ongelmls van Baeh. De orgelmis Is te vinden in het derde deel van Bachs Klavler-übung uit 173Ö, waar een groot aantal ko- raailvoorspelen ol -bewerkingen (-die de diverse onderdélen van de toenma lige Luthense iliturgie muzikaal weer spiegelen) omflljst wordt door de be roemde prelude en fuga in Es. Bij elke kon aal tekst geeft Bach itwee of drie orgelstukken ter keuze, zodat een gèheal complete weergave geen zin heeft. .Evenals Koos Bons in februari 1985 heeft gisteravond de organist Johan Th. Lemokert -dan odk telkens maar één koraalbewerklng" gespeeld, nadat het betreffende koraal eerst door de Laurenscantorij o.l.v. Barend Schuur man was gezongen. Zodoende ontstond een afwisselend gebed, waardoor het publiek ongetwijfead gemakkelijker bereid was de gecompliceerde polyfo ne structuren der vier-, viif- en soms zesstemmige koraalbewerkingen in zich op te nemen. Johan Lemckert heeft voortdurend blijk gegeven van grote concentratie op, en gedegen beheersing van zijn moeilijke taak. Dat hij <de voorkeur gaf aam een wat voorziohte aanpak (sommige stukken hebben bij een le vendiger tempo wol meer werking) liet zich begrijpen, het esjI voor hem de eerste keer geweest -zijn. Jammer echter dat Lemokert zich enkele ma len liet verleiden tot te zware kdank- stapbïingen en tot buitennissige tim bres hij de regtsterkeuze. Heel fraai heeft de Laurenscantorij onder Schuurman ook de eenstemmige onbegeleide en de vJersfteunmlge, aan hot koororgel idoor Aad v. d. Hoeven bageteïde liturgische koralen gezon gen. A. I. ROTTERDAM, dinsdag Bij wijze van proef zullen gedurende twee vol ledige getijperioden de schuiven in de spuisluis van het Haringvliet worden gesloten. Dit gebeurt om de verschil lende materialen en de dam te tosten onder een groter verval. Ook wil men te weten komen hoe het noordelijke bekken op een afsluiting reageert. De proefafsluitingen vinden plaats van zaterdag 16 uur tot zondag 5 uur en zaterdag 18 juli 18 uur tot zondag 19 juli 7 uur. De resultaten van de proefafsluitingen zijn van groot be lang voor de afsluiting van het Brou- wershavense gat. Arena, dag. 2, 7, 8.30 uur: Whiskyratten, 18 jr. Calypso, dag. 1, 9,20 uur: Schandaal te Tel- llers, 18 Jr„ elke middag 1.45, 4 uur: De gendarme van St. Tropez. a.l. Centraal, dag. 2, 7, 9.15 uur; De neven en de nichten, 18 jr. Cineac-Bijenkort, dag. 9.30, 11.30, 1 30, 3.30, 5.30, 7.30, S.30 uur: Kuifje en de zonne tempel, ai Cineac-Beurs: S juli heropening van dit theater.- Clneraraa, dag. 13.45, 19.45 uur: De drie musketiers, 14 jr. Colosseum, dag. 8 uur: Airport, 14 Jr., elke middag 2 uur: Laurel en Haröy zet je zorgen opzij, aJ, Corso, dag 2 en 8 uur: „Patton", 14 jr. Grand, dag. 2 en 19,30 uur; De tien gebo den, 8,1. Harmonie, dag. 2. 7, 8.15 uur; De 12 gemas- kerden, 14 jr. Krlterlon, dag. 2 30, 7, 9 30 uur: Astenx en de helden, a.l. jr. Metro, dag. 2, 7, 9.30 uur: Butch Cassldy and the sundance kid, 14 jr. Passage, dag. 2 en 8.15 uur: 36 uur In de hol, 14 jr. Prinses, dag. 2 en 8 uur: 55 dagen In Pe king. 14 jr. 2 (be. a little - love a little, a.l. Studio '62, dag. 2.15, 7, 9.30 uur: Alice's res taurant, 18 jr. Thalia, dag. 2, 7, 9.30 uur: Midnight Cow boy, 18 jr. 