Gerzon naar andere plaats m Rotterdam geeft f 1250,-premie bij doorstroming 'Actie 65-plus een soort uitbuiterij' m ROTTERDAM RIJNMOND DOORBRAAK GEMAAKT NAAR DE BLAAK si Op Katendreclit tegen abnormaal rumoer met krach t opgetreden Weer superman m .De Lop er Parkeerschijf in Maassluis verplicht wv. B en w treden niet op tegen actie werkende jongeren H. J. cle Rouwe van 25-jarig A.B.B. FINANCIËLE PROBLEMEN BIJ AMATEUR TONEEL Examenresultaten Waterhoogten aV(H3®8SSSg&aï., Eerste paal voor bejaardencomplex pagina i - zaterdag 11 juli -v - %%C' Het oude pand van Gerzon, gefotografeerd omstreeks 1915. Rechts de Zeevisehmarkt. „Uitverkoop" lezen we op de gevel van „Gerzon" op de in 1970 gemaakte foto. Gerzon gaat weg van de Blaak en de Korte •I Hoogstraat; o.a, door de komst van de Me- tro is de plaats van de winkel ongunstiger geworden. Ook op de oude foto, omstreeks 1915 genomen, houdt Gerzon een grote uit- verkoop. De winkel op deze foto staat op dezelfde plaats als liet tegenwoordige Ger- zonpand, dat enige jaren voor dc Tweede Wereldoorlog gebouwd is. Zag er aanvankelijk niet naar tut, dat Gerzon zich zo lang op dezelfde plaats zou kunnen handhaven. In 1911 werd met de bouw van de winkel begonnen en in 1912 hij was nog met eens voltooid word door b. en w. aan de Gemeenteraad voorgesteld, hem weer te slopen. Dat hing samen met een groot verkeersplan. De Coolsmgel zou na de demping een belangrijke straat worden, waaraan een nieuw stadhuis en het postkantoor gebouwd zouden worden. Een brede verbindingsweg zou de Coolsingél met de omgeving wan de Beurs en hot Beurs- (nu Blaak- )sta- tion moeten verbinden. Daarvoor was een doorbraak no dig van het Van Hogendorpplem. naar de Blaak, op de plaats, die we op de oude foto 'den. Er lag daar een aantal nauwe stegen. Links zaen we een tram in de Witte Leeu- wensteeg rijden; iets verder sluit daarop de Karrensteeg aan. In dezelfde- richting loopt de Soetensteeg, die we rechts kunnen zien. Evenwijdig aan de Karrensteeg, ach ter de winkel van Gerzon, lag nog de Grote Pamvensteeg. Het plan van B. en W. hield in, dat het blok tus sen Karren- en Grote Pau- wensteeg gesloopt zou wor den, evenals de huizen tus sen de "Witte Leeu wens teeg en Gerzon. Liever nog wil den B. en W. alles tussen de Witte Leeuwensteeg en Soetensteeg afbreken, dus ook de nieuwe wankel van Gerzon. De Zeevisehmarkt, rechts op de foto, zou ook moeten verdwijnen. Mu seum Boymans het te genwoordige Historisch Museum achter Gerzon aan de Korte Hoogstraat, zou de Raad wel niet af willen breken, meenden B en W., al was het wel een sta-in-de-weg. Een v&n de wethouders, naar zijn me ning gevraagd, merkte op, dat er voor Museum Boy mans toch nodig een nieuw gebouw moest komen en dat de directeur van hel ook daarin, gevestigde Mu seum van Oudheden vaak bij kaarslicht in een klein kamertje zat te werken, omdat er m het museum geen gaslicht was Veel gemeenteraadsleden ging een zo grootscheepse afbraak toch te ver en zo werd tenslotte alleen d" beperkte doorbraak bij Witte Leeuwensteeg, Kar ren- en Grote Pauwensteeg doorgevoerd. Het was trou wens 1939 voor het zover was; m dat jaar kwam op deze plaats de brede Van Hogendorpstraat tot stand. Van de daarvoor afgebro ken huizen bleven de kel ders m de grond zitten: deze zyn enkele jaren gele den bij de aanleg van de Metro weer aangetroffen- Bij deze afbraak ver dween