Amerika bezorgd over M.-Oösten DRIE GEWONDEN BIJ VELDSLAG JEUGDGROEPEN PAPYRUS-VLOT HAALT ANDERE KANT OCEAAN Mensen smokkel Rotterdam- Londen ontdekt HET ROTTERDAMS PAROOL lipsS Christine Keeler gescheiden Broers mishandelen agent in Rotterdam DOORGAAN BRITSE HAVENSTAKING NOG NIET ZEKER Politie schiet gewapende man neer MAN IN DELFT DOOD GESTOKEN RUSSEN LEVEREN EGYPTE AMFIBIEVOERTUIGEN DIENSTTIJD LUCHT-EN LANDMACHT WORDT 16 MAANDEN Café-ruzie in Vlissingen beslecht met messen, fietskeuingen en bootshaken Succes voor Thor Heyerdahl Vrouw op Veerse Meer overvaren door speedboot Weersverwachting (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Door de arrestatie in Londen van twee Rotterdamse vracht wagenchauffeurs, de 41-jarige B. S. en de 31-jarige J. van B„ is een smokkelcomplot aan het licht ge komen waarbij Pakistani en In diërs illegaal van Rotterdam naar Engeland werden overge bracht. In de vrachtwagen van de Rotterdammers werd een gehei me schuilplaats ontdekt waarin negen Pakistanizaten. In de afgelopentwee jaar moeien, zo meldt het Algemeen. Dagblad van morgen, een paar honderd personen door de smokkelorganisatie naar En geland zijn gebracht. Dit gebeurde met vrachtwagens en met een coaster, die telkens van Rotterdam naar een kleine Engelse haven voer, waar 's nachts de Mandestiene grensover- schrijders van boord gingen. De mensensmokkel werd lucratief in .1958 toen de Engelse regering de immigratiewet aanmerkelijk ver scherpte. De Nederlandse eontactman van de. organisatie is de Rotterdamse zakenman L. van der Staay (40), in middels in Nederland ondervraagd door. twee rechercheurs van Scotland. Yard." De Rotterdamse politie bracht dit gesprek tot stand. De recherche heeft zich verder niet met het onder zoek beziggehouden omdat, zo wordt verklaard, op Nederlands grondgebied geen strafbaar feit is gepleegd. De heer Van der Staay heeft verteld dat hij aan eüce persoon die door de organisatie veilig naar Engeland werd overgebracht 550 pnd (ruim 4,700) verdiende. Hier gingen ongeveer ƒ1000,tot 1200 gulden onkosten af- Volgens de heer Van der Staay heb ben de beide mannen, die in Londen zijn gearresteerd, niets met de organi satie te maken. Zij en hun vrachtwa gen zouden door de organisatie 2iiu misbruikt. "Vólgens de Rotterdammer wordt de mensensmokkel bedreven door een in ternationale organisatie met vertak kingen in Frankrijk, België, Duitsland en Denemarken. Ook vanuit deze lan den zouden mensen Engeland zijn binnengesmokkeld. De heer Van der Staay zegt te hebben ..doorgeslagen'' omdat hij alet wil dat de twee chauf feurs onschuldig veroordeeld worden, WASHINGTON, maandag —- Een mededeling van de Amerikaanse onderminister Joseph Sisco dat de Sowjet-Unie Egypte in de afgelopen twee weken grote hoeveelheden am- fibievoertuigen heeft geleverd is met bezorgdheid ontvan gen in Washington, Sommige waarnemers houden rekening met de mogelijkheid dat de Russen besloten hebben steun te verlenen aan een Egyptische poging ccn grote aanval ovev liet Suczkanual te lanceren. Anderen geloven echter dat de recente leveringen van amfibievoertuigen en raketten voornamelijk ten doel hebben Egypte sterker te doen staan in eventuele vredesonderhandelingen. De Israëlische premier Golda Meir heeft inmiddels in het giste ren verschenen nummer van het Franse blad L'Express verklaard „twee „weken geleden" geheime onderhandelingen aan Egypte te hebben voorgesteld maar daarop nooit antwoord te hebben ont vangen. Zij zei dit in antwoord op een vraag of zij geloofde kan sen op vrede