't Venster, dag. 2, 7, 8.15 uur: Lions love, 18 jr. Victoria, dag- 8 uur, maandag geen voor- stelting: De reis om de wereld in 80 da gen. a.l. KlndermaUneGs: Cineac-Bijenkorf, dag, 9 30, 11.30. 1.30, 3 30. 5.30, 7,30. 9.30: Kuifje en de zonnetem pel, a.l. Colosseum, dag. 2 uur: Laurel en Hardy zetje zorgen opzij, a.]. L-umière, dag. 12, 2,15, 4.15 uur: Onkruid zaaiers tn Fabeltjesland, a.l. Prinses, woensdag 2 uur: Dc avontuurlijke onvoorstelbare tocht van Walt Disney, Bex, woensdag 2 uur: Batman. a.l. Victoria, woensdag 3.43 uur: Stan Laurel en Oliver Hardy als zeebonken, a.l. Luxor, 34.45, 20.00, 21.45 uur: Internationaal Variété Kerk Stresemannplcln, 20.00 uur: Verga dering Welzijn Ommoord. VOQRJIIORGENJ Luxor 14.45, 20.00, 21.45 uur: Internatio naal Variété Openluchttheater Dtjkzigt, 14.00 uur: Limburgs Jeugdtoneel met De avon turen van meneer Frikkebeen Schouwburg, 20.15 uur: De kleine parade. Voor een overzicht van de xposities In Rot terdam zie ons blad van donderdag. GoudsesJngel 233a, tel. _*a. Krull, Burg. Melneszlaan 57, tel. 230477; Mathenesserapotheek, Ma- thertes3erwog 10, tel, 370066; Dr. v. Se- nus, Av. Concordia 100, tel. 241651. HII- legersbarg-Schlebrock: J. Kostensc, Peppelweg 135„ tel. 181500. Linker Maasoever: Mej. De Lange, Dorpsweg ISO, tel. 21B073; J. C. Pelle. Putsebocht 12, tel. 270541; J. Vlsschar. Prlnsenlaan Waarneming 8.40 uur. Heden Gisteren Luchtdruk Weersgesteldheid 1. bew. betr. Neerslag in 24 uur Max. temp. gist. 16.15 uur: 24,2. Min. temp. gist. 9,00 uur: 16,3 Brtekwater Rotterdam: EodrlJf Honln- gerdljk; Verwachting van 1 t/m 9 juli: gemiddeld keukenzoutgehalte 230 mix mg per liter, gemiddeld gelcldlngsveimogen 750 micro Siemens, gemiddelde hardheid 14,0 Duitse hardheidsgraden. Bedrijf Berenplaat: Verwachting van 7 t/m 9 Juli: gemiddeld keukehzoutge- halte 225 mg per liter, gemiddeld gelei- dlngsverroogen 730 micro Siemens, ge middelde hardheid 14,5 Duitse hardheids graden. Bij 'gevonden vooriverpen' (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL, dinsdag Op de afde ling gevonden voorwerpen van de KLM op Schiphol is een koffer met 22 kilo hasjiesj verpakt in plastic zakken aangetroffen. De koffer was afkomstig van een vlucht uft Beiroet, ongeveer vier maanden geleden. Al die tijd lag de koffer op de afde ling gevonden voorwerpen, waar hij naar toe was gegaan nadat hij onbe heerd in de stationshal op Schiphol was aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat dfi eige naar die hoogstwaarschijnlijk met de koffer is meegereisd, op het laatste moment angst had voor douanecontro le cn hem daarom maar achterliet. Onlangs inspecteerde men de in houd van de koffer omdat het bij de KLM gebruikelijk is gevonden voor werpen na een half jaar te vellen. Daarbij ontdekte men de kostbare handelswaar, een van de grootste par tijen die voor zover bekend op de luchthaven zijn gevonden. ROTTERDAM, dinsdag De scheepvaart door de grote Hartelsiuis zal wegens werkzaamheden op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli gestremd zijn. Gedurende deze periode (van 07.00 uur vrijdags tot 18.00 's zaterdags) kand de scheepvaart van en naar het