ook het huis aan de Witte Leeuwensteeg, waar in de gevels een van de vroegere brouwerij „De Witte Leeuw" was gemet seld, nadat deze brouwerij voor een vroegere verbie ding van de Witte Leeu wensteeg was afgebroken. Eigenaar van de brouwerij was omstreeks 1620 Jan Dammasz Pesser. Op de zolder ervan hielden de Remonstranten in die tijd wel hun geheime samen komsten, wat verboden was. Pesser werd hiervoor enkele malen door het stadsbestuur ter verant woording geroepen, maar omdat hij in de stad hoog in aanzien stond, durfde men toch geen maatregelen tegen hem te nemen. Al voor de oorlog uitbrak was op dit punt veel ver anderd. De doorbraak was klaar; Gerzon had al zijn grotere winkel op de plaats van de oude en de huizen, die we rechts ervan zien. De fabriek van Van Nelle, waarvan geheel links £en stuk te zien is, was inmid dels van de Leuvebaven verhuisd naar de Delfsha- vense Schie. Ook de oude Zeevisehmarkt aan de Blaak was afgebroken, waardoor er ruimte voor het verkeer kwam. Toch was di nog niets vergele ken met de Blaak, zoals wy die kennen en zoals hij op de nieuwe foto te zien is: een brode verkeersweg, ontstaan door de demping van het water in 1940, met een vrije baan voor de tram, een stuk Metro onder de grond en in plaats van de vroegere Witte Leeu wensteeg en de Karren- steeg een autotunnel naar de Westblaak. P. Ratsma L* Dit kaartje dateert uit 1900. Gerzon v/as er rog niet. Het water tussen de Zeevisehmarkt en Gerzon is later ge dempt. Op de oude foto rijdt daar een tram. 1) Ü.U V.??2 w (Van een oiuer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag In cidentcel misbruik van auto- claxons komt op Katendrechi niet méér voor. dan in nvdcrc stads delen. Tegen alle rumoer» meer dan hel nachtleven normaal met eich meebrengt, werd en wordt met kracht opgetreden. Dit ant woorden b. en w. op vragen van het PvdA-ni&dsIId drs. IV. van der Vlerk. Het college wijst erop dat ongeveer drie maanden ge leden zo nu en dan op Katen- dreebt een auto, voorzien van 'n meertonige hoorn verscheen, waarmee een zodanig geluld werd geproduceerd dat gesproken werd van een orgel. Vermoedelijk heeft de eigenaar van dit apparaat lucht gekregen van de inmiddels door de politie op hem geopende jacht, want nadien is deze meer- tonige hoo^n in Katendrooht niet meer gehoord, aldus b. en w. VLAARDINGEN, zaterdag. Op woensdag 15 Juli 1970 zal om tien uur m het winkelcentrum „De Loper", een nieuwe SuperMart van Albert Heijn N.V. worden geopend. De nieuwe zaak heeft een totale Vloeroppervlakte van 1300 m2, waar van 830 m2 voor de verkoop. De circa 25 personeelsleden staan onder leiding van de bedrijfsleider J. C. van Xley. Ter bevordering van een vlotte afhandeling staan 7 afrekeükas- sa's (check-outs) opgesteld. Voor het filiaal is gelegenheid tot parkeren voor ongeveer 125 auto's. De nieuwe zaak zal op dinsdagmid dag gesloten zijn, terwijl er een koop avond zal woftien gehouden op vrij dag tot 21.30 uur. Op dinsdag 14 juli as. zal er van 19.30 20.30 uur gele genheid zijn om de SuperMart te be zichtigen. Het ontwerp van de nieuwe Super- mart is afkomstig van architectenbu reau E. F. Groosman N.V. te Rotter dam, terwijl de bouw werd verzorgd door de Bouw- en Aannemersmaat schappij Both N.V. te Vlaardingen, MAASSLUIS, zaterdag -7- In Maas luis is binnenkort voor het parkeer terrein aan de Taanstraat tfót öebruik van," een