Kans op zelf ontbranding mengmest is keer gering KRITIEK KvK OP UITSPRAAK VAN KRUIZINGA OVER RIJNMOND ifrHHEBIBS lokettist(e) bij de PTT METROSTATION BIJNA KLAAR Tel. 135430 - 8 lijnen vul UW garderobe aan stenotyp C^siricum Castricum Slaao-anken "n Ruilt uw oude meubelen in Cor Ros Meubelen Kamerbreed tapijt Dierenvrienden Opgelet RaveroCaropRentaCar (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Wij vinden het verontrustend ,dat op voorhand wordt aangeno men, dat dit gebied als gevolg van luchtvervuiling een. sane- ringsgebled zou zijn". Dit com mentaar leverde mr. W. H. Foc- kema-Andrae voorzitter van de Rotterdamse Kamer gistermid dag op de uitspraak van staatsse cretaris Kruizinga in de Tweede Kamer, dat het Rijnmondgebied zou worden aangemerkt. Da-t kan inhouden dat de hier werk zame bedrijven opnieuw vergunnin gen moeten aanvragen bU de provin cie Zuid-Holland. »WïJ juichen het stollen van voor waarden aan industrievestigingen toe", aldus mr. Fockema Andrae, „maar zijn verontrust wanneer zonder voorafgaand onderzoek wordt aange nomen, dat het Rijnmondgebied sane- ringsgebied is". De commissie nijverheidsbelangen van de Rotterdamse Kamer zal de verdere gang van zaken mot de wet op de luchtverontreiniging nauwlet tend in de gaten gaan houden. De Rotterdamse Kamer van Koophandel heeft zich andermaal tot do minister van Binnenlandse Zaken gewend met een aantal bezwaren tegen de nieuwe constructie van Rijnmond zoals die door het dagelijks bestuur van Rijn mond is opgesteld. De Kamer vreest onder meer, dat de gehele besluurs- consfcructle van Rijnmond dermate ondoorzichtig en gecompliceerd zal worden met een wirwar van wei-, of niet- voorlopig of gedeeltelijk uitgeoefende taken on bevoegdheden, dat weinig uitzicht kan bieder» op een consistent beleid dat voldoet «ai» do eisen van een doelmatig bestuur. Om verder tijdverlies te voorkomen dringt de Rotterdamse Kamer aan dat het hogere gezag nu maar zelf de voorbereiding van de bestuursstruc tuur voor dit gebied op zich neemt, De Rotterdamse Kamer van Koophandel acht hot niet verantwoord dat de re gionale tegenstellingen in deze kwes tie v or dor toenemen en' meent dat de tijd gekomen is dat de minister van binnenlandse zaken de hoofdlijnen van de bestuursstructuur aangeeft. pag, 4 - woensdag 8 juli 1970 (Van een. arazer verslaggevers) DEN HAAG, woensdag Menmest, zoaJs die bij de ENCK te Vlaardingen tot ontbranding is gekomen is bij vrijwel alle fabrikan ten, handelaren en gebruikers van kunstmest in Nederland opgesla gen, Het niet mogelijk deze plaatsen op te geven, aldus antwoorden minister Roolvitik en staatssecretaris Kruiatruga op schriftelijke vra gen van mej, Kessed, lad van de groep-Aarden in de Tweede Kamer. Q?et te juist, dat deze mengmest meestal ammoniumnitraat naast ka- ltumch.lori.de bevat en nog andere be standdelen, en. -dat bij -brand gevaarlij ke gassen, zoals stikstofdioxyde en andere stikstof verb ladingen zich ont- wlWtelen. IDe ontleding van bepaalde soorten mengmest kan op gang worden ge bracht door opwarming van buitenaf en (of) door zeliopwaroilng. Uit on derzoeken is gebleken, dat zelfopwar- ming van mengmest