voorbij te hebben laten gaan. Sisco zei gisteren in een televisie- interview dat de Amerikaanse rege ring een directe confrontatie tussen de "VS en de Sowjet-TTnic in het Mid den-Oosten niet uitgesloten acht. Hij zei dat Amerika nog steeds hoopt op een positieve reactie op zijn jongste vredesvoorstellen maar dat de amfï- blevoertuigen die nu naar Egypte zijn gezonden niet als defensief materiaal kunnen worden beschouwd. Volgens Sisco was ook door de in stallatie van SAM-2 en SAM-3 raket bases nabij het Suezkanaaïfront het maehtevemvicht gewijzigd. Hij wilde niet zeggen wat de "VS hieraan -gaan doen. Hij bevestigde noch ontkende een bericht in het weekblad News week dat de "VS deze maand acht Phantoms ter vervanging van verlo ren gegane toestellen, alsmede appa ratuur om de vijandelijke radar te verstoren naar Israël zullen sturen. Volgens Newsweek zou Nixon -Israël elke maand twee Phantoms hebben toegezegd. LONDEN, maandag Het Britse fotomodel Christine Keeler (28), wier verhouding met de minister van Oorlog John Profumo in 1963 tot een politiek schandaal leidde, is zaterdag gescheiden van haar echtgenoot, de technicus Ja mes X-evermore. Twee jaar nadat zij in de publiciteit kwam huwde Christine Keeler in 1965 met Levermore. Zij verliet hem drie maanden later. De recht bank heeft het zoontje V3n het echtpaar, de vierjarige James, aan Christine toegewezen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. De diensttijd bij de Koninklijke Landmacht zal voor iedere dienstplichtige worden gelijkge trokken tot 16 maanden. Tot nu toe was er een categorie specia listen met een langere opleiding die 18 maanden moest dienen. Van de nieuwe regeling, die met ingang van 1 januari 1971 van kracht zal worden, zullen twee tot drieduizend landmacht-recru- ten profiteren. In totaal worden voor de landmacht tussen de 30.000 en 40.000 reoruten in actie ve dienst opgeroepen. Ook bij de luchtmacht zal per 1 ja nuari de diensttijd over de gehele li nie worden ingekrompen tot 16 maan den. Tot nu toe moesten dienstplichti gen bij de luchtmacht 18 maanden dienen, vanwege de langere opleidin gen, Met invoering van de nieuwe re geling zullen dus militairen bij land macht en -luchtmacht gelijkelijk 16 maanden dienen. Bij de luchtmacht worden jaarlijks 5500 jongens opge roepen. Bij de marine wordt eveneens aan een regeling gewerkt om de diensttijd te verkorten. Deze regeling is daar nog niet helemaal rond. De kortere diensttijd is het gevolg van een ingrijpende studie over de kwaliteit en duur van de militaire en. vak-opleiding. Door het gébruik van audio-visuele hulpmiddelen, het aan trekken van meer instructeurs, en het comprimeren van de lesstof is aande opper-officieren personeel van.de* drie strijdkrachtonderdelen gebleken, dat een diensttijdverkorting tot 16 maan den haalbaar is voor iedere rekruut, ongeacht zijn toekomstige plaats in de krijgsmacht Alleen bij de marine zou nog wor den overlegd of het daar ook haalbaar is om al per 1 januari de diensttijd tot 16 maanden in te krimpen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Een Rotterdamse hoofdagent van politie is zaterdagmorgen bewusteloos geslagen en geschopt door twee broers, de koop lieden H. H. (SO) en P. H. (28) uit Rotterdam. De agent heeft zich onder behandeling van een dokter tnoctcu stellen en is niet ziekteverlof gegaan. Verstoord Uit Jeruzalem is vernomen dat do Israëlische regering verstoord is over de gunstige officiële Amerikaanse reac tie op de nieuwe Russische vredes plannen voor