parkeerschijf verplicht van aehtttot zes uur. behalve 's zondags. Automob.listen kunnen d'eze sebyf voor ƒ25 per stuk kopen bi» de ge meentepolitie en Iie.t kantoor van de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. B en w van Rotterdam willen een doorstromiiigspremie van twaalf- honderdvyftig gulden betalen aan huurders die of duurder gaan wonen, of naar een kleinere wo ning verhuizen. Deze regeling gaat per 1 juli jl. in, wanneer de gemeenteraad volgende week donderdag akkoord gaat met dit voorstel. Het college verbindt de volgende voorwaarden aan de toekenning van <te premie: de te verlaten woning dient door de aanvrager op rechtmatige wijze als Ihoafdibewoner bewoond ,te zijn en op basis van vrijwilligheid geheel ont ruimd na verhuizing naar het nieuwe adres opgeleverd te fcijn; de ontruimde woning mag gven dienst-, bedrijft- o i winacalwoning zijn en behoort ten minste zes kamera te bevatten, elke kamer dient een nut tige vloeroptperylekte van ten minste Wier vierkante meter te hebben; de An verlaten -woning dient ge legen te zijn in de gemeente Rotter dam, dan wel in het deel van de ge meente PoortugaaL, dat geacht wondt tc behoren .tot het stadsdeel Hoogvliet; de te verlaten woning behoort een rteto-huurwaande .tussen 70, en ƒ160,per maand («net centrale verwarming ItfO,per maand) te hebben en geen eigendom van de aan vrager te zijn; de te betrekken woning moat ten minste twee kamers kleiner 2yn dan de te ontruimen woning; bij womngnul moet blijken dat de aanvrager tenminste twve kamera kMner is gaan wonen, en dat het ge zin van de ruilpartner passend is voor de te betrekken woning; voor de onderhavige verhuizing mag niet reeds uit anderen hoofde door een gemeentóUjke of andere in stelling een uitkering zijn o£ worden verstrekt; d<e uitkering wordt verleend voor verhuizingen welke na 1 juli 1970 plaatsvinden. De aanvraag dient bin nen een half jaar na het verstrekken van de woonvergunning voor het nieuwe adres ontvangen te zijn. B en w wajzen erop dat uitbetaling geschiedt nadat de venhuizing naar het nieuwe adres heeft plaatsgehad, en nadat gebleken is dat in de te ver laten woning ook inderdaad een pas send groot gezin is gehuisvest. Voor het ontruimen van een krot woning wil het college een vergoeding van vijftienhonderd igulden geven met ingang van 1 juli jl- VLAARDINGEN De handwerk- club van. de Remonstrants Gerefor meerde Gemeente is weer begonnen ^an de najaarsverkoping 1970. Immers •s een iange periode van voorberei ding wenselijk om tot een goed resul taat te kunnen komen. Uit diverse gespt ekken hebben de dames begrepeo, dat het voor velen een goede ervaring is geweest, aan de opbouw van een verkoping te magen meewerken. Er is een behoefte ont staan om iets te doen wat kan bijdra gen tot een groot gemeenschappelijk resultaat. Behalve dc dames van de hand- wrkclub zullen ook weer een aantal thunswerksteis hun pakketjes wel weer in bezit krijgen om op het ge bied van handenarbeid iets te preste ren, ten bate van de verkoping. Restanten van allerlei handwenk- materiaal (lappen, wol, vilt, gebruikte telpatronen enz., zijn van har.te wel kom op de adressen Roemer Visscher- straat 51 en LavendaLstraat 8 waar te vens alle gewenste inlichtingen gaarne worden verstrekt, eventueel telefo nisch onder de nummers 350897 (Boe- re) en 352414 (Haas). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. B. en w. vinden dc actie die de werkende jongeren voeren om meer bedrijven tc Interesseren voor het vormingswerk op zich zelf een prijzenswaardig ini tiatief, Met dit antwoord aan de libe rale fractieleider Staab geven zij dui delijk te kennen met van plan te zijn tegen deze actie op te treden, iets waarom deze bad gewaagd. De VVD-ear veroordeelde in zijn vragen het feit dat „op volkomen losse gronden een aantal vooraanstaande bedrijven in de publiciteit worden ge bracht". Hij doelde daarmee op het bekendmaken door de werkende jon geren van zgn. zwarte bedrijven, die hun jonge arbeiders geen gelegenheid (wjllen) geven een vormingsinstituut te bezoeken, B. en w- menen, dat naast een. vak opleiding, ook verdere vorming dient te worden gegeven, en kondigen aan dat de wethouder van onderwijs, jeugdzaken en vormingswerk in zijn beleidsnota in het najaar hieraan meer aandacht zal besteden. i tegenwoordige pand van Gerzon, dat binnenkort wordt veriaten, ligt op dezelfde piaats* (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, De Algemene Bond van Bejaarden viert op woensdag 22 juli haar 25- jarig bestaan met een receptie in De Doelen, De ABB is een van de vier bonden die georganiseerd in het COSBO (Centraal Orgaan van Samenwerkende Bejaarden Organisaties) streven naar steeds betere soeiale voorzieningen voor de bejaarden. Het ledental van de ABB bedraagt op het ogenblik 150.000 verspreid over de 300 af delingen in het hele land. Enkele van deze afdelingen krijgen subsidie van de gemeente maar het grootste deel van de bondsaoüviteiten wordt bekostigd door de leden zelf. Tot die activiteiten behoor het bou wen van bejaardentehuizen en vsrzor- gingsflals, het creëren van culturele centra en socioteiten voor bejaarden, ctn de veel gewaardeerde actie „lafel- tje-dekje", het rondbrengen van maal tijden naar alleenwonende bejaarden. In de afgelopen 25 jaar zijn al en kele denkbeelden van degenen die bij de oprichting (in een zaaltje aan de Abcoudestraat in Rotterdam) aan wezig waren, verwezenlijkt. Daarvan zyn de instelling van de AOW-ultke- rmg en de vervanging van de „Ar menwet" van 1912 door de bijstands wet de belangrijkste. De Bond gaat nu alweer een stapje verder, en wil de destijds met gejuich ontvangen bij standswet afschaffen. De bijstandsuit keringen en de AOW samen moeten, aldus de Bond, vervangen worden door een uitkering van 80% van het loon van een gemiddelde arbeider (metaalbouwvakarbeider) plus vakantieteslag. Ds ABB stelt zich negatief op te genover zowel de actie 65-plus, ais te genover de bejaardenpartij die na de verkiezingen in verschillende gemeen ten zetels bezet, „De aotie 65-plus is", aldus algemeen adviseur H. J. de Rou we, „oen sooit uitbuiterij. De mensen die gaan werken doen dat voor het grootste deel omdat ze niet van hun uitkering rond kunnen komen. Boven dien worden de bejaarden onderbe taald". Hij baseert deze mening op de vele gesprekken hierover die leden van het Sociaal Advies Bureau van de Bond hierover gehad hebben met de leden. De receptie, woensdagmiddag 22 juli om 2.30 uur, zal bijgewoond wor- djen door vertegenwoordigers van alle afdelingsbesturen. Door de bouwcom missie zal het cadeau, het startkapi taal voor de bouw van een eigen kan toorpond, worden overhandigd aan het hoofdbestuur, dat tot nog toe ruimte vond aan de Provenierssingel 87b. Feestelijke bijeenkomsten