alleen kan optre den bij bepaalde samenstellingen en dan nog onder bijzondere omstandig heden. De kang op zelfopwaraninfl Is dientengevolge zeer gering. Een op warming van buitenaf ligt dan ook mcor voor de hand, maar door een goede brandpreventie kan deze wor den voorkomen. Op de vraag of mengmesten, die brandgevaarlijk zijn, In beginsel niet behoeven te worden aemaalct aangezien De werkzaamheden aan het metro-station Slifige verlopen voorspoedig. Men is begonnen aan de afwerking, Zoals de zaken er nu voor staan, zullen in november de eerste treinen over het traject Zuidplein-S! Inge rijder». Van de zeven extra-tremen, die voor de metro-u'ibreiding besteld zijn, staan er al drie klaar in de remise. ze onbrandbaar gemaakt kunnen wor den door het kiezen van andere grondstoffen, antwoorden m'n.'ster en staatssecretaris, dat de samenstelling van meststoffen niet word gekozen door de fabrikant, doch door de afne mer op grond van adviezen van land bouwkundige aard. De Nederlandse fabrikanten streven er naar van versdhlllen.de grondstof- fenpakketten uit te gaan door een on gevaarlijke earnest te produceren, in plaats van een gevaarlijke B-mest met dezelfde samenstelling. Helaas slaagt men er niet In dit doel in alle govollen te verwezenlijken daar de op de we reldmarkt voorhanden grondstoffen bet samenstellen van een C-mest niet altijd mogelk maken. De schrijver van het dagboek is met vakantie Gezet uit kleine letter 20 woorden z— leder» vijf woorden meer 0.50 CONTRACTEN: Bij mlnetene 1 plaatsing per week 12 plaet»lr»B«n i.eo p.p. 24. ptaatalnB«n 1.70 p.p. 36 plaatsingen 1.60 p,p. 52 plaatsingen f 1.50 p,p. REGELKOERIERSTERS met kop en of tusienregels Loaie mm-prlja0.26 JAARCONTRACT: 1000 mm f 0,16 Deze prijzen zijn exclusief 4 pet BTW. Koeriersiers kennen worden opgegeven van 'i morgens 8.30 uur al tot des namiddags uur fetefonïsch alsmede can onze loketten, Westblaak 9—11, Rotterdam, voor plaatsing in de editie van de dag daarop volgend. Personeel gevraagd voor directe plaatsing bij huw „Service" Typing Office vraagt voor korte of larvgo tijd oyenten tegen boog honora rium Beschaafde STENOT VPISTES TALENTYPISTES TYPISTES PONSTYPISTES BOEKH, MACH, KR BOEKHJC. KR, ADMH4ISTR. KB FACTUHISTES TEUIXISTES Jr'levogebouw, Kamer 167. Hoogstr, lil bk. Mariniersweg R'dam, telefoon 121636— J2I72S. Gevraagd voor de ochtenduren HULP voor Bchoonhouden van onze showroom en kantoren, gehuil Interieurarchitectuur, Weatcrshigel a. tel. 13)403, Rot terdam. Rö2n Dameikapsalon Gertrude zoekt 18 kapster plm. 10 Jaar. Werk» tUden van b—8 uur. Soil, na tel. afspr. tel. 333741. na lfi.00 uur 334957, B02O MEISJE gevraagd plm. Ij jaar. Hoog loon. Zaterdags vrfj. Werktijden 8-12 uur en 120- uur. Tijdschriften Exploi tatie, Bérkelselaan. S2. tel.' 380439.K020 onze landstroat. Groene Hilledijk. Zwaanhals. Nwe Binnenweg en Schledam-Broersvest; ERVA REN en ZELFSTANDIGE VERKOOPSTERS. MtUno Tex tiel, 1« MWdelLandS9traat 7-8-13. »1. 