Schiedam klopt voor tweede keer Celeritas Opening vernieuwde clubhuis Los Bigotes SCHIEDAM 'msvsmm WETH, VERWEIJ SLAAT EERSTE BAL Ct Snelsten onder de Schiedamse postduiven YZC verloor in laatste wedstrijd van Sleutelstad Opnieuw wijnfeest in Rockanje Textielbaak verboawcl TON SIJBRANDS BLEEF IN SIMULTAAN ONGESLAGEN CRICKET-TOER VAN RERMES NAAR SUSEX Eigen collectie in Sted. Museum Mannen rijden met ffeslolen auto voetganger dood Simultaanseance bracht dammers YDV succes INBRAAK BIJ GULF OIL Auto gestolen Ontslag voor 27 bewakers en caissières van stichting C'70 Beeldhouwer Halt Rehiii overleden Nicolas Kynaston met pakkend .v orgelrecital Parlceerschijf in Maassluis m Bejaarde vrouw in "1 verkeer venvond KOERIERSTERS 1 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag In tegenwoordigheid van een aantal genodigden heeft de wethouder van Onderwijs en Culturele Zaken, mevr. G. D. Verwey-De Graaf, de officiële opening verricht van het vernieuwde clubhuis van de R.K. Lawtennisclub Los Bigotes. Daar bij hanteerde de wethouder een tennisracket om zo kracht" bij te zetten aan haar vooraf gehouden toespraak. De wethouder vond het n.l. maar vreemd dat er betrekkelijk weinig aan tennissen wordt ge daan, terwijl het een sport is die reeds op jeugdige leeftijd kan bij dragen aan iicha mei ij ke en geesleJ ijke ontwikkeling. Tennis is lang een cHtesport ge weest, maar tegenwoordig is liet niet meer alleen de bovenlaag die deze sport beoefent. Tennis Is steeds popu lairder geworden zelfs voor de schooljeugd. Na. de oorlog is de groei er pas goed ingekomen. Tennis Is ook een sport yan snel reageren. Dit heeft het béstuur van Los Bigotes eveneens gedaan nu cr hogere eisen aan ecu clubhuis worden gesteld, In de reali satie van dc vernieuwing ziet wet houder Verwcy een bijdrage aan de plgatscl tfkc recreatiemogelijkheden waarvoor het gemeentebestuur Los Bigotes dank vcschuldigd is. 2e besloot met het uitspreken -van de wens. dat goede sportiviteit in de toekomst de boventoon mag voeren en dat dit niet alleen tot -de banen be perkt zal blijven. Voorzitter Aad van Dorp dankte dc wethouder voor haar bereidheid het clubhuis tc willen her openen en liet een van de junioren haar een herinneringsgeschenk aan bieden. Hierna beajidhtigde hot gezel schap, onder wie wethouder mr. M. J. M. van Kinderen enS&LO-vooraittcr L. v.d. Kraan, het vernieuwde en ge heel eigen home van de nu ca. 240 leden telilen.de club. Het interieur is modern en smaakvol ingericht naar een .ontwerp van de binnenhuisarchi tect Rooien en uitgevoerd door de aannemer P. "Vlugman. uiit Kothel. die in 1966 de baanopstallcn plaatste. Kleur en licht spelen een hoofdrol 'bij het schoppen van het gewenste „sfeertje", dat reeds van. buitenaf te proeven is. -Een rode plavuizen vïoor en «hot 'gebruik van veredelde hout soorten voor bar en plafond logden mot de moderne -vériddhting hiervoor reeds de basis. Om toet geheel ite ccon- ploteren is een volledig ingerichte keuken aan de accommodatie tocge- voögd. In dc kleedruimte is het aantal douchecellen verdubbeld en nu van een betegeling voorzien. Winder Wethouder mevr. G. D. Verweij slaat het eerste balletje tijdens de opening van het hernieuwde clubhuis van Los Bigotes. "Wal iedereen by Los Bigotes nogal boog zil, is dat de. gemccntelöko Plantsoenendienst aan de westelijke zjjdc van van complex dc bosschage heeft gerooid. Dit heeft dc intieme be slotenheid vrijwel geheel opgeheven. Wel is inmiddels nieuw groen aange plant, maar bet zal nog wel lang duren voordal de oude toestand weer is teruggekeerd. Voorlopig heeft do wind nog vrij spel op de banen, wat voor de tennissport een grote handi cap is. 