voor de leden van de afdelingen in het hele land zullen de komende weken plaat selijk georga niseeerd worden- (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM, Vijf tien van de twintig Rotterdamse amateur-toneelgezelschappen heb ben grote financiële problemen waardoor beroepsmatige regie, zaalhtuir, juiste verlichting, goe de decors, voldoende publiciteit steeds minder haalbaar worden. Een vaste jaarlijkse bijdrage wordt als absoluut noodzakelijk beoordeeld- Dit Is de uitkomst van een enquête die de Rotterdamse Kunststichting vo rige maand onder dc amatcurgezel- schappen heeft gehouden. De meeste gezelschappen zijn wel op zoek naar middelen om de voor stellingen te verbeteren: door scholing via cursussen en/of eigen regisseur (slechts een gezelschap heeft een be roepsregisseur. twee gezelschappen hebben geen regisseur en de overige zeventien werken met amateurregjs- SGurs), door deskundige leiding en een zeer kritische instelling. De doelstelling van het amateurto neel „de bevordering van de amateu ristische kunstbeoefening" moet het in de meeste 'gevallen afleggen tegen de realiteit. De bezettingsmogelijJCheden (elf keer), de verwachte opkomst van het publiek („een gezellige avond" acht keer) en de kosten (vier keer) bhjken de belangrijkste normen te zijn bij de keuze van de te spelen stukken. Negen gezelschappen geven twee voorstellingen per seizoen, een gezel schap geeft er drie en een gezelschap vier; acht gezelschappen zijn niet ge bonden aan een bepaald aantal en een gezelschap ïs „rustend". Bijna, de helft van de gezelschappen houdt, zich nog uitsluitend bozig met het traditionele repertoire als gevolg van de interesse van het publiek. Een kleine andere helft zoekt naar door breking van dit klassieke repertoire hetzij via het moderne toneel, hetzij via cabaret. Drie gezelschappen vroegen om „meer piccolotheaters" en drie andere pleitten voor betere en goedkopere re petitieruimte, Andere opmerkingen waren: vermakelijkheidsbelasting af schaffen, uitgebreide beoordeling van stuk en spelers door deskundigen, bepaalde initiatieven opdat meer nieuwe groepen ontstaan, verjonging van de beoordelingscommissie van de Rotterdamse Kunststichting, financiële steun voor abonnementen op belang rijke toneeltijdschriften en boeken, meer kontakt tussen verenigingen on derling, de Rotterdamse Kunststich ting en het beroepstoneel. ROTTERDAMmand Voor de cursus 1969/70 van de R.K. Technische School Don Bosco zijn de volgende kandidaten ge slaagd: Bid. IWetaalbewerken: C. M. Bakx, E. C. S. Berm Is. G. W. E. B russen, J. J. Damen, C. C. J .v. Fessem, S. Frederiksz, M. J. v.d. Geer, R. M. Houkes, C. M. J. v. Kan, F, R. Krteuseler, A. H. Kroeze. P. J. Mirck. P. M. Montoya, F. P. NIJsen, H. B. J. A. den Ridder, W. Sleehos, W. v.d. Velden. J, A. Verberkmoes, K. J. M. v, Zwtelen, H. J. Antonissen, T, J. v. Avezaath. J. A. G. Bok, c. G. H. Buitendijk, C. M, de Groot, W, J, Hage, W, E- v. Houten, W» NoteboOm, C. J v. Paridon, F. V, Pelt, R. A. Roos, S. W, Rubers, J- v. Setten. H. C. Smit. A. A. S, Toonen, .T. G. Vermolen, A. H. M. Bec kers. L .J. Couwenberg. H. v. Dijk, J. F. v. der Eist, H. A. Haverkamp, A. J. J. v.d. Hout, A. M. v. Krugten, F. J. H, J", v. Oe- velen. J, de Raai, O. C. J, Schramtneijer, J. P. P. M. Sehwarte, J, A. Verhulst, L, C. v. Vliet, A, P. Wullems. J. E. Bltjlevens. J, T. C. Comet. A. M. Feterls, G, J. M. Hom