Feijenoord wacht drukke maanden ROTTERDAMS DAGBOEK Gemeente Rotterdam ftlSS Over windmolens en langharig tuig FRANSE CINEAST TATI FILMT IN ROTTERDAM ROTTERDAM RIJNMON D «fpL JongModem. Geïnteresseerd in een goeie baan. Goed betaald. Leuk. Interessant, in het grootste bedrijf van Rotterdam. mI mwmm Oefencampagne EXCELSIOR 10 DAGEN NAAR JOEGOSLAVIË - ;H« DE Ernst Happel gaat Ut Arad observeren Hermes DVS wijkt voor SVV jonge mensen HBS-ers en MULO-isten pagina 4 - donderdag 1G juli 1970 W&SMi -111 - m door HANS REISMANN ROTTERDAM, donderdag Ove1'Klnidvall, meest beproefde Feijenoord er van het afgelopen seizoen, was moe. Uiterlijk *was er gistermiddag tijdens Feijen oord s training niets van te merken, maar na afloop liet de Zweed blijiken blij te zijn dat het er opzat. Ondanks het feit dat Ernst Happel het tijdens de ou verture 'rustig aan had gedaan. Ter 'fiexwStStellintg: Owe Kindvall is de ityjpBnïïhïgen iv>an competitie, Cup-finale en bovenal Mexico voJile- dilg te ba ven. De venmoeidlheM was te wijten aan een bootreis van 24 uur ■van Göbeborg naar Amidterdajn. Pas idiintïdaig&vontl laat Is Kliïdjvall mei zijn gwi'tv .viftji een vakantie In Zwe den teruggekeerd en do reis had da veelbesproken awwatóleldor van Feij enoord nog duidelijk in de benen. 0,ve Kindvall arriveerde 20 juni uil Mexico ln zijn geboorteplaats Nörr- köping. „Ik was hard aan vakantie tee", bekende hid, „hot is een inspan nend s&laoen goweoiit. Maar Ln Zwe den 'bert ik weer helemaal (tot rust ge komen. Ik hob een paar weekjes heer lijk kunnen luieren. Ik kan er nu weer tegenaan". hebben gis- Het was seizoen, waarvan in ihet bijzonder ln de eerste imanidon veel van do spelers gevergd zal warden. In de periode van 25 juli tot en mot eind september wacht do Europese kampioen, maar liefst zestien -wedstrijden, waaronder die voor de officieuze werdtd'beker tegen Ëstu- ddantes de la Plata en ivoor de Europa Cup itegen do ikamipioea van Rüetme- zm. Gadagesk'gen 'door slechlts een Kandij u vól toeeahouwers tvoligen de „elf van Miami" uitgezondend natuurlijk Eddy Pi eters Graafian! d, plus Edkly Treig-tel, Jan Eoaksmp en meweornor Dick „Kmatókie" Schneider de eerste bevelen wan Ernst Happel op. Mathlas Mahvaid ontbrak. Hij bevindt zich nog in ®i«fcetïhuls De Lichtenborg te Amersfoort, De oujd DOS'er maakt het evenwel bijzonder goed, en een dezer dagen met zijn anm in het iglps zal hij bat hospitaal al mogen verlaten. Van voetballen aal voorlopig echter niets kunnen komen. „De eerste tijd dient MaUvald het ruSUtg aan te doen", al dus Ernst Happel. „De (komende twee, drie maanden reken ik niet op hem". Doelman Brnm Ge&man en Joop van Dada konden gistermiddag even min. aanwezig zijn. Beiden hebben bij Feijenoord oen fulliprofcontroct gete- kenld, maar tot het einde van deze maand hebben dj nog verplichtingen jegens hun werkgavens. Het tweetal kwam gisteren in de avonduren voor het eerst in «ctla. Overigens ligt het, nu Malwal'd voorlopig is uitgescha keld, 1n Happee bedoelingen om nog een optfler (Rob Tbeuws?) van de B- naar de A-selectie te halen. Zoals gezegd Feljenoords trainer vergde gistermiddag niet het -uiterste van zijn spelers, „We werken lang- Ontspannen Feijenoorders tijdens de eerste bijeenkomst van het nieu we seizoen. V.l.n.r. MouIJjn, Van Hanegem, Jansen, Romeijn, Schnei