het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Buiten landse zaken Rogers verklaarde zater dag op een personeferentie in Londen dat deze voorstellen „een stap voor uit waren. In. Moskou heeft inmiddels de Egyptische topdelëgatïe onder leiding van president Nasser het overleg met de Russen over de Amerikaanse vre desplannen voortgezet- KANSEL, maandagDe Chinese volksrépubliek heeft bij de West duits e onderneming Rhemstalal Transport- technik dertig diesellocortiotieven ter waarde van 80 miljoen mark besteld. Het is de grootste buitenlandse op dracht die de Weslduit«e loromoUefin- dustrie de afgelopen twaalf jaar heeft ontvangen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggeefsters) VLISSINGEN, maandag Zaterdagavond is het in de binnenstad van Vlissingen tot ernstige gevechten gekomen tussen twee groepen jongeren. De afgelopen week hadden al kleinere vechtpartijen plaats gevonden tussen leden, van de Skyriders en jonge Ambonezen. Bij de gevechten van zaterdag werden twee rechercheurs, een vijftienjarige jongen en een omstander gewond. Twee jongeren werden gearres teerd. In een café ontstond zaterdagavond rond half acht een messengevecht tus sen een Skyridcr en. een Ambonees. De caféhouder wist de jongens te scheiden. Later troffen 2ij elkaar in de stad waarop weer een gevecht ont stond. Toen de politie arriveerde was een groep van tachtig jongeren aan het vechten. Toen daarop nog vijftig Ambonezen in het Bellamypark kwamen, zette de politie versterking sn. Tijdens de vechtpartij werd met messen gestoken, geslagen met fiets kettingen, flessen, stenen en bootha- ken. De politie trad op met de lange wa penstok om de jongeren uiteen te drij ven en te ontwapenen. Hiebij werd een rechercheur met een hard voor werp op het hoofd geslagen en een re chercheur kreeg een messteek in de hand. De politie arresteerde de Sfcyn- aèrs C. en M. Een had de rechercheur gestoken, de ander een vijftienjarige jongen. Bestorming De politie moest later op de avond nog een paar maal optreden om groe pen jongeren uiteen te drijven. Oni elf uur probeerde een groep van vijftig Ambonezen het politiebureau te be stormen. De politie wist dit te verhin deren. De pllitie ondervond hinder van de vele omstanders. Een achttien jarige .toeschouwer moest in het zie kenhuis worden opgenomen, nadat een politie-auto over zijn voét was ge reden. Door tussenkomst van leden van de jeugdraad Sulmukil bleef het later rustig. Eerder deze week was «r al een gesprek geweest tussen politie en bestuursleden van de jeugdraad. Tus sen de Skyriders en de Ambonezen bestaat al jarenlang een vete, die vol gens de politie vooral in de zomer tot gevechten leidt. LONDEN, maandag Er is nog een kleine kans, dat de algemene staking van de 47.000 Britse havenarbeiders om hoger loon morgen niet doorgaat Gisteren hebben werkgevers- en vak bondsleiders twaalf uur onderhandeld ciider voorzitterschap van de minister van werkgelegenheid Robert Carr. Deze verklaarde na afloop, dat er zich „enige ontwikkelingen" hadden voor gedaan. Maar hij achtte het zeer. twij felachtig of de staking zou kunnen worden voorkomen. Het gesprek zou vanmiddag worden voortgezet. Het gesprek zou vanmiddag worden voortgezetm (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Een lid van de tweekoppige bemanning van een surveillerende politie-auto heeft zaterdag op de Parallelweg in Scheve- ningen de 41-jarlge Schiedammer J. B. K. neergeschoten. K. had met een geweer de agenten bedreigd en zich na herhaalde sommatie niet bereid verklaard, het wapen te laten vallen. Hü