burg, C. J. A. Hurkmans, J. M. Huygcns, A. R Jemgcneel, R. J. Karremnn, H. J. M. dc Klerk. J, P, Leerentveld. B. Rends, K. P. Reyniers. C. Schippers, W. v. Soerland. H. J. p. Zoplt, afd. Timmeren: A. J. Bos. P. J J. Dons. G. F M Franken. R. M J. de Groot, J. P. A. A. V. Hcljnlngen, J C A. G. Jansen, D. T. M. Joscé, P. M. V Dent, p. J. Stoop, M, J-„T J- v- Vugt, C C, A Wegman, A W. V Jjntjes, G. B. v. Heiningen, J. A Hout hulzen. W A. J. A. v. Kasteren, M Klein geld. C. H. de Kok, W. v. Hoon, p, J. Thie- tcman. G. L. v.d. Vegt. J. H. Vermeulen, R. v.dcr Zalm, Afd. metselen: F. M. Boom, P, M. J. Bos man, L. N. BUI, F. M. Demand. J. J. XV v. d. Eng, J. P Fons. 3. T. Gecncit. F. A. M. de Goeij, T. M, J Haver. A T. M do .Tong, D. T. Josec. A. E. v. d. Linden, J. S de Mooy, P H A Mouwen, M J Oerlemahs! C v. Ostsljen. G T Saulus, G. J. W. Tempelman, C v. Veldhoven. C J J. Weg man, D. T. M ÏVclscheti, J C. M. J. M WJiekman Afd, motorr(Jtuigentech- w C. Bassant, P, J a Boniest, WDoove, G P Engel, J H. W. La Grand. J. J Hansen H C de Kort, W M. de Lang, J. P. v. d. Linden. W. S J, h Mannens, J. L, Nells se, M. C. B- Opstal. A C. M Veth. R B de Vries, C. M Wenörieh, J. F M. Wennenkendonk. A. J M. v, Zwjeten. AM. elektrotechniek: H. A, Berkhof, tf. B. W. Boertje, W. E. E. Bounln, G. p. M girkx. L N. J. Duvelshoff. J, M. v. Dijk. H. L. Gang, C H, V. d Graaf, J A. V. Gruythuysen, O. J. M. 'Hoeben, L. Hoegen. M. J. Kouters. F. J. de Laat, J, v. d Lin den, J. H. Moonen, A. L Nagel, C. T J v Nleuwkasteele. G. M Slreevelaar. p H. w" Tolonaar. R F Tutarlma. J. Vcrheljen AN\(Un'neta3lbeV'erken: P. M. v. Assen- Srl1''' H- C. BtkK. J. K. GaUaardt, H. p Homer, A. J. J. Kranenburg, J. j, c. v Langerak, J. T Metzelnar, L. J. Mereey, C. F.')vfsSft"' r' W' R,at"' 11 ScKl!l,erS' Aid. procestechniek: N. G. J, M. Beck. J. G. Geeve, P. P. Hoogsteden, H, G. J, Jonk- w«V' Kwenaar. D. J. T M. Komme- L, C. Lodder. E. J, Philippos, H P. u rS» i,An ,w- Schut, E, F. s Termond. H.E. Vink, B Vos, AGv.d Zoyden W ^^5' Hellevoetsluls le tH 08 58, 2e ti" 20*40' Van ttelland le tU 06.19, 2e tij Ï3 J UÜ Hoogwater te Rottörd ill ??-ü- Koekvan Holland Je i 2e tij 21Jf9; GEBOREN: M. Steentjes-^an Dljfe, d; A. DliikBhoom-Rodemaker. d: A. M. Gcenegv- Kevenaar, z; E. IJ. M. Koehorat-Sottier- meljer, z; C. A J Hoters-ïutekuik, z; 1. m. Beckcr-Bredendlek. d' A Tuk-Benard, d; J, W M. v, Leeuwen-Teubeh, z'. K. SmJts- Labrlin. z: M de Jong-Tertoolen, z\ A. N. H. Ozbilglc-Eljsborgen, z: W, C. Verbeek- Belder. 2zi J, F. Dahlhaus-Swibben, d; J. M. Lokker-Lcenhard. d; W. v. der Hom.'t Hardt, z: A. M. Stoffels-Ros»ca, d; A Hes-van den Breo, d: A. E EUerkamp-den, Uiji. d, M. E T. R Meertcns-Lodewlck, t; M, A, van Dodewoard-Verhulst. z. OVEKLElDEN: XV. H. Vlasblom, ongeil, man 51 jr.: J. Luthart. man v A. C. Klel»- Jfin BI jr.: A. C Korsmar». man v A. J. M. Alders S7 Jr: J. M. J. Ras. vr v. J.Boon- stoppel 57 Jr, ]f. van Beesten, man gchgew m. M. P. Vermant M JrJ. A H. Goppel, vr. gehgew. in. W. Ungmont 85 JrM. Boot, vr v. G. Bogeweg. 42 Jr.; L. W, C. van Llth, ongeil, vr 8o jr.; 3. van Schoo- neveld, man v. E M. P, T. v. Dun 82 Jr; J. L. Delhaas, man v. P. Maliepaard, 66 jr; L. Nijenhuls, man V. A. E. ltens, 70 jr.; A. P. N. de Wit, man v. C BulJs, 5ö JrJ. M. de Jong, vr. v. 3 Koppers, 77 Jr.; R.M. C. Jobse, ongeh vr. 39 jr M. Sas, man v. N. Moscü 70 jr. Gehuwd; R. D. ColUe, 2» en M. v. Uuren 19, G- W. Rosierse. 