der, Kindvall. Wer/, Treijtel, Israel, Boskamp en HasiJ. zaam naar de top roe", legde de Oos tenrijker uit. „Als je 1e hard vart sta pel 'loopt krijg j» gauw last van spicr- Pü-n". Po merendeel door Spaanse zo» gebruinde spelers bleken er bijzon der veel zin in te hebber.. Ondanks do slechte waersomylian'iigheden wikkel den zij He vsrpOicihle oefenstof speel-, en laohenfd af. Over de conditie toonde Ernst Happel zich redelijk tevreden. „Sommigen zijn een kilootje of twc-e, drie te zwaar", zó zei hij, „Maar dat gaat er .gauw gonoeg af". Ha-ppet doel de speciaal op de „zware" jongens: Van Hanegem, Iwraeii, Las er cm? en Bos kamp Tot 'komende zaterdag «taal er da- gelijks één training op het programma en vanaf maandag komen, de spelers twee keer per dag ln 'actie. De oefen- campagne stort zaterdag 25 juli m rroetlofrem mat de traditionele ont moeting tegen de Graafschap. Daarna volgen vijf gerenommeerde buiten landse tegenstairdora. o,p 31 juli speeh Feijenoond een ullwedJtrijid tegen St E tl enne, op 4 anguatus komt het Hon- gaanse Bbn)Vod ln de Kuip op bezoek en in hot weekeinde van 8 en 9 au gustus ne-men de Rotterdammers deel aan een <toerr>ool te Düaseldorf, waar voorts de Westduitse kampioen Borus- sia Münehen Qla-dbaoh, Bayem Mönchen en Portuna Düsseldorf van de partij zijn, Tegon -twee van het drietal (afhankelijk van >de resulta ten) komt Feijenoord in net-vein. Het oefenprogramma wordt 12 augustus in heit Stadion afgesloten met een duel ■tegen Sohailke 04, de cluib iw&n Libuda Daarna wotfdit (höt „ernst" voor Feij enoord. ROTTERDAM, donderdag Debu tant Excelsior gaat, zich geducht voorbereiden op het verblijf ln de eredivisie. De Kralingers zullen Van 1 tot en met 10 augustus doorbren gen in een trainingskamp ln Joego slavië. In die periode zal Excelsior tegen vier sterke tegenstanders uit komen» De uitnodiging heeft Excelsior te dan ken aan de Joegoslavische voetbal- mak e la ar/Journalist Toma Mihajlo- ,vlc, met wie trainer Bob Janse al enige jaren goede contacten onder houdt, Het is nog niet bekend waar Excelsior zal. verblijven en wie de tegenstanders zuilen zijn. Bob Janse is van plan vijftien zestien spelers op de trip naar Joegoslavië mee té nemen. De nieuwe Rotterdamse eredLvtsiever- erdglng maakt maandag e,s. (20 juli) een begin met de voorberei dingen op het naderende seizoen, 's Avonds vanaf kwart voor zeven vindt op Woudeeteln de eerste trai ning Af en toe schuwde ook Ernst Happel het „zware" werk niet. Naast de Oostenrijker Theo La- seroms, die er plezier in schijnt te hebben. WINDMOLENS - markten - blocnnmfcarretjes - oude grachten - supersnelleegen - Tiioderne nieuwe steden en typische oude dorpjes - <m- tiefcunnJceltjes en stijlvolle boutiques de schrijver zijn uitlating tuis" weet niemand meer wat moet herzien. Daarbij komt liii bedoelt. Meent hij het. vindt dat het hier niet alleen om hij langharigen werkschuw en Helling Stones gaat maar g*- lui? o/ tufl hij eens vriendelijk woon afkraking van het hele zijn jegens tinto en laten zien moderne langharig tuig. Het stuk ver- dat hij het jargon helemaal in fietsen en der was wel aardig voor een de vingers heeft. Wanneer jumbojers Als u dit betaald schrijver voor als je linies zich van de uitdrukking best. aan wetfee stad'denkt u nog een cent wit bijverdie- bedient heb je evenmin hou- dan? Eerst even denken en nen". dan