kreeg een schotwond in zijn rech ter bovenbeen, dat later gebroken bleek te züa. K. is voor behandeling in de Dr Nolet stichting opgenomen. De twee agenten zagen K. zaterdag avond met zijn geweer lopen op de Parallelweg achter het station. Zij stapten uit en sommeerden hem zijn wapen te laten vallen. De man wei gerde en richtte 2ijn geweer op één van de agenten. Pas toen een Kogel hem in het been had getroffen vol deed hij aan het politionele bevel. Bh zijn aanhouding bleek K, nog een tweede soortgelijk geweer bij zich te hebben, waarvan echter de loop was afgezaagd. K., geen onbekende van de politie, moet nog worden ver hoord. (Van een onzer verslaggevers) DELFT, maandag .De 30-jarige losarbeider H- de K. uit Delft Is. van- nacht ia zijn woning doodgestoken. De man. werd in dc hartstreek geraakt cn moet vrijwel onmiddellijk zijn overle den. V - Volgens- zijn vrouw is. de. 32-jarige Delftse arbeider.F. V. de dader. De man is voortvluchtig. Volgens de poli tie is mogelijk een verhouding tussen V. en de vrouw van het slachtoffer oorzaak van de steekpartij geweest; Het echtpaar PARIJS, maandag - Het eerste deel van de memoires van generaal de Gaulle uit de n/a-oorlogse periode, le Renouveau (de ..vernieuwing), zal waarschijnlijk tegen de hsrfst van dit jaar verschijnen, zo hebben de u'sge vers van bet boek in Parijs meego- dee'.tl. DE SCHIEDAMMER .Hoogstraat 76, Schiedam., Telefoon: Redactie (010) 26 6 5 05. Administratie (01® 2672.79,Wl7.30.tlur 010) 13 54 30» Abonnement 1,02 por weck, 13,23 per kwartaal, losac nummers 25 et,;. .'Postgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam (Batik te Rotterdam., 30e JAARGANG No. ]fi2 O.VAFHANKEMK DAGBLADUITGAVE N.V. HET PAJlOOLioHOOFIfflEDACTEUR: Mr. H. W.SAKDBEItG-.iDIRECTEUR: J. VAK GINKEL MAANDAG 13 JUIil 1970 IETS KOELER Wisselend bewolkt met voornamelijk in de nacht plaatselijk regen. Matige tot vrU krachtige wind ruimend naar west Eets lagere mld- dagtemperaturen. DINSDAG: Zon op: Q4.3G - onder: 20.55. Maan op: 17.03 - onder: 00,02. WOENSDAG: Aantal uren zon: 2 tot 9. Mln.temp.; van onge- aveer normaal tot 3 gra den onder normaal. Maxternp.: 1 tot 5 gra den onder normaal. Kans op een droge pe riode van minstens 12 uur: 80 procent Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent STRAND- VERWACHTING (Van onze weerkundige medewerker) Enkele oceaanfronten met bewolking en wat neerslag passeren juist noordelijk van ons land. Ook morgen zonnige pe rioden en droog weer. Een matige, mogelijk vrij krachtige zuidwes ten wind. Temperatuur 19 a 20 graden. Zeewa ter 17 graden. Vooruit zichten: voorlopig, een westelijke luchtstroom waarin wel zou ver wacht mag worden. Laag in het water liggend en met de VN-v]ag in top loopt de Ra:2 Bridgetown binnen. BRIDGETOWN, maandag. Do Noorse ontdekkingsreiziger Thor Hcycrdahl heeft gisteravond met zijn zes metgezellen op het papy rus-vlot Ra-2 bet Amerikaanse continent bereikt na een reis die 57 dagen geleden in Marokko begon en waarin 5150 km werd afgelegd. Bij aankomst in Bridgetown op de Barb ados-eilanden (in het Ca- raibisch gebied) verklaarde Heycr- dahl het nu bewezen te achten dat de oude Egyptcnaren de oceaan konden zijn overgestoken» lang voor Columbus Amerika jn 1492 ontdekte- „Dit ïs een groots ogenblik'', zet de 55-jarige Heyerdahl, toen hij door de zon gebruind aan wal stapte. „Wij hebben definitief bewezen dat de papyrus zeewaardig is". Do laatste acht mijl werd de Ra (naam van een Egyptische zonne god) gesleept door een boot waarop zich dc vrouw en dochter van