'l'5 Na dc officiële opening Was' ér een „open huis' voor ide leden en hun fa milieleden. Het 4e lustrum is zaterdag cn zon'diig verder gevierd in hei buiten Kerkcndel in Kootwijk. Hippe toestanden mei zwemmen, paardrijden en voetbal. Tot slot een (groot bad m-m-v. Dc Super Disco Sound, ige- presenteerd door R. Hegeraat. (ADVERTENTIE) Zorg ervoor dat U voldoende slipjes voor de kinderen bij U hebt, als U op vakantie gaat...,, dan bent U tenminste van dat nare wassen af. ^Sterke meisjesslips in diverse leuke modelletjes met kantjes, stippeltjes, bloemetjes of ge heel effen, door elkaar voor nog géén ze* dubbeltjes per stuk. "Op de partatre verkopen wij sterke rneïsjesslips in diverss leuke modelletjes, in da ma ten 92t/ml64, door elkaar •per stuk Ook masridasmargen open Géén tel. of schrift, besc. ipVan een owzer svcrslaggovam) SOHLBDAM, maandag Ook de Sohiedamse postduiven waren zondag weer op de wieken teneinde voor hun bazen punten te verzamelen in het vercnigingsklassemcnt cn om andere waardevolle prijken tc verdienen. De jonge duiven vlogen .vanuit het Belgische St. Kathelijne Wavre met voor de boog ca. 96 km. Het was .uitstekend Vliegweer aodat, mede door een gunstiige wind', vliog- s nelheden werden bereikt van meer* dan 70 km por uur. In de SiD.V. De Vrinden legde de luchtrenstal van Henk Triel beslag op de drie hoogsto prijzen en had 'bovendien nog enkele vogels bij de eerste tien binnengeko men .duiven. De duiven gingen los <xm 7.15 uur. Aankomst eerste duif bij Henk Trid, 8.22-3Ö uur. Laatste prijs- duif 8.41.22. Aantal duiven 188. P. V. Union: In concours 394 duiven. 1 E. Lem, 8.22.23 uur; 2 en 3 Sleg cn Co. Lafste prijeduif 8.37.02 uur. P.V. De Vrijiheid. In concours ca. 700 duiven: 1 A, v.d. Berg (8.27 xrur); 2 E. Séholte; 3 Jae. Doejaaren. Laatste prijsdnif ca. 8.38 uur. De oude duiven "kregen heel wat meer werk tc verzetten. Zij kwamen vanuit Ruffcc (Frankrijk) dc langste dagvlucht van het seizoen n.l. 720 km. Al om 5.3 D uur verlieten zij de contai ners cn hadden reeds de nodige kilo meters achter dc rug voor de hitte tol een hoogtepunt kwam. Ook do wind was gunstig zodat de kopvliegers on geveer 1100 meter per minuut maak ten. P.V. Union, In concours 54 duiven; 1 G. Barailay {16.47 uur); 2 G. v. Diast 3 J. Metaal. Laatste prysduif 16.48.- uur. S.D.V. De Vrinden; In concours 27 duiven: 1 J. Wen teler (16.25.42 uur); 2 F. v.d. Gaag; 3 Chr. Zantboor en Co. Laatste prij&duif. 1-7.26.S1 urn'. P.V. Dg Vrijheid. In oon- oours ca. 82 duiven: 1 Jan Doejaaren 16.15.02 UW); 2 P. Verlinde; 3 A. vxL Berg. Laatste prijsduif, ea 17.5 uur. SCHIEDAM, gel) or en; MireUa A. dv. P. van der Kool) en M. J. Rademoker; Ard zv. G. van den Berghc en E. J. Flanje; Freddy, zv. G. J. de Reet en C. V. Verspaget: Edilh C. M. dv. K. Janlscli en C. J. U. Dobbe- ling: Geidhard C. zv. C. Gerdes cn S. M. Degeling; Nicole, dv. fi. W. 