verder lezen. De oplossing Onder dit opgewonden stufcje vindt u aan het einde van deze in de JM-krant dan to eer rubriek. rN de JM-Krant (maandblad I van de Vereniging Jeugd en Muziek Nederland onder bescherming van de minister van CR en M) stond onlangs een stukje ever de Rolling "^Yè'jMwe 'er onmisHetem' SZ+Mti"} iMimX cr-hrppf nnfirin vast. Kijk maar trt JM (maandblad enz.). De commu nicatiestoornissen toch al niet gering in het linkse kamp stapelen zich op. De eerste schrijver wilde een reactie van de schrijver van hei beledigende artikeltje. Dat gaat zo: Jansenje hebt het helemaal bij het rechte eind. Bravo! Ironie moést in- ironiseren. is daarin niet der daad worden verboden l» geslaagd, Als ironie bij dc ie- tijd omdat „hippe" zielen 2er voar erfMr{ wordt aangezien de jouwe er onmiskenbaar Stones, iemand schreef daann: dw vmmning Tofcen, Ecn te «tfw«wr ntet erg Iro- iets over een vrolijk kreet ah} langharig tuig' nisch geweest. De tweed? muzikantenclubje „The Kot- w0r^t fa>or zelfs, uit zijn schrijver proefde de ironie iing Stones'' een kwintet van cofltext gerukt en prompt op- niet, zelf gebruikte hij de uit- veelbelovende jongeluivan arhlazpn tot hulcdliïno van wie we nog veel kunnen ver- een 8<)tesdecj „o-mi dc drukk'nC Jmtgltang tuio" wel wachten wanneer ze eenmaal mensen die met zo'n kreet Ironisch. Links mag dan „ge- naar de kapper zijn geweest, morden bedoeld allaang op nuanceerd denken"; het gc- ïffut?ÜZ vr°Hjkc toon zulke Tele- nuanceerde schreven is nog ver te zoeken. (Dit laatste is een generaliserende opmerking) Stichting Bejaardenpar- tij-Rotterdam 65+ komt almaar met plannetjes. Nu wil men weer aflopende over- puisten hebben werkt, Jicfc fatsoenlijk hebben 'g^af-ml "met blfrelckiw'tot leren ntdnpm en niet meer sichzelf hanteren, n ook een van die lelijke woorden ge- uMnlkking ail „werkschuw bruiken", tuig" niet allang verheven tot Wie zoiets schrijft gaat op geuzennaam, tot ere-betite- tenen «taan. Dat is Aan ook ling, met vreugde gedragen?*' gebeurd, want in het volgende Tot zover deze citaten. ■nummer van JM verscheen De uitdrukking „langharig prompt een teaenstuk, Ik cl- tuip" fe» de vele varianten teer daaruit: ,Je hebt hieruit daarop) die bij conservatieve sUekVbMtsen door cte trottoir- waarschijnlijk wel begrepen kortharigen (die ik voor het banden te loten verzinken. dat hier sprake is van een be- gemak mat rechtszal andui- lediging, waar ik niet zo zwaar den) en vooruitstrevende ^ön kunnen bejaarden en tn- aan zou tellen als het in de langharigen (die ik, eveneens validen makkelijker overste- Telegraaf stand. Maar de pemakshelue, „links" zal noe- fcen. Mt nlet bejaar. sch\)ver van het stuk heeft men) in de mond bestorven toch iets vergeten. JM-leden ligt, heeft heel wat verwarring üöor eön "oePm7td a* zijn niet helemaal kortharig en veroorzaakt. Links en recht» gevaarlijk is^ beter niet alleen (S)l"aftrt het brein hebben puisten op hun gezicht kunnen op het punt van haar- op straat kunnen komen. David B, Walters en dragen ook niet de alge - groei niet meer met elkaar meen bekende fatsoenlijke pratsn. Als rechte het heeft P\£ oplossing van het puzzet- ktoren. Ik geloof daarom dat over werkschuwlangharig LS tje (Zie bogen) geciteerde zin wordt Rotter dam gekarakteriseerd. Ik trof hem in het ,Jülton Rotterdam Magazine". De zin Is ontspro- meneer (general manager). Zou de goede man ooit wel eens in Rotterdam ztfn Met dc geweéjt? Dit gipsen beeldje het Kralingse Bos Is overgebleven na het pop festival, Het heet 'ver broedering'. De gemeen tediensten hebben het beeldje nog niet weg gehaald. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Hoe wel de tegenstander van Feijenoord in do eerste ronde van het toernooi om de Eurüpp. Cup voor landekani- ptoenen nog niet bekend is, zal trai ner Ernst Happel komend weekeinde een bezoek brengen aan Roemenië. De Oostenrijker is van plan koplo per en favoriet nummer een voor de titel Ut Arad, te gaan observeren. Ondanks het feit dat Ut Arad giste ren verrassend verloor van FC Ar- ges (2-3) behield het de leiding met een voorsprong van twee punten op Rapid Boekarest. Zondag spoelt Ut Arad ecu thuiswedstrijd tegen Ste»- gül Rosu. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Als de KNVB zijn toestemming göeft zullen Hermes DVS en FC Twente hun be kerduel, die voor zondag 10 augustus, in Schiedam op het programma staat, een dag eerder in. Enschede sp&len. De Schiedammers hebben daartoe het ini tiatief genomten, omdat zondag in Schiedam ook tussen SW en Woge- nlngen gebekeird wordt. FC Twente heeft zich met het voorstel akkoord verklaard. Manus Stok, de voorzitter van Ker mes DVS, vertelde dat de omzetting zijn club financieel geen nadeel be zorgt, omdat de recette gedeeld wordt, ook in sportief opzicht zag de heer Stolk geon bezwaren. „In bekérvoet bal Ls natuurlijk alles mogelijk," zo zei hij," „maar als wö het nuch'ber be kijken 'hebben we in Schiedam nau welijks meer kans dan in Enschede," De gemeente Rotterdam is het grootste bedrijf aan de Maas. Het veclzijdigste ook. In deze moderne dienstverlenende organisatie zijn vele aantrekkelijke mogelijkheden voor aanwezig. Ons Bureau Personeelvoorzfening zal belangstellenden gaarne ontvangen op het Stadhuis, kamer 331, terwijl ook telefonisch een afspraak kan worden gemaakt. (010) 147744, toestel 294. die geïnteresseerd zijn in het opbouwen van eea boeiende carrière bü de gemeente zijn hartelijk welkom. De Franse cineast Jacques TatL (hekend van „Playtime" en de „Hulot"- serie) was gisteren in Rotterdam om opnamen te maken voor zün nieuwe film „Yes monsieur Hulot", die omstreeks Kerstmis In première moet gaan. De opnamen werden gemaakt bü de voetgangerstunnel onder het We«- na, waar speciaal voor deze gelegenheid het bord „welkom 3n de lijnbaan" was vervangen door „Centraal Station", de plaats van handeling voer de slotscène van de film. De film gaat over het transport van een curieus au tootje van ParUs naar Amsterdam. Ongeveer veertig Rotterdammers traden op als figuranten. Zli moesten een paar keeT de trap van de tunnel op en af lopen. Voor de waarschijnlijk vur minuten durende scène moest ruim drie uur lang gefilmd worden. De figuranten moesten de gehele tijd aanwezig blUven. Dat was van twaalf tot drie uur. In die HJd kregeu z(j koffie, broodjes en limonade aan geboden. Toen alle opnamen gemaakt waren, ontvingen zy ieder v(Jftlg gulden voor hun medewerking. Reactie van een van dc „acteurs": „Zc mogen het me morgen weer vragen". H -v'y--t u rfrf1™.Cmeast^ (rechts op foto) met rijn medewerker op de trappen van de voetgangerstunnel aan het Weena, „oppen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1