Hartelkanaal gebruik maken van de kleine Hartelsiuis, die iets noordelij ker ligt. NEW YORK, dinsdag Uit een onderzoek Verricht In opdracb* van de kamer van koophandel in New York is gebleken dat de gevolgen van het gebruik van verdovende middelen voor het zakenleven van New York bijna net zo ernstig zijn geworden als die van het alcoholisme. De belangrijkste conclusies van het rapport: O de kosten van het drug-gebruik beginnen steeds zwaarder op het bedrijfsleven te drukken. Een be drijf moest vorig jaar 75.000 dollar betalen om aan drugs verslaafde en in hechtenis genomen werknemers vrij te krijgen ©slechts vijf van de vijftig onder zochte bedrijven bleken vrij van drugmisbruik op de bedrijfsterrei nen. Het rapport van het onderzoek noemt ook enkele voorbeelden. Drie jonge managers van een reclame-bureau werden op het toilet betrapt op het inspuiten van heroine, In een groot bedrijf bracht een boodschappenjon gen samen met de post marihuana rond aam de gebruikers. (Van onze correspondent) BORGER, dinsdag De 36-jarlge G. Bos uit Nieuw Weerdinge ls gister avond tijdens een ruzie door zijn 46- jarige buurman J N„ twee maal met een turfmes gestoken en zo ernstig ge wond dat hü korte tijd later in een ziekenhuis in Emxnen ls overleden. De dader is gearresteerd. De kinderen van het slachtoffer wa ren. aan het voetballen met de kinde ren van N. De vrouw van N. wilde de kinderen van de familie Bos echter niet met de bal van haar kinderen la ten spelen en zei dat ze er vanaf moesten blijven. De heer Bos zon daarop gezegd heb ben: „Als je iets tegen mijn kinderen hebt, kun je dat met mij uitvechten", N., die dacht dat zijn vrouw werd be dreigd haalde een lang turfmes en stak Bos daarmee ui het onderli chaam. ROTTERDAM, dinsdag Niet minder dan drie hoofdprijzen van de 16e loterij van het Joods Nationale Fonds zijn in Rotterdam gevallen, De hoofdprijs een retourvlucht naar Israël voor 2 personen viel op het lot nummer 103246. De twee andere prijzen vielen op de nummers 84944 (dezelfde vlucht voor 1 persoon) en 167026 (een Fiat 850). De loterij is niet alleen een succes geweest voor Rotterdamse deelnemers, maar ook voor het fonds zelf, De opbrengst is bestemd voor ontginning van gronden in Noord Galilea. De volgende loterij zal waarschijnlijk in het begin van 1971 starten. Grote Vaart AcUa n Curacao 5 op 6S0 mijl zw van Los Angelos Acteon 7 v Saigon n Singa pore, 8 te Singapore venv. Aegis n Paramaribo 6 op 350 mijl z\v van Santa Maria Alcetas p 7 Casquets n Ant werpen, 8 te Antwerpen verw. Alaskacore n Guayaquil 6 op 460 mijl O Van New York Alkmaar n Singapore 7 op 250 mijl ozo van Albany Ameland 7 te Hamburg Amsteilaan n Japan 6 op 370 mUl w van Hawaii Amstelpark 6 v Vancouver n China Arnstelsluis n Singapore 6 op! 300 mijl o van Timor Amstelveld p 6 nm Brisbane n Singapore Anco Spray p 8 Key West n Goodhope Archimedes 7 te Amsterdam Ardeas s v Cartagena n Ca diz. 8 te Cadiz verw. Atlantic Star 6 v Lfverpool n Antwerpen, 8 te Antwerpen vorw. Avedreclit 7 te Kaapstad Banda p 7 Casablanca (ten w.) n Rotterdam Barenrecht n Perz. golf 6 op 20 mij! zo van Bermuda Barrad Foam 7 v Las Palmas n Loblto Batjan 7 te Kaapstad