't Gilde en J. M, Paamv; Marjolein, dv. G. E. Goudappel en M. Oojjkaas. Overleden: J. Timmermans, echts, van NoorUvitlc, 72 jr.t K, van HeWen, wed. Ko- nings. Jr_ (ADVERTENTIE) In deze handige koeltas of con tainer blijven de meegenomen hapjes heerlijk fris en smakelijk. Koeltas van stevig plastic in fleurig cretonne dessin, goed isolerend en met handige rits sluiting en koelcontainer van sterke kunststof In frisse uni- kleuren, met een inhoud van 22 liter, maat 46 x 24x 35 cm. Op da camping-afdeling, 2e eta ge, verkopen wij koeltassan en containers, afhankelijk van de grootte van het gezin, beide zijn goed isolerend en gemaakt van stevig materiaal. Ook maandagmorgen open Géén tel of schrift, best koelcontainer 46 j< 24 x 35 koeltas öng. 40 x 15,5 x 36 cm 80 VLAABDINGBN, maandag In dc tweede klasse B hebben de heren van de Vlaardingse Zwom Club VZC hun-laatste competitiewedstrijd, die thuis werd gespeeld tegen dc heren van Sleutelstad, met 2—4 verloren. ZJJ.V. 22 20 0 2 40 131-69 Sleutelstad 22 14 4 4 32 121-66 De Gouwe 22 13 4 5 30 110-73 Rijnmond 22 11 4 7 26 113-92 T.Z.V. 22 10 4 8 24 106-88 Mei-wede 22 10 2 10 22 92-04 H.P.C. 22 9 4 fi 20 91-91 D.A.W. 22 9 2 11 20 94-86 B.Z.P.C. 22 8 2 12 18 101-114 V.Z.C. 22 7 3 12 17 85-117 Neptunus 22 5 1 16 11 58-104 H.H.C. 22 -1 0 21 0 60-168 De verenigingen H.P.C. en H.H.C. hebben ieder twee verliespunten we gens niet opkomen, geïncasseerd. Door dit resultaat is V.Z.C. op dc tiende plaats geëindigd met'17 punten uit 22 wedstrijden. ROCKANJE, maandag Op Initia- van de VVV wordt eind deze maand voor de tweede keer een wijnfeest in Rockanje gehouden. Op donderdag 36, vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus staat cr op het Dorpsplein een 350 vierkante meter grote tent waarin van acht uur 's avonds tot een uur 's nachts het feest plaats heeft. Op de zaterdagmiddag is er bovendien om half vijf een optreden voor bejaarden door dc drumband Jong Holland uit Zwtjndrecht dal ook majorettes mee brengt. VLAARDEÏGEN, maandag Na een grondige verbouwing is de tex tielzaak van mej. Chr van Vliet volle dig gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van deze .tijd. Groot was de belangstelling tijdens de heropenings- receptie, die samen viel met het 35- jarig toestaan van de winkel aan de Voorstraat 57. Ruim vijftig bloem stukken vergezelden de gelukwensen, die mej. Van Vliet mocht ontvangen, zowel voor dc (heropening alsmede in ver-band met het zevende lustrum. In 1935 begon meg. Van Vliet haar textielverktoop in een klein voorka mertje aan. de Voorstraat. Het was toen een crisistijd, maar dc zaak bleef bestaan cn (moest enkele jaren later reeds worden uitgebreid. Toen werd een stuk aan de achterkamer bijge bouwd, waardoor de winkel groter werd. Momenteel is de gehele achterka mer verbouwd en zodoende heelt de winkel nu een oppervlakte van 11 bij 5 •meter. In telenstelüwg tot voor de verbouwing, toen een 'groot deel van de goederen lag opgeslagen in tien tallen laden en kastjes, is nu alles zeer overzichtelijk