29 en E de Bondt. 27. J. C. Koosa. 32 en C. A J, Smol. 25. w. J. IJrcndoom, 29 en A. P, Lissen- berg. 26. T. H. Jonff, 21 en A. M. J, Lemal- rc. 17. A. L. Rom. 22 en J. M. Vuyk. 19. C. B. Diepstraten, 22 en J. E. Lemairo, 17. w. A. Erkelcns, 19 en J W. Molendijk, 18 j, M. J, v. Delft, 22 en G. de Waard, ID. C. B. van Pinter, 10 en G. M. Aalbrrsberg, 20. W. J. F. Verbeek, 23 en D. 1$. Rel&ingcr, 2j. M. Bonte. 20 en M Vermeer. 19. F. a. de Groaff. 22 en H. 3. W. Lanftcrak. 22 p. v. d. Sluis, 20 en T. J. WehnmMJcr. 18. J. P, c. Piasmans, 23 en A. Spek, J8. H. C C. Schartcn, 25 en L. J, M. Rentes, 23, J, J. Baden, 27 en L. H. Meeuwa, 21. E. Marinus. 20 cn M. Gzeehowski, XX, L. >L van Eij- meren, 27 en G. den Boer, 23, L. P. Pronk, 23 en T. E J. van ElswUk. 22. M A. Poot, 24 en J. P. Webcr, 21. T. Timmermans, 23 en D. Bos. 21. 3. VI. Jansen, 24 en C, H. Daamen, 21. T. C. Sm«, 25 C. E. M. Haazer, 29 B, P. v. d. Hoeven, 24 en C, W. Sinjorgo, 18. A P. v, Doorne, 23 en B. Ne- derhand. 10, C Vcrmocn, 28 en C. A. G. Klinkenberg, lfl. A. Munne. 37 en N. L. Gallant, 24. J. Pols. 28 en M. A. Hoogcn- dük. 21. J. 1. dc Rutjtcr. 23 en W. P. Boot. 21. R. M Koolwijk. 22 cn J. A. Leehes, 24. W. P. H. Engelean, 24 eh M. EcrLmd. 18, N. J. C. v. Noorloos. 23 cn G. A. v. Gendcren, 22. G. A. Leeuwin, 22 en R. M. Voorn, 24. B. C. D. Keizer, 19 cn J. J, Verwelj, IS. J. P. v. Emmerik, 10 en P. C. Tegelnar, ie. A, Bietman, 33 cn A. 3. Berwald, 24. L Coon- radle, S2 en H. v, Splunter, 19. C, Voorden dag, 31 en H. H, de Waal. 22. U. Biescn- broek. 23 en M. S, v. Gorkum, 2l, R. w. Overweg. 22 en V, A. Duljzer, 23. c. Moonen, 28 cn C. 3. v. Tcullngcn, 23. A. v, Gemert, 25 cn J J. Fransen, 20. M. 3. v. Dijk, 19 cn C. H, Rosbergen, 20. A. M. KruiJf, 24 en M. L. Hoogkamirr, 13. C. J. v. Dipte, 26 en P. Hoogcnraad, 18. S. A. Hek- kelman, 29 cn C v.d. Braak, J9 D. Ver meulen, 24 en T C vd. Werf, 2o M. C v. Doom. 24 cn I Kok. 24. P. Bountan, 23 en F. H, Kansciaar, 21. J. C. v.d. Hoek, 28 en C- E, de Haan, 19 W. J, Wilderom. 22 cn W. Baldte, 21 P. v d. Est. 25 en 3. G. Srac- seliske, 21. M W. v.d Pennen, 23 on A. M, v. LIperen, 23 Jl. Koelman. 21 en M T/ C. v d. Heuvel. 1», H M. v. Waas, zS enF, de Jong, 26, A. Hartensveld, 25 cn L. A. Ver hol). So L. Slejft, 23 cn M G lezen. 20. V/. Spek, 20 en L. v.d. Putten, 17. G. Gallo Sel- va, 30 cn J. L. Knoppersen, 22. P, HoCnian, 21 en L. H. v. Zuldam. 22 J. Goudrlaan, 22 en A. v. Reeuwt]k. 23. S, Zanen, 26 cn A. E. v. Eeghon. 28 H. v. Gordingen. 22 en F. M. R Stokkink, 2z B. Sangster. Z3 cn J. P G. Oorthuys. 24. J. a Olsslo Vizcarra. 27 cn I. M. v. EsvoJd, 30 H. P. Borst, 20 en A M. Blommacrt, 19, p M. vd Kiel, 24 en E, D. Veer, 21 N Hulswit. 21 en E C. dch Drij ver, 18 H. P. J, v. Aaken. 2o cnH M. Ad- deweg 20. A v. Luntcren, 21 cn N. RlJsdlJk. 20. C. F. EUkc, 32 en P. v. Gent, 23. A. M. PLasmeJjer, 29 cn W. P, M. v. Dort, 26 P. w. Knutstlngh Neven, 25 cn K. M. Boste laar. 23. M. A. Quak, 25 en J. C. tVlllem- stein, 21. M G. P. Kunst. 32 cn 3. W. Smit. 33. H. H. Lankmeycr, 20 on F. T. J. de Klerk, 22, A D A, A Klaren, 25 cn M. D. M. Jansen, 25. T. B. ft Simpson, 21 cn G. W. Zwanenburg, 22. J. Rijkers, 18 en H, C. Spruit, 18 N. A. Hagenaar 27 en 1 Monies de Mier, 30 J. B, v. Kessel, 28 cn J, E. v. abpdegom, 27. O. J. v, staveren, 28 en A. Huttmann. 