Batu 7 te Amsterdam Bengalen p 7 Port Etienne n Penang Bernard John 7 te Porto Em- pedocle verw. Blltar p Durban n Belawan Bovenkerk 6 v Durban n Beira Calamares n Bremerhaven 8 op 550 mijl ona van Puer to Bico Capulotilx 7 v Umm Said n Bangkok Camitia n Rotterdam B op 240 mijl w van F lores Azoren Caplsterla p 7 Dakar n Tha- mesbaven Carta go xi Vancouver 8 op 450 mijl zo van Dutch. Har bour CastUla 7 te New Orleans verw. Ceres 7 te Corlnto Charts 5 te Philadelphia Chevron Amsterdam 7 te La Sallna Chevron Arnhem n Thames- haven S op 336 mij), no van Azoren Chevron Eindhoven n Bah rein 7 op 460 mijl w van Dirk Hartogh ei!, Chevron Nederland 7 te Ba- tangas verw. Chevron Rotterdam p 6 Puerto Hl co n New York Chlrlqui n Southampton 8 op 320 mUl ono van Puerto Rico Chiron 6 v Houston n New Orleans Choluteca n Rotterdam 6 op 710 mijl van Bermuda Co pan 7 te Koper verw. Coral Actinia n Teneriffe 6 op 500 mljl ono van St Maarten Coral Maendra 8 te Rotter dam verw, Corrie Broere 7 te Dordrecht Daphne p 6 Wake ell. n Mena Daphnls n Amsterdam 8 op 330 mljl nno van Sombrero Doslna p 7 Algiers n Es S[der Dutch Engineer 7 te Menatad verw. Dutch Master 8 te Teeaport verw. Dutch Mate 7 v Brombo- rough n Rotterdam Dutch Sailor 7 v Whitehaven n Rotterdam Ea n La Guaira 6 op 210 mljl o van Cayenne Engelina Broere 8 te Billing- ham verw. Farmsum n Rotterdam 6 op 800 mljl zw van Loblto Forest Hill n Ras TAnUra 6 ten anker blj Little Quoin Forest Town 7 te Antigua Gaasterdijk 7 v Antwerpen n Wilmington Gaasterland p 8 Kaap Verdi- sehe ell. n Amsterdam Geestar a Preston 6 op 1000 mttl no van Barbados Gooiland 7 te Santos verw, Poiitiet van schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen zie volgende pagina. Grebbedljk 8 te Houston verw. Grotedljk a Havre 6 op 315 mljl zo van Hallfax Graveland p 6 St. Pauls Rocks n Recife Grootekerk 7 te Kaapstad verw. Gulf Hollander n Cabinda 6 >p 750 mijl zzo van Recife ilf Swede 7 op de Schelde Hagno 7 te Rotterdam Hercules 4 te Arica Hermes 5 te Georgetown Bias 7 te Rotterdam Ish; n Dominica 6 op 250 mijl no van Azoren Jason 7 te La Guaira Johannes Frans 6 te Middles- boro-ugh Kamperdijk n Antwerpen 7 op 540 mijl z van Kaap Race Kara n Curacao 6 op 400 mUI zw van Balboa Karimata 6 run te Antwer pen (verb) Kennemeriand p 8 Fernando Noronha n Hamburg Kosieia n Thameshaven 8 op 275 mijl n van. Horta Azo ren Kreon 7 te Fort de France Kryptos 6 nm v. Rotterdam n Casablanca Ladon 7 te Rotterdam venv. Laertes n Las Palmas 6 540 mijl ono van Ascension ell, Lelderkerk p 7 Monrovia r Einden Ltberlakust p 7 Oporto n Da kar Loire Lloyd n Cristobal 6 oj 410 mljl o van Pitcarin Lovellia p 7 Kaap Palmas n La Spezla Marathon. 6 te Puerto Ordaz Mare Iratum verm. 7 Antwerpen n. Purfleet Marion p 7 Bougie n Palermo Marian Maria p 7 nm Kaap Mn tap an n Betreet Maron n Anlba 6 op 300 mijl n van Santo Domingo Meerdrecbt p 7 Kaap Bon n Casablanca Mississippi Lloyd 7 rede Sehie Lloyd n Yokohama 6 Op 700 mijl wmv van Kaap Flrsisterre Schouwen 5 te Shanghai Sepia n. Portland 6 op 560 mijl o van Bermuda Slnoutskerk n Baibaa 6 op 480 mijl zw van Los Angc- j op «ut- mljl nvt - - Neder Elbe Marques Neder Linge