opgesteld. De oude trap is weggebroken, cn op een andere plaats b ccn moderne trap aange bracht die leidt naar de goederenop- slagplaats maandag 33 juli tS70 - pagina 5 ff t De Nederlandse en Europese kampioen Ton Sijbrands In actie tijdens de simultaan-séance op het Stadhuisplein. De damgrootmeester verloor met een van zijn 31 partijen. (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, maandag. Zesenzeventig dammers waagden het zaterdagmiddag in de open lucht op het Schouwburgplein, plaats te nemen tegenover drie gerenommeerde spelers. Het was overigens ook een gok van de organisatoren het evenement in de open lucht doorgang te laten vinden, maar zij "hadden geluk: het ging niet rege nen en de wind werd zwakker. tcnverdel'mgen (legen P. Lansbergen, A. Th. Maissan,- VA G. Sjollema en, P. Vogelenzang-de Jong). Krijn Toet, kampioen van Zuid- Holland: 28 tegenstanders, 19 gewon nen, 8 remises en 3 verloren (begeu J. J. v. Leeuwen, 'D. Wiskerke en. C. Wijnhorst). Piet van Baarlen, kampioen van Rotterdam: 17 partijen, 10 gewonnen en 7 remises. Voor dit door de Rotterdamse Darh- bond georganiseerde evenement groei de de belangstelling al naarmate de exhibitie vorderde. Tevens steeg de bewondering voor dc simultaanspe- lers, vooral voor Nederlands en Euro pees kampioen Ton Sijbrands, die geen enkele partij verloor. Uitslag voor Ton Sijbrands: 31 te genstanders, 27 gewonnen, vier pun- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Een groep cricketers van Hermcs-DVS in Schie dam is vandaag begonnen aan een uit gebreide cricket-toer naar Sussex in Engeland, met het plaatsje Bexhill- on-Sea als uitgangspunt. iDe groep bestaat uit dertien spelers met de heren W. A. vxL Sloot als cap tain, R. Stouthanöel als vice-captain, W. J. van "Wijk als manager en J. de Raay als bag-fmaster. In hun. gezel schap bevinden zich elf dames. Vrij dagavond 24 juli vemwaobit men terug te zijn iït Schiedam. In de tussenliggende tijd zullen liefst zes onicket-wedstrijdcn worden gespeeld, in Bexhül of in plaatsen dn de omgeving, o.a. teigen de Sussex-po- litie in Brighton. Doch in -het long weekend van 1720 juli zal een be zoek aan Londen worden gebracht, een leaguewedstrijd Sussex'ESssex bezocht. SCHIEDAM In de benedenhalen van het Stedelijk Museum Schiedam is de eigen collectie opgesteld, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de kunst na de Tweede Wereldoorlog. Hoogtepunten vormen daarin de col lectie van COBRA-schilderijon- (Ap pel, Corneille, lenz.) en de verzameling van zgn. „koele kunst" (Peter Struyc- kem, .Dekkers, Daan van Golden, Ho mes, enz.) De toegang van het museum is ge durende deze zomermaanden gratis. Openingstijden: dagelijks van 1017 uur, zondag: 1217 uur. Esperanto-agenda Merkredon, Ja 15an ide julio klub- vespero. Ni pritraktos san gramatika- j on ce kado H. Lötsch sr Lekstraat 100 b La ienio estas bona okazo por pro- pagandi Esperanto n. (Yan een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het Haagse Celeritas met de Schiedam mer Bob Soudijn als coach heeft voor de tweede keer in dit seizoen het onderspit moeten delven, tegen Schiedam, Wonnen, de Semeaani- mors dc uitwedstrijd met 11—9, nu werd hot een