Heyerdahl bevonden. Het vlot stond vol water, allee» boeg, dekhut cn achtersteven sta ken nog boven, water uit, toen het in een stortbui het vasteland na derde. Maar volgens dc opvaren den was er geen gevaar te duchten. Tientallen kleine bootjes bege leidden de Ra op de laatste mijlen naar de haven, tcrwül Heyerdahl cn zijn bemanning op het dak van het vlot de eerste huldebcwijzen In ontvangst namen, Heyerdahls be manning bestond uit een Egypti sche duiker en cameraman, een Russische arts, een Amerikaanse navigator, een Italiaanse kok, een Mexicaanse antropoloog en een Japanse fotograaf, „De reis beeft ook aangetoond," aldus Heyerdahl „dat mensen van alle huidkleur, met verschillende religieuze en politieke achtergrond met elkaar kunnen samenwerken." Heyerdahl en zijn bemanningsle den waren het er over eens dat het meest kritieke moment van hun tocht ontstond toen ongeveer hal verwege een reusachlge golf hel roer verbrijzelde. „Hfet had geen zin terug te keren, oihdat wc al halverwege waren", aEius Heyer dahl. Twee dagen en nachten duurde dc nachtmerrie van het stuurloos ronddrijven, totdat men een ander roer had geïmproviseerd. Ook moest de bemanning onder weg een rcservezell Ui stukken snijden om hun slaapruUnte die zo lek als een mandje bleek, water dicht te maken. Heyerdahl. zèt,dat hij voorlopig V 'deze manier van'* Thor Heyerdahl wordt begroet door zijn vrouw Yvonne en zijn 17-jarige dochter. Heyerdahl draagt om zijn hals het kruis van de orde der Maltezer ridders, waarmee hij na aankomst werd onderscheiden. stopte met Oceaan-reizen, Maar de Noorse ontdekkingsreiziger, die in 1947 de aandacht trok door met een vlot van balsahout dc Kon ïikj dc oceaan over te zeilen, maakte duidelijk dat dit niet zijn laatste expeditie was geweest. Gevraagd naar zijn plannen ant woordde de Noor: „Eerst ga ik uit rusten op dit heerlijke eiland, dan moet ik Oe Thaot verslag uitbren gen over de reis". De Ra-2 voerde tijdens de reis de vlag van dc Ver enigde Naties. De eerste poging van Heyerdahl met een papyrusvlot de oceaan over te steken mislukte vorig jaar op een afstand van 600 mijl van liet Caraiblsch gebied. 'Hij en zijn zes bemanningsleden op een na dezelfden die hem nu vergezelden werden gedwongen hun vlot te verlaten toen dit begon te breken in dc zware zee. De Ra-2 werd in Marokko ge bouwd door vier Indianen van het Titicaca-mecr in het Peruviaans- Boliviaans grensgebied, waar de Ayamara-Indianen nog steeds de Papyrus-vtechttechnlek toepassen. (Van een onzer verslaggevers) VROUWENPOLDER, -V* maandag. Een moeder van zes kinderen, me vrouw F. E. van der Menlen-Raa ij ma kers (39) uit Eindhoven is zaterdag avond op bet Veerse Meer door eéta speedboot overvaren cn later in een ziekenhuis te Goes overleden. Het ongeluk gebeurde, toen een speedboot, bestuurd door de 37-jarige sleepbootkapitein A. P. A. S. uit Dor- drecht in een voor speedboten verbó den zóne Juvoer op een groep van ze ventien zwemmers. Mevrouw, Van der Meulen. werd door dë' boot getroffen. Zij overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. v. De bestuurder van de speedboot Is na verhoor door de politie voorlopig weer op vrije voeletn gesteld. Enorme hitte in de Tour en onrust bij de ploeg van, Vissers pagina 7 Jörgen Kristensen terug uaar Denemarken pagina 9 Drie Honken vol pagina 10 pagina 11 pagina 8 maar HCAW-werper Hoffmann hield stand Nederlandse roeiploegen kansloos op Rotsee ft-AVjMJnCSBSKWB Aalt Toersen „bromt" uaar zege in Oostduitse TT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1