0HM25W7. R620 HET ROTTERDAMS PAROOL vraagt NETTE BEZOR- GERStSTERSl. leeftijd vanaf 15 Jaar, Aanm.: Westblaak 9. tel, 010-135430, 's Avonds na 19 uur tel. OIO— 133930 - 233114 - 161567 - 240241 - 280162. R02O Gevraagd PLAATWERKERS, bankwerkers en halfwassen. Vrije werkkleding. Aanmelden Firma ROERADE, i_,~* 010-274437-271065. voor de zomermaanden KANTIEBEZORGERS. Leeftijd v.a, 15 j. Ook voor vast. Aanm, Westblaak B. R'dam-2. Tel. 135430, 'b Avonds na 1500 uur tel. 155860, 232114. 161587, 286192, AvriJ's sla gerijen vragen VERKOOPSTER en een hulp verkoopster. Prettige vijfdaag se werkweek, hoog loon. Vrije bedrijfskleding. Met vakan- 1 te-af spraken wordt rekening gehouden. AanmeldenPanne- Hoekstra©! 18a, Rotterdam. Tel. 115204; na 7 uur tel. 229901. Verenigde Stenotypistes Matbonesserlaan 2M B, Rotterdam, Telefoon 250BI0, vragen met de ipewte spoed: stenotypistes typistes ponstypistes teiexistes en administr. krachten Indien u één der bovenstaande fcerOcpon uitoefent of weer zou willen uitoefenen komt dan eens vrijblijvend Inlichtingen BU ons Is men volledig sociaal vorzekend mot o.a, doorbetaling bij ziekte, terwijl in de uurtarieven het volgende Is begrepen: vakantie, christelijke en nationale feestdagen, gratificatie en eventuele andera verzuimen. Bovendien zij wij het ENIGE uit zendbureau dat op cobperatieve basis werkt. a.w.z, dat u leder Jaar boven uw uurloon oen extra winstuitkering ontvangt, Ons kantoor aan de Mathenesserlaan 244 B Is geopend van maandag tm. vrijdag 'van 9—5 uur, terwijl u na 6 uur kunt bollen; voor Krimpen n^j, TJsseh 01307—3994 voor Hoogvliet; 010—'160146 voor Alexanderpolder: 010—208954 voor Ommoord: 010—209864 door ook te gaan werken als free kmc* (steno) typiste Rotterdam, Groothapd els gebouw A5, Stationsplein 45, telefoon 01&—H3IS0, - K020 wy zoeken voor onze administratie een jongedame t.b.v. MULO-diploma. eschrljven en liefst er tlef gebied, Leeftijd ca, 18-25 jr, Inverko Wathencsserdljk 247, R'dam. Telefoon OW-155682. Ook na 18 uur. vakantiebezorgers en bezorgers Bakkerij Aug. Schenk Jufferstraat 9, Rotterdam, telefoon 010—110180, dringend hulp In de bakkerij nodig I Wie Is er beschikbaar Gevraagd 2 laadschopmachinisien Bekend caterpillar. Voor ons werk spUtslrigsdam Hoek van Hollan-l. Hooi Prins der Nederlandenstraat 19, na 20 uur. Hoek van II loon o.1 and. B020 De Nederlandse Accountants-Maatschappij Industrieweg 1?0. Rotterdam (Spsanse Polder! vraagt voor baar rekencentrum enïgo ponstypistes zy dfe geen ervaring hebben, kurr.en in ons bedrijf worder opgeleid, Met cehuw dames kan een rege inl worden getrof' len cm een gedcete van de dag te werken. Wl] nodigen u uit een Eispraok tc rricktn met onze a(''cllnf, persoTvee'snS'kon, tci (CIO) J518CO. toestel 11. RO201 Gcvrsogd voor onmiddellijke indiensttreding een vrachtwagenchauffeur een kraanmachinist Aanmeren bij: J. G. Meyeps N.v. expediteurs opslag stuwadoors Hc©mt,aade?'ngel 194, Rotterdam. Tel. £81640 Oni'ocrc e (.ua "»e e;i tv wootvu'itVe 4-KAMERAPPART3CMENT m. C.V. Vrij uitz. over p'.antsoetti tot ann duinen, direct b'.j wlnke.centn.rm Ind, woonk., grote keukert, 3 slpk., grote bac'kextra ruin berging. Moge'ljkheld voor huurgarage Direkt te aanvaatden Vraagprijs43,MO.