overwinning van 4—2. DHS, dat een uitwedstrijd tegen CVV moest spelen, Heeft lang op winst gestaan, maar de zesde innings bleek voor DHS fataal. Daarin sloeg CW ongenadig toe. Zes spelers kwamen over de thuisplaat cn dat was voldoende voor de overwinning. honkslaff op het eerste bonk gekomen. Hy mocbl opschuiven doordat Dijk stra met vier wijd op het honk kwam. Hij zag kans het derde kussen te ste len en werd daarna door Droog over de thuisplaat gebracht. In de vijfde innings werd het twee de punt gescoord. G. Dijkstra, door een honkslag op de bonken gekomen, zag kanis het tweede honk. te stelen. Een opoffer: ngsslag van Van der Voet die zelf uitging, bracht Dijkstra over de thuisplaat. CW, tot dan toe nog niet aan scoren gekomen, sloeg in de zesde innings hard toe. Het bracht niet minder dan zes spelers over de 'thuisplaat en nam daardoor een voor sprong van 6—2. Pas in. de achtste in nings bleek DHS over de schrik heen. Zwaan zorgde voor 63 en Van Vliet voor 64. Zwaan scoorde ook het Vijlde punt en met verschillende honken bezet zat er nog wol een kansje in. Do scheids rechter gaf Droog, duidelijk in, echter uit en dat betekende voor DHS de ne derlaag, WerpersresuRatenDHS (Kersemeijor en Droog) 668. CVV (Noordzij en Bekker) 895- CW maakte vijf fouten tegen DHS drie; Schiedam bleek superieur aan de bezoekers, want die konden dc gehele wedstrijd door niet verder komen dan het derde honk. De twee punten die de gasten gescoord hebben kwamen door een liomeruu van Komvenboven, toen er één honk bezet was. Schiedam opende de score met ecu homerun. Dat gebeurde in de tweede timings. Wïm Falentijn was in dc tweede in- uit cn dc bal bleek voor niemand haalbaar te z(jh- l~°- Vroon, Rob Lansing en Aad yan der Hamer sloegen er ook wel lustig op los, maar punten leverde dat niet op, In do vierde innings nam Celeritas zelfs «en voorsprong. Wapperom had zich op het eerste honk kunnen plaat sen en toen Kouwenhoven een prach tige homerun sloeg betekende dat l 2- Schiedam bleek echter niet ontmoe digd. Aad van der Hamer en Wim Fa lentijn waren door honkslagen op de honken gekomen, terwijl Kon Lansing (vier wijd) daar al wan gekomen. "Wiébe Rannekoek kwam aan slag en werd wat geprikkeld door een uitroep van Bob Soudijn tegen zijn werper, die voor Wiebe een beetje vernede rend was. Er volgde een 'tik in het linksveld en daarop kwamen Lansing en Falentijn binnen. In de achtste slagbeurt van Celerl- ihas kwam Schiedam even. in het nauw en het laten vallen van een vangbal door Wiebe Pamnekoek was een der oorzaken. Het hordelopen van de Ha genaars was échter zo slecht, dat do ploeg daar geen voordeel uit kon trek ken. In de negende innings werden -de honken nog wel door Falentijn, op het thuishonk uitgetikt, Rob Lansing en Honk Roosloot bezet, maar het was alleen Lansing die kott scoren 42. Soudijn trachtte nog wat te redden door Vakkers op de heuvel te zetten, maar dat mocht niet meen baten. Schiedam won verdiend met 42. Werpersresultaten.: Schiedam (Aad van dér Hamer) 10—3—5. Celeritas (Wening en Vakkers) 7113. CVV—DHS 6—5. DHS heeft wat pech gehad, doordat de veldscheidsrcchler in het nadeel van DHS enkele vreemde beslissin gen nam. DHS is goed