n Genua 6 op 530 mijl nw van Madeira Neder Weser n Acapulco 6 op 360 mljl z van Tokio Neptunua 7 te Georgetown (Guyana) verw. Nieuw Amsterdam 7 v Hall fax n New York, 8 te New York verw. QJdekerk 6 nm te Abidjan Ondino 7 te Kharg. eil. Oostkerk verm. 6 v Kaapstad n Colombo Ossendrecht n Cristobal 6 op 320 mljl nw van F lores Azoren Ouwerkerk p 7 Port Etienne n Antwerpen Palamedes p 6 Madeira Triest Papendrecht 7 te Port Arthus Parkhaven p 6 Recife n San tos Parthenon 6 v Alexandria r. Patro 7 te Mena al Aiunodl Philetas 7 te Bremen Philidora 6 v Singapore r Bahrein Polydorus n Durban 6 op 500 mijl ozo van St. Helena Prins der Nederlanden n Tri nidad 6 op 370 m|j1 no van Barbados Prinses Margriet 7 te Rotter dam Randfontein 7 te Kaapstad verw. Rotterdam 7 v New York Hamilton, 8 te Hamilton verw. Schelde Lloyd 6 v Fenang n Bilbao les Mojl Spaamekerk Hongkong Syad Zwollen n Ploce 6 op 500 mljl zo van Kaap Race Statendam 7 te Barcelona Stecnkerk 7 tc Rotterdam verw. Stella Polaris 3 te St. Vincent (Brits West ïndlé) Straat Fushimi n. Kaapstad 7 op 860 mijl ozo van Rio de Janeiro Straat Madura 6 van Dar es Salaam n. Durban Straat Mozambique 7 te Yo kohama Straat Towa 7 te Port Eliza- both Straat van Dlemen 8 te Mon rovia verw. Subra p. 7 Natal n. Rosario Tamara n. Mena 8 op- 856 mjjl zzo van Rio de Janeiro Ta ra p. 7 Oporto n. Ant werpen Tanamo n. Golfito 7 t,h.v. San Jose de Guatemala Thuredrecht 6 ten anker reda Chlmbote Theion 6 v. Puerto Cabello H. Port Arthur TJipondok 28 juni te Nagoya Togokust p. a Monrovia n. Lagos Ulysses 7 te Santo Domingo verw. Vasum n. Nagasaki 7 op 1900 mljl o. van Osaka Viana n. Curacao 6 op 320 mill zw van Azoren Vitrea p. 7 Natal n, Buenos Aires Voome 6 nm ta Sydney Vlist p. 6 Azoren na Bilbao Westerkerk n. Kaapstad 6 op 490 mljl wzw van Mossame- des Wieldrecht 7 te Balboa Wttmaraum 7 -te Bremen Woensdrecht n. Beira 260 mijl nw van Kangaroo EU. IVonorato n. Los Angeles op 600 mljl w. van Lima "Wonosari n. Inchon 6 op 13 mljl.w. van Los Angeles Wonosobo 5 te Moji Zaanland n. Genua 6 op 6. mljl no van Amsterdam EU. Zaria p. 7 Socotra EU. Perz, Goll Zwfjndrecht 7 v. Sevllln n. Berkelborg 10 te Mantyluoto Bloemgracht p 7 Borkum n Engeland Bellatrix n Norfolk 7 op 500 mljl o van Martinique Bonaire 5 te Antwerpen Bonefaas Smits 6 te Antwer pen Burgundia 5 v New Port n Mamloe Brinio 7 te Skagen Coeta p 7 Dover n Glasgow Con Brio 5 te Preston Contfnent 7 te Rotterdam Cresta 7 te Bosten verw. Claudia 7 te Groningen Casfaned Cornelia B3h.am.a3 Cheetah 5 te Londen confid 7 te Londen Capella 6 te Delfzijl Caprlcornus 7 te West Hart lepool verw, Ceres 7 te Aberdeen verw. Coria 7 nm te Colchester Caramon 5 te Bremen Diana-V 7 nm te Great Yar mouth verw. Dependent 10 te Kotka verw. Dinteiborg 8 te Zwolle verw, Dlta Smits n Kaapstad 7 op 300 mijl nw van Walvisboni Dependance 5 te Otterham- quay Eemsmond 7 te Boston Eemshorg 8 te Amsterdam verw. Emerald Isle 5 te Barry Eerbeek 7 te Mellos Forto 7 te Plymouth verw. Flevo 8 te Antwerpen FJducla 7 te Rotterdam Ferocia 7 te Rotterdam verw. Falcon 6 te Goolc Forel 7 v Bideford n Swan- Gredan. n Felixstowe 7 in de Golf van Blscaye Gretina Holwcrda