-, MIDDENWONING P 75 x 6 20 m m?l ichuur en vr 3 u''2 heel besloton tuin op het westen. ru'n enir&ï, keuken 2 70 x 2 "c m - v veel kaetr» mie. woorlKimcr. Do-vcn 3 s'pk., met gasveiwarming ba' kanc b~ Ar-nv seoedA?. VTKugpriJs: i 4' WO,- lncl. o m. boller, gi«kachels. Bem.; J, P. KIOES. Makel'aar onr. aoed, ƒ49,950 V.O.N. is de koopsom van één van de luxe aemf-bungalov/s In NIEUWE NIEDORF In deze gazelllgo vooruitstre vende gemeente worden 18 luxe wmibungalows gebouwd, bev.: toilet, woortknmer met vide en schrootjesplafond, hal, luxe keuken, gr, sl. kamer. Bo ven: douche en 2 sl. kamers, :rote garage annex berging. Jeheel centraal verwarmd en zonnfge tuin Rijkspremie le Jr, 1855. Hypotheek tot 90% mogelijk. J. Smit. Veemarkt 28-28, Postbus 112, Hoorn, tel. 02200- 4333. b.g-g. 02202-1200, K. Bregman, Turfweg 7, Post bus 49, Bergen-NH. Tel, 02208- 4414. AÖ32 VEENDAM: te koop goed on- derh, woonhuis In 't centrum. Hoekpand, geheel op zon. Be neden 2 kamers en suite, keu ken wc, kc'-'-K; Ir o» «ce grote woonk. 32 m2. douche, s'aapk 2e etage: 2 Blnapk, zol der. Tuin met schuurtje, ruim-' geschikt voor bcglnnande arts, tandarts of kantoren, In». Ma kelaarskantoor H Alberts. AEjrtr. 6, Veendam, tol, 05987- 3164. A 032 T.k. In Z. v. Friesland een FLINKE WONING. Geheel vrijstaand. Rustige omg. Vrij te aanv- kostpr. 10.800,- k.k Inl, 05145-210 (n.o.Z,) A032 BANKSTELLEN vvmaf ƒ331,—. slaapbanken 325, Moderne eethook IÉ®,—, Rijwielen, haarden, verlichting. Ameri kaans betalingssysteem. L. Voogt, Schiekade 122. tel, 212414 R0Ö0 Personeel aangeboden BESCÏL DAME (verpl.) b^a. van rif 4 uur 's middags gen. licht hulsh. werk te doen. Br. A025—52351 bur. blad METZ METZ meubelre paratie en overtrekken van meubelen. Degelijk werk en n'et •'uur. Vraag prijs. Preto- r'^'aau 47. R'dam. tel. (MO) 2703411. ROW Zaken, invc^larissen, fiiiRiu'iitri.igen 1 STAAT UW OUDE HAARD IN OS WEG? U beit (010) 245184 in wij halen hem weg. Ook na t uur. Roso HYPOTHEEK bijna 100% nor male rente gcldlen. Drs. Udlng. Amersfoort. 03490-18853. A080 3ANKSTELLEN. modern cn class lek. fabriekstoonzalen in dustriegebouw, Goudsesingel 66. R'dam, «0® DIRECT CONTANT GELD nodig? Sluit vlug even een Dés. lening 600.- tot 10000,- voor elk doel, Afl. 1-3 jr. Au- toverz. v,a. ƒ90,- p. jf. Ook in termijnen. Inl. Assibo. Val kreek 20. R'dam-26, tel. 010- 32 12 43. Ock des avonds, ROW IEDEREEN EEN KREDIET tót ƒ2000 zonder borg direct te vorkrijgen voor aanschaf van meube'en en won'art ext.lel Ook zii die g^an trouwen er willen kopsn. Vraagt grati« f-'der mnl inlichtingen bti1 l\UtlMl({ Postbus 1C83 R'am. RÖSC Enorme scrtsriit" Vraag fol ders. De S-aapb&nkencentrele, Industrie gebouw, GouJsssinge) KG. R'dam. tel. O'-O—13R018. ROfiO ZOMERMANTELS en japon nen, Ook grote maten, Wij ko men vrijblijvend bij u aan huls. Fles v. d. Broek, Borgsln- gel 155, Rotterdam. Tel. 242874- Maandagochtend gesloten. R1W Nu zomerprijzen. Nu kopen en In de winter BETALEN, Duizenden korte en lange bontmantels. Bont kopen is een zaak van vertrouwen: 'n 3-Ja- rig garantiebewijs is dat ver trouwen waard. Meer wa.