van start ge gaan» want in de "tweede innings kon het een voorsprong van 10 nemen door Ah Bons. Deze was met een (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag In de nacht van zaterdag op zondag is in Rotterdam de 38~;jarige los werkman F. Bremer, zonder vas te woonplaats, op een voetgan- gersov^ersteekplaats aangereden door een auto tüe even tevoren was gestolen. Het slachtoffer werd naar het aca demisch ziekenhuis Dijkzigt gebracht waar bleek dat hij was overleden^ De auto, een blauwe Ford Taunus, werd enige tijd na het ongeluk gevonden. In. de buurt van de plaats -waar de wagen was achtergelaten werden, twee mannen gesignaleerd met glasscherven van de,auto op hun kleding. Zij zijn nog niét VLAARBINGEN, maandag. De zeven leden van de Vlaardingse !>am- vereniging, die zaterdag hebben deel genomen aan de te Rotterdam gehou den simultaanseance in het kader van C 70, hebben bij elkaar precies zeven punten behaald, zodat men aan een goede gemiddelde Is gekomen voor een dergelijk evenement. Dc enifge VDV-er, die zijn partij In wïitet wast om te zétten was J. J. v. Leeuwen, terwijl de "Vlaardihgse dam- karmpioen W. H. Ntestadt, alsmede C. van Veelen en W. F. Veibung qp roya le wijze remise behaalden. Zij kwa men' allien uit tegen de kampioen van Zuid-Hallarud, F. Ttoet. De WW-ere J. Lucassen jr., S. M. Kohver en L. Mechielsetn, krogen. hat heel wat zvvnarder te verduren tegen de Nededlanldse en Europese kampioen Ton Sijbrands, die alle "Vlaaini'lingers een nul toebracht. 'Het evenement dat plaats -vond op het Stadhuisplein in 'de openlucht, trok veel bekijks. De VDV-ers Nics- tadt en Vorburg waren de laatste twee spelers, die de memise-hand kregen toegestoken. (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Bij de vestiging van Gulf Oil aan de Admi raal de Ruytersfcraat is gedurende het weekend ingebroken. Door een raam te forceren is men binnengekomen en met behulp van het in het bedrijf aanwezige materiaal heeft men een muur kluis opengebrand. Na voorlopig onderzoek werd vanmorgen opgege ven dat ca. 2600 vermist worden uit dekluis. (Van een onzer verslaggevers) 5GHTEDAM, maandag De heer T. M. deed aangifte dat uit een pak huis aan de Rninsensteeg zija Fiat 500 combinatie-wagen, lichtblauw, met'xe- gïatxatieniirameir MP 34?—05, is gesto len. (Vaneen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag '—Na een reorganisatie zijn 27 personeelsleden bij dc stichting- C'70 ontslagren. Het zfjn voornamelijk bewakers cn onkelé .i caissières. \\-'W ïn hun arbeidscontract was de be* paling opgenomen dat zt} n» twea ip maanden de proefperiode artmdeé opgaaf van redenen «ouden kranen worden ontslagen. -...fi. In deze tijd is gebleken dat er voor al te veel bewakers in dienst waren. (Van een onzer v-orslaggovers), 'ROTTPERiDAM, maandag Gp 62" jarige leeftijd- is .overleden de beeld houwer Han Réhm uit Rotterdam. £a~ kele bekende workstukkon van zijn hand die in Rotterdam en omstreken -'7 geplaatst zijn: het Fanny Blankers- Koea-beeldjo in. Blijdorp, het oorlogs- monument in BrtcOle; YeiOlme met te- kenaar en bankwerker op de werf in Rosenlburg en de «voatballer in hef Fey enOonfetad i'on TAE getrouwen van de orgelconcerten