Sharpness Hasewint 6 te Havre Horizon 7 te Goole verw. CL.) Jan 7 te Londen Johanca p 7 Dover n Liver pool Josephine 7 te Puerto Cortez verw. Jan Tavenier 5 te Karskaer Jupplter te Basse Indre Kustvaart Alme 9 te Dublin Agues 7 te Goole verw, Albion 7 te Londen verw. Annle-G 7 te Londen Alglon 7 te Amsterdam Alcmarla 7 te Alkmaar verw. Aardenburgh a te Rotterdam verw, Atlantic Trader Croix verw. Atlantic Intrepid 3 v Deme- rara n New York Atlantic Star 6 nm te Corlnto Atlantic Sky 3 te Kingston Albert-v 8 te Antwerpen verw. All Damhof 7 nm te Gunness verw. Anne P 7 nm Kaap VJHano n Gunness Ali-S 5 te Humbei* Astra 8 te Londen Asuncion 2 v Philadelphia n Rosario Amasus 7 te Emden Avenlr 6 te Bute eft. Annemarie Boehmer 6 v Hai fa n Marseille Ealtfcborg 6 v Delfzijl r. Bohus Eemlna 7 te Antwerpen Bonny 7 tc Zutphen verw. Kilo 7 te Rotterdam Koningshaven 7 te Lissabon verw. Kroonborg 6 te Delfzijl Llngcborg 7 te Delfzijl La Paloma 7 te Londen Ltjnbaansgracht p 7 Texel n Yxpita Leliegracht 6 v Walkom n Port St. Louis du Rhone Lubox 6 v Havre n Villa Garcia da Rosa Majorca 7 te Rotterdam Mees Cremer 7 te Oldenburg verw. Makkutn 10 te Munksund verw. Mars 7 nm 1e Rotterdam verw. Marie Christine 5 te Manty luoto Maya 27 Juni te Conakry Mickey Smits 7 te Bristol verw. Margaretha Smits 7 te Setu- bal Munte S nm te Antwerpen Mathllde 9 te Skoghall verw. Markab 7 nog te Dieppe Marietje Boehmer 7 v Halm stad n Duinkerken Nleuwland fi te Lelth verw. Nomadisch 7 te Selby verw, Nassauborg 8 te Beverwijk Nina 7 te Port au Prince Noblesse 7 nm te Grimsby Nassauhaven 7 te Kopenha- N'etty 7 v Temeuzen n Hult Ostara 7 te Rotterdam OHve 7 nog te Rochester Oosterdiep 7 v Colchester n Goole Protan 7 te Rotterdam Poolster 7 nm te Delfzijl verw Prinses Wilhelmlna 7 te Gent Prosperlte 6 t Swansea Primus n Sevllio 6 t.h.v. Kre ta Quo Vadis 5 te Par Roelof Jan p 7 Kaap Villano n Rouaan Ree3tborg B te Utrecht verw Rubicon 5 te Liverpool Raamgracht 6 te Husum Sara Elisabeth p 6 Kreta n Freetown Schekleborg 7 te Delfzijl Sambrc 5 te Dieppe Schlehaven 7 te Safl Splthead n Liverpool 6 op ZOO mijl no van Azoren Solent n Rotterdam 8 t.h.v. SlciUë Thallo 9 te Dublin verw. Tasmanlè 8 te Teignmouth verw. Triumph 7 te Gent Tem ar 7 tc Antwerpen Theodora 6 te Llmmerick Tide 7 v Mostyn n Teign mouth Vamos 7 te Londen Veritas 7 itm te Havre verw. Veendam 8 te Rotterdam verw Vanda 7 te Antwerp®" Viking 8 te Aberdeen verw. Van Brskel 7 te Temeuzen Vera 6 te Delfzijl Viola p 7 Kielerkanaal n Mantyluoto IVolanda 5 tc Londen Wubbina 7 nm te Zutpheo verw. IJselhaven 6 v Duinkerken n Casablanca Kaan 6 te Bremen Zanzibar 7 te Vilvoorde Zwaanttna 6 nm te Rotter dam (door naar Dultslaqd) Zwariewater 6 nm te Newna- ven Aangekomen schepen Bell Venture Brittaniaha- ven Bell Lijn Bolnes Botlek Fr.Swt DEKA Andres Hils RDM dok 8 R.SB. George L Parkhurst Chevron Europoort Ruys Wega Yselhaven Burger Norwave Be.ieluxhaven N.S F. Annie G Botlek GEM Fur- ness City of Rotterdam Beatrlxha- ven Presto K Hunik Verona Margriethaven E(C.T, Ruys fteluon Waalhaven boet 2® Sanara l-ilana Merwehaven Sanara Rovamar Engellna Broere Dordrecht Broere Sagittarius Waalhaven 6 SEAM