-rborg vooL' bont. Desgewenst zeer soepele kredietservice. De grootste en goedkoopste bont- ziak van Nedeiland. DE' BONTKONING. Hoogstraat 97.' R'dam. Bij koop 2 tremretourp vergoed 1! R1M Grote k -us •n t 3 vo'en's. Fa L. '!e Jong 7,n»r' Jens'.ran i 118, te' 2'36?5 Gratis vrttbl. TAXATIE bi» u Enorm veel geld voor u.i oude meubelen bij annkooo •uwe Z»°r saepele aan betaling mogelijk. Vraag Rri.ust zonder enige verdichting m- l'cht'ngen nan Postbus 1547. R'dam ol tel, 117460. R06Q Huwelijk NAAIMACHINES. bekende morken, elektrische naaimachi nes. compl. in koffer 395,—. Event. Kredietservice. De Wit's Naaimachinehuis, Meent 23a. tel. 112381. R06O WEDUWNAAR r.k. zoekt «m- voutjge opgeruimde vrouw om de eenzaamheid op te loeeen, Lwfti.ü tussen £0-ro jaar. Brieven on 'er nr. 763 Het Rot- terd<ams Parool. Westblaak 9, Rotterdam. R120 GASHAARDEN v.a. ƒ145.—, nieuw 245,Gasfornuis 175,Oliehaarden v.a. 175.Kolenconveetor 135. G"s'amforen Wrin gers 35.—. Stofzuigers v.a. 45,Elcknom foren 40.—. Petenen, Duyststr. 5c. Tel 230334 ROSO Kunst en antiek Aang PORTRETSCHILDERIJ (1x129m) van Vinke (I8S9), bijz, fraai. Tel. 020—'739S05 na 18 uur. A090 Onroorenue goederen «n w«mnr»>mtc sjevrHagd Wegens opheffing Antiekzaak. Algehele UITVERKOOP tegen albr. prijzen. Alles moet weg Aanwezig do. vr. on za. van 2 tot 6 uur. of na tel. afspraak. Spaorstr. lil Den Heider, Tel. 02230—I3B33, AOOO Te huur gem. kamer met gobr. keuken, lage huur voor vrouw alleen in klein geiln. Br, onder nr. 762 Het Rotterdams Parool, j Westblaak o, Rotterdam, R040 Schriftelijke informatie U kunt ook de antwoordstrook (géén postzegel plakken) voor nadere inlichtingen Inzenden aan de afdeling Aanneming Personeel, postdistrict Rotterdam. Het postdistrict Rotterdam vraagt voor de postkantoren te Rotterdam medewerk(st)ers in de loketdienst. DO II Dieren en hun verzorging T k. aan rand MEER een z i Direct vrij t ƒ30.000,- k,k. (not). v.h, TJEUKER- a.n. WONING, aanv. Vr.pr Inl.: ö5!45-2!i4 A032 In Berkhout, omgeving Hoorn, gunstig ten behoeve van studie kinderen, plm uur vanaf A'dam, bouwen wij nu ook onze solide woningen met voor- en achtertuin vanaf ƒ45.066, waar de rljkapremle nog vanaf gaat. Eigen geld ƒ4500. Sletsma-Groot, Oostein de 125, Berkhout, tel. 02205-380. ook zaterdags. Zitdag tc A'dam, iedere dinsdag van 14.00 tot 22.00 uur in Rest, West End, Overtoom 87, A032 Onderlioud en reparatie Reparatie Kunstgebitten Klaar terwijl u wacht. Dagelijks geopend van 9.00 lot 5,00 uur. behalve zaterdag. J. DumBS. Jacob CBtsstwmt 126. Ttotterdam. tel. 241895 b.g.g. 205143. R070 SCHILDERSBEDRIJF kan nog wark aannemen, Direkt be schikbaar, Tel. 010—256075, BEDDENRHPARATIE. Laat uw matrassen valtkusKLg bijvullen, overtrekken in spec, bedden- huto M. J. vA. Linden, Zwart Janstraat 67. tel. 244824. Repa ratie in een dag klaar. Vrljbl. prijsopgave. RQ70 WORDT WAKKER. Loop! niet naar de koekebaiktoer, maar naar de vakman. 2 fanzteuüts. 4 stoelen overtrekken v-a. ƒ37.50, G. Geneuglijk, v. Meeterenstr. 66 B, Tel. 1J355L b.g.g. 120628. KUNSTGEBITTENREPARA- TIES. le klas werk. vanaf 5.- per reparatie, 20 krts. gouden kroon 17,50. U kunt er op wachten! INSTITUUT DENTI- LIA, Hoogstraat 40, R'dam, tet. (010) L2C0I0. Trams 3. 6. 8. 9 en buslijn 32, 34. 