25. F. H H(jnes, 23 cn M. L. Seboop, 22. D. Huizer, 75 cn J. Pelgron 55. A. Groenevcid. 65 en W. Wijntje. 08 A L v, Triet, 6a en G. Busker. 48 H. de Wolf, 45 en W. Hcy, 37. E. V. da Lu2. 39 en L. Lit- tel, 32. M Fones, 20 en B J Gonzalez, 31. C. J, Huis, 25 en H. E. Rijsdljk, 20. J. G. Buitendijk. 24 enM. H. Soudljn. 21. A W. J. Westerbeke, 23 cn P. J. L, v, Haarlem, 21. F. J. Propima, 23 en C. D. v.d. Haven. 3?- A' v- RooUen. 25 en I. IHjsdlJk, 20. J. P. C. Boovers, 28 en J. A. C. vd. Heijden. nL, kry?m"Mo3<leW' 24 en A- J- Hemmes. 23.L Bakker 24 en F. A H. dc Vries 24; A, J A Bakkc 24 en A M S. de Craen 19: w. Buijzing 10 e» J. HuUer 18: T. v Schalk 24 en J F. M, v. Aracnne 23; D. J. C. Maaskant 21 en J. de H3Qn enen, L G. Buitenkamp 21 en V. Prolyt 20. T de Ktcr .4 en J G. C. v. Wickevoort Crommeling; Beclcerschniidt 2i en M A, vd. y _A._v. Hoeyen SB en A. J M. Schoor 3 Schobben 25; C. Fonhof 25 en J. C. v. Gorp P' Jx kok 43 e" SwJcrfnga 43; E J. Prins 20 en A. de Weerd 18; N. L. Wcsdorp i °An b. T' J?1138" I0: H- c' Otfenberg 27 en A. Kiers 20; A. J. v. Doom 22 01 P. M. Kooiker 21, W. A v.d. Slulj;, 23 en E. G. P?vl"CllL37; M-Dijkstra n en M c Goos. ff", K. v.d. Pas 22 en H. Looit IB; P, F. Bejjns 38 en J. J. 3. Maas 35; C. p, m. Roe- Vi5Ser 231 HDeiw«' 30 en T. M. K. Wlllemse 20; L. F, WJebes 21 en J. u2I;.J' M- Raven 48 en H Vryenhoek 41; P. w. de Wit 36 eft M. Hoogenboom 22, D H. Bikker 27 en J. v. ?,T^OP,24a ur*..F 22 <=n J Buijten- w 1^ Lu* A' 22 en K. Fasti 23, J. f" eND A J- Wyehlmis 21; S? L' Bik 20: G c- Foncke H r £'u?' N „?lsg.2l: H' p- e" ffh5?vSi 2S' M- p- A- M' v- Leeuwen 1? T- Taartmans 28: E v.d Dool 20 r Be£g ö'8' HlUmann 25 en M. v, tJa,C0> 22c- Faber 23 en F. N. i* L Xi 23 en J- M. v.d. Bo- K Hoimes 23 en M. D. v. 't Hof 21- r a r,g 23 en E p- v- Zun^ n3nMR ^nBn6lm J22 on E- T. M. Pas- man 25ft. J. v. Doesburg 23 en I. Bloem Si' Pr°°&ers 21 en H. A. Sualm 21; C. Rondhuh 24 en C. 3. Jansen 16, VLAARDXNGSN. Gehuwd: Frits Mejxs, 25 jr en Yoianda Stephanie Mana Michacla van Leuven, 21 jr. Gerard us Aalbertits van Doornik, 26 jr en Jenny Kattestaant, 23 jr. Piaier Ja- cob Sas 24 Jr on Johanna Elizabeth Sitvaah 22 jr. Joaquim Antonao Mar- Sousa, 28 jr en Johanna Aart- t!11 u „v" Theodorus Johannes de iSl' Ljr eïl Adrjana Pelronella Hoovers, 20 jr. Hubert Jozef Es ten, 23 jr en Maria Anbhonotta van der Waal lo jr. Geboren: Ingrid Christina, d.v. C. ïf(Jre"fe« «O, I. L. Nilsson, VI.: Dirk de Derdelaan 259. Mam Helena, 5-y v. Ever dingen en G. B. Budcteaookmcr, VJ,: Van Schraven- □ijkplem 19. Overleden: Arie Wapenaar, 76 jr, L Unden, VI.: Holysin- gel 4, Mathilde Luisa Augusta Sauer, 2® Jr' wed- G- Wernz, VI.: AmbonJaan ROTTERDAM, zaterdag, In de iv,!c:™<2po.I1er' OJp hct t^Frein achter de Blondeelstraat, rijn gisteren de eerste palen geslagen voor dc bouw van een wooncomplex voor bejaarden. ,^cr c-Pesch, bestuurslid van de F dle de bouw flnan- - i 8 ecn b°iten paal voor de laagbouw en een betonnen paal voor de hoogbouw dc grond 5n. »«i 64 comPlejc' dat de naam „Helga" iovi dfigerb waarschijnlijk eind itlTiiI j vr z',n' 10 de etages tellende hoogoouw komen 269 2-ka- xnerwonmeen en in de één etage tel lende laagbouw 36 2-kamerwoningen. De kosten bedragen ongeveer dertien miljoen gulden. De schrijver van het dagboek is met vakantie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1