Ai, •*-' an de Doelenminder talrijk in. ds t zomermaanden uiteraard, maar groot j genoeg in aantal om met hun muzi- kaat-recreatieive wensen rdcening te houden maakten zaterdagmiddag kennis mot «cn 29-jarig© Nicolas Ky- nahtbn, dio volgens Öe korte biografie i !i, in het programmablad reeds pp zijn 19de jaar ibenoesmd werd tefc onganist van Öe Westainster Cathedral (een andere kerk dan de Westminster Aib- bey?). Andere opmerkenswaardige zaken ,«^5 izoals vocfrtigezette studie middels een beurs 'bij dc beroemde Italiaanse orga nist Genmani ia Italië en medewer king aan o.a. de prachtige plaatopna me van •Berliözf Te iDeuün onder lel- dirig van Colin iDawis bleken look zeer wel verklaarbaar, want Kynaston maakte zijn toehoorders duidelijk dat thij zich. in zijn spel laat leiden door 'de - eis van helderheid en emotionaliteit en dat zijn ver ontwikkelde techniek ondergeschikt blijft aan de bedoe lingen van de componisten, In de werken uiit de barokperiode bestond dat laatste Vooral uit êijh gebruik van transparante régistercombinaties (Toccata in c van Bruhns, Noël sur les Flütes van Daquin en Bachs Toccata, adagio en fuga in C) en uit de toepas sing van een zeer expressieve, waar nodig bijna dansante agqgick. In do praohtige, diepzinnige stokken A i van Alain en Francüc, resp. de Tweede -■j* Fantasie en het Derde Choral, als ook in het virtuoze Scherzo en de uitbun- VL Öi'ge Finale uit Vierne's Zesde (hier ■vrijwel onbekende) Symfonie ontpop te Kynastons artistieke persoonlijk- held zich vooral in het ^spelen wat ér staat" met begiip voor de diépere grond van elke frase, hetgeen hier ook- A betekent dat Jiij zich hield aan de re-- glhtratievoprschriften van de compo- -r;. nïsten. Zyn fynzmnige fraseringen'^ dxoegien er mede itoo bij dat dezo 'At stukken Ideale veitoUdögen kregen. 'ïïw S. NTEBOER ";--" '(Van een onzer iwrslaggavers). F". iMAASSiUUIS, anaandalg. Binnen kort wordt in Maassluis een parkeer- schijf' veroilidht een maatregel die' zich vooralsnog alleen bepaalt tot het parkeerterrein aan de Taahstraat-Ha- ven-Zuiddijk. Op dit terrein mag met een paiikeeisdhijf anderhalf uur wor- den geparkeerd. Aukxmcihillsten. kun nen een .parkeerschljf tégen 0,25 verkrijgen bij de politie em bij de (Va oen onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De 80-ja- rige mevrouw C. Elubberman uit de -- Nieuwlandflat voor bejaarden is op h$t kruispunt Vlaardingerdijk. Wesfcvest bij het oversteken doem on bekende redenen in aanraking geko- tl', men met een passerende vrachtauto, ijjj Ze brak haar rechterarm, en is in het; --v. Gemeenteziekenhuis opgenomen. L. VÈ Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Hotter- dams Parool) vraagt vaste be- zorgers(store) voor* Schiedam on omgeving. Aanmelden: Hoogstraat 76, Schiedam. Tel.1 267279, 'a avonds iu 7 uur tel. 155960. SQ20 Foto, film en projectie FASPOTO KLAAR TERWIJL U WACHT. Foto Van Vauren, Hoogstr. 106, Schiedam, teL 266729. Let op t juiste adres. Diversen Steeds verse batterijen en gro te sortering zaklantaacns, pechiampen voorradig. Waar dat Wiel draait. Hoogstraat' 67-tói. tel, 010268438' Schie dam, S230

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 3