Eberstcin Botlek Borax OAL Carbet Wilh kade A C.M. Fosforlco Pakhoed 9 Soetcr- meer en Fekkcs Lulgi Orlando Waalhaven pr 5 s.H.V, Montaan Saint Andreas Dordrecht DEKA Transport Bemhard Bastleln IJselhaven Term. Pakhoed Nourgogne IJselhaven Burger Colchester Margriethaven ECT Hafa Cap San Augusttn Dts, Mer wehaven Thomsen Inter- maro Axel Johnson Zweed, Bea- trlxhaven Muller Progress W-ambersle Paul Dts. Maashaven RSM Ruys Co British Venture Eng, BP Eu ropoort van Ommeren Nicosia Dts, Lekhaven Term. Wambersie N 1078 Cuxhaven Dig (mij nenveger), Werf Waalh. Duits Consulaat N 1079 Duren Dts (mijnenve ger), Werf Waalh. Duits Consulaat Treuholz Dts. Mersvehaven SOM Neerlandla Jomsborg Noor, Beatrixhaven Pr. QD Insa NordUcht Dts, Rijnhaven Montaan Presidente Campo Sall«s Braz. Botlek Pikhoed Ket sten Hunlk Henrlk Deen, Spoorhaven Lds 9 van Ommeren Margareta Zweed, Dordrecht Wamberelc Vaivata Eng. Shell 39 Pernls van Ommeren Ha da Noor, Botlek Nsve Ma- tcx st 5 Pakhoed Baltic Sea Zweed, Shell Per- nLs van Ommeren Zaantiena Ncd., Stka- de/Dtsland, James Smith Alcor NedWaalh. SMH NJcv. Gcudriaan WtRgs Eng., Botlek GEM Pal- the Ha entjes Irene Xlla<: Griek, Waalh. boel b Unimar Olvmpiefreedom Lib. Shell Europoort st 102 van Om meren Dub ure Dts, Botlek boel 23 DEKA Cornells Broere Ned Dor drecht Broere Ems Dts Stkade Mannesmann Chevron Delfzijl Ned Pemis Chevron Ruys Florida Dts Dordrecht Care- beka Aurellan Noor B.P. Euro poort st 1 Van Ommeren Geestdlep Ned Maassluis Dirkzwager Hannes Lunstedt Dts Parkha ven M Pr. Batavier Maren C Dts Shell 36 Pernis Sanara 7r(go Antarctico Dts Maasha ven Hanno K. Hunlk Kolomna Rus Waalhave PR.M. Pakhoed Texaco Westminster Eng Chevron Europoort Ruys Elena-M Griek Schiedam Fumess Domburgh Ne?d Margrtelh. E C.T. Hafa Rheinstete Dts Uselhaven Term. Muller Llana Noor Femls P H.M. Pakhoed Majorca Ned Parkhaven Ja- Berkershelm Dts Waalhaven 91 Montaan Ralf Dts Dordrecht Sanara Zschopau O-Dts Waalhaven PR.M. Pakhoed Heinrich Nagel Dts Merwe haven Vllfw. Womberaie Ostara Ned Botlek GEM. Palthe en Haentjes Thekla Dts Parkkade Schutte en Brant Brage Ned Frlsohaven Bur ger Isar Dts Margrieth. ECT Comar Marus Dte Schiekanaal Sla- venburgh en Huyzer Mazury Pool Waalhaven NTB Folio Noor Duitsland/Stkade j. Smith Chevron Frankfurt Lib. Che vron Europoort Gonzenhelm Dte Vlaardlngen HVO NRV Spree Dts Stieltjeskade Man- Blll Roberts Dts Botlek DOW Broere Eugenia Lib. BP Europoort v, Ommeren Hede Dts Waalh, Cleton Fur- ness Alcobaca Port. Waalhaven SM HFurness Brunita Noor Rijnhaven Fe* nix Pakhoed Nova Zweed Waalhaven SMH VSB Petrel Eng. Binnenhaven Trias Was Ned. Beatrixhaven KNSM Hudlg en Veder Neerlandla Ned Beatrixhaven KNSM Hudlg en Veder Cardona Pan Europoort K5D Esma B Ned. Spoorhaven J. Smith Hagno Ned, Eemhaven Bur ger Hudlg en Vede,* Neuwardersand Dts Fumess Arta Griek Botlek boel 15 v. Weelde Oranjeland Duits Maashaven 8 Muller Sierra Maria Spanj. Beatrix haven KNSM Hudlg en Ve der Continent Ned. Botlek CEM Carebeka Transontarlo Dts Beatrixha ven QD Rhenus Transport Europlc Perry Eng Europoort TPS Sibris Zw, FernJs boel F Trias

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1