39 en 49. RQ70 Vanaf 125 overtrekken wij uw bankstel Met bij levering van stof en skal S 225. Eethoek va, 45, 2 jaar schriftelijke ga rantie. Ruime sortering meu belstoffen. Tel, 136110, «R07O IS UW BED niet meer je dat, bol dan HEND RIKSEN, Hij maakt Uw oude bed in één dag als nieuw weer thuis. Vraagt prijs! Beddenmakerij HEN» DRIKSEN. Oostplein 51, naast Vrije Volk, lel. 13IÖ8Ö, R070 SPOED REPARATIE KUNST- GEB1TTENBEPARATIE In een half uur. Dagelijks van 0-7 uur. Zaterdags tot 4 uur. Schledamseweg 34a, R'dam, tel- (010) 231972. RÖ70 Voor woning en gezin bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie. Oostzcedijk 344-364, hk Oostplein, tel. ÖI0-J33744. na 38 uur 010- 161020 en 010-142081, 's maandags gestoten. R0GÖ vanaf 9,- per week. Alle bekende merken. Veel voordeliger en gratis gelegd. Telefoon 010-344644. R0G0 Te koop JONGE DUITSE HERDERS, jonge zwarte dworBpoedeltJes, jonge Walea- .u__ jonge foxtcrriörs, ekruLste hondjes. H. WESTERSTRAAT A'DAM. TEL 020-24.71.84. A13Ö DE STICHTING AMTVEDI Rijswijk, Generaal Spcorlaan 57 af-5. Rotterdam, M, A. Spljkers-Boaman Picter van Aschstrnat 42A. tel. 010—371778 GEVONDEN: 20/6 wit/2W. poes. Hylkema, Ellemara 140 tel 17B43I. 4/7, Lichtbruine hond, Groenoveld, Beljerlantlselaan 5J, tol 198503. 30/0 Jorug grljs/zw. poesje, Jong, Kool vis weg 243 Hvt. tel. l£Tr03. Z0/0 Llchtbr, Sch. colUe, Kleinjan, Peppelweg, 30/6 Wit/zw poesje Van D:gge'<en. Vaarsoveld 125. VERMIST: ca. medio Juni: Cyp. kater, met witte voetjes en befje, w. plekje naast neus, omg. B! ij dorp. 4 5 mnd,, Spiepen- burg. de Graefffltr. 30c. tel. 284009, 25/6 Zw. poes, w. voorpoot- 3OS. 5 jr.. V'l. L'T^en, Kromme Wfekstraot 13 A. lel. 281896, 9/6 Flinke schildpad, Kruis, Burg, de Joasel. de Jongl. 20, tel, 15T869. 30/0 Dikke zw. kater, 5 jr, BoehJe. Bereselasn 107b,-tel. 207750. 5/7 Deense bonte porWot, wit met blauwe buik en et., Hoorn we p. de Quaokstr. 60a p/a tel. 293108. 2/7 Zwarte kater met vr. vl. „Frits". Oversch. Dorpsstr. 56. 36/6 Grijs/zw. Cyp, poesje, w. sokjes, Limburg, Lanc'manstraat 5. tol. 231300, 3G/6 Lepjeskst, w. bek en pootjes, Jansen, Makreelstr. Hvt, tel. 10202T. 30/6 Zw,/gr. Cyp, kater, veel wit. v. Gissen, Pontacnel- 'Pfltr 326428. 30/0 Groene parkiet, Solloveld, Valkreek 128, tel. 202794. 30/6 Rode pooa. Ietsje wit, Vnn Bon tem, Stuart MJIetranflt 6, tel. 191071. piao Vakantie TE KOOP dubbelwandig, houten zomerhuisje In zeer goede staat en compl. Ingericht voor 6 pers. Moet weg, wegens ziekte, zeer billijk 7.000,- contant Dagelijks tc zien en to aanvaarden. Inl. Campbeh. „Scheldeoo'rd". Baarland (ZH.) Tel. 01393-226. R150 TJt. BUNGALOWTENT Tel, 620—766747. A15B FLATCAR september 250 Vlieg A .P.P.-rets: 020—764603 A154 FLATCAR september ƒ250 Vlieg A.PP.-rels; 020—754003 A154 FLATCAR soptober 250 Vlieg A.P.P.-rois: 020—754603, A154 FLATCAR september ƒ250 Vlieg A,P,P,-rels: 020-764603, A154 FLATCAR september 250 VUag A.P.P.reis: 020-764603 A154 Weg. omst, t.k, diese] MO TORKRUISER 10 x 3.30 m. moet nog afgemaakt worden. Vraagprijs 30.000,—. Br. A152-64249-Bur.Blad. A152 Zei (school NEPTUNUS. Ids- kcnhulzen. (bij Langweer) Vraag folder. 05134-603. A152 GARDEREN VELUWE. te huur, Caravan van 13 juli tot 27 juli, en van 10 aug. Tel, 05776—390. A151 ADRIATISCHE RIVIERA. Nog een flink aantal prima 1-, 2-en 3»pers. kamers met bad en bal kon vrij in ju" - dern en comf. vlak aan mooi kleine plaats pension incl. pp.p. week (ƒ277 p, 14 dg,). Desgewenst derweg. Ned. .J.T.", Rotterdam. Tel. 010- 147602. Corr.-ndreH! Zwaluw- laan 4. Bergachenhoek. Tel, 01802-3318 en 3798, (Za. gesl,). kamers met bad en bal- I In juli en aug. In mo- comf, nleuwbouwhotcl, ooi zandstrand in bij Rimini. Vol!. alle kosten 139 (ƒ277 p. 14 dg,), asrt overnachting on- Inllchtlngen! Eerste Automobilifltenrclabur. Vanaf 6 aug. ideaal 6-8 BUNG. m. douche, koelkast enz. ind. zwembad, speeltuin, k! bad. Ook restaur./bar en nog veel meer In de fraaie bossen van 't Land van Bartje, Ees Dr. Tel. 05291-2008. A151 Leeftijd 16-25 jaar. Ook kunt lokettist(a) worden I Voor dit plezierige, maar verantwoordelijke werk moet ueen MULO- of MAV0-4-dlpJoma bezitten of een bewijs van overgang naar de vierde klas Atheneum, HBS, HAVO, MMS of Gymnasium. Wij bieden u een goed salaris (ook tijdens de opleiding), de PTT betaalt uw AOW, bovendien goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Wilt u er meer van weten? Neem dan nu een initiatief 1 Bel, schrijf of bezoek ons. Ons telefoonnummer ia (010) 11 16 60, U bant welkom op de afdeling Aanneming Personoel.Districtspostkantoor, Delftseplain 31, Rotterdam-3004 maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur woensdagavond ven 19,30 tot 20.30 uur zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur voorts te ROTTERDAM-ZUID, postkantoor Dordtsalaan ingang Rijspordpad maandagavond van 19,30 tot 20,30 uur. Invullen en in een envelop zonder postzegel verzenden naar: postdistrict Rotterdam afdeling Aanneming Personeel, Delftseplein 31Rotterdam-3004- Gaarne ontvang ik van u nadere Inlichtingen over de functie van loket-employé. Naam: Adres: Woonplaats: Diptoma('s) POSTDISTRICT ROTTERDAM Muziekinstrumenten, radio, t.v., bandrecorders enz. PRIMA SPELENDE T,V,'« V.a. 45,-, 3 mnd. gar, Geop. dag. van 11 tot 18 uur, av. van 7.30 tot 630 uur, Ruysdaelatr. 80, tel. 020—948100. A170 Luisterrüklt Kowa transistor- radio met FM-band, houten kant, grote speaker vanaf 196, JubileumprlJs ƒ88. Nordmende Charleston, grote transistorra dio nu 13S. Dat zijn twee van onze tranalstorradio-aanbledln- gen, We hebben er nog 78. On geëvenaarde eortering vindt u b(j „CORRECT". Zaagmolen straat 102-114, Rotterdam- Noord, telefoon 010-288813. Kom en zie het zelf. R17Q PIANO'S en elektronische or gels in huur met recht van koop, zonder eerste aanbeta ling ƒ975 of ƒ21 per maand. Ruime keus. Vijf Jaar garantie. J, van Urk N.V,. Westerslnge! 42-44, Rotterdam, .telef, 016— 135400, vanaf half Juni tel. (OIO) 383500. A170 Caravans Laat nu de SOLINA ïUTME BOX domonatrerenl Prö» ƒ750. Op elk orgel aan te «luiten. Momenteel uit voorraad lever baar; Gemakkelijke betalings voorwaarden. J, van Urk N.V-., Westersingel 42-44, Rotterdam, tel. (010) 136400. Vrijdagsa vonds geopend van. 7-8 uur, R17ft Wegen» omst.h.t.k. THOMP SON KOSART CARAVAN 1985 m. nwe voortent (2 mnd oud) 4 sl.pl. Ind. vaste standpl. omg, Veenendsal Dir. te aanv. 2508,-. Tel'. 020-450337. AZ10 T,k. bagage aanh. wagen ƒ200,- Tel. 020-223491. A2J0 Auto's en autobenodigdheden 100 stuks BESTEL - vracht - combi - pick up - personen- busjea on ex-poliliebusjes. Van het kleinste Dafje Pick Up tot Ue nieuwste grote Mercedes en Blitz. Prijzen v,a. ƒ500,- tot 0300,-. FJnnncieren-lnruilen- garanrtica. O.a. de volgende merken In voorraad: Hano- mHg-Bnrkas-Mercedes diesel en benz. - Opel luxe bestel en BUtzen-Taunus luxe bestels en alle soorten Transits, oud ^n nieuw model - alle modellen Volkswagens - VW combi's - ex-rlj kspolltie - Dafjes - Bed fords, klein en pick up - Com- mers - 10 C Stro ens Hy - Re nault Estafette - Goutette - Alouatte - super Goulette - Gallon - Flats - enz enz. Ga rage Rljsenhout, Bennebroe- kerweg 15-17, Chevron benzi nestation. Tel. 02977-4228, 50 metr, van Ringvaart bij West- elnderplass,, of 2 km van of- rit Rijksweg A'dam-Den Haag. Ook 's avonds en zondags. Aalsmeer-Rijsenhout. A222 AUTOMATEN met 32 maanden garantie. Fa. Azet. Hubert- straat. Telef. 010-239445. R220 AUTOCARAGES 350, schuur tjes 150, vakantiehuisjes, tuinhuisjes, flets- en washok ken enz. Vraagt catalogus. Houtbouw Ubach. Kerkrede- Vink. R224 OUD ZUID AUTO'i; keuze uit meer dan 50 stuks In prijzen y.a- 275 tot ƒ7750. Boven 2500 voll. garantie op loon en onderdelen. Een technisch de- fect kort u dus niets. 3 mnd. langl! Ook Inruilen en finan cieren. Dag. geopend van 8,00 tot 22.00 uur. Zat. van 8.00 tot ,18.00 uur. zond. van 12.00 tot 17.00 Uür, Garage Oud Zuid, reeds meer dan 20 Jaar In 't hart van Amsterdam. Govert Fllnekstr. 194-1136. Tel. 732435- 730506 (41.). A222 Auto's zonder chauffeur, 4-. 5-deurs Ook VW. Sambabus en bestel wagens, Garage Davos, Ou- dacnstroat 13—3.4, tel. 133744 Na 18 u. tel. 118093 of 154051b R240 Uitdeuken en spuiten van alle auto's. Tel. I93480na 17.00 UUÏ 2 Verhuur auto's, motoren en scooters Betrouwbaar huren van Volkswagen tot Mercedes. Ook bestel bussen, Beursgarage Rodemnd 23 Rotterdam. Tal, 114860. R240 TE HUUR AANGEBODEN: VW-busjes Fa. Cornellssen Bulzeidstr, 0, R'dam, Telefoon 010-275500. LUXE V.W.'S. 9-PEHS.BUSJES, BESTELWAC,, TAUNUS J2 M „Drive Yourself" Meyer's Autoverhuur Rotlerdam. Crooewijkkade 2» (t.o. Hetaekan)Telefoon 16310 R240 Diversen GROEPSSEKS Fonkelnieuw fotoboek over 5 mensen die gemeenschappelijk seks bedrijven. Het eerste gro te platenboek over dit onder werp 1 120 fraaie foto's. Kunstdrukpa pier. Mooie uitvoering. 4-kleu- ronomsicg. Groot formaat 21 x 20 Toez, na ontv. van 18.90 op giro 1853533, DELTABOEK, poatbua 92. RIDDERKERK, A230 GEREEDSCHAPSTAS verlo ren, gaande van TOCHT- STRAAT naar Robert Faalrte- Btraat. Zeer gedupeerd. Thoon- scn, Tellingerstrant 23. 1c eta ge. Tel. 245674. R250 HELDERZIENDE MAJAFRA Lomanatr. 93 hg, A'dnm-Z. Tel. 020-750114 Dag. v. 2-B, zat. v, 2-4 «e- helmnoudlng verzekerd, Be kend van radio, pers en tv. P250 WIJ ZOUDEN het er wel In willen pompen, Voor 6Chnjt-> tel- en rekenmachines eerst kijken bU AVEHA, nieer dan 500 machine» In voorraad. Prij- Söhüweg" 50, tel (010) 24W37. R'dam. vrijdagavond en zater- Auto-, motor